RT trainer guide unit10 VN 16 04 14

84 21 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 14:11

Bài 10 KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ CÓ TRÁCH NHIỆM: QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG, NƯỚC VÀ CHẤT THẢI Những nét Mục Mục tiêu: tiêu: Sau Sau khi hoàn hoàn thành thành bài này, này, người người học học có có khả khả năng: năng: 1 Giải Giải thích thích được: được:  Tầm Tầm quan quan trọng trọng của việc việc áp áp dụng dụng các nguyên nguyên tắc tắc du du lịch lịch có có trách trách nhiệm nhiệm trong hoạt hoạt động động kinh kinh doanh doanh lưu lưu trú trú  Quy Quy trình trình giảm giảm tiêu tiêu thụ thụ năng lượng lượng trong hoạt hoạt động động kinh kinh doanh doanh lưu lưu trú trú  Quy Quy trình trình tiết tiết kiệm kiệm nước nước trong hoạt hoạt động động kinh kinh doanh doanh lưu lưu trú trú Quy Quy trình trình giảm giảm thiểu thiểu phát phát sinh sinh rác rác trong hoạt hoạt động động kinh kinh doanh doanh lưu lưu trú trú Cách Cách nâng nâng cao cao nhận nhận thức thức và xây xây dựng dựng năng lực lực trong hoạt hoạt động động kinh kinh doanh doanh lưu lưu trú trú bền bền vững vững 2 Mô Mô tả tả được: được: Cách Cách thức thức thiết thiết lập lập những mục mục tiêu tiêu phát phát triển triển bền bền vững vững để để cải cải tiến tiến Chức Chức năng và những lợi lợi ích ích của các tiêu tiêu chuẩn chuẩn Bông Bông sen sen xanh xanh Việt Việt Nam Nam Chủ Chủ đề đề 1 Du Du lịch lịch và tổng tổng quan quan lĩnh lĩnh vực vực kinh kinh doanh doanh lưu lưu trú trú 2.Vấn 2.Vấn đề đề về nước, nước, năng lượng lượng và chất chất thải thải trong kinh kinh doanh doanh lưu lưu trú trú 3.Triển 3.Triển khai khai các hành hành động động giảm giảm thiểu thiểu rác rác thải, thải, sử sử dụng dụng nước nước và năng lượng lượng 4 Giới Giới thiệu thiệu về chứng chứng nhận nhận nhãn nhãn Bông Bông sen sen xanh xanh của Việt Việt Nam Nam Bài 10 KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ CÓ TRÁCH NHIỆM: QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG, NƯỚC VÀ CHẤT THẢI CHỦ ĐỀ DU LỊCH VÀ TỔNG QUAN LĨNH VỰC KINH DOANH LƯU TRÚ Thảo luận: Vai trò lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đóng góp giá trị cho bên liên quan điểm đến du lịch? Kinh doanh dịch vụ lưu trú đóng góp giá trị Ở lâu Xem tham gia hoạt động nhiều Chi tiêu nhiều Nhiều công việc thu nhập Kinh doanh dịch vụ lưu trú đóng góp giá trị  • Cơng việc thu nhập  • Doanh thu cho phủ  • Phát triển hạ tầng  • Hỗ trợ chiến lược kinh tế xã hội  • Nhiều đầu tư trực tiếp nước Câu đố nhanh! Lực lượng lao động lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lưu trú ăn uống chiếm tổng số lao động nước Việt Nam? a) 1.5% (771.000 người) b) 2.0% (1.028.000 người) c) 3.5% (1.799.000 người) d) 4.0% (2.056.000 người) e) 4.5% (2.313.000 người) Câu đố nhanh! Có đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú đăng ký Việt Nam năm 2010? Điểm thưởng cho đốn số lượng buồng phòng bao gồm a) Ít 5.000 b) Từ 5.000 - 9.999 c) Từ 10.000 - 14.999 d) Từ15.000 - 19.999 Tổng quan lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lưu trú Việt nam 15.9% Tăng trung bình Lượng phòng thập kỷ vừa qua 235,000 Phòng khách sạn năm 2010 12,000 Cơ sở kinh doanh lưu trú năm2010 2,056,000 Người làm việc ngành dịch vụ lưu trú ăn uống năm 2011 10 Thảo luận: Trong chắn có vai trò quan trọng, lĩnh vực dịch vụ lưu trú cần phải lập kế hoạch quản lý cẩn thận để ngăn ngừa kiểm soát ảnh hưởng tiêu cực Lĩnh vực dịch vụ lưu trú phải chịu trách nhiệm việc gây tác động tiêu cực gì? 13 Lập kế hoạch thực hành động để cải thiện phát triển bền vững • Sử dụng kết kiểm định kiểm tra nhanh rác thải để tìm hiểu kiểu phát sinh rác tiêu thụ lượng nước • Các kết kiểm định ưu tiên hóa theo tần suất và/hoặc phạm vi ảnh hưởng • Xác định hội giảm thiểu sử dụng lượng, nước phát sinh rác thải • Phân cơng trách nhiệm, thời hạn số thực cơng việc 92 Ví dụ cách đánh giá yêu cầu hội giảm thiểu rác thải KHU VỰC 1: BẾP Các chất thải thơng thường Quy trình xử lý Các hội để giảm thiểu Những yêu cầu Khăn giấy ăn Chôn lấp Ủ phân hữu Phát triển sử dụng hệ thống ủ phân hữu Chai lọ nhựa Phân loại để tái chế   Cung cấp thùng rác riêng biệt cho nhựa tái chế Thức ăn thừa Chôn lấp Ủ phân hữu (trừ thịt cá) Phát triển sử dụng hệ thống ủ phân hữu Vỏ đồ hộp Chôn lấp Phân loại để tái chế Cung cấp thùng rác riêng biệt cho kim loại tái chế …       KHU VỰC 2: BUỒNG KHÁCH/KHU PHỤC VỤ BUỒNG …               93 Ví dụ kế hoạch hành động giảm thiểu rác thải, tiêu dùng lượng nước KẾ HOẠCH THỰC HIỆN SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NƯỚC Mô tả Chi phí Người chịu trách nhiệm Thời gian Lắp đặt vòi có lưới hạn dòng VND 1,500,000,000 Tổ trưởng bảo dưỡng 07/2014 Biển báo mang tính giáo dục VND 2,000,000 Quản lý cấp cao 02/2014                 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG Mô tả Chiếu sáng hiệu khu vực sảnh khách sạn Biển báo mang tính giáo dục Chi phí Người chịu trách nhiệm ThờI gian VND 800,000,000 Tổ trưởng bảo dưỡng 04/2014 VND 2,000,000 Quản lý cấp cao 03/2014                 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆU QUẢ VIỆC GIẢM THIỂU RÁC THẢI Mô tả Cost Responsibility Time frame VND 400,000,000 Quản lý sân vườn 03/2014 VND 4,000,000 Quản lý cấp cao 03/2014                 Đặt thùng đựng rác tái chế số địa điểm công cộng Đào tạo nhân viên quản lý rác thải 94 Tăng cường cam kết hành động từ phía khách nhân viên cho phát triển bền vững 95 Giám sát, đánh giá điều chỉnh • Tiếp tục giám sát xem xét thực cách: – Tái triển khai kiểm định thực địa – Điều tra quan sát – Kiểm tra nhanh lượng rác thải • Đánh giá khu vực có thực tiễn yếu ngược lại hành động kiến nghị thực giải pháp thay khác • Nếu mục tiêu/đối sánh khơng thể đạt được, xem xét điều chỉnh • Tăng cường hành động tích cực 96 Bài 10 KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ CÓ TRÁCH NHIỆM: QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG, NƯỚC VÀ CHẤT THẢI CHỦ ĐỀ GIỚI THIỆU VỀ CHỨNG NHẬN NHÃN BÔNG SEN XANH CỦA VIỆT NAM 97 Những u cầu Nhãn bơng sen xanh 98 Tiêu chí Bơng sen xanh 25 điểm thưởng 99 Ví dụ tiêu chí Bơng sen xanh 100 Ví dụ tiêu chí Bơng sen xanh 101 Ví dụ tiêu chí Bơng sen xanh 102 Ví dụ tiêu chí Bơng sen xanh 103 Bài hát :Tôi cần phải thức tỉnh (I need to wake up) Có phải lâu tơi ngủ qn? Tơi lo sợ tan vỡ Do bất cẩn tôi? Hãy quên bất bình qua Và đưa đến chỗ cần phải đến Để hiểu điều mà tơi chưa thể nhìn thấy Bởi tơi cần phải hành động Tôi cần phải thức giấc, Tôi cần phải thay đổi Tôi cần phải thức tỉnh, Tôi cần phải lên tiếng Một bắt đầu phải thay đổi Tôi ngủ quên lâu Và cần phải thức giấc Như đứa trẻ Tôi nhảy múa năm 1999 Những giấc mơ thật ngây ngô Với lời hứa giới Bây trút bỏ bất cẩn tuổi trẻ Lắng nghe thật không dễ chịu chút Rằng cần phải hành động Tôi cần phải thức giấc Tôi cần phải thay đổi Tôi cần phải thức tỉnh Tôi cần phải lên tiếng Một bắt đầu phải thay đổi Tôi ngủ quên lâu Và cần phải thức giấc Tôi đảo hoang Tơi khơng sống tơi Tơi có kế hoạch rõ ràng Thấm sâu vào máu thịt Rằng cần phải hành động Tôi cần phải thức giấc Tôi cần phải thức tỉnh Tôi cần phải lên tiếng Một bắt đầu phải thay đổi Tôi ngủ quên lâu Và cần phải thức tỉnh Tôi muốn thay đổi Tôi cần phải thức tỉnh Tôi cần phải lên tiếng Một bắt đầu phải thay đổi Tôi ngủ quên lâu Và cần phải thức giấc Ngay 104 Thêm vài liệu trước kết thúc! • • • • • • Nếu lượng chiếm ¼ chi phí kinh doanh bạn, 20% lượng tiết kiệm tăng 5% lãi gộp Cứ 1⁰C tăng lên điều khiển nhiệt lượng sử dụng tăng lên khoảng 15% vào mùa đông3 Cứ 1⁰C giảm xuống điều khiển nhiệt lượng sử dụng tăng lên khoảng 10% vào mùa hè3 Bạn tiết kiệm tới 10% năm chi phí sưởi làm mát đơn giản cách điều chỉnh điều khiển nhiệt lệch thêm ⁰C Tăng nhiệt độ tủ lạnh cần 1⁰C giảm tiêu thụ lượng từ 2-4% Cứ giấy tái chế tiết kiệm : gần 13 cây; 2.5 thùng dầu (mỗi thùng = 159 lít); 4100 kWh điện; m3 hố chơn rác; 31,780 lít nước Nguồn: (1) NSW Business Chamber 2009, Sustainability Toolkit – Hospitality, Australian Government – Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, Australia (2) Carbon Trust, Hospitality saving energy without compromising service, Sector Overview (CTV013), Carbon Trust, UK, 2007 (3) Sustainability Victoria, HVAC TIPS (Heating, Ventilation and Air Conditioning), http://www.sv.sustainability.vic.gov.au 105 Xin trân trọng cảm ơn! Thank you! 106 106
- Xem thêm -

Xem thêm: RT trainer guide unit10 VN 16 04 14, RT trainer guide unit10 VN 16 04 14

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay