RT trainer guide unit8 VN 16 04 14

68 15 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 14:10

BÀI KIỂM SỐT TÁC ĐỘNG DU LỊCH CĨ TRÁCH NHIỆM VÌ TÍNH BỀN VỮNG Tóm tắt học Mục Mục tiêu tiêu Sau Sau khi hoàn hoàn thành thành bài này học học viên viên sẽ có có thể: thể: •• Giải Giải thích thích cách cách áp áp dụng dụng các kỹ kỹ năng nghiên nghiên cứu cứu và phân phân tích tích các dữ liệu liệu có có được •• Giải Giải thích thích cách cách thiết thiết kế kế các tiêu tiêu chí chí thành thành công công và các chỉ số số hoạt hoạt động động để để kiểm kiểm soát soát và đánh đánh giá giá các sản sản phẩm phẩm và dịch dịch vụ vụ tour tour •• Giải Giải thích thích cách cách diễn diễn giải giải các kết kết quả nghiên nghiên cứu cứu về tác tác động động của các dịch dịch vụ vụ và sản sản phẩm phẩm du du lịch lịch •• Giải Giải thích thích cách cách thực thực hiện các nguyên nguyên tắc tắc cải cải thiện thiện liên liên tục tục trong việc việc kiểm kiểm soát soát và phát phát triển triển sản sản phẩm phẩm Các Các chủ chủ đề đề 1 Tổng Tổng quan quan kiểm kiểm soát soát tác tác động động du du lịch lịch có có trách trách nhiệm nhiệm vì tính tính bền bền vững vững 2 Lập Lập kế kế hoạch hoạch và tổ tổ chức chức chương chương trình trình kiểm kiểm sốt sốt 3 Phát Phát triển triển các chỉ số số kiểm kiểm soát soát 4 Thực Thực hiện, hiện, điều điều chỉnh chỉnh và cải cải thiện thiện các chương chương trình trình kiểm kiểm sốt sốt BÀI KIỂM SỐT TÁC ĐỘNG DU LỊCH CĨ TRÁCH NHIỆM VÌ TÍNH BỀN VỮNG CHỦ ĐỀ TỔNG QUAN KIỂM SỐT TÁC ĐỘNG DU LỊCH CĨ TRÁCH NHIỆM VÌ TÍNH BỀN VỮNG Nguồn ảnh: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Group_discussion_at_GLAM-Wiki_2013.JPG Vai trò tầm quan trọng việc kiểm soát tác động du lịch • Các thị trường điểm đến du lịch liên tục thay đổi • Kiểm sốt thiết yếu việc đánh giá quản lý thay đổi • Việc kiểm soát giúp: – Cải thiện hiểu biết hiệu hoạt động du lịch – Xác định vấn đề cần cải thiện nơi thay đổi diễn – Giúp cho điểm đến doanh nghiệp trì khả cạnh tranh Thế giới du lịch khơng kiểm sốt … • Khơng có liệu điều kiện xu hướng du lịch để kiểm soát nhà cung ứng, nhà lập kế hoạch quản lý: – Không thể đảm bảo với bên liên quan tính tin cậy định họ đưa – Không thể xử lý mối lo ngại trích người; – Khơng thể hồn thành đầy đủ nhiệm vụ hay đánh giá tính hiệu hoạt động họ làm • Hơn nữa, nhà lập kế hoạch quản lý khơng thực việc kiểm sốt, khác làm – việc kiểm soát trở lên lộn xộn Adapted from: Eagles, P., McCool, S & Haynes, C 2002, Sustainable Tourism in Protected Areas: Guidelines for Planning and Management, IUCN Gland, Switzerland and Cambridge, UK Nguồn ảnh: http://www.flickr.com/photos/stevendepolo/4605621230/ Các đặc điểm cở việc kiểm sốt tác động du lịch có trách nhiệm tính bền vững Đảm bả o phát triển du lịc h có chiến lược Sử dụng mục tiêu du lịch có trách nhiệm Yêu cầu đặt mục tiêu theo tiêu chí SMART ia g m a h t ự Có s n liên ê b c c ả tất c h quan chín Kiểm sốt tác động du lịch có trách nhiệm đảm bảo phát triển du lịch có chiến lược Xác định Thiết lập số mục tiêu Thúc đẩy kiểm soát cách hiệu Các yêu cầu đánh giá kết Khuyến khích thích nghi liên tục cải thiện Kiểm sốt tác động du lịch có trách nhiệm đảm bảo đạt mục tiêu du lịch bền vững Mục tiêu kinh tế Mục tiêu xã hội Mục tiêu mơi trường Kiểm sốt tác động du lịch có trách nhiệm đảm bảo mục tiêu đặt phải SMART Mục tiêu SMART Cụ thể Đo lường Có thể đạt Thực tế Có mốc thời gian Kiểm soát tác động du lịch có trách nhiệm cần xem xét mối quan tâm bên liên quan Các bên khác Các cộng đồng Các quan Quản lý Nhà nước Doanh nghiệp Lựa chọn phương pháp thu thập liệu phù hợp cho ngành du lịch Bảng hỏi Phỏng vấn Có nhìn sâu sắc ý kiến hành động Cần chọn mẫu cẩn thận Cần chuyên gia nghiên cứu Quan sát Tổng quan tình hình Đánh giá thành cơng/thất bại hành động Có chứng cớ Cuộc họp nhóm trọng yếu Tình trạng chung tác động du lịch Yêu cầu lựa chọn điều chỉnh cẩn thận Sổ ý kiến du khách Trải nghiệm du khách khơng phù hợp số liệu thống kê Nguồn ảnh: Pixabay, http://pixabay.com/ Lời khuyên cho việc xây dựng bảng khảo sát hiệu Tránh thuật ngữ • Khơng phải quen với thuật ngữ Sử dụng ngôn ngữ đơn giản • Khảo sát cần dễ đọc dễ hiểu phần lớn người Tránh mập mờ • Đảm bảo câu hỏi hiểu theo nhiều cách Tránh câu hỏi dẫn câu trả lời • Khơng cố gắng gây ảnh hưởng đến câu trả lời đặt câu hỏi Hỏi câu hỏi • Kết hợp câu hỏi vào đưa đến kết câu trả lời đầy đủ 55 Thảo luận: Slide sau đưa ví dụ việc xây dựng câu hỏi khảo sát chưa tốt Các câu hỏi cần viết để trở thành điển hình tốt? Các câu hỏi khảo sát xây dựng chưa tốt LỜI KHUYÊN VÍ DỤ TỒI VÍ DỤ TỐT Tránh sử dụng thuật ngữ Anh(chị) đến với mục đích thăm thân (VFR)? …? Sử dụng ngơn ngữ đơn giản Mức độ thường xuyên anh(chị) sử dụng dịch vụ bán lẻ đại lý lữ hành? …? Tránh mập mờ Anh(chị) có thường xuyên thăm điểm hấp dẫn không? …? Tránh câu hỏi dẫn dắt Anh(chị) có chống lại mở rộng sân bay? …? Mỗi lúc hỏi câu Anh(chị) đến thăm quan trung tâm thông tin du lịch chưa, bạn thấy dịch vụ nào? …? Câu hỏi khảo sát theo ví dụ tốt LỜI KHUYÊN Tránh sử dụng thuật ngữ VÍ DỤ TỒI Anh(chị) đến với mục đích thăm thân (VFR)? VÍ DỤ TỐT Anh(chị) đến để thăm bạn bè và/hoặc người thân? Sử dụng ngôn Mức độ thường xuyên anh(chị) sử ngữ đơn giản dụng dịch vụ bán lẻ đại lý lữ hành? Anh(chị) có hay dùng dịch vụ đại lý lữ hành? (có hay theo tour) Tránh mập mờ Anh(chị) có thường xuyên thăm điểm hấp dẫn không? Các điểm tham quan sau anh (chị) đến thăm vòng tháng gần đây? Tránh câu hỏi dẫn dắt Anh(chị) có chống lại mở rộng sân bay? Ý kiến cúa anh(chị) việc mở rộng sân bay gì? Anh(chị) ủng hộ hay chống đối hay không quan tâm? Mỗi lúc hỏi câu Anh(chị) đến thăm quan trung tâm thông tin du lịch chưa, bạn thấy dịch vụ nào? Anh(chị) đến thăm Trung tâm thông tin Du lịch chưa? Rồi/Chưa (Nếu chọn rồi, xin tiếp tục với câu hỏi 2) Anh(chị) có hài lòng với dịch vụ anh(chị) nhận khơng? (đánh giá theo thang điểm) Lời khuyên STCRC cho việc cắt giảm chi phí thu thập liệu    $ $ • Sử dụng cơng cụ thu thập sẵn có  • Nhờ hỗ trợ bên liên quan từ trước • Chuẩn bị kỹ cho việc thu thập liệu  • Sử dụng cách thu thập liệu • Hạn chế câu hỏi tiến hành thử nghiệm  • Bắt đầu từ việc nhỏ Nguồn: Carson, D., Richards, F & Tremblay, P (undated), Local level data collection: ‘Know your patch’ kit, Sustainable Tourism Cooperative Research Centre, Australia Các nguyên tắc phân tích tốt liệu Hệ thống kiểm sốt hiệu thường kết hợp nhiều cơng cụ khác để hỗ trợ trình phân tích kết quả: • Nghiên cứu “nền tảng” để nghiên cứu sau phải tuân theo CHỈ SỐ SO SÁNH CƠ BẢN TIÊU CHUẨN THAM CHIẾU • So sách liệu với số so sánh • Có thể sử dụng mức trung bình ngành • Hỗ trợ thiết lập kết tích cực hay tiêu cực tình hình thực tế địa phương HẠN CHẾ VỚI CÁC BiẾN ĐỔI CHẤP NHẬN ĐƯỢC (NÚT THẮT) Ví dụ số so sánh bản, tiêu chuẩn tham chiếu nút thắt Thiết lập số so sánh Thiết lập số so sánh • Khảo sát thực năm 2014 xác • Khảo sát thực 2014 định 15% hộ giahiện đìnhnăm làngxác có định 15% hộ gia đình làng có nước máy máythành lập nên Cơ sở cho hộ • Sốnước liệu • Số liệucónày thành lậptạinên sở cho gia đình nước máy mộtCơ điểm đếncác hộ gia đình có nước máy điểm đến Sử dụng tiêu chuẩn tham chiếu Sử dụng tiêu chuẩn tham chiếu • Năm 2015 khảo sát lặp lại thực • Năm khảocác sát hộ lặpgia lại đình đượccó thực 2015 ghi lạimột 25% hiệnmáy ghi lại 25% hộ gia đình có nước nước máychỉ có biến đổi tích cực • Con số • Consosốvới chỉsốraCơ sở có Năm biến 10% đổi tích cực 10% so với số Cơ sở Năm So sánh với nút thắt So sánh với nút thắt • Với vấn đề có nước máy, số • Với vấn đề có nước máy, cứhành số khơng đạt 100% cầnbất phải khơng đạt 100% cần phải hành động động • Tuy nhiên, nghiên cứu diện tích • Tuy nhiên, cứu diện40% tích rừng bảonếu tồnnghiên cộng đồng, cộng đồng, 40% córừng thể làđược mụcbảo tiêutồn có thể chấp nhận thể Tiêu mục tiêu Năm có thể1 chấp nhận tùycótheo chuẩn tùy theo Tiêu chuẩn Năm Ví dụ: Nút thắt thay đổi chấp nhận cho chương trình quốc gia du lịch bền vững Samoa CHỈ SỐ M ÔI T R Ư Ờ N G KI N H T Ế X Ã H ỘI % khách sạn thực đánh giá tác động môi trường % khách sạn có biện pháp xử lý nước thải thứ cấp cấp % du khách tham gia vào hoạt động du lịch tự nhiên % điểm du lịch vượt kiểm tra chất lượng nước % khách sạn dùng rác thải hữu làm phân Lượng nước khách sử dụng khách sạn (theo lít) KẾT NÚT THẮT THỰC HiỆN QUẢ 33% 90-100% RẤT TỆ 8% 30-50% RẤT TỆ 8% 20-40% RẤT TỆ 50% 70-90% TỆ 76% 60-80% ĐẠT 928 500-1000 ĐẠT Đóng góp trực tiếp doanh nghiệp du lịch vào GDP Thành phần doanh nghiệp tập trung vào du lịch Thành phần việc làm khách sạn khu vực nông thôn 4% 4% 48% 10-20% 10-20% 40-60% TỆ TỆ ĐẠT Nhân viên khách sạn tham gia vào khóa đào tạo Các làng đưa vào chương trình nhận thức du lịch Thành phần kiện truyền thống Lễ hội Du lịch Thành phần gian hàng thủ công tổng số gian hàng hội chợ Các sở du lịch thông báo cho du khách phương thức ứng xử địa phương 27% 28% 50% 21% 25-50% 25-50% 50-70% 20-40% ĐẠT ĐẠT ĐẠT ĐẠT 72% 50-70% TỐT Nguồn: SNV Vietnam & the University of Hawaii, School of Travel Industry Management 2007, A Toolkit for Monitoring and Managing Community-based Tourism, SNV Vietnam & the University of Hawaii, USA Trình bày kết chương trình kiểm sốt tác động du lịch • Khơng cần thiết thực chương trình kiểm sốt khơng biết kết • Các bên liên quan người định cần phải biết kết để hành động • Kết phải trình bày để giúp bên liên quan củng cố hành động tích cực sửa chữa vấn đề CÁC NGUYÊN TẮC TRONG VIỆC TRÌNH BÀY KẾT QUẢ Xem xét nhu cầu người sử dụng tiềm Mô tả kết theo cách đơn giản Các lựa chọn để gửi thơng điệp Trang Thông tin điện tử Tạo phần website tổ chức cung cấp chi tiết tiến trình việc tiến hành phát triển bền vững Các họp hội thảo Cung cấp phân tích kết chương trình kiểm sốt họp hay hội thảo thực tế Bao gồm phân tích sâu giải thích chi tiết vấn đề Email Cung cấp thơng tin chương trình kiểm sốt bền vững trực tiếp vào hòm thư bên liên quan, gửi từ giám đốc/nhân viên chủ chốt bổ sung mức độ tác quyền Nhanh chóng trực tiếp Các tin báo cáo Cung cấp chi tiết kết tở thông tin tổ chức tạo tờ thông tin chuyên việc thông báo kết quả, bao gồm kết báo cáo hàng năm tổ chức Nguồn ảnh: Pixabay, http://pixabay.com/ Tiếp nhận cải thiện chương trình kiểm sốt tác động du lịch • Việc rà soát kiểm tra thường xuyên phải thực để đảm bảo chương trình kiểm sốt hiệu có ý nghĩa tình hình thay đổi • Rà sốt tính thành cơng/thất bại phải thực Ban đạo sau chiến dịch • Tham vấn bên liên quan tính hữu dụng liệu chiến lược cải thiện Danh sách kiểm tra vấn đề UNWTO đánh giá lại hiệu số 1/2 Đánh giá tính hiệu số  Các số có sử dụng không? (ai dùng, dùng nào?)  Các số sử dụng?  Đối tượng sử dụng có thấy số hữu dụng khơng?  Đối tượng sử dụng nhu cầu khác khơng?  Có đối tượng sử dụng tiềm khác khơng?  Các số có định dạng, hay có cần hình thức đầu ra/kết khác khơng?  Có cacsht hưc thu thập hay phân tích liệu giúp cho việc thực dễ dàng hiệu không? Danh sách kiểm tra vấn đề UNWTO đánh giá lại hiệu số 2/2 Đánh giá tính hiệu số  Có vấn đề cần số khơng?  Thơng tin sẵn có cho phép bổ sung số trước khó thực coi quan trọng?  Có chứng cớ kết có bị ảnh hưởng số khơng?  Những rào cản nào, có, làm hạn chế việc sử dụng số? 67 Xin trân trọng cảm ơn! Thank you! 68
- Xem thêm -

Xem thêm: RT trainer guide unit8 VN 16 04 14, RT trainer guide unit8 VN 16 04 14

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay