Chọn tạo hai dòng vịt hướng thịt để tạo tổ hợp lai thương phẩm có năng suất thịt và cơ ức cao

24 62 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 14:53

1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chăn nuôi thủy cầm nước ta nghề truyền thống, gắn liền với nông nghiệp lúa nước Đây sinh kế quan trọng bà nông dân, tỉnh đồng sông Cửu Long Trong năm gần đây, để đáp ứng nhu cầu sản xuất, nước ta nhập nhiều giống vịt giới vừa trực tiếp sản xuất giống vừa làm nguyên liệu di truyền lai tạo nhiều dòng, giống, tổ hợp lai suất cao phù hợp với loại phương thức chăn nuôi vịt khác Tuy nhiên, giống vịt nhập chủ yếu ông bà, bố mẹ, nên không nuôi giữ lâu, mặt khác tiến di truyền chọn tạo giống gia cầm hàng năm giới liên tục cải thiện, khiến chất lượng giống nhập dễ tụt hậu, không nhập bổ sung không chọn lọc cải tạo số tiêu suất Theo xu đó, thời gian qua từ nguồn nguyên liệu nhập nội, số cở sở nghiên cứu, sản xuất giống thủy cầm nước áp dụng phương pháp chọn giống truyền thống để chọn lọc, lai tạo số dòng, tổ hợp lai khối lượng xuất chuồng lớn, thời gian nuôi rút ngắn tiêu tốn thức ăn cho đơn vị sản phẩm thấp Các dòng, tổ hợp lai phù hợp với quy mô, phương thức chăn nuôi khác nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất trước mắt số tiêu suất quan trọng (như tỷ lệ ức, ) chưa tập trung nghiên cứu Hơn nữa, nghiên cứu dừng lại phương pháp chọn giống đơn giản, phương pháp chọn lọc tính trạng chọn lọc dựa giá trị kiểu hình mà chưa trọng nhiều đến giá trị kiểu gen chưa cơng trình nghiên cứu việc nâng cao tỷ lệ thịt ức giống vịt hướng thịt nước ta 2 Tiếp cận xu hướng giới, thời gian qua Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên, Trung tâm nghiên cứu phát triển chăn nuôi gia cầm Vigova thuộc Viện Chăn nuôi tiến hành chọn tạo số dòng vịt hướng thịt tỷ lệ thịt ức cao Trong đó, đề tài “Chọn tạo hai dòng vịt hướng thịt để tạo tổ hợp lai thương phẩm suất thịt ức cao” triển khai Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên theo hướng Mục tiêu đề tài - Chọn tạo dòng vịt trống TS132 tuần tuổi khối lượng thể tỷ lệ thịt ức cao đạt tương ứng 3,25 kg/vịt trống; 3,10 kg/vịt mái 17% - Chọn tạo dòng vịt mái TS142 tỷ lệ thịt ức cao suất trứng cao, đạt tương ứng 212 quả/mái/42 tuần đẻ 17% - Tạo tổ hợp lai hai dòng vịt thương phẩm khả tăng khối lượng thể nhanh tỷ lệ thịt ức cao, đạt tương ứng 3,1 – 3,2 kg/con tuần tuổi 17% Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học đề tài - Áp dụng phương pháp chọn lọc đa tính trạng sử dụng số chọn lọc dựa giá trị giống ước tính BLUP để chọn lọc thủy cầm điều kiện chăn nuôi nước ta - Kết đề tài nguồn tài liệu tham khảo giá trị cho cơng tác nghiên cứu, giảng dạy sở khoa học đào tạo nước 3.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài - Chọn tạo dòng vịt tổ hợp lai thương phẩm thịt vừa khối lượng thể tỷ lệ thịt ức cao đáp ứng yêu cầu chăn nuôi vịt theo phương thức cơng nghiệp trang trại Từ góp phần phục vụ chiến lược tái cấu chăn nuôi gia cầm nước ta - Kết đề tài góp phần giúp sở chăn ni nước chủ động sản xuất giống vịt suất thịt cao thay phần giống nhập hàng năm Tính đề tài - Tạo dòng, tổ hợp lai vịt suất thịt tỷ lệ ức cao - Vận dụng phương pháp chọn giống thủy cầm đại điều kiện chăn nuôi nước ta Bố cục luận án Luận án bao gồm: phần mở đầu trang; Chương Tổng quan tài liệu: 52 trang; Chương Vật liệu, nội dung phương pháp nghiên cứu: 11 trang; Chương Kết thảo luận: 58 trang; phần kết luận kiến nghị: trang; Số bảng biểu phần tổng quan: 18 bảng; Số bảng biểu phần Vật liệu nghiên cứu: bảng; Số bảng biểu phần kết thảo luận: 38 bảng; Đồ thị 25; Tài liệu tham khảo 101 (49 tiếng Việt, 52 tiếng nước ngồi); 14 trang phụ lục, 11 hình ảnh minh họa CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU Như biết, giá trị kiểu hình (P) tính trạng cá thể quy định giá trị kiểu gen (G) sai lệch ngoại cảnh (E) Trong giá trị kiểu gen bao gồm giá trị di truyền cộng gộp (chính giá trị giống - A), sai lệch tương tác gen (D), át chế gen (I) gá trị kiểu hình tính trạng biểu thị là: P= G + E =A+ D + I + E Trong thành phần tác động trên, ảnh hưởng di truyền cộng gộp di truyền cho hệ sau thành phần quan tâm chọn lọc Mỗi cá thể hệ nhận giao tử đơn bội thể (n) từ bên cha mẹ chúng Trong trình giảm phân hình thành giao tử, gen (allene) cặp gen cha mẹ tách chuyển vào giao tử tương tác trội bị phá vỡ Do đó, ảnh hưởng di truyền trội tương tác cặp gen chỗ gen không di truyền cho hệ sau Đồng thời, trình hình thành giao tử việc tái tổ hợp gen phá vỡ tương tác gen chỗ gen khác nhau, ngoại trừ số trường hợp gen liên kết chặt chẽ với trình di truyền Tuy nhiên, liên kết gen ảnh hưởng không đáng kể Khi giá trị giống lớn hệ số di truyền lớn, khả di truyền cho hệ sau lớn từ làm hiệu cao CHƯƠNG VẬT LIỆU, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Vật liệu, địa điểm thời gian nghiên cứu - Nguyên liệu tạo vịt dòng trống vịt ơng bà SM3SH (dòng trống T13) vịt ơng bà Star53 (dòng trống ST1) - Ngun liệu tạo vịt dòng mái vịt ơng bà SM3SH (dòng mái T14) vịt ơng bà Star53 (dòng mái ST2) 2.2 Nội dung nghiên cứu Nội dung 1: Chọn lọc, tạo vịt dòng trống TS132 tăng khối lượng thể nhanh, tỷ lệ ức cao Nội dung 2: Chọn lọc, tạo vịt dòng mái TS142 tỷ lệ ức cao, suất trứng cao Nội dung 3: Đánh giá suất thịt vịt thương phẩm tổ hợp lai từ dòng chọn tạo 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Phương pháp nghiên cứu nội dung * Chọn lọc tạo dòng: đánh giá trực quan mắt để phát vịt dị tật không đủ tiêu chuẩn giống Chỉ tiêu chọn lọc khối lượng thể dày thịt ức tuần tuổi Chọn lọc theo số chọn lọc dựa theo giá trị giống ước tính MT-BLUP hệ số kinh tế, chọn cá thể số chọn lọc từ cao xuống thấp gia đình (vịt trống khơng Xtb+1σ, vịt mái khơng trung bình) Phương trình số chọn lọc dòng trống: Im = 0,037*EBV1 + 3,82*EBV2 2.3.2 Phương pháp nghiên cứu nội dung * Chọn lọc tạo dòng: đánh giá trực quan mắt để phát vịt dị tật khơng đủ tiêu chuẩn giống Chỉ tiêu tiêu chuẩn khối lượng thể tuần tuổi Chỉ tiêu chọn lọc dày thịt ức tuần tuổi suất trứng 42 tuần tuổi Chọn lọc theo số chọn lọc dựa giá trị giống ước tính MT-BLUP hệ số kinh tế tính trạng Chọn cá thể số chọn lọc từ cao xuống thấp gia đình Chỉ tiêu bình ổn khối lượng trứng, cân toàn trứng đẻ từ tuần tuổi 38 đến 41, chọn Xtb±1,5σ Phương trình số chọn lọc dòng mái: If = 0,037*EBV1 + 3,82*EBV2 + 7,45*EBV3 Phương pháp xác định giá trị kinh tế Giá trị kinh tế xác định dựa phương pháp kế toán, số liệu kế toán trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên, giá tiêu thụ sản phẩm thị trường miền Bắc Cơng thức tính giá trị kinh tế: Vi = R i – C i Phương pháp phân tích di truyền Mơ hình thống kê phân tích tính trạng khối lượng thể dày thịt ức tuần tuổi vịt dòng trống: Yijkl = µ + THi + GTj + ak + eijkl Mơ hình thống kê phân tích tính trạng khối lượng thể, dày thịt ức tuần tuổi suất trứng 42 tuần tuổi vịt dòng mái: Yijk = µ + THi + aj + eijk Phương pháp phân tích ảnh hưởng yếu tố cố định đến tính trạng suất Áp dụng mơ hình tuyến tính tổng qt (GLM – General Linear Model) phân tích yếu tố cố định ảnh hưởng đến tính trạng suất Mơ hình phân tích thống kê: Yijk = µ + THi+ GTj + eijk Phương pháp thu thập số liệu Vịt đeo số cánh cá thể lúc nở hậu bị để theo dõi nguồn gốc gia phả theo hệ; ghép vào gia đình hệ thống chuồng cá thể Mỗi ô cá thể ghép trống (1 trống dự phòng bên ngồi ni riêng) mái (để dự phòng 30% mái bên ngồi ni riêng) Mỗi hệ ghép 40 gia đình Trứng giống lấy thay cho hệ sau đánh dấu riêng gia đình, cho mái, dòng Trứng xếp vào khay nở cá thể Các số liệu thu thập cách cân, đếm Khối lượng thể, khối lượng trứng cân cân điện tử (độ xác ± 0,5g) Dày thịt ức đo máy siêu âm RENCO Mỹ 2.3.3 Phương pháp nghiên cứu nội dung Sơ đồ tạo vịt thương phẩm: Dòng ♂TS132 x ♀ TS132 ♂TS142 x ♀ TS142 Bố mẹ ♂ TS132 Thương phẩm x ♀ TS142 TS34 Phương pháp đo dày thịt ức: Dụng cụ sử dụng máy siêu âm RENCO Mỹ Đo vị trí cách đầu xương lưỡi hái ngực hướng từ xuống dọc theo thân vịt cm cách đường phân chia ngực 1,5 cm phía ngực trái Khi đo nhổ lơng vị trí đo x cm, dùng gell bôi lên bề mặt da đặt đầu dò siêu âm vng góc với bề mặt da, sau nhấn nút hiển thị kết Số lượng vịt sử dụng nghiên cứu: Bảng 2.1 Số lượng vịt sử dụng đàn chọn lọc TH TH1 TH2 Chỉ tiêu qua hệ Vịt TS132 Trống Mái Số cá thể ngày tuổi (con) Số cá thể tuần tuổi (con) Số cá thể kiểm tra suất sinh sản (con) Số cá thể lấy giống cho hệ sau (con) Số cá thể ngày tuổi (con) Số cá thể tuần tuổi (con) Số cá thể kiểm tra suất sinh sản (con) Vịt TS142 Trống Mái 542 507 416 463 528 494 404 450 40 200 40 199 24 65 33 127 354 500 450 550 347 488 418 530 40 200 40 199 Số cá thể lấy giống 26 65 35 133 cho hệ sau (con) Số cá thể ngày 350 500 374 576 tuổi (con) Số cá thể tuần 342 482 364 567 tuổi (con) TH3 Số cá thể kiểm tra suất sinh sản 40 200 40 199 (con) Số cá thể lấy giống 37 101 32 117 cho hệ sau (con) Số cá thể ngày 347 503 405 546 tuổi (con) Số cá thể tuần 343 497 396 532 tuổi (con) TH4 Số cá thể kiểm tra suất sinh sản 40 208 40 208 (con) Số cá thể lấy giống 31 108 35 121 cho hệ sau (con) Bảng 2.2 Số lượng vịt khảo sát sinh trưởng mổ khảo sát qua TH TH1 TH2 TH3 TH4 Đàn khảo sát Trống Mái 120 120 120 120 120 120 120 120 hệ Đàn đối chứng Trống 120 120 120 120 Mái 120 120 120 120 Vịt mổ khảo sát khảo sát Trống Mái 10 10 10 10 10 10 10 10 Bảng 2.3 Số lượng vịt khảo sát sinh sản qua hệ TH Đàn khảo sát Đàn đối chứng Trống Mái Trống Mái TH1 50 200 50 200 TH2 50 200 50 200 TH3 50 200 50 200 TH4 50 200 50 200 Bảng 2.4 Số lượng vịt tổ hợp lai dòng đàn đối chứng hệ TH Tổ hợp dòng Đàn đối chứng (TS34) Trống Mái Trống Mái 180 180 180 180 Phương pháp xử lý số liệu Các phần mềm xử lý thống kê EXCEL, SAS 9.1 Ước tính giá trị giống phần mềm PEST version 4.2.3 (Eildert Groeneveld, 1993), tham số di truyền phần mềm VCE6 (Milena Kovac Eildert Groeneveld, 2003), vẽ đồ thị tần suất Minitab 18.1.10 Trình bày bảng biểu kết tham số thống kê dung lượng mẫu (n), giá trị trung bình ( ) độ lệch chuẩn (SD) (các tham số di truyền dùng sai số chuẩn, SE), kết lấy tối đa số thập phân (tùy theo tính trạng, khối lượng thể tính = gram lấy chữ số thập phân) Kiểm định so sánh giá trị trung bình số liệu phân bố chuẩn dùng t-test, giá trị phần trăm dùng Chi- bình phương CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 3.1 Kết chọn lọc, tạo vịt dòng trống TS132 3.1.1 Ảnh hưởng số yếu tố đến tính trạng khối lượng thể và dày thịt ức tuần tuổi Yếu tố hệ giới tính ảnh hưởng rõ rệt đến tính trạng khối lượng thể tính trạng dày thịt ức tuần tuổi (P
- Xem thêm -

Xem thêm: Chọn tạo hai dòng vịt hướng thịt để tạo tổ hợp lai thương phẩm có năng suất thịt và cơ ức cao , Chọn tạo hai dòng vịt hướng thịt để tạo tổ hợp lai thương phẩm có năng suất thịt và cơ ức cao , Tính mới của đề tài, CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay