Giải pháp tạo việc làm cho thanh niên huyện chợ đồn, tỉnh bắc kạn trong giai đoạn hiện nay

108 27 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 14:18

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH GIÁ TRẦN NGHIỆP GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH GIÁ TRẦN NGHIỆP GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN AN HÀ THÁI NGUYÊN - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Số liệu kết nghiên cứu trung thực chưa sử dụng luận văn, luận án Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 18 tháng 10 năm 2017 Học viên thực Giá Trần Nghiệp ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, trước tiên xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên, thầy cô giáo trực tiếp truyền thụ, trang bị cho kiến thức định hướng đắn học tập tu dưỡng đạo đức, tạo tiền đề tốt để học tập nghiên cứu Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn An Hà dành nhiều thời gian tâm huyết, tận tình hướng dẫn bảo cho tơi suốt q trình nghiên cứu thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn UBND huyện Chợ Đồn, phòng Lao Động Thương binh & xã hội huyện Chợ Đồn, Đồn Thanh niên cợng sản Hồ Chí Minh huyện Chợ Đồn, Chi Cục Thống kê huyện Chợ Đồn, Ngân hàng Chính sách xã hợi huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn cung cấp thông tin cần thiết giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu thực đề tài Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân bạn bè quan tâm giúp đỡ, động viên tạo điều kiện cho học tập, tiến hành nghiên cứu hoàn thành đề tài Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 18 tháng 10 năm 2017 Học viên thực Giá Trần Nghiệp iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đóng góp đề tài Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN 1.1 Cơ sở lý luận tạo việc làm cho niên 1.1.1 Một số khái niệm liên quan 1.1.2 Đặc điểm niên ảnh hưởng đến công tác tạo việc làm 11 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo việc làm cho niên 13 1.2 Cơ sở thực tiễn tạo việc làm cho niên 16 1.2.1 Kinh nghiệm công tác tạo việc làm cho niên một số địa phương nước 16 1.2.2 Bài học kinh nghiệm cho huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 26 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 28 2.2 Phương pháp nghiên cứu 28 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin, số liệu thứ cấp 28 2.2.2 Phương pháp tổng hợp thông tin 29 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 30 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 31 iv Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN 35 3.1 Giới thiệu chung huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 35 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 35 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 41 3.1.3 Đánh giá chung huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 45 3.2 Thực trạng công tác tạo việc làm cho niên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 46 3.2.1 Đặc điểm niên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 46 3.2.2 Thực trạng công tác tạo việc làm cho niên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 53 3.2.3 Kết tạo việc làm cho niên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2014 - 2016 75 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo việc làm cho niên huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 77 3.3.1 Các yếu tố khách quan 77 3.3.2 Các yếu tố chủ quan 79 3.4 Đánh giá chung công tác tạo việc làm cho niên huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 80 3.4.1 Những kết đạt 80 3.4.2 Một số hạn chế tồn nguyên nhân hạn chế 81 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 85 4.1 Quan điểm, mục tiêu tạo việc làm cho niên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 85 4.1.1 Quan điểm tạo việc làm cho niên huyện Chợ Đồn 85 4.1.2 Mục tiêu tạo việc làm cho niên huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 85 v 4.2 Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tạo việc làm cho niên huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 86 4.2.1 Phát huy vai trò chủ đợng, tích cực, sáng tạo niên cơng tác tạo việc làm 86 4.2.2 Nâng cao hiệu công tác giải việc làm sau đào tạo nghề cho niên 87 4.2.3 Tăng cường vai trò Huyện đồn Đồn sở 88 4.2.4 Có sách hỗ trợ niên phát triển kinh tế trang trại nhân rợng mơ hình niên làm kinh tế giỏi 89 4.2.5 Đẩy mạnh hoạt động xuất lao động niên làm việc nước 92 4.2.6 Nâng cao khả tiếp cận hiệu sử dụng nguồn vốn vay để sản xuất kinh doanh 94 4.2.7 Phát triển loại hình du lịch địa bàn huyện 95 KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BQ : Bình quân CN : Cơng nghiệp CNH-HĐH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa DN : Doanh nghiệp ĐVT : Đơn vị tính GDTX : Giáo dục thường xuyên GTSX : Giá trị sản xuất HTX : Hợp tác xã KCN : Khu công nghiệp KHKT : Khoa học kỹ thuật KTQD : Kinh tế quốc dân LĐ : Lao động LHTN : Liên hiệp niên NHCS : Ngân hàng sách NN, DV : Nông nghiệp, dịch vụ SXKD : Sản xuất kinh doanh TBXH : Thương binh xã hội THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông TM : Thương mại TN : Thanh niên TNNT : Thanh niên nông thôn TTCN : Tiểu thủ công nghiệp UBND : Ủy ban nhân dân VAC : Vườn ao chuồng XD : Xây dựng vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Cơ cấu kinh tế huyện Chợ Đồn giai đoạn 2014-2016 41 Bảng 3.2: Số lao động niên địa bàn huyện Chợ Đồn 46 Bảng 3.3: Cơ cấu niên địa bàn huyện Chợ Đồn theo giới tính 47 Bảng 3.4: Cơ cấu niên địa bàn huyện Chợ Đồn theo độ tuổi 47 Bảng 3.5: Cơ cấu niên địa bàn huyện Chợ Đồn theo dân tộc 48 Bảng 3.6: Cơ cấu niên địa bàn huyện Chợ Đồn theo khu vực 49 Bảng 3.7: Trình đợ học vấn niên địa bàn huyện Chợ Đồn 50 Bảng 3.8: Số lượng niên địa bàn huyện Chợ Đồn qua đào tạo nghề 51 Bảng 3.9: Kết thực dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức niên xã hội học nghề, lập nghiệp” 56 Bảng 3.10: Kết thực dự án “Tư vấn, hỗ trợ niên khởi doanh nghiệp lập nghiệp” 58 Bảng 3.11: Kết nhận ủy thác cho vay Đoàn niên Ngân hàng Chính sách xã hợi huyện Chợ Đồn 61 Bảng 3.12: Trình đợ đào tạo nghề niên địa bàn huyện Chợ Đồn 66 Bảng 3.13: Cơ cấu đào tạo nghề niên địa bàn huyện Chợ Đồn 67 Bảng 3.13: Tổng hợp mơ hình hợp tác xã, tổ hợp tác mơ hình niên làm kinh tế giỏi địa bàn huyện Chợ Đồn 69 Bảng 3.14: Kết tạo việc làm cho niên địa bàn huyện Chợ Đồn giai đoạn 2014-2016 75 Bảng 3.15: Cơ cấu việc làm niên huyện Chợ Đồn theo lĩnh vực 76 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việc làm nói chung việc làm cho niên nói riêng khơng vấn đề kinh tế mà vấn đề xã hợi có tính chất tồn cầu, mối quan tâm hàng đầu quốc gia, dân tợc tồn nhân loại nói chung Có thể nói, hiệu việc giải việc làm gắn liền với tồn bền vững quốc gia Đối với Việt Nam, vấn đề giải việc làm khơng nằm ngồi quỹ đạo đó, văn kiện Đại hợi IX Đảng nhấn mạnh: “giải việc làm nhân tố định để phát huy nhân tố người, ổn định phát triển kinh tế, làm lành mạnh xã hợi, đáp ứng nguyện vọng đáng u cầu xúc nhân dân” Thanh niên lực lượng xã hội to lớn, nguồn lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển xã hội người chủ tương lai đất nước Trong trình lãnh đạo nghiệp cách mạng, Đảng ta ln đánh giá vai trò niên, coi niên vị trí trung tâm chiến lược bồi dưỡng, phát huy nguồn lực người Đảng ta lấy việc phát huy nguồn lực người làm yếu tố cho phát triển nhanh bền vững coi cơng tác niên vấn đề sống dân tộc, một nhân tố định thành bại cách mạng Vì vấn đề niên phải đặt vị trí trung tâm chiến lược phát huy nhân tố nguồn lực người Bước sang kỷ XXI, với hội thách thức, sở nhìn nhận sâu sắc ưu điểm biểu phức tạp niên nay, Nghị Đại Hội IX Đảng xác định hệ trẻ cần phải chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo phát triển tồn diện trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, văn hóa, sức khỏe, nghề nghiệp, giải việc làm, phát triển tài sức sáng tạo, phát huy vai trò xung kích nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc 85 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 4.1 Quan điểm, mục tiêu tạo việc làm cho niên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 4.1.1 Quan điểm tạo việc làm cho niên huyện Chợ Đồn Thanh niên lực lượng lao động to lớn xã hội nguồn lực quan trọng cho nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Thực Nghị số 25, Nghị Trung ương 7, khóa X “Tăng cường lãnh đạo Đảng công tác niên thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa”, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn xác định một nhiệm vụ trọng tâm giải việc làm cho niên, cụ thể nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải việc làm, tăng thu nhập cải thiện đời sống cho niên nhằm phát huy vai trò, sức mạnh niên xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Coi hoạt động hướng nghiệp, tạo việc làm một nhiệm vụ trọng tâm cơng tác tập hợp, đồn kết niên, tạo điều kiện để niên đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Huyện tích cực triển khai có hiệu thực sách hỗ trợ vay vốn tạo việc làm, phát triển sản xuất cho niên; sách hỗ trợ học nghề tạo việc làm cho niên, đặc biệt niên nông thôn niên dân tộc thiểu số 4.1.2 Mục tiêu tạo việc làm cho niên huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 4.1.2.1 Mục tiêu chung Nâng cao chất lượng lực lượng lao động niên theo hướng tỷ lệ tăng niên đào tạo, có trình đợ chun mơn, nghiệp vụ, kiến thức, tay nghề; tăng số lượng tỷ lệ niên có đủ việc làm, giảm số lượng tỷ lệ niên thiếu việc làm thất nghiệp Phân đấu đến năm 2020, tỷ lệ niên thiếu việc làm thất nghiệp 6% 86 4.1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Tỷ lệ lao động niên qua đào tạo nghề 30%, lao đợng niên qua đào tạo nghề có việc làm đạt 60% - Tỷ lệ lao động niên đủ việc làm là: 94,0% - Tỷ lệ lao động niên thiếu việc làm là: 4,5% - Tỷ lệ lao động niên thất nghiệp là: 1,5% 4.2 Đề xuất số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tạo việc làm cho niên huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 4.2.1 Phát huy vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo niên cơng tác tạo việc làm Bên cạnh nỗ lực hỗ trợ Đảng, Nhà nước, xã hội, cần đặc biệt trọng phát huy vai trò chủ đợng, tích cực, tinh thần hăng hái, sáng tạo niên cơng tác tạo việc làm, góp phần nâng cao thu nhập cho niên, đóng góp vào phát triển địa phương xã hội Các biện pháp cần thực là: - Cần tăng cường hoạt động giáo dục, nâng cao nhận thức niên nghề nghiệp, việc làm chế thị trường vấn đề lao đợng việc làm niên có liên quan chặt chẽ với định hướng nghề nghiệp họ Để có mợt nguồn nhân lực trẻ đáp ứng đòi hỏi ngày cao cơng c̣c cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, cần định hướng phát triển nghề nghiệp niên, phù hợp với yêu cầu phát triển; kết hợp nhu cầu thực tế phát triển thị trường lao động với xu hướng lựa chọn nghề nghiệp niên Cần khắc phục một thực tế quan niệm niên phải thông qua đường học đại học, cao đẳng để có việc làm, năm trường trung cấp chuyên nghiệp, trường dạy nghề không tuyển đủ tiêu - Tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng kế hoạch truyền thông hướng nghiệp, tạo việc làm cho niên, trọng thông tin thị trường lao động, cung cấp kịp thời số liệu tin cậy 87 lao động, việc làm đến địa phương, sở để có xây dựng chương trình hướng nghiệp cho niên, giúp họ có điều kiện tiếp cận với thơng tin xác hợi tìm kiếm việc làm - Để giải việc làm cho lao đợng nói chung cho niên nói riêng, ngành, cấp huyện Chợ Đồn cần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng địa phương; xây dựng chương trình việc làm sở gắn kế hoạch sản xuất với kế hoạch giải việc làm cho niên Chú trọng công tác đào tạo nghề công nghiệp - dịch vụ cho niên, học sinh nông thôn tốt nghiệp phổ thông giúp họ chuẩn bị điều kiện chuyển sang lĩnh vực phi nông nghiệp như: công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nông nghiệp, bán hàng 4.2.2 Nâng cao hiệu công tác giải việc làm sau đào tạo nghề cho niên - Phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động để gắn kết việc đào tạo nghề nghiệp với sử dụng lao động, đảm bảo hoạt động đào tạo nghề cho niên phải hướng vào việc đáp ứng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện, nhu cầu người sử dụng lao động giải việc làm cho niên địa bàn huyện - Chỉ đạo trung tâm dạy nghề huyện thành lập bộ phận quan hệ doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu lao động qua đào tạo nghề nghiệp doanh nghiệp giới thiệu việc làm cho người lao đợng sau học nghề - Khuyến khích doanh nghiệp hoạt động địa bàn huyện tổ chức đào tạo nghề nghiệp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu cho doanh nghiệp; tăng cường hình thức đào tạo nghề nghiệp theo hợp đồng đặt hàng sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, đảm bảo cho người học sau kết thúc khóa học có việc làm - Đẩy mạnh liên kết đào tạo nghề cho niên Trung tâm dạy nghề huyện chủ động nghiên cứu nhu cầu sử dụng lao động doanh nghiệp, lập kế hoạch đào tạo phù hợp ký hết hợp đồng với doanh nghiệp, tranh thủ 88 ủng hộ từ quan nhà nước địa phương việc hỗ trợ nguồn lực để đào tạo cho đối tượng niên Với cách làm này, doanh nghiệp chủ đợng nguồn lao đợng có tay nghề phù hợp), người lao động yên tâm học tập vấn đề việc làm - Tăng cường vai trò trung gian Trung tâm dạy nghề, cầu nối sở đào tạo - người học nghề - doanh nghiệp, đảm bảo sách quán lao đợng niên 4.2.3 Tăng cường vai trò Huyện đồn Đồn sở - Tăng cường cơng tác tuyên truyền cho niên chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước phát triển kinh tế xã hội nông thôn + Tổ chức đợt tuyên truyền cho niên Nghị số 26/NQ-TW vấn đề Nông dân - Nông nghiệp - Nông thôn; Nghị số 25/NQ-TW vấn đề tăng cường lãnh đạo Đảng công tác niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước; Đề án phủ việc hỗ trợ đào tạo nghề cho niên + Tuyên truyền chủ trương, sách, chương trình, đề án, chiến lược phát triển kinh tế xã hội Tỉnh, huyện + Phối hợp với trường đại học, cao đẳng, sở đào tạo nghề nước tổ chức buổi tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên, niên khối lớp 9, lớp 12 trường trung học sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên để em có kiến thức, hiểu biết nghề nghiệp dễ định hướng nghề nghiệp cho sau tốt nghiệp - Tăng cường hoạt động quảng bá, giới thiệu việc làm cho niên + Huyện đoàn Đoàn sở phối hợp với ngành chức năng, doanh nghiệp huyện hàng năm tổ chức hội chợ việc làm để lao động niên nơng thơn có hợi tìm kiếm việc làm, đồng thời hiểu biết nghề nghiệp, việc làm từ định hướng cho lựa chọn nghề nghiệp phù hợp 89 + Xây dựng trang Web đoàn niên huyện để quảng bá điều kiện, tiềm kinh tế xã hội huyện hình ảnh lao đợng niên huyện Chợ Đồn với đối tác, doanh nghiệp bạn bè trong, nước để họ hiểu mảnh đất, người Chợ Đồn; chất lượng, số lượng lao động niên nông thôn huyện Chợ Đồn + Phối hợp với tổ chức tín dụng, ngân hàng (đặc biệt Ngân hàng Chính sách xã hợi, Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn), cơng ty, doanh nghiệp tìm kiếm thị trường xuất lao động làm việc nước ngồi - Phát động thực có hiệu phong trào niên làm kinh tế Ở địa phương nước, nhiều Huyện đoàn tỉnh phát động nhiều phong trào niên làm kinh tế giúp đỡ làm kinh tế Huyện đồn Chợ Đồn học tập kinh nghiệm triển khai phong trào sau nhằm khuyến khích tạo việc làm cho niên: phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hợi bảo vệ Tổ quốc”; phong trào “4 đồng hành với niên lập thân, lập nghiệp”; phong trào “thanh niên làm kinh tế giỏi”; phong trào “Thanh niên khởi nghiệp”; phong trào “Thanh niên làm kinh tế giỏi, tham gia xóa đói giảm nghèo” Để tạo đợng lực khuyến khích niên tích cực thi đua phát triển kinh tế, cán bợ Huyện đồn cán bợ Đồn sở cần phải tiên phong, gương mẫu đầu tham gia mơ hình phát triển kinh tế, để từ tạo phong trào, sân chơi cho đồn viên, niên tham gia phát triển kinh tế 4.2.4 Có sách hỗ trợ niên phát triển kinh tế trang trại nhân rộng mơ hình niên làm kinh tế giỏi 4.2.4.1 Hỗ trợ niên phát triển kinh tế trang trại - Huyện cần thúc đẩy việc dồn điền, đổi địa phương Để thúc đẩy việc dồn điền, đổi địa phương, huyện Điện Biên cần hỗ trợ thủ tục hành cho người dân q trình đo đạc lại đất, lên phương án dồn đổi ruộng đất; Đẩy nhanh tiến độ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau thực dồn điền, đổi 90 - Tăng cường công tác khuyến nông, lâm, ngư địa bàn huyện Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến niên ý nghĩa lớp tập huấn khuyến nông để họ hiểu rằng, tham gia tập huấn khuyến nơng có lợi cho họ họ đối tượng thụ hưởng từ lớp tập huấn Tổ chức thường xuyên đợt thăm quan, học tập kinh nghiệm trang trại, gia trại sản xuất kinh doanh có hiệu cho niên có nhu cầu phát triển kinh tế trang trại, gia trại Thông qua đợt thăm quan, học tập kinh nghiệm giúp cho niên có hợi học tập nhiều từ mơ hình sản xuất, chăn nuôi, đặc biệt kinh nghiệm thành công thất bại chủ trang trại chia sẻ Từ rút học kinh nghiệm cho thân việc quản lý, đưa phương án kinh doanh hiệu cho thân - Tạo điều kiện cho niên vay vốn để phát triển kinh tế trang trại Các cấp, ngành quan tâm đạo, phối hợp với ngân hàng địa bàn huyện tạo điều kiện thuận lợi để niên vay vốn Áp dụng chế đợ tín dụng tài trợ, sử dụng hình thức vay thơng qua bảo lãnh vay Đoàn niên Đối với niên vay vốn ngân hàng cần có hướng dẫn giúp đỡ để họ sử dụng vốn vay có hiệu quả, tránh tình trạng nợ chồng nợ dẫn đến khơng có khả trả nợ ngân hàng đến hạn - Hỗ trợ niên quản lý chất lượng sản phẩm Huyện đạo ngành, quan chức tăng cường công tác kiểm tra quản lý chất lượng loại vật tư phục vụ sản xuất như: giống trồng, vật ni, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vệ sinh an tồn thực phẩm bảo vệ mơi trường để tránh rủi ro cho chủ trang trại Cần có chế tài xử lý nghiêm minh, thích đáng tổ chức, cá nhân buôn bán hàng giả, hàng chất lượng, mợt ngun nhân chủ yếu gây thiệt hại lớn đến hợ gia đình nói chung chủ trang trại nói riêng 91 4.2.4.2 Nhân rộng mơ hình hợp tác xã, tổ hợp tác mơ hình niên làm kinh tế giỏi Những năm gần đây, quan tâm cấp ủy, quyền cấp phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo tuổi trẻ, địa bàn huyện Chợ Đồn xuất nhiều mơ hình niên làm kinh tế giỏi, góp phần tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương Tuy nhiên, số lượng mơ hình còn ít, chưa tương xứng với tiềm huyện, thời gian tới, huyện Chợ Đồn cần nhân rợng mơ hình hợp tác xã, tổ hợp tác mơ hình niên làm kinh tế giỏi niên Các biện pháp cụ thể là: - Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhằm nhân rộng phát huy hiệu mơ hình hợp tác xã, tổ hợp tác mơ hình niên làm kinh tế giỏi Để nhân rộng phát huy hiệu mơ hình hợp tác xã, tổ hợp tác mơ hình niên làm kinh tế giỏi, công tác tuyên truyền phải trọng đẩy mạnh nhằm giúp niên quyền cấp hiểu rõ ý nghĩa, vai trò mơ hình hợp tác xã, tổ hợp tác mơ hình niên làm kinh tế giỏi Đồng thời, cấp bợ đồn cần phải phối hợp với ban, ngành tăng cường tư vấn pháp lý cho niên nội dung liên quan đến phát triển loại mơ hình, tổ hợp tác, hợp tác xã cho niên như: điều kiện cần thiết, hồ sơ, thủ tục cho việc thành lập, nguyên tắc hoạt động, quy mô phạm vi hoạt đợng mơ hình, tổ hợp tác, hợp tác xã để từ đó, giúp niên hiểu rõ tầm quan trọng, cấu tổ chức phương thức hoạt đợng mợt cách hiệu mơ hình, tổ hợp tác, hợp tác xã Đó sở để niên lựa chọn, xây dựng loại mơ hình, tổ hợp tác, hợp tác xã phù hợp với đặc thù, phát huy mạnh địa phương Bên cạnh đó, huyện Chợ Đồn cần tiến hành khảo sát đặc điểm sản xuất địa phương, số niên chưa có việc làm, nhu cầu việc làm, khả trình đợ niên Sau tiến hành khảo sát, phân tích phân 92 nhóm niên chưa có việc làm theo nhu cầu lao đợng để có giải pháp hỗ trợ thích hợp; vận đợng, tư vấn, định hướng cho niên tham gia mơ hình, tổ hợp tác, hợp tác xã niên địa phương - Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ niên nhân rộng mơ hình kinh tế, giúp niên nghèo, làm giàu q hương Các hoạt động hỗ trợ bao gồm: đổi công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, sách phát triển hợp tác xã kiểu mới; cập nhật kiến thức, nâng cao lực quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất cho đội ngũ niên xây dựng phát triển mơ hình kinh tế; hỗ trợ vốn vay lãi suất ưu đãi cho niên khởi nghiệp; mở rộng thị trường thông qua hoạt động truyền thông, quảng bá, xúc tiến thương mại; quyền địa phương ngành liên quan cần nghiên cứu, tạo chế thuận lợi để hỗ trợ cho mơ hình kinh tế niên hoạt động phát triển vững mạnh, đặc biệt lĩnh vực tiếp cận vốn nghiên cứu thị trường - Kịp thời phát mơ hình, tổ hợp tác, hợp tác xã niên tiêu biểu địa phương để biểu dương, nhân rộng Hàng năm thơng qua Huyện đồn Đồn sở kịp thời phát mơ hình, tổ hợp tác, hợp tác xã niên tiêu biểu địa phương để biểu dương, nhân rộng; tổ chức lớp bồi dưỡng, tham quan tìm hiểu mơ hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả; khuyến khích niên tham gia học tập, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tham gia xây dựng mơ hình phát triển kinh tế niên làm chủ Từ đó, nhân rợng mơ hình hợp tác xã, tổ hợp tác mơ hình niên làm kinh tế giỏi niên 4.2.5 Đẩy mạnh hoạt động xuất lao động niên làm việc nước ngồi - Tăng cường cơng tác đạo cấp ủy, quyền, đồn thể cấp Tập trung tuyên truyền phổ biến chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước sách tỉnh Bắc Kạn đưa người lao động 93 làm việc nước Đồng thời nâng cao nhận thức cho người dân, giúp người dân hiểu đầy đủ quyền lợi nghĩa vụ người lao đợng xuất lao đợng - Cần có sách cho vay vốn số lao đợng làm việc nước đủ tiêu chuẩn điều kiện theo quy định Khơng lý lao động nước trước thời hạn, chưa trả nợ vay ngân hàng mà hạn chế việc cho vay lao động đăng ký tham gia sau Bên cạnh đó, nhà nước có sách thơng qua hệ thống ngân hàng sách xã hội cho người lao động xuất vay với mức tối đa 50.000.000 đồng/lao động, lãi suất 0,65%/tháng, thời gian vay thời gian người lao động nước Tuy nhiên, với mức vay này, người xuất lao đợng thị trường có mức chi phí thấp đáp ứng đủ, thị trường cho chi phí trung bình cao thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga mức vay khơng đủ, đa số lao đợng niên nông thôn xuất lao động dựa vào nguồn vốn vay nhà nước, huyện cần nghiên cứu, đề xuất với Nhà nước, với tổ chức tín dụng, ngân hàng địa bàn huyện có sách ưu đãi vay vốn phù hợp với điều kiện thực tế để tạo điều kiện thuận lợi cho lao động địa bàn huyện xuất lao động - Mời gọi doanh nghiệp có uy tín, chất lượng lực hoạt động lĩnh vực xuất lao động triển khai tuyển chọn lao đợng địa bàn Khuyến khích lựa chọn nước có trị ổn định, thu nhập cao để đưa lao động đến làm việc Trong đó, trọng đơn hàng đảm bảo mức thu nhập cho người lao đợng có tiền trang trải sinh hoạt, trả nợ ngân hàng có tích lũy Ưu tiên thị trường có nhu cầu sử dụng lao đợng có tay nghề Bên cạnh đẩy mạnh hoạt động đào tạo nghề gắn với nhu cầu sử dụng lao động nước tiếp nhận lao động Đảm bảo giáo dục định hướng cho lao động xuất ngoại ngữ, văn hóa, kỷ luật lao động, phong tục tập quán, luật pháp nước sở 94 4.2.6 Nâng cao khả tiếp cận hiệu sử dụng nguồn vốn vay để sản xuất kinh doanh - Theo qui định nay, Ngân hàng Chính sách xã hợi chưa có chương trình tín dụng dành riêng cho niên khởi nghiệp Tuy nhiên, niên tḥc gia đình hợ nghèo, hợ cận nghèo, hợ nghèo đối tượng sách khác tiếp cận nguồn vốn từ chương trình tín dụng sách như: chương trình cho vay hợ nghèo, hợ cận nghèo, hợ nghèo, giải việc làm, hợ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn để khởi nghiệp Nếu chưa có hợ riêng, niên nhờ bố, mẹ đứng tên để vay hợ Từ nâng cao khả tiếp cận nguồn vốn vay cho niên khởi nghiệp - Huyện đoàn Đoàn sở tiến hành rà soát đề án, dự án phát triển kinh tế niên giới thiệu mơ hình hợp tác xã niên, tổ hợp tác niên tư vấn, hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất kinh doanh để đề án vay vốn có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu đưa để giải ngân vốn vay Cùng với việc hỗ trợ vay vốn, Đoàn niên cần phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hợi thường xun hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho tổ trưởng, tổ viên tổ vay vốn cán bợ Đồn - Đồn niên phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Đồn, thành lập tổ công tác, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay niên tổ, hộ gia đình, bảo đảm sử dụng nguồn vốn mục đích, đạt hiệu cao, góp phần giải việc làm, phát triển kinh tế địa phương, có định hướng, trợ giúp niên từ lúc tiếp cận vốn vay triển khai mơ hình phát triển sản xuất phù hợp, tạo việc làm, ổn định cuộc sống cho niên Tiến hành giao ban định kỳ đánh giá kết hoạt động tổ vay vốn, lấy chất lượng hoạt động một tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm 95 4.2.7 Phát triển loại hình du lịch địa bàn huyện - Giải pháp phát triển thị trường, sản phẩm du lịch Xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú, tập trung vào lĩnh vực sinh thái, văn hóa, lịch sử; khôi phục nghề truyền thống đan lát, mộc, dệt thổ cẩm, may thêu trang phục dân tộc, chế tác nhạc cụ; phát triển điệu dân ca, dân vũ hát then, đàn tính, múa khèn để xây dựng thành sản phẩm du lịch sắc huyện - Giải pháp tham gia cộng đồng phát triển du lịch Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư vị trí, vai trò, tầm quan trọng du lịch phát triển kinh tế - xã hội để tăng cường tính chủ đợng người dân phát triển du lịch Có sách hỗ trợ nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân, cợng đồng dân cư tham gia đầu tư phát triển đa dạng hóa sản phẩm du lịch nơi họ sinh sống - Giải pháp phối hợp hợp tác liên kết phát triển du lịch Tăng cường hợp tác phát triển du lịch với huyện tỉnh, đặc biệt huyện Ba Bể cụm du lịch trọng tâm tỉnh; xây dựng chương trình, tuyến du lịch; phối hợp quảng bá, xúc tiến du lịch; đầu tư phát triển sản phẩm du lịch đặc thù địa phương sở đa dạng sản phẩm du lịch vùng Hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch có chất lượng cao; khai thác, phát triển tour, tuyến du lịch quốc tế liên vùng Phối hợp chặt chẽ với ngành tỉnh tỉnh nhằm phát huy mạnh, khắc phục mặt hạn chế để khai thác, bảo vệ tài nguyên du lịch, phát triển quảng bá sản phẩm du lịch huyện 96 KẾT LUẬN Việc làm có vai trò quan trọng đời sống xã hợi, khơng thể thiếu cá nhân tồn bợ kinh tế, vấn đề cốt lõi xuyên suốt hoạt đợng kinh tế, có mối quan hệ mật thiết với kinh tế xã hợi, chi phối tồn bộ hoạt động cá nhân xã hội Nhận thức tầm quan trọng vấn đề việc làm tạo việc làm cho lao đợng nói chung, cho lao đợng niên nói riêng, thời gian qua Đảng Nhà nước ta có nhiều sách nhằm tạo việc làm cho niên Công tác tạo việc làm cho niên huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn thời gian qua đạt kết quan trọng, tỷ lệ niên thiếu việc làm thất nghiệp giảm xuống, tỷ lệ niên đủ việc làm tăng lên Số niên có đủ việc làm tăng từ 12.142 người (chiếm 81,7%) năm 2014 lên 13.170 người (chiếm 86,5%) năm 2016 Số niên thiếu việc làm giảm từ 2.006 người (chiếm 13,5%) năm 2014 xuống còn 1.553 người (chiếm 10,2%) năm 2016 Số niên thất nghiệp giảm từ 714 người (chiếm 4,8%) năm 2014 xuống 502 người (chiếm 3,3%) năm 2016 Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, công tác tạo việc làm cho niên huyện Chợ Đồn mợt số hạn chế, là: Mặc dù có xu hướng giảm giai đoạn 2014-2016 số lượng tỷ lệ niên thiếu việc làm thất nghiệp cao; Một số dự án thực nhằm tạo việc làm cho niên địa bàn huyện hiệu chưa cao; Khả tiếp cận hiệu sử dụng nguồn vốn vay phục vụ cho cơng tác tạo việc làm cho niên nhiều hạn chế; Hiệu công tác giải việc làm sau đào tạo nghề cho niên thấp; Số mơ hình trang trại, gia trại, mơ hình hợp tác xã, tổ hợp tác mơ hình niên làm kinh tế giỏi niên huyện Chợ Đồn còn ít, chưa tương xứng 97 với nguồn lực niên có huyện; Số lao đợng niên tạo việc làm làng nghề truyền thống lĩnh vực du lịch hạn chế; Công tác xuất lao động chưa tương xứng với nguồn lao động dồi địa bàn huyện Xuất phát từ hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác tạo việc làm cho niên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, đề tài đưa một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tạo việc làm cho niên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, gồm: Phát huy vai trò chủ đợng, tích cực, sáng tạo niên công tác tạo việc làm; Nâng cao hiệu công tác giải việc làm sau đào tạo nghề cho niên; Tăng cường vai trò Huyện đồn Đồn sở; Có sách hỗ trợ niên phát triển kinh tế trang trại nhân rợng mơ hình niên làm kinh tế giỏi; Đẩy mạnh hoạt động xuất lao động niên làm việc nước ngoài; Nâng cao khả tiếp cận hiệu sử dụng nguồn vốn vay để sản xuất kinh doanh; Phát triển loại hình du lịch địa bàn huyện Với kết nghiên cứu trên, đề tài đạt mục tiêu nghiên cứu Tuy nhiên đề tài khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận đóng góp ý kiến nhà khoa học để đề tài hoàn thiện 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngô Quỳnh An (2012), “Tăng cường khả tự tạo việc làm cho niên Việt Nam”, Luận án tiến sĩ kinh tế Chính phủ, Nghị định số 120/2007/NĐ-CP Chính phủ ngày 23 tháng năm 2007 hướng dẫn Luật Thanh niên Trần Xuân Cầu (2012), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Nguyễn Văn Cơng (2008), Giáo trình Ngun lý kinh tế vĩ mơ, Nhà xuất Lao động, Hà Nội Hà Duy Hào (2010), Tạo việc làm cho niên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2015, Luận văn thạc sỹ kinh tế Huyện đoàn Chợ Đồn, Báo cáo công tác niên năm 2014, năm 2015 năm 2016 Huyện đoàn Chợ Đồn, Kế hoạch đào tạo nghề giải việc làm cho niên huyện Chợ Đồn giai đoạn 2016-2020 Ngân hàng Chính sách xã hợi huyện Chợ Đồn, Báo cáo dư nợ tín dụng năm 2014, năm 2015 năm 2016 Phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Chợ Đồn, Báo cáo kết giải việc làm huyện Chợ Đồn năm 2014, năm 2015 năm 2016 10 Phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Chợ Đồn, Báo cáo kết thực Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn” năm 2014, năm 2015 năm 2016 11 Phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Chợ Đồn, Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1379/QĐ-TTg ngày 12/8/2013 Thủ tướng Chính phủ 12 Phòng Thống kê huyện Chợ Đồn, Niên giám thống kê huyện Chợ Đồn năm 2014, năm 2015 năm 2016 99 13 Quốc hợi nước Cợng hòa xã hợi chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Luật lao động Quốc hội thông qua theo luật số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng năm 2012 14 Quốc hợi nước Cợng hòa xã hợi chủ nghĩa Việt Nam, Luật Thanh niên Quốc hội thông qua kỳ họp thứ 8, khóa XI ngày 29 tháng 11 năm 2005 15 Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn, Báo cáo sơ kết năm thực quy hoạch nguồn nhân lực huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012-2020 16 Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2014, năm 2015 năm 2016 17 Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn, Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 20/06/2012 Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn việc ban hành Chương trình phát triển niên huyện Chợ Đồn giai đoạn 2011-2020 18 Một số website: - Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Đồn: chodon.backan.gov.vn - Cổng thông tin điện tử huyện Vĩnh Tường: vinhtuong.vinhphuc.gov.vn - Cổng thông tin điện tử huyện Lâm Thao: lamthao.phutho.gov.vn - Cổng thông tin điện tử huyện Phú Bình: phubinh.thainguyen.gov.vn ... niên huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn ảnh hưởng đến công tác tạo việc làm cho niên; sách tạo việc làm cho niên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2014 - 2016 kết đạt sách tạo việc làm cho. .. THANH NIÊN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 85 4.1 Quan điểm, mục tiêu tạo việc làm cho niên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 85 4.1.1 Quan điểm tạo việc làm. .. chung huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 45 3.2 Thực trạng công tác tạo việc làm cho niên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 46 3.2.1 Đặc điểm niên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tạo việc làm cho thanh niên huyện chợ đồn, tỉnh bắc kạn trong giai đoạn hiện nay , Giải pháp tạo việc làm cho thanh niên huyện chợ đồn, tỉnh bắc kạn trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay