RT trainer guide unit11 VN 16 04 14

77 33 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 14:11

BÀI 11 KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM Nguồn ảnh: http://www.flickr.com/photos/obscuranet/8262022383/ Những nét Mục tiêu: Kết thúc học học viên có thể: • Mơ tả ý nghĩa tầm quan trọng phát triển bền vững kinh doanh dịch vụ ăn uống • Thực quy định trách nhiệm môi trường kinh doanh dịch vụ ăn uống bao gồm Chủ đề hoạt động thực tiễn sử dụng lượng, sử dụng nước mực giảm thiểu chất trách nhiệm Giải thích tầm quan trọng việc tìm nguồn cung ứng cung cấp thực phẩm sản 2.Quản lý nguồn tài nguyên hiệu 3.Tìm nguồn cung ứng thực phẩm có trách phẩm ăn uống bền vững 4.Chăm sóc khách hàng cộng đồng thải • • 1.Tìm hiểu kinh doanh dịch vụ ăn uống có Giải thích cách thực trách nhiệm xã hội kinh doanh dịch vụ ăn uống nhiệm BÀI 11 KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM ChỦ đỀ Tìm hiỂu kinh doanh dỊch vỤ ăn uỐng có trách nhiỆm Nguồn ảnh: http://www.flickr.com/photos/obscuranet/8263091514/ Ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống Nhà hàng Quán Bar ++Dịch Dịchvụ vụtiệc tiệc Quán Cà phê Câu lạc Quầy thức ăn Nguồn ảnh: http://www.flickr.com/photos/ http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2u_l%E1%BA%A1c_b%E1%BB%99_gi%E1%BA%A3i_tr%C3%AD Phần thiếu tổng thể sản phẩm du Iịch • Doanh thu cho phủ • Tạo cơng việc thu nhập • Hỗ trợ chiến lược kinh tế xã hội • Lựa chọn sinh kế khả thi cho nhiều người •      Ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống đóng góp giá trị Câu đố nhanh Trong năm 2010 uớc tính ngành dịch vụ ăn uống Việt Nam đóng góp tiền vào ngân sách? Thêm điểm: kỳ vọng tăng trưởng thêm phần trăm vào năm 2015? a) US$ 10,000 triệu b) US$ 16,000 triệu c) US$ 22,000 triệu d) US$ 27,000 triệu Ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống Việt Nam Giá trị: triệu US$ LOẠI HÌNH 2005 2009 2010 100% giao hàng nhà/mang Quán Café / quán bar Nhà hàng dịch vụ trọn vẹn Đồ ăn nhanh 2015 1.2 34.5 965.4 1,909.0 2,079.5 3,053.3 8,953.7 12,597.5 13,638.7 20,307.6 179.4 338.4 383 670.6 6,249.5 10,144.5 10,753.7 13,184.7 7.6 33.4 42.3 155.7 16355.6 25022.8 26898.4 37406.4 Nhàn hàng tự phục vụ Quầy thức ăn đường phố Dịch vụ tiêu thụ pizza Tổng Nguồn : Euromonitor Internatonal 2012, Consumer Foodservice in Vietnam, Euromonitor International, USA Tỷ lệ đóng góp doanh thu khối kinh doanh dịch vụ ăn uống Việt Nam năm 2010 Fast food*; 0.02 Cafés / bars; 0.08 Full-service restaurants; 0.51 Street stalls / kiosks; 0.40 Nguồn: Euromonitor Internatonal 2012, Consumer Foodservice in Vietnam, Euromonitor International, USA Đặc điểm ngành dịch vụ ăn uống Việt Nam • • • • • • Chi phối nhà hàng người bán thức ăn đường phố Chủ yếu sỏ nhỏ điều hành sở hữu hộ gia đình Dùng nhiều lao động phụ nữ niên Là lựa chọn sịnh kế tốt chi phí đầu tư ban đầu thấp Là mối quan tâm đáng kể khách du lịch Ẩm thực sản phẩm du lịch ưu tiên Tổng cục Du lịch Nguồn ảnh: http://www.flickr.com/photos/wheatland/4590711729/ Thảo luận: Xét khía cạnh tiêu cực, ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống gây ảnh hưởng xấu hay thách thức gì? BÀI 11 KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM CHỦ ĐỀ 4: CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VÀ CỘNG ĐỒNG Nguồn ảnh : http://en.wikipedia.org/wiki/Apron Các yếu tố việc chăm sóc khách hàng cộng đồng Bảo đảm vệ sinh thực phẩm tốt Gắn kêt cộng đồng Cung cấp mơi trường an tồn Truyền thơng hoạt động có trách nhiệm Nguồn ảnh : http://www.rttnews.com/1859088/new-relief-for-obsessive-compulsive-disorder-sufferers.aspx http://www.flickr.com/photos/lonqueta/4039364743/ http://pixabay.com/en/first-aid-kit-help-association-case-62643/ http://www.flickr.com/photos/jonolist/622785755/ http://www.flickr.com/photos/makkens/2728218876/ Đảm bảo vệ sinh thực phẩm tốt • Bảo vệ khách hàng Bảo vệ doanh nghiệp • Hạn chế lan truyền bệnh tật Giữ lòng tin, tránh vụ kiện xảy Áp dụng vệ sinh thực phẩm tốt Vệ Vệ sinh sinh cá cá nhân nhân • Quần Quần áo áo • • • Tóc Tóc Bếp Bếp sạch sẽ Tay Tay • Sức Sức khỏe khỏe Bàn, Bàn, kệ kệ bếp bếp • • Lưu Lưu trữ trữ thực thực phẩm phẩm • Sàn Sàn Đồ Đồ dùng dùng nấu nấu ăn, ăn, bát bát đĩa đĩa v.v v.v Thịt, Thịt, cá cá và các thực thực phẩm phẩm hữu hữu cơ CÁC LĨNH VỰC MỤC TIÊU TRONG AN TOÀN THỰC PHẨM Chế Chế biến biến thức thức ăn ăn • Rau Rau và hoa hoa quả • Thực Thực phẩm phẩm sống sống • Thực Thực phẩm phẩm rã rã đơng đơng Gắn kết cộng đồng • • • Bộ phận thiếu phát triển bền vững Yêu cầu ngày cao từ phía phủ Gắn kết với cộng đồng cũng: – – – – Đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng Giúp doanh nghiệp cạnh tranh với đối thủ Tạo quảng cáo tích cực Tạo kết nối có ý nghĩa -> gắn bó trung thành khách hàng Nguồn ảnh : http://www.flickr.com/photos/lonqueta/4039364743/ Các cách gắn kết với cộng đồng Trao hội thực tập Tình nguyện Hỗ trợ từ thiện Hỗ trợ dự án cộng đồng Quyên góp Nguồn ảnh : http://www.flickr.com/photos/fabliaux/191474496/ http://www.flickr.com/photos/trungnq/291541184/ http://www.flickr.com/photos/healthebay/9862448183/ http://www.flickr.com/photos/ifrc/2762472914/ http://www.flickr.com/photos/isleconcierge/3546959708/ Cung cấp mơi trường an tồn • Đảm bảo an toàn khách hàng đáp ứng mục tiêu trách nhiệm xã hội • Mục đích hướng đến giảm thiểu tai nạn, cắp hay bị cướp, bạo lực công, chia rẽ cộng đồng Các thành phần quan trọng để cung cấp mơi trường an tồn Phục vụ đồ uống Vệ sinh An ninh có cồn Các lĩnh vực mục Bạo lực & khiêu khích tiêu để có mơi trường an tồn Tiếng ồn Thảo luận: Nếu bạn người quản lý nhà hàng quầy bar phục vụ chất có cồn, bạn sử dụng cách để kiểm soát hành vi người uống nhằm đảm bảo an toàn cho khách khác, nhân viên cộng đồng? Các bước can thiệp với người uống rượu Cách ly Can thiệp Giao lưu kết bạn Đánh giá Từ chối Nguồn: Alcohol Advisory Council of New Zealand (ALAC) 2009, Where’s the line? Understanding your role and responsibility in drinker intervention, ALAC, New Zealand Truyền thông hoạt động có trách nhiệm • • Cho người khác biết điều tuyệt vời bạn làm để phát triển bền vững Lợi ích bao gồm: – – – – – • Tạo nhận thức vấn đề phát triển bền vững Xây dựng hỗ trợ cho vấn đề Bán sản phẩm Cải thiện uy tín Tạo khác biệt với đối thủ cạnh tranh Sử dụng truyền thông nhiều hướng Các cách để truyền thơng điệp có trách nhiệm Website Nhân viên phục vụ Ấn phẩm tờ rơi quảng cáo Thơng cáo báo chí Ví dụ tốt tiếp thị bền vững: Joma Café, Hanoi Tuyệt vời, thứ phải cải tiến Làm việc nhóm: Phát triển kế hoạch hành động bền vững cho doanh nghiệp bạn Xin trân trọng cảm ơn! Thank you! 92 ... 3,053.3 8,953.7 12,597.5 13,638.7 20,307.6 179.4 338.4 383 670.6 6,249.5 10 ,144 .5 10,753.7 13,184.7 7.6 33.4 42.3 155.7 163 55.6 25022.8 26898.4 37406.4 Nhàn hàng tự phục vụ Quầy thức ăn đường phố... suất lò Loại lò Khác: Sử dụng lò Bảo dưỡng Nguồn ảnh: http://www.flickr.com/photos/faircompanies/ 2161 439966/ Mẹo giảm thiểu tiêu dùng lượng khu vực khác Cửa sổ Loại bóng đèn Loại máy rửa bát tiết... doanh dỊch vỤ ăn uỐng có trách nhiỆm Nguồn ảnh: http://www.flickr.com/photos/obscuranet/8263091 514/ Ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống Nhà hàng Quán Bar ++Dịch Dịchvụ vụtiệc tiệc Quán Cà phê Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: RT trainer guide unit11 VN 16 04 14, RT trainer guide unit11 VN 16 04 14, ChỦ đỀ 1. Tìm hiỂu kinh doanh dỊch vỤ ăn uỐng có trách nhiỆm, CHỦ ĐỀ 2. QUẢN LÝ CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN HIỆU QUẢ HƠN, Chủ đề 3. TÌM NGUỒN CUNG ỨNG THỰC PHẨM CÓ TRÁCH NHIỆM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay