Quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên các trường nghệ thuật hiện nay (tt)

24 32 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 14:53

1 MỞ ĐẦU chọn đề tài luận án Trong suốt trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta xác định, giáo dục đạo đức, lối sống cho hệ trẻ nói chung, sinh viên nói riêng vấn đề có ý nghĩa chiến lược, yêu cầu thường xuyên nghiệp giáo dục, đào tạo Hơn bối cảnh đất nước ta hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng tất lĩnh vực đời sống kinh tế, văn hóa xã hội nay, dẫn đến giao lưu, hợp tác dòng văn hóa, thể chế trị khác nhau, làm nảy sinh xung đột đạo đức, lối sống sinh viên nên việc giữ gìn phát huy giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống dân tộc vấn đề cấp thiết Do đó, Đảng ta rõ phương hướng, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo hệ trẻ là: “Đổi nội dung, phương thức giáo dục trị, tư tưởng, tưởng, truyền thống, bồi dưỡng tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng nghiệm chỉnh chấp hành Hiến pháp pháp luật cho hệ trẻ [17, tr.162] Các trường nghệ thuật nơi giáo dục, đào tạo nghệ sĩ hoạt động lĩnh vực văn hóa nghệ thuật Do tính đặc thù hoạt động văn hóa nghệ thuật, tính nghề nghiệp văn nghệ sĩ, đòi hỏi q trình đào tạo chun mơn cần có quan tâm giáo dục đạo đức nghề nghiệp cách mức quản chặt chẽ trình tổ chức giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên nghệ thuật Để trở thành nghệ sĩ đòi hỏi sinh viên học tập, rèn luyện trường nghệ thuật phải thường xuyên tiếp thu nội dung chuyên ngành, tích cực luyện tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ nói chung, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức nói riêng để hướng tới phát triển, hoàn thiện nhân cách theo mục tiêu, yêu cầu chuyên ngành đào tạo Thực tiễn cho thấy, bên cạnh ưu điểm giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên, quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên tồn hạn chế, bất cập Biểu cụ thể việc nhận thức phận cán bộ, giảng viên sinh viên có nhận thức chưa giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên; nội dung, chương trình; phương pháp hình thức giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên nhiều hạn chế bất cập Kết khảo sát thực tiễn cho thấy: Chương trình, nội dung đào tạo nhà trường theo hướng tăng cường giáo dục định hướng giá trị đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên chưa thể rõ nét; phương pháp giáo dục chung chung, thiếu tính cụ thể với đối tượng sinh viên, Công tác quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên chưa gắn với đặc điểm loại hình đào tạo, chưa có kế hoạch tổng thể quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp; vấn đề đạo, đổi nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục cho sinh viên, tổ chức kiểm tra đánh giá giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên đơi lúc chưa thực nghiêm túc Vì vậy, tình hình thực tiễn đặt trình đào tạo, trường nghệ thuật cần phải đổi công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp, tăng cường hiệu quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật, vấn đề có tính thực tiễn tính cấp thiết nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực văn hóa nghệ thuật Về phương diện luận, vấn đề giáo dục đạo đức nghề nghiệp, quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên nói chung nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, luận giải nhiều góc độ khác nhau, song thiếu cơng trình nghiên cứu cách hệ thống, có tính tồn diện quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật Từ trên, tác giả lựa chọn vấn đề: “Quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật nay” để làm đề tài luận án Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu luận, đánh giá thực trạng, đề xuất biện pháp quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho sinh viên trường nghệ thuật, thực hóa mục tiêu giáo dục nhân cách toàn diện cho người học, đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục, đào tạo giai đoạn * Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm rõ sở luận giáo dục đạo đức nghề nghiệp quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật - Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng đạo đức nghề nghiệp, giáo dục đạo đức nghề nghiệp quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật - Đề xuất thử nghiệm biện pháp quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật Khách thể, đối tượng, phạm vi nghiên cứu giả thuyết khoa học * Khách thể nghiên cứu Quản giáo dục đạo đức cho sinh viên trường nghệ thuật * Đối tượng nghiên cứu Quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật * Phạm vi nghiên cứu Về nội dung nghiên cứu, đề tài sâu nghiên cứu sở luận thực tiễn quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật; đề xuất biện pháp quản kiểm nghiệm tính khả thi biện pháp 3 Về địa bàn nghiên cứu, tập trung nghiên cứu vấn đề quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Đại học Sân khấu Điện ảnh, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Trung ương, Cao đẳng múa Việt Nam, Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội Về khách thể khảo sát, tác giả tiến hành khảo sát đối tượng cán quản (Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; Trưởng, phó phòng; trưởng, phó khoa, mơn, ); cán bộ, giảng viên sinh viên số trường nghệ thuật địa bàn thành phố Hà Nội Các số liệu sử dụng cho trình nghiên cứu khảo sát, điều tra, tổng hợp từ năm 2013 đến * Giả thuyết khoa học Chất lượng, hiệu giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên phụ thuộc vào nhiều yếu tố, tác động quản giữ vai trò then chốt để tổ chức, đạo, kiểm tra chặt chẽ hoạt động giáo dục nhà trường nghệ thuật Nếu có quan điểm tiếp cận tổng hợp quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật, từ khâu xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung đến tổ chức đa dạng phương pháp, hình thức giáo dục; coi trọng đạo tích hợp nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp thông qua thực tiễn dạy chuyên môn nghệ thuật hoạt động xã hội cho sinh viên, kết hợp với kiểm tra, đánh giá kết tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức, phát huy trách nhiệm tự tu dưỡng, tự rèn luyện đạo đức nghề nghiệp sinh viên trường nghệ thuật hiệu quản phát huy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên đạt mục tiêu đào tạo đội ngũ nghệ sĩ làm công tác nghệ thuật tương lai có nhân cách tồn diện đức tài Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu * Phương pháp luận Đề tài thực sở phương pháp luận vật biện chứng chủ nghĩa Mác - Lênin, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức, quan điểm, đường lối, chủ trương Đảng Cộng sản Việt Nam giáo dục, đào tạo Trong trình nghiên cứu, tác giả tiếp cận vấn đề nghiên cứu dựa quan điểm lịch sử - lôgic; quan điểm hệ thống - cấu trúc tổng quan cơng trình có liên quan nghiên cứu sở luận quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp; quan điểm tiếp cận thực tiễn tiếp cận chức quản giáo dục; tiếp cận tổng hợp tiếp cận luận giáo dục nghề nghiệp để làm rõ nội dung quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật * Phương pháp nghiên cứu Đề tài tác giả sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, quản giáo dục, kết hợp thuyết thực tiễn; Các phương pháp nghiên cứu thuyết Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn (phương pháp quan sát; phương pháp vấn; phương pháp điều tra; phương pháp nghiên cứu sản phẩm; phương pháp tổng kết kinh nghiệm; phương pháp khảo nghiệm, thử nghiệm) Phương pháp xử số liệu tốn thống kê Những đóng góp luận án Đã hệ thống hóa, bổ sung hoàn thiện số vấn đề luận đạo đức đạo đức nghề nghiệp; giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên; quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật Đề xuất biện pháp có tính khả thi giúp cho chủ thể quản cấp vận dụng hiệu quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động quản giáo dục, đào tạo trường nghệ thuật Ý nghĩa luận, thực tiễn luận án * Về mặt luận Luận án góp phần bổ sung, phát triển, làm sáng tỏ thêm hệ thống hóa vấn đề luận, tổng kết kinh nghiệm nước giới quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật vận dụng quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật Việt Nam * Về mặt thực tiễn Kết nghiên cứu luận án góp phần cung cấp luận thực tiễn cho việc đề xuất biện pháp quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật địa bàn Hà Nội làm sở để nghiên cứu vấn đề liên quan đến quản giáo dục đạo đức trường nghệ thuật tiến trình thực đổi nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo Luận án tài liệu cho chủ thể quản trường ghệ thuật, giảng viên trực tiếp giảng dạy môn đào tạo chuyên ngành nghệ thuật tham khảo để áp dụng vào quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên bảo đảm phù hợp với phương hướng phát triển nhà trường, góp phần đào tạo đội ngũ người làm công tác văn hóa nghệ thuật có chất lượng cao tương lai cho đất nước Kết cấu luận án Luận án có kết cấu gồm phần: mở đầu, chương (12 tiết), kết luận kiến nghị, danh mục cơng trình nghiên cứu cơng bố tác giả có liên quan đến đề tài luận án, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Những cơng trình nghiên cứu liên quan đến giáo dục đạo đức giáo dục đạo đức nghề nghiệp Ở Trung Quốc thời cổ đại, Khổng Tử nhà triết học, nhà giáo dục tiếng, Ông cho rằng, giáo dục đạo đức trình khó khăn, lâu dài Giáo dục phải sát đối tượng Đánh giá người phải theo phẩm chất đạo đức, nhân cách, từ thành phần xuất thân số tài sản mà họ có Đây kiến giải khoa học tư tưởng giáo dục tiến đến nguyên giá trị [71] Ở phương tây, J.A.Kơmenxky, Ơng nhà giáo dục tiếng giới người Cộng hoà Séc, tác phẩm “Thiên đường trái tim” [42], J.A.Kômenxky cho giáo dục trẻ em tốt cần cải tạo môi trường giáo dục phải giáo dục gương người xung quanh nhằm đạt ấn tượng ban đầu tốt đẹp lên trẻ em C.Mác, Ph.Ăngghen tất yếu xuất kiểu đạo đức lịch sử, đạo đức cách mạng giai cấp công nhân Theo Ph.Ăngghen, đạo đức “đang tiêu biểu cho lật đổ tại, biểu cho lợi ích tương lai, tức đạo đức vô sản, thứ đạo đức có số lượng nhiều nhân tố hứa hẹn tồn lâu dài” [48, tr.136] V.I.Lênin tiếp tục phát triển quan điểm C.Mác, Ph.Ăngghen đạo đức Cộng sản trình bày cách hệ thống nguyên tắc đạo đức V.I.Lênin khẳng định giá trị, tiêu chuẩn đạo đức Cộng sản phục vụ cho tiến xã hội, tự do, hạnh phúc người đặc biệt nhấn mạnh tính giai cấp, tính chiến đấu, vai trò to lớn đạo đức Cộng sản A.X.Makarenco tác phẩm “Bài ca sư phạm” tác phẩm mình, A.X.Makarenco đặc biệt nhấn mạnh vai trò giáo dục đạo đức, biện pháp giáo dục đạo đức đắn La Quốc Kiệt (2003), (chủ biên) sách: “Tu dưỡng đạo đức, tư tưởng”, nhà xuất trị quốc gia ấn hành [41] Đây sách dịch từ giáo trình tên, dùng thức, thống cho đối tượng sinh viên trường đại học Trung Quốc Cuốn sách trình bày cách hệ thống yêu cầu, chuẩn mực đạo đức phương pháp tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tư tưởng sinh viên thời đại * Ở Việt Nam, Chu Văn An người thầy giáo tiếng giáo dục Việt Nam Những vấn đề quản giáo dục đạo đức, phẩm chất nhân cách nói riêng, ln Chu Văn An đề cập cách toàn diện sâu sắc, tư tưởng giáo dục nói chung, giáo dục đạo đức nói riêng Chu Văn An ngày nguyên giá trị luận thực tiễn Bàn đạo đức giáo dục đạo đức, Hồ Chí Minh ln đề cao nhấn mạnh đạo đức cấu trúc nhân cách người Người coi trọng đức tài, đức phải gốc, đức phải có trước tài Tác giả Vũ Khiêu (chủ biên), sách “Đạo đức mới” [33] Trong tác phẩm này, tác giả trình bày sở khoa học đạo đức học, nội dung đạo đức phương hướng xây dựng, rèn luyện đạo đức xã hội ta Tác giả Nguyễn Thành Duy với cơng trình nghiên cứu: “Văn hoá đạo đức, vấn đề luận thực tiễn” [14], tác giả tập trung nghiên cứu, tìm hiểu tác động chế thị trường đến đời sống văn hoá đạo đức thống cho rằng, biến đổi hệ thống giá trị đạo đức, văn hoá đạo đức nước ta tất yếu Các tác phẩm “Đạo hiếu - nhân cách người Việt Nam” Phạm Khắc Chương; “Những vấn đề giáo dục đạo đức điều kiện kinh tế thị trường nước ta” Nguyễn Quang Uẩn Nguyễn Văn Phúc Hội đồng luận Trung ương thực đề tài nghiên cứu "Con người Việt Nam giai đoạn cơng nghiệp hóa, đại hóa" Nghiên cứu khẳng định tư tưởng chung là: hạt nhân thang giá trị, thước đo giá trị nhân phẩm người Việt Nam ngày giá trị nhân văn truyền thống dân tộc lòng tự hào dân tộc, sắc văn hóa dân tộc, trung với nước, hiếu với dân, nhân nghĩa, cần cù, thông minh, sáng tạo Tác giả Phùng Xuân Thành, với luận án tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử đề tài: “Nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên giai đoạn nay” [70]; tác giả Hà Huy Thơng đề tài luận án phó tiến sĩ triết học “Tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức người cán quân sự” [74] Tác giả vận dụng cách sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng người cán quân đưa vấn đề có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng để xây dựng đạo đức người cán quân giai đoạn nghiệp cách mạng Nguyễn Bá Hùng (2010) với công trình “Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho học viên sư phạm nhà trường quân nay” [32] Qua nghiên cứu cơng trình khoa học, luận án tiến sĩ cho thấy, tác giả tiếp cận vấn đề giáo dục đạo đức nâng cao đạo đức cho người góc độ khác tùy theo lĩnh vực công tác 1.2 Những công trình nghiên cứu liên quan đến quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp Cơng trình nghiên cứu khoa học tác giả Phạm Minh Hạc: “Chiến lược phát triển tồn diện người Việt Nam giai đoạn cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước” [22] phần cụ thể hóa mục tiêu giáo dục nhà trường, có hệ thống trường đại học, cao đẳng cụ thể hóa hoạch định chiến lược giáo dục toàn diện cho sinh viên việc thực nhiệm vụ đào tạo người phát triển toàn diện để phục vụ cho công xây dựng đất nước Đề tài “Biện pháp quản giáo dục đạo đức cho sinh viên Học viện Quản giáo dục giai đoạn nay” [75] tác giả Đỗ Thị Thanh Thủy điều tra thực trạng công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên Học viện Quản giáo dục Luận án tiến sĩ: “Giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học sở thành phố Hồ Chí Minh điều kiện đổi giáo dục nay” [5] Đỗ Tuyết Bảo (2001) đề cập đến vai trò giáo dục đạo đức với hình thành phát triển nhân cách hệ trẻ, tác động đổi xã hội với giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học sở thành phố Hồ Chí Minh Luận án tiến sĩ: “Xây dựng mơ hình quản cơng tác giáo dục đạo đức cho sinh viên trường đại học sư phạm giai đoạn nay” [1] Nguyễn Thị Hoàng Anh (2011) nghiên cứu luận, thực trạng đề xuất giải pháp quản công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên sư phạm trường đại học sư nhằm đề xuất mơ hình quản công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên sư phạm giải pháp thực mô hình Luận án tiến sĩ: “Quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm miền Đông Nam Bộ” [67] Nguyễn Thanh Phú (2014) làm rõ thêm khái niệm đạo đức nghề nghiệp sư phạm, làm rõ ý nghĩa quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm Tác giả Nguyễn Thị Thi (2017), với luận án tiến sĩ “Quản giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học sở thành phố Hà Nội bối cảnh đổi giáo dục” [73] Nội dung nghiên cứu luận án sở xác lập khung luận quản hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung học sở theo tiếp cận CIPO Tác giả Nguyễn Thị Liên (2017) viết “Thực trạng quản giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học phổ thơng huyện Quảng xương, tỉnh Thanh Hóa” [46] có khái qt bước đầu cơng tác quản giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học phổ thông 1.3 Khái quát kết nghiên cứu cơng trình cơng bố vấn đề luận án cần tập trung giải 1.3.1 Khái qt kết nghiên cứu cơng trình cơng bố Nghiên cứu đạo đức có nhiều nhà nghiên cứu nước ngoài, nước quan tâm nghiên cứu, khai thác nhiều lĩnh vực, với cách tiếp cận khác Các cơng trình nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ nội dung giáo dục đạo đức, biện pháp giáo dục đạo đức quản giá dục đạo đức Những cơng trình khoa học nghiên cứu giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên chưa nhiều, có chưa nghiên cứu sâu sắc Chính vậy, cần phải có nghiên cứu bổ sung giá trị, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên nhà trường nói chung, trường nghệ thuật nói riêng Quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên nói chung, có số tác giả giới, nước có cơng trình luận án tiến sĩ nghiên cứu Tuy nhiên, cơng trình tiếp cận cách khác dẫn đến luận quản chưa đầy đủ, có cơng trình khái qt, có cơng trình lại bàn cụ thể phạm vi định chuyên ngành Tuy nhiên, quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật vấn đề nghiên cứu cách có hệ thống, 1.3.2 Những vấn đề đặt luận án cần tập trung giải Thứ nhất, làm rõ luận đạo đức nghề nghiệp, giáo dục đạo đức nghề nghiệp; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật Thứ hai, làm sáng tỏ số vấn đề luận quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật Thứ ba, đề xuất tiêu chí, tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp sinh viên nghệ thuật Thứ tư, nghiên cứu khái quát vấn đề thực tiễn giáo dục đạo đức quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật, từ thấy rõ ưu điểm, bất cập, hạn chế quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên nghệ thuật Thứ năm, đề xuất biện pháp quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp phù hợp với đặc thù sinh viên trường nghệ thuật nhằm nâng cao hiệu giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Kết luận chương Qua tổng quan công trình nghiên cứu vấn đề đạo đức, giáo dục đạo đức nghề nghiệp quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên tác giả giới Việt Nam, tác giả rút số kết luận sau: Các cơng trình nghiên cứu nhấn mạnh vai trò đạo đức, đề cao tầm quan trọng giáo dục đạo đức cho sinh viên, coi nội dung nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo Ở thời kỳ lịch sử, đạo đức coi trọng đời sống xã hội Tuy nhiên, ngồi chuẩn mực đạo đức chung, thời kỳ lịch sử khác nhau, môi trường điều kiện kinh tế, xã hội khác đạo đức có biểu cụ thể không giống Một số tác giả sâu nghiên cứu làm sáng tỏ số nội dung chuẩn mực đạo đức, đạo đức nghề nghiệp khẳng định vị trí vai trò cơng tác giáo dục đạo đức cho hệ trẻ, cho học sinh, sinh viên nhà trường Đã có cơng trình chun khảo, đề tài nghiên cứu với khía cạnh khác giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên theo quan điểm kết hợp dạy chữ, dạy nghề dạy người Nhưng chưa đường, biện pháp để giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Về quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên nói chung, có số tác giả giới, nước có cơng trình luận án tiến sĩ nghiên cứu Tuy nhiên, quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật vấn đề chưa nghiên cứu cách có hệ thống, Do vậy, cần có cơng trình nghiên cứu vấn đề này, nhằm đáp ứng thực tiễn đào tạo đội ngũ nghệ sĩ điều kiện xã hội Chương CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG NGHỆ THUẬT 2.1 Đạo đức đạo đức nghề nghiệp 2.1.1 Quan niệm đạo đức đạo đức nghề nghiệp * Đạo đức hiểu quy tắc quan hệ xã hội, hình thành phát triển sống, xã hội thừa nhận tự giác thực hiện, phản ánh quan hệ xã hội thực, dựa sở kinh tế, trị, xã hội định * Đạo đức nghề nghiệp quy tắc, chuẩn mực phản ánh mối quan hệ người với công việc, người với người, cá nhân với cộng đồng nhằm điều chỉnh thái độ, hành vi 10 hoạt động lĩnh vực nghề nghiệp, đáp ứng với đòi hỏi đặc thù tính chất, yêu cầu nghề nghiệp đặt 2.1.2 Đạo đức nghề nghiệp người hoạt động nghệ thuật Đạo đức nghề nghiệp người hoạt động lĩnh vực nghệ thuật hệ thống quy tắc, chuẩn mực phản ánh mối quan hệ người làm nghệ thuật hoạt động nghệ thuật, với xã hội biểu thái độ, hành vi họ phù hợp với giá trị chuẩn mực văn hóa nghệ thuật quốc gia, dân tộc cộng đồng giới 2.1.3 Những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp người hoạt động nghệ thuật Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp người hoạt động lĩnh vực nghệ thuật xây dựng, hình thành từ họ đào tạo nhà trường nghệ thuật, đặc biệt thường xuyên bổ sung, điều chỉnh phát triển suốt trình hoạt động thực tiễn nghệ thuật Chuẩn mực 1: Có đam mê, cống hiến cho lĩnh vực nghệ thuật Chuẩn mực 2: Coi trọng giá trị nghề nghiệp tu dưỡng trau dồi phẩm chất đạo đức thân Chuẩn mực 3: Có ý chí nhẫn nại kiên trì, bền bỉ, dũng cảm tự chủ Chuẩn mực 4: Có tinh thần tập thể, hợp tác làm việc nhằm đạt hiệu cao hoạt động nghệ thuật Chuẩn mực 5: Luôn hướng tới giá trị nghệ thuật cộng đồng 2.2 Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật 2.2.1 Quan niệm giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật tổng thể tác động có mục đích, có hệ thống có kế hoạch chủ thể giáo dục tới sinh viên nhằm bồi dưỡng cho họ tình cảm, chuẩn mực rèn luyện hành vi đạo đức nghề nghiệp người hoạt động nghệ thuật 2.2.2 Nhiệm vụ, nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật Nhiệm vụ trang bị cho sinh viên tri thức, giá trị chuẩn mực đạo đức, đánh giá đạo đức Hình thành thái độ đắn, tình cảm, niềm tin đạo đức sáng thân, với người, với nghề nghiệp Rèn luyện cho sinh viên tự giác tiếp nhận chuẩn mực đạo đức trình hình thành phẩm chất đạo đức nghề nghiệp 11 Nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật vừa đa dạng, phong phú, vừa mang nét đặc thù riêng chuyên ngành nghệ thuật Trong đó, trọng tâm giáo dục chuẩn mực đạo đức cần có nhân cách người nghệ sĩ là: tình u đam mê, cống hiến cho lĩnh vực nghệ thuật 2.3 Quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật 2.3.1 Quan niệm quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật Quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật tổ chức, điều khiển chủ thể quản toàn trình giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên nhằm đảm bảo cho trình giáo dục đạo đức nghề nghiệp diễn theo nội dung xác định, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu giáo dục, đào tạo nhà trường 2.3.2 Nội dung quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật 2.3.2.1 Xây dựng kế hoạch chương trình giáo dục đạo đức nghề nghiệp theo hướng đảm bảo giáo dục toàn diện cho sinh viên trường nghệ thuật 2.3.2.2 Chỉ đạo đổi phương pháp, hình thức giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật 2.3.2.3 Tổ chức giám sát trình tự giáo dục, tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp sinh viên trường nghệ thuật 2.3.2.4 Tổ chức hiệp đồng phối hợp hoạt động chủ thể giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật 2.3.2.5 Huy động điều kiện xây dựng môi trường giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật 2.3.2.6 Kiểm tra, đánh giá trình giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật 2.3.3 Các yếu tố tác động đến quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật 2.3.3.1 Tác động từ điều kiện kinh tế, trị, xã hội đất nước xu tồn cầu hóa đến quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên 2.3.3.2 Những biến đổi giá trị chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nước ta có 12 tác động mạnh mẽ đến quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật 2.3.3.3 Cuộc vận động học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có tác động mạnh mẽ đến công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên 2.3.3.4 Môi trường giáo dục trường nghệ thuật Kết luận chương Trong chương luận án tập trung hệ thống hóa vấn đề luận đạo đức, đạo đức nghề nghiệp người hoạt động lĩnh vực nghệ thuật cách xây dựng khái niệm đề xuất 05 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp người hoạt động lĩnh vực nghệ thuật Khẳng định hình thành, phát triển đạo đức nghề nghiệp sinh viên có nhiều phương thức khác Trong đó, thơng qua giáo dục phương thức chủ yếu, đường Đã khái quát vấn đề luận giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật: Xây dựng khái niệm; xác định nhiệm vụ, nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật Đã hệ thống vấn đề luận quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật: xây dựng khái niệm trung tâm đề tài; xác định 06 nội dung quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên từ xây dựng kế hoạch chương trình giáo dục giáo dục đạo đức nghề nghiệp; đạo đổi phương pháp, hình thức giáo dục; tổ chức giám sát trình tự giáo dục, tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; đến kiểm tra, đánh giá trình giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Các nội dung quản hoạt động giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật chỉnh thể thống biện chứng, hỗ trợ, bổ sung cho nhằm thực mục tiêu quản đặt Đã làm rõ quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật chịu tác động nhiều yếu tố khách quan chủ quan Những yếu tố quan hệ chặt chẽ, tạo thành chỉnh thể, tác động thường xuyên toàn diện tới quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật Chương 13 CƠ SỞ THỰC TIỄN QUẢN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG NGHỆ THUẬT 3.1 Khái quát đặc điểm giáo dục, đào tạo trường nghệ thuật 3.1.1 Đặc điểm đối tượng đào tạo Đối tượng đào tạo trường nghệ thuật bao gồm: học sinh (tiểu học, trung học sơ, trung học phổ thông) sinh viên Nên đặc điểm đối tượng đào tạo trường nghệ thuật nét đặc thù riêng, có tính đa dạng, tính cá biệt cao 3.1.2 Đặc điểm loại hình thời gian đào tạo sinh viên trường nghệ thuậttrường nghệ thuật có đa dạng loại hình đào tạo Theo nhóm sinh viên trường nghệ thuật vừa có đặc điểm tính chất ngành nghề quy định, vừa bao hàm nét đặc trưng loại hình đào tạo cụ thể trường nghệ thuật quy định Thời gian đào tạo loại hình nghệ thuật trường nghệ thuật có khác Có hệ đào tạo dài hạn, có hệ đào tạo ngắn hạn 3.2 Tổ chức nghiên cứu thực trạng 3.2.1 Mục đích khảo sát thực trạng Đánh giá tồn diện quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật nay, làm sở thực tiễn để đề xuất biện pháp quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật 3.2.2 Đối tượng, địa bàn, nội dung thời gian khảo sát thực trạng 3.2.3 Phương pháp khảo sát thực trạng 3.3 Thực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật 3.3.1 Thực trạng đạo đức nghề nghiệp sinh viên trường nghệ thuật Là phận sinh viên nước, bên cạnh mặt ưu điểm, tích cực cần phải gìn giữ, phát huy, đạo đức phận khơng nhỏ sinh viên, có sinh viên trường nghệ thuật tồn khuyết điểm, hạn chế “Nhiều biểu xuống cấp đạo đức, lối sống gây xúc xã hội Tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp… Nhiều sản phẩm văn hóa, nghệ thuật chất lượng thấp” [15, tr.257] 3.3.2 Thực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật 14 Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật xác định vấn đề có ý nghĩa góp phần thực hóa mục tiêu đào tạo nhà trường Kết điều tra, khảo sát thực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho thấy bên cạnh kết đạt được, hoạt động giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật tồn hạn chế, bất cập Biểu cụ thể mặt tích cực hạn chế việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên nhận thức tầm quan trọng, cần thiết nội dung, hình thức phương pháp giáo dục 3.4 Thực trạng quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật 3.4.1 Thực trạng xây dựng kế hoạch, chương trình giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật Kết khảo sát thực trạng cho thấy đa số lực lượng sư phạm cán quản trường nghệ thuật có nhận thức sâu sắc, ý nghĩa vấn đề cần thiết phải xây dựng kế hoạch, chương trình giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Tuy nhiên, thực trạng xây dựng kế hoạch, chương trình giáo dục đạo đức nghề nghiệp nhiều hạn chế bất cập 3.4.2 Thực trạng đạo đổi phương pháp, hình thức giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật Đánh giá thực trạng đạo đổi phương pháp, hình thức giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên cho thấy, ý kiến hỏi khẳng định tầm quan trọng hoạt động Tuy nhiên, thực trạng đạo đổi phương pháp, hình thức giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên tồn hạn chế định Hạn chế vấn đề phản ánh phần tỷ lệ % ý kiến cán quản lý, giảng viên hỏi nội dung liên quan đến mức độ thực đạo đổi phương pháp hình thức giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên đánh giá mức thấp 3.4.3 Thực trạng tổ chức giám sát trình tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức sinh viên trường nghệ thuật Tổ chức giám sát trình tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp sinh viên trường nghệ thuật chủ thể quản quan tâm Các chủ thể quản nhận thức tầm quan trọng việc tổ chức, đạo trình tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp sinh viên Cùng với mặt tích cực chủ đạo, việc tổ chức, đạo trình tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức sinh viên bộc lộ hạn chế Đánh giá cán bộ, giảng viên quản trình tự giáo tu dưỡng, tự rèn luyện đạo đức nghề nghiệp sinh viên mức trung bình yếu cao 3.4.4 Thực trạng tổ chức phối hợp hiệp đồng hoạt động chủ thể giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật 15 Tổ chức phối hợp hoạt động chủ thể trình giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên có lúc nhận thức chưa đầy đủ, chưa thống cao việc xây dựng triển khai chương trình, kế hoạch phối hợp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Sự phối hợp, phát huy vai trò lực lượng giáo dục quản trình giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên có lúc biểu hình thức, chưa thật hiệu 3.4.5 Thực trạng huy động điều kiện bảo đảm xây dựng môi trường giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật Thực trạng quản phát huy sở vật chất, phương tiện kỹ thuật trình giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên có nội dung chưa phù hợp với yêu cầu học tập công tác đối tượng sinh viên 3.4.6 Thực trạng kiểm tra, đánh giá kết giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật Bên cạnh mặt tích cực, quản kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên tồn hạn chế, khuyết điểm Tính thường xun q trình kiểm tra, đánh giá chưa coi trọng số phận, kiểm tra, đánh giá kết học tập môn học cụ thể 3.4.7 Đánh giá yếu tố ảnh hưởng nguyên nhân ¬ưu, khuyết điểm thực trạng quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật 3.4.7.1 Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật 3.4.7.2 Nguyên nhân ưu, khuyết điểm quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật * Nguyên nhân ưu điểm Ban Giám hiệu trường ln làm tốt cơng tác cụ thể hóa sứ mệnh nhà trường đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật Đội ngũ giảng viên, đội ngũ quản cấp trường nghệ thuật nêu cao tính tiên phong gương mẫu đạo đức, lối sống Phần lớn sinh viên trường nghệ thuật ln có nỗ lực cao, tích cực tu dưỡng, tự rèn luyện đạo đức nghề nghiệp trình học tập, rèn luyện * Nguyên nhân hạn chế Do tác động từ mặt trái chế thị trường Những tiêu cực xã hội mặt trực tiếp tác động đến lối sống, làm xói mòn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp sinh viên Do phương pháp giáo dục, công tác quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên có mặt yếu Do công tác tổ chức, phối hợp hiệp đồng quản giáo dục cấp nhà trường nghệ thuật chưa chặt chẽ, đồng 16 Do phận sinh viên chưa tự giác rèn luyện đạo đức nghề nghiệp Do biến đổi thang giá trị đạo đức nghề nghiệp Kết luận chương Nội dung chương khái quát trình giáo dục, đào tạo trường nghệ thuật có đặc điểm mang tính đặc thù riêng đối tượng đào tạo; đặc điểm loại hình thời gian đào tạo Đã tổ chức nghiên cứu, điều tra, khảo sát thực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên; thực trạng quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật Kết cho thấy: thực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên bên cạnh mặt tích cực phận sinh viên bộc lộ hạn chế, tồn định biểu ý thức đạo đức, quan hệ đạo đức thực tiễn đạo đức họ Từ nhận thức dẫn đến số sinh viên có biểu lệch chuẩn so với chuẩn mực đạo đức, đạo đức nghề nghiệp cần có người sinh viên trường nghệ thuật Thực trạng quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên chủ thể quản lý, lãnh đạo Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên quan tâm, đạo Tuy nhiên, chất lượng, hiệu công tác quản có lúc, có thời điểm trường hợp định số trường nghệ thuật bọc lộ hạn chế, bất cập, chưa đạt mục đích đề Có ngun nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan dẫn đến ưu điểm hạn chế thực trạng quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật Trong đó, nguyên nhân thuộc nhân tố chủ quan chủ thể quản nguyên nhân chủ yếu Nghiên cứu làm rõ thực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp, quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật sở, khoa học cho việc đề xuất hệ thống biện pháp quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên đạt hiệu tối ưu 17 Chương BIỆN PHÁP VÀ KIỂM NGHIỆM CÁC BIỆN PHÁP QUẢN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG NGHỆ THUẬT HIỆN NAY 4.1 Hệ thống biện pháp quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật 4.1.1 Tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức cho lực lượng có liên quan đến quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật * Mục tiêu biện pháp: Tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức cho lực lượng có liên quan đến quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật biện pháp làm tiền đề để đạt mục tiêu quản * Nội dung biện pháp: Định hình chủ trương, xây dựng chương trình kế hoạch, đạo lựa chọn nội dung phù hợp, có quan tâm, đạo sâu sát đội ngũ cán quản giáo dục nhà trường, đội ngũ giảng viên lực lượng có liên quan khác nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên * Cách thức thực biện pháp: Một là, Ban Giám hiệu tổ chức quán triệt thống nhận thức hoạt động giáo dục, đạo đức cách mạng, giáo dục đạo đức cách mạng giá trị chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp tốt đẹp tới tất lực lượng sư phạm nhà trường Hai là, Phòng quản học sinh, sinh viên phối hợp với khoa giáo viên bồi dưỡng nâng cao nhận thức lực lượng có liên quan đến quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Ba là, tổ chức Cơng đồn Hội sinh viên nhà trường thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, sinh viên 4.1.2 Xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp phù hợp với sinh viên trường nghệ thuật * Mục tiêu biện pháp: biện pháp có ý nghĩa liên kết tồn hoạt động tổ chức quản lý, điều hành trình giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên * Nội dung biện pháp: Kế hoạch quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên phân chia nhiều loại khác Thông thường kế hoạch quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp sinh viên có loại chủ yếu: kế hoạch ngắn hạn (tuần, tháng), kế hoạch trung hạn (giai đoạn, học kỳ, năm học), kế hoạch dài hạn (toàn cấp học) * Cách thức thực hiện: Một là, Phòng đào tạo phối hợp với khoa giáo viên xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Hai là, đội ngũ cán quản giáo dục nhà trường nghệ thuật thực quy trình cách thức tổ chức xây kế hoạch, chương trình, nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp Ba là, triển khai tổ chức thực kế hoạch, nội dung 18 chương trình cách đồng bộ, tồn diện, thường xun Bốn là, bố trí xếp phận, cá nhân ng¬ười, việc trình triển khai thực kế hoạch, chương trình, nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên 4.1.3 Tổ chức giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên thông qua hoạt động dạy học văn hóa, nghệ thuật nhà trường * Mục tiêu biện pháp: Tổ chức kết hợp nội dung liên quan đến đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên thơng qua hình thức dạy học nhằm làm cho nội dung môn học thêm phong phú, không xa rời thực tiễn sinh động * Nội dung biện pháp: Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên phải thống nhất, đồng tất mơn văn hố, phải tất cán bộ, giảng viên nhận thức cách đắn, đặc biệt phải tận dụng khả đặc thù mơn học * Cách thức thực hiện: Một là, Phòng Đào tạo phối hợp với khoa giáo viên triển khai đồng bộ, thống nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên tất môn học Hai là, Ban Giám hiệu, Hội đồng giáo dục khoa thống nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên 4.1.4 Chỉ đạo việc tích hợp giáo dục đạo đức nghề nghiệp thơng qua thực tiễn hoạt động nghệ thuật với hoạt động xã hội sinh viên * Mục tiêu biện pháp: Nhằm góp phần nâng cao nhận thức vị trí, vai trò, trách nhiệm, giá trị, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp người nghệcho sinh viên * Nội dung biện pháp: Bằng việc tích hợp nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp thông qua giảng dạy, thông quan thực tiễn hoạt động nghệ thuật sinh viên để bước giúp sinh viên trở thành người làm nghệ thuật tương lai vừa có “tâm”, vừa có “tầm”, có “đức” “tài” * Cách thức thực hiện: Một là, Ban Giám hiệu đạo tổ chức Cơng đồn, Hội sinh viên coi trọng chất lượng việc tổ chức phát động phong trào hoạt động văn hoá nghệ thuật Hai là, Hội đồng chuyên môn nhà trường phối hợp lực lượng có liên quan tổ chức thi sáng tác tác phẩm nghệ thuật Ba là, khoa chuyên ngành tổ chức kiểm duyệt, đánh giá chất lượng tác phẩm loại hình nghệ thuật Bốn là, khoa giáo viên đạo, định hướng để lớp tổ chức cho sinh viên tiến hành luyện tập, biểu diễn Năm là, giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức cho sinh viên lớp sinh hoạt, học tập, nhận xét, bình luận đánh giá tác phẩm văn hố nghệ thuật 4.1.5 Xây dựng môi trường giáo dục thuận lợi cho sinh viên tự tu dưỡng, tự rèn luyện đạo đức nghề nghiệp trường nghệ thuật 19 * Mục tiêu biện pháp: * Nội dung biện pháp: xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, dư luận xã hội tích cực, xây dựng chế phòng ngừa, miễn dịch hoạt động phi nghệ thuật * Cách thức thực biện pháp: Một là, Ban Giám hiệu thường xuyên giáo dục cho chủ thể giáo dục nhà trường tầm quan trọng việc xây dựng môi trường giáo dục Hai là, cán nhà trường cần thường xuyên quan tâm đến việc cải tạo, xây dựng môi trường giáo dục đạo đức nghề nghiệp Ba là, khoa giáo viên phối hợp tổ chức Cơng đồn, Hội sinh viên nhà trường tập trung xây dựng tổ chức, tập thể sinh viên vững mạnh Bốn là, phát huy vai trò gương mẫu đạo đức lối sống đội ngũ giảng viên, cán quản giáo dục nhà trường 4.1.6 Kiểm tra, đánh giá hoạt động rèn luyện đạo đức nghề nghiệp sinh viên trường nghệ thuật theo tiêu chí xác định * Mục tiêu biện pháp: Mục tiêu kiểm tra, đánh giá kết giáo dục đạo đức nghề nghiệp nhằm thực tốt chức quản lý, nắm chất lượng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên chủ thể * Nội dung biện pháp: Nội dung kiểm tra, đánh giá kết hoạt động giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật cần tập trung vào vấn đề như: kiểm tra việc thực chương trình, nội dung giáo dục xây dựng cho khoá, lớp năm học Kiểm tra, đánh giá trình độ, lực tổ chức giáo dục chủ thể trực tiếp tham gia giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên * Cách thức thực biện pháp: Một là, Ban Giám hiệu nhà trường đề cao trách nhiệm lãnh đạo, tổ chức quản điều hành hoạt động giáo dục, đào tạo Hai là, khoa giáo viên, tổ môn giảng viên, đoàn thể, ban quản ký túc xá có nhiệm vụ tham mưu đề xuất với cấp uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường công tác lãnh đạo, đạo Ba là, giảng viên chủ nhiệm, ban quản ký túc xá ban cán lớp người trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện toàn diện sinh viên theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo nhà trường Bốn là, chủ thể quản nhà trường tổ chức tổng kết công tác quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên 4.2 Khảo nghiệm, thử nghiệm tính cần thiết, khả thi biện pháp 20 4.2.1 Khảo nghiệm biện pháp đề xuất * Khái quát chung khảo nghiệm * Kết khảo nghiệm - Về tính cần thiết biện pháp: biện pháp luận án đưa có mức độ cần thiết, điểm trung bình đạt từ 2.48 điểm trở lên - Về tính khả thi biện pháp: biện pháp luận án đưa có mức độ khả thi với kết tương đối cao, số điểm trung bình biện pháp mức độ khả thi đạt từ 2.46 điểm trở lên - Đánh giá tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp: Với R = 0.71 kết luận tính cần thiết tính khả thi biện pháp có tương quan thuận chặt chẽ, nghĩa biện pháp vừa cần thiết lại vừa khả thi cao 4.2.2 Thử nghiệm phân tích kết thử nghiệm biện pháp 4.2.2.1 Những vấn đề chung thử nghiệm * Mục đích thử nghiệm Nhằm khẳng định tính khả thi hiệu biện pháp quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật nay, thông qua biện pháp “Xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp phù hợp với sinh viên trường nghệ thuật” Đồng thời kiểm chứng giả thuyết khoa học đề tài luận án 4.2.2.2 Phân tích kết thử nghiệm * Phân tích kết xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp phù hợp với sinh viên trường nghệ thuật trước thử nghiệm * Phân tích kết xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp phù hợp với sinh viên trường nghệ thuật sau thử nghiệm Biểu đồ 4.4: So sánh kết xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp phù hợp với sinh viên trường nghệ thuật sau thử nghiệm 21 Biểu đồ 4.5: Mức độ phát triển xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp phù hợp với sinh viên trường nghệ thuật sau thử nghiệm * Nhận xét chung thử nghiệm Kết thử nghiệm nội dung biện pháp xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp phù hợp với sinh viên trường nghệ thuật cụ thể qua hai tiêu chí tác giả mô tả, thể bảng 4.4g biểu đồ 4.5 cho thấy, biện pháp tác động thử nghiệm số đánh giá mức độ xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức nghề nghiệp tổ chức thực kế hoạch giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật cao hẳn so với trước thử nghiệm so với lớp đối chứng Các biện pháp thử nghiệm tác động có ý nghĩa tác dụng trình quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật Kết luận chương Trên sở số yêu cầu quản để luận án xác định biện pháp quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật Tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức cho lực lượng có liên quan; Xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp; Tổ chức giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên thông qua hoạt động dạy học văn hóa, nghệ thuật nhà trường; Chỉ đạo việc tích hợp giáo dục đạo đức nghề nghiệp thơng qua thực tiễn hoạt động nghệ thuật với hoạt động xã hội sinh viên; Xây dựng môi trường giáo dục thuận lợi cho sinh viên tự tu dưỡng, tự rèn luyện đạo đức nghề nghiệp kiểm tra, đánh giá hoạt động rèn luyện đạo đức nghề nghiệp sinh viên trường nghệ thuật theo tiêu chí xác định Những biện pháp hợp thành chỉnh thể thống giúp cho công tác quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật tiến hành chặt chẽ, hiệu cao Trên sở biện pháp đề xuất, nội dung Chương tập trung luận giải rõ nội dung, cách thức thực kết thu sau tiến hành khảo nghiệm, thử nghiệm Kết khảo nghiệm thu cho thấy, đa số tán thành với biện pháp tác giả đề tài xây dựng Các ý kiến cho hệ thống biện pháp có tính cần thiết tính khả thi cao, thực thành công thực tiễn quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật 22 Kết thử nghiệm khẳng định rằng: biện pháp quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật, đặc biệt biện pháp xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp phù hợp với sinh viên trường nghệ thuật, bước đầu thử nghiệm làm tăng hiệu hoạt động quản giáo dục mà góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên nhà trường nghệ thuật KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên nói chung, có số tác giả giới, nước có cơng trình luận án tiến sĩ nghiên cứu Tuy nhiên, quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật vấn đề chưa nghiên cứu cách có hệ thống Luận án tập trung hệ thống hóa vấn đề luận đạo đức, đạo đức nghề nghiệp người hoạt động lĩnh vực nghệ thuật; giáo dục đạo đức nghề nghiệp quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật cách xây dựng khái niệm đề xuất 05 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp người hoạt động lĩnh vực nghệ thuật Xác định nhiệm vụ, nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật Đã tập trung làm rõ nội hàm khái niệm trung tâm đề tài; xác định 06 nội dung quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên từ xây dựng kế hoạch chương trình giáo dục giáo dục đạo đức nghề nghiệp đến kiểm tra, đánh giá trình giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Đã làm rõ quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật chịu tác động nhiều yếu tố khách quan chủ quan Những yếu tố quan hệ chặt chẽ, tạo thành chỉnh thể, tác động thường xuyên toàn diện tới quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật Luận án tổ chức nghiên cứu, điều tra, khảo sát thực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên; thực trạng quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật Kết cho thấy: thực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên bên cạnh mặt tích cực hạn chế, tồn tại, biểu lệch 23 chuẩn so với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp Thực trạng quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên chủ thể quản nhà trường quan tâm, đạo Tuy nhiên, chất lượng, hiệu cơng tác quản có lúc, có thời điểm trường hợp định số trường nghệ thuật bọc lộ hạn chế, bất cập, chưa đạt mục đích đề Có nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan dẫn đến ưu điểm hạn chế thực trạng quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật Trong đó, nguyên nhân thuộc nhân tố chủ quan chủ thể quản nguyên nhân chủ yếu Luận án đề xuất hệ thống biện pháp quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật nay: Tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức cho lực lượng có liên quan; Xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp; Tổ chức giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên thông qua hoạt động dạy học văn hóa, nghệ thuật nhà trường; Chỉ đạo việc tích hợp giáo dục đạo đức nghề nghiệp thông qua thực tiễn hoạt động nghệ thuật với hoạt động xã hội sinh viên; Xây dựng môi trường giáo dục thuận lợi cho sinh viên tự tu dưỡng, tự rèn luyện đạo đức nghề nghiệp kiểm tra, đánh giá hoạt động rèn luyện đạo đức nghề nghiệp sinh viên trường nghệ thuật theo tiêu chí xác định Những biện pháp hợp thành chỉnh thể thống giúp cho công tác quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật tiến hành chặt chẽ, hiệu cao Kết khảo nghiệm thu cho thấy đa số tán thành với biện pháp đề xuất luận án Kết thử nghiệm bước đầu khẳng định biện pháp làm tăng hiệu hoạt động quản giáo dục mà góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật Kiến nghị 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo Tiếp tục rà soát, xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật hệ thống tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp Các giá trị, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật Hoàn thiện, triển khai ban hành khung chương trình nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật 2.2 Đối với Văn hóa, Thể thao Du lịch 24 Bổ sung xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật quy định tôn vinh nghệ sĩ tiêu biểu phẩm chất lực, mẫu mực nhân cách hoạt động văn hóa nghệ thuật Ban hành chế độ, sách đãi ngộ ưu tiên cho cán bộ, giảng viên làm công tác giảng dạy, giáo dục trường nghệ thuật 2.3 Đối với trường nghệ thuật Phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo triển khai kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng ngày cao lĩnh vực nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục, đào tạo phải quan tâm mức đến giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Xây dựng kế hoạch, hệ thống văn đạo để xác định nhiệm vụ, quy định trách nhiệm, nội dung thực quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật Nghiên cứu triển khai giải pháp quản giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật cách đồng Tạo mơi trường văn hóa, giáo dục đạo đức lành mạnh, thân thiện cho công tác giáo dục sinh viên nói chung, giáo dục đạo đức nghề nghiệp nói riêng đạt kết tốt ... trạng đạo đức nghề nghiệp, giáo dục đạo đức nghề nghiệp quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật - Đề xuất thử nghiệm biện pháp quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho. .. NGHIỆM CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG NGHỆ THUẬT HIỆN NAY 4.1 Hệ thống biện pháp quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật. .. niệm quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật Quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường nghệ thuật tổ chức, điều khiển chủ thể quản lý tồn q trình giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên các trường nghệ thuật hiện nay (tt) , Quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên các trường nghệ thuật hiện nay (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay