KẾ HOẠCH GIẢNG dạy thực tập

2 36 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 14:35

SỞ GD&ĐT THANH HĨA TRƯỜNG THPT LÊ HỒN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY Họ tên giáo sinh: Lê Thị Bích Hường Ngành đào tạo: ĐHSP Toán Lớp chủ nhiệm: 10a5 Lớp: K17B – ĐHSP Toán Khoa: Khoa h ọc t ự nhiên Thời gian: 08 tuần từ ngày 05/03 đến ngày hết ngày 29/04/2018 Giáo viên hướng dẫn: Thầy Hồng Đình Đức Tuần Tuần Biện pháp thực + Dự lớp 10a5: Bài tập + Thứ 5, ngày + Dự Cơ Lê phương trình đường thẳng 08/03/2018 Thị Phương (tiết 33) + Dự lớp 10a1: Dấu nhị + Thứ 6, ngày + Dự Thầy thức bậc 09/03/2018 Nguyễn Duy Trình Nội dung Thời gian + Dự lớp 10a2: Bất + Thứ 6, ngày + Dự Thầy phương trình hệ bất 09/03/2018 Hồng Đình Đức phương trình bậc ẩn (tiết 54) + Dự lớp 10a1: Đường + Thứ tròn Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần + Dự sinh viên Nguyễn Hương Giang + Dự lớp 11a3: Khái + Thứ 7, ngày + Dự Thầy niệm đạo hàm 17/03/2018 Hồng Đình Đức Kết dự kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH GIẢNG dạy thực tập, KẾ HOẠCH GIẢNG dạy thực tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay