Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nội soi niệu quản ngược dòng điều trị sỏi thận bằng ống soi mềm

132 51 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 14:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y PHẠM NGỌC HÙNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT NỘI SOI NIỆU QUẢN NGƯỢC DÒNG ĐIỀU TRỊ SỎI THẬN BẰNG ỐNG SOI MỀM LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y PHẠM NGỌC HÙNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT NỘI SOI NIỆU QUẢN NGƯỢC DÒNG ĐIỀU TRỊ SỎI THẬN BẰNG ỐNG SOI MỀM Chuyên ngành: Ngoại thận Tiết niệu Mã số: 62720126 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS Lê Đình Khánh HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả PHẠM NGỌC HÙNG MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt luận án Danh mục bảng Danh mục biểu đồ Danh mục ảnh ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 GIẢI PHẪU THẬN ỨNG DỤNG TRONG NỘI SOI NIỆU QUẢN THẬN NGƯỢC DÒNG BẰNG ỐNG MỀM .3 1.2 CHỈ ĐỊNH VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỎI THẬN BẰNG NỘI SOI NIỆU QUẢN THẬN NGƯỢC DÒNG 10 1.3 LASER VÀ SỬ DỤNG LASER HOLMIUM TRONG NỘI SOI TÁN SỎI 17 1.4 TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG CỦA NỘI SOI NIỆU QUẢN THẬN NGƯỢC DÒNG BẰNG ỐNG MỀM 23 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU .31 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .32 2.4 XỬ LÝ SỐLIỆU THỐNG KÊ 44 2.5 ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU 45 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 46 3.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG 46 3.2 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ .53 3.3 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ .54 3.4 CÁC TAI BIẾN, BIẾN CHỨNG 64 CHƯƠNG BÀN LUẬN 65 4.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG LIÊN QUAN SỎI THẬN .65 4.2 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN .72 4.3 CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ẢNH HƯỞNG KẾT QUẢ 76 4.4 ĐÁNH GIÁ TAI BIẾN – BIẾN CHỨNG 95 KẾT LUẬN 99 KIẾN NGHỊ 101 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 103 102 DANH MỤC HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT CN : Chức IL : infundibular length (chiều dài đài dưới) IW : infundibularwidth (chiều rộng cổ đài dưới) LIP : lower-pole infundibulopelvic angle (góc bể thận đài dưới) LSQD : Lấy sỏi qua da NSNQ : Nội soi niệu quản NSM : Nội soi mềm MLS : Mổ lấy sỏi OSM : Ống soi mềm SVV : Số vào viện TH : Trường hợp TSNCT : Tán sỏi thể DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Tên bảng Trang 3.1 Lý vào viện bệnh nhân 47 3.2 Tiền sử can thiệp thận niệu quản bên 48 3.3 Bệnh lý thận đối diện 3.4 Độ ứ nước thận nghiên cứu siêu âm 49 3.5 Phân bố số lượng viên sỏi tiết niệu 49 3.6 Phân tích kết hợp sỏi đài sỏi vị trí khác 3.7 Phân bố tổng kích thước sỏi bệnh nhân 3.8 Đặt JJ trước mổ 3.9 Đặt ống nòng niệu quản 48 50 50 51 51 3.10 Dùng ống soi mềm di chuyển sỏi 52 3.11 Sử dụng vỏ bảo vệ Laser mổ 52 3.12 Góc bể thận đài thận nghiên cứu 53 3.13 Kết sỏi sau tháng sau tháng 54 3.14 Liên quan tiền sử can thiệp thận bên với kết mổ54 3.15 Liên quan kích thước sỏi với kết mổ 55 3.16 Liên quan thời gian mổ với kích thước sỏi 55 3.17 Liên quan tỷ lệ sỏi sau tháng,sau tháng với kích thước sỏi 3.18 Liên quan số lượng viên sỏi với kết mổ 56 56 3.19 Liên quan thời gian mổ với số lượng viên sỏi 57 3.20 Liên quan tỷ lệ sỏi 1tháng tháng với số lượng sỏi 57 3.21 Liên quan vị trí sỏi đài đơn hay kết hợp với kết mổ 58 3.22 Liên quan tỷ lệ sỏi 1tháng tháng với sỏi đài 3.23 Liên quan đặt thơng JJ đặt ống nòng niệu quản 59 58 3.24 Liên quan đặt ống nòng niệu quản kết mổ 59 Bảng Tên bảng Trang 3.25 Liên quan đặt thông JJ kết sỏi sau tháng tháng 3.26 Liên quan việc di chuyển sỏi kết mổ 60 60 3.27 Liên quan thời gian mổ với việc di chuyển sỏi vị trí thuận lợi 61 3.28 Liên quan thời gian mổ với việc sử dụng phối hợp ống soi bán cứng 61 3.29 Liên quan việc sử dụng vỏ bảo vệ Laser kết mổ 62 3.30 Liên quan thời gian mổ với việc sử dụng vỏ bảo vệ Laser 62 3.31 Kết sỏi sau tháng sau tháng riêng nhóm có sử dụng vỏ bảo vệ Laser 63 3.32 Liên quan góc bể thận đài kết mổ 63 3.33 Liên quan góc bể thận đài tỷ lệ sỏi sau tháng 64 3.34 Các biến chứng sớm sau mổ 64 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ Tên biểu đồ 3.1 Phân bố theo tuổi 46 3.2 Phân bố theo giới 47 3.3 Đánh giá kết kỹ thuật mổ Trang 53 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình Tên hình Trang 1.1 Hình thể ngồi thận mạch máu lớn 1.2 Hình thể đại thể thận 1.3 Hệ thống đài bể thận 1.4 Các dạng đài thận bể thận phát phim UIV 1.5 Xác định đặc điểm giải phẫu đài thận 1.6 Góc bể thận đài thay đổi theo vị trí sỏi 1.7 Góc bể thận đài 240, ống soi mềm khơng thể tiếp cận đài 1.8 Ống soi mềm tiếp cận đài với gập sơ cấp (A) gập thứ cấp (B) 13 1.9 Dây dẫn Laser bị cắt chéo, chùm tia bị xiên 19 1.10 Mô tả kỹ thuật dùng Laser tán sỏi 21 1.11 Tổn thương thành niệu quản (độ 1, 3) 29 2.1 Hình ảnh sỏi trước mổ mổ 35 2.2 Cách đo thông số giải phẫu thận 2.3 Ống soi mềm Flex-X (Karl Storz Inc) 2.4 Đầu ống soi mềm 37 2.5 Ống soi niệu quản bán cứng 37 2.6 Ống nòng niệu quản dây dẫn (guide wire) 2.7 Rọ lấy sỏi Nitinol 38 2.8 Rọ gắp sỏi Nitinol (2,6F) 2.9 Rọ lấy sỏi Dormia hỏng vỏ rọ Dormia 39 36 37 38 38 31 Kourambas J., Delvecchio F C., Munver R., et al (2000) Nitinol stone retrieval-assisted ureteroscopic management of lower pole renal calculi Urology, 56(6): 935-939 32 Landman J., Monga M., El-Gabry E A., et al (2002) Bare naked baskets: Ureteroscope deflection and flow characteristics with intact and disassembled ureteroscopic nitinol stone baskets The Journal of Urology, 167: 2377-2379 33 Mugiya S., Ohhira T., Un-No T., et al (1999) Endoscopic management of upper urinary tract disease using a 200-μm Holmium laser fiber: Initial experience in Japan Urology, 53: 60-64 34 Einstein A (1917) Zur Quantentheorie der Strahlung Physikalische Zeitschrift, 18: 121-128 35 Maiman T H (1960) Stimulated optical radiation in ruby Nature, 187: 493-494 36 Vũ Công Lập, Trần Công Duyệt, Đỗ Kiên Cường (1999) Đại cương về Laser y học Laser ngoại khoa NXB Y học, Hà Nội 37 Molina W R., Marchini G S., Pompeo A., et al (2014) Determinants of Holmium: Yttriumealuminum-garnet Laser time and energy during ureteroscopic Laser lithotripsy Urology, 83: 738-744 38 Wiener S V., Deters L A., Pais V M (2012) Effect of stone composition on operative time during ureteroscopic Holmium:YttriumAluminum-Garnet Laser Lithotripsy with active fragment retrieval Urology, 80: 790-794 39 Vassar G J., Teichman J M H., Glickman R D (1998) Holmium: YAG lithotripsy efficiency varies with energy density The Journal of Urology, 160: 471-476 40 Traxer O., Lechevallier E., Saussine C (2008) Urétéroscopie souplelaser Holmium-YAG: Le matériel Progrès en Urologie, 18: 917-928 41 Nazif O A., Teichman J M H., Glickman R D., et al (2004) Review of Laser fibers: A practical guide for urologists Journal of Endourology, 18(9): 818-829 42 Hecht S L., Wolf J S (2013) Techniques for Holmium Laser lithotripsy of intrarenal calculi Urology, 81: 442-445 43 Schoenthaler M., Wilhelm K., Katzenwadel A., et al (2012) Retrograde intrarenal surgery in treatment of nephrolithiasis: Is a 100% stone-free rate achievable? Journal of Endourology, 26(5): 489-493 44 Miernik A., Wilhelm K., Ardelt P U., et al (2012) Standardized flexible ureteroscopic technique to improve stone Urology, 80(6): 1198-1202 45 Sea J., Jonat L M., Chew B H., et al (2012) Optimal power settings for Holmium:YAG lithotripsy The Journal of Urology, 187: 914-919 46 Chapman R A., Somani B K., Robertson A., et al (2014) Decreasing cost of flexible ureterorenoscopy: Single-use Laser fiber cost analysis Urology, 83(5): 1003-1005 47 Yanke B., Bagley D (2007) Complications in ureteroscopy In: Complication of urologic surgery and practice: Diagnosis, prevention and management, Informa Healthcare, London, 443-454 48 Nguyễn Bửu Triều, Nguyễn Quang (2003) Tán sỏi niệu quản qua nội soi Trong: Nội soi Tiết niệu, NXB Y học, Hà Nội, 91-109 49 Dương Văn Trung (2009) Nghiên cứu kết tai biến, biến chứng tán sỏi niệu quản nội soi ngược dòng Luận án tiến sĩ y học, Học viện quân y, Hà Nội 50 Johnson D B., Pearle M S (2004) Complications of ureteroscopy Urologic Clinics of North America, 31: 157-171 51 Grasso M., Bagley D (1998) Small diameter, actively deflectable, flexible ureteropyeloscopy The Journal of Urology, 160: 1648-1654 52 Geavlete P., Georgescu D., Nita G., et al (2006) Complications of 2735 retrograde semirigid ureteroscopy procedures a single-center experience Journal of Endourology, 20(3): 179-185 53 Fan S., Gong B., Hao Z., et al (2015) Risk factors of infectious complications following flexible ureteroscope with a Holmium Laser: A retrospective study International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 8(7): 11252-11259 54 Dindo D., Demartines N., Clavien P.A (2004) Classification of Surgical complications: A new proposal with evaluation in a cohort of 6336 patients and results of a survey Annals of Surgery, 240(2): 205–213 55 Traxer O., Thomas A (2013) Prospective evaluation and classification of ureteral wall injuries resulting from insertion of a ureteral access sheath during retrograde intrarenal surgery The Journal of Urology, 189: 580-584 56 Marshall V F (1964) Fiber optics in urology The Journal of Urology, 91: 110-114 57 Bagley D H., Huffman J.L., Lyon E.S (1987) Flexible ureteropyeloscopy: diagnosis and treatment in the upper urinary tract The Journal of Urology, 138: 280-285 58 Kavoussi L., Clayman R V., Basler J (1989) Flexible, actively deflectable fiberoptic ureteronephroscopy The Journal of Urology, 142: 949-954 59 Grasso M., Bagley D A (1994) A 7.5/8.2 F actively deflectable, flexible ureteroscope: a new device for both diagnostic and therapeutic upper urinary tract endoscopy Urology, 43: 435-441 60 Ankem M.K., Lowry P.S., Slovick R.W., et al (2004) Clinical utility of dual active deflection flexible ureteroscope during upper tract ureteropyeloscopy Urology, 64: 430-434 61 Zilberman D E., Lipkin M E., Ferrandino M N., et al (2011) The digital flexible ureteroscope: in vitro assessment characteristics Journal Of Endourology, 25: 519-522 of optical 62 Yinghao S., Yang B., Gao X (2010) The management of renal caliceal calculi with a newly designed ureteroscope: a rigid ureteroscope with a deflectable tip Journal Of Endourology, 24: 23-26 63 Doizi S., Kamphuis G., Giusti G (2016) First clinical evaluation of a new singleuse flexible ureteroscope (LithoVue™): a European prospective multicentric feasibility study World Journal of Urology, 16: 36-45 64 Usawachintachi M., Isaacson D., Taguchi K (2017) A Prospective Case Control Study Comparing LithoVue™, a Single-Use Flexible Disposable Ureteroscope, to Flexible Reusable Fiber-optic Ureteroscopes Journal of Endourology, 31: 203-208 65 Desai M M., Aron M., Gill I S et al (2008) Flexible robotic retrograde renoscopy: description of novel robotic device and preliminary laboratory experience Urology, 72: 42-46 66 Saglam R., Muslumanoglu A.Y., Tokatli Z et al (2014) A new robot for flexible ureteroscopy: development and early clinical results (IDEAL stage 1-2b) European Urology, 66: 1092-1100 67 Molina W R., Kim F J., Spendlove J., et al (2014) The STONE Score: A new assessment tool to predict stone free rates in ureteroscopy from pre-operative radiological features International Brazilian Journal of Urology, 40(1): 23-29 68 Knoll T., Michel M.S (2005) Ureterorenoscopy In: Manual Endourology - Training for Resident, Springer, Berlin, 106-114 69 Auge B K., Dahm P., Wu N Z., et al (2001) Ureteroscopic Management of lower-pole renal calculi: Technique of calculus displacement Journal ofEndourology, 15(8): 835-838 70 Phan Trường Bảo (2016) Đánh giá vai trò nội soi mềm điều trị sỏi thận Luận án tiến sĩ y học, Đại học Y dược TP HCM 71 Cocuzza M., Colombo J R., Ganpule A., et al (2009) Combined retrograde flexible ureteroscopic lithotripsy with Holmium YAG Laser for renal calculi associated with ipsilateral ureteral stones Journal of Endourology, 23(2): 253-257 72 Chung B I., Aron M., Hegarty N J., et al (2008) Ureteroscopic versus percutaneous treatment for medium-size (1–2cm) renal calculi Journal of Endourology, 22(2): 343-346 73 Herrera-Gonzalez G., Netsch C., Oberhagemann K., et al (2011) Effectiveness of single flexible ureteroscopy for multiple renal calculi Journal of Endourology, 25(3): 431-435 74 Jessen J P., Honeck P., Knoll T., et al (2014) Flexible ureterorenoscopy for lower pole stones influence of the collecting system’s anatomy Journal of Endourology, 28(2): 146-151 75 Ricchiuti D J., Smaldone M C., Jacobs B L., et al (2007) Staged retrograde endoscopic lithotripsy as alternative to PCNL in select patients with large renal calculi Journal of Endourology, 21(12): 1421-1424 76 Bilgasem S., Pace K T., Dyer S., et al (2003) Removal of asymptomatic ipsilateral renal stones following rigid ureteroscopy for ureteral stones Journal of Endourology, 17(6): 397-399 77 Martin F., Hoarau N., Lebdai S., et al (2014) Impact of lower pole calculi in patients undergoing retrograde intrarenal surgery Journal of Endourology, 28(2): 141-145 78 Gao X., Peng Y., Shi X., et al (2014) Safety and efficacy of retrograde intrarenal surgery for renal stones in patients with a solitary kidney: A single-center experience Journal of Endourology, 28(11): 1290-1294 79 Elbir F., Başıbüyük İ., Topaktaş R., et al (2015) Flexible ureterorenoscopy results: Analysis of 279 cases Turkish Journal of Urology, 41(3): 113-118 80 Perlmutter A E., Talug C., Tarry W F., et al (2008) Impact of stone location on success rates of endoscopic lithotripsy for nephrolithiasis Journal of Urology, 71(2): 214-217 81 Hyams E S., Munver R., Bird V G., et al (2010) Flexible ureterorenoscopy and Holmium Laser lithotripsy for the management of renal stone burdens that measure to cm: A multi-institutional experience Journal of Endourology, 24(10): 1583-1588 82 Breda A., Ogunyemi O., Leppert J T., et al (2009) Flexible ureteroscopy and Laser lithotripsy for multiple unilateral intrarenal stones European Urology, 55: 1190-1197 83 Stern J M., Yiee J., Park S (2007) Safety and efficacy of ureteral access sheaths Journal of Endourology, 21(2): 119-123 84 Geavlete P., Aghamiri S A S., Multescu R (2006) Retrograde flexible ureteroscopic approach for pyelocaliceal calculi Urology Journal, 3(1): 15-19 85 Breda A., Ogunyemi O., Leppert J T., et al (2008) Flexible ureteroscopy and laser lithotripsy for single intrarenal stones cm or greater: Is this the new frontier? The Journal of Urology, 179: 981-984 86 Riley J M., Stearman L., Troxel S (2009) Retrograde ureteroscopy for renal stones larger than 2.5 cm Journal of Endourology, 23(9): 1395-1398 87 Wendt-Nordahl G., Mut T., Krombach P., et al (2011) Do new generation flexible ureterorenoscopes offer a higher treatment success than their predecessors? Urological Research,39: 185-188 88 Sener N C., Bas O., Sener E., et al (2014) Asymptomatic lower pole small renal stones: shock wave lithotripsy, flexible ureteroscopy, or observation? A prospective randomized trial Urology, 85: 33-37 89 Pompeo A., Molina W R., Juliano C., et al (2013) Outcomes of intracorporeal lithotripsy of upper tract stones is not affected by BMI and skin-to-stone distance (SSD) in obese and morbid patients International Brazilian Journal of Urology, 39(5): 702-711 90 Bozkurt O F., Resorlu B., Yildiz Y., et al (2011) Retrograde intrarenal surgery versus percutaneous nephrolithotomy in the management of lower-pole renal stones with a diameter of 15 to 20 mm Journal of Endourology, 25(7): 1131-1135 91 Chu L., Sternberg K M., Averch T D (2011) Preoperative stenting decreases operative time and reoperative rates of ureteroscopy Journal of Endourology, 25(5): 751–754 92 Pang K K., Fuchs G J (1993) Ureteral stents and flexible ureterorenoscopy Journal of Endourology, 7(2): 145-149 93 Rubenstein R A., Zhao L C., Loeb S.,et al (2007) Prestenting improves ureteroscopic stone-free rates Journal of Endourology, 21(11): 1277-1280 94 Monga M., Bhayani S., Landman J., et al (2001) Ureteral access for upper urinary tract disease: The access sheath Journal of Endourology, 15(8): 831 - 834 95 Ng Y H., Somani B K., Dennison A., et al (2010) Irrigant flow and intrarenal pressure during flexible ureteroscopy the effect of different access sheaths, working channel instruments, and hydrostatic pressure Journal of Endourology, 24(12): 1915-1920 96 Mogilevkin Y., Sofer M., Margel D., et al (2014) Predicting an effective ureteral access sheath insertion a bicenter prospective study Journal of Endourology, 28(12): 1414-1417 97 Torricelli F C., De S., Hinck B., et al (2014) Flexible Ureteroscopy with a ureteral access sheath: When to stent? The Journal of Urology, 83: 278-281 98 Monga M., Best S., Venkatesh R., et al (2006) Durability of flexible ureteroscopes: A randomized, prospective study The Journal of Urology, 176: 137-141 99 Johnson G B., Portela D Grasso M (2006) Advanced ureteroscopy wireless and sheathless Journal of Endourology, 20(8): 552-555 100 Kourambas J., Byrne R R., Preminger G M (2001) Does a ureteral access sheath facilitate ureteroscopy? Journal Of Urology, 165: 789-793 101 L’esperance J O., Ekeruo W O., Scales C D., et al (2005) Effect of ureteral access sheath on stone-free rates in patients undergoing ureteroscopic management of renal calculi Urology, 66: 252-255 102 Berquet G., Prunel P., Verhoest G., et al (2014) The use of a ureteral access sheath does not improve stone-free rate after ureteroscopy for upper urinary tract stones World Journal of Urology, 13: 1-15 103 Holland R., Margel D., Livne P M., et al (2006) Retrograde intrarenal surgery as second-line therapy yields a lower success rate Journal of Endourology, 20(8): 556-559 104 Traxer O., Thibault F., Niang L., et al (2008) Calcul caliciel inférieur et urétérorénoscopie souple: Mobiliser le calcul avant de le fragmenter Progress en Urologie, 16(2): 929-937 105 Durak E., Hruby G., Mitchell R., et al (2008) Evaluation of a protective Laser sheath for application in flexible ureteroscopy Journal of Endourology, 22(1): 57-59 106 Afane J S., Olweny E O., Bercowsky E., et al (2000) Flexible ureteroscopes: A single center evaluation of the durability and function of the new endoscopes smaller than 9F The Journal of Urology, 164: 1164-1168 107 Ito H., Kawahara T., Terao H., et al (2012) The most reliable preoperative assessment of renal stone burden as a predictor of stone-free status after flexible ureteroscopy with Holmium Laser lithotripsy: A single-center experience Urology, 80: 524-528 108 Hussain M., Acher P., Penev B., et al (2011) Redefining the limits of flexible ureterorenoscopy Journal of Endourology, 25(1): 45-49 109 Rosette J D L., Denstedt J., Geavlete P., et al (2014) The clinical research office of the endourological society ureteroscopy global study: Indications, complications, and outcomes in 11,885 Patients Journal Of Endourology, 28(2): 131-139 110 Levy M M., Fink M P., Marshall J C., et al (2003) 2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS International Sepsis Definitions Conference Intensive Care Medicine, 29: 530-538 111 Youssef R F., Neisius A., Goldsmith Z G., et al (2014) Clinical outcomes after ureteroscopic lithotripsy in patients who initially presented with urosepsis matched pair comparison with elective ureteroscopy Journal of Endourology, 28(12): 1439-1443 PHỤ LỤC PHIẾU NGHIÊN CỨU “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nội soi niệu quản ngược dòng điều trị sỏi thận ống soi mềm” I.HÀNH CHÍNH: Họ tên: Năm sinh: Giới: Địa chỉ: Ngày nhập viện: SNV: Ngày viện: BV: II THĂM KHÁM BỆNH NHÂN 1.1 Lý vào viện: 1.2 Tiền sử: 1.3 Lâm sàng: 1.4 Cận lâm sàng 1.4.1 Xét nghiệm: - Máu: Nhóm máu: HC: Hb: Hct: Glu: Ure: Cre: HC: BC: BC: TC: Nitrit: SG: - Nước tiểu: pH: Cấy: 1.4.2 KUB: Thận NC: Thận đối diện: 1.4.3 Siêu âm: Thận NC: Thận đối diện: Độ ứ nước thận: Kết hợp KUB Siêu âm: - Sối lượng sỏi: viên - Tổng kích thước lớn nhất: (mm) (viên 1: * mm, viên 2: * mm, (diện tích bề mặt sỏi: D*R*0.25*∏ mm2 ) - Vị trí sỏi: 1.4.4 UIV: viên 3: * mm) NQ: viên KT: mm BT: viên KT: mm ĐT: viên KT: mm ĐG: viên KT: mm ĐD: viên KT: mm Có Khơng Chức thận: Góc bể thận – đài dưới: độ Chiều rộng cổ đài dưới: Chiều dài cổ đài dưới: III QUÁ TRÌNH NỘI SOI 3.1 Chuẩn bị bệnh nhân trước phẫu thuật: Thời gian đặt JJ: ngày 3.2 Phẫu thuật: - Vơ cảm: - C-arm: có khơng - Ống nòng NQ: - Vị trí sỏi phát nội soi Carm: Thời gian: giây - Dùng ống soi NQ bán cứng: + Tán sỏi trước NSM Vị trí tán sỏi: + Sau dùng NSM Vị trí tán sỏi: - NSM: + Sử dụng thuốc cản quang: + Tiếp cận sỏi: + Cắt cổ đài thận để tiếp cận sỏi: + Di chuyển sỏi: + Vị trí sỏi không tán được: + Sử dụng vỏ bảo vệ Laser cải tiến: - Kết mổ: Sỏi vụn ≤ 4mm Còn mảnh sỏi > 4mm Khơng tán sỏi : - Đặt JJ sau mổ: - Tai biến: Rách niệu mạc: Thủng NQ, BT: Vỡ NQ, BT: Đứt niệu quản: Chảy máu: NSM hỏng: Laser hỏng: Chuyển mổ mở: Truyền máu: - Thời gian toàn trình phẫu thuật: phút - Ghi chú: IV HẬU PHẪU - Tiểu máu: Đỏ Hồng Vàng Thời gian: - Sốt: ghi chú Thời gian: - Kháng sinh: Uống TM TB Tên Ks: Thời gian dùng KS: - Chụp KUB sau mổ ngày: Có Khơng - Điều trị thêm: ESWL PCNL NSM lần - Nội soi niệu quản với ống cứng giải chuổi sỏi: Thời gian: - Thời gian nằm viện: ngày V TÁI KHÁM 4.1 Tái khám sau tháng: Có Khơng KUB kiểm tra Có Khơng Kết quả: Cón sỏi Sạch sỏi SA kiểm tra Có Khơng Kết quả: Cón sỏi Sạch sỏi Rút JJ: Có Khơng Có Khơng KUB kiểm tra Có Khơng Kết quả: Cón sỏi Sạch sỏi SA kiểm tra Có Khơng 4.1 Tái khám sau tháng: Kết quả: Cón sỏi Sạch sỏi Rút JJ: Có Khơng 4.3 Những điều trị tiếp theo: Ghi chú: Người nghiên cứu ... riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả PHẠM NGỌC HÙNG MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt luận án Danh mục bảng Danh... VIỆN QUÂN Y PHẠM NGỌC HÙNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT NỘI SOI NIỆU QUẢN NGƯỢC DÒNG ĐIỀU TRỊ SỎI THẬN BẰNG ỐNG SOI MỀM Chuyên ngành: Ngoại thận Tiết niệu Mã số: 62720126 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC... 76 4.4 ĐÁNH GIÁ TAI BIẾN – BIẾN CHỨNG 95 KẾT LUẬN 99 KIẾN NGHỊ 101 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 103 102 DANH MỤC KÝ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nội soi niệu quản ngược dòng điều trị sỏi thận bằng ống soi mềm, Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nội soi niệu quản ngược dòng điều trị sỏi thận bằng ống soi mềm

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay