RT trainer guide unit14 VN 16 04 14

151 31 0
  • Loading ...
1/151 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 14:11

BÀI 14 THỰC HÀNH TỐT DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC LÀNG NGHỀ THỦ CÔNG Ở VIỆT NAM Nguồn hình ảnh: http://www.flickr.com/photos/nerdcoregirl/3609065883/sizes/m/in/photostream/ Nội dung học Mục tiêu Sau kết thúc học, học viên có thể: • Hiểu tác động tích cực tiêu cực kinh tế, môi trường xã hội làng nghề thủ công Việt Nam lợi ích du lịch có trách nhiệm • Giải thích tầm quan trọng việc phát triển sản phẩm cho thị trường, tiếp thị có trách nhiệm Chủ đề sản phẩm phương pháp thực Nam Tổng quan làng nghề thủ cơng du lịch Việt • Giải thích nguyên tắc thực tiễn để đảm bảo chất lượng, tính sáng tạo cạnh tranh sản phẩm, Phát triển kết nối sản phẩm - thị trường đảm bảo tính khả thi thương mại 3.Đảm bảo chất lượng, tính sáng tạo cạnh tranh • Giải thích vấn đề quản lý chất thải ô nhiễm làng nghề thủ công bước giảm thiểu tác động tiêu cực • Giải thích phương pháp thúc đẩy tham gia tính hấp dẫn điểm đến du lịch thông qua chế hợp tác điều phối phát triển làng nghề thủ công tiếp thị có trách nhiệm cho sản phẩm Quản lý chất thải ô nhiễm 5.Hợp tác điều phối hiệu 6.Phát triển có trách nhiệm điểm đến làng nghề THỰC HÀNH TỐT DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC LÀNG NGHỀ THỦ CÔNG Ở VIỆT NAM CHỦ ĐỀ TỔNG QUAN LÀNG NGHỀ THỦ CÔNG VÀ DU LỊCH Ở VIỆT NAM Nguồn hình ảnh: http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ9HAJdxte3mLSZ1W7Br5hXbhxm1BWkSCzrtZ3pot5kqkyU5jW6 Các làng nghề thủ cơng Việt Nam • > 30 % số hộ gia đình tham gia vào hoạt Miền Nam (312,15%) Miền Trung (111,6%) động sản xuất thủ cơng • • Hoạt động hợp pháp năm hình thức - làng nghề truyền thống làng nghề • Miền Bắc (1594,79%) Ước tính có 2017 làng nghề thủ cơng (theo thống kê năm 2007) Nguồn: Mahanty, S, Đặng, T & Hải, P 2012, "Phác thảo phát triển bền vững: quản lý ô nhiễm nước làng nghề Việt Nam,’Trung tâm sách phát triển, Bài thảo luận 20, Trường Chính sách Công Crawford, Đại học Quốc gia Australia, Canberra, Úc Câu hỏi: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Làng nghề thủ cơng xác định 12 nhóm sản phẩm thủ cơng Việt Nam Bạn nêu tên loại hình đó? 12 nhóm sản phẩm thủ cơng Việt Nam Xác định tên loại sản phẩm thủ cơng! Nguồn hình ảnh: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQyVfnymaeLpoQPqNEkBpi3ms49unjBgBqSW9uKt37JbGxp5Rmt; http://imagevietnam.vnanet.vn/Upload//2012/8/28/28-8TNDP4BaoAnh2882012104754928.jpg; http://ictpress.vn/uploads/imagecache/center-image/dsc_7456.jpg; http://www.dunghangviet.vn/uploads/content/2012-09-15.07.31.01-gomssu.jpg 12 nhóm sản phẩm thủ cơng Việt Nam Xác định tên loại sản phẩm thủ cơng! Nguồn hình ảnh: http://farm4.staticflickr.com/3205/3123924949_2296a7837c_z.jpg; http://imagevietnam.vnanet.vn/Upload//2011/4/21/21-4TNDP09N421.jpg; http://dulichtaybac.net/images/stories/anhbaiviet/baiviet/dt_22720101447_nghia-an2-20121016123811.jpg; http://www.nguhanhson.danang.gov.vn/Portals/0/Images/1.Tintuc_sukien/3.Vanhoa_Xahoi/2013/130926-lang%20da %201.jpg 12 nhóm sản phẩm thủ cơng Việt Nam Xác định tên loại sản phẩn thủ cơng! 10 khác 12 Sản phẩm 11 Nguồn hình ảnh: http://sohanews2.vcmedia.vn/2013/1363650840031.jpg; http://www.ellaviet.com/Uploads/Images/LANGNGHE/ThanhTien.jpg; http://www.sggp.org.vn/dataimages/original/2009/03/images281986_image001.jpg; http://dancotravel.net/UserFiles/image/Cam-nang-du-lich/Cam-nang-du-lich-sapa/1304914053_sapa-13.jpg Thảo luận: Một số lợi ích mà ngành thủ công mang lại cho cộng đồng gì? Làm để ngành thủ cơng mang lại lợi ích rộng phạm vi quốc gia? Tầm quan trọng làng nghề thủ công …đối với quốc gia • Giải tình trạng đói nghèo khu vực nông thôn & giúp ngăn chặn khoảng trống thu nhập nông thôn & thành thị tình trạng di cư • …đối với cộng đồng Thúc đẩy cơng nghiệp hóa đại hóa nơng thôn & tăng ngân sách cấp quốc gia & cấp địa phương • • Mang lại cơng ăn việc làm lúc nông nhàn Cải thiện chất lượng sống cho người dân địa phương • Cho phép tiếp tục biểu diễn loại hình nghệ thuật Nâng cao nhận thức cộng đồng tác động du lịch Bản chất ngành du lịch Cộng đồng nên biết vấn đề sao? Động du khách Các lợi ích tác động tiêu cực du lịch Nguồn hình ảnh: Pixabay, http://pixabay.com/ Tạo điều kiện tham gia quy hoạch du lịch • Du lịch đòi hỏi góp phần loạt hàng hóa dịch vụ để hoạt động thành cơng • Sự tham gia tất bên liên quan quan trọng từ lúc bắt đầu đảm bảo tính khả thi thương mại điểm đến du lịch làng nghề • SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG QUY HOẠCH ĐIỂM ĐẾN Mời thành viên cộng đồng trở thành người điều phối hoạt động phát triển du lịch Thơng qua hợp tác, cộng đồng đóng góp kiến thức, kỹ nguồn lực đảm bảo việc hỗ trợ rộng rãi cho phát triển du lịch Xác định tầm nhìn chung cho tương lai Phân tích hội rủi ro xã hội, kinh tế môi trường Xây dựng kế hoạch hành động Vai trò bên liên quan quan trọng quy hoạch phát triển điểm đến du lịch Tính khả thi Tài sản Đầu tư Quy hoạch sử dụng đất Tiêu thụ Cơ sở hạ tầng CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Lao động Tiếp thị Tiếp thị Dịch vụ Bồi dưỡng lực Chính sách Kết nối với du khách Điều phối Đào tạo Xây dựng theo đuổi quy hoạch điểm đến du lịch cấu, ngân quỹ, sản tầm nhìn, mục phẩm phát triển đích, mục tiêu, điểm đến chiến lược nguồn lực, hạ tầng kỹ năng, sở, dịch vụ, kinh nghiệm nguồn nhân lực hội, hành động, thời hạn, trách rủi ro nhiệm Nguồn hình ảnh: Pixabay, http://pixabay.com/ Dừng lại - kiểm tra • Trước tiếp tục, đảm bảo loại hình du lịch quy hoạch phù hợp với kế hoạch phát triển địa phương phù hợp với sách khu vực quốc gia • Tìm kiếm: – – – Các kế hoạch phát triển Các quy hoạch sử dụng đất Các quy hoạch du lịch … Nguồn hình ảnh: Pixabay, http://pixabay.com/ Nguyên tắc 2: Phát triển, tiếp thị & quản lý có trách nhiệm điểm đến du lịch làng nghề • Phát triển, tiếp thị quản lý có trách nhiệm điểm đến du lịch cộng đồng cần: – – – – Cơ cấu quy trình quản lý tốt Quy trình quản lý tài tốt Làm việc để phát triển lực lượng Theo gương thực tiễn tốt phát lao động có kỹ triển tiếp thị sản phẩm du lịch có trách nhiệm – Thực nguyên tắc hành vi ứng xử cho khách tham quan Nguồn hình ảnh: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Between_Son_La_and_Moc_Chau.png Phát triển cấu quy trình quản lý du lịch • Để tiếp thị quản lý du lịch thành công cộng đồng, cần quan quản lý có hiệu • Các tổ chức quản lý điểm đến giúp: – – – – • Đảm bảo lợi ích du lịch phổ biến rộng rãi Thực thi quy tắc quy định lập kế hoạch, vận hành phát triển du lịch Giúp giải tranh chấp Đại diện cho lợi ích cộng đồng mối tương tác với phủ doanh nghiệp Hợp tác xã thủ cơng tham gia thành viên tổ chức quản lý điểm đến có quy mơ rộng hơn, đại diện cho tất nhóm du lịch bao gồm nhóm dịch vụ lưu trú, hướng dẫn viên, đồ ăn đồ uống, v.v Nguồn hình ảnh: Pixabay, http://pixabay.com/ Ví dụ: Ban quản lý du lịch cộng đồng Nậm Đăm Chủ tịch BQL DLCĐ Nậm Đăm Ủy Ủy ban ban nhân nhân dân dân huyện huyện Quản Quản Bạ Bạ Phó chủ tịch Ủy Ủy ban ban nhân nhân dân dân xã xã Quản Quản Bạ Bạ Thư kỳ thành viên BQL (kiêm quản lý quỹ / Ban Ban quản quản lý lý Du Du lịch lịch Cộng Cộng đồng đồng Nậm Nậm Đăm Đăm Nhóm Nhóm vận vận chuyển chuyển kiêm kiêm an an ninh ninh Nhóm Nhóm nhà nhà dân dân ngân sách) Nhóm Nhóm hướng hướng dẫn dẫn viên viên Nhóm Nhóm biểu biểu diễn diễn văn văn hóa hóa và Quỹ Quỹ du du lịch lịch cộng cộng địa địa phương phương nghề nghề thủ thủ công công đồng đồng lời khuyên học thực tiễn tốt tài trợ du lịch dựa vào cộng đồng Đảm bảo nhà sản Đảm bảo bên liên xuất quy mô nhỏ quan cảm nhận tham gia bình đẳng lợi ích du lịch Cho phép bên liên Mang lại ưu công quan xác định cho loại hình nguồn cấu quỹ nguồn lực du lịch để phát triển Nguồn hình ảnh: Pixabay, http://pixabay.com/ Phát triển lực lượng lao động du lịch có kỹ • • Du lịch ngành cạnh tranh cao Du lịch dựa vào cộng đồng đòi hỏi nhân viên phải am hiểu việc làm để làm việc hiệu quả, suất đạt tiêu chuẩn ngành • Chuẩn bị tăng cường khả động – – – cộng đồng để quản lý hoạt du lịch việc: Bồi dưỡng lực thông qua đào tạo phát triển kỹ liên tục; Bồi dưỡng kỹ mở rộng du lịch phát triển Ưu tiên phát triển lực địa phương đào tạo quản lý kỹ Nguồn hình ảnh: Pixabay, http://pixabay.com/ Thảo luận: Các tổ chức cộng đồng gặp khó khăn tiếp cận hội đào tạo bồi dưỡng lực Bạn đưa số ví dụ hội thực tiễn đào tạo kỹ du lịch mang tính dễ tiếp cận cộng đồng? Tìm hội đào tạo đâu để lấp đầy khoảng trống kỹ Thợ lành nghề có Tổ chức phi Chính phủ Các nhà điều hành tour Các tổ chức tình nguyện Các sở giáo dục đào tạo thức Theo gương thực tiễn tốt phát triển tiếp thị sản phẩm du lịch có trách nhiệm Xác định sản phẩm kết nối tới thị trường mục tiêu tiềm Truyền thông ngôn ngữ lôi dễ hiểu Thiết kế chiến lược tiếp thị thị trường tiềm Phát triển mối kết nối với điểm đến du lịch hấp dẫn khác Phản ánh giá trị cộng đồng thông điệp tiếp thị Thực nguyên tắc ứng xử du khách • Như thảo luận, nguyên tắc ứng xử cho khách tham quan trường quan trọng để đảm bảo mơi văn hóa, tự nhiên kinh tế khơng bị ảnh hưởng xấu du lịch • Ngun tắc ứng xử bao gồm: – – – – – – – Nơi đến thăm Các hoạt động chấp nhận Trang phục chấp nhận Sử dụng phương tiện chụp ảnh Các cách thức giao tiếp chấp nhận Hành vi mua sắm Các cách đóng góp cho cộng đồng chấp nhận Nguồn hình ảnh: Pixabay, http://pixabay.com/ Xin trân trọng cảm ơn! Thank you! 151
- Xem thêm -

Xem thêm: RT trainer guide unit14 VN 16 04 14, RT trainer guide unit14 VN 16 04 14

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay