Tăng cường sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa để phòng ngừa rủi ro cho các doanh nghiệp xuất khẩu chè tại tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)

126 64 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 14:56

Tăng cường sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa để phòng ngừa rủi ro cho các doanh nghiệp xuất khẩu chè tại tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Tăng cường sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa để phòng ngừa rủi ro cho các doanh nghiệp xuất khẩu chè tại tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Tăng cường sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa để phòng ngừa rủi ro cho các doanh nghiệp xuất khẩu chè tại tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Tăng cường sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa để phòng ngừa rủi ro cho các doanh nghiệp xuất khẩu chè tại tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Tăng cường sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa để phòng ngừa rủi ro cho các doanh nghiệp xuất khẩu chè tại tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Tăng cường sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa để phòng ngừa rủi ro cho các doanh nghiệp xuất khẩu chè tại tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Tăng cường sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa để phòng ngừa rủi ro cho các doanh nghiệp xuất khẩu chè tại tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Tăng cường sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa để phòng ngừa rủi ro cho các doanh nghiệp xuất khẩu chè tại tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ THỊ THÙY DUNG TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM PHÁI SINH HÀNG HĨA ĐỂ PHỊNG NGỪA RỦI RO CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CHÈ TẠI TỈNH LÀO CAI LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ THỊ THÙY DUNG TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM PHÁI SINH HÀNG HĨA ĐỂ PHỊNG NGỪA RỦI RO CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CHÈ TẠI TỈNH LÀO CAI Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS DƯƠNG THỊ TÌNH THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Hà Thị Thùy Dung ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến giáo viên hướng dẫn khoa học TS Dương Thị Tình Cơ dành nhiều tâm huyết, tận tình hướng dẫn bảo tơi suốt q trình nghiên cứu đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến thầy, giáo Khoa quản lý kinh tế, Phòng Đào tạo tạo điều kiện giúp đỡ thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Lào Cai, cục xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thu thập tài liệu cho đề tài Trong suốt trình học tập thực đề tài, nhận giúp đỡ, động viên, khích lệ nhiều từ phía gia đình bạn bè Tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ ghi nhận tình cảm q báu Xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Hà Thị Thùy Dung iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC BIỂU VÀ HÌNH VẼ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp luận văn Bố cục luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM PHÁI SINH HÀNG HĨA ĐỂ PHỊNG NGỪA RỦI RO CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CHÈ 1.1 Cơ sở lý luận việc sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa để phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp xuất chè 1.1.1 Tổng quan rủi ro 1.1.2 Tổng quan sản phẩm phái sinh hàng hóa 1.2 Cơ sở thực tiễn sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa để phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp xuất chè 29 1.2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài 29 1.2.2 Kinh nghiệm sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa 32 1.2.3 Những học kinh nghiệm rút cho tỉnh Lào Cai 38 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 40 2.2 Phương pháp nghiên cứu 41 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 41 iv 2.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 43 2.2.3 Phương pháp so sánh, phân tích tổng hợp 44 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 45 Chương THỰC TRẠNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM PHÁI SINH HÀNG HĨA ĐỂ PHỊNG NGỪA RỦI RO CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CHÈ TẠI TỈNH LÀO CAI 46 3.1 Đặc điểm tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai 46 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 46 3.1.2 Điều kiện kinh tế xã hôi 47 3.2 Thực trạng sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa để phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp xuất chè tỉnh Lào Cai 50 3.2.1 Nhận diện rủi ro tài nguyên nhân tác động rủi ro tài đến hiệu hoạt động doanh nghiệp xuất chè tỉnh Lào Cai 50 3.2.2 Thực trạng cung ứng sản phẩm phái sinh hàng hóa 55 3.2.3 Thực trạng sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa 65 3.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa 81 3.3.1 Điều kiện kinh tế tài 81 3.3.2 Nhận thức doanh nghiệp 82 3.3.3 Hệ thống sở pháp lý 83 3.3.4 Cơ sở hạ tầng 84 3.3.5 Hàng hóa sở 87 3.3.6 Ngân hàng thương mại 89 3.4 Đánh giá tình hình sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa để phòng ngừa rủi ro doanh nghiệp xuất chè địa bàn tỉnh Lào Cai 91 3.4.1 Kết đạt 91 3.4.2 Hạn chế 93 v 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế 93 Chương GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM PHÁI SINH HÀNG HĨA ĐỂ PHỊNG NGỪA RỦI RO CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CHÈ TẠI TỈNH LÀO CAI 97 4.1 Quan điểm, định hướng sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa để phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp xuất chè tỉnh Lào Cai 97 4.1.1 Quan điểm 97 4.1.2 Định hướng 98 4.2 Giải pháp tăng cường sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa để phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp xuất chè tỉnh Lào Cai 100 4.2.1 Giải pháp phía doanh nghiệp 100 4.2.2 Giải pháp từ phía hệ thống ngân hàng 103 4.2.3 Kiến nghị cho Chính phủ Hiệp hội Chè Việt Nam 105 KẾT LUẬN 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 PHỤ LỤC 114 vi DANH MỤC VIẾT TẮT Từ đầy đủ Từ viết tắt CNTT Công nghệ thông tin DN Doanh nghiệp GDP Tổng sản phẩm quốc nội LHPN Liên hiệp phụ nữ NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Tình trạng cung ứng sản phẩm phái sinh hàng hóa NHTM tỉnh Lào Cai 60 Bảng 3.2: Tổng giá trị hợp đồng sản phẩm phái sinh hàng hóa chi nhánh ngân hàng thương mại tỉnh Lào Cai qua năm 61 Bảng 3.3: Tình hình cung ứng sản phẩm phái sinh hàng hóa chi nhánh ngân hàng thương mại tỉnh Lào Cai qua năm 62 Bảng 3.4: Diện tích trồng chè phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh 65 Bảng 3.5: Diện tích thu hoạch chè phân theo huyện/ thành phố thuộc tỉnh 66 Bảng 3.6: Sản lượng chè búp tươi phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh 67 Bảng 3.7: Năng suất chè phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh 67 Bảng 3.8: Danh sách doanh nghiệp xuất chè Lào Cai 71 Bảng 3.9: Trị giá, khối lượng chè Lào Cai xuất 72 Bảng 3.10: Xuất chè Lào Cai phân theo thị trường 72 Bảng 3.11: Giá chè Lào Cai xuất 73 Bảng 3.12: Danh sách doanh nghiệp xuất chè điều tra 74 Bảng 3.13: Thống kê số phiếu khảo sát 75 Bảng 3.14: Kết khảo sát thông qua phiếu điều tra 75 Bảng 4.1: Lộ trình phát triển thị trường phái sinh Việt Nam 106 viii DANH MỤC CÁC BIỂU VÀ HÌNH VẼ Biểu đồ 3.1: Biến động giá chè xuất Việt Nam năm 2012-2016 50 Biểu đồ 3.2: Biến động giá chè Lào Cai xuất giai đoạn 20122016 51 Biểu đồ 3.3: Diễn biến tỷ giá từ tháng 01/2012 đến tháng 05/2015 52 Biểu đồ 3.4: Diễn biến lãi suất 2013-2014 54 Hình 2.1: Sơ đồ quy trình nghiên cứu 41 Hình 3.1: Mức độ quan tâm đến rủi ro tỷ giá 77 Hình 3.2: Những rủi ro thường gặp tham gia hoạt động kinh doanh xuất 78 Hình 3.3: Biện pháp doanh nghiệp sử dụng để phòng rủi ro tỷ giá 79 Hình 3.4: Tình hình sử dụng cơng cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro tỷ giá 79 101 4.2.1.1 Nâng cao nhận thức doanh nghiệp rủi ro, tầm quan trọng quản trị rủi ro, đào tạo kỹ thực tế sử dụng sản phẩm phái sinh Hầu hết doanh nghiệp xuất không nhận thức hết tầm quan trọng quản trị rủi ro Cho nên doanh nghiệp không chủ động việc áp dụng biện pháp phòng ngừa rủi ro có hiệu quả.Đa số áp dụng biện pháp phòng ngừa rủi ro truyền thống.Bên cạnh đó, nhận thức hạn chế việc đánh giá lựa chọn biện pháp phòng ngừa rủi ro sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa Thông tin sản phẩm phái sinh doanh nghiệp khó khăn việc tiếp cận, điều liên quan đến vấn đề “khó hiểu” khơng đầy đủ hướng dẫn sử dụng, ứng dụng thực tế doanh nghiệp tổ chức cung cấp công cụ phái sinh tài liệu đào tạo tham khảo Điều cho thấy, Việt Nam thiếu chuyên gia am hiểu sâu sản phẩm phái sinh giải thích, truyền đạt đến vấn đề đến với doanh nghiệp Ở nội doanh nghiệp thiếu đào tạo thực tế sản phẩm phái sinh, thực trạng Việt Nam chuyên gia đào tạo sản phẩm phái sinh q số tổ chức cung cấp sản phẩm doanh nghiệp sử dụng sản phẩm phái sinh khơng nhiều.Chính vậy, số lượng chuyên gia muốn có hội tiếp cận với thực tiễn để ứng dụng sản phẩm phái sinh Việt Nam hạn chế Do vậy, để nâng cao hiệu quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh doanh nghiệp xuất nói chung doanh nghiệp xuất chè Lào Cai nói riêng giải pháp quan trọng tăng cường tuyên truyền, giáo dục, đào tạo nhận thức doanh nghiệp rủi ro, tầm quan trọng rủi ro, đào tạo kỹ thực tế sử dụng sản phẩm phái sinh 4.2.1.2 Doanh nghiệp xây dựng kịch hành động phòng ngừa rủi ro thích hợp Các sản phẩm phái sinh không bao gồm công cụ để phòng ngừa rủi ro mà gồm phương tiện để kiểm soát rủi ro Hơn nữa, cơng cụ phái sinh thường chứa đòn bẩy cao nên việc sử dụng để né tránh rủi ro dùng để đầu kiếm lời Vì sử dụng khơng cách, khiến rủi ro gia tăng cách đáng kể, chí đơi đẩy doanh nghiệp vào nguy khôn lường 102 Các doanh nghiệp xuất chè Lào Cai cần sử dụng loại sản phẩm phái sinh phù hợp để phòng ngừa rủi ro biến động giá xuất Các hợp đồng kỳ hạn thích hợp để phòng ngừa rủi ro giá hàng hóa.Với vị bên xuất khẩu, dự báo giá chè xuất tương lai giảm, doanh nghiệp ký hợp đồng kỳ hạn để giảm thiểu rủi ro giá.Hợp đồng tương lai hợp đồng quyền chọn thích hợp để quản lý rủi ro biến động giá hàng hóa.Tuy nhiên sử dụng hợp đồng quyền chọn, doanh nghiệp phải tính tốn phí quyền chọn để đưa định phù hợp việc lựa chọn sử dụng hay từ bỏ quyền chọn Doanh nghiệp cần xây dựng kịch hành động phòng ngừa rủi ro thích hợp để kiểm soát né tránh rủi ro Kỳ vọng Giá chè xuất thị trường tăng Hành động thích hợp Thực hợp đồng giao để tận dụng hội thị trường Giá chè xuất thị trường giảm Bán hợp đồng kỳ hạn tương lai Chưa chắn giá chè xuất Mua hợp đồng quyền chọn bán 4.2.1.3 Đánh giá đắn hiệu hoạt động quản trị rủi ro mang lại Chi phí hoạt động quản trị rủi ro đơi khiến nhà đầu tư lưỡng lự định thực quản trị rủi ro Để đánh giá xác chi phí quản trị rủi ro, nhà quản trị rủi ro phải xem xét chúng cương vị chi phí tiềm ẩn định khơng thực phòng ngừa rủi ro Trong hầu hết trường hợp, chi phí tiềm ẩn tổn thất tiềm mà doanh nghiệp phải gánh chịu trường hợp yếu tố thị trường giá cả, lãi suất, tỷ giá biến động theo chiều hướng xấu Trong trường hợp này, chi phí quản trị rủi ro đánh phương thức đánh giá chi phí hợp đồng bảo hiểm, tức so sánh với tổn thất tiềm Các giao dịch phái sinh thay cho việc thực chiến lược tài theo phương pháp truyền thống Các giao dịch phái sinh có chi phí rẻ tính khoản cao giao dịch truyền thống Một lý mà nhà quản trị e ngại sử dụng sản phẩm phái sinh để phòng ngừa rủi ro phải báo cáo khoản lỗ giao dịch phái sinh Những lo ngại phản ánh nhầm lẫn phổ biến chuẩn mực thích hợp sử 103 dụng để phản ánh hiệu nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro Các doanh nghiệp xuất chè Lào Cai cần xây dựng chuẩn mực thích hợp nhằm sử dụng để đánh giá hiệu nghiệp vụ quản trị rủi ro Việc đánh giá hiệu giao dịch phái sinh phải dựa việc thiết lập mục tiêu hợp lý từ ban đầu 4.2.1.4 Nâng cao chất lượng chè phục vụ xuất Trên thị trường chè giới, chè Việt Nam chưa có giá trị xứng đáng mà thường thấp nhiều so với sản phẩm loại nước Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Sri Lanka… Chè Việt Nam có giá bán thấp lượng tiêu thụ không ổn định Theo chuyên gia Hiệp hội Chè Việt Nam, tình trạng số nguyên nhân sau: Chất lượng sản phẩm vừa thấp vừa không ổn định; độ tin cậy vệ sinh an tồn thực phẩm khơng cao; lượng sản phẩm bán chưa tạo nên sản phẩm mang thương hiệu độc lập số lượng chất lượng thấp Để tạo thương hiệu chè Việt Nam nói chung Lào Cai nói riêng yếu tố chất lượng sản phẩm phải quan tâm hàng đầu Các doanh nghiệp cần có biện pháp nâng cao khoa học kỹ thuật, áp dụng kỹ thuật tiên tiến, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trồng, chăm sóc sơ chế chè Áp dụng tiêu chuẩn VietGap vào trồng chè Mở nhiều lớp đào tạo giúp người nơng dân nâng cao kỹ thuật chăm sóc chè nhằm nâng cao chất lượng Hơn nữa, doanh nghiệp cần xâm nhập thị trường, tìm hiểu thị hiếu người tiêu dùng, tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, tổ chức sản xuất loại chè cao cấp có sức cạnh tranh cao như: Các loại chè ướp hương hoa quả, loại chè đóng hộp, loại chè thuốc chè thảo mộc khác… Chưa có kiên kết mạnh mẽ doanh nghiệp người trồng chè, gây ảnh hưởng không tốt đến chất lượng, sản lượng chè, cần phải tạo liên kết, gắn bó lợi ích người trồng chè, doanh nghiệp chế biến xuất chè, xây dựng mơ hình “nhà máy nơng dân, nơng dân có nhà máy”, quyền lợi người sản xuất, nhà máy chế biến doanh nghiệp xuất chè gắn bó chặt chẽ với nhau, tạo thương hiệu chè Việt Nam nói chung chè Lào Cai nói riêng thay phải xuất ngun liệu thơ 4.2.2 Giải pháp từ phía hệ thống ngân hàng 104 Ngân hàng giúp cho doanh nghiệp hiểu biết hệ thống sản phẩm phái sinh lợi ích phòng ngừa rủi ro Phát triển công cụ phái sinh thị trường phái sinh giúp cho doanh nghiệp có hội lựa chọn giao dịch phù hợp Phí sử dụng sản phẩm phái sinh rào cản làm cho doanh nghiệp hạn chế sử dụng sản phẩm để phòng ngừa rủi ro Tuy hợp đồng kỳ hạn tương lai khơng phải trả phí phí hợp đồng quyền chọn cao theo đánh giá doanh nghiệp sử dụng sản phẩm 4.2.2.1 Ngân hàng hỗ trợ tư vấn, tuyên truyền, quảng cáo sản phẩm phái sinh đến doanh nghiệp Ngân hàng cần nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn cho khách hàng, đặc biệt lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, tư vấn cơng cụ phòng ngừa rủi ro thị trường như: Lãi suất, tỷ giá, giá Thơng qua giúp doanh nghiệp hiểu nhận thức đầy đủ lợi ích mà cơng cụ phòng chống rủi ro ngân hàng mang lại Bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động tiếp thị quảng cáo dịch vụ góp phần đưa giao dịch phái sinh tới gần khách hàng Ngân hàng thực công tác thông qua phương tiện thông tin đại chúng báo, đài, mạng, trang web ngân hàng, tổ chức hội nghị khách hàng giới thiệu nghiệp vụ Ngân hàng cần có chương trình phổ cập kiến thức công cụ tới doanh nghiệp Cụ thể: + Các ngân hàng cần tổ chức thường xuyên buổi hội thảo cho doanh nghiệp Khi ngân hàng trình bày rõ ràng lợi ích mà sản phẩm phái sinh mang lại cho doanh nghiệp, trường hợp doanh nghiệp nên sử dụng sản phẩm phái sinh + Ngân hàng cần làm cẩm nang hướng dẫn sử dụng phát miễn phí tới doanh nghiệp thiết kế chương trình tiếp thị tới khách hàng + Cũng dịch vụ khác, cung ứng dịch vụ ngân hàng cần có chương trình khuyến mại để thu hút tham gia doanh nghiệp giảm phí giao dịch… + Ngân hàng cần tư vấn cho khách hàng sử dụng sản phẩm phái sinh có lợi cho khách hàng thời điểm khách hàng có nhu cầu quản trị rủi ro Ngoài 105 ngân hàng cần giúp khách hàng tìm hiểu ưu nhược điểm giao dịch, yêu cầu sử dụng giao dịch để khách hàng có sở lựa chọn 4.2.2.2 Ngân hàng cần cải tiến chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm phái sinh, đào tạo đội ngũ tư vấn có chất lượng Theo thực trạng đại đa số ngân hàng Việt Nam như: Techcombank, Viettin banh, VCB, ACB, Eximbank…chỉ đóng vai trò trung gian mơi giới doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng sản phẩm phái sinh với ngân hàng cung ứng dịch vụ nước ngồi Do cần phải xem xét nghiên cứu việc ứng dụng chiến lược kinh doanh để ngân hàng nước tự đứng phát hành sản phẩm phái sinh phù hợp với khách hàng nhằm thể tính chuyên nghiệp kinh doanh không dừng lại nghiệp vụ môi giới Trong hoạt động nghiệp vụ nhân tố người ln đóng vai trò quan trọng Bản chất nghiệp vụ kinh doanh sản phẩm phái sinh công việc phức tạp,căng thẳng, chứa đựng nhiều rủi ro, đòi hỏi cán ngân hàng khơng giỏi nghiệp vụ mà phải động, nhạy bén, am hiểu thị trường đồng thời phải người có đạo đức nghề nghiệp, trung thực kinh doanh Ngân hàng cần tập trung ưu tiên đào tạo bồi dưỡng cán trực tiếp kinh doanh thị trường ngoại hối, hàng hóa quốc tế sản phẩm mới, phức tạp lý thuyết lẫn thực tiễn áp dụng Ngoài cần trang bị kiến thức kinh nghiệm thị trường hàng hóa quốc tế, kỹ phân tích kỹ thuật, phân tích sở chọn lọc, tổng hợp phân tích thơng tin để dự báo xu biến động thị trường nhằm sử dụng công cụ phái sinh cách hiệu Qua tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ khách hàng hiểu sử dụng hiệu cơng cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro 4.2.3 Kiến nghị cho Chính phủ Hiệp hội Chè Việt Nam 4.2.3.1 Định hướng chiến lược phát triển giao dịch phái sinh hàng hóa Đây xem giải pháp vĩ mơ quan trọng nhất, cần có định hướng chiến lược cụ thể giao dịch phái sinh hàng hóa Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hợp tác với nước ngồi để mở rộng thị trường Cần đa dạng hóa cách xúc tiến thương mại theo kế hoạch tổng thể tầm quốc gia, tránh tượng cạnh tranh manh mún Vai trò quan trọng phủ việc kết nối sách đối ngoại kinh tế đất nước với việc 106 phát triển công nghiệp thương hiệu chè Việt Nam Xác định rõ mục đích hoạt động phái sinh hàng hóa phân khúc thực để từ có sách hỗ trợ phù hợp Theo định số 366/QĐ-TTg, ngày 11 tháng năm 2014 Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt đề án xây dựng phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam”, quan điểm nguyên tắc định sẽ: Xây dựng phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam dựa tiêu chuẩn thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện thực tế định hướng phát triển kinh tế - xã hội đất nước Xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh theo mơ hình tập trung, hoạt động thống quản lý Nhà nước, không để thị trường chứng khốn phái sinh tự hình thành hoạt động tự phát Bảng 4.1: Lộ trình phát triển thị trường phái sinh Việt Nam Giai đoạn Giai đoạn Giai đoạn (2013 - 2015) (2016 - 2020) (sau 2020) Xây dựng khung pháp lý, Tổ chức giao dịch Phát triển thị trường hoàn thiện sở vật chất kỹ chứng khoán phái sinh dựa chứng khoán phái sinh thuật để vận hành thị trường tài sản sở chứng thống dựa chứng khoán phái sinh khoán (chỉ số chứng khoán; tài sản sở theo trái phiếu CP, cổ phiếu) thông lệ quốc tế (Nguồn: Quyết định số 366/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ, 2014) Như thấy xây dựng phát triển thị trường phái sinh Việt Nam quan tâm, ưu tiên phát triển thị trường phái sinh chứng khoán phát triển thị trường phái sinh hàng hóa vào giai đoạn 3, sau 2020 Nhưng rõ ràng không cần thiết phải hoàn thiện thị trường phái sinh tài sản sở thực đến hàng hóa sở khác Nhu cầu bảo hiểm rủi ro biến động giá hàng hóa thiết thực hàng hóa Việt Nam ngày hồn thiện Hơn giao dịch phái sinh hàng hóa xuất sàn giao dịch hàng hóa Do đó, chiến lược phát triển phái sinh hàng hóa nên nhìn nhận góc độ nhu cầu bảo hiểm thị trường độ lớn hàng hóa sở để có sách phù hợp phát triển thị trường Việt Nam Phát triển phái sinh hàng hóa khơng giao 107 dịch nước mà cần kết hợp, tham gia vào thị trường phái sinh hàng hóa khu vực giới Hơn nữa, Việt Nam quốc gia phát triển nên hội nhập kinh tế diễn mạnh mẽ, thị trường nước phát triển theo hội nhập nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội Sẽ khơng thể có phát triển đơn độc quy luật phát triển này, việc định hướng chiến lược phát triển phái sinh hàng hóa cần gắng liền với phát triển kinh tế 4.2.3.2 Xây dựng sở pháp lý cho thị trường phái sinh hàng hóa Các văn pháp lý hướng dẫn điều chỉnh nghiệp vụ phái sinh thường thiếu sau thực tiễn Do đó, nghiên cứu để ban hành đồng văn điều chỉnh hướng dẫn nghiệp vụ vấn đề cấp thiết quan quản lý nhà nước Bên cạnh đó, phần lớn giao dịch phái sinh giao dịch viên đại diện cho bên đối tác thực qua điện thoại, internet…Cuộc đối thoại bên ghi âm lại toàn sử dụng làm chứng đàm phán giao dịch sau bên có xảy tranh chấp Vì vậy, việc ban hành văn pháp lý công nhận giá trị chữ ký điện tử, chứng từ điện tử, quy định mức độ mã khóa đăng ký sử dụng cho thành phần tham gia hoạt động thương mại điện tử, công nhận giá trị chứng văn điện tử hợp đồng,…nhằm hỗ trợ cho q trình đại hóa cơng nghệ giao dịch phái sinh Có thể thấy quy định giao dịch phái sinh thời điểm chung chung chưa có định hướng cụ thể giao dịch phái sinh hàng hóa Theo Vụ Thị trường nước, Bộ Cơng Thương, quan quản lý hoạt động sở giao dịch hàng hóa, có dự thảo ba văn củng cố hoạt động sàn giao dịch hàng hóa ban hành thời gian tới Cụ thể văn hướng dẫn lộ trình thương nhân tham gia giao dịch hàng hóa nước ngồi; văn hướng dẫn chế độ tốn mua bán hàng hóa; văn liên quan đến quy chuẩn kỹ thuật với giao dịch điện tử để tránh rủi ro cho nhà đầu tư Khung pháp lý phải đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư trường hợp bên liên quan phá sản, khả toán Bên cạnh quy định nước, Việt Nam cần đảm bảo giao dịch theo thông lệ quốc tế Các quy định phù hợp giao dịch phái sinh cần thiết nhằm 108 mang lại tính ổn định cho thị trường phát huy vai trò tích cực giao dịch phái sinh việc bảo hiểm hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp 4.2.3.3 Nâng cao chất lượng sở hạ tầng Giao dịch phái sinh hàng hóa thơng qua sàn giao dịch giao dịch đại, áp dụng tiến công nghệ thông tin, kết nối mạng với sàn giao dịch giới Vì Việt Nam nên xây dựng mạng lưới an ninh hệ thống mạng ổn định đường truyền giúp giao dịch diễn thuận lợi Mặt khác hàng hóa giao dịch giao dịch phái sinh đòi hỏi chất lượng phải đảm bảo ổn định Khi muốn hàng hóa đưa giao dịch thị trường giới không bị bắt lỗi chất lượng nhà nước cần có sách hỗ trợ cho nơng dân đồng bào dân tộc, nơng dân nghèo có sân phơi, máy sấy, nhanh chóng đưa cơng nghệ chế biến sau thu hoạch vào sản xuất, lúc đưa cơng nghệ vào áp dụng nhằm chống việc lạm dụng thuốc hóa học, nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa, đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa chất lượng cao Như vậy, sở hạ tầng liên quan đến sơ chế cao chế biến hàng hóa sở cần nghiên cứu đầu tư Nhà nước cần đầu tư xây dựng trung tâm thông tin chuyên ngành có đủ điều kiện để nghiên cứu, dự báo tình hình cung cầu, giá cả, thị trường, khách hàng, giúp doanh nghiệp tiếp cận thông tin đầy đủ Các nghiên cứu đầu tư cần phải gắn liền với biến đổi nhu cầu giới điều kiện đáp ứng nước Một vấn đề khác liên quan đến sở hạ tầng vấn đề di chuyển hàng hóa Đây tốn vơ khó Việt Nam mà đa số trồng trọt, chăn nuôi manh mún, kho bãi dự trữ chưa tốt, vận chuyển đường tải, đường không phát triển kịp so với nhu cầu phát triển vận chuyển hàng hóa, đường sắt phát triển đáp ứng tỷ lệ nhỏ nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đường biển, đường sông chưa phát triển tốt với hệ thống cảng thơ sơ đồn tàu chưa thật tốt, đường hàng khơng với chi phí đầu tư cao lại khơng phù hợp để vận chuyển hàng hóa với giá trị thấp Giải tốn khó khăn Và ngày chưa giải toán giao dịch hàng hóa sở nhiều bất cập Do sách vĩ mơ cần hoạch định rõ kiên phát triển trước mắt đường bộ, đường sông đường sắt Việt Nam Cần đầu tư hình thức: Vốn nhà nước, doanh nghiệp kết hợp, vốn viện trợ, vốn đầu tư nước ngồi, chí vay nợ nước để hoàn thiện sở hạ tầng cho việc vận chuyền hàng hóa Tốc độ vận chuyển hàng hóa với chi phí hợp lý tỉ lệ thuận với giao dịch mua bán hàng hóa, tạo tiền đề tốt để phát triển giao dịch phái sinh hàng hóa 109 Muốn giải vấn đề di chuyển hàng hóa sàn giao dịch hàng hóa cần phải có hệ thống kho bãi gần nơi đầu vào, vấn đề phát sinh chi phí đầu tư lớn sàn giao dịch tự xây kho bãi hay thuê kho bãi Nhưng sàn giao dịch hợp tác với công ty, đại lý thực thu mua mạnh vùng vấn đề giải Phương án xảy công ty đại lý thu mua thấy quyền lợi kết hợp với sàn, sàn giao dịch hàng hóa cần có tính tốn để chi phí phát sinh quyền lợi bên đảm bảo Phương án cần nghiên cứu cẩn thận vướng mắc lớn hoạt động số sàn giao dịch hàng hóa Việt Nam thời gian vừa qua 4.2.3.4 Đưa chè Việt Nam lên sàn, khẳng định chất lượng quốc tế, tạo uy tín thương hiệu cho chè Việt Nam thị trường giới Cần nhanh chóng thiết lập sàn đấu giá chè Việt Nam Sàn đấu giá nơi để bạn hàng theo dõi, xem mua hàng cách thường xuyên Đây mốc quan trọng để chè Việt Nam có bước chuyển chất lượng, nâng cao vị chè Việt trường quốc tế, thước đo quan trọng đánh giá môi trường sản xuất kinh doanh chè, trình độ sản xuất thương mại chè Việt Nam Thực tế Việt Nam có khoảng 10% số doanh nghiệp xuất chè có đủ khả tham gia vào sàn giao dịch Vì nên bước tham gia sân chơi này, nên thực số điểm số doanh nghiệp, trọng độ an toàn, chất lượng sản phẩm để tạo độ tin cậy nhằm hạn chế tần suất kiểm định chất lượng Với nhiều doanh nghiệp, sàn đấu giá chè khái niệm mới, doanh nghiệp cần cung cấp thêm thông tin cần tư vấn để hiểu rõ sàn đấu giá chè Mục tiêu quan trọng mà nhiều năm ngành chè phấn đấu vươn tới xây dựng thương hiệu chè Việt, nâng cao suất, chất lượng chè Việt, tạo chỗ đứng thị trường quốc tế Nếu giá chè Việt Nam ngang với giá chè giới mang lại lợi nhuận hàng trăm triệu USD năm Có thể đạt mục tiêu đòi hỏi quan tâm hỗ trợ phủ đặc biệt liên kết chặt chẽ doanh nghiệp chè KẾT LUẬN Phòng ngừa rủi ro biến động giá chè xuất tốn khó đối 110 với doanh nghiệp xuất chè Việt Nam nói chung doanh nghiệp xuất chè Thái Nguyên nói riêng bối cảnh hội nhập nay, thị trường ln vận động khơng ngừng có biến động bất ngờ giá Việc sử dụng biện pháp để phòng ngừa rủi ro tất yếu tác động bất lợi yếu tố thị trường gây ảnh hưởng khơng nhỏ đến lợi ích doanh nghiệp sử dụng sản phẩm hàng hóa phái sinh coi công cụ hiệu giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro Với xu hợp tác quốc ngày sâu rộng, với việc tham gia vào cộng đồng kinh tế Asean (AEC), Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP)… chè Lào Cai có mặt 20 quốc gia vùng lãnh thổ, sản lượng chè ngày tăng giá chè xuất 60-70% giá chè giới, sản phẩm chè xuất thường xuyên bị đối tác nước ép giá, nước xuất chè lớn thứ giới giá chè xuất Việt Nam nói chung Lào Cai nói riêng lại rơi xuống đáy thị trường chè Chính tăng cường sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa để phòng ngừa rủi ro đòi hỏi cấp bách thực tiễn doanh nghiệp xuất nước ta Sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa biện pháp để phòng ngừa rủi ro tỷ giá hữu ích phù hợp với xu hướng phát triển Tuy nhiên tính biện pháp Việt Nam dù biết gặp phải rủi ro doanh nghiệp xuất khơng biết phòng ngừa quản trị Và biết không ứng dụng nhiều phổ biến Việt Nam nhận thức doanh nghiệp nguồn cung ứng hạn chế Trong phạm vi nghiên cứu luận văn, tác giả tập trung nghiên cứu vấn đề liên quan đến việc tăng cường sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa để phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp xuất chè tỉnh Lào Cai Để đạt mục tiêu này, tác giả hoàn thành nghiên cứu sau: - Đã nghiên cứu, hệ thống hóa, phân tích số vấn đề lý luận rủi ro, sản phẩm phái sinh hàng hóa Chỉ vai trò việc sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa chủ thể tham gia thị trường, thị trường hàng hóa đối 111 với vai trò quản lý Nhà nước Hệ thống phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa Bên cạnh nghiên cứu thực tiễn việc sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa nước ngồi, nước rút học kinh nghiệm cho tỉnh Lào Cai - Đã phân tích, nhận diện rủi ro nguyên nhân tác động rủi ro đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp xuất chè Lào Cai Đồng thời tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng cung ứng sản phẩm phái sinh hàng hóa ngân hàng thương mại thực trạng sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa doanh nghiệp xuất chè tỉnh Lào Cai Phân tích tác động nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa Chỉ thành công hạn chế việc sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa để phòng ngừa rủi ro doanh nghiệp xuất chè tỉnh Lào Cai Bên cạnh tìm ngun nhân chủ yếu dẫn đến hạn chế - Đã đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm tăng cường việc sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa để phòng ngừa rủi ro Biện pháp đưa áp dụng cho đối tượng doanh nghiệp, ngân hàng thương mại kiến nghị cho Chính phủ Hiệp hội chè Việt Nam Thực tế, dù cố gắng tác giả đánh giá luận văn nhiều hạn chế thời gian nghiên cứu có hạn kiến thức kinh nghiệm thị trường tài nói chung thi trường phái sinh nói riêng khơng nhiều Vì luận văn nhiều khiếm khuyết thiếu sót, tác giả mong nhận thơng cảm đóng góp ý kiến q thầy Tuy nhiên, tác giả hy vọng nội dung mà trình bày luận văn đóng góp nhỏ, có ích cho việc phát triển thị trường phái sinh Việt Nam tương lai, giúp doanh nghiệp tiếp cận ứng dụng hiệu sản phẩm phái sinh hàng hóa cơng tác quản trị rủi ro 112 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu Tiếng Việt Nguyễn Đức Dỵ, (1996), “Từ điển Kinh tế - Kinh doanh Anh - Việt”, NXB Khoa học kỹ thuật Đỗ Thị Kim Hảo, “Các công cụ phái sinh”, Hà Nội: NXB Dân trí Nguyễn Phước Kinh Kha (2015), “Phát triển giao dịch phái sinh hàng hóa phi tài Việt Nam”, luận án tiến sĩ kinh tế, trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lương Thanh “Thị trường hàng hóa nơng sản giao sau vai trò việc tiêu thụ nông sản nước ta”, Tạp chí Quản lý kinh tế số 28 tháng 9+10/2009 Phạm Thị Xuân Thọ, 2010, “Nông sản Việt Nam thời kỳ hội nhập: Thực trạng giải pháp”, Tạp chí Khoa học số 23/2010 Cao Hữu Lộc (2011), “Giải pháp sử dụng công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro tài doanh nghiệp sản xuất chế biến xuất gỗ Việt Nam”, luận văn thạc sĩ kinh tế, trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Hồng Quốc Tùng “Đánh giá thực trạng phát triển nghiệp vụ phái sinh ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng số 13 tháng 7/2012 Bản tin ngành chè, phòng nghiên cứu phát triển thị trường, Cục xúc tiến thương mại Báo cáo tài doanh nghiệp XNK chè Lào Cai 10 Báo cáo thường niên ngân hàng thương mại 11 Niên giám thống kê tỉnh Lào Cai năm 2016 B Tài liệu Tiếng Anh 12 David W.Pearce, (1992), “The MIT Dictionary of Modern Economics: 4th Edition” 13 Peter Rose, (2004), “Commercial bank management” 14 Hellyette Geman, (2005) “Commodities and commodity derivative Modeling and Pricing for Agricuturals, Metals and Energy” 113 15 Bookwell Publication, 2007, “Commonlity derivative market opportunities and challenges” 16 Deutche Boerse & Eurex, (2008), “The global derivative market - an introduction” 17 JohnHull, (2009), Option, Futures and other Derivative 7th edition, Mc GrawHil 18 Joel Bessis, (2010), “The price risk management in China agricultural products” C Các webside tham khảo 19 Hiệp hội Chè Việt Nam: www.vitas.org.vn 20 Bộ Tài chính: www.mof.gov.vn 21 Trung tâm thơng tin dự báo kinh tế - xã hội quốc gia: www.ncseif.gov.vn 22 Tổng cục Thống kê: www.gso.gov.vn 23 Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai: www.laocai.gov.vn 24 Trang web ngân hàng thương mại: 114 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Về nhu cầu “sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa để phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp xuất chè tỉnhLào Cai” Kính chào Anh/Chị Tơi học viên trường Đại học Kinh Tế & QTKD Thái Nguyên, thực đề tài “Tăng cường sử dụng sản phẩm hàng hóa phái sinh để phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp xuất chè tỉnh Lào Cai” Kính nhờ anh/chị làm việc doanh nghiệp sản xuất xuất chè Lào Caitrả lời giúp câu hỏi sau với mục đích khảo sát ý kiến người làm thực tiễn để thấy thực trạng rủi ro hoạt động xuất chè, từ có sở đề xuất giải pháp sử dụng sản phẩm phái sinh để phòng ngừa rủi ro Bảng khảo sát phần quan trọng để hồn thiện đề tài Vì vậy, kính mong quý anh/chị dành chút thời gian quý báu để trả lời giúp tơi số câu hỏi sau: (Tôi xin đảm bảo tất thông tin tuyệt đối bảo mật.) I: Xin Anh/Chị vui lòng cho biết số thơng tin cá nhân sau: Họ tên:……………………………… Giới tính: Nam Nữ Xin anh chị vui lòng điền thơng tin sau: Độ tuổi: ……… tuổi Công việc anh/chị: …………… Anh/chị vui lòng đánh dấu X vào ô bên cạnh câu trả lờianh chị lựa chọn Doanh nghiệp anh/chị tham gia hoạt động xuất chè bao lâu? □ Dưới năm □ năm trở lên Anh/chị có biết sàn giao dịch hàng hóa giao dịch chè hay khơng? □ Biết □ Không biết Doanh nghiệp anh/chị tham gia mua bán qua sàn giao dịch hàng hóa? □ Có □ Khơng Anh/chị có hài lòng với giá giao dịch? □ Có □ Khơng 115 5.Anh/chị có nhận tốn khơng? □ Có □ Khơng Theo anh/chị hoạt động kinh doanh xuất thường gặp rủi ro gì? □ Rủi ro biến động giá hàng hóa □ Rủi ro tỷ giá □ Rủi ro lãi suất □ Tất phương án Mức độ quan tâm doanh nghiệp anh chị đến rủi ro tỷ nào? □ Rất quan tâm □ Quan tâm □ Bình thường □ Ít quan tâm □ Không quan tâm Doanh nghiệp anh/chị có thực biện pháp bảo hiểm rủi ro kinh doanh xuất khẩu? □ Có □ Khơng Biện pháp mà doanh nghiệp anh chị sử dụng để phòng ngừa rủi ro tỷ giá gì? □ Lập quỹ dự phòng rủi ro □ Sử dụng sản phẩm phái sinh □ Áp dụng điều khoản giá linh hoạt □ Khác 10 Anh/chị có nghe nói phái sinh hàng hóa? □ Có □ Khơng 11 Anh/chị giới thiệu, đào tạo hoạt động phái sinh hàng hóa? □ Có □ Khơng 12 Doanh nghiệp anh/chị sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa nào? □ Hợp đồng kì hạn □ Hợp đồng quyền chọn □ Hợp đồng tương lai □ Hợp đồng kì hạn 13 Cơng ty anh/chị có sử dụng cơng cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro? □ Có □ Không 14 Theo anh/chị sử dụng công cụ phái sinh hàng hóa có lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu? □ Phòng ngừa rủi ro □ Chủ động kinh doanh □ Ồn định sản xuất □ Tất phương án 15 Theo anh/chị, doanh nghiệp xuất nên sử dụng công cụ phái sinh hàng hóa để phòng ngừa rủi ro? □ Kỳ vọng giá hàng hóa tăng □ Kỳ vọng giá hàng hóa giảm □ Khơng rõ xu biến động □ Ý kiến khác Trân trọng cám ơn hợp tác anh/chị! ... PHÁP TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM PHÁI SINH HÀNG HÓA ĐỂ PHÒNG NGỪA RỦI RO CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CHÈ TẠI TỈNH LÀO CAI 97 4.1 Quan điểm, định hướng sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa để phòng. .. hóa để phòng ngừa rủi ro doanh nghiệp xuất chè tỉnh Lào Cai Chương 4: Giải pháp nhằm tăng cường sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa để phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp xuất chè tỉnh Lào Cai. .. VỀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM PHÁI SINH HÀNG HĨA ĐỂ PHỊNG NGỪA RỦI RO CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CHÈ 1.1 Cơ sở lý luận việc sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa để phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa để phòng ngừa rủi ro cho các doanh nghiệp xuất khẩu chè tại tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ), Tăng cường sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa để phòng ngừa rủi ro cho các doanh nghiệp xuất khẩu chè tại tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay