Quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên các trường nghệ thuật hiện nay

229 15 0
  • Loading ...
1/229 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 14:53

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định TÁC GIẢ LUẬN ÁN Phạm Thị Hồng Hạnh MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, ĐỒ THỊ MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Những cơng trình nghiên cứu liên quan đến giáo dục đạo đức giáo dục đạo đức nghề nghiệp 1.2 Những cơng trình nghiên cứu liên quan đến quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp 1.3 Đánh giá khái quát kết nghiên cứu cơng trình cơng bố vấn đề luận án cần tập trung giải Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG NGHỆ THUẬT 2.1 Đạo đức đạo đức nghề nghiệp lĩnh vực hoạt động nghệ thuật 2.2 Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật 2.3 Quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật Chương CƠ SỞ THỰC TIỄN QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG NGHỆ THUẬT 3.1 Khái quát đặc điểm giáo dục, đào tạo trường nghệ thuật 3.2 Tổ chức nghiên cứu thực trạng 3.3 Thực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật 3.4 Thực trạng quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật Chương BIỆN PHÁP VÀ KIỂM NGHIỆM CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG NGHỆ THUẬT HIỆN NAY 4.1 Hệ thống biện pháp quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật 4.2 Khảo nghiệm, thử nghiệm tính cần thiết, khả thi biện pháp KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 13 13 24 27 32 32 41 46 72 72 77 79 91 116 116 144 164 167 168 175 DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, ĐỒ THỊ TT Tên bảng, biểu 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 10 4.4 11 12 13 4.4a 4.4b 4.4c Nội dung Bảng tổng hợp ý kiến đánh giá tầm quan trọng đạo đức nghề nghiệp Bảng đánh giá tầm quan trọng cán giảng viên quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Bảng đánh giá cán quản lý giảng viên quản lý trình tự tu dưỡng, tự rèn luyện đạo đức nghề nghiệp sinh viên trường nghệ thuật Bảng tổng hợp ý kiến đánh giá nội dung phối hợp hoạt động chủ thể trình giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Bảng đánh giá cán bộ, giảng viên kiểm tra, đánh giá kết giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Bảng tổng hợp kết thực trạng đánh giá mức độ yếu tố ảnh hưởng Bảng điểm tổng hợp ý kiến tính cần thiết biện pháp Bảng điểm tổng hợp ý kiến tính khả thi biện pháp Bảng điểm tổng hợp ý kiến tương quan tính cần thiết khả thi biện pháp Bảng tiêu chí số cụ thể đánh giá tác động việc xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp tổ chức thực kế hoạch, chương trình, nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật Bảng độ tin cậy hệ thống bảng hỏi đo việc xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp tổ chức thực kế hoạch, chương trình, nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật Bảng tổng hợp kết xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật trước thử nghiệm Bảng tổng hợp kết tổ chức thực kế hoạch, chương trình, nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường Trang 79 91 98 100 106 110 145 146 147 150 151 154 156 14 15 16 17 4.4d 4.4e 4.4g 3.1 18 3.2 19 3.3 20 4.1 21 4.2 22 23 24 4.3 4.4 4.5 nghệ thuật trước thử nghiệm Bảng tổng hợp kết xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật sau thử nghiệm Bảng tổng hợp kết tổ chức thực kế hoạch, chương trình, nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật sau thử nghiệm Bảng tổng hợp kết xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp phù hợp với sinh viên trường nghệ thuật sau thử nghiệm Biểu đồ đánh giá lực lượng sư phạm mức độ cần thiết phải giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Biểu đồ tổng hợp kết giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật Biểu đồ mức độ ảnh hưởng yếu tố tới quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Biểu đồ kết khảo nghiệm tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp Biểu đồ so sánh kết xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật trước thử nghiệm Biểu đồ so sánh kết tổ chức thực kế hoạch, chương trình, nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật trước thử nghiệm Biểu đồ so sánh kết xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp phù hợp với sinh viên trường nghệ thuật sau thử nghiệm Biểu đồ mức độ phát triển xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp phù hợp với sinh viên trường nghệ thuật sau thử nghiệm 158 158 161 85 90 111 148 155 156 159 161 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có người xã hội chủ nghĩa” [54, tr.310] Sinh thời, Người quan tâm đến giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho hệ trẻ nước nhà Người dặn: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên” [61, tr.510] Theo đó, Người rõ: “Dạy học, phải trọng tài lẫn đức Đức đạo đức cách mạng Đó gốc quan trọng Nếu thiếu đạo đức, người người bình thường sống xã hội khơng phải sống xã hội bình thường, ổn định” [51, tr.57] Trải qua thời kỳ cách mạng nước ta, Đảng ta quán triệt vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nghiệp giáo dục, bồi dưỡng hệ trẻ, vấn đề mang ý nghĩa chiến lược quan trọng Trong suốt trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta ln xác định, giáo dục đạo đức, lối sống cho hệ trẻ nói chung, sinh viên nói riêng vấn đề có ý nghĩa chiến lược, yêu cầu thường xuyên nghiệp giáo dục, đào tạo Hơn bối cảnh đất nước ta hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng tất lĩnh vực đời sống kinh tế, văn hóa xã hội nay, dẫn đến giao lưu, hợp tác dòng văn hóa, thể chế trị khác nhau, làm nảy sinh xung đột đạo đức, lối sống sinh viên nên việc giữ gìn phát huy giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống dân tộc vấn đề cấp thiết Do đó, Đảng ta rõ phương hướng, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo hệ trẻ là: “Đổi nội dung, phương thức giáo dục trị, tư tưởng, lý tưởng, truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng nghiệm chỉnh chấp hành Hiến pháp pháp luật cho hệ trẻ [17, tr.162] Các trường nghệ thuật nơi giáo dục, đào tạo nghệ sĩ hoạt động lĩnh vực văn hóa nghệ thuật Do tính đặc thù hoạt động văn hóa nghệ thuật, tính nghề nghiệp văn nghệ sĩ, đòi hỏi q trình đào tạo chun mơn cần có quan tâm giáo dục đạo đức nghề nghiệp cách mức quản lý chặt chẽ trình tổ chức giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên nghệ thuật Để trở thành nghệ sĩ đòi hỏi sinh viên học tập, rèn luyện trường nghệ thuật phải thường xuyên tiếp thu nội dung chuyên ngành, tích cực luyện tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ nói chung, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức nói riêng để hướng tới phát triển, hồn thiện nhân cách theo mục tiêu, yêu cầu chuyên ngành đào tạo Hay nói cách khác, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật nhiệm vụ khơng thể thiếu, đòi hỏi tất yếu trình đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực văn hóa nghệ thuật Thực tiễn cho thấy, trình xây dựng, phát triển trường nghệ thuật đào tạo nhiều hệ sinh viên tốt nghiệp trường có chất lượng tốt Họ trở thành nghệ sĩ có tên tuổi, cơng chúng mến mộ, có nhiều cống hiến cho nghệ thuật nước nhà Họ thực không người giỏi chun mơn mà cán bộ, diễn viên, nhân viên văn hóa nghệ thuật có đạo đức cách mạng sáng, yêu ngành, gắn bó với nghề, có phong cách ứng xử văn hố thể lao động nghệ thuật sống thường nhật Tuy nhiên, giáo dục đạo đức, quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên tồn hạn chế, bất cập Biểu cụ thể việc nhận thức phận cán bộ, giảng viên sinh viên có nhận thức chưa giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên; nội dung, chương trình; phương pháp hình thức giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên nhiều hạn chế bất cập Kết khảo sát thực tiễn cho thấy: Chương trình, nội dung đào tạo nhà trường theo hướng tăng cường giáo dục định hướng giá trị đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên chưa thể rõ nét; phương pháp giáo dục chung chung, thiếu tính cụ thể với đối tượng sinh viên Xu hướng nghề nghiệp số sinh viên chưa rõ ràng, thiếu tính ổn định, chưa vững Tình yêu nghề nghiệp phận sinh viên chưa định hình rõ nét Biểu lối sống buông thả, sống gấp tồi phận sinh viên Công tác quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên chưa gắn với đặc điểm loại hình đào tạo, chưa có kế hoạch tổng thể quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp; vấn đề đạo, đổi nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục cho sinh viên, tổ chức kiểm tra đánh giá giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên đôi lúc chưa thực nghiêm túc Vì vậy, tình hình thực tiễn đặt q trình đào tạo, trường nghệ thuật cần phải đổi công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp, tăng cường hiệu quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật, vấn đề có tính thực tiễn tính cấp thiết nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực văn hóa nghệ thuật Về phương diện lý luận, vấn đề giáo dục đạo đức nghề nghiệp, quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên nói chung nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, luận giải nhiều góc độ khác nhau, song thiếu cơng trình nghiên cứu cách hệ thống, có tính tồn diện quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật Từ lý trên, tác giả lựa chọn vấn đề: “Quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật nay” để làm đề tài luận án Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận, đánh giá thực trạng, đề xuất biện pháp quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho sinh viên trường nghệ thuật, thực hóa mục tiêu giáo dục nhân cách toàn diện cho người học, đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục, đào tạo giai đoạn * Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm rõ sở lý luận giáo dục đạo đức nghề nghiệp quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật - Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng đạo đức nghề nghiệp, giáo dục đạo đức nghề nghiệp quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật - Đề xuất thử nghiệm biện pháp quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật Khách thể, đối tượng, phạm vi nghiên cứu giả thuyết khoa học * Khách thể nghiên cứu Quản lý giáo dục đạo đức cho sinh viên trường nghệ thuật * Đối tượng nghiên cứu Quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật * Phạm vi nghiên cứu Về nội dung nghiên cứu, đề tài sâu nghiên cứu sở lý luận thực tiễn quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật; đề xuất biện pháp quản lý kiểm nghiệm tính khả thi biện pháp Về địa bàn nghiên cứu, tập trung nghiên cứu vấn đề quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Đại học Sân khấu Điện ảnh, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Trung ương, Cao đẳng múa Việt Nam, Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội Về khách thể khảo sát, tác giả tiến hành khảo sát đối tượng cán quản lý (Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; Trưởng, phó phòng; trưởng, phó khoa, mơn, ); cán bộ, giảng viên sinh viên số trường nghệ thuật địa bàn thành phố Hà Nội Các số liệu sử dụng cho trình nghiên cứu khảo sát, điều tra, tổng hợp từ năm 2013 đến * Giả thuyết khoa học Chất lượng, hiệu giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên phụ thuộc vào nhiều yếu tố, tác động quản lý giữ vai trò then chốt tổ chức hoạt động giáo dục nhà trường nghệ thuật Nếu có quan điểm tiếp cận tổng hợp quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật, từ khâu xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung đến tổ chức đa dạng phương pháp, hình thức, kết hợp đường giáo dục, đồng thời đạo phát huy trách nhiệm tự tu dưỡng, tự rèn luyện đạo đức nghề nghiệp sinh viên trường nghệ thuật hiệu quản lý phát huy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên thực mục tiêu giáo dục nhân cách toàn diện cho đội ngũ nghệ sĩ tương lai Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu * Phương pháp luận Đề tài thực sở phương pháp luận vật biện chứng chủ nghĩa Mác - Lênin, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức, quan điểm, đường lối, chủ trương Đảng Cộng sản Việt Nam giáo dục, đào tạo Trong trình nghiên cứu, tác giả tiếp cận vấn đề nghiên cứu dựa quan điểm hệ thống - cấu trúc: quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật gồm tổng thể thành tố, q trình có quan hệ biện chứng với từ mục tiêu, nội dung, phương pháp, chủ thể, khách thể quản lý, kết quản lý Do đó, tiếp cận hệ thống cho phép xem xét toàn diện mối quan hệ thành tố cấu trúc quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Quan điểm tiếp cận lịch sử - lôgic: cho phép nghiên cứu kế thừa kết quả, thành tựu đạt tổng quan cơng trình có liên quan nghiên cứu sở lý luận quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Quan điểm tiếp cận thực tiễn: xuất phát từ yêu cầu thực tiễn quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật Thấy thống chặt chẽ lý luận thực tiễn quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật 10 Quan điểm tiếp cận chức quản lý giáo dục như: kế hoạch hóa, tổ chức, đạo kiểm tra đánh giá kết giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên nghệ thuật Quan điểm tiếp cận tổng hợp như: kết hợp mục tiêu với nội dung quản lý giáo dục; tiếp cận phức hợp nhân tố trình giáo dục đạo đức nghề nghiệp để nghiên cứu nội dung lý luận thực tiễn đề tài luận án * Phương pháp nghiên cứu Những phương pháp nghiên cứu lý thuyết Sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp, lịch sử lơgic để tổng quan, chọn lọc quan điểm, lý luận, quan niệm khoa học có liên quan đến vấn đề nghiên cứu đề tài Thông qua thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp; hệ thống hố, khái qt hố tài liệu để tìm hiểu, làm rõ sở lý luận quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật Sử dụng phương pháp so sánh kết nghiên cứu cơng trình sách, tạp chí, luận án nước liên quan đến đề tài; tổng hợp, khái quát hóa lý luận để xây dựng hệ thống khái niệm Những phương pháp nghiên cứu thực tiễn Phương pháp quan sát Sử dụng phương pháp quan sát: tập trung quan sát cách thức tổ chức giáo dục đạo đức quản lý hoạt động giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên nghệ thuật, số trường như: Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Đại học Sân khấu Điện ảnh, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Trung ương, Cao đẳng Múa Việt Nam, Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội để nắm bắt tình hình kết đạt việc quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật Trên sở có thêm tư liệu phục vụ việc phân tích, tổng hợp, nhận định vấn đề nghiên cứu Phương pháp vấn Tọa đàm, vấn với giảng viên, cán quản lý, sinh viên số trường nghệ thuật địa bàn thành phố Hà Nội có liên quan đến vấn đề nghiên cứu đề tài 211 Thông qua việc thể mẫu mực, tính mơ phạm lối sống, hoạt động hàng ngày Thông qua biểu tinh thần đấu tranh với 10 biểu sai trái sống hoạt động nghề nghiệp CB 10 5.6 60 33.3 38 21.1 35 19.4 37 20.6 180 100 GV 15 8.4 60 33.3 35 19.4 33 18.3 37 20.6 180 100 SV 14 4.7 138 46.0 50 16.7 68 22.7 30 10.0 300 100 CB 5.0 67 37.2 40 22.2 32 17.8 32 17.8 180 100 GV 3.8 70 38.8 37 20.7 33 18.3 33 18.3 180 100 SV 33 11.0 127 42.3 50 16.7 47 15.7 43 14.3 300 100 25 13.9 40 22.2 36 20.0 45 25.0 34 18.9 180 100 26 14.4 40 22.2 55 30.6 24 13.3 35 19.4 180 100 30 10.7 145 8.3 148 7.5 284 7.2 150 733 734 456 50.0 38 12.7 50 37.0 399 20.1 442 30.3 436 22.0 434 47.1 537 16.3 586 16.7 22.3 21.9 17.8 30 243 221 383 10.0 12.3 11.9 11.6 Bằng hành động CB đấu tranh với 11 biểu vi phạm đạo đức GV nghề nghiệp SV CB Tỷ lệ % GV Tổng trung bình cộng SV 300 1980 1980 3300 100 100 100 100 212 Bảng 14: Đánh giá nhận thức cán bộ, giảng viên quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Rất QT TT QT BT Ít QT Khơng QT TB Thứ bậc Nội dung SL % SL % SL % SL % SL % Nội dung 28 7.8 184 51.1 77 21.4 43 11.9 28 7.8 3.39 Nội dung 25 6.9 142 39 73 20.3 72 20 48 13.3 3.06 4 Nội dung Nội dung 22 36 6.1 10 165 135 49.8 37.5 85 53 23.6 14.7 58 72 16.1 20 30 64 8.3 17.8 3.25 3.01 5 Nội dung 24 6.7 181 50.2 44 12.2 56 15.6 55 15.3 3.18 213 Bảng 15: Đánh giá tầm quan trọng cán giảng viên quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Cán quản Mức độ Rất quan trọng Quan trọng Bình thường Có Không quan trọng Tổng lý SL 75 50 32 20 180 % 41.6 27.8 17.8 11.2 1.6 100 Giảng viên SL 78 31 42 19 10 180 % 43.3 17.2 23.3 10.6 5.6 100 Tỉ lệ % Tổng TB cộng SL % 153 42.3 81 22.5 74 20.6 39 10.9 13 3.6 214 Bảng 16: Đánh giá cán quản lý giảng viên vê việc xây dựng mục tiêu, kế hoạch, chương trình giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên TT Nội dung Mục tiêu Trang bị kiến thức cần thiết đạo đức người làm nghệ thuật Hình thành thái độ, tình cảm, niềm tin đắn, sáng với thân, với người hoạt động nghệ thuật Giáo dục cho sinh viên thực nghiêm chuẩn mực đạo đức xã hội, nghề nghiệp Kế hoạch Xâydựngkếhoạchgiáodụcđạođức nghề nghiệp nhân ngày lễ kỷ niệm,cácđợtthiđuatheochủđềcủa nămhọc Mức độ nhận thức ĐT ĐG Rất QT SL % QT SL % BT SL % Ít QT SL % Mức độ thực Không QT SL % TB Rất tốt TB Yếu % SL % SL % 20 11.1 90 50.0 35 19.4 25 13.9 10 5.6 GV 30 16.7 80 44.4 40 22.2 20 11.1 10 5.6 10 5.6 80 44.4 40 22.2 20 11.1 30 16.7 CB 30 16.7 75 41.7 30 16.7 25 13.9 20 11.1 10 5.6 75 41.7 35 19.4 30 16.7 30 16.7 GV 23 12.8 70 38.8 37 20.7 33 18.3 17 9.4 17 9.4 70 38.8 37 20.7 33 18.3 23 12.8 CB 30 16.7 75 41.7 35 19.4 25 13.9 15 8.3 15 8.3 70 39.0 40 22.2 35 19.4 20 11.1 GV 30 16.7 80 44.4 30 16.7 23 12.8 17 9.4 17 9.4 75 41.7 35 19.4 30 16.7 23 12.8 CB 30 16.7 80 44.4 30 16.7 20 11.1 20 11.1 10 5.6 70 38.8 30 16.7 50 27.8 20 11.1 GV 30 16.7 90 50.0 30 16.7 20 11.1 10 5.6 80 44.4 40 22.2 20 11.1 30 16.7 15 8.3 75 41.7 40 22.2 40 22.2 20 11.1 10 5.6 CB 40 22.2 75 41.7 30 16.7 20 11.1 15 8.3 3.67 % Khá SL CB 30 16.7 90 50.0 30 16.7 25 13.9 10 5.6 SL Tốt SL TB % 3.47 215 Xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho năm, khóa học Xây dựng kế hoạch giáo dục đạo dức nghề nghiệp cho học kỳ Xây dựng kế hoạch giáo dục đạo dức nghề nghiệp cho tháng Xây dựng kế hoạch giáo dục đạo dức nghề nghiệp cho tuần Xây dựng KH giáo dục ĐĐNN cho nội dung cụ thể Chương trình Chương trình dạy văn hóa Chương trình dạy chun mơn Chương trình lồng ghép giáo dục ĐĐNN vào hoạt động xã hội, biểu diễn nghệ thuật GV 35 19.4 80 44.4 30 16.7 20 11.1 15 8.3 10 5.6 75 41.7 35 19.4 30 16.7 CB 35 19.4 75 41.7 35 19.4 23 12.8 12 12 6.7 70 39.0 40 22.2 35 19.4 23 12.8 GV 30 16.7 75 41.7 35 19.4 30 16.7 10 5.6 CB 39 21.7 80 44.4 30 16.7 20 11.1 11 6.2 10 5.6 11 6.2 75 80 41.7 44.4 35 30 19.4 16.7 30 39 16.7 21.7 30 16.7 20 11.1 GV 25 13.9 80 44.4 40 22.2 20 11.1 15 8.3 15 8.3 80 44.4 40 22.2 20 11.1 25 13.9 CB 25 13.9 80 44.4 40 22.2 25 13.9 10 5.6 10 5.6 80 44.4 40 22.2 20 11.1 30 16.7 GV 25 13.9 80 44.4 30 16.7 25 13.9 20 11.1 10 5.6 75 41.7 35 19.4 30 16.7 30 16.7 CB 25 13.9 80 44.4 35 19.4 35 19.4 15 8.3 10 5.6 75 41.7 40 22.2 40 22.2 25 13.9 GV 30 16.7 75 41.7 35 19.4 25 13.9 15 8.3 10 5.6 75 41.7 35 19.4 30 16.7 30 16.7 CB GV CB GV 6.7 3.9 4.0 8.3 12 6.7 3.9 4.0 10 5.6 66 70 60 75 36.7 38.8 33.3 41.6 40 37 40 30 22.2 20.7 22.2 16.7 32 33 39 35 17.8 18.3 21.7 19.4 30 33 32 30 CB 37 20.7 68 37.8 33 18.3 32 17.8 10 5.6 10 5.6 68 37.8 37 20.7 33 18.3 32 17.8 GV 45 25.0 60 33.3 37 20.6 30 16.7 60 33.3 45 25.0 37 20.6 30 16.7 30 33 39 35 16.7 18.3 21.7 19.4 66 70 60 75 36.7 38.8 33.3 41.6 40 37 40 30 22.2 20.7 22.2 16.7 32 33 32 25 17.8 18.3 17.8 13.9 12 15 6.7 4.4 4.4 30 16.7 16.7 18.3 17.8 16.7 216 Bảng 17: Đánh giá cán quản lý giảng viên việc quản lý đổi phương pháp, hình thức giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên TT Nội dung ĐT Mức độ nhận thức QT BT Ít QT SL % SL % SL % 90 50.0 28 15.6 20 11.1 80 44.4 37 20.6 20 11.1 76 42.2 33 18.3 32 17.8 80 44.4 30 16.7 33 18.3 ĐG Rất QT Phương pháp SL % Phương pháp hành CB 32 17.8 GV 33 18.3 chính, pháp luật Phương pháp giáo dục - CB 11 6.2 GV 17 9.4 tâm lý Phương pháp kích thích vật CB 70 38.8 40 22.2 30 chất, tinh thần GV 76 42.2 30 16.7 40 Hình thức Thông qua hoạt động giảng CB 15 8.4 70 38.8 35 dạy, giáo dục theo kế hoạch GV 15 8.4 80 44.4 35 Thông qua hoạt động thăm CB 15 8.4 70 38.8 40 Không QT SL % 10 5.6 10 5.6 28 15.6 20 11.1 TB 3.63 3.59 3.06 3.23 Rất tốt SL % 20 11.1 10 5.6 11 6.2 17 9.4 38.8 TB 3.46 3.08 3.03 3.14 16.7 20 11.1 15 8.4 3.64 40 22.2 30 16.7 15 8.4 20 11.1 3.61 22.3 20 11.1 14 7.8 3.74 76 42.2 30 16.7 40 22.3 20 11.1 14 7.8 3.74 19.4 37 20.6 17 9.4 3.06 10 5.6 70 38.8 37 20.6 40 22.2 23 12.8 3.02 19.4 32 17.8 17 22.2 40 22.2 25 12.8 3.23 13.9 3.22 10 5.6 2.8 80 70 44.4 38.8 35 40 19.4 22.2 23 40 12.8 22.2 32 35 17.8 3.07 19.4 3.00 quan dã ngoại, biểu diễn nghệ 70 Tốt SL % 90 50.0 80 44.4 76 42.2 70 38.8 Mức độ thực Khá TB Yếu SL % SL % SL % 32 17.8 28 15.6 10 5.6 37 20.6 20 11.1 33 18.3 33 18.3 28 15.6 32 17.8 37 20.7 33 18.3 23 12.8 GV 32 17.8 75 41.7 35 19.4 32 17.8 thuật Thông qua sinh hoạt lớp, CB 37 20.6 70 38.8 33 18.3 33 18.3 GV 30 16.7 75 41.7 35 19.4 32 17.8 sinh hoạt chuyên môn 3.3 3.53 3.3 75 41.7 35 19.4 32 17.8 32 17.8 2.95 3.9 4.4 3.54 3.48 3.9 4.4 70 75 38.8 41.7 33 35 18.3 19.4 37 32 20.6 17.8 33 30 18.3 2.89 16.7 2.99 CB 25 13.9 70 38.8 33 18.3 37 20.6 15 8.4 3.29 10 5.6 70 38.8 33 18.3 37 20.6 30 16.7 2.96 217 Thơng qua buổi hội GV thảo, nói chuyện chun đề Phối hợp với quan CB chức năng, khoa giáo viên GV Phối hợp với quyền GV CB địa phương Phối hợp với tổ chức xã GV CB hội 33 18.3 75 41.7 37 20.6 20 11.1 35 32 30 28 20 20 19.4 17.8 16.7 15.6 11.1 11.1 70 75 68 76 75 75 38.8 41.7 37.8 42.2 41.7 41.7 35 35 37 37 35 35 19.4 19.4 20.6 20.7 19.4 19.4 30 28 30 31 32 35 15 8.4 3.51 15 8.4 75 41.7 37 20.6 20 11.1 33 18.3 3.12 16.7 10 5.6 3.50 15.6 10 5.6 3.49 10 16.7 10 5.6 3.35 10 17.1 4.4 3.47 17.8 17 12.8 3.21 10 19.4 20 11.1 3.31 10 3.9 5.6 5.6 4.4 5.6 5.6 70 38.8 75 41.7 68 37.8 76 42.2 75 41.7 70 38.8 35 35 35 37 23 35 19.4 19.4 19.4 20.7 12.8 19.4 19.4 15.6 16.7 15.6 17.8 22.2 33 32 37 31 30 35 18.3 17.8 20.6 17.1 16.7 19.4 2.91 3.02 2.91 3.01 2.85 3.06 35 28 30 28 32 40 Bảng 18 Đánh giá cán quản lý giảng viên quản lý trình tự tu dưỡng, tự rèn luyện đạo đức nghề nghiệp sinh viên trường nghệ thuật 218 T T Các yếu tố ảnh hưởng Thực đầy đủ nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp thơng qua giảng văn hóa, chuyên môn Thông qua hoạt động biểu diễn nghệ thuật để tự đánh giáo ĐĐNN Tự đánh giá việc chấp hành quy định, phấn đấu theo chuẩn mức đạo đức nghề nghiệp Tự đánh giá hành vi đạo đức, phối hợp với cán bộ, giảng viên nhà trường đánh giá sinh viên cách xác, công Tự quản lý, tự rèn luyện đạo đức, lối sống sinh viên Mức độ nhận thức TB Thứ bậc Mức độ thực TB Thứ bậc Rất tốt Tốt Khá TB Yếu 24 156 74 67 39 3.16 3.36 12 140 71 70 67 2.89 44 3.31 17 154 62 77 50 3.03 64 3.19 20 155 63 83 39 3.09 3.24 20 140 61 74 65 2.93 Rất QT QT BT Ít QT Khơng QT 67 156 74 29 34 3.54 70 120 71 67 32 58 134 73 51 57 125 73 41 67 113 65 68 47 219 Bảng 19: Đánh giá đạo phối hợp hoạt động chủ thể trình giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Mức độ nhận thức TT Mức độ thực Nội dung Phối hợp lực lượng nhà trường tổ chức giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Phối hợp với quyền địa phương tổ chức đồn thể giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Phối hợp giảng viên sinh viên tổ chức giáo dục, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên TB Thứ bậc TB Thứ bậc 3.39 3.05 2.97 2.93 3.19 3.14 Bảng 20: Đánh giá nội dung quản lý phát huy điều kiện xây dựng môi trường giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Mức độ nhận thức TT Mức độ thực Nội dung Điều kiện kinh tế, văn hóa - xã hội TB Thứ bậc TB Thứ bậc 3.02 3.17 2 Cuộc vận động học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 3.57 3.29 Môi trường dạy học, giáo dục nhà trường 3.28 3.15 3.15 2.99 4 Cơ sở vật chất nhà trường 220 Bảng 21: Đánh giá cán bộ, giảng viên kiểm tra, đánh giá kết giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Mức độ nhận thức TT Mức độ thực Nội dung TB Thứ bậc TB Thứ bậc Kiểm tra giáo án nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp 3.20 3.15 Dự giảng giảng viên dạy văn hóa, dạy chuyên ngành 3.46 3.17 Dự đột xuất 2.85 3.05 Thông qua kết đánh giá khoa giáo viên dạy văn hóa khoa giáo viên chuyên ngành 3.09 3.12 Thông qua hoạt động sinh hoạt, biểu diễn nghệ thuật theo kế hoạch 3.18 3.19 Kiểm tra theo nội dung chương trình giáo dục ĐĐNN phê d uyệt 2.99 3.09 221 Bảng 22: Đánh giá cán bộ, giảng viên mức độ ảnh hưởng yếu tố tới quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên TT Các yếu tố ảnh hưởng Tác động từ điều kiện kinh tế, trị, xã hội đất nước xu tồn cầu hóa Những biến đổi giá trị chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nước ta Cuộc vận động học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Mơi trường giáo dục trường nghệ thuật Tỉ lệ % tổng TB cộng Rất cao SL % Cao SL % Mức độ ảnh hưởng TB Ít SL % SL % Không SL % Thứ TB bậc 154 42.8 75 20.8 61 16.9 44 12.2 26 7.2 3.08 165 45.8 68 18.9 64 17.8 48 13.3 15 4.2 3.89 185 51.4 72 20.0 63 17.5 36 10.0 1.1 4.11 152 42.2 66 18.3 62 17.2 55 15.3 25 6.9 3.74 656 45.6 281 19.5 250 17.4 183 12.7 70 4.9 Bảng 23 Đánh giá ưu điểm hạn chế quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên TT Nộng dung đánh giá CB GV CB Về quản lý việc đổi phương pháp, hình thức GV Về tổ chức, đạo trình tự tự tu dưỡng, rèn luyện đạo CB đức sinh viên GV CB Về việc phối hợp hoạt động chủ thể GV CB Về bảo đảm điều kiện xây dựng môi trường GV CB Về quản lý việc kiểm tra, đánh giá kết GV Về xây dựng mục tiêu, kế hoạch, chương trình ĐT ĐG Đánh giá Ưu điểm Hạn chế SL % SL % Tổng SL 76.7 42 23.3 180 81.7 33 18.3 180 73.9 47 26.1 180 77.8 40 22.2 180 62.2 68 37.8 180 58.3 75 41.7 180 63.3 66 36.7 180 65.0 63 35.0 180 66.1 61 33.9 180 113 62.8 67 37.3 180 135 75 45 25 180 136 75.5 44 24.5 180 138 147 133 140 112 105 114 117 119 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 222 Phụ lục TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM Nhom Group Statistics N Mean Std Std Error Deviation Mean ,479 ,088 ,305 ,056 ,509 ,093 TN1.1.KH giao duc DDNN cap truong TN1.2.KH giao duc DDNN cap Khoa, Bo mon TN1.3 To chuc thuc hien KH cua co quan chuyen mon TN1.4.Xay dung noi dung, chuong trinh giao duc DDNN TN1.5.KH tu giao duc, tu ren cua sinh vien TN1.6.KH kiem tra, giam sat giao duc DDNN cua sinh vien Truoc.thuc.nghiem Sau.thuc.nghiem Truoc.thuc.nghiem 30 30 30 2,67 2,90 2,50 Sau.thuc.nghiem 30 2,90 ,305 ,056 Truoc.thuc.nghiem 30 2,50 ,509 ,093 Sau.thuc.nghiem 30 2,87 ,346 ,063 Truoc.thuc.nghiem 30 2,53 ,507 ,093 Sau.thuc.nghiem 30 2,90 ,548 ,100 Truoc.thuc.nghiem Sau.thuc.nghiem Truoc.thuc.nghiem 30 30 30 2,47 2,83 2,77 ,730 ,379 ,679 ,133 ,069 ,124 Sau.thuc.nghiem 30 2,93 ,254 ,046 TN2.1.Muc dat duoc muc tieu quan ly TN2.2.Muc thay doi cac hoat dong giao duc DDNN TN2.3.Muc nang cao pham chat DDNN cua sv TN2.4.Phat huy kha nang CBQL Truoc.thuc.nghiem Sau.thuc.nghiem Truoc.thuc.nghiem 30 30 30 2,57 2,90 2,67 ,568 ,305 ,661 ,104 ,056 ,121 Sau.thuc.nghiem 30 2,87 ,346 ,063 Truoc.thuc.nghiem 30 2,50 ,509 ,093 Sau.thuc.nghiem 30 2,80 ,407 ,074 Truoc.thuc.nghiem Sau.thuc.nghiem 30 30 2,60 2,93 ,498 ,254 ,091 ,046 223 Nhom TN1.1.KH giao duc DDNN cap truong TN1.2.KH giao duc DDNN cap Khoa, Bo mon TN1.3 To chuc thuc hien KH cua co quan chuyen mon TN1.4.Xay dung noi dung, chuong trinh giao duc DDNN TN1.5.KH tu giao duc, tu ren cua sinh vien TN1.6.KH kiem tra, giam sat giao duc DDNN cua sinh vien TN2.To chuc thuc hien KH TN2.1.Muc dat duoc muc tieu quan ly TN2.2.Muc thay doi cac hoat dong giao duc DDNN TN2.3.Muc nang cao pham chat DDNN cua sv TN2.4.Phat huy kha nang CBQL Group Statistics N Mean Lop.TN Lop.DC Lop.TN 30 30 30 2,73 2,60 2,77 Std Deviation ,450 ,498 ,430 Lop.DC 30 2,50 ,509 ,093 Lop.TN 30 2,93 ,254 ,046 Lop.DC 30 2,57 ,504 ,092 Lop.TN 30 2,90 ,548 ,100 Lop.DC 30 2,63 ,490 ,089 Lop.TN Lop.DC Lop.TN 30 30 30 2,90 2,73 2,83 ,305 ,450 ,379 ,056 ,082 ,069 Lop.DC 30 2,57 ,568 ,104 Lop.TN Lop.DC Lop.TN Lop.DC Lop.TN 0a 0a 30 30 30 2,87 2,63 2,80 ,346 ,490 ,484 ,063 ,089 ,088 Lop.DC 30 2,70 ,466 ,085 ,379 ,509 ,346 ,507 ,069 ,093 ,063 ,093 Lop.TN 30 2,83 Lop.DC 30 2,50 Lop.TN 30 2,87 Lop.DC 30 2,53 a t cannot be computed because at least one of the groups is empty Std Error Mean ,082 ,091 ,079 224 Report Nhom Truoc.thuc.nghiem Sau.thuc.nghiem Lop.TN Lop.DC Total Mean N Std Deviation Mean N Std Deviation Mean N Std Deviation Mean N Std Deviation Mean N Std Deviation Nhom.TN Nhom.TN2 2,5722 2,5833 30 30 ,27917 ,28111 2,8889 2,8750 30 30 ,12635 ,17057 2,8444 2,8417 30 30 ,21412 ,17960 2,6000 2,5917 30 30 ,27193 ,27452 2,7264 2,7229 120 120 ,26883 ,26686 225 ... CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG NGHỆ THUẬT 2.1 Đạo đức đạo đức nghề nghiệp lĩnh vực hoạt động nghệ thuật 2.2 Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật 2.3 Quản lý giáo dục đạo đức nghề. .. trạng đạo đức nghề nghiệp, giáo dục đạo đức nghề nghiệp quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật - Đề xuất thử nghiệm biện pháp quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho. .. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG NGHỆ THUẬT HIỆN NAY 4.1 Hệ thống biện pháp quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật 4.2 Khảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên các trường nghệ thuật hiện nay , Quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên các trường nghệ thuật hiện nay

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay