Báo Cáo Toàn Cảnh Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam 2016

36 28 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:02

BÁO CÁO TỒN C NH KHOA H C VÀ CƠNG NGH VI T NAM - 2016 V H p tác QỘ c t , B KH&CN 3/2017 M U  Vi t Nam ơang phát tri n có t c t ng tr ng kinh t cao Trong h n 10 n m qua, n n kinh t ơã t m c t ng tr ng bình qn 6,29%/n m;  KH&CN có vai trò h t s c quan tr ng cho Vi t Nam trình y m nh CNH-H H i m i mơ hình t ng tr ng;  Hi n pháp n m 2013 c a Vi t Nam coi phát tri n KH&CN “qu c sách hàng u”; Nhi u ngh quy t c a ng, v n b n sách c a nhà n c ghi nh n, KH&CN m t nh ng “ u tiên hàng u qu c gia” Chi n l c phát tri n KH&CN Vi t Nam giai ơo n 2011-2020 kh ng nh KH&CN then ch t ơ m b o t ng tr ng kinh t b n v ng dài h n c a qu c gia N I DUNG T ng quan KH&CN Vi t Nam nh h ng phát tri n KH&CN th i gian t i Các gi i pháp th c hi n CÁC THÀNH PH N TRONG H TH NG HO T KH&CN VI T NAM H i, Hi p h i, NGO Doanh nghi p Tr ng H, C , H c vi n B / ngành T B KH&CN UBND T nh, Thành ph Vi n Hàn lâm KH&CN NG Vi n Hàn lâm KHXH CH C KH&CN T ch c KH&CN Công l p T ch c KH&CN ngồi Cơng l p I T NG QUAN KHOA H C VÀ CÔNG NGH VI T NAM T ch c KH&CN  Theo s li u th ng kê đ n n m 2016, Vi t Nam có kho ng 2.230 t ch c đ ng ký ho t đ ng KH&CN, t ng 11,15 l n so v i n m 1996, c th : T ch c công l p Trung 553 ng a ph 521 T ng s : 1.074 T ch c ngồi cơng l p ng Trung ng 608 a ph ng 546 T ng s : 1.154  Trong s t ch c KH&CN, có 1.000 t ch c NC&PT (v i tên g i, c p tr c thu c s h u khác nhau) Các t ch c NC&PT ch y u thu c 02 vi n HL, B / ngành, H, C , DN NGO  C ng tính đ n n m 2016, Vi t Nam có kho ng 420 tr ng H, C , HV l i t ch c d ch v KH&CN (thông tin KH&CN, T C, )  S l ng t ch c NC&PT ngồi cơng l p ngày t ng, chi m 52% t ng s t ch c NC&PT  Các t ch c NC&PT công l p nh ng n m g n đây, đ c chuy n đ i ho t đ ng sang c ch t ch , t ch u trách nhi m, k t qu hi u qu ho t đ ng nhìn chung đ c nâng cao I T NG QUAN KHOA H C VÀ CÔNG NGH VI T NAM T ch c KH&CN  N m 2016, B KH&CN xây d ng tiêu chí đánh giá th nghi m d a thang m v t ch c NCCB NCUD đ t trình đ khu v c th gi i, đ n ng l c gi i quy t nh ng v n đ tr ng y u qu c gia đ t đ i v i KH&CN, áp d ng v i 66 t ch c (Vi n Hàn lâm: 25 t ch c/ i h c QG H Chí Minh: 16 t ch c/ ih c QG Hà N i: 11 t ch c/ Tr ng i h c BK Hà N i: 14 t ch c) o K t qu cho th y có: + 06 t ch c đ t m x p x m tr lên (Vi n Hàn lâm: 03, ih c QG H Chí Minh: 03) + 14 t ch c đ t x p x m tr lên (Vi n Hàn lâm: 03, Tr ng i h c BK Hà N i: 06, i h c QG H Chí Minh: 01, i h c QG Hà N i: 02) Các t ch c đ t m đánh giá t tr lên có th coi đ t trình đ khu v c th gi i (t ng đ ng Vi n Toán h c Vi n V t lý đ c UNESCO công nh n b o tr )  Tính đ n n m 2016, c n c có kho ng 3.000 DN KH&CN t ng đ ng Trong đó: 250 DN đ c c p gi y ch ng nh n DN KH&CN; 36 DN đ c c p gi y ch ng DN CNC; 400 DN ho t đ ng t i khu CNC; 818 DN đ t tiêu chí DN KH&CN có nhu c u đ c c p ch ng nh n (t p trung ch y u đ a bàn Hà N i TP H Chí Minh); 1.400 DN PM l nh v c CNTT I T NG QUAN KHOA H C VÀ CÔNG NGH VI T NAM Nhân l c KH&CN Theo UNESCO phân lo i ngu n nhân l c KH&CN: Ngu n nhân l c KH&CN = T ng nhân l c có trình đ t C H tr lên Trong có nhân l c NC&PT Nhân l c NC&PT g m nh ng ng i tham gia tr c ti p vào ho t đ ng NC&PT, bao g m cán b nghiên c u, cán b k thu t, nhân viên h tr nhân l c khác  Hi n nay, c n c có kho ng 4,28 tri u ng i có trình đ t C , H tr lên Trong có ~ 24,3 nghìn ti n s (trong 41% làm vi c tr ng H C ), ~ 101 nghìn th c s (trong 35% làm vi c tr ng H C ) Tu i bình quân 38,5 Bi u trình nhân l c KH&CN hi n I T NG QUAN KHOA H C VÀ CÔNG NGH VI T NAM Nhân l c KH&CN  Theo k t qu u tra n m 2014, c n c có 164.744 ng NC&PT - chi m t l 14 ng i/v n dân i tham gia ho t đ ng Nhân l c NC&PT chia theo lo i hình kinh t v trí ho t đ ng Lo i hình kinh t T ng s nhân l c NC&PT, chia theo: Nhà n c Ngồi nhà n Có v n đ u t n c c T ng nhân l c NC&PT T l (%) Chia theo v trí ho t đ ng Cán b nghiên c u Cán b Cán b k thu t h tr Khác 164.744 100 128.997 12.799 15.149 7.799 139.531 84,7 112.191 8.898 12.829 5.613 20.917 12,7 15.076 2.837 1.569 1.435 4.296 2,6 1.730 1.064 751 751 I T NG QUAN KHOA H C VÀ CÔNG NGH VI T NAM Nhân l c KH&CN Phân b nhân l c NC&PT theo khu v c ho t ng I T NG QUAN KHOA H C VÀ CÔNG NGH VI T NAM Nhân l c KH&CN N m 2013, nghiên c u hi n tr ng CBNC t ng s 128.977 C c u t l CBNC theo khu v c ho t ng 10 I T NG QUAN KHOA H C VÀ CÔNG NGH VI T NAM Sáng ch đ i t N m ng s h u trí tu khác S đ n sáng ch VN S v n b ng sáng ch NN VN S đ n GPHI NN VN S v n b ng GPHI NN VN NN 2011 300 22 48 193 46 N/A 2012 382 44 52 199 59 N/A 2013 443 54 59 11 226 74 N/A 2014 487 74 36 24 246 66 N/A 2015 582 97 63 25 310 86 N/A 2016* 475 - 72 - 276 - 95 - S l ng đ n v n b ng sáng ch gi i pháp h u ích, 2011-15 2016 Ngu n: T ng h p t WIPO NOIP, 2016 (* s li u tính n tháng 11/2016) I T NG QUAN KHOA H C VÀ CƠNG NGH VI T NAM óng góp c a KH&CN  Xu t kh u CNC th m nh c a Vi t Nam chi m 10,6% t ng giá tr toàn khu v c, ngang b ng v i Thái Lan ch x p sau Singapore v i 45,9%  Theo th ng kê c a UNESCO, m c t ng tr ng xu t kh u CNC Vi t Nam r t n t ng, g p g n 10 l n so giai đo n 2008-2013 N u nh n m 2008, t ng giá tr c a l nh v c ch đ t 2.960 tri u USD t i 2013, s 32.489 tri u USD, t ng 997%  Ch y u hàng thu c ngành n t vi n thơng, máy tính máy v n phòng chi m ch đ o, l n l t chi m t i g n 80% g n 18% t ng giá tr xu t kh u CNC Tuy nhiên, m t t l l n xu t kh u CNC c a Vi t Nam thu c v DN FDI 32.489 35 30 25 20 15 10 2.960 N m 2008 N m 2013 I T NG QUAN KHOA H C VÀ CÔNG NGH VI T NAM óng góp c a KH&CN Giai đo n 2011-2013, 2015 đóng góp giá tr s n ph m CNC s n ph m ng d ng CNC t ng giá tr s n xu t công nghi p theo chi u h ng t ng d n (tính theo % l n l t là 18,46; 26,64; 28,03 ~ 30%.), c th : 35 28,03 30 ~30 26,64 25 20 18,46 15 10 N m 2011 N m 2012 N m 2013 24 N m 2015 I T NG QUAN KHOA H C VÀ CƠNG NGH VI T NAM óng góp c a KH&CN  Theo s li u c a T ch c N ng su t Châu Á (APO), giai đo n 2010 - 2013, t c đ t ng NSL c a Vi t Nam kho ng 4,3%/n m, đóng góp c a t ng TFP 26% đóng góp c a t ng c ng v n 74% (trong TFP: Thái Lan 61%, Phi-lip-pin 80%, Indonesia 44%, Malaysia 51%)  N m 2013, t ng TFP đóng góp lên t i 32,5%;  N m 2014 TFP đóng góp t i 36,7%  Theo s li u c tính c a n m 2015 đóng góp c a TFP vào t ng tr ng GDP s vào kho ng 48,4%,  óng góp c a TFP vào c giai đo n 2011-2015 s vào kho ng h n 30%  Ch s c nh tranh toàn c u (GCI) Trong Báo cáo N ng l c C nh tranh Toàn c u (Global Competitiveness Report) 2016-2017 khu v c ASEAN, Vi t Nam đ ng th 6, sau Singapore (2), Malaysia (25), Thái Lan (34), Indonesia (41) Philippines (57) Theo đó, m GCI c a Vi t Nam n m 2016 (th h ng 56 140 qu c gia) 25 I T NG QUAN KHOA H C VÀ CÔNG NGH VI T NAM óng góp c a KH&CN  Ch s GII n m 2016 đ c th c hi n b i T ch c S h u trí tu th gi i (WIPO) thu c Liên hi p qu c, tr ng i h c Cornell tr ng Kinh doanh Insead, kh o sát 128 qu c gia  Báo cáo GII 2016 đ c công b ngày 15-8 ch Vi t Nam x p th 59, v i 35,4 m thang m 100  khu v c ASEAN, Vi t Nam đ ng th 4, sau Singapore (7), Malaysia (33) Thái Lan (48)  N m 2015, Vi t Nam x p th 52 t ng s 141 n n kinh t đ c kh o sát v i s m 38,3/100 26 I T NG QUAN KHOA H C VÀ CÔNG NGH VI T NAM H th ng tài tr ch ng trình KH&CN  Vi t Nam chuy n m nh tài tr ho t đ ng NC&PT theo ph ng th c c nh tranh d a hi u qu ho t đ ng, thông qua qu KH&CN c p qu c gia  i n hình NAFOSTED, NATIF m t s qu khác s s m đ c thành l p đ khuy n khích hình thành ho t đ ng h tr đ c thù cho KH&CN đ u t m o hi m t i Vi t Nam  Phát tri n h th ng ch  Phát tri n ch  án, ch  Phát tri n ch ng trình KH&CN tr ng m c p qu c gia ng trình KH&CN đ c thù ng trình h p tác v i n c ngồi ng trình KH&CN ph c v phát tri n b n v ng vùng I T NG QUAN KHOA H C VÀ CÔNG NGH VI T NAM H th ng qu n lý nhà n c v n b n sách v KH&CN  Vi t Nam có h th ng c quan qu n lý nhà n c v KH&CN đ ng b t trung ng đ n đ a ph ng (B KH&CN, S KH&CN c a t nh/thành ph tr c thu c trung ng, v KH&CN t i h u h t B /ngành trung ng)  n có đ o lu t v KH&CN có Lu t chung v KH&CN lu t chuyên ngành, các: Lu t KH&CN, Lu t S h u trí tu , Lu t Chuy n giao công ngh , Lu t Công ngh cao, Lu t N ng l ng nguyên t , Lu t Ch t l ng s n ph m, hàng hóa, Lu t Tiêu chu n Quy chu n k thu t, Lu t o l ng, Lu t s d ng n ng l ng ti t ki m hi u qu  Cùng v i lu t v KH&CN, Nhà n c Vi t Nam ban hành th c thi nhi u v n b n d i lu t nh m khuy n khích thúc đ y KH&CN  Các sách v KH&CN đ c u ch nh toàn di n m t c a ho t đ ng KH&CN: đ u t tài chính, nhân l c, t ch c, h t ng, s h u trí tu , d ch v KH&CN, II NH H NG PHÁT TRI N KH&CN TRONG TH I GIAN T I  Vi t Nam ch tr ng đ y m nh phát tri n KH&CN tr c h t ph c v tr c ti p ti n trình đ y nhanh CNH-H H đ t n c, đ i m i mơ hình t ng tr ng, d a n n t ng công ngh , d a vào KH&CN, ng d ng KH&CN m t cách nhanh nh t vào s n xu t-kinh doanh;  C g ng v t qua m t s qu c gia ASEAN, đ chuy n sang giai đo n sáng t o, làm ch công ngh , ch t o nh ng s n ph m có ch t l ng t t;  Thích ng v i cu c cách m ng cơng nghi p l n th v i nh ng xu h ngh mơ hình kinh doanh m i 29 ng công II NH H NG PHÁT TRI N KH&CN TRONG TH I GIAN T I M c tiêu phát tri n KH&CN đ i m i đ n n m 2020 n n m 2020, thông qua TFP ho t đ ng KH&C N đóng góp kho n g 35% t ng tr ng kinh t Giá tr s n ph m CNC s n ph m ng d ng CNC t kho n g 40% t ng giá tr s n xu t công nghi p T cđ đ i m i công ngh , thi t b đ t kho n g 20%/ n m; Giá tr giao d ch c a th tr ng KH&C N t ng trung bình kho n g 15% /n m T ng đ ut xã h i cho KH&C Nđ t 2% GDP vào n m 2020 30 H th ng Qu cho phát tri n KH&C N đ c hình thành Hình thành đ ng b đ i ng cán b KH&C N có trình đ cao im i h th ng t ch c KH&CN theo h ng t ch , t ch u trách nhi m Phát tri n m nh doanh nghi p KH&C N III CÁC GI I PHÁP TH C HI N i m i t ch c, c ch qu n lý, c ch ho t đ ng KH&CN T ng c ng ti m l c KH&CN Ti p t c th c hi n gi i pháp Chi n l c phát tri n KH&CN giai đo n 20112020 Phát tri n l nh v c khoa h c, ng d ng KH&CN ngành, phát tri n d ch v KH&CN 31 III CÁC GI I PHÁP TH C HI N i m i t ch c, c ch qu n lý, c ch ho t đ ng KH&CN  Khuy n khích phát tri n t ch c NC&PT DN; phát tri n m nh lo i hình DN d a cơng ngh , d a KH&CN t tr ng H, Vi n NC  Chính sách khuy n khích đ ng ký b o h sáng ch GPHI n c n c ngoài; t ng ch th đ n v n b ng t Vi n NC, tr ng H  i m i qu n lý nhi m v KH&CN, c ch tài th c hi n nhi m v KH&CN t i nhi u B , ngành, đ a ph ng  Chính sách s d ng tr ng d ng cán b KH&CN t o đ ng l c l i ích thi t th c đ gi i phóng phát huy s c sáng t o c a cán b KH&CN  Xây d ng h th ng qu n lý nhà n c v KH&CN theo h ng tinh gi n, t p trung cho xây d ng chi n l c, c ch , sách; t ng c ng n ng l c u ph i liên ngành, liên vùng, b o đ m phân công, phân c p; gi m b t ch c n ng tác nghi p c th ch a đ c th c thi;  Chính sách phát tri n hình th c h p tác nghiên c u, đ i m i công ngh , đào t o phát tri n ngu n nhân l c gi a Vi n NC, tr ng H DN  Nghiên c u u ch nh sách phát tri n qu KH&CN B , ngành, đ a ph ng DN;  Chuy n m nh t ch c KH&CN công l p sang c ch t ch , t ch u trách nhi m 32 III CÁC GI I PHÁP TH C HI N T ng c ng ti m l c KH&CN u t phát tri n t ch c KH&CN tr ng m; liên k t t ch c KH&CN tính ch t, l nh v c, ho c liên ngành; phát tri n nhóm nghiên c u tr có ti m n ng tr ng đ i h c, vi n nghiên c u;  T ng c ng n ng l c, hi u qu ho t đ ng c a m t s khu CNC, khu nông nghi p ng d ng CNC, PTN tr ng m qu c gia, c s m t o công ngh , m t o doanh nghi p KH&CN, trung tâm thông tin ng d ng ti n b KH&CN;  Phát tri n h th ng t ch c d ch v CGCN, đ c bi t t i Vi n NC, tr ng H  33 III CÁC GI I PHÁP TH C HI N Phát tri n l nh v c khoa h c, ng d ng KH&CN ngành, phát tri n d ch v KH&CN  T ng c ng nghiên c u d báo v xu th phát tri n, cu c cách m ng công nghi p, KH&CN tác đ ng đ n phát tri n c a Vi t Nam; đ xu t mô hình phát tri n kinh t m i;  Chú tr ng phát tri n m t s l nh v c KH&CN có th m nh; m t s l nh v c nghiên c u liên ngành ph c v phát tri n b n v ng; d báo tác đ ng c a thiên tai, bi n đ i khí h u, gi i pháp h n ch , phòng ng a, thích ng  N/c u xây d ng gi i pháp t ng th phát tri n h ng công ngh “ u tiên”;  T ng c ng liên k t SX-KD v i Vi n NC, tr ng H;  Phát tri n lo i hình d ch v KH&CN ph c v nhu c u doanh nghi p, đ c bi t h tr cho ho t đ ng s n xu t, kinh doanh xu t nh p kh u c a doanh nghi p;  Hình thành m ng l i t ch c h tr d ch v t v n giám đ nh, th m đ nh, đánh giá, đ nh giá, khai thác phát tri n tài s n trí tu ;  Nghiên c u xây d ng mô hình qu n lý nhi m v KH&CN (tránh s trùng l p, th c hi n nhi m v nh ng t m nh m đ m b o hi u qu nghiên c u) 34 III CÁC GI I PHÁP TH C HI N Ti p t c th c hi n gi i pháp Chi n l giai đo n 2011-2020 c phát tri n KH&CN  Chính sách khuy n khích DN ho t đ ng KH&CN, ng d ng k t qu nghiên c u khoa h c m i  Xây d ng c ch Nhà n c đ t hàng, mua s n ph m KH&CN;  i m i sách đ u t cho t ch c KH&CN c n c vào hi u qu ho t đ ng k t qu đ u  Chính sách thúc đ y xã h i hóa đ u t cho KH&CN, đ c bi t đ u t t DN;  Chính sách thu hút ngu n đ u t /nhân l c t n c ngồi cho ho t đ ng KH&CN;  Chính sách phát tri n nhân l c KH&CN thu c m i thành ph n; c ch thuê chuyên gia ngồi n c b ng NSNN;  Chính sách v s d ng k t qu nghiên c u t NSNN; xây d ng h th ng tòa án hành dân s v SHTT  Chính sách khuy n khích liên k t, h p tác nghiên c u khoa h c phát tri n công ngh gi a DN, tr ng H, Vi n NC, cá nhân n c v i đ i tác n c ngồi  Chính sách thu hút vi n NC&PT tiên ti n có v n đ u t n c t i Vi t Nam  T ng c ng ho t đ ng tuyên truy n, ph bi n, trao đ i kinh nghi m v t ch c ho t đ ng KH&CN, hình thành chùm m ng l i liên k t 35 Trân tr ng c m n 36
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo Cáo Toàn Cảnh Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam 2016, Báo Cáo Toàn Cảnh Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay