Cải tiến chương trình giáo dục thể chất theo hướng tăng cường kỹ năng tổ chức hoạt động thể dục thể thao trường học và xã, bản cho hệ cao đẳng sư phạm của trường đại học tây bắc

304 37 0
  • Loading ...
1/304 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 14:53

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO –––––––––––––––––––––– VŨ MẠNH CƯỜNG CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT THEO HƯỚNG TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO TRƯỜNG HỌC XÃ, BẢN CHO HỆ CAO ĐẲNG PHẠM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ––––––––––––––––––––––––––––– VŨ MẠNH CƯỜNG CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT THEO HƯỚNG TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO TRƯỜNG HỌC XÃ, BẢN CHO HỆ CAO ĐẲNG PHẠM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Chuyên ngành: Giáo dục thể chất Mã số: 62 14 01 03 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS LƯƠNG KIM CHUNG TS ĐOÀN THAO HÀ NỘI, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết trình bày luận án trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu Tác giả luận án Vũ Mạnh Cường MỤC LỤC Trang Trang bìa Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt luận án Danh mục bảng, biểu đồ sử dụng luận án MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Quan điểm, đường lối Đảng Nhà nước Giáo dục Thể chất Thể thao trường học thời kỳ đổi 1.2 Quan điểm định hướng đổi giáo dục đại học 1.2.1 Quan điểm đổi giáo dục đại học Đảng Nhà nước 1.2.2 Những đổi đào tạo đại học giai đoạn 1.2.3 Đổi đào tạo giáo viên theo định hướng toàn diện 1.3 Giáo viên đào tạo giáo viên bậc học phổ thông 1.3.1 Vai trò giáo viên hệ thống giáo dục phổ thông 1.3.2 Các yếu tố cấu thành lực hoạt động nghề nghiệp người giáo viên 1.3.3 Vai trò nhà trường phạm đào tạo giáo viên cấp học phổ thông 1.4 Khái quát giáo dục vùng Tây Bắc 1.4.1 Bối cảnh kinh tế - xã hội tỉnh Tây Bắc 1.4.2 Khái quát Giáo dục Đào tạo vùng Tây Bắc 1.4.3 Khái quát Đại học Tây Bắc 1.5 Khái niệm cơng trình nghiên cứu có liên quan 1.5.1 Các khái niệm có liên quan 1.5.2 Khái niệm kỹ tổ chức hoạt động TDTT trường học xã, 1.5.3 Các cơng trình nghiên cứu có liên quan Tiểu kết chương Chương ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 2.1.2 Khách thể nghiên cứu 2.2 Phương pháp nghiên cứu 5 7 11 16 16 18 20 20 20 22 26 28 28 31 33 39 40 40 40 40 40 2.2.1 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu 2.2.2 Phương pháp vấn 2.2.3 Phương pháp quan sát phạm 2.2.4 Phương pháp chuyên gia 2.2.5 Phương pháp kiểm tra phạm 2.2.6 Phương pháp thực nghiệm phạm 2.2.7 Phương pháp toán học thống kê 2.3 Tổ chức nghiên cứu 2.3.1 Địa điểm nghiên cứu đơn vị phối hợp nghiên cứu 2.3.2 Kế hoạch nghiên cứu 2.3.3 Phạm vi nghiên cứu Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BÀN LUẬN 3.1 Thực trạng Giáo dục Thể chất nội khóa đào tạo hệ Cao đẳng phạm trường Đại học Tây Bắc; thực trạng kỹ tổ chức hoạt động Thể dục thể thao trường học xã, giáo viên Tiểu học THCS vùng Tây Bắc 3.1.1 Thực trạng kỹ tổ chức hoạt động Thể dục Thể thao trường học xã, nhằm phục vụ công tác giáo dục học sinh dân vận giáo viên Tiểu học, THCS vùng Tây Bắc 3.1.2 Thực trạng Giáo dục Thể chất nội khóa đào tạo hệ Cao đẳng phạm vùng Tây Bắc 3.1.3 Bàn luận phần đánh giá thực trạng Tiểu kết phần đánh giá thực trạng 3.2 Cải tiến chương trình Giáo dục Thể chất đào tạo hệ Cao đẳng phạm trường Đại học Tây Bắc 41 41 43 43 44 48 49 51 51 51 52 53 53 3.2.1 Định hướng cải tiến chương trình Giáo dục Thể chất đào tạo hệ Cao đẳng phạm trường Đại học Tây Bắc 3.2.2 Nguyên tắc tiến hành cải tiến chương trình 3.2.3 Cải tiến chương trình Giáo dục Thể chất theo hướng tăng cường kỹ tổ chức hoạt động Thể dục Thể thao trường học xã, 3.2.4 Chương trình GDTC theo hướng tăng cường kỹ tổ chức hoạt động Thể dục Thể thao trường học xã, 3.2.5 Thẩm định đánh giá chương trình trước thực nghiệm 3.2.6 Bàn luận cải tiến chương trình Giáo dục Thể chất đào tạo hệ Cao đẳng phạm trường Đại học Tây 88 53 64 75 87 88 93 96 106 112 114 Bắc Tiểu kết phần cải tiến chương trình 3.3 Thực nghiệm đánh giá hiệu chương trình cải tiến thực tiễn đào tạo hệ Cao đẳng phạm Đại học Tây Bắc 3.3.1 Tổ chức thực nghiệm chương trình 3.3.2 Kết thực nghiệm chương trình cải tiến 3.3.3 Đánh giá kỹ tổ chức hoạt động TDTT trường học xã sinh viên lớp thực nghiệm thông qua thực tập phạm cuối khóa 3.3.4 Đánh giá tính mục tiêu, tính khoa học, tính khả thi thực tiễn chương trình thơng qua thực nghiệm 3.3.5 Bàn luận hiệu cải tiến chương trình thơng qua thực nghiệm đào tạo hệ CĐSP ĐHTB Tiểu kết phần thực nghiệm đánh giá hiệu chương trình KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ CÁC CƠNG TRÌNH CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 118 118 118 124 134 137 138 144 146 DANH MỤC BIỂU BẢNG, BIỂU ĐỒ TRONG LUẬN ÁN Số bảng Tên bảng DANH MỤC BIỂU BẢNG Thống kê hệ thống trường, lớp, giáo viên học sinh cấp học phổ thông vùng Tây Bắc tính đến năm 2014 Thống kê số lượng trường, lớp, học sinh giáo viên 1.2 cấpTiểu học vùng Tây Bắc năm học 2013 - 2014 Thống kê số lượng trường, lớp, học sinh giáo viên cấp 1.3 THCS vùng Tây Bắc năm học 2013 - 2014 Đặc điểm cấu trúc hệ thống trường lớp cấp Tiểu học (3 tỉnh 3.1 vùng Tây Bắc năm học 2014 – 2015) Kết vấn hoạt động nghề nghiệp giáo viên 3.2 cấp THCS Tiểu học vùng Tây Bắc Kết vấn cán quản lý trường học vai trò 3.3 TDTT giáo dục Tiểu học THCS vùng Tây Bắc Kết vấn giáo viên vai trò TDTT giáo 3.4 dục Tiểu học THCS vùng Tây Bắc Kết vấn cán địa phương vai trò TDTT 3.5 đời sống văn hóa tinh thần đồng bào dân tộc vùng Tây Bắc Kết vấn giáo viên vai trò TDTT đời 3.6 sống văn hóa tinh thần đồng bào dân tộc vùng Tây Bắc Kết vấn chuyên gia cán quản lý lựa chọn 3.7 tiêu chí đánh giá kỹ tổ chức hoạt động TDTT trường học xã, giáo viên Tiểu học, THCS vùng Tây Bắc Đánh giá giảng viên sở đào tạo giáo viên hệ 3.8 CĐSP kỹ tổ chức hoạt động TDTT trường học xã, giáo viên Tiểu học, THCS vùng Tây Bắc Đánh giá cán quản lý nhà trường kỹ tổ chức 3.9 hoạt động TDTT trường học xã, giáo viên Tiểu học, THCS vùng Tây Bắc Tự đánh giá giáo viên Tiểu học THCS vùng Tây Bắc 3.10 kỹ tổ chức hoạt động TDTT trường học xã, 1.1 Trang 22 23 23 53 Sau trang 54 Sau trang 57 Sau trang 57 Sau trang 57 Sau trang 57 Sau trang 60 Sau trang 61 Sau trang 61 Sau trang 61 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 Kết vấn giảng viên sở đào tạo hệ CĐSP vai trò giáo viên Tiểu học THCS vùng Tây Bắc hoạt động TDTT trường học xã, Kết vấn cán quản lý nhà trường vai trò giáo viên Tiểu học THCS vùng Tây Bắc hoạt động TDTT trường học xã, Kết vấn giáo viên Tiểu học THCS vùng Tây Bắc vai trò giáo viên hoạt động TDTT trường học xã, Kết vấn giảng viên sở đào tạo hệ CĐSP nhu cầu trang bị kỹ tổ chức hoạt động TDTT trường học xã, cho giáo viên Tiểu học, THCS vùng Tây Bắc Kết vấn cán quản lý nhà trường nhu cầu trang bị kỹ tổ chức hoạt động TDTT trường học xã, cho giáo viên Tiểu học THCS vùng Tây Bắc Kết vấn giáo viên Tiểu học THCS vùng Tây Bắc nhu cầu trang bị kỹ tổ chức hoạt động TDTT trường học xã, Đánh giá giảng viên TDTT mục tiêu chương trình GDTC dành cho hệ CĐSP vùng Tây Bắc Đánh giá sinh viên mục tiêu chương trình GDTC dành cho hệ CĐSP vùng Tây Bắc Đánh giá giảng viên TDTT nội dung chương trình GDTC dành cho hệ CĐSP vùng Tây Bắc Đánh giá sinh viên nội dung chương trình GDTC dành cho hệ CĐSP vùng Tây Bắc Đánh giá giảng viên TDTT phân phối thời lượng chương trình GDTC dành cho hệ CĐSP vùng Tây Bắc Đánh giá sinh viên phân phối thời lượng chương Sau trang 62 Sau trang 62 Sau trang 62 Sau trang 63 Sau trang 63 Sau trang 63 Sau trang 66 Sau trang 66 Sau trang 67 Sau trang 67 Sau trang 68 Sau trang 68 trình GDTC dành cho hệ CĐSP vùng Tây Bắc Đánh giá giảng viên TDTT qui định kiểm tra đánh giá Sau trang 68 chương trình GDTC dành cho hệ CĐSP vùng Tây Bắc Đánh giá sinh viên qui định kiểm tra đánh giá Sau trang chương trình GDTC dành cho hệ CĐSP vùng Tây Bắc 68 Đánh giá giảng viên TDTT thực trạng tổ chức thực Sau trang chương trình GDTC dành cho hệ CĐSP vùng Tây Bắc 69 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 3.37 3.38 3.39 Đánh giá sinh viên thực trạng tổ chức thực chương trình GDTC dành cho hệ CĐSP vùng Tây Bắc Nhận thức sinh viên hệ CĐSP vùng Tây Bắc vị trí, vai trò mơn học GDTC trình đào tạo Tự đánh giá sinh viên hệ CĐSP vùng Tây Bắc tính tích cực học tập môn GDTC Đánh giá giảng viên TDTT tính tích cực sinh viên hệ CĐSP vùng Tây Bắc học tập môn GDTC Kết học tập môn học GDTC sinh viên K54 hệ CĐSP Trường Đại học Tây Bắc Thực trạng thể lực ban đầu sinh viên K54 hệ CĐSP trường ĐHTB Kết phân loại thể lực ban đầu sinh viên K54 hệ CĐSP trường ĐHTB theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể Đánh giá phát triển thể lực sinh viên K54 hệ CĐSP trường ĐHTB sau năm học tập môn GDTC Kết vấn cán quản lý nhà trường nhu cầu cải tiến chương trình GDTC đào tạo hệ CĐSP vùng Tây Bắc Kết vấn giáo viên Tiểu học THCS vùng Tây Bắc nhu cầu cải tiến chương trình GDTC đào tạo hệ CĐSP vùng Tây Bắc Kết vấn sinh viên hệ CĐSP vùng Tây Bắc nhu cầu cải tiến chương trình GDTC Đánh giá chuyên gia GDTC trường học chương trình cải Sau trang 69 Sau trang 70 Sau trang 71 Sau trang 71 72 72 73 Sau trang 73 Sau trang 74 Sau trang 74 Sau trang 74 Sau trang 113 tiến Đánh giá giảng viên khoa TDTT, GDTC, tổ GDTC Sau trang 113 sở đào tạo hệ CĐSP vùng Tây Bắc chương trình cải tiến Đánh giá sinh viên hệ CĐSP vùng Tây Bắc chương Sau trang 113 trình cải tiến Tổng hợp kết vấn chuyên gia tiêu chí đánh giá Sau trang 3.40 chương trình 123 Tự đánh giá sinh viên K55 hệ CĐSP tính tích cực Sau trang 3.41 học tập theo chương trình thực nghiệm 125 Đánh giá giảng viên tính tích cực sinh viên K55 Sau trang 3.42 trinh học tập theo chương trình thực nghiệm 125 3.43 3.44 3.45 3.46 3.47 3.48 3.49 3.50 3.51 3.52 3.53 3.54 3.55 3.56 3.57 3.58 3.59 3.60 Tự đánh giá sinh viên lớp thực nghiệm lực tự học thông qua học tập theo chương trình cải tiến Đánh giá giảng viên giảng dạy lớp thực nghiệm lực tự học sinh viên thơng qua học tập theo chương trình cải tiến Kết học tập môn học GDTC sinh viên lớp thực nghiệm - K55 hệ CĐSP Trường Đại học Tây Bắc So sánh kết học tập lớp thực nghiệm (K55) với kết học tập K54 (lớp học tập theo chương trình cũ) Kết rèn luyện kỹ tổ chức hoạt động TDTT sinh viên lớp thực nghiệm - K55 hệ CĐSP trường ĐHTB Kết kiểm tra thể lực trước thực nghiệm sinh viên K55 Đánh giá thể lực trước học tập sinh viên lớp thực nghiệm theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể Bộ GD&ĐT Kết kiểm tra thể lực sinh viên K55 sau năm thực nghiệm Đánh giá thể lực sinh viên sau năm thực nghiệm theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể Bộ GD&ĐT Đánh giá thể lực sinh viên sau năm thực nghiệm theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể Bộ GD&ĐT So sánh thể lực sinh viên lớp thực nghiệm sau năm học tập với thể lực ban đầu Đánh giá nhịp tăng trưởng thể lực sinh viên sau năm thực nghiệm So sánh trình độ thể lực nữ sinh viên học tập theo Sau trang 125 Sau trang 125 126 127 128 128 129 130 130 131 Sau trang 131 132 Sau trang 134 chương trình thực nghiệm chương trình cũ So sánh trình độ thể lực nam sinh viên học tập theo Sau trang 134 chương trình thực nghiệm chương trình cũ Tự đánh giá sinh viên lớp thực nghiệm kỹ tổ Sau trang chức hoạt động TDTT trường học xã, 135 Đánh giá giảng viên kỹ tổ chức hoạt động Sau trang TDTT trường học xã, sinh viên lớp thực nghiệm 135 Đánh giá giáo viên trực tiếp hướng dẫn thực tập phạm nhà trường Tiểu học THCS kỹ tổ chức hoạt Sau trang động TDTT trường học xã, sinh viên lớp thực 135 nghiệm Đánh giá cán xã, bản, thị trấn kỹ tổ chức hoạt Sau trang PHỤ LỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH KẾT LUẬN CỦA TIỂU BAN ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN Dành cho chuyên gia GDTC trường học Về việc xác định tiêu chí đánh giá kỹ tổ chức hoạt động TDTT trường học xã, giáo viên Tiểu học THCS vùng Tây Bắc Để có sở lựa chọn tiêu chí đánh giá kỹ tổ chức hoạt động TDTT trường học xã, vùng Tây Bắc dựa knh nghiệm mong Qúi Thầy, Cô vui lòng hợp tác, cung cấp thơng tin trả lời câu hỏi cách đánh dấu X vào ô trống tương ứng với ý kiến lựa chọn Kỹ xác định mục đích sử dụng hoạt động TDTT để phục vụ hoạt động giáo dục học sinh hoạt động xã, bản? Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến Kỹ lựa chọn, lồng ghép tích hợp kiến thức lĩnh vực TDTT nội dung giáo dục tuyên truyền? Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến Kỹ lựa chọn nội dung hoạt động TDTT phù hợp với yêu cầu hình thức hoạt động giáo dục hoạt động xã, (trò chơi vận động, trò chơi dân gian, mơn thể thao) Hồn tồn đồng ý Đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến Kỹ lựa chọn loại hình hoạt động TDTT phù hợp với hoạt động giáo dục học sinh hoạt động xã, Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến Kỹ hướng dẫn kỹ thuật môn thể thao tổ chức tập luyện; kỹ tham gia thi đấu trọng tài Hồn tồn đồng ý Đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến Kỹ phối hợp lực lượng nhà trường xã, tham gia tổ chức hoạt động TDTT Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến Kỹ xây dựng kế hoạch tiến trình tổ chức hoạt động TDTT phục vụ hoạt động giáo dục học sinh hoạt động xã, Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến Kỹ quản lý, điều hành đánh giá kết hoạt động TDTT hoạt động giáo dục hoạt động xã, Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến Kỹ tuyên truyền, giáo dục phương pháp nguyên tắc tự luyện tập TDTT Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến 10 Kỹ khai thác hồn thiện mơn thể thao dân tộc, trò chơi dân tộc sẵn có địa phương để phục vụ hoạt động giáo dục, hoạt động lễ hội Hồn tồn đồng ý Đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến 11 Kỹ khai thác nguồn nhân lực, vật lực sẵn có địa phương để phục vụ hoạt động TDTT trường học xã, Hồn tồn đồng ý Đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến Xin q Thầy, Cơ vui lòng cung cấp thơng tin thân: - Họ tên: - Địa nơi công tác: Trân trọng cảm ơn hợp tác giúp đỡ q Thầy, Cơ! PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN Dành cho chuyên gia GDTC trường học Về việc đánh giá chương trình mơn học GDTC cải tiến trước thực nghiệm Để có sở đưa chương trình mơn học Giáo dục Thể chất dành cho hệ GĐSP cải tiến theo hướng tăng cường kỹ tổ chức hoạt động TDTT trường học xã, vùng Tây Bắc vào thực nghiệm, mong Qúi Thầy, Cơ vui lòng hợp tác, cung cấp thông tin trả lời câu hỏi cách đánh dấu X vào ô trống tương ứng với ý kiến lựa chọn I Xác định tiêu chí đánh giá chương trình Đánh giá chương trình có cần loại tiêu chí đánh giá sau: Tiêu chí đánh giá hiệu tạo từ chương trình cải tiến? Hồn tồn đồng ý Đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến Tiêu chí đánh giá nội hàm chương trình? Hồn tồn đồng ý Đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến Để đánh giá hiệu chương trình cải tiến cần tiêu chí đánh giá đây: Tính tích cực sinh viên học tập? Hồn tồn đồng ý Đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến Kết học tập sinh viên? Hồn tồn đồng ý Đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến Trình độ thể lực sinh viên? Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến Tính thực tiễn chương trình? Hồn tồn đồng ý Đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến Năng lực tự học sinh viên? Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến Để đánh giá nội hàm chương trình cần vào tiêu chí: Tính khoa học chương trình? Hồn tồn đồng ý Đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến Tính khả thi chương trình? Hồn tồn đồng ý Đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến Kỹ tổ chức hoạt động TDTT sinh viên thực tiễn giáo dục phổ thông xã bản? Hồn tồn đồng ý Đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến II Tính mục tiêu chương trình Phản ánh giá trị cốt lõi GDTC đào tạo bậc đại học đặc trưng vùng miền? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Khơng đáp ứng Có giá trị tạo đột phá đổi công tác GDTC theo hướng hiệu đáp ứng nhu cầu xã hội? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Mở cách nhận thức vai trò GDTC đào tạo sinh viên ngành phạm? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Trực tiếp góp phần nâng cao hiệu đào tạo lực phạm, lực hoạt động nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên tương lai? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Chứng minh được: kỹ tổ chức hoạt động TDTT trường học loại hình nghiệp vụ phạm cần trang bị cho sinh viên? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ hoạt động đào tạo theo học học chế tín chỉ? Hồn tồn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Khơng đáp ứng III Tính khoa học chương trình Đảm bảo tính đồng bộ, tính cân đối khối kiến thức kỹ năng; mục tiêu, nội dung phương thức thực hiện? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Phản ánh định hướng đổi chương trình; có giá trị chuyển hóa nội dung GDTC thành nhu cầu tự thân sinh viên trình học tập? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Tạo động lực để phát triển nhận thức tính tích cực sinh viên học tập mơn học GDTC? Hồn tồn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Nội dung chương trình đủ hàm lượng kiến thức kỹ để thực mục tiêu đào tạo xác định? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Khơng đáp ứng Loại hình hoạt động môn thể thao phù hợp với lực vận động sinh viên, với thời lượng cho phép điều kiện sở đào tạo? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Nội dung có tính đại diện cao, phù hợp với điều kiện vận dụng nhà trường phổ thơng xã, bản? Hồn tồn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Đảm bảo tối ưu hóa tính đa dạng nội dung thời lượng cho phép? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Có tác dụng đồng thời giải mục tiêu: phát triển thể lực trang bị cho sinh viên kỹ tổ chức hoạt động TDTT trường học xã bản? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Đáp ứng yêu cầu cấu trúc nội dung tổ chức đào tạo chương trình theo học chế tín chỉ? Hồn tồn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng IV Tính khả thi chương trình Phù hợp với khả sinh viên điều kiện triển khai nhà trường phạm vùng Tây Bắc? Hoàn tồn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Khơng đáp ứng Phù hợp với yêu cầu chuyển đổi phương thức đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ? Hồn tồn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Đáp ứng yêu cầu đổi đào tạo giáo viên theo hướng tiệm cận với chuẩn nghề nghiệp giáo viên? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Không tạo biến động kế hoạch đào tạo tổ chức đào tạo nhà trường? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Khơng đáp ứng V Tính thực tiễn chương trình Phản ánh nhu cầu, đặc điểm thực tiễn hoạt động TDTT đời sống xã hội giáo dục vùng Tây Bắc? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Khơng đáp ứng Có giá trị khắc phục thực trạng thiếu hiệu chương trình GDTC hành? Hồn tồn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Có giá trị tạo chuyển biến tích cực hiệu đào tạo nghề nhà trường phạm? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Khơng đáp ứng Góp phần trang bị phát triển khả tổ chức hoạt động giáo dục, công tác dân vận cho đội ngũ giáo viên tương lai vùng Tây Bắc? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Khơng đáp ứng Có giá trị tạo liên thông hoạt động nội khóa với ngoại khóa; học lớp với tự học ? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Khơng đáp ứng Xin q Thầy, Cơ vui lòng cung cấp thơng tin thân: - Họ tên: - Địa nơi công tác: Trân trọng cảm ơn hợp tác giúp đỡ q Thầy, Cơ! PHỤ LỤC 10 PHIẾU PHỎNG VẤN Dành cho sinh viên K55 hệ CĐSP trường ĐHTB - lớp học tập theo chương trình GDTC thực nghiệm Để có sở đánh giá hiệu trình thực nghiệm chương trình GDTC cải tiến theo hướng tăng cường kỹ tổ chức hoạt động TDTT trường học xã, bản, đề nghị em hợp tác, cung cấp thông tin trả lời câu hỏi cách đánh dấu x vào ô tương ứng với lựa chọn I Tự đánh giá tính tích cực q trình học tập theo chương trình cải tiến Ln tham gia học với vai trò chủ thể; chủ động thực yêu cầu hướng dẫn giảng viên? Tốt Khá Trung bình Kém Luôn tập trung ý học tập nỗ lực thực tốt nội dung học? Tốt Khá Trung bình Kém Ln nỗ lực tự học để hoàn thành yêu cầu kiến thức kỹ trang bị? Tốt Khá Trung bình Kém Chủ động tích cực tham gia hoạt động thảo luận làm tập lớp? Tốt Khá Trung bình Kém Ln tự đánh giá rèn luyện thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể? Tốt Khá Trung bình Kém Chủ động tìm kiếm tri thức để bổ sung kiến thức kỹ nội dung thuộc chương trình? Tốt Khá Trung bình Kém Ln hồn thành tập nhà theo yêu cầu giảng viên? Tốt Khá Trung bình Kém Chủ động lập kế hoạch tự học theo tiến trình mơn học? Tốt Khá Trung bình Kém Luôn phấn đấu đạt điểm cao tất cà loại hình kiểm tra đánh giá Tốt Khá Trung bình Kém 10 Chủ động đổi phương pháp học tập để nâng cao hiệu tự học rèn luyện kỹ thực hành kỹ thuật tập vận động Tốt Khá Trung bình Kém 11 Ln kết hợp luyện tập kỹ thuật môn thể thao với rèn luyện kỹ tổ chức hoạt động tập luyện thi đấu? Tốt Khá Trung bình Kém 12 Ln ý sưu tầm, tích lũy tài liệu có liên quan đến tổ chức hoạt động TDTT trường học xã, bản? Tốt Khá Trung bình Kém 13 Ln có ý thức phối hợp nhóm q trình học tập lớp tự học? Tốt Khá Trung bình Kém 14 Quan tâm đến kết học tập bạn lớp để tự rèn luyện phấn đấu? Tốt Khá Trung bình Kém II Tự đánh giá kỹ tổ chức hoạt động TDTT trường học xã, Kỹ xác định mục đích sử dụng hoạt động TDTT để phục vụ hoạt động xã, bản? Hoàn toàn đáp ứng  Đáp ứng  Tương đối đáp ứng  Không đáp ứng  Kỹ lựa chọn, lồng ghép tích hợp kiến thức lĩnh vực TDTT nội dung vận động tuyên truyền? Hoàn toàn đáp ứng  Đáp ứng  Tương đối đáp ứng  Không đáp ứng  Kỹ lựa chọn nội dung hoạt động TDTT phù hợp với yêu cầu hình thức hoạt động xã, (trò chơi vận động, trò chơi dân gian, mơn thể thao? Hoàn toàn đáp ứng  Đáp ứng  Tương đối đáp ứng  Không đáp ứng  Kỹ lựa chọn loại hình hoạt động TDTT phù hợp với hoạt động xã, bản? Hoàn toàn đáp ứng  Đáp ứng  Tương đối đáp ứng  Không đáp ứng  Kỹ hướng dẫn kỹ thuật môn thể thao tổ chức tập luyện; kỹ tham gia thi đấu trọng tài? Hoàn toàn đáp ứng  Đáp ứng  Tương đối đáp ứng  Không đáp ứng  Kỹ xây dựng kế hoạch tiến trình tổ chức hoạt động TDTT phục vụ hoạt động xã, bản? Hoàn toàn đáp ứng  Đáp ứng  Tương đối đáp ứng  Không đáp ứng  Kỹ xây dựng kế hoạch tiến trình tổ chức hoạt động TDTT phục vụ hoạt động xã, bản? Hoàn toàn đáp ứng  Đáp ứng  Tương đối đáp ứng  Không đáp ứng  Kỹ quản lý, điều hành đánh giá kết hoạt động TDTT trình tổ chức hoạt động xã, bản? Hồn tồn đáp ứng  Đáp ứng  Tương đối đáp ứng  Không đáp ứng  III Tự đánh giá lực tự học sau trình học tập theo chương trình thực nghiệm 1.Cấu trúc nội dung chương trình, hoạt động đào tạo có tác động trực tiếp nhằm hình thành phát triển trách nhiệm, nhu cầu lực tự học sinh viên? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Khả tự tìm kiếm kiến thức rèn luyện kỹ theo nội dung chương trình theo yêu cầu mở rộng phạm vi giảng viên? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Hoạt động tự học tự rèn luyện tiến hành thường xuyên để đáp ứng u cầu nội dung mơn học? Hồn tồn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Khả thay đổi phương pháp lựa chọn phương pháp tự học để đáp ứng yêu cầu hình thành kiến thức kỹ mới? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Thường xuyên hoàn thành tập nhà trước học mới; thường xuyên đáp ứng yêu cầu kiểm tra thường xuyên giảng viên? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Nắm vững nội dung, yêu cầu kiểm tra, đánh giá nội dung mơn học để thường xun phấn đấu hồn thành? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Khơng đáp ứng Nắm vững tiêu chí, tiêu tiêu chuẩn rèn luyện thân thể để hàng ngày tập luyện nhằm phát triển thể lực đáp ứng yêu cầu đánh giá cuối học kỳ? Hoàn tồn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Khơng đáp ứng Nội dung yêu cầu kiểm tra đánh giá chương trình thường bao hàm nội dung tự học tự rèn luyện? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Phải nỗ lực tự học tự học thường xuyên hồn thành nội dung u cầu kiểm tra đánh giá loại hình kiểm tra? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng 10 Tác động nội dung chương trình hình thành phát triển tự học sinh viên? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng 11 Mức độ hình thành phát triển lực tự học sinh viên trước yêu cầu nội dung môn học hình thức tổ chức đào tạo? Hồn tồn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng 12 Mức độ đáp ứng sinh viên trước mục tiêu phát triển lực tự học, tự rèn luyện? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Khơng đáp ứng IV Đánh giá chương trình thơng qua q trình thực nghiệm Tính mục tiêu chương trình 1.1 Phản ánh giá trị cốt lõi GDTC đào tạo bậc đại học đặc trưng vùng miền? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Khơng đáp ứng 1.2 Có giá trị tạo đột phá đổi công tác GDTC theo hướng hiệu đáp ứng nhu cầu xã hội? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng 1.3 Mở cách nhận thức vai trò GDTC đào tạo sinh viên ngành phạm? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng 1.4 Trực tiếp góp phần nâng cao hiệu đào tạo lực phạm, lực hoạt động nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên tương lai? 1.5 Chứng minh được: kỹ tổ chức hoạt động TDTT trường học loại hình nghiệp vụ phạm cần trang bị cho sinh viên? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Khơng đáp ứng 1.6 Góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ hoạt động đào tạo theo học học chế tín chỉ? Hồn tồn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Khơng đáp ứng Tính khoa học chương trình 2.1 Đảm bảo tính đồng bộ, tính cân đối khối kiến thức kỹ năng; mục tiêu, nội dung phương thức thực hiện? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng 2.2 Phản ánh định hướng đổi chương trình; có giá trị chuyển hóa nội dung GDTC thành nhu cầu tự thân sinh viên q trình học tập? Hồn tồn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng 2.3 Tạo động lực để phát triển nhận thức tính tích cực sinh viên học tập mơn học GDTC? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Khơng đáp ứng 2.4 Nội dung chương trình đủ hàm lượng kiến thức kỹ để thực mục tiêu đào tạo xác định? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng 2.5 Loại hình hoạt động mơn thể thao phù hợp với lực vận động sinh viên, với thời lượng cho phép điều kiện sở đào tạo? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng 2.6 Nội dung có tính đại diện cao, phù hợp với điều kiện vận dụng nhà trường phổ thông xã, bản? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Khơng đáp ứng 2.7 Đảm bảo tối ưu hóa tính đa dạng nội dung thời lượng cho phép? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Khơng đáp ứng 2.8 Có tác dụng đồng thời giải mục tiêu: phát triển thể lực trang bị cho sinh viên kỹ tổ chức hoạt động TDTT trường học xã bản? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng 2.9 Đáp ứng yêu cầu cấu trúc nội dung tổ chức đào tạo chương trình theo học chế tín chỉ? Hồn tồn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Khơng đáp ứng Tính khả thi chương trình 3.1 Phù hợp với khả sinh viên điều kiện triển khai nhà trường phạm vùng Tây Bắc? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng 3.2 Phù hợp với yêu cầu chuyển đổi phương thức đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ? Hồn tồn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng 3.3 Đáp ứng yêu cầu đổi đào tạo giáo viên theo hướng tiệm cận với chuẩn nghề nghiệp giáo viên? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng 3.4 Không tạo biến động kế hoạch đào tạo tổ chức đào tạo nhà trường? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Tính thực tiễn chương trình 4.1 Phản ánh nhu cầu, đặc điểm thực tiễn hoạt động TDTT đời sống xã hội giáo dục vùng Tây Bắc? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Khơng đáp ứng 4.2 Có giá trị khắc phục thực trạng thiếu hiệu chương trình GDTC trước đây? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Khơng đáp ứng 4.3 Có giá trị tạo chuyển biến tích cực hiệu đào tạo nghề nhà trường phạm? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng 4.4 Góp phần trang bị phát triển khả tổ chức hoạt động giáo dục, công tác dân vận cho đội ngũ giáo viên tương lai vùng Tây Bắc? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Khơng đáp ứng 4.5 Có giá trị tạo liên thơng hoạt động nội khóa với ngoại khóa, học lớp với tự học ? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Mong bạn vui lòng cung cấp thơng tin thân: - Họ tên: - Địa nơi công tác: Trân trọng cảm ơn hợp tác giúp đỡ bạn! PHỤ LỤC 11 PHIẾU PHỎNG VẤN Dành cho giảng viên trực tiếp giảng dạy lớp thực nghiệm theo chương trình GDTC cải tiến Để có sở đánh giá hiệu trình thực nghiệm chương trình GDTC cải tiến theo hướng tăng cường kỹ tổ chức hoạt động TDTT trường học xã, bản, đề nghị Q Thầy, Cơ hợp tác, cung cấp thông tin trả lời câu hỏi cách đánh dấu x vào tương ứng với lựa chọn I Đánh giá tính tích cực sinh viên trình học tập theo chương trình cải tiến Sinh viên ln tham gia học với vai trò chủ thể; chủ động thực yêu cầu hướng dẫn giảng viên? Tốt Khá Trung bình Kém Ln tập trung ý học tập nỗ lực thực tốt nội dung học? Tốt Khá Trung bình Kém Ln nỗ lực tự học để hồn thành yêu cầu kiến thức kỹ trang bị? Tốt Khá Trung bình Kém Chủ động tích cực tham gia hoạt động thảo luận làm tập lớp? Tốt Khá Trung bình Kém Luôn tự đánh giá rèn luyện thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể? Tốt Khá Trung bình Kém Chủ động tìm kiếm tri thức để bổ sung kiến thức kỹ nội dung thuộc chương trình? Tốt Khá Trung bình Kém Ln hồn thành tập nhà theo u cầu giảng viên? Tốt Khá Trung bình Kém Chủ động lập kế hoạch tự học theo tiến trình mơn học? Tốt Khá Trung bình Kém Ln phấn đấu đạt điểm cao tất cà loại hình kiểm tra đánh giá? Tốt Khá Trung bình Kém 10 Chủ động đổi phương pháp học tập để nâng cao hiệu tự học rèn luyện kỹ thực hành kỹ thuật tập vận động? Tốt Khá Trung bình Kém 11 Ln kết hợp luyện tập kỹ thuật môn thể thao với rèn luyện kỹ tổ chức hoạt động tập luyện thi đấu? Tốt Khá Trung bình Kém 12.Ln ý sưu tầm, tích lũy tài liệu có liên quan đến tổ chức hoạt động TDTT trường học xã, bản? Tốt Khá Trung bình Kém 13 Ln có ý thức phối hợp nhóm trình học tập lớp tự học? Tốt Khá Trung bình Kém 14 Quan tâm đến kết học tập bạn lớp để tự rèn luyện phấn đấu? Tốt Khá Trung bình Kém II Đánh giá kỹ tổ chức hoạt động TDTT trường học xã, sinh viên lớp thực nghiệm Kỹ xác định mục đích sử dụng hoạt động TDTT để phục vụ hoạt động xã, bản? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Kỹ lựa chọn, lồng ghép tích hợp kiến thức lĩnh vực TDTT nội dung vận động tuyên truyền? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Kỹ lựa chọn nội dung hoạt động TDTT phù hợp với yêu cầu hình thức hoạt động xã, (trò chơi vận động, trò chơi dân gian, mơn thể thao? Hồn tồn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Kỹ lựa chọn loại hình hoạt động TDTT phù hợp với hoạt động xã, bản? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Kỹ hướng dẫn kỹ thuật môn thể thao tổ chức tập luyện; kỹ tham gia thi đấu trọng tài? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Kỹ xây dựng kế hoạch tiến trình tổ chức hoạt động TDTT phục vụ hoạt động xã, bản? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Kỹ xây dựng kế hoạch tiến trình tổ chức hoạt động TDTT phục vụ hoạt động xã, bản? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Kỹ quản lý, điều hành đánh giá kết hoạt động TDTT trình tổ chức hoạt động xã, bản? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng III Đánh giá lực tự học sinh viên sau trình học tập theo chương trình thực nghiệm Cấu trúc nội dung chương trình, hoạt động đào tạo có tác động trực tiếp nhằm hình thành phát triển trách nhiệm, nhu cầu lực tự học sinh viên? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Khơng đáp ứng Khả tự tìm kiếm kiến thức rèn luyện kỹ theo nội dung chương trình theo yêu cầu mở rộng phạm vi giảng viên? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Hoạt động tự học tự rèn luyện tiến hành thường xuyên để đáp ứng u cầu nội dung mơn học? Hồn tồn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Khả thay đổi phương pháp lựa chọn phương pháp tự học để đáp ứng yêu cầu hình thành kiến thức kỹ mới? Hồn tồn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Thường xuyên hoàn thành tập nhà trước học mới; thường xuyên đáp ứng yêu cầu kiểm tra thường xuyên giảng viên? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Nắm vững nội dung, yêu cầu kiểm tra, đánh giá nội dung môn học để thường xuyên phấn đấu hoàn thành? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Nắm vững tiêu chí, tiêu tiêu chuẩn rèn luyện thân thể để hàng ngày tập luyện nhằm phát triển thể lực đáp ứng yêu cầu đánh giá cuối học kỳ? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Nội dung yêu cầu kiểm tra đánh giá chương trình thường bao hàm nội dung tự học tự rèn luyện? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Phải nỗ lực tự học tự học thường xun hồn thành nội dung yêu cầu kiểm tra đánh giá loại hình kiểm tra? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng 10 Tác động nội dung chương trình hình thành phát triển tự học sinh viên? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng 11 Mức độ hình thành phát triển lực tự học sinh viên trước yêu cầu nội dung mơn học hình thức tổ chức đào tạo? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng 12 Mức độ đáp ứng sinh viên trước mục tiêu phát triển lực tự học, tự rèn luyện? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng IV Đánh giá chương trình thơng qua q trình thực nghiệm Tính mục tiêu chương trình 1.1 Phản ánh giá trị cốt lõi GDTC đào tạo bậc đại học đặc trưng vùng miền? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Khơng đáp ứng 1.2 Có giá trị tạo đột phá đổi công tác GDTC theo hướng hiệu đáp ứng nhu cầu xã hội? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng 1.3 Mở cách nhận thức vai trò GDTC đào tạo sinh viên ngành phạm? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng 1.4 Trực tiếp góp phần nâng cao hiệu đào tạo lực phạm, lực hoạt động nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên tương lai? Hoàn tồn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Khơng đáp ứng 1.5 Chứng minh được: kỹ tổ chức hoạt động TDTT trường học l oại hình nghiệp vụ phạm cần trang bị cho sinh viên? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Khơng đáp ứng 1.6 Góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ hoạt động đào tạo theo học học chế tín chỉ? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Khơng đáp ứng Tính khoa học chương trình 2.1 Đảm bảo tính đồng bộ, tính cân đối khối kiến thức kỹ năng; mục tiêu, nội dung phương thức thực hiện? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng 2.2 Phản ánh định hướng đổi chương trình; có giá trị chuyển hóa nội dung GDTC thành nhu cầu tự thân sinh viên trình học tập? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng 2.3 Tạo động lực để phát triển nhận thức tính tích cực sinh viên học tập mơn học GDTC? Hồn tồn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng 2.4 Nội dung chương trình đủ hàm lượng kiến thức kỹ để thực mục tiêu đào tạo xác định? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Khơng đáp ứng 2.5 Loại hình hoạt động môn thể thao phù hợp với lực vận động sinh viên, với thời lượng cho phép điều kiện sở đào tạo? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Khơng đáp ứng 2.6 Nội dung có tính đại diện cao, phù hợp với điều kiện vận dụng nhà trường phổ thơng xã, bản? Hồn tồn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng 2.7 Đảm bảo tối ưu hóa tính đa dạng nội dung thời lượng cho phép? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng 2.8 Có tác dụng đồng thời giải mục tiêu: phát triển thể lực trang bị cho sinh viên kỹ tổ chức hoạt động TDTT trường học xã bản? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng 2.9 Đáp ứng yêu cầu cấu trúc nội dung tổ chức đào tạo chương trình theo học chế tín chỉ? Hồn tồn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Khơng đáp ứng Tính khả thi chương trình 3.1 Phù hợp với khả sinh viên điều kiện triển khai nhà trường phạm vùng Tây Bắc? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng 3.2 Phù hợp với yêu cầu chuyển đổi phương thức đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ? Hồn tồn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng 3.3 Đáp ứng yêu cầu đổi đào tạo giáo viên theo hướng tiệm cận với chuẩn nghề nghiệp giáo viên? Hoàn tồn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Khơng đáp ứng 3.4 Không tạo biến động kế hoạch đào tạo tổ chức đào tạo nhà trường? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Khơng đáp ứng Tính thực tiễn chương trình 4.1 Phản ánh nhu cầu, đặc điểm thực tiễn hoạt động TDTT đời sống xã hội giáo dục vùng Tây Bắc? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng 4.2 Có giá trị khắc phục thực trạng thiếu hiệu chương trình GDTC trước đây? Hồn tồn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Khơng đáp ứng 4.3 Có giá trị tạo chuyển biến tích cực hiệu đào tạo nghề nhà trường phạm? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Khơng đáp ứng 4.4 Góp phần trang bị phát triển khả tổ chức hoạt động giáo dục, công tác dân vận cho đội ngũ giáo viên tương lai vùng Tây Bắc? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng 4.5 Có giá trị tạo liên thơng hoạt động nội khóa với ngoại khóa; học lớp với tự học? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Khơng đáp ứng Xin q Thầy, Cơ vui lòng cung cấp thơng tin thân: - Họ tên: - Địa nơi công tác: Trân trọng cảm ơn hợp tác giúp đỡ q Thầy, Cơ! PHỤ LỤC 12 PHIẾU PHỎNG VẤN Dành cho giáo viên trường Tiểu học THCS trực tiếp hướng dẫn sinh viên K55 thực tập phạm Đề nghị Q Thầy, Cơ đánh giá kỹ tổ chức hoạt động TDTT sinh viên lớp thực tập phạm trình tiến hành hoạt động giáo dục cho học sinh (Ý kiến đánh giá thực cách dấu X vào ô tương ứng với lựa chọn Thầy, Cơ) Kỹ xác định mục đích sử dụng hoạt động TDTT để phục vụ hoạt động xã, bản? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Kỹ lựa chọn, lồng ghép tích hợp kiến thức lĩnh vực TDTT nội dung vận động tuyên truyền? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Kỹ lựa chọn nội dung hoạt động TDTT phù hợp với yêu cầu hình thức hoạt động xã, (trò chơi vận động, trò chơi dân gian, mơn thể thao? Hồn tồn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Kỹ lựa chọn loại hình hoạt động TDTT phù hợp với hoạt động xã, bản? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Kỹ hướng dẫn kỹ thuật môn thể thao tổ chức tập luyện; kỹ tham gia thi đấu trọng tài? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Kỹ xây dựng kế hoạch tiến trình tổ chức hoạt động TDTT phục vụ hoạt động xã, bản? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Kỹ xây dựng kế hoạch tiến trình tổ chức hoạt động TDTT phục vụ hoạt động xã, bản? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Kỹ quản lý, điều hành đánh giá kết hoạt động TDTT trình tổ chức hoạt động xã, bản? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Khơng đáp ứng Xin q Thầy, Cơ vui lòng cung cấp thông tin thân: - Họ tên: - Địa nơi công tác: Trân trọng cảm ơn hợp tác giúp đỡ q Thầy, Cơ! PHỤ LỤC 13 PHIẾU PHỎNG VẤN Dành cho cán phòng Văn hóa – Thể thao cán quản lý xã, vùng Tây Bắc Để đánh giá kỹ tổ chức hoạt động TDTT xã, bản, thị trấn sinh viên trình thực tập, mong đồng chí cho ý kiến nhận xét, đánh gia cách đánh dấu X vào ô trống tương ứng với ý kiến lựa chọn: Kỹ xác định mục đích sử dụng hoạt động TDTT để phục vụ hoạt động xã, bản? Hoàn tồn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Khơng đáp ứng Kỹ lựa chọn, lồng ghép tích hợp kiến thức lĩnh vực TDTT nội dung vận động tuyên truyền? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Kỹ lựa chọn nội dung hoạt động TDTT phù hợp với yêu cầu hình thức hoạt động xã, (trò chơi vận động, trò chơi dân gian, mơn thể thao? Hồn tồn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Kỹ lựa chọn loại hình hoạt động TDTT phù hợp với hoạt động xã, bản? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Kỹ hướng dẫn kỹ thuật môn thể thao tổ chức tập luyện; kỹ tham gia thi đấu trọng tài? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Kỹ xây dựng kế hoạch tiến trình tổ chức hoạt động TDTT phục vụ hoạt động xã, bản? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Kỹ xây dựng kế hoạch tiến trình tổ chức hoạt động TDTT phục vụ hoạt động xã, bản? Hoàn toàn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Không đáp ứng Kỹ quản lý, điều hành đánh giá kết hoạt động TDTT q trình tổ chức hoạt động xã, bản? Hồn tồn đáp ứng Đáp ứng Tương đối đáp ứng Khơng đáp ứng Xin đồng chí vui lòng cung cấp thông tin thân: - Họ tên: - Địa nơi công tác: Trân trọng cảm ơn hợp tác giúp đỡ đồng chí! ... tiến chương trình 3.2.3 Cải tiến chương trình Giáo dục Thể chất theo hướng tăng cường kỹ tổ chức hoạt động Thể dục Thể thao trường học xã, 3.2.4 Chương trình GDTC theo hướng tăng cường kỹ tổ chức. .. KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO TRƯỜNG HỌC VÀ XÃ, BẢN CHO HỆ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Chuyên ngành: Giáo dục thể chất Mã số: 62 14 01 03 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO... chất theo hướng tăng cường kỹ tổ chức hoạt động Thể dục thể thao trường học xã, cho hệ Cao đẳng sư phạm trường Đại học Tây Bắc 16 Mục đích nghiên cứu Thơng qua hoạt động cải tiến chương trình GDTC
- Xem thêm -

Xem thêm: Cải tiến chương trình giáo dục thể chất theo hướng tăng cường kỹ năng tổ chức hoạt động thể dục thể thao trường học và xã, bản cho hệ cao đẳng sư phạm của trường đại học tây bắc , Cải tiến chương trình giáo dục thể chất theo hướng tăng cường kỹ năng tổ chức hoạt động thể dục thể thao trường học và xã, bản cho hệ cao đẳng sư phạm của trường đại học tây bắc

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay