Nghiên cứu phát triển thể thao trường học trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh hải dương (tt)

35 33 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 14:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO NGUYỄN THỊ THU HIỀN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THỂ THAO TRƯỜNG HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG Chuyên ngành: Giáo dục thể chất Mã số: 62 14 01 03 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Hà Nội - Năm 2018 Cơng trình hồn thành tại: Viện Khoa học Thể dục thể thao Người hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn 1: TS Hồng Cơng Dân Hướng dẫn 2: TS Vũ Đức Văn Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Viện họp tại: Viện Khoa học Thể dục thể thao vào hồi:…………….giờ……….ngày…… tháng… năm……… Có thể tìm hiểu luận án thư viện: 1.Thư viện Quốc gia Việt Nam 2.Thư viện Viện Khoa học Thể dục thể thao DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Nguyễn Thị Thu Hiền; Vũ Đức Văn (2016), “Thực trạng phát triển thể chất sinh viên trường Đại học, Cao đẳng địa bàn tỉnh Hải Dương”, Tạp chí khoa học Thể thao, (3), Viện khoa học TDTT, Hà Nội, tr 30-32 Nguyễn Thị Thu Hiền; Hồng Cơng Dân (2017), “Kết khảo sát động nhu cầu tập luyện thể dục thể thao sinh viên trường Đại học, cao đẳng địa bàn tỉnh Hải Dương”, Tạp chí khoa học Thể thao (1), Viện khoa học TDTT, Hà Nội, tr 32-34 A GIỚI THIỆU LUẬN ÁN ĐẶT VẤN ĐỀ Sau năm thực Chiến lược phát triển thể thao Việt Nam đến năm 2020 thực Nghị 08-NQ/TW Bộ Chính trị, nói, ngành TDTT có đóng góp tích cực việc thực nhiệm vụ trị, xã hội, cơng tác đối ngoại Ðảng, Nhà nước ta, bước nâng cao sức khỏe nhân dân; Công tác xã hội hóa TDTT đẩy mạnh thơng qua việc xây dựng sở vật chất, tài trợ huấn luyện tổ chức hoạt động TDTT Trong đó, GDTC thể thao trường học nội dung quan trọng giáo dục tồn diện Cơng tác giáo dục thể chất nhà trường có chuyển biến tích cực về hình thức lẫn nội dung, thu kết đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào nghiệp phát triển giáo dục Tuy nhiên, thấy việc nghiên cứu, tổng kết đánh giá kết thực xác định đầy đủ yếu tố tiềm năng, xã hội hố TDTT chưa thực mang lại chất lượng hiệu GDTC cho sinh viên hệ thống trường đại học, cao đẳng nước ta nói chung tỉnh Hải Dương nói riêng Từ sở tiếp cận, tơi tiến hành đề tài “Nghiên cứu phát triển thể thao trường học trường đại học, cao đẳng địa bàn tỉnh Hải Dương” Mục đích nghiên cứu Từ sở lý luận thực tiễn, đề xuất, ứng dụng số giải pháp chủ yếu dựa vào việc phát huy vai trò tổ chức xã hội, theo hướng xã hội hóa TDTT nhằm góp phần nâng cao hiệu công tác GDTC thể thao trường đại học, cao đẳng địa bàn tỉnh Hải Dương, đáp ứng yêu cầu đổi bản, tồn diện giáo dục nói chung giáo dục thể chất nói riêng Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu 1:Nghiên cứu thực trạng công tác giáo dục thể chất thể thao trường đại học, cao đẳng địa bàn tỉnh Hải Dương Mục tiêu 2: Lựa chọn giải pháp phát triển thể dục thể thao trường đại học, cao đẳng địa bàn tỉnh Hải Dương theo hướng xã hội hoá Giả thuyết khoa học: Nếu đề xuất giải pháp có tính cáp thiết, tính khả thi, góp phần nâng cao chất lượng cơng tác GDTC thể thao trường học trường đại học, cao đẳng địa bàn tỉnh Hải Dương theo hướng xã hội hố NHỮNG ĐĨNG GĨP MỚI CỦA LUẬN ÁN: Đề tài đánh giá thực trạng giáo dục thể chất thể thao 03 trường Đại học, 05 trường Cao đẳng địa bàn tỉnh Hải Dương thông qua: Cơng tác giáo dục thể chất nội khóa ngoại khóa; điều kiện đảm bảo; thể chất sinh viên trường Đại học Cao đẳng Trên sở thực trạng, đề tài tiến hành đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức qua phân tích SWOT về thực trạng giáo dục thể chất trường Đại học, Cao đẳng địa bàn tỉnh Hải Dương Trên sở lý luận, sở thực tiễn tư vấn chuyên gia xây dựng hệ thống nhóm giải pháp bản, 13 giải pháp phát triển TDTT trường Đại học, Cao đẳng địa bàn tỉnh Hải Dương theo hướng xã hội hóa Hiệu cụ thể bước đầu thu kết khả quan Phát triển thể chất hội viên câu lạc TDTT sinh viên tăng trưởng hầu hết tiêu tố chất thể lực với tỷ lệ sinh viên đạt Chuẩn thể lực theo QĐ53/2008/BGDĐTtăng lên rõ rệt, bình quân từ 20%-25% (p
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phát triển thể thao trường học trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh hải dương (tt) , Nghiên cứu phát triển thể thao trường học trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh hải dương (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay