Khảo sát và xây dựng cơ sở dữ liệu tần suất các alen của 15 locus gen hệ identifiler từ quần thể người dân tộc dao ứng dụng trong giám định AND

71 23 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 14:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT HÀ ĐẠI DƯƠNG KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TẦN SUẤT CÁC ALEN CỦA 15 LOCUS GEN HỆ IDENTIFILER TỪ QUẦN THỂ NGƯỜI DÂN TỘC DAO ỨNG DỤNG TRONG GIÁM ĐỊNH ADN LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC Hà Nội - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT HÀ ĐẠI DƯƠNG Tên đề tài: KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TẦN SUẤT CÁC ALEN CỦA 15 LOCUS GEN HỆ IDENTIFILER TỪ QUẦN THỂ NGƯỜI DÂN TỘC DAO ỨNG DỤNG TRONG GIÁM ĐỊNH ADN Học viên: Hà Đại Dương Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm Mã số: 60.42.01.14 Người hướng dẫn: Đại tá PGS TS Nguyễn Văn Hà Hà Nội - 2017 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành tốt luận văn tơi xin gửi tới đồng chí Đại tá.PGS.TS Nguyễn Văn Hà - Phó Giám đốc Trung tâm giám định Sinh học pháp lý - Viện Khoa học hình - Bộ Cơng an với lòng biết ơn sâu sắc lời cảm ơn chân thành, người nhiệt tình hướng dẫn, dạy bảo, động viên tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành tốt luận văn Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo tập thể cán chiến sỹ Trung tâm giám định sinh học pháp lý - Viện Khoa học hình tạo điều kiện cho tham gia học tập thực nghiệm phòng thí nghiệm để hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo cán Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt nam nói chung, Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật nói riêng tham gia tổ chức, quản lý, giảng dạy lớp cao học K19 hướng dẫn, trang bị kiến thức cho sở tạo tiền đề giúp tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè đồng nghiệp ln ủng hộ động viên tinh thần, giúp vượt qua khó khăn, trở ngại q trình học tập nghiên cứu Một lần nữa, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với giúp đỡ nhiệt tình, q báu đó! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Học viên Hà Đại Dương MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài 3 Bố cục luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan người dân tộc Dao Việt Nam 1.2 Giám định gen khoa học hình 1.2.1 Lịch sử đời giám định gen 1.2.2 Khái quát trình tự STR (Sort Tandem Repeats) 1.2.3 Phân loại thị STR sử dụng STR giám định gen 1.2.4 Các locus STR kit Identifler 1.2.5 Ưu điểm hạn chế kit Identifiler công tác giám định 11 1.3 Xây dựng sở liệu gen người phục vụ công tác giám định 11 1.3.1 Mục đích xây dựng sở liệu gen 11 1.3.2 Quy trình xây dựng sở liệu gen 12 1.3.3 Số lượng mẫu tính tốn tần suất alen 13 1.4 Tình hình nghiên cứu ngồi nước khảo sát tần suất alen locus gen sử dụng giám định gen 13 1.4.1 Tình hình nghiên cứu giới 13 1.4.2 Tình hình nghiên cứu nước 14 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 2.1 Nội dung nghiên cứu 16 2.2 Phương pháp nghiên cứu 16 2.2.1 Thu mẫu 16 2.2.2 Phân tích mẫu 17 2.2.3 Xử lý số liệu thống kê tính tần suất locus gen 19 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 22 3.1 Kết thu, bảo quản mẫu tách chiết ADN 22 3.2 Kết thực phản ứng PCR, điện di phân tích kiểu gen 22 3.3 Kết xử lý số liệu thống kê 25 3.3.1 Kết tính tốn tần suất alen 25 3.3.2 Kết quan sát kiểu gen locus tính tốn số kiểm định 2 28 3.3.3 So sánh số kiểm định 2 tính toán (2tt) với lý thuyết (2lt) đánh giá phù hợp với định luật Hardy - Weinberg 35 3.3.4 So sánh tần suất alen người Dao với số dân tộc 36 3.4 Một số ví dụ ứng dụng kết đề tài công tác giám định ADN Viện Khoa học hình - Bộ Cơng an 48 KẾT LUẬN 51 KIẾN NGHỊ 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHỤ LỤC 56 DANH MỤC MỘT SỐ KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN ADN - Axit Deoxyribo Nucleic ARN - Axít ribonucleic A - Adenine T - Thymine G - Guanine C - Cytosine NST - Nhiễm sắc thể VNTR - Variable Number of Tandem Repeat - Các trình tự lặp ngắn STR - Short Tandem Repeat - Các trình tự lặp ngắn ID - Identifiler/Identify definition PCR - Polymerase Chain Reaction - Phản ứng chuỗi trùng hợp FTA - Giấy thu mẫu máu phục vụ giám định ADN bp - Base pair ANTT - An ninh trật tự KHHS - Khoa học hình BCA - Bộ Cơng an CE - Điện di mao dẫn DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Sơ đồ bước xây dựng sở liệu gen 12 Hình 3.1 Hình ảnh kiểu gen dạng peak từ mẫu ký hiệu D96 23 Hình 3.2 Hình ảnh kiểu gen dạng peak từ mẫu ký hiệu D39 24 Hình 3.3 Hình ảnh kiểu gen dạng peak từ mẫu ký hiệu D68 25 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Các locus STR đơn vị lặp kit Identifiler 10 Bảng 3.1: Kết định lượng ADN 22 Bảng 3.2: Tần suất xuất alen 15 locus hệ Identifiler với quần thể người dân tộc Dao………………………………………………………….27 Bảng 3.3: Số lượng kiểu gen quan sát locus D8S1179 28 Bảng 3.4: Số lượng kiểu gen quan sát locus D21S11 28 Bảng 3.5: Số lượng kiểu gen quan sát locus D7S820 29 Bảng 3.6: Số lượng kiểu gen quan sát locus CSF1PO 29 Bảng 3.7: Số lượng kiểu gen quan sát locus D3S1358 30 Bảng 3.8: Số lượng kiểu gen quan sát locus TH01 30 Bảng 3.9: Số lượng kiểu gen quan sát locus D13S317 30 Bảng 3.10: Số lượng kiểu gen quan sát locus D16S539 31 Bảng 3.11: Số lượng kiểu gen quan sát locus TPOX 31 Bảng 3.12: Số lượng kiểu gen quan sát locus D16S539 32 Bảng 3.13: Số lượng kiểu gen quan sát locus vWA 32 Bảng 3.14: Số lượng kiểu gen quan sát locus D19S433 33 Bảng 3.15: Số lượng kiểu gen quan sát locus D18S51 33 Bảng 3.16: Số lượng kiểu gen quan sát locus FGA 34 Bảng 3.17: Số lượng kiểu gen quan sát locus D18S51 34 Bảng 3.18: So sánh 2TT 2LT 35 Bảng 3.19: Tần suất alen (%) locus gen hệ Identifiler dân tộc Dao, Kinh người gốc Mỹ [17] 36 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Viện Khoa học hình thành lập vào ngày 19 tháng năm 1978 theo Quyết định 78/QĐ-BNV Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Quốc Hoàn ký Trải qua gần 40 năm xây dựng trưởng thành, Viện trở thành quan đầu ngành lực lượng kỹ thuật hình nước Cho đến nay, Viện Khoa học hình hình thành đội ngũ giám định viên có chun mơn nghiệp vụ, làm chủ nhiều trang thiết bị máy móc đại, đảm bảo cơng tác giám định xác khách quan Trong lĩnh vực giám định kỹ thuật hình pháp y Viện Khoa học hình sự, giám định gen lĩnh vực giám định tạo dựng nhiều “tiếng vang” cơng tác phòng, chống tội phạm giữ gìn an ninh trị, trật tự an tồn xã hội Từ tháng năm 1999, Viện Khoa học hình triển khai lĩnh vực giám định gen với tồn quy trình chuyển giao từ Viện Khoa học hình bang Victoria - Úc, ban đầu sử dụng hệ NinePlex II (gồm 09 locus) Đến năm 2006 Viện Khoa học hình đưa vào ứng dụng hệ Identifiler (gồm 15 locus STR) giám định gen Với phát triển khoa học kỹ thuật nói chung, giám định gen nói riêng, kết luận giám định gen từ dấu vết sinh vật như: máu, tinh dịch, lơng tóc… dấu vết quan trọng thường xuất hầu hết vụ án, vụ án hình nghiêm trọng giết người, hiếp dâm…trở thành nguồn chứng vật chất vô quan trọng để đấu tranh với tội phạm Tuy nhiên, từ thực tiễn cho thấy, kết luận giám định gen thường so sánh kiểu gen phân tích từ dấu vết trường với đối tượng hay nạn nhân xác định quan hệ huyết thống cha, mẹ đẻ - đẻ Nếu kiểu gen phân tích từ dấu vết trường khơng trùng với đối tượng hay nạn nhân, kiểu gen người không phù hợp di truyền với bố mẹ giả định kết luận loại trừ Nhưng kiểu gen phân tích đưa so sánh hồn tồn phù hợp, tốn đặt khả có người khác quần thể có kiểu gen có phù hợp di truyền với người khơng? Thực tế, khơng thể có sở liệu gen đầy đủ người quần thể, việc khảo sát số lượng người định đại diện cho quần thể sở khoa học để ước lượng tần suất kiểu gen Nhận quan tâm, đạo Chính phủ, Bộ Cơng an, Viện Khoa học hình xây dựng sở liệu gen quần thể dân tộc người khắp nước, đặc biệt nơi có nhiều tội phạm nguy hiểm, diễn biến phạm tội phức tạp để phục vụ công tác giám định xây dựng Tàng thư gen Đến nay, Viện xây dựng trung tâm liệu gen với số lượng hàng chục nghìn mẫu, với quần thể người: Kinh, Khmer, Mông, Tày Tuy nhiên, chưa có liệu người Dao Người Dao Việt Nam có dân số 751.067 người, cư trú 61 tổng số 63 tỉnh, thành phố Người Dao cư trú tập trung tỉnh miền núi phía Bắc nước ta Thời gian gần khu vực người Dao sinh sống thường điểm phức tạp an ninh trị, trật tự an tồn xã hội, thường xun có đối tượng phạm tội trị, tội phạm người nước ngoài, tội phạm ma túy kết cấu với người dân tộc Dao để thực hành vi phạm tội gây rối trật tự, buôn bán phụ nữ trẻ em, buôn bán sử dụng ma túy Số vụ việc cần giám định ADN liên quan tới người dân tộc Dao có chiều hướng gia tăng Nên việc thu thập thông tin dân số có liệu gen phục vụ quản lý nhân khẩu, phòng chống tội phạm cơng việc cần thiết Hiện chưa có đề tài nghiên cứu ADN người Dao phục vụ giám định gen Chính lí trên, tơi chọn đề tài nghiên cứu “Khảo sát xây dựng sở liệu tần suất alen 15 locus gen hệ Identifiler từ quần thể người dân tộc Dao ứng dụng giám định ADN” làm đề tài luận văn Thạc sỹ Đề tài hoàn thiện đóng góp sở khoa học vào cơng tác giám định gen bổ sung liệu người Dao vào sở liệu gen mà Viện Khoa học hình xây dựng Mục tiêu đề tài Đề tài hướng tới mục tiêu: - Khảo sát tần suất alen 15 locus gen (hệ Identifiler) từ 120 người thuộc dân tộc Dao khỏe mạnh, quan hệ huyết thống với nhau, sinh sống khu vực tỉnh vùng núi phía bắc Việt Nam Các tần suất kiểm định phù hợp ngẫu nhiên theo định luật cân Hardy - Weinberg, đảm bảo tính xác, khách quan để sử dụng kết luận giám định Ngồi ra, đề tài hướng tới mục tiêu bổ sung liệu gen người Dao vào hệ thống liệu gen dân tộc Viện Khoa học hình - Ứng dụng bảng tần suất xây dựng vào việc tính tốn tần suất alen vụ án cụ thể mà mẫu thu từ người Dao Bố cục luận văn Luận văn trình bày theo quy định tiêu chuẩn luận văn Thạc sỹ Bộ Giáo dục đào tạo Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn cấu trúc gồm chương: - Chương 1: Tổng quan tài liệu - Chương 2: Nội dung phương pháp nghiên cứu - Chương 3: Kết nghiên cứu bàn luận 50 Ngoài Viện Khoa học hình sử dụng bảng tần suất để tính tốn xác suất số vụ án khác mà mẫu giám định thu từ người dân tộc Dao Qua vụ án thực tế cho thấy khơng có bảng tần suất alen hệ ID người dân tộc Dao khó khăn cho giám định viên đưa kết luận cuối Nếu mẫu cần giám định mẫu so sánh có trùng khớp kiểu gen có cho nhận alen bắt buộc xác định quan hệ huyết thống cha đẻ - đẻ, mẹ đẻ - đẻ 51 KẾT LUẬN Với kết khảo sát xây dựng bảng liệu tần suất alen 15 locus hệ Identifiler từ quần thể người dân tộc Dao chúng tơi có số kết luận sau: Đã thu mẫu máu từ 120 người dân tộc Dao tỉnh miền núi phía bắc (Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lai Châu…) có tính đại diện với độ tin cậy cao phân tích ADN theo quy trình giám định Viện Khoa học hình thu bảng kiểu gen đầy đủ theo hệ Identifiler cá thể Đưa bảng liệu tần suất đầy đủ alen 15 locus gen hệ Identifiler người dân tộc Dao Bảng liệu tần suất kiểm định cho thấy 120 mẫu khảo sát (mẫu thực nghiệm) phù hợp theo cân Hardy - Weinberg So sánh liệu gen quần thể nghiên cứu với quần thể khác có số liệu cơng bố quần thể người Kinh (Việt Nam), quần thể người dân tộc Tày người dân tộc Khmer Qua nghiên cứu cho thấy 15 locus gen kể cho thấy: 15 thị STR phù hợp nghiên cứu gen quần thể người Dao phục vụ cho công tác giám định ADN hình sự; có tính đa hình cao, áp dụng công tác giám định ADN để truy nguyên cá thể xác định quan hệ huyết thống phục vụ công tác điều tra tội phạm yêu cầu giám định tổ chức cá nhân Việt Nam Kết nghiên cứu đề tài khoa học để xây dựng sở pháp lý cho Kết luận giám định ADN có đối tượng giám định người dân tộc Dao Quy trình tiến hành khảo sát tuân thủ theo quy trình xây dựng sở liệu gen nên số liệu đạt tiêu chuẩn để đưa vào tàng thư gen Viện Khoa học hình 52 KIẾN NGHỊ Do điều kiện nghiên cứu hạn chế Sau thực xong đề tài chúng tơi có số kiến nghị sau: Cần phải có nghiên cứu quần thể người dân tộc Dao với số lượng mẫu lớn để phát alen chưa xuất hiện, alen để tần suất mẫu khảo sát tiệm cận với tần suất thực tế quần thể Đưa vào ứng dụng bảng tần suất alen để tính xác suất Kết luận giám định lực lượng Kỹ thuật hình tổ chức giám định khác Kiến nghị đưa liệu gen quần thể người dân tộc Dao mà đề tài khảo sát vào tàng thư gen Viện Khoa học hình - Bộ Công an 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt [1] Ban đạo Tổng điều tra dân số nhà Trung ương, Kết toàn Tổng điều tra Dân số Nhà Việt Nam năm 2009, Nhà xuất Thống kê [2] Chu Văn Mẫn, Tin học công nghệ sinh học, NXB Giáo dục Việt Nam, 2009 [3] Chu Văn Mẫn, Đào Hữu Hồ, Giáo trình thống kê sinh học, NXB Khoa học kỹ thuật,1999 [4] Đào Hữu Hồ, Xác suất thống kê, NXB đại học quốc gia Hà Nội, 1999 [5] Đào Hữu Hồ, Xác suất thông kê, NXB đại học Quốc gia Hà Nội, 2010 [6] Tô Phi Phượng, Giáo trình lý thuyết Thống kê, NXB Giáo dục, HN 1996 [7] Hà Quốc Khanh (2000), “Điều tra xây dựng sở liệu tần suất gen hệ Nineplex người Việt (Kinh) ứng dụng giám định gen”, Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2000 [8] Lê Đức Vĩnh, Giáo trình Xác suất thống kê, Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 2006 [9] Phạm Xuân Kiều, Giáo trình Xác suất thống kê, NXB Giáo dục, 2005 [10] Tăng Văn Khiên, Điều tra chọn mẫu ứng dụng công tác thống kê, NXB Thống kê, Hà Nội, 2003 [11] TS Lê Thị Thu Thủy, “Khảo sát xây dựng sở liệu tần suất alen 15 gen hệ Identifiler quần thể người Việt (Kinh) ứng dụng giám định gen (ADN) lực lượng Kỹ thuật hình sự”, Đề tài khoa học cấp Bộ, (2012) 54 [12] TS Lê Thị Thu Thủy, Vai trò sở liệu tần suất giám định tư pháp gen (ADN), tạp chí Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Số 31 (2012) 178 [13] TS Nguyễn Văn Đức, Phương pháp kiểm tra thống kê Sinh học, NXB khoa học kỹ thuật, 2002 [14] Viện khoa học hình sự, Giáo trình Giám định sinh học pháp lý, Hà Nội, 2005 [15] Chu Văn Mẫn, Nguyễn Trần Chiến, Trịnh Văn Đạt, Giáo trình di truyền học người, NXB Khoa học kỹ thuật,2000 - 86 Tài liệu tiếng Anh [16] ADN Technology in Forensic Science (1992) Committee on DNA Technology in Forensic Science, National Research Council Commission on Life Sciences (CLS) [17] AmpFlSTRđ Identifilerđ PCR Amplification Kit – User’s Manual [18] Angel Carracedo, Forensic DNA Typing Protocols, Humana Press Inc, 2005 [19] Bio-Rad Cat No 143-2832 Insert Chelex 100 and Chelex 20 Chelating Ion Exchange Resin, Instruction Manual [20] Butler JM, Schoske R, Vallone PM, Redman JW, Kline MC, Allele frequencies for 15 autosomal STR loci on US Caucasian, African American, and Hispanic Populations, J Forensic Sci, July (2003), Vol 48, No [21] Chakraborty, Sample size requirements for addressing the population genetic issues of forensic use of DNA typing, Human Biology (1992) 64: 141-159 [22] Forensic Science International 158 (2006) 234 -237 [23] Fung WK, Ye J, Hu L, Zhao X, Liu B, Wong DM, Law MY, Allele frequencies for nine STR loci in Beijing Chinese Forensic Sci Int (2001), ;121(3):207-9 [24] John M Butler, Forensic DNA Typing Elsevier, 2003 55 [25] John M Butler, Forensic DNA typing, 2005 [26] John M Butler, Forensic DNA Typing Elsevier, 2005 [27] John M Butler, “Genetic and genomics of core short tandem repeat loci used in human identify testing”, J Forensic Sci (March 2006), Vol 51, No [28] John M Butler, Fundamentals of Forensic DNA Typing, Elsevier Inc, 2010 [29] John M Butler, Advanced Topics in Forensic DNA Typing, 2012 [30] John S Buckleton, Christopher M Triggs, Simon J Walsh, Forensic DNA Evidence Interpretation , CRC PRESS, 2005 [31] Lawrence Kobilinsky, Louis Levine, Henrietta Margolis-Nunno (2007), Forensic DNA Analysis, Infobase Publishing [32] Lawrence Koblinsky, Thomas F Liotti, Jamel Oeser-Sweat, (2005), DNA forensic and legal applications,A John Wiley & Sons, Inc Publication [33] Matthew B Hamilton (2009) Population Genetics [34] Wing Kam Fung, Yue – Qing Hu, Statistical DNA Forensic, 2008 PHỤ LỤC: QUẢN LÝ KIỂU GEN BẰNG ID VÀ HỌ TÊN Họ tên ID D8S N/sinh D21 D7S CSF D3S TH D13S D16 D2S D19S Quê quán vWA 1179 S11 820 32491 Tẩn Chìm L 1971 Phong Thổ, Lai Châu 14 15 28.2 32 13 32436 Đặng Phúc N 1983 Lục Yên, Yên Bái 13 13 31.2 32.2 11 32426 Chảo Lý N 1967 Sìn Hồ, Lai Châu 11 14 30 30 12 32392 Phàn Seo N 1989 Mường Khương, Lào Cai 10 11 30 32182 Chang A L 1988 Phong Thổ, Lai Châu 11 12 32157 Lý Diếu M 1975 Phong Thổ, Lai Châu 10 32062 Bàn Kim T 1983 Văn Yên, Yên Bái 32026 Tẩn Láo L 1992 32008 Phàn Ông X 31994 1PO 1358 01 317 S539 1338 D18 D5S S51 818 TPOX FGA 433 12 16 16 9 11 12 23 24 14 14 14 19 11 14 15 11 13 24 24 10 10 15 16 12 12 11 18 20 14 15.2 14 16 12 14 16 12 13 20 22 12 11 16 16 11 13 13 19 25 13 13 14 14 8 17 20 12 19 26 32.2 11 11 11 12 16 18 11 11 11 12 17 22 13 15 14 14 15 18 11 11 19 23 28 32.2 12 12 10 12 15 15 11 10 12 19 21 13 15 14 20 16 19 10 10 23 24 15 30 31.2 11 11 12 17 17 9 8 11 11 19 19 14 14 14 14 9 16 19 10 13 23 24 14 14 32.2 32.2 11 11 11 11 15 18 9 12 12 12 19 25 13 14 18 18 11 15 17 11 12 21 22 Bát Xát, Lào Cai 13 13 29 31.2 10 11 11 12 15 17 11 12 11 12 19 20 13 14 16 17 11 13 20 10 21 23 1987 Than Uyên, Lào Cai 10 11 30 32.2 11 12 10 13 15 16 10 12 21 24 14 15.2 14 14 11 12 13 10 13 22 24 Lù A L 1984 Tam Đường, Lai Châu 14 15 29 31 11 11 12 13 15 17 8 10 13 17 17 15.2 15.2 14 18 11 13 16 11 11 22 24 31977 La Thừa A 1951 Bắc Hà, Lào Cai 10 11 29 30 11 10 12 16 17 9.3 10 10 12 19 21 14 15 18 18 11 11 15 16 11 11 23 23.2 31954 Tẩn Sài H 1977 Bát Xát, Lào Cai 10 13 31 32.2 10 11 11 11 16 17 8 11 12 19 25 13 15.2 18 18 11 11 13 17 11 22 22 31938 Đặng Văn T 1957 Bắc Hà, Lào Cai 11 14 30 30 11 11 12 13 15 17 10 11 11 12 18 24 13 15.2 14 17 11 13 14 12 13 19 25.2 31908 Đặng Văn D 1975 Yên Bình, Yên Bái 13 13 30 31.2 11 12 10 10 15 15 9 11 12 12 21 24 13 15.2 14 17 11 13 14 12 13 23 23 31722 AD 1996 Đăk Tô, Kon Tum 14 15 29 30 11 12 13 15 16 8 12 13 20 21 13 15.2 16 16 12 16 16 13 13 22 26 31311 Đặng Văn T 1988 Văn Yên, Yên Bái 14 17 30 33.2 11 12 10 12 15 16 7 10 12 13 19 15 15.2 17 18 11 11 14 15 12 13 21 22 11 31284 Lèng Hồ P 1986 Sìn Hồ, Lai Châu 13 14 30 32.2 11 11 12 16 17 7 12 11 24 24 13 15.2 14 18 8 13 14 10 12 21 24.2 31280 Lý Văn S 1980 Văn Bàn, Lào Cai 10 10 29 31 11 12 11 12 17 18 9 10 12 22 25 12 15.2 18 19 12 13 14 10 23 26 31274 Lý Láo T 1993 Văn Bàn, Lào Cai 10 11 28 30 11 11 10 12 15 16 10 11 10 19 23 13 13.2 14 17 11 11 16 16 11 19 22 30327 Chẻo Văn N 1968 Phong Thổ, Lai Châu 10 15 30 32 10 12 10 13 15 16 9 11 12 17 24 14.2 16.2 14 17 11 13 20 11 13 19 24 30405 Chẻo A N 1967 Sìn Hồ, Lai Châu 11 13 30 33.2 11 12 10 11 17 17 9 8 12 25 25 14 15.2 14 16 11 13 20 12 12 23 24 30357 Tẩn Mìn S 1961 Sìn Hồ, Lai Châu 14 16 29 31 10 11 12 12 17 17 9 10 11 12 23 23 13 13.2 17 19 10 13 17 10 12 24 24.2 30361 Chẻo Phủ D 1968 Phong Thổ, Lai Châu 10 15 30 32.2 12 12 10 12 16 17 9 12 18 23 13 14 15 19 11 17 24 10 13 21 24 30448 Triệu Tiến B 1969 TX Lai Châu, Lai Châu 10 13 29 30 10 10 11 16 16 7 11 9 21 21 14 14.2 18 20 10 11 13 17 10 12 22 25 30452 Tần Vần C 1968 Phong Thổ, Lai Châu 10 13 29 30 11 11 11 12 15 17 9 11 9 17 23 14 16 14 18 11 14 16 11 20 22 30522 Lý Sinh H 1972 Văn Chấn, Yên Bái 13 15 31 31 11 12 10 12 17 17 10 10 10 20 24 13 15.2 17 18 13 15 10 11 21 25 30535 Lý Láo L 1992 Bát Xát, Lào Cai 10 12 30 30 11 11 12 16 17 9.3 11 12 11 12 17 19 14 15 14 16 19 21 12 13 24 25 30540 Lò A N 1978 Bát Xát, Lào Cai 10 10 31.2 32.2 10 10 10 15 16 7 10 10 23 25 12 14 17 18 11 12 15 10 12 22 23 30543 Đặng Tòn N 1990 Văn Yên, Yên Bái 10 15 28 30 12 12 12 12 15 17 10 11 10 11 19 19 14 14.2 14 14 11 14 18 11 18 22 30547 Tẩn Chỉn Q 1976 Bát Xát, Lào Cai 10 16 30 31 11 12 11 12 15 16 10 11 12 17 20 13 15.2 14 19 8 15 17 12 13 21 25 30549 Tẩn A D 1975 Sìn Hồ, Lai Châu 14 16 29 33.2 11 11 12 13 14 16 11 11 20 23 14 15.2 14 16 8 17 21 11 12 21 24 30563 Tẩn A S 1977 Bát Xát, Lào Cai 10 13 30 32.2 11 12 10 13 16 16 10 10 10 10 22 25 14 15.2 17 19 11 15 16 10 10 25 26 30564 Phàn A D 1990 Phong Thổ, Lai Châu 12 14 30 31.2 10 11 11 15 16 8 12 13 18 19 13 16.2 17 18 11 15 16 12 21 22 30588 Vầy A P 1987 Tam Đường, Lai Châu 10 11 30 33.2 11 12 11 11 15 16 10 10 12 12 13 17 23 13 14 14 18 12 16 19 10 11 19 23 30624 Phàn Cúi V 1967 Sa Pa, Lào Cai 10 15 32.2 34.2 11 10 12 15 15 11 11 12 12 19 23 14 15.2 14 17 11 13 14 13 13 19 21 30746 Lý Kim S 1979 Bát Xát, Lào Cai 15 17 30 34.2 11 12 10 12 15 16 9 11 11 12 20 25 14 15.2 17 18 8 14 15 12 12 24 25 30801 Lò Ơng Đ 1990 Bát Xát, Lào Cai 11 12 31 32.2 10 11 10 12 14 17 8 9 19 24 13 14 18 18 11 11 13 15 11 13 23 24 30809 Lý Văn T 1979 Bắc Hà, Lào Cai 10 10 29 32.2 10 11 11 11 16 17 10 11 11 12 19 24 13 15 14 17 11 14 15 11 22 22 30814 Đặng Văn L 1984 Bắc Hà, Lào Cai 15 17 32.2 32.2 12 12 12 16 17 7 8 10 13 18 25 15.2 15.2 17 19 11 14 18 10 12 20 21 30907 Phàn San N 1989 Phong Thổ, Lai Châu 11 16 29 30 10 11 11 12 15 18 10 12 11 19 23 12 14.2 18 19 11 11 14 15 12 12 22 23 30824 Dương Kim H 1989 Trấn Yên, Yên Bái 11 13 30 33.2 11 12 10 11 16 17 9 10 11 12 19 20 13 13.2 16 19 11 11 12 15 11 11 22 24 30927 Lý Văn C 1995 Lục Yên, Yên Bái 10 11 28 30 12 10 10 17 17 10 8 11 13 19 23 13 14 14 18 11 13 14 11 13 19 24 30939 Lý A K 1990 Bát Xát, Lào Cai 11 14 30 30 10 11 10 10 16 17 9 8 11 12 16 18 13 14 16 18 11 14 17 12 13 24 27 30974 Lí Phủ K 1993 Phong Thổ, Lai Châu 10 10 29 29 11 12 11 12 15 16 7 11 11 23 24 13 15 18 18 11 11 13 18 13 19 23 30980 Tẩn A S 1980 Sìn Hồ, Lai Châu 10 12 30 31 11 9 15 15 10 12 11 11 20 20 14 14 17 17 11 16 16 11 12 25 25 30985 Chẻo A S 1977 Sìn Hồ, Lai Châu 14 16 29 32.2 11 10 11 16 18 10 11 11 19 20 14.2 17.2 14 18 11 14 18 12 13 21 24.2 30992 Bàn Thừa C 1990 Văn Yên, Yên Bái 11 14 30 30 12 13 16 16 9 10 11 10 17 24 13 13.2 17 18 8 14 15 10 11 20 25 31005 Tẩn A P 1969 Sìn Hồ, Lai Châu 13 13 29 30 11 11 11 12 16 16 11 12 18 19 12.2 15.2 14 14 11 17 17 10 11 21 23 31062 Tẩn Pê C 1964 Sìn Hồ, Lai Châu 10 15 29 32.2 11 12 12 13 15 17 9 12 24 25 13 15.2 16 18 8 13 23 12 13 23 23 31113 Phùng Sần T 1989 Phong Thổ, Lai Châu 10 12 29 32.2 10 12 11 12 15 16 9.3 11 11 23 23 13 13 19 19 11 11 15 16 11 14 18 23 31129 Chảo Văn S 1964 Bát Xát, Lào Cai 11 14 30 33.2 11 10 11 15 16 9 12 13 12 13 23 25 13 13.2 16 18 11 14 23 10 11 23 25 30308 Phàn Quáng S 1980 Bảo Thắng, Lào Cai 14 14 29 30 11 11 12 12 15 17 11 13 18 22 14 15 14 14 11 13 18 11 13 20 22 30298 Tẩn A M 1992 Sìn Hồ, Lai Châu 12 12 30 32 11 11 11 11 15 17 7 12 12 20 23 14 15 17 19 11 14 16 11 12 21 23 30272 Triệu Tiến K 1982 Bảo Yên, Lào Cai 10 14 29 32.2 10 12 11 12 16 18 9 11 12 13 18 24 14.2 15.2 14 17 8 12 13 12 24 24 30253 Bàn Văn L 1993 Yên Bình, Yên Bái 13 16 29 29 11 10 11 15 17 9 11 11 19 23 13 15 14 17 11 14 15 11 13 25 25 30219 Tần Diễm C 1959 Sìn Hồ, Lai Châu 13 16 30 30 11 12 12 16 16 9.3 11 11 11 19 23 13 15.2 14 18 11 16 17 12 12 20 24 30217 Phàm Thị N 1964 Tủa Chùa, Điện Biên 10 11 29 30 11 12 11 12 15 16 13 13 10 12 20 24 13 14 17 18 11 15 15 10 13 21 23 30152 Phản A S 1990 Sìn Hồ, Lai Châu 16 16 29 33.2 10 12 16 16 9.3 11 12 19 24 15 16.2 17 17 11 12 15 11 13 22 22 30150 Triệu Văn N 1992 Yên Bình, Yên Bái 10 11 28 30 12 10 11 15 15 9 11 12 11 17 22 13.2 14 15 16 10 12 15 12 13 19 21 30148 Chảo Chỉn N 1982 Bát Xát, Lào Cai 10 10 29 30 12 12 14 16 9 11 11 12 24 25 13 15.2 14 14 8 15 22 13 19 26 30146 Bàn Văn S 1972 Lục Yên, Yên Bái 13 14 30 31.2 10 10 16 17 12 10 13 17 24 13 14 17 17 10 15 18 10 12 23 25 30097 Triệu Đức Q 1974 Yên Lộ, Yên Bái 10 16 31.2 32.2 10 12 10 10 15 16 9.3 9 12 21 23 14 14 14 19 8 16 18 12 13 23 25 30055 Phàn A S 1968 Tam Đường, Lai Châu 10 15 32.2 33.2 11 11 12 16 17 9 11 10 11 17 23 14 14.2 14 18 8 12 17 10 10 19 19 29877 Đặng Văn B 1992 Văn Yên, Yên Bái 13 16 30 32.2 11 10 12 15 15 7 10 11 11 12 24 24 12.2 15.2 17 18 11 13 14 12 12 19 21 29833 Phàn A P 1972 Sìn Hồ, Lai Châu 11 15 29 30 11 11 11 12 16 17 11 11 10 18 23 13.2 14 14 17 11 13 14 11 12 21 24 29776 Phàn A H 1993 Bát Xát, Lào Cai 13 13 30.2 32.2 11 11 12 13 15 16 12 12 19 23 14 14.2 14 18 11 11 15 16 11 13 21 24 29774 Đặng Văn N 1992 Yên Bình, Yên Bái 10 12 29 31.2 11 11 10 11 17 18 11 11 11 11 18 24 14 14.2 14 17 11 14 15 12 13 22 24 29772 Đặng Văn P 1971 Bắc Hà, Lào Cai 15 15 30 31 10 12 13 16 16 12 12 11 12 16 19 13 13 16 17 11 18 19 11 14 18 24 29759 Phàn Diếu T 1979 Phong Thổ, Lai Châu 13 14 32.2 32.2 10 12 12 15 15 7 8 11 11 19 19 15 15.2 17 18 11 13 15 12 14 22 25 29677 Phàn Chin L 1963 Phong Thổ, Lai Châu 10 12 28 32.2 11 11 11 13 17 17 11 13 9 19 19 14 14.2 14 19 8 13 14 11 11 19 20 29661 Trần Văn Đ 1985 Yên Bình, Yên Bái 11 13 29 31.2 11 11 12 12 15 16 9.3 8 14 17 17 13 14 14 18 11 11 12 16 12 13 21 25 29380 Phùng Mý L 1967 Sìn Hồ, Lai Châu 10 14 30 31.2 11 11 12 16 16 9 10 11 12 19 23 13 13 16 19 8 14 16 11 11 22 22 29363 Tẩn Tà M 1967 Phong Thổ, Lai Châu 11 13 30 33.2 11 11 10 12 16 17 9 14 12 13 17 23 13 15.2 14 17 14 15 10 10 21 22 29196 Phùng Xuân T 1989 Lục Yên, Yên Bái 10 12 30 31.2 12 12 14 16 17 12 11 13 17 23 13 13 17 18 11 14 15 10 11 20 25 29153 Tẩn Chỉn K 1992 Phong Thổ, Lai Châu 15 17 30 33.2 10 10 15 15 9 12 12 11 12 17 18 13 15 19 20 14 19 12 20 22 29150 Tẩn A P 1994 Bát Xát, Lào Cai 10 16 29 29 10 10 12 15 16 8 9 17 23 13 15.2 14 14 10 14 14 10 11 23 23.2 29145 Chẻo Khé P 1976 Phong Thổ, Lai Châu 13 17 29 32.2 11 11 11 12 15 17 11 12 12 12 20 24 13.2 14 14 18 11 11 14 17 11 12 21 22 29144 Nguyễn Văn Đ 1990 Yên Bình, Yên Bái 13 15 30 31.2 12 12 12 15 15 7 12 11 20 24 13 13.2 14 18 11 12 19 10 12 19 22 28995 Tẩn Diền H 1967 Sìn Hồ, Lai Châu 11 14 29 30 11 10 12 15 16 11 14 11 12 18 24 14.2 15.2 17 19 11 17 18 10 12 23 24 28334 Triệu Văn U 1995 Lục Yên, Yên Bái 13 15 29 30 11 12 10 12 12 16 12 12 23 23 13 13 14 14 8 15 15 10 11 20 21 28324 Lý văn T 1991 Văn Yên, Yên Bái 10 13 30 33.2 11 12 10 12 16 17 10 11 11 11 11 23 24 15 16.2 16 20 11 13 17 10 13 22 25 28287 Tẩn Ông S 1993 Bảo Thắng, Lào Cai 10 14 30 31 10 10 12 15 18 7 12 12 19 23 15.2 15.2 14 19 8 13 18 13 14 18 21 28039 Tẩn A M 1984 Mường Nhé, Điện Biên 15 16 31 31 11 11 10 11 16 16 11 12 20 22 13 17 18 20 8 13 15 24.2 26 27726 Phàn Pao M 1976 Phong Thổ, Lai Châu 14 15 31.2 32.2 11 10 12 15 17 11 11 12 19 22 12 13 14 17 8 13 16 10 11 25 25 27158 Chẻo Sun M 1972 Sìn Hồ, Lai Châu 13 15 29 33 11 11 12 12 14 17 12 17 24 13 13.2 17 18 8 14 16 10 11 20 24 26819 Bàn Văn D 1987 Mai Châu, Hòa Bình 14 15 28 29 10 12 11 11 15 18 8 10 12 18 23 13 13 14 19 8 13 20 11 13 21 24 26560 Triệu Văn H 1990 Tràng Định, Lạng Sơn 10 12 30 31.2 11 12 10 10 16 17 9 10 11 10 23 23 13 14 14 17 11 13 18 12 13 23 23 26247 Bàn Văn T 1986 Mộc Châu, Sơn La 10 11 29 32 12 10 12 15 16 7 10 10 11 11 20 25 14.2 16.2 14 17 8 12 14 11 13 21 24 26013 Tẩn Vần L 1980 Phong Thổ, Lai Châu 11 15 30 31 10 11 12 12 15 16 9.3 10 12 19 23 15 16 14 16 11 13 16 12 12 22 24 25959 Triệu Văn C 1994 Bắc Sơn, Lạng Sơn 10 15 31.2 32.2 10 10 12 17 17 8 10 19 23 12 13 14 17 15 16 11 12 23 25 25942 Tẩn Phủ Q 1981 Phong Thổ, Lai Châu 11 17 31.2 33.2 9.2 10 12 12 16 17 9 13 9 19 23 14 16 14 17 11 14 16 11 12 21 22 25926 Tẩn A S 1983 Sìn Hồ, Lai Châu 10 14 30 30 12 12 13 18 18 8 14 19 23 13 14.2 18 19 11 11 16 19 10 13 23 24 11 10 25742 Triệu Văn N 1985 Tràng Định, Lạng Sơn 12 16 30 34.2 11 12 11 12 15 16 10 8 11 11 19 19 13 13.2 14 18 13 16 11 12 21 25699 Tẩn Vấn S 1975 Phong Thổ, Lai Châu 12 16 29 30 11 10 12 15 16 9 11 18 23 15.2 15.2 18 18 11 11 15 15 10 11 19 22 25428 Triệu Văn H 1992 Mai Châu, Hòa Bình 10 12 30.2 31.2 12 11 11 15 15 9 10 11 12 18 19 14 15 14 18 8 14 15 10 12 21 24 25425 Bàn Văn D 1987 Mộc Châu, Sơn La 15 15 31.2 31.2 10 12 12 12 14 15 9 8 12 19 23 13 14 17 18 11 15 17 11 13 21 26 25252 Tẩn La U 1963 Thanh Châu, Điện Biên 11 15 28 31 11 12 12 12 16 16 9 11 12 17 23 14 17.2 16 17 11 17 17 11 12 23 26 25104 Chẻo Xoang M 1968 Sìn Hồ, Lai Châu 13 15 29 31 11 10 13 14 17 11 11 12 19 19 13 15.2 16 19 11 14 15 11 13 19 24 24344 Đặng Văn T 1979 Tiên Yên, Quảng Ninh 11 11 29 31 11 10 12 15 18 11 11 11 23 24 13 15.2 15 17 11 14 17 12 13 22 24 24337 Lý Nại S 1975 Mường Nhé, Điện Biên 10 11 31 32 11 11 12 12 15 18 10 11 12 20 23 14 14 14 19 11 14 17 10 11 25 26 23291 Lý Văn T 1970 Mai Châu, Hòa Bình 10 13 29 29 12 12 10 10 16 17 13 11 11 20 20 14 16.2 15 18 10 11 13 17 12 21 23 23161 Chúc Văn P 1985 Na Hang, Tuyên Quang 13 29 30 10 11 11 15 16 10 12 13 19 20 13.2 14 14 14 14 18 11 12 25 25.2 23137 Tráng Văn P 1991 Bắc Mê, Hà Giang 10 10 30.2 32.2 11 11 10 11 16 17 10 11 10 11 24 24 13 14.2 14 18 8 18 23 12 13 21 25 22609 Lý Thị D 1968 Văn Bàn, Lào Cai 10 11 29 33.2 10 12 12 12 15 17 7 12 11 23 24 13 14 14 18 11 14 16 10 11 21 22 21818 Tẩn Yêu S 1977 Sìn Hồ, Lai Châu 14 14 29 31 10 12 12 14 16 10 12 10 11 24 25 14 15.2 17 17 10 11 14 14 11 11 22 23 20824 Lý Hồng Q 1992 Ba Bể, Quảng Ninh 15 15 29 30 11 11 11 16 16 11 11 12 23 23 14 14.2 14 14 8 13 16 12 13 24 24.2 20700 Lý Văn S 1982 Bảo Yên, Lào Cai 15 17 30 32.2 11 11 13 15 17 7 11 12 22 23 14 14 14 18 8 15 20 11 11 23 23 20531 Triệu Văn T 1975 Bắc Sơn, Lạng Sơn 10 12 30 32.2 11 11 11 12 16 17 9 10 12 11 20 24 13 15.2 18 19 11 16 16 12 13 23 26 20452 Tẩn Tấn Q 1978 Yên Minh, Hà Giang 11 13 29 32.2 8 12 13 16 17 9 10 11 16 19 13 14.2 17 18 11 15 16 10 21 23 20422 Triệu Văn P 1974 Lâm Bình, Tuyên Quang 10 12 30 32.2 11 12 10 11 16 17 9 10 11 11 22 23 14 14.2 14 18 11 12 16 18 11 12 23 25 20332 Đặng Văn T 1979 Chiêm Hóa, Tuyên Quang 15 16 29 30 12 10 12 16 16 9 12 13 12 20 23 14 15.2 14 14 11 13 16 12 12 22 24 11 11 21 20318 Bàn Văn T 1979 Văn Bàn, Lào Cai 12 13 29 29 10 12 11 12 15 15 9 11 12 12 13 19 23 13 14 16 17 11 18 22 11 11 21 22 20294 Hoàng Cằn L 1989 Bắc Mê, Hà Giang 12 14 30 32.2 10 12 10 12 15 17 10 12 11 12 19 22 13 13 18 18 11 11 13 17 12 23 23 20293 Triệu Văn P 1977 Sơn Dương, Tuyên Quang 10 15 29 29 10 12 11 12 15 17 9 10 12 11 13 17 22 14 16.2 15 16 11 13 14 10 13 19 25 20277 Tướng Văn C 1978 Hàm Yên, Tuyên Quang 10 10 29 30 12 10 12 15 16 9 11 12 15 19 25 13 15 17 17 8 18 22 11 11 21 25 20251 Chúc Văn S 1977 Na Hang, Tuyên Quang 10 14 29 30 8 10 12 15 17 7 11 10 20 22 14 16 14 14 11 16 18 13 23 26 20246 Tẩn Láo S 1989 Phong Thổ, Lai Châu 10 15 29 30 9.2 10 12 12 17 17 11 10 12 17 19 14 14 17 17 11 11 14 16 11 22 26 20229 Nguyễn Vân Đ 1980 Yên Sơn, Tuyên Quang 12 13 31 31.2 10 12 11 12 15 16 10 10 11 11 12 19 23 12 13 17 19 8 14 15 12 12 21 25 20218 Bàn Giào T 1972 Chiêm Hóa, Tuyên Quang 14 14 28 31.2 9.2 12 12 16 16 9 12 12 17 24 14 16.2 17 18 11 14 20 11 11 26 26 20201 Bàn Văn T 1987 Na Hang, Tuyên Quang 11 12 30 31.2 11 11 11 12 15 17 9 13 17 21 14 14.2 14 18 8 13 15 11 13 22 22 Bảng tần xuất alen 15 locus hệ Identifiler với quần thể người dân tộc Dao Locus Alen 9.2 9.3 10 11 12 12.2 13 13.2 14 14.2 15 15.2 16 16.2 17 17.2 18 19 20 21 D8S1179 D21S11 D7S820 CSF1PO D3S1358 TH01 D13S31 D16S53 D2S133 D19S43 vWA TPOX D18S51 D5S818 FGA 0,004167 0,095833 0,004167 0,15 0,045833 0,045833 0,304167 0,004167 0,020833 0,05 0,320833 0,470833 0,129167 0,254167 0,066667 0,0625 0,141667 0,091667 0,029167 0,166667 0,2375 0,275 0,379167 0,283333 0,129167 0,2875 0,504167 0,0125 0,033333 0,245833 0,1375 0,245833 0,133333 0,425 0,233333 0,0875 0,225 0,404167 0,041667 0,004167 0,025 0,020833 0,041667 0,258333 0,158333 0,191667 0,316667 0,195833 0,016667 0,020833 0,175 0,083333 0,158333 0,220833 0,095833 0,066667 0,2375 0,075 0,016667 0,2125 0,1 0,033333 0,079167 0,104167 0,020833 0,029167 0,045833 0,008333 0,158333 0,008333 0,15 0,004167 0,066667 0,029167 0,079167 0,283333 0,05 0,1375 0,004167 0,029167 0,008333 0,008333 0,2625 0,075 0,145833 0,304167 0,004167 0,070833 0,1625 0,066667 0,358333 0,0125 0,029167 0,25 0,1 0,016667 0,033333 0,004167 0,008333 0,054167 0,0375 22 23 24 24.2 25 25.2 26 27 28 28.2 29 30 30.2 31 31.2 32 32.2 33 33.2 34.2 0,05 0,0125 0,170833 0,2125 0,0125 0,175 0,1375 0,004167 0,145833 0,020833 0,066667 0,120833 0,004167 0,058333 0,004167 0,0375 0,004167 0,220833 0,304167 0,0125 0,145833 0,041667 0,108333 0,054167 0,05 0,008333 0,0125 ... ADN người Dao phục vụ giám định gen Chính lí trên, chọn đề tài nghiên cứu Khảo sát xây dựng sở liệu tần suất alen 15 locus gen hệ Identifiler từ quần thể người dân tộc Dao ứng dụng giám định. .. góp sở khoa học vào cơng tác giám định gen bổ sung liệu người Dao vào sở liệu gen mà Viện Khoa học hình xây dựng 3 Mục tiêu đề tài Đề tài hướng tới mục tiêu: - Khảo sát tần suất alen 15 locus gen. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT HÀ ĐẠI DƯƠNG Tên đề tài: KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TẦN SUẤT CÁC ALEN CỦA 15 LOCUS GEN HỆ
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát và xây dựng cơ sở dữ liệu tần suất các alen của 15 locus gen hệ identifiler từ quần thể người dân tộc dao ứng dụng trong giám định AND , Khảo sát và xây dựng cơ sở dữ liệu tần suất các alen của 15 locus gen hệ identifiler từ quần thể người dân tộc dao ứng dụng trong giám định AND

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay