Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán một số u não hố sau ở trẻ em

153 72 0
  • Loading ...
1/153 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 14:48

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TRẦN PHAN NINH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN MỘT SỐ U NÃO HỐ SAU TRẺ EM LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI – 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ======= TRẦN PHAN NINH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN MỘT SỐ U NÃO HỐ SAU TRẺ EM Chuyên ngành: Chẩn đốn hình ảnhsố : 62720166 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Hoàng Đức Kiệt PGS.TS Ninh Thị Ứng HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi Trần Phan Ninh, nghiên cứu sinh khóa 30, Trường Đại học Y Hà Nội, chun ngành: Chẩn đốn hình ảnh, xin cam đoan Đây Luận văn thân trực tiếp thực hướng dẫn GS.TS Hoàng Đức Kiệt PGS.TS Ninh Thị Ứng Cơng trình không trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thơng tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp nhận sở nơi nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Người viết cam đoan Trần Phan Ninh DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ADC : Hệ số khuyếch tán biểu kiến CHT : Cộng hưởng từ CLVT : Cắt lớp vi tính GPB : Giải phẫu bệnh UNBT : U nguyên bào tuỷ USBL : U bào lông UMNT : U màng não thất Se : Sensitivity (độ nhạy) Sp : Specificity (độ đặc hiệu) PPV : Positive Predictive Value (giá trị dự báo dương tính) NPV : Negative Predictive Value (giá trị dự báo âm tính) AC : Accuracy (độ xác) ROC : Đường cong đặc tính hoạt động tiếp nhận (đường cong ROC) ROI : Vùng quan tâm T1W : T1 weighted (chuỗi xung T1) T2W : T2 weighted (chuỗi xung T2) WHO : Tổ chức y tế giới MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Phân loại u não 1.2 Đặc điểm dịch tễ u não hố sau trẻ em 1.2.1 U bào lông 1.2.2 U nguyên bào tuỷ 1.2.3 U màng não thất 1.2.4 U khác 1.3 Đặc điểm lâm sàng u não hố sau trẻ em 1.4 Đặc điểm giải phẫu bệnh số u não hố sau trẻ em 1.4.1 U bào lông 1.4.2 U nguyên bào tuỷ 1.4.3 U màng não thất 1.5 Các phương pháp chẩn đoán u não hố sau 10 1.5.1 XQ thường quy 10 1.5.2 Siêu âm 10 1.5.3 Chụp mạch 10 1.5.4 Cắt lớp vi tính 11 1.5.5 Cộng hưởng từ 13 1.5.6 Y học hạt nhân 20 1.6 Hình ảnh CHT số u não hố sau trẻ em 20 1.6.1 U bào lông 20 1.6.2 U màng não thất 22 1.6.3 U nguyên bào tuỷ 24 1.6.4 U khác 27 1.7 Tình hình nghiên cứu 32 1.7.1 Trên giới 32 1.7.2 Trong nước 33 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 Đối tượng nghiên cứu 35 2.1.1 Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân 35 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 35 2.2 Phương pháp nghiên cứu 35 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 35 2.2.2 Cách chọn mẫu cỡ mẫu nghiên cứu 35 2.2.3 Phương tiện nghiên cứu 36 2.2.4 Phương pháp thu thập thông tin 37 2.2.5 Nội dung nghiên cứu 37 2.3 Các bước tiến hành 45 2.3.1 Quy trình chụp CHT 45 2.3.2 Xử lý hình ảnh 47 2.3.3 Phân tích xử lý số liệu 48 2.4 Đạo đức y học đề tài 50 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 52 3.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 52 3.1.1 Tuổi 52 3.1.2 Giới 53 3.1.3 Đặc điểm giải phẫu bệnh 54 3.1.4 Một số đặc điểm lâm sàng 55 3.2 Mục tiêu 1: Đặc điểm hình ảnh CHT u hố sau 55 3.2.1 Vị trí 55 3.2.2 Kích thước 57 3.2.3 Cấu trúc 57 3.2.4 Đặc điểm tín hiệu ảnh CHT thường quy 60 3.2.5 Các thành phần khác 62 3.2.6 Đặc điểm ngấm thuốc đối quang từ u hố sau 64 3.2.7 Đặc điểm xâm lấn, di 65 3.2.8 Các dấu hiệu gián tiếp 67 3.2.9 Đặc điểm CHT khuyếch tán u hố sau 68 3.3 Mục tiêu 2: Giá trị CHT chẩn đoán số u hố sau thường gặp trẻ em 71 3.3.1 Đường cong ROC tìm giá trị ngưỡng ADC 71 3.3.2 Phân tích hồi quy logistic 73 3.3.3 Đối chiếu chẩn đốn loại mơ học u hố sau CHT với GPB 79 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 82 4.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 82 4.1.1 Tuổi 82 4.1.2 Giới 83 4.1.3 Đặc điểm lâm sàng 84 4.1.4 Đặc điểm GPB u hố sau nghiên cứu 85 4.2 Đặc điểm hình ảnh u hố sau 86 4.2.1 Vị trí u 86 4.2.2 Kích thước u 89 4.2.3 Cấu trúc 90 4.2.4 Đặc điểm tín hiệu ảnh CHT thường quy 92 4.2.5 Các thành phần khác 95 4.2.6 Đặc điểm ngấm thuốc 97 4.2.7 Vị trí xâm lấn di 98 4.2.8 Các dấu hiệu gián tiếp 103 4.2.9 Đặc điểm CHT khuyếch tán u hố sau 104 4.3 Giá trị CHT chẩn đoán u hố sau 107 4.3.1 Đường cong ROC tìm giá trị ngưỡng ADC phân biệt u hố sau 107 4.3.2 Mơ hình hồi quy logistic đa biến liên quan chẩn đoán u hố sau với dấu hiệu CHT 109 4.3.3 Đối chiếu kết CHT dự báo u hố sau với kết GPB 110 KẾT LUẬN 117 KHUYẾN NGHỊ 119 DANH MỤC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 So sánh đặc điểm ba loại u thường gặp vùng hố sau 31 Bảng 2.1 Phân độ tín hiệu T1W T2W ảnh CHT 39 Bảng 3.1 Đặc điểm tuổi theo nhóm u 52 Bảng 3.2 Phân bố u hố sau theo giới nhóm u 53 Bảng 3.3 Phân bố u hố sau gặp nghiên cứu 54 Bảng 3.4 Triệu chứng lâm sàng bệnh nhân u hố sau 55 Bảng 3.5 Phân bố nhóm u hố sau theo vị trí CHT 55 Bảng 3.6 So sánh tỷ lệ u hố sau theo vị trí CHT 56 Bảng 3.7 Kích thước u hố sau theo CHT 57 Bảng 3.8 Cấu trúc u hố sau CHT 57 Bảng 3.9 So sánh tỷ lệ cấu trúc u CHT 58 Bảng 3.10 Phân bố USBL theo cấu trúc theo vị trí 58 Bảng 3.11 Phân bố UNBT theo cấu trúc theo vị trí 59 Bảng 3.12 Phân bố UMNT theo cấu trúc theo vị trí 59 Bảng 3.13 Đặc điểm tín hiệu ảnh T1W u hố sau 60 Bảng 3.14 So sánh tỷ lệ giảm tín hiệu T1W nhóm u hố sau 61 Bảng 3.15 Đặc điểm tín hiệu ảnh T2W u hố sau 61 Bảng 3.16 So sánh tỷ lệ tăng tín hiệu ảnh T2W u hố sau 62 Bảng 3.17 Đặc điểm hoại tử u 63 Bảng 3.18 Đặc điểm xuất huyết u hố sau 63 Bảng 3.19 Đặc điểm ngấm thuốc đối quang từ u hố sau 64 Bảng 3.20 Các dạng ngấm thuốc đối quang từ u hố sau 64 Bảng 3.21 Vị trí xâm lấn u hố sau CHT 65 Bảng 3.22 So sánh đặc điểm xâm lấn lỗ Luschka Magendie u hố sau 65 Bảng 3.23 Vị trí di màng não tuỷ u hố sau CHT 66 Bảng 3.24 So sánh tỷ lệ di màng não tuỷ nhóm u hố sau 66 Bảng 3.25 Dấu hiệu phù quanh u 67 Bảng 3.26 Dấu hiệu giãn não thất 67 Bảng 3.27 Đặc điểm tín hiệu khuyếch tán u hố sau 68 Bảng 3.28 So sánh tỷ lệ tăng tín hiệu ảnh CHT khuyếch tán u hố sau 68 Bảng 3.29 Giá trị ADC vùng mơ não bình thường nhóm u 69 Bảng 3.30 Giá trị ADC vùng u theo GPB 69 Bảng 3.31 Tỷ lệ ADCr theo GPB 70 Bảng 3.32 Liên quan đặc điểm di màng não tuỷ với chẩn đoán UNBT 73 Bảng 3.33 Liên quan đặc điểm tăng tín hiệu ảnh khuyếch tán với chẩn đoán UNBT 73 Bảng 3.34 Liên quan vị trí bán cầu tiểu não với USBL 74 Bảng 3.35 Liên quan đặc điểm cấu trúc u dạng nang với chẩn đoán USBL 74 Bảng 3.36 Liên quan đặc điểm hoại tử u với chẩn đoán UMNT 75 Bảng 3.37 Liên quan đặc điểm xuất huyết u với chẩn đoán UMNT 75 Bảng 3.38 Liên quan đặc điểm xâm lấn lỗ Luschka Magendie với chẩn đoán UMNT 75 Bảng 3.39 Mơ hình hồi quy logistic đa biến liên quan chẩn đoán UNBT với dấu hiệu CHT 76 Bảng 3.40: Mơ hình hồi quy logistic đa biến liên quan chẩn đoán USBL với dấu hiệu CHT 77 Bảng 3.41 Mơ hình hồi quy logistic đa biến liên quan chẩn đoán UMNT với dấu hiệu CHT 78 Bảng 3.42 Đối chiếu kết chẩn đoán u hố sau CHT với GPB 79 Bảng 3.43 Giá trị CHT chẩn đoán u hố sau 80 46 Arle, J E., Morriss, C., Wang, Z J et al (1997) Prediction of posterior fossa tumor type in children by means of magnetic resonance image properties, spectroscopy, and neural networks J Neurosurg, 86(5), 755-761 47 Morita, N., Harada, M., Otsuka, H et al (2010) Clinical Application of MR Spectroscopy and Imaging of Brain Tumor Magn Reson Med Sci, 9(4), 167-175 48 Zakrzewski, K., Kreisel, J., Polis, L et al (2001) Clinical application of proton magnetic resonance spectroscopy for differential diagnosis of pediatric posterior fossa tumors Neurol Neurochir Pol, 35 Suppl 5, 19-25 49 Alam M S, Sajjad Z, Hafeez S et al (2011) Magnetic resonance spectroscopy in focal brain lesions J Pak Med Assoc, 61(6), 540-543 50 Plaza M J, Borja M J, Altman N et al, (2013) Conventional and advanced MRI features of pediatric intracranial tumors: posterior fossa and suprasellar tumors AJR Am J Roentgenol, 200(5), 1115-1124 51 Ho, D M., Hsu, C Y., Wong, T T et al (2000) Atypical teratoid/rhabdoid tumor of the central nervous system: a comparative study with primitive neuroectodermal tumor/medulloblastoma Acta Neuropathol, 99(5), 482-488 52 Jain, R (2011) Perfusion CT imaging of brain tumors: an overview AJNR Am J Neuroradiol, 32(9), 1570-1577 53 Trufanov, G E.Zeidlits, V N (1998) Radiation diagnosis of cerebellar and fourth ventricle tumors Vestn Rentgenol Radiol(1), 7-13 54 Kumar, A J., Leeds, N E., Kumar, V A et al (2010) Magnetic resonance imaging features of pilocytic astrocytoma of the brain mimicking high-grade gliomas J Comput Assist Tomogr, 34(4), 601-611 55 Arai K, Sato NAoki J (2006) MR signal of the solid portion of pilocytic astrocytoma on T2-weighted images: is it useful for differentiation from medulloblastoma? Neuroradiology, 48(4), 233-237 56 Beni-Adani, L., Gomori, M., Spektor, S et al (2000) Cyst wall enhancement in pilocytic astrocytoma: neoplastic or reactive phenomena Pediatr Neurosurg, 32(5), 234-239 57 Pavlisa, G., Pavlisa, G.Rados, M (2011) Diffusion differences between pilocytic astrocytomas and grade II ependymomas Radiol Oncol, 45(2), 97-101 58 Cosgrove, G R., Villemure, J G., Robitaille, Y et al (1985) Extraaxial ependymoma of the posterior fossa Surg Neurol, 24(4), 433-436 59 Buschmann U, Gers B, Hildebrandt G et al (2003) Pilocytic astrocytomas with leptomeningeal dissemination: biological behavior, clinical course, and therapeutical options Childs Nerv Syst, 19(5), 298-304 60 Fukui, M B., Hogg, J P.Martinez, A J (1997) Extraaxial ependymoma of the posterior fossa AJNR Am J Neuroradiol, 18(6), 1179-1181 61 Gi Young Seo et al (2013) Intracranial Extra-Axial Ependymoma in the Ambient Cistern That Initially Presented as Calcification: A Report of Case J Korean Soc Radiol, 68(1), 5-8 62 Kasliwal, M K.Agrawal, D (2009) Intrinsic brainstem glioma mimicking an ependymoma Pediatr Radiol, 39(11), 1250 63 Choi J Y, Chang K H, Yu I K et al (2002) Intracranial and spinal ependymomas: review of MR images in 61 patients Korean J Radiol, 3(4), 219-228 64 Yuh E.L, Barkovich A.J, Gupta N (2009) Imaging of ependymomas: MRI and CT Childs Nerv Syst, 25(10), 1203-1213 65 Nagib, M G.O'Fallon, M T (1996) Posterior fossa lateral ependymoma in childhood Pediatr Neurosurg, 24(6), 299-305 66 Felipe D et al (2014) Intraventricular mass lesions at magnetic resonance imaging: iconographic essay Radiol Bras, 47(4), 245-250 67 Tortori-Donati, P., Fondelli, M P., Rossi, A et al (1996) Medulloblastoma in children: CT and MRI findings Neuroradiology, 38(4), 352-359 68 de Carvalho Neto, A., Gasparetto, E L., Ono, S E et al (2003) Adult cerebellar medulloblastoma: CT and MRI findings in eight cases Arq Neuropsiquiatr, 61(2A), 199-203 69 Mueller, D P., Moore, S A., Sato, Y et al (1992) MRI spectrum of medulloblastoma Clin Imaging, 16(4), 250-255 70 Perreault, S., Ramaswamy, V., Achrol, A S et al (2014) MRI surrogates for molecular subgroups of medulloblastoma AJNR Am J Neuroradiol, 35(7), 1263-1269 71 Meshkini, A., Vahedi, A., Meshkini, M et al (2014) Atypical medulloblastoma: A case series Asian J Neurosurg, 9(1), 45-47 72 Mahapatra, A K., Paul, H K.Sarkar, C (1989) Cystic medulloblastoma Neuroradiology, 31(4), 369-370 73 Levy, R A., Blaivas, M., Muraszko, K et al (1997) Desmoplastic medulloblastoma: MR findings AJNR Am J Neuroradiol, 18(7), 1364-1366 74 Liu H Q, Fau, Yin X, Li Yuxin et al (2011) MRI features in children with desmoplastic medulloblastoma Journal of Clinical Neuroscience, 19(1532-2653 ), 281-285 75 Meyers, S P., Wildenhain, S L., Chang, J K et al (2000) Postoperative evaluation for disseminated medulloblastoma involving the spine: contrast-enhanced MR findings, CSF cytologic analysis, timing of disease occurrence, and patient outcomes AJNR Am J Neuroradiol, 21(9), 1757-1765 76 Pierce, T T.Provenzale, J M (2014) Evaluation of apparent diffusion coefficient thresholds for diagnosis of medulloblastoma using diffusionweighted imaging Neuroradiol J, 27(1), 63-74 77 Koral K, Zhang S, Gargan L et al (2013) Diffusion MRI Improves the Accuracy of Preoperative Diagnosis of Common Pediatric Cerebellar Tumors among Reviewers with Different Experience Levels AJNR Am J Neuroradiol(34), 2360-2365 78 Fruehwald-Pallamar, J., Puchner, S B., Rossi, A et al (2011) Magnetic resonance imaging spectrum of medulloblastoma Neuroradiology, 53(6), 387-396 79 Martinez Leon (2010) Review and update about medulloblastoma in children Radiología, 53(2), 134-145 80 Pant, I., Chaturvedi, S., Jha, D K et al (2015) Central nervous system tumors: Radiologic pathologic correlation and diagnostic approach J Neurosci Rural Pract, 6(2), 191-197 81 Warmuth-Metz, M., Kuhl, J., Rutkowski, S et al (2003) Differential infratentorial brain tumor diagnosis in children Radiologe, 43(11), 977985 82 Parwani, A V., Stelow, E B., Pambuccian, S E et al (2005) Atypical teratoid/rhabdoid tumor of the brain: cytopathologic characteristics and differential diagnosis Cancer, 105(2), 65-70 83 Burger, P C., Yu, I T., Tihan, T et al (1998) Atypical teratoid/rhabdoid tumor of the central nervous system: a highly malignant tumor of infancy and childhood frequently mistaken for medulloblastoma: a Pediatric Oncology Group study Am J Surg Pathol, 22(9), 1083-1092 84 Arslanoglu, A., Aygun, N., Tekhtani, D et al (2004) Imaging findings of CNS atypical teratoid/rhabdoid tumors AJNR Am J Neuroradiol, 25(3), 476-480 85 Chen SD, Hou PF, Lou L et al, (2014) The correlation between MR diffusion-weighted imaging and pathological grades on glioma Eur Rev Med Pharmacol Sci, 18(13), 1904-1909 86 Kelly K.K (2005) "Neoplasms of the Posterior Fossa" RadiologicPathologic Correlations from Head to Toe, Springer, Berlin, 69-85 87 T, William (2013) Imaging of primary posterior fossa brain tumore in children J Am Osteopath Coll Radiol, 2(3), 88 Le Bihan, D., Breton, E., Lallemand, D et al (1986) MR imaging of intravoxel incoherent motions: application to diffusion and perfusion in neurologic disorders Radiology, 161(2), 401-407 89 Kan, P., Liu, J K., Hedlund, G et al (2006) The role of diffusionweighted magnetic resonance imaging in pediatric brain tumors Childs Nerv Syst, 22(11), 1435-1439 90 Mabray, M C., Barajas, R F., Jr.Cha, S (2015) Modern brain tumor imaging Brain Tumor Res Treat, 3(1), 8-23 91 Lê Xuân Trung (1973) Đối chiếu lâm sàng giải phẫu bệnh u sọ Bệnh viện Việt Đức - Bệnh viện Thực hành Trường Đại học Y khoa Hà Nội Ngoại khoa, 1(4), 177-184 92 Kiệt, Hoàng Đức (1993) Một số nhận xét dấu hiệu X quang cắt lớp vi tính qua 113 trường hợp u não mổ Hội nghị khoa học bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô 93 Dương Chạm Uyên, Nguyễn Như Bằng (1993) Vai trò CT- Scanner chẩn đốn tính chất khối u não Báo cáo khoa học bệnh viện Việt Đức 94 Trần Văn Học, Nguyễn Thanh Phúc, Nguyễn Thị Bích Vân cs, (2010) Lâm sàng phân loại mô bệnh học u não hố sau trẻ em Bệnh viện Nhi Trung ương Tạp chí Nhi khoa,, 3(1), 56-62 95 Lê Văn Phước (2011) Giá trị kỹ thuật cộng hưởng từ khuyếch tán phân độ mô học u bào trước phẫu thuật Tạp chí y học thực hành, 3(5), 35-40 96 Trần Văn Học, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Thanh Liêm , (2012) Kết điều trị u nguyên tuỷ bào trẻ em Bệnh viện Nhi Trung ương Tạp chí nghiên cứu y hoc, 80(3), 52-58 97 Tanveer A et al (2014) MRI evaluation of medulloblastoma with histipathological correlation Biomedica, 30(3), 1-5 98 F.F Mohamed et al (2013) The role of apparent diffusion coefficient (ADC) value in the differentiation between the most common pediatric posterior fossa tumors The Egyptian Journal of Radiology and Nuclear Medicine, 44(2), 349-355 99 Sasan K, Nicole M P et al (2006) Advanced MR Techniques in Brain Tumor Imaging Appl Radiol, 35(5), 9-18 100 sự, Phạm Ngọc Hoa cộng (2008) Hình ảnh học sọ não- X quang cắt lớp điện toán, cộng hưởng từ, Nhà xuất Y học, Hố Chí Minh 101 Tuntiyatorn L, Nantawas B, Sirachainan N et al, (2013) Apparent diffusion coefficients in evaluation of pediatric brain tumors J Med Assoc Thai, 96(2), 178-184 102 Jurkiewicz E, Pakula-Kosciesza I, Chelstowska S et al (2010) Infratentorial tumors in children - value of ADC in prediction of grade of neoplasms Pol J Radiol, 75(4), 18-23 103 Rodriguez Gutierrez, D., Awwad, A., Meijer, L et al (2014) Metrics and textural features of MRI diffusion to improve classification of pediatric posterior fossa tumors AJNR Am J Neuroradiol, 35(5), 1009-1015 104 Ahmed N, Bhurgri Y, Sadiq S et al (2007) Pediatric brain tumours at a tertiary care hospital in Karachi Asian Pac J Cancer Prev, 8(3), 399-404 105 Bilginer, B., Narin, F., Oguz, K K et al (2011) Benign cerebellar pilocytic astrocytomas in children Turk Neurosurg, 21(1), 22-26 106 Koral, K., Gargan, L., Bowers, D C et al (2008) Imaging characteristics of atypical teratoid-rhabdoid tumor in children compared with medulloblastoma AJR Am J Roentgenol, 190(3), 809-814 107 Stephen J (2009) The role of advanced MR imaging in understanding brain tumour pathology British Journal of Neurosurgery, 21(6), 562-575 108 Meyers, S P., Kemp, S S.Tarr, R W (1992) MR imaging features of medulloblastomas AJR Am J Roentgenol, 158(4), 859-865 109 Karajannis, M., Allen, J C.Newcomb, E W (2008) Treatment of pediatric brain tumors J Cell Physiol, 217(3), 584-589 110 Wanyoike P K (2004) Posterior cranial fossa tumours in children at Kenyatta National Hospital, Nairobi East Afr Med J, 81(5), 258-260 111 Bruzzone, M G., D'Incerti, L., Farina, L L et al (2012) CT and MRI of brain tumors Q J Nucl Med Mol Imaging, 56(2), 112-137 112 Mirone, G., Schiabello, L., Chibbaro, S et al (2009) Pediatric primary pilocytic astrocytoma of the cerebellopontine angle: a case report Childs Nerv Syst, 25(2), 247-251 113 Chang, T., Teng, M M.Lirng, J F (1993) Posterior cranial fossa tumours in childhood Neuroradiology, 35(4), 274-278 114 Koci, T M., Chiang, F., Mehringer, C M et al (1993) Adult cerebellar medulloblastoma: imaging features with emphasis on MR findings AJNR Am J Neuroradiol, 14(4), 929-939 115 Trasimeni G, Lenzi J, Di Biasi C et al, (2008) Midline medulloblastoma versus astrocytoma: the position of the superior medullary velum as a sign for diagnosis Childs Nerv Syst, 24(9), 1037-1041 116 Strong JA, Hatten HP Jr, Brown MT et al, (1993) Pilocytic astrocytoma: correlation between the initial imaging features and clinical aggressiveness Am J Roentgenol, 161(2), 369-372 117 Yeh-Nayre, L A., Malicki, D M., Vinocur, D N et al (2012) Medulloblastoma with excessive nodularity: radiographic features and pathologic correlate Case Rep Radiol, 2012, 310359 118 Forbes J A, Chambless L B, Smith J G et al (2011) Use of T2 signal intensity of cerebellar neoplasms in pediatric patients to guide preoperative staging of the neuraxis J Neurosurg Pediatr, 7(2), 165-174 119 Koob, M.Girard, N (2014) Cerebral tumors: specific features in children Diagn Interv Imaging, 95(10), 965-983 120 Kabashi, S., Mucaj, S., Ahmetgjekaj, I et al (2008) Radiological imaging detection of tumors localized in fossa cranii posterior Med Arh, 62(5-6), 271-274 121 Lee, C S., Huh, J S., Sim, K B et al (2009) Cerebellar pilocytic astrocytoma presenting with intratumor bleeding, subarachnoid hemorrhage, and subdural hematoma Childs Nerv Syst, 25(1), 125-128 122 Woodrow, P K., Gajarawala, J.Pinck, R L (1981) Computed tomographic documentation of a non-enhancing posterior fossa medulloblastoma: an uncommon presentation J Comput Tomogr, 5(1), 41-43 123 Ravi Shankar Prasad et al (2013) Radiological evaluation of Intracranial Ependymoma World Journal of Medical Research, 4, 135-137 124 JM, U King-Im, Taylor, M D.Raybaud, C (2010) Posterior fossa ependymomas: new radiological classification with surgical correlation Childs Nerv Syst, 26(12), 1765-1772 125 Smith, A B., Smirniotopoulos, J G.Horkanyne-Szakaly, I (2013) From the radiologic pathology archives: intraventricular neoplasms: radiologic-pathologic correlation Radiographics, 33(1), 21-43 126 Blaser, S I.Harwood-Nash, D C (1996) Neuroradiology of pediatric posterior fossa medulloblastoma J Neurooncol, 29(1), 23-34 127 Chawla, A., Emmanuel, J V., Seow, W T et al (2007) Paediatric PNET: pre-surgical MRI features Clin Radiol, 62(1), 43-52 128 Sala, F., Talacchi, A., Mazza, C et al (1998) Prognostic factors in childhood intracranial ependymomas: the role of age and tumor location Pediatr Neurosurg, 28(3), 135-142 129 Law, M., Yang, S., Wang, H et al (2003) Glioma grading: sensitivity, specificity, and predictive values of perfusion MR imaging and proton MR spectroscopic imaging compared with conventional MR imaging AJNR Am J Neuroradiol, 24(10), 1989-1998 130 Al-Okaili, R N., Krejza, J., Wang, S et al (2006) Advanced MR imaging techniques in the diagnosis of intraaxial brain tumors in adults Radiographics, 26 Suppl 1, S173-189 131 Bài, Nguyễn Quang (2000) Vài nhận xét qua 243 trường hợp u não trẻ em mổ Tạp chí y học thực hành, 325, 51-52 132 Grand S.D, Kremer S, Tropres I.M et al (2007) Perfusion-sensitive MRI of pilocytic astrocytomas: initial results Neuroradiology, 49(7), 545-550 133 Gimi B, Fau, Cederberg K, Derinkuyu Betul et al (2012) Utility of apparent diffusion coefficient ratios in distinguishing common pediatric cerebellar tumors Academic Radiology, 19(7), 794-800 134 Yeom, K W., Mobley, B C., Lober, R M et al (2013) Distinctive MRI features of pediatric medulloblastoma subtypes AJR Am J Roentgenol, 200(4), 895-903 135 Orasa Chawalparit et al (2010) Predictive Value of MRI and CT Findings in Childhood Medulloblastoma Studied in Thai Patients Siriraj Med J 62, 112-115 136 Haque, M Z., Karim Me Fau - Al-Azad, Salahuddin, Al-Azad, S F A U Mahmood-uz-jahan et al (2010) Role of computed tomography in the evaluation of pediatric brain tumor 137 Hilario, A., Ramos, A., Perez-Nunez, A et al (2012) The added value of apparent diffusion coefficient to cerebral blood volume in the preoperative grading of diffuse gliomas AJNR Am J Neuroradiol, 33(4), 701-707 138 Tortori-Donati, P., Fondelli, M P., Cama, A et al (1995) Ependymomas of the posterior cranial fossa: CT and MRI findings Neuroradiology, 37(3), 238-243 139 Agaoglu F Y, Ayan I, Dizdar Y et al (2005) Ependymal tumors in childhood Pediatr Blood Cancer, 45(3), 298-303 140 Warmuth-Metz, M.Kuhl, J (2002) Neuroradiological differential diagnosis in medulloblastomas and ependymomas: results of the HIT'91study Klin Padiatr, 214(4), 162-166 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phân loại u não theo WHO năm 2007 Loại u Bậc u I II III IV U tế bào hình (Astrocytoma) U tế bào hình khổng lồ màng não thất X (Subependymal giant cell astrocytoma) USBL (Pilocytic astrocytoma) x USBL nhầy (Pilomyxoid astrocytoma) x U bào lan tỏa (Diffuse astrocytoma ) x U tế bào hình đa hình thái màu vàng (Pleomorphic xanthoastrocytoma) x U khơng biệt hóa (Anaplastic astrocytoma) x U nguyên bào thần kinh đệm (Glioblastoma) x U nguyên bào thần kinh đệm tế bào khổng lồ (Giant cell glioblastoma) x U sarcoma thần kinh đệm (Gliosarcoma) x Các u tế bào thần kinh đệm nhánh (Oligodendroglial tumours) U thần kinh đệm nhánh (Oligodendroglioma) x U thần kinh đệm nhánh khơng biệt hóa (Anaplastic oligodendroglioma) x Các U tế bào nhánh (Oligoastrocytic tumours) U tế bào nhánh (Oligoastrocytoma) U bào nhánh khơng biệt hóa (Anaplastic oligoastrocytoma) x x Loại u Bậc u I II III Các UMNT (Ependymal tumours) U màng não thất (Subependymoma) U nhầy nhú màng não thất (Myxopapillary ependymoma) x UMNT khơng biệt hóa (Anaplastic ependymoma) x Các u đám rối mạch mạc (Choroid plexus tumours) Các u thần kinh u hỗn hợp thần kinh đệm Neuronal and mixed neuronal-glial tumours U tế bào hạch (Gangliocytoma) x U hạch tế bào thần kinh đệm (Ganglioglioma) x U hạch tế bào thần kinh đệm khơng biệt hóa (Anaplastic ganglioglioma) Các u tuyến tùng (Pineal tumours) Các u mô phôi (Embryonal tumours) Các u dây thần kinh nội sọ cạnh cột sống (Tumours of the cranial and paraspinal nerves) Các u màng não (Meningeal tumours) Các u vùng tuyến yên (Tumours of the sellar region) x IV MẪU BỆNH ÁN NGHIÊN CỨUhồ sơ: …………………………… Họ tên: ………………………… …Tuổi:……Giới: Nam! Nữ! Địa chỉ: ……………………………………………………………… Ngày chụp CHT……………………………………………………… Ngày mổ……………………………………………………………… I Lâm sàng: Lý vào viện: …………………………………………………… Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Đau đầu ! Mờ mắt Nôn ! ! Mạch chậm ! Phù gai thị ! Hội chứng tiểu não: Rối loạn thăng ! ! Rung giật nhãn cầu Rối loạn phối hợp động tác ! Triệu chứng khác:………………………………… ………………… …………………………………………………… ………………………… II Hình ảnh CHT: Dấu hiệu trực tiếp u: Vị trí u: Bán cầu não ! Thùy nhộng ! Thân não ! Não thất ! Góc cầu tiểu não ! Vùng khác:…………… Giới hạn: thùy nhộng ½ trên! thùy nhộng ½ dưới! Trần não thất IV ! Số lượng: Kích thước: khối ! Nhiều khối !…………… Đặc điểm bờ khối: Đều ! Không !…………………… Cấu trúc u: Đặc ! Nang với nốt thành ! Nang ! Đặc chứa nang ! Đồng ! Tín hiệu: T1W: T2W: Ngấm thuốc: Khơng đồng ! Tăng ! Đồng ! Giảm ! Hỗn hợp ! Tăng ! Đồng ! Giảm ! Hỗn hợp ! Không ! Có ! Đều ! Khơng đều! Có ! Bất thường mạch: Khơng ! Có ! Chảy máu: Khơng ! Chảy máu ! Chảy máu cũ ! Có ! Hoại tử: Khơng ! Các tính chất khác: ……………………………… ………………………… ………………………………………………… …………………………… Dấu hiệu gián tiếp: Hẹp ! Góc não thất IV: Đè đẩy cấu trúc quanh u: Mở rộng! Không ! Tiểu não ! Cống não ! Phù não: Có ! Mức độ phù não: Có ! Thân não ! Não thất IV ! Các bể ! Khơng ! Nhẹ ! Giãn não thất: Có ! Mức độ giãn não thất: Nhẹ ! Vừa ! Nặng ! Không ! Vừa ! Nặng ! Đánh giá xâm lấn u: Lấp phần não thất IV! Lấp đầy não thất IV ! Phát triển tới cống Sylvius ! lỗ Magendie ! lỗ Luschka! Xâm lấn bán cầu tiểu não ! U tới sàn não thất IV ! Di MNT: Xâm lấn thân não ! Có ! Không ! CHT khuyếch tán DWI Tăng ! Đồng ! Giảm ! Hỗn hợp ! Giá trị ADC Vùng u: Vị trị 1: Vị trí 2: Vùng mơ lành: III Kết luận chẩn đoán CHT: IV Giải phẫu bệnh: Vị trí 3: ... trung khối u riêng lẻ mà chưa có đề tài nghiên c u chung u não hố sau trẻ em hình ảnh cộng hưởng từ Vì chúng tơi tiến hành đề tài nhằm mục ti u 1- Nghiên c u đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ số. .. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ======= TRẦN PHAN NINH NGHIÊN C U ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN MỘT SỐ U NÃO HỐ SAU Ở TRẺ EM Chun ngành: Chẩn. .. biệt đặc điểm u não trẻ em người lớn trẻ em phần lớn u nguyên phát nằm trục người lớn khối u chủ y u trục u di [2], Một số loại u hay gặp vùng hố sau trẻ em bao gồm: UNBT, UMNT USBL Một số u não
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán một số u não hố sau ở trẻ em, Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán một số u não hố sau ở trẻ em

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay