RT trainer guide unit12 VN 16 04 14

124 23 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 14:11

Bài 12 CHÍNH SÁCH VÀ QUY HOẠCH DU LỊCH CĨ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ DU LỊCH 1Nguồn ảnh: Pixabay, www.pixabay.com NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH Mục tiêu Chủ đề Sau hoàn thành học này, học viên có thể: • Giải thích tầm quan trọng du lịch nhà nước thách thức tăng trưởng bền vững • Mơ tả phương pháp lồng ghép tính bền vững vào quy hoạch du lịch • Giải thích tầm quan trọng việc áp dụng phương pháp quy hoạch có tham gia bên liên quan quy hoạch lập sách • Giải thích chức việc đánh giá tác động quy hoạch du lịch • Xác định lĩnh vực sách để tạo môi trường thuận lợi cho Du lịch có trách nhiệm • Xác định cơng cụ để thực sách Du lịch có trách nhiệm Du lịch tầm quan trọng nhà nước Những thách thức tăng trưởng bền vững Lồng ghép tính bền vững quy hoạch du lịch Sử dụng việc đánh giá tác động quy hoạch du lịch cho tính bền vững Xác định lĩnh vực sách để tạo mơi trường thuận lợi cho Du lịch có trách nhiệm CHÍNH SÁCH VÀ QUY HOẠCH DU LỊCH CĨ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ DU LỊCH CHỦ ĐỀ 1: DU LỊCH VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NÓ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC 3Nguồn ảnh: Pixabay, www.pixabay.com Tổng quan thảo luận: Vai trò nhà nước việc xây dựng du lịch có trách nhiệm Tầm quan trọng du lịch với nhà nước phải thay đổi thứ mà làm? CHỦ ĐỀ Làm cách du lịch có trách nhiệm giúp trì tăng trưởng kinh tế đồng thời tạo bền vững hơn? CHỦ ĐỀ Làm để lồng ghép tốt du lịch có trách nhiệm vào quy hoạch du lịch? CHỦ ĐỀ Làm cách để sử dụng đánh giá tác động nhằm thực mục tiêu du lịch có trách nhiệm? CHỦ ĐỀ Những lĩnh vực sách phải giải để hoạt động du lịch trở nên có trách nhiệm cơng cụ có liên quan? CHỦ ĐỀ 4Nguồn ảnh: Pixabay, www.pixabay.com Bài tập nhóm: Tình ủng hộ hay phản đối Du lịch có trách nhiệm Đóng góp ngành du lịch vào kinh tế Việt Nam VND268,761.0 tỷ VND129,969.0 tỷ 2012 VND140,179.0 tỷ 2013 2023 ĐÓNG GÓP TRỰC TIẾP CỦA NGÀNH DU LỊCH VÀO GDP CỦA VIỆT NAM: Tỷ giá Đồng Việt Nam không đổi Nguồn: World Travel & Tourism Council 2013, Travel & Tourism Economic Impact 2013: Vietnam, WTTC, UK Đóng góp ngành du lịch vào kinh tế Việt Nam % GDP TOÀN NỀN KINH TẾ TỶ ĐỒNG TỔNG GIÁ TRỊ ĐÓNG GÓP CỦA DU LỊCH & LỮ HÀNH VÀO GDP Trực tiếp Gián tiếp Phát sinh thêm Nguồn: World Travel & Tourism Council 2013, Travel & Tourism Economic Impact 2013: Vietnam, WTTC, UK Đóng góp ngành du lịch việc làm Việt Nam % LAO ĐỘNG TOÀN NỀN KINH TẾ ‘000 Việc làm Trực tiếp Gián tiếp Phát sinh thêm Nguồn: World Travel & Tourism Council 2013, Travel & Tourism Economic Impact 2013: Vietnam, WTTC, UK Tổng giá trị kinh tế ngành Du lịch Việt Nam năm 2013 US$6.2 tỷ Trong GDP trực tiếp hay 4.5% tổng số 1,831,300 Việc làm trực tiếp hay 3.8% tổng số US$3.7 tỷ Trong Vốn đầu tư hay 8.3% tổng số US$5.9 tỷ Chi cho du lịch vận chuyển du khách quốc tế hay 4.6% tổng số Nguồn: World Travel & Tourism Council 2013, Travel & Tourism Economic Impact 2013: Vietnam, WTTC, UK 9Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com DU LỊCH ĐANG THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG Ở VIỆT NAM Đường Điện Sân bay Nước 10Nguồn ảnh: Pixabay, www.pixabay.com Bảo tồn cải thiện nguồn tài nguyên Lĩnh vực hoạt động 6.1 Các vấn đề liên ngành Các vấn đề • Q đơng đúc điểm du lịch • Phá hủy tài nguyên du khách doanh nghiệp làm du lịch • Thương mại hóa dẫn tới việc xuống cấp tài nguyên • Các tác động tiêu cực từ ngành kinh tế khác • Phối hợp lỏng lẻo bên địa phương điểm du lịch • Hỗ trợ khơng đáng kể việc bảo tồn nguồn tài ngun văn hóa mơi trường sách quy hoạch du lịch 6.2 Tài nguyên thiên nhiên • Các doanh nghiệp hoạt động theo cách không bền vững môi trường • Nhận thức chưa tốt sách, chiến lược liên quan tới biến đổi khí hậu tác động lên, từ, ngành du lịch 6.3 Tài ngun văn hóa • Xung đột lợi ích quan có trách nhiệm bảo tồn di sản quan có nhiệm vụ quảng bá/ phát triển du lịch 110 Bài tập nhóm: Xem xét dự thảo Khung Chính sách Du lịch Có trách nhiệm Việt Nam phát triển kế hoạch hành động để giúp đưa khung sách trở thành luật, phổ biến ngành chấp nhận 111 Sử dụng cơng cụ hỗ trợ sách du lịch có trách nhiệm • Các phủ sử dụng cơng cụ để gây ảnh hưởng đến tính bền vững du lịch • Để có hiệu tốt nhất, tất công cụ cần sử dụng theo cách hỗ trợ củng cố lẫn Các cơng cụ có chức khác nhau: • Nhằm đo mức độ phát triển du lịch tác động • Nhằm kiểm soát mặt phát triển hoạt động • Nhằm gây ảnh hưởng lên hành vi tác động • Nhằm khuyến khích việc gắn liền hướng phát triển bền vững vào hoạt động • Nhằm gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp du khách giúp cho hoạt động trở nên bền vững 112 Sử dụng số kiểm sốt nhằm hỗ trợ sách du lịch có trách nhiệm • Đặt mục tiêu du lịch bền vững • Thiết lập phép đo tiêu chuẩn • Lập mục tiêu cho sách lên kế hoạch hành động nhằm đạt mục tiêu • Kết hợp việc đánh giá kiểm tra hành động thực • Tạo điều kiện cho việc cải thiện liên tục 113Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com Sử dụng giới hạn thay đổi để hỗ trợ sách du lịch có trách nhiệm • Thiết lập giới hạn thay đổi chấp nhận kinh tế, mơi trường, xã hội • Giúp quản lý mức độ tác động không mong muốn 114Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com Sử dụng luật du lịch quốc gia nhằm hỗ trợ sách du lịch có trách nhiệm • Đặt trách nhiệm nhà nước quan du lịch • Các nguyên tắc du lịch bền vững phải kết hợp vào phần lời nói đầu cách diễn đạt điều khoản nhằm tạo hài hòa 115Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com Sử dụng quy định nhằm hỗ trợ sách du lịch có trách nhiệm • Giúp đảm bảo tuân thủ • Có thể bao gồm: – Tương tác với mơi trường địa phương cộng đồng địa phương – Hoạt động phép loại hình hoạt động – Khả tiếp cận nơi và/ tần suất sử dụng – Yêu cầu trình độ – Tiêu chuẩn xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc 116Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com Sử dụng quy hoạch sử dụng đất kiểm sốt phát triển nhằm hỗ trợ sách du lịch có trách nhiệm • Tác động lên loại hình vị trí phát triển du lịch hoạt động du lịch • Đặt thứ tự ưu tiên khu vực điểm cho việc bảo tồn hoạt động du lịch • Có thể đảm bảo sử dụng đất bền vững 117Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com Sử dụng đánh giá tác động du lịch nhằm hỗ trợ sách du lịch có trách nhiệm • Yêu cầu nhà đầu tư phải đánh giá tác động tiềm tàng đề xuất phát triển • Đảm bảo tính bền vững cách xác định lợi ích tác hại (phí tổn) mặt kinh tế, xã hội môi trường 118 Picture source: Pixabay, www.pixabay.com Sử dụng thuế phí nhằm hỗ trợ sách du lịch có trách nhiệm • Thuế doanh nghiệp thuế du lịch giúp gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp hành vi khách du lịch • Các chi phí giúp kiểm sốt số lượng khách du lịch • Doanh thu có được sử dụng cho việc quản lý, bảo tồn, hỗ trợ dự án phát triển cộng đồng địa phương, vv 119Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com Sử dụng thỏa thuận ưu đãi tài nhằm hỗ trợ sách du lịch có trách nhiệm • Ảnh hưởng lên hành vi doanh nghiệp cách thưởng ưu đãi tài doanh nghiệp hoạt động theo cách định • Có thể u cầu doanh nghiệp hoạt động theo cách cụ thể có cân nhắc môi trường, xã hội kinh tế • Có thể sử dụng để giúp loại hình hoạt động du lịch bền vững định hướng nguồn đầu tư phủ vào doanh nghiệp du lịch bền vững 120Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com Sử dụng chế tình nguyện nhằm hỗ trợ sách du lịch có trách nhiệm • Các ngun tắc ứng xử không ràng buộc mặt pháp lý hướng dẫn cho du khách doanh nghiệp • Giúp thiết lập mong muốn hay yêu cầu hành vi • Các chương trình trao chứng nhận thúc đẩy việc cải thiện tiêu chuẩn chất lượng 121 Picture source: Pixabay, www.pixabay.com Sử dụng cơng cụ hỗ trợ nhằm hỗ trợ sách du lịch có trách nhiệm • Điều khoản hạ tầng sở dịch vụ - nhằm thúc đẩy phát triển du lịch • Bồi dưỡng lực - đáp ứng nhu cầu lao động có kỹ cải thiện việc sử dụng lao động thu nhập địa phương • Tiếp thị dịch vụ thông tin - hỗ trợ công cụ kinh tế, hướng dẫn chứng nhận, tạo điều kiện gia nhập thị trường, quảng bá hình thức du lịch hay sản phẩm định, tạo ảnh hưởng tới hành vi du khách 122Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com Bài tập nhóm: Trình bày tuyên bố du lịch có trách nhiệm bao quát tất tiểu ngành du lịch Việt Nam Phát triển kế hoạch hành động để thực tuyên bố 123 Xin trân trọng cảm ơn! Thank you! 124 124
- Xem thêm -

Xem thêm: RT trainer guide unit12 VN 16 04 14, RT trainer guide unit12 VN 16 04 14

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay