Chuyên Đề Mô Hình Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hệ Thống Quan Trắc Môi Trường

21 22 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:04

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG TỔNG CỤC MÔI TRƢỜNG Hội thảo quan trắc môi trƣờng năm 2015: “Định hƣớng hoạt động quan trắc môi trƣờng giai đoạn mới” CHUN ĐỀ 1: MƠ HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG QTMT BÀI THAM LUẬN CỦA TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG CẦN THƠ CầnQuan Thơ,trắc ngày Hội thảo môi11-12/6/2015 trường năm 2015 NỘI DUNG I Hiện trạng Quan trắc tài nguyên – môi trƣờng thành phố Cần thơ - Vị trí thành phố Cần thơ - Các thành phần mơi trƣờng chính: + Quan trắc nƣớc mặt + Quan trắc khơng khí + Quan trắc chất thải rắn + Quan trắc NDĐ - Tổ chức, hoạt động Trung tâm Quan trắc II Định hƣớng hoạt động quan trắc tài nguyên- môi trƣờng Hội thảo Quan trắc môi trường năm 2015 I HIỆN TRẠNG - Thành phố Cần Thơ nằm vùng trung - hạ lƣu vị trí trung tâm châu thổ đồng sông Cửu Long - Trên 55km dọc bờ Tây sơng Hậu 55 km - Tổng diện tích tự nhiên 1.401,61 km2, chiếm 3,49% diện tích tồn vùng - Cơ trở thành thành phố công nghiệp trƣớc năm 2020 Hội thảo Quan trắc môi trường năm 2015 TP Cần thơ phát triển kinh tế, xã hội, trở thành thành phố công nghiệp trƣớc năm 2020 − Các thành phần mơi trƣờng chính: + Rác thải cơng nghiệp, thị, nơng thơn; + Khơng khí từ hoạt động nhà máy khu công nghiệp, hoạt động thị hố vấn đề nhiễm hoạt động phƣơng tiện giao thông; + Phân bón dùng nơng nghiệp; + Nƣớc thải, bùn thải nuôi thủy sản, chế biến thủy hải sản Các vấn đề nhiễm, suy thối mơi trƣờng diễn Cần có biện pháp bảo vệ, ngăn ngừa, khắc phục để bảo vệ sức khỏe ngƣời, tài nguyên sinh vật phát triển bền vững Hội thảo Quan trắc mơi trường năm 2015  Ơ nhiễm: Chất lƣợng nƣớc mặt: Hệ thống kênh, rạch bị ô nhiễm chất hữu vi sinh Giá trị thông số nhƣ DO, COD, BOD5, Coliform vƣợt nhiều so với quy chuẩn Đây thông số đặt trƣng cho nƣớc thải loại hình cơng nghiệp chế biến thủy sản, phụ phẩm, thực phẩm… Hội thảo Quan trắc môi trường năm 2015 Rạch Xà No-Phong Điền Rạch Xà No-Phong Điền Rạch Bắc Đuôn-T hốt Nốt Rạch Bắc Đuôn-T hốt Nốt Rạch Cần T hơ Bé-T hốt Nốt Rạch Cần T hơ Bé-T hốt Nốt Rạch T hơm Rơm-T hốt Nốt Rạch T hơm Rơm-T hốt Nốt Rạch Chanh-Ơ Mơn Rạch Chanh-Ơ Mơn Rạch Bến Bạ-Cái Răng Rạch Bến Bạ-Cái Răng Rạch Cái Sâu-Cái Răng Rạch Cái Sâu-Cái Răng Rạch Cái Cui-Cái Răng Rạch Cái Cui-Cái Răng Rạch Cam-Bình T hủy Rạch Cam-Bình T hủy Rạch Sang T rắng-Bình T hủy Rạch Sang T rắng-Bình T hủy Rạch Cái Khế-Ninh Kiều Rạch Cái Khế-Ninh Kiều Giá trị WQI trung bình điểm quan trắc nƣớc mặt theo mạng lƣới 2013 Rạch Khai Luông-Ninh Kiều Rạch Khai Luông-Ninh Kiều Kênh E-Vĩnh T hạnh Kênh E-Vĩnh T hạnh Kênh D-Vĩnh T hạnh Kênh D-Vĩnh T hạnh Kênh KH6-Cờ Đỏ Kênh KH6-Cờ Đỏ Kênh T hị Đội-T hới Lai Kênh T hị Đội-T hới Lai KênhRanh-T Ranh-T hới Lai Kênh hới Lai KênhCái CáiSắn-Vĩnh Sắn-VĩnhTThạnh&T hạnh&T hốtNốt Nốt Kênh hốt SôngTThốt hốtNốt Nốt hốtNốt Nốt Sông -T-T hốt SơngƠƠMơn-Ơ Mơn-ƠMơn;T Mơn;T hớiLai;Cờ Lai;Cờ Sơng hới ĐỏĐỏ SơngCái CáiRăng-Cái Răng-Cái Răng Sơng Răng Sơng hủy-Bình SơngBình BìnhTT hủy-BìnhT hủy T hủy Sơng SơngTTràràNóc-Bình Nóc-BìnhT hủy T hủy Sơng SôngCần CầnT hơ T hơ Sông Hậu Sông Hậu 5050 75 75 Sử Sử dụng chocho mụcmục dụng đíchđích tướitƣới tiêutiêu và cáccác mục đíchđích tƣơng tương đương đƣơng WQI WQI 100 100 Sử Sử dụng chocho mụcmục dụng đíchđích cấpcấp nước sinhsinh nƣớc hoạt, biện hoạt, cần cần biện pháp pháp xửxửlý lý Hội thảo Quan trắc môi trường năm 2015 Ơ nhiễm khơng khí: − Nội ô thành phố năm gần không thay đổi nhiều Các tiêu quan trắc khơng khí ven đƣờng có giá trị trung bình nằm mức cho phép quy chuẩn − Tuy nhiên, điểm có mật độ giao thơng cao, nâng cấp đƣờng, nồng độ bụi vƣợt mức cho phép quy chuẩn vào cao điểm Hội thảo Quan trắc mơi trường năm 2015 Ơ nhiễm chất thải rắn: − Rác thải sinh hoạt: tƣơng đƣơng 600 tấn/ ngày − Rác thải nông thôn − Rác thải nguy hại: trung bình khối lƣợng chất thải rắn y tế phát sinh khoảng 6,3 tấn/ngày, rác thơng thƣờng 5,3 tấn, rác nguy hại gần Chất thải rắn đƣợc thu gom, nhƣng chƣa đƣợc xử lý triệt để Hội thảo Quan trắc môi trường năm 2015 Tổ chức hoạt động TTQT Cần thơ: − Trung tâm QT-TNMT đƣợc thành lập sở nâng cấp Trạm giám sát môi trƣờng − Là đơn vị nghiệp công lập, hoạt động theo chế tự chủ phần, theo Nghị định 43 − Thực hiện, kết quan trắc quan trắc theo hình thức thu mẫu theo mạng lƣới phân tích phòng thí nghiệm chƣa thể đƣợc tính liên tục nên khơng cảnh báo kịp thời diễn biến bất thƣờng hay nguy nhiễm, suy thối mơi trƣờng Hội thảo Quan trắc môi trường năm 2015 − Năm 2013, Sở Tài nguyên & Môi trƣờng thành phố Cần Thơ lập dự án “Tăng cƣờng lực quan trắc phân tích chất lƣợng mơi trƣờng phục vụ cơng tác quản lý nhà nƣớc bảo vệ môi trƣờng” đƣợc phê duyệt định số 463/QĐUBND ngày 19 tháng 02 năm 2014 Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Sở Tài nguyên Môi trƣờng làm chủ đầu tƣ, giao Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trƣờng đơn vị tiếp nhận dự án − Dự án đầu tƣ trang thiết bị phân tích phòng thí nghiệm thiết bị quan trắc tự động, liên tục Bao gồm: 02 trạm quan trắc nƣớc mặt tự động, liên tục 01 trạm quan trắc khơng khí tự động, liên tục Hội thảo Quan trắc mơi trường năm 2015 Trong đó: − 01 trạm quan trắc nƣớc mặt tự động, liên tục đƣợc lắp đặt vị trí thuộc Cơng ty cổ phần Cấp nƣớc Trà Nóc, Khu cơng nghiệp Trà Nóc, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ với mục tiêu giám sát chất lƣợng nƣớc mặt bị ảnh hƣởng hoạt động sở sản xuất, kinh doanh khu công nghiệp − 01 trạm quan trắc nƣớc mặt tự động, liên tục đƣợc lắp đặt đƣợc lắp đặt Nhà máy nƣớc Cần Thơ 1, đƣờng 30/4, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để đánh giá tác động nguồn thải khu đô thị − Các tiêu quan trắc pH, DO, TDS, EC, TSS, COD, NH4-N, NO3- Hội thảo Quan trắc môi trường năm 2015 Hình trạm quan trắc nƣớc mặt tự động, liên tục Hội thảo Quan trắc môi trường năm 2015 ĐỊNH HƢỚNG QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CHO CẦN THƠ Căn cứ:  Quy hoạch tổng thể mạng lƣới quan trắc theo Quyết định số 16/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2007 Thủ tƣớng Chính phủ “Quy hoạch tổng thể mạng lƣới quan trắc tài nguyên môi trƣờng quốc gia đến năm 2020”,  Căn Nghị số 07-NQ/TU ngày 06 tháng 02 năm 2012 Thành Ủy Cần Thơ Quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ mơi trƣờng ứng phó với biến đổi khí hậu địa bàn thành phố Cần Thơ Hội thảo Quan trắc môi trường năm 2015  Mạnh dạn đầu tƣ nâng cấp hồn chỉnh, đại hóa trang thiết bị quan trắc trang thiết bị phòng thử nghiệm nhằm đáp ứng yêu cầu: − Phục vụ công tác quan trắc tài nguyên môi trƣờng thành phố; − Phục vụ nghiệp vụ kỹ thuật cho đơn vị quản lý nhà nƣớc bảo vệ môi trƣờng địa bàn thành phố nhƣ: Chi cục Bảo vệ môi trƣờng, Thanh tra Sở Tài nguyên mơi trƣờng, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trƣờng… − Hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ cho tổ chức, cá nhân thành phố lĩnh vực quan trắc bảo vệ môi trƣờng Hội thảo Quan trắc môi trường năm 2015 − Bồi dƣỡng tập huấn nghiệp vụ, kỹ thuật quan trắc, nâng cao lực chuyên môn cho cán công tác lĩnh vực bảo vệ mơi trƣờng ngồi thành phố − Là tảng để xây dựng phòng thử nghiệm đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 lực phòng thử nghiệm hiệu chuẩn − Đầu tƣ trang thiết bị phục vụ cho công tác quan trắc chất lƣợng tự động liên tục theo thời gian nhằm đáp ứng đƣợc yêu cầu liên tục, độ xác mang tính kịp thời số liệu  Đầu tƣ xây dựng Trung tâm tổ chức hoạt động (quan trắc theo đặt hàng nhà nƣớc dịch vụ quan trắc) Hội thảo Quan trắc môi trường năm 2015 - Đối với số khu vực gần trung tâm thành phố, tập trung dân cƣ đông, lƣợng xe cộ lƣu thơng nhiều, trạm quan trắc khơng khí tự động giúp theo dõi diễn biến chất lƣợng khơng khí thông qua việc đo tự động thông số SO2, CO, NOx, O3, PM10, BTX để đƣa giải pháp quản lý kịp thời Hội thảo Quan trắc mơi trường năm 2015 Tiếp tục sở đó, phục vụ dự báo, cảnh báo phòng, tránh, giảm nhẹ tác động đến môi trƣờng cố, rủi ro phát sinh Cụ thể, định hƣớng công tác quan trắc môi trƣờng thành phố Cần Thơ nhƣ sau: Xây dựng trình phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020” Tiếp tục xây dựng dự án đầu tƣ đại hóa cơng nghệ, trang thiết bị quan trắc phân tích môi trƣờng Tăng cƣờng mạng lƣới quan trắc môi trƣờng khu vực trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội thành phố, vùng sinh thái nhạy cảm với môi trƣờng; đồng thời trọng quan trắc lĩnh vực khí tƣợng, thủy văn nhằm phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ mơi trƣờng thích ứng với biến đổi khí hậu Hội thảo Quan trắc mơi trường năm 2015 Tăng cƣờng lực trạm quan trắc tự động có Xây dựng đầu tƣ mới, bổ sung thêm trạm quan trắc nƣớc mặt, khơng khí tự động, liên tục; thiết bị xe quan trắc tự động hệ thống quan trắc nƣớc thải tự động, liên tục khu cơng nghiệp có hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung Xây dựng tìm đối tác, tổ chức, nguồn ODA đầu tƣ/hỗ trợ kỹ thuật dự án/đề án tăng cƣờng lực quan trắc môi trƣờng, đặc biệt ƣu tiên quan trắc môi trƣờng lƣu vực sông, vùng kinh tế trọng điểm, vùng nhạy cảm ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng phƣơng tiện thiết bị tiên tiến, đại Hội thảo Quan trắc môi trường năm 2015 Phối hợp với Trung tâm KTTV tỉnh ĐBSCL: - Trung tâm Thủy văn sơng Cửu long - Trung tâm Khí tƣợng Thủy văn Cần thơ - Trung tâm tỉnh ĐBSCL Thu thập liệu KTTV phục vụ tuyên truyền, tập huấn BĐKH, phục vụ lập dự án phục vụ hội nghị, hội thảo BĐKH nƣớc, cảnh báo nguy thiên tai Sử dụng liệu lập kế hoạch hành động ứng phó BĐKH cho Cần thơ Datal Quan trắc mặn cho Cần thơ ogger : LogCo m Pin Sens or: MPS -D3 Hội thảo Quan trắc môi trường năm 2015 Hội thảo Quan trắc môi trường năm 2015 XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! Hội thảo Quan trắc môi trường năm 2015 ... vùng - Cơ trở thành thành phố công nghiệp trƣớc năm 2020 Hội thảo Quan trắc môi trường năm 2015 TP Cần thơ phát triển kinh tế, xã hội, trở thành thành phố công nghiệp trƣớc năm 2020 − Các thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên Đề Mô Hình Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hệ Thống Quan Trắc Môi Trường, Chuyên Đề Mô Hình Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hệ Thống Quan Trắc Môi Trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay