Cơ chế tự chủ về tài chính tại các bệnh viện công lập thuốc sở y tế bắc kạn

112 68 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 14:20

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ––––––––––––––––––––––––––– DƯƠNG THỊ XOAN CHẾ TỰ CHỦ VỀ TÀI CHÍNH TẠI CÁC BỆNH VIỆN CƠNG LẬP THUỘC SỞ Y TẾ BẮC KẠN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ––––––––––––––––––––––––––– DƯƠNG THỊ XOAN CHẾ TỰ CHỦ VỀ TÀI CHÍNH TẠI CÁC BỆNH VIỆN CƠNG LẬP THUỘC SỞ Y TẾ BẮC KẠN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8.34.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học:TS NGUYỄN QUANG HỢP THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực nguồn gốc rõ ràng Thái Nguyên, tháng 12 năm 2017 Tác giả luận văn Dương Thị Xoan ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn, tơi giúp đỡ tập thể cá nhân Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giúp đỡ q báu Trước hết tơi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng đào tạo trường Đại học Kinh tế quản trị kinh doanh Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giúp đỡ thầy giáo trình giảng dạy, trang bị cho tơi kiến thức khoa học Đặc biệt thầy giáo - TS Nguyễn Quang Hợp - người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu học tập Tôi xin chân thành cám ơn ban ngành nơi công tác nghiên cứu luận văn, toàn thể đồng nghiệp học viên lớp cao học quản lý kinh tế khóa 12, gia đình bạn bè tạo điều kiện cho tơi hồn thành chương trình học góp phần thực tốt cho công tác thực tế sau Tôi xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày tháng 12 năm 2017 Tác giả luận văn Dương Thị Xoan iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp Luận văn Bố cục luận văn Chương SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THỰC HIỆN CHẾ TỰ CHỦ VỀ TÀI CHÍNH TẠI CÁC BỆNH VIỆN CƠNG LẬP 1.1 sở lý luận thực chế tự chủ tài bệnh viện công lập 1.1.1 Bệnh viện cơng quản lý tài bệnh viện cơng 1.1.2 chế tự chủ tài bệnh viện cơng lập thuộc lĩnh vực y tế 11 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chế tự chủ tài bệnh viện công lập thuộc lĩnh vực y tế 26 1.2 Kinh nghiệm thực tiễn quản lý tài bệnh viện cơng số bệnh viện Việt Nam 30 1.2.1 Những đổi chế quản lý tài bệnh viện Việt Nam 30 1.2.2 Kinh nghiệm cơng tác quản lý tài số bệnh viện 33 1.2.3 Các học kinh nghiệm cho Bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế Bắc Kạn 38 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 41 2.2 Phương pháp nghiên cứu 41 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 41 2.2.2 Phương pháp xử lý thông tin 42 2.2.3 Phương pháp phân tích, đánh giá thơng tin 42 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 43 iv Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO CHẾ TỰ CHỦ VỀ TÀI TÀI CHÍNH TẠI CÁC BỆNH VIỆN CƠNG LẬP THUỘC SỞ Y TẾ BẮC KẠN 44 3.1 Khái quát hệ thống y tế công lập thuộc Sở Y tế Bắc Kạn 44 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển hệ thống y tế công lập tỉnh Bắc Kạn 44 3.1.2 Bộ máy tổ chức hệ thống y tế công lập Sở Y tế Bắc Kạn 44 3.1.3 Về trang thiết bị 51 3.1.4 Về công tác quản lý tài 51 3.1.5 Những kết đạt hệ thống y tế công lập công tác khám chữa bệnh Sở y tế Bắc Kạn từ năm 2014 -2016 51 3.2 Thực trạng quản lý tài theo chế tự chủ tài Bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế Bắc Kạn 54 3.2.1 Đặc điểm quản lý tài theo chế tự chủ tài Bệnh viện cơng lập thuộc Sở Y tế Bắc Kạn 54 3.2.2 Thực trạng việc khai thác nguồn tài theo chế tự chủ tài Bệnh viện cơng lập thuộc Sở Y tế Bắc Kạn 55 3.2.3 Thực trạng sử dụng nguồn tài theo chế tự chủ tài BVCL thuộc Sở Y tế Bắc Kạn 65 3.2.4 Thực trạng công tác tổ chức quản lý tài theo chế tự chủ tài Bệnh viện cơng lập thuộc Sở Y tế Bắc Kạn 70 3.2.5 Thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến chế tự chủ tài bệnh viện công lập thuộc lĩnh vực y tế 76 3.3 Đánh giá chung chế tự chủ tài bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế Bắc Kạn 80 3.3.1 Những thành công cơng tác quản lý tài theo chế tự chủ tài BVCL thuộc Sở Y tế Bắc Kạn 80 3.3.2 Những hạn chế công tác quản lý tài theo chế tự chủ tài Bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế Bắc Kạn 81 3.3.3 Nguyên nhân tồn 82 Chương CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHẾ TỰ CHỦ VỀ TÀI CHÍNH CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP THUỘC SỞ Y TẾ BẮC KẠN 84 v 4.1 Định hướng mục tiêu tự chủ tài Bệnh viện cơng lập thuộc Sở Y tế Bắc Kạn 84 4.1.1 Định hướng tự chủ tài bệnh viện cơng lập thuộc Sở Y tế Bắc Kạn 84 4.1.2 Mục tiêu tự chủ tài bệnh viện công lập tỉnh Bắc Kạn 84 4.2 Giải pháp nâng cao việc thực quyền tự chủ quản lý tài Bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế Bắc Kạn 85 4.2.1 Nhóm giải pháp việc khai thác nguồn tài 85 4.2.2 Nhóm giải pháp việc sử dụng nguồn tài 90 4.3 Một số kiến nghị 96 4.3.1 Về phía Nhà nước 96 4.3.2 Về phía ngành y tế 96 KẾT LUẬN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC 101 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHYT Bảo hiểm y tế BYT Bộ y tế ĐVSNCL Đơn vị nghiệp công lập HĐTX Hoạt động thường xuyên KCB Khám chữa bệnh NSNN Ngân sách nhà nước TSCĐ Tài sản cố định TTB Trang thiết bị BVCL Bệnh viện công lập vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Tình hình thực tiêu nhiệm vụ từ năm 2014 đến năm 2016 52 Bảng 3.2 Tổng hợp nguồn thu giai đoạn từ 2014 - 2016 55 Bảng 3.3 Thực kế hoạch giường bệnh BVCL thuộc Sở Y tế từ năm 2014 - 2016 58 Bảng 3.4 Nguồn thu khác BVCL từ năm 2014 đến 2016 64 Bảng 3.5 Bảng tổng hợp nhóm chi cho cán bộ, viên chức từ năm 2014 - 2016 66 Bảng 3.6 Bảng tổng hợp chi cho chuyên môn nghiệp vụ từ năm 2014-2016 67 Bảng 3.7 Bảng tổng hợp chi mua sắm TSCĐ từ năm 2014-2016 68 Bảng 3.8 Bảng tổng khảo sát tình hình thực chế tự chủ tài BVCL tỉnh Bắc Kạn 73 viii DANH MUC ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ đồ 3.1 cấu tổ chức ngành Y tế Bắc Kạn 46 đồ 3.2 Mơ hình BVCL thuộc Sở Y tế 50 Biểu đồ 3.1 Tổng kinh phí NSNN cấp cho hoạt động thường xuyên BVCL thuộc Sở Y tế từ năm 2010-2012 57 Biểu đồ 3.2 Nguồn thu viện phí BHYT BVCL thuộc Sở y tế Bắc Kạn từ năm 2014 đến 2016 63 88 nguyện phụ thuộc vào tính chất, chất lượng dịch vụ y tếbệnh viện cung cấp, hình thức phương thức cung ứng, thời gian địa điểm cung ứng, nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế tự nguyện, phương thức toán, tâm lý người sử dụng dịch vụ Ngoài phụ thuộc vào sách quản lý vi mơ vĩ mô dịch vụ y tế công cộng nói chung dịch vụ y tế tự nguyện nói riêng - Bệnh viện đa dạng hố cách định giá dịch vụ y tế cho hình thức tự nguyện Cụ thể là: (1) Giá chi trả theo loại dịch vụ: giá hình thành sở chi phí trực tiếp, gián tiếp dịch vụ y tếbệnh nhân sử dụng theo mục (khám bệnh, thuốc, can thiệp ) Giá dịch vụ = Chi phí trực tiếp + Chi phí gián tiếp + Lợi nhuận (Lợi nhuận: Tuỳ theo loại hình dịch vụ để xác định) (2) Giá cố định cho dịch vụ y tế: giá cho loại hình dịch vụ định theo quy định hội nghề nghiệp hay Nhà nước sở phương pháp tính giá dựa kết nghiên cứu hồi cứu số liệu thống kê việc tính tốn đầy đủ chi phí giá thực thu khứ cộng (hoặc trừ) tỷ lệ cho phù hợp với tình hình thực tế Thực chất giá trị trung bình loại dịch vụ (giá trung bình cho lần khám, chẩn đốn ) (3) Giá dịch vụ trọn gói: việc người sử dụng trả cho loại hình KCB mà không cần quan tâm tới diễn biến trình sử dụng dịch vụ y tế Thực chất việc định giá người cung cấp dịch vụ xác định tương đối chuẩn chi phí cần thiết giá cao giá trị trung bình cần thiết (4) Giá cố định cho lần mắc bệnh: cách tính giá áp dụng cho khách hàng bệnh mãn tính “ khách hàng thuỷ chung” nghĩa bệnh viện nắm rõ bệnh sử người sử dụng dịch vụ khuyến khích thuỷ chung khách hàng việc lấy tiền cơng chẩn đốn lần đầu, lần khơng bệnh tình phát sinh khơng phải trả cơng 89 chẩn đốn Cách định giá khuyến khích khách hàng theo chu kỳ điều trị hoàn chỉnh trở lại tương lai, kiểu cạnh tranh sở dịch vụ y tế (5) Định giá ngày: Đó việc định giá cố định cho ngày nằm viện dựa chi phí ngày 4.2.1.3 Đối với nguồn vốn khác Bệnh viện cần chủ động đưa giải pháp nhằm tăng nguồn tài như: Thực chủ động vốn từ Nghị định 43/2006/NĐ-CP Chính phủ từ năm 2006: - Tăng thu nhập từ nguồn khám sức khỏe định kì hàng năm cho quan, tổ chức khác, khám sức khỏe cho người lao động, học tập nước - Tận dụng mặt bằng, kinh doanh, liên doanh liên kết - Đầu tư, liên doanh liên kết, khai thác tiền nhàn rỗi cán bộ, viên chức để mua sắm TTB kinh doanh hiệu - Hợp tác đầu với sở kinh tế tỉnh hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân - Huy động vốn cán bộ, viên chức Bệnh viện, cá nhân , tổ chức bên nước - Liên doanh, liên kết với tổ chức, cá nhân đầu để hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn Bệnh viện, đáp ứng nhu cầu xã hội - Mở rộng quan hệ tín dụng ngân hàng, thuê, vay tổ chức đầu tài để đầu sở vật chất - Phát huy khả vốn như: Nhân lực, nhà cửa, đất đai, máy móc, thiết bị để mở rộng dịch vụ phục vụ cho người bệnh, tăng nguồn thu, tăng tích lũy tái sản xuất, nâng cao thu nhập cho người lao động - Mở rộng quan hệ với cá nhân, tổ chức quốc tế tổ chức phi phủ 90 - Tích cực xây dựng dự án để thu hút khoản viện trợ thức từ nước ngồi (nguồn vốn ODA), từ Ngân hàng tổ chức tín dụng khác 4.2.2 Nhóm giải pháp việc sử dụng nguồn tài 4.2.2.1 Xây dựng hệ thống định mức, tiêu chuẩn chế độ chi tiêu nội hợp lý Định mức chi NSNN để lập kế hoạch mà sở để tiến hành cơng tác kiểm tra kiểm sát cơng tác tài kế toán Mỗi ngân sách chi Bệnh viện cần phải tiêu chuẩn thích hợp nhằm đảm bảo tính hiệu tránh lãng phí Các Bệnh viện trực thuộc xây dựng quy chế chi tiêu nội quy định định mức, tiêu chuẩn số khoản chi Tuy nhiên, thực trạng năm qua cho thấy hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu chi lĩnh vực nghiệp thu nói chung BVCL thuộc Sở Y tế Bắc Kạn nói riêng chưa hợp lý phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ Trong thực tế, nhiều định mức dùng làm để định kế hoạch, q trình thực hiện, quản lý điều hành Ngân sách vận dụng linh hoạt cho phù hợp với tình hình giá cả, chi tiêu chung xã hội, đo hàng năm hầu hết Bệnh viện tiến hành điều chỉnh quy chế chi tiêu nội cho phù hợp với tình hình chung (ví dụ chế độ chi tiếp khách, sử dụng quĩ, khoán phương tiện lại, cước phí điện thoại ) Khi xây dựng định mức tiêu chuẩn chi tiêu nội bộ, Bệnh viện cần đảm bảo nguyên tắc sau: Thứ nhất, quy chế chi tiêu nội phải đảm bảo cho Bệnh viện hồn thành nhiệm vụ trị, thực HĐTX phù hợp với tính đặc thù lĩnh vực y tế đảm bảo sử dụng kinh phí hiệu tăng cường cơng tác quản lý tài Thứ hai, nguyên tắc xây dựng quy chế chi tiêu nội ưu tiên chi nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng chuyên môn Tăng thu, tiết kiệm chi hành tổ chức, phân cơng lao động cho hợp lý hiệu 91 Để đảm bảo nguyên tắc trên, trình xây dựng quy chế chi tiêu nội Bệnh viện thực theo bước sau: Xác định nhu cầu chi cho nhóm chi Việc xác định chi cho nhóm dựa trên: * Định mức tiêu hao loại vật dụng cụ cho hoạt động theo quy chế nội quy định hành nhà nước * Căn vào số lượng thống kê qua số chi tốn từ lượng giá chất lượng lượng giá thực hiệu mục tiêu đề Bệnh viện Từ đúc rút kinh nghiệm để lên kế hoạch cho phù hợp Cân đối khả nhu cầu chi để định định mức chi cho nhóm Đây bước khó khăn phức tạp đòi hỏi phải xác lập thứ tự ưu tiên khoản chi Đồng thời phải dành khoản quỹ dự phòng để đảm bảo chi tiêu trường hợp biến động: lạm phát, quy định nhà nước thay đổi 4.2.2.2 Tăng cường sở vật chất, đưa tiến tin học ứng dụng vào công tác quản lý tài Để đảm bảo thực nhiệm vụ giao, việc tăng cường sở vật chất, đại hóa TTB làm việc đưa vào ứng dụng tin học vào quản lý tài nhằm nâng cao chất lượng quản lý việc làm ý nghĩa Trong q trình thực giải pháp cần ý tới số vấn đề sau: Việc mua sắm tài sản phải cân nhiệm vụ giao, đặc biệt máy móc chun mơn cần theo chiến lược sử dụng Cơng nghệ thích hợp: cơng nghệ mới, đại giá phải chăng, dễ sử dụng, dễ bảo trì, nguồn nguyên liệu cho hoạt động máy móc phải đa dạng, nguyên liệu thay Hiện đại hóa TTB làm việc khơng nghĩa mua sắm thiết bị đắt tiền mà cung cấp đầy đủ TTB cần thiết phục vụ hoạt động cho Bệnh viện Đảm 92 bảo thiết bị tối cần thiết cho hoạt động hành như: phương tiện lại, máy vi tính theo hướng tiết kiệm, hiệu Tăng cường quản lý tài cách thực triển khai đồng việc ứng dụng công nghệ vào quản lý Đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống mạng nội Tích hợp phần mềm Bệnh viện thành hệ thống đồng bộ, thống nhất, giúp tiết kiệm khoản chi phí, tránh tình trạng khó kiểm sốt, lãng phí nguồn lao động 4.2.2.3 Xây dựng đội ngũ cán tài kế tốn chun trách tinh thần trách nhiệm, nghiệp vụ cao thể nói, nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến công tác quản lý nói chung cơng tác quản lý tài Bệnh viện nói riêng đội ngũ cán cơng tác Tài kế tốn Việc xây dựng đội ngũ cán Tài chun trách, tinh thần trách nhiệm, nghiệp vụ Tài kế tốn cần xem khâu then chốt việc hồn thiện quản lý Tài Để thực giải pháp cần Bước thực bước sau: Rà sốt đánh giá lại tồn bộ máy quản lý Tài kinh tế lực, trình độ, phẩm chất đạo đức Trên sở tiến hành xếp lại tổ chức, kiện toàn lại toàn bộ máy quản lý Tài theo hướng tinh gọn, chun trách, hoạt động hiệu Tăng cường cơng tác đào tạo bồi dưỡng cán nhiều hình thức: tham gia lớp đào tạo trung, cao cấp, tham dự lớp tập huấn để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cập nhật văn chế độ, kiến thức quản lý Cán làm cơng tác tài kế tốn phải cán trung thực, phải nghiệp vụ chuyên mơn giỏi Do đó, việc đào tạo bồi dưỡng cán phải tồn diện lý luận trị, phẩm chất đạo đức trình độ chun mơn lực thực tiễn Ngoài ra, để tiết kiệm chi, Bệnh viện cần rà soát đánh giá lại số hoạt động phục vụ công tác chuyên môn Hoạt động mà bệnh viện thực 93 hiệu quả, tiêu tốn nhân lực tài thay cho việc bệnh viện tự làm việc ký hợp đồng thuê đơn vị chuyên trách cung cấp Thêm nữa, thay cho việc phải tuyển dụng thêm nhân viên vào biên chế, bệnh viện ký hợp đồng sử dụng lao động linh động việc mời chuyên gia, Tiến sỹ, thạc sỹ, bác sỹ Bệnh viện đến tuổi nghỉ hưu, đủ sức khỏe, nguyện vọng tiếp tục cống hiến tham gia vào công tác KCB, giảng dậy khoa như: KCB theo yêu cầu hội chẩn, mổ điều trị trường hợp khó 4.2.2.4.Tăng cường quản lý kiểm sốt q trình chấp hành kỷ luật tài đơn vị dự tốn Nội dung giải pháp bao gồm: tăng cường quản lý kiểm sốt q trình chi tiêu Ngân sách theo Luật Ngân sách đảm bảo chấp hành nghiêm kỷ luật tài đơn vị dự tốn  Thứ nhất, Để cơng tác kiểm sốt q trình chi tiêu Ngân sách theo luật Ngân sách thực hiệu chất lượng cao phải tiến hành kiểm soát chi cách liên tục từ khâu lập dự toán Ngân sách, chấp hành Ngân sách đến khâu toán Ngân sách * Lập dự toán ngân sách: - Đặt cơng tác lập dự tốn Ngân sách vào vị trí quan trọng Phòng Tài - Kế tốn u cầu đơn vị lập dự tốn theo số kinh phí cấp - Thực quy trình xây dựng dự tốn Ngân sách Quy định cách cụ thể chấp hành nghiêm ngặt thời gian lập dự toán đơn vị dự toán với biểu mẫu thống định mức, tiêu chuẩn rõ ràng, biên chế định biên phù hợp với nhiệm vụ giao - Dự toán Ngân sách đơn vị phải thể đầy đủ chi tiết nội dung thu - chi (kể thường xun khơng thường xun) sở xác định kế hoạch Ngân sách tương đối xác tạo sở cho việc kiểm soát chi tiêu khâu 94 * Chấp hành ngân sách: Kiểm sốt chi q trình chấp hành Ngân sách thực chất việc kiểm sốt q trình sử dụng kinh phí Đốivới q trình sử dụng kinh phí phòng Tài chính- Kế tốn cần theo hướng: - Thực theo quý để đơn vị dự toán tự chủ khoản chi tiêu - Mua vật phục vụ công tác chuyên môn hay kinh phí sửa chữa thường xuyên TSCĐ nên cấp theo quý năm, không nên để dồn vào quý cuối năm Phòng Tài - Kế tốn cần phối hợp với Kho bạc Nhà nước cấp việc kiểm soát chi Ngân sách Kho bạc để đảm bảo nguyên tắc tất khoản chi kiểm sốt Tránh tình trạng bảng kê Quyết tốn khơng với thực tế khoản chi thực tế đơn vị dự toán * Kế toán toán Ngân sách: - Với trình độ cán làm cơng tác kế toán đơn vị dự toán nay, bên cạnh việc rà soát, xếp lại tổ chức, đào tạo, tập huấn cần thiết phải nghiên cứu lựa chọn phương pháp hạch toán hệ thống sổ sách kế toán phù hợp với đặc điểm ngành, đơn giản tiện lợi, khơng đòi hỏi q nhiều biểu mẫu, biểu mẫu trùng lắp, khó thực - Phải thực coi trọng cơng tác tốn Ngân sách, đánh giá cơng tác tốn hoạt động kiểm soát sau chi Ngân sách:  Thực nghiêm chế độ báo cáo tài định kỳ với đầy đủ báo cáo tài theo quy định Kiên đình việc cấp phát kinh phí đơn vị khơng thực đầy đủ chế độ báo cáo tài  Cải tiến cơng tác thẩm tra xét duyệt tốn hàng năm đơn vị dự toán Để khắc phục hạn chế thời gian duyệt toán hàng năm, cần thực chế độ kiểm tra thường xuyên năm Việc kiểm tra phải tiến hành nghiêm túc, tới trực tiếp đơn vị sở 95  Thiết lập hệ thống kiểm soát nội hoạt động độc lập với phòng Tài - Kế tốn nhằm sớm phát hiện, ngăn chặn xử lý hành vi tiêu cực, gian lận quản lý điều hành hoạt động tài góp phần nâng cao hiệu sử dụng tài sản, nhân lực, tiền vốn, hạn chế lãng phí, tham nhũng, góp phần hồn thiện cơng tác tự chủ tài  Thứ hai: Cần chế tài quản lý Tài Bệnh viện rõ ràng: - Quy định rõ chế độ trách nhiệm cán làm cơng tác tài kế toán đơn vị, tăng cường kiểmsoát trước chuẩn chi đơn vị - biện pháp xử lý kiên trường hợp vi phạm kỷ luật tài khoản thu ngồi sổ sách kế tốn, chi tiêu tuỳ tiện, lập chứng từ tốn khơng thực tế: + Xử lý hành theo quy định Pháp lệnh xử lý vi phạm lĩnh vực tài kế tốn + Các khoản thu để ngồi sổ sách kế toán phải bị thu hồi + Xử lý kỷ luật tổ chức cán trường hợp cố tình vi phạm tái phạm + Đối với trường hợp lập chứng từ “khống” để tham phải bị truy cứu trách nhiệm hình 4.2.2.5 Phát huy nội lực Bệnh viện Đây coi điều kiện tiên thực hướng phát triển Bệnh viện Các Bệnh viện thuộc Sở Y tế hầu hết trang bị sở vật chất khang trang, nhiều thiết bị y tế đại, đội ngũ bác sỹ y đức tay nghề Vì vậy, Bệnh viện cần kế hoạch để sử dụng hiệu nguồn nhân lực sẵn tránh gây lãng phí, chảy máu “chất xám” Các Bệnh viện cần chế độ đãi ngộ hợp lý, đảm bảo hài lòng nhân viên Ngồi cần sách đãi ngộ hợp lý với đội ngũ bác sĩ, 96 phát huy nhân tố người vừa giảm tình trạng tiêu cực bệnh viện Ngồi ra, Bệnh viện cần khai thác, sử dụng hiệu hệ thống máy móc, thiết bị y tế Sử dụng cơng nghệ mục đích, chức tránh tình trạng lãng phí sử dụng mà khơng bảo trì 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Về phía Nhà nước - Nhà nước cần xây dựng định mức phân bổ NSNN hợp lý dựa tiêu chí phản ánh nhu cầu Bệnh viện, khả phục hồi chi phí, cơng suất sử dụng giường bênh, tính đặc thù bệnh viện - NSNN cấp cần đảm bảo đủ chi cho khoản chi cần thiết NSNN đảm bảo như: lương theo ngạch bậc, loại phụ cấp theo lương, khoản đóng góp theo lương, chi đảm bảo vận hành điện, nước, quản lý phí, kinh phí chi miễn, giảm viện phí cho đối tượng xã hội bệnh nhân mắc bệnh phong, lao, tâm thần, sửa chữa thường xuyên, tu bảo dưỡng nhà cửa, TTB y tế, mua sắm đổi TTB, chi phòng bệnh mang tính chất dịch vụ cơng, phục vụ cồng đồng - Bộ Y tế cần xây dựng danh mục thuốc hợp lý, linh hoạt đảm bảo đáp ứng nhu cầu KCB địa phương cung cấp thông tin khách quan đầy đủ thuốc cho người kê đơn vàngười bệnh - Nên lựa chọn bệnh viện công trọng điểm, phù hợp để triển khai thí điểm, rút kinh nghiệm trước tiến hành diện rộng; - Áp dụng việc đánh giá cơng nghệ y tế kế hoạch chiến lược bệnh viện công TTB đắt tiền nhằm tránh đầu lãng phí lạm dụng kỹ thuật; 4.3.2 Về phía ngành y tế Ngành Y tế cần xem xét, thực hiện: - Tăng cường kiểm tra cơng tác quản lý tài sở y tế Đây hoạt động cần thiết, góp phần tăng cường quản lý nhà nước 97 đơn vị nghiệp trình thực nhiệm vụ giao Thông qua công tác kiểm tra tình hình chấp hành ngân sách, chấp hành chế, sách, chế độ Nhà nước, tình hình thực quy chế chi tiêu nội đơn vị, ngành y tế uốn nắn kịp thời sai sót giải vướng mắc đơn vị - Tăng cường công tác trao đổi kinh nghiệm với Sở Tài Sở, ngành liên quan khác kết thực chế quản lý tài nhằm rút Ưu nhược điểm chế, cách thức triển khai thực chế nhanh chóng hiệu 98 KẾT LUẬN Nghị định số 43 Nghị định 16 Chính Phủ Chính sách giao quyền tự chủ cho BVCL tăng hiệu hoạt động, tiết kiệm chi phí, tăng nguồn thu cho bệnh viện đồng thời nâng cao khả đáp ứng sở y tế nhu cầu KCB thực tế địa phương Việc thực sách tự chủ tạo tác động định cung ứng, sử dụng chi trả dịch vụ y tế Quản lý tài BVCL thuộc Sở Y tế Bắc Kạn đóng góp khơng nhỏ việc xây dựng phát triển Bệnh viện, nâng cao chất lượng phục vụ KCB cho người bệnh, giảm bớt gánh nặng NSNN Qua nghiên cứu chế tự chủ tài BVCL thuộc Sở Y tế Bắc Kạn ta thấy kết rõ qua năm; nguồn thu nghiệp năm sau cao năm trước; thu nhập CBCCVC tăng lên theo năm; mua sắm tài sản TTB tăng thêm Tuy nhiên để nghiệp y tế thực vận hành theo chế dịch vụ phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phải phương hướng giải pháp phát triển phù hợp Ngày nay, mối quan hệ người bệnh với bệnh viện mối quan hệ người cung cấp dịch vụ người trả giá cho dịch vụ Thêm bệnh viện cơng nói chung khơng “độc quyền” trước mà bên cạnh hệ thống dịch vụ y tế nhân phép tự hoạt động theo luật hành nghề y dược Do đó, quản lý tài bệnh viện chìa khố định thành bại quản lý bệnh viện; quản lý tài bệnh viện định tụt hậu hay phát triển bệnh viện Với đề tài “Cơ chế tự chủ quản lý tài bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế Bắc Kạn”, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: Làm sáng tỏ vấn đề lý luận chế quản lý tài ĐVSNCL thuộc lĩnh vực Y tế Trên tảng lý luận đó, luận văn tập trung vào phân tích việc khai thác sử dụng nguồn tài BVCL thuộc Sở Y tế Bắc Kạn từ 99 đánh giá thực trạng chế tự chủ tài bệnh viện BVCL thuộc Sở Y tế Bắc Kạn Chỉ hạn chế, tồn đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chế tự chủ tài BVCL thuộc Sở Y tế Bắc Kạn Đồng thời luận văn mạnh dạn đề xuất số kiến nghị nhà nước, BVCL người dân để đảm bảo điều kiện áp dụng giải pháp đó, tạo mơi trường thuận lợi cho bệnh viện phát triển làm tốt công tác thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm quản lý tài 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Y tế (2011), Phân tích việc thực sách tự chủ bệnh viện giới thực tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim Chúc (2011), Báo cáo chuyên đề: Kinh tế y tế ứng dụng quản lý tài bệnh viện, Dự án hỗ trợ đổi hệ thống y tế Việt Nam, Bộ Y Tế, Hà Nội Đàm Viết Cương (2004), “Bảo đảm tài y tế Việt Nam, viện phí hay bảo hiểm y tế”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, số 02, tr.10-12 Thu Hoài (2005), “Tự chủ tài ngành y tế - Những khó khăn bất cập”, Tạp chí Thanh tra tài chính, số 39, tr 42-43 Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13, Quốc Hội ngày 25 tháng 06 năm 2015 (2015) Nghị định 85/2012/NĐ-CP Chính Phủ chế hoạt động, chế tài đơn vị nghiệp y tế công lập giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sở khám bệnh, chữa bệnh cơng lập, Chính phủ ban hành ngày 15/10/2012 Nghị định số 10/2002/NĐ-CP chế độ tài áp dụng cho đơn vị nghiệp thu, Chính phủ ban hành ngày 16/01/2002 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập, Chính phủ ban hành ngày 25/4/2006 Quyết định 1895 1895/1997/QĐ-BYT việc ban hành quy chế bệnh viện, Bộ Y tế ban hành ngày 19/9/1997 10.Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức máy Sở Y tế Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành ngày 09/02/2017 101 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ TÌNH HÌNH TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TRONG CÁC BỆNH VIỆN CÔNG Để giúp Sở Y tế việc đánh giá thực trạng tình hình thực tự chủ tài BVCL thuộc Sở Y tế Bắc Kạn Kính đề nghị Ơng/bà trả lời cách đầy đủ câu hỏi sau: Các thông tin Ông/bà giữ bí mật tuyệt đối trình điều tra I THƠNG TIN CHUNG: - Giới tính: Nam Nữ - Tuổi: ………… - Trình độ chuyên môn: cấp Trung cấp, cao đẳng Đại học Trên đại học - Chức vụ (chức danh): II ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI CÁC BỆNH VIỆN CƠNG LẬP THUỘC SỞ Y TẾ BẮC KẠN STT Tiêu chí Nguồn thu bệnh viện đáp ứng khoản chi theo tự chủ? Nguồn thu bệnh viện tự trả tồn lương cho cán bộ? Hồn tồn khơng đồng ý (1) Khơng đồng ý (2) Bình Đồng thường ý (3) (4) Hồn tồn đồng ý (5) 102 10 11 12 Nguồn lực người đáp ứng yêu cầu tự chủ? sở vật chất bệnh viện đáp ứng yêu cầu tự chủ? Các chế sách đáp ứng yêu cầu tự chủ tài chính? Bệnh viện thực khoản chi theo nghĩa tự chủ? Bệnh viện bị ràng buộc quy định định mức thu, chi NN? Tự chủ tài xu hướng tất yếu bệnh viện công? Tự chủ tài góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ KCB? Tự chủ tài góp phần tháo gỡ khó khăn cho bệnh viện? Việc xây dựng dự toán, thực dự toán toán đơn vị thực theo tự chủ tài chính? Tự chủ tài góp phần nâng cao hiệu sử dụng tài bệnh viện? XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ÔNG/BÀ! ... 4: Các giải pháp hoàn thiện chế tự chủ tài bệnh viện cơng lập thuộc Sở Y tế Bắc kạn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ VỀ TÀI CHÍNH TẠI CÁC BỆNH VIỆN CƠNG LẬP 1.1 Cơ sở. .. Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ VỀ TÀI CHÍNH TẠI CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP 1.1 Cơ sở lý luận thực chế tự chủ tài bệnh viện cơng lập 1.1.1 Bệnh viện công quản lý tài bệnh. .. 82 Chương CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ VỀ TÀI CHÍNH CÁC BỆNH VIỆN CƠNG LẬP THUỘC SỞ Y TẾ BẮC KẠN 84 v 4.1 Định hướng mục tiêu tự chủ tài Bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế Bắc Kạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ chế tự chủ về tài chính tại các bệnh viện công lập thuốc sở y tế bắc kạn , Cơ chế tự chủ về tài chính tại các bệnh viện công lập thuốc sở y tế bắc kạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay