RT trainer guide unit6 VN 16 04 14

77 17 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 14:10

BÀI CHUỖI CUNG ỨNG DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM Nguồn ảnh: http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/baogiay2/261_11_thu-hoach-ca-chua.jpg Đề cương học Mục tiêu Khi kết thúc bài, người học có thể: • Hiểu chế chuỗi cung ứng tầm quan trọng xây dựng tính bền vững chuỗi cung ứng • Xây dựng sách kế hoạch hành động cho chuỗi cung ứng bền vững • Triển khai cơng tác đánh giá tính bền vững chuỗi cung ứng • Xác định chiến lược hỗ trợ nhà cung cấp để đạt mục tiêu bền vững chuỗi cung ứng • Hiểu cách giám sát trình thực du lịch bền vững chuỗi cung ứng cách hỗ trợ để cải thiện Topics Giới thiệu chuỗi cung ứng du lịch có trách nhiệm Xây dựng quy chế lập kế hoạch hành động cho chuỗi cung ứng bền vững Nâng cao nhận thức hỗ trợ nhà cung cấp đạt mục tiêu bền vững Giám sát đánh giá hoạt động bền vững BÀI CHUỖI CUNG ỨNG DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM CHỦ ĐỀ GIỚI THIỆU VỀ CHUỖI CUNG ỨNG DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM Nguồn ảnh: http://www.geograph.org.uk/photo/1520478 Thảo luận: Chuỗi cung ứng có nghĩa gì? Chúng vận hành nào? Đâu bên liên quan chính, có mối quan hệ phần lớn chuỗi cung ứng tiêu biểu ngành du lịch? Chuỗi cung ứng gì? • Hệ thống vận chuyển sản phẩm dịch vụ từ người cung cấp tới khách hàng • Kết nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu thành phần thơ chuyển thành sản phẩm hồn thiện • Chuỗi cung cứng du lịch bao gồm sản phẩm dịch vụ du lịch cốt lõi phụ trợ • Sản phẩm cuối mua chuỗi cung ứng du lịch nói chung kỳ nghỉ Nguồn ảnh: vov.vn/Uploaded/VietHoa/2012_11_21/Bieu%20dien%20van%20nghe.jpg http://sinhcafe.com/photo_north/Maichau/maichau_hoabinh_trekking_adventuretoursdotvn.jpg http:// www.schoolanduniversity.com/images/page_uploads/Food-and-beverage-Management.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Premier_Executive_Transport_Services_Boeing_737-700_KvW.jpg http://www.relaxitsdone.co.nz/_media/images/257-luxury-accommodation-in-queenstown-at-45-south-luxurious-master-bedroom.jpg Những thành phần tham gia tích cực chuỗi cung ứng du lịch Vận tải tới điểm đến Khách hàng Vận tải điểm đến Điều hành điểm đến Tiếp thị & bán hàng Chuyến & điểm thăm quan Điều hành tour Cơ sở lưu trú Cơ sở phục vụ ăn uống CÁC MỐI LIÊN KẾT CHUỖI CUNG ỨNG DU LỊCH Dịch vụ giặt Nội thất & đồ thủ công Cơ ơở hạ tầng, dịch vụ & nguồn tài nguyên điểm đến Cung cấp nước & lượng Sản xuất đồ ăn Tái chế & phân hủy rác thải Nguồn: © 2003 Richard Tapper, Environment Business & Development Group Các kiện thể thao, xã hội văn hóa Chuỗi cung ứng du lịch Nhà cung ứng đầu vào Đồ ăn uống Sắp xếp chuyến Tiếp cận trực tiếp Qua trang web Qua công ty tour Qua đại lý du lịch Cơ sở hạ tầng Thiết bị Nước & lượng Vận tải hàng hóa Các nhà cung ứng dịch vụ du lịch Lưu trú Điểm thăm quan Ăn uống Vận tải Phân phối dịch vụ Phân phối dịch vụ Phân phối dịch vụ Phân phối dịch vụ Khách hàng (du khách) Khách hàng (du khách) Vận tải khách (máy bay) I Trước chuyến Vận tải khách (máy bay) Vận tải khách (máy bay) Vận tải khách (máy bay) II Trong suốt chuyến Nguồn ảnh: http://piboonrungroj.files.wordpress.com/2011/07/slide03.jpg Thảo luận: Vì cần phải xây dựng chuỗi cung ứng du lịch bền vững? Làm để chuỗi cung ứng du lịch có trách nhiệm hơn? Lợi ích thu gì? Hai lý thuyết phục cần phải có chuỗi cung ứng du lịch có trách nhiệm Người tiêu dùng mong đợi Chúng ta làm cho sản phẩm cốt lõi bị xói mòn Một số lý nên phát triển chuỗi cung ứng bền vững  • Thương hiệu/ hồ sơ nhà cung ứng nâng cao  • Nâng cao khả tiếp cận thị trường  • Tăng cường hiệu hoạt động  • Nâng cao tính bền vững Hỗ trợ nhà cung cấp du lịch thông qua xây dựng lực Networks Mạng lưới Nguồn thông tin Đào tạo Fam trips Tham quan làm Training Informat on resources quen Mentorin g Tư vấn CÁC LỰA CHỌN XÂY DỰNG NĂNG LỰC Những gợi ý TOI hình thức động viên nhà cung cấp nhằm đạt mục tiêu bền vững • Các nhà cung cấp cần phải hiểu rõ lợi ích việc đo lường tính bền vững • Sự cơng nhận khen thưởng giúp gia tăng hành động tích cực • Những lợi ích việc phát triển kế hoạch “nhà cung cấp mong đợi hơn” cho nhà cung cấp đáp ứng mục tiêu bền vững bao gồm:   Hạng Hạng cao cao hơn   Hợp Hợp đồng đồng dài dài hạn hạn hơn   Đảm Đảm bảo bảo cam cam kết kết   Đồng Đồng thuận thuận về marketing marketing liên liên kết kết   Nhiều Nhiều chỗ chỗ hơn trên sách sách thông thông tin tin   Những Những hoạt hoạt động động xúc xúc tiến tiến chung chung   Danh Danh tiếng tiếng tốt tốt hơn trong Nguồn: Tour Operators’ Initiative for Sustainable Development (TOI) 2004, Supply Chain Engagement for Tour Operators: Three Steps Toward Sustainability, TOI, France BÀI CHUỖI CUNG ỨNG DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM CHỦ ĐỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG BỀN VỮNG Nguồn ảnh: Pixabay, http://pixabay.com/ Thảo luận: Vì cần phải giám sát đánh giá hoạt động bền vững chuỗi cung ứng? Việc xảy không giám sát đánh giá? Các bước đánh giá tính bền vững chuỗi cung ứng Xác định giám sát Hãy nhà cung cấp biết chương trình giám sát Hãy nói cho nhà cung cấp biết kết đánh giá Kiểm tra đánh giá kết hoạt động nhà cung cấp Cổ vũ cho cải tiến không ngừng Nguồn ảnh: Pixabay, http://pixabay.com/ Xây dựng tiêu chí tính bền vững cho việc đánh giá • Tổng kết lại kết nghiên cứu ban đầu • Sử dụng tiêu chuẩn mục tiêu bền vững lập để chắn mục tiêu đều: – Cụ thể, đo lường được, thực được, phù hợp, có hạn định thời gian (SMART) – Được ưu tiên – Được áp dụng ngày nhiều – Được viết dạng câu ngắn đòi hỏi số tuyệt đối, số tương đối, từ “có/khơng” đơn giản loại số • Phản ánh thay đổi Kết • kết Ví dụ số nhân cơng có hoạt động hợp đồng lao động thống CHỈ SỐ Quy Nhận • Phản ánh thay đổi cam kết trình• Ví dụ có mặt/ thiếu sách lương tối thiểu • Phản ánh thay đổi thái độ • Ví dụ số phần trăm thức nhà cung cấp tin hoạt động bền vững góp phần cải thiện đời sống cho cộng đồng Nguồn: UNWTO & SNV Netherlands Development Organisation 2010, Manual on Tourism and Poverty Alleviation – Practical Steps for Destinations, UNWTO & SNV Netherlands Development Organisation, Tun truyền chương trình tiêu chí giám sát bền vững • Sử dụng phương pháp truyền thơng đạt tiêu chuẩn • Đảm bảo nội dung thơng điệp bao gồm: Lợi ích kết mang lại Các tiêu chí đánh giá Phương pháp luận tính tốn tiêu chí Các định nghĩa Việc thực hiện, vai trò trách nhiệm Ví dụ thư tun truyền chương trình chuỗi cung ứng có trách nhiệm Nhà Nhà cung cung cấp cấp kính kính mến, mến, Các tiêu chí Lợi ích Chúng Chúng tôi xin xin cảm cảm ơn ơn quý quý công công ty ty đã đồng đồng ýý hợp hợp tác tác với với chúng để để cùng cải cải thiện thiện hoạt hoạt động động bền bền vững vững Ngơời Ngơời tiêu tiêu dùng dùng và chính quyền quyền đều như nhau cùng ngày đòi đòi hỏi hỏi nhiều nhiều hơn về sự bền bền vững vững và chúng tin tin rằng bằng việc việc bắt bắt đầu đầu từ quý quý công công ty ty và chúng sẽ vượt vượt xa xa trong cuộc cạnh cạnh tranh tranh và được chuẩn chuẩn bị bị tốt tốt trước trước càng nhiều nhiều những quy quy định định của nhà nhà nước nước sắp tới tới Ở cấp độ trực tiếp hơn, tin tiêu chuẩn Ở cấp độ trực tiếp hơn, tin tiêu chuẩn bền bền vững vững của chúng sẽ mang mang lại lại những lợi lợi ích sát sườn cho q cơng ty hiệu lao động cải thiện, danh tiếng củng cố tiết ích sát sườn cho quý công ty hiệu lao động cải thiện, danh tiếng củng cố tiết kiệm kiệm được chi chi phí phí thơng thơng qua qua việc việc đạt đạt được hiệu hiệu quả tối tối ưu ưu nhiều nhiều hơn Để đo mức độ thành cơng chương trình chúng Để đo mức độ thành cơng chương trình chúng tơi tơi cần cần phải phải đảm đảm bảo bảo rằng các nhà nhà cung cung cấp cấp của mình cũng đáp đáp ứng ứng được những tiêu tiêu chuẩn chuẩn bền bền vững vững của chuỗi chuỗi cung cung ứng ứng Các Các tiêu tiêu chí chí bền bền vững vững chính mà mà chúng sẽ giám giám sát sát bao bao gồm: gồm: CÁC TIÊU CHÍ BỀN VỮNG ĐƠN VỊ ĐO MỤC TIÊU X Ã Các nhà cung cấp có sách mua hàng hóa dịch vụ địa phương Tài liệu sách cơng ty thơng qua thức sách thủ tục địa phương xây dựng thơng qua vòng tháng H Ộ I Các nhà cung cấp có ký hợp đồng lao động với nhân viên Văn hợp đồng lao động thơng qua thức 50% số lao động có hợp đồng vòng tháng, 100% vòng năm M Ơ I T R Ư Ờ N G Nhà cung cấp thực chiến lược giảm rác thải Êế hoạch hành động thông qua thức Bằng chứng hoạt động giảm rác thoải Ít hoạt động thực vòng tháng; 10 hoạt động hồn thành vòn năm … … … Giám Giám đốc đốc chuỗi chuỗi cung cung ứng ứng của chung chung tôi sẽ liên liên lạc lạc với với quý quý công công ty ty để để tổng tổng hợp hợp lại lại tiến tiến độ độ theo theo quý, quý, và rất mong mong nhận nhận được sự hỗ hỗ trợ trợ của quý quý công công ty ty qua qua việc việc cung cung cấp cấp những bằng chứng chứng về những hoạt hoạt động động đáp đáp ứng ứng được các tiêu chí, ví dụ hóa đơn điện nước, kế hoạch hành động, tài liẹu êề sách ` tiêu chí, ví dụ hóa đơn điện nước, kế hoạch hành động, tài liẹu êề sách ` Các phép tính Cách thực hiện, trách nhiệm Tiến hành đánh giá bền vững • Đánh giá nhà cung cấp dựa theo quy mô tổ chức chuỗi cung ứng nguồn lực sẵn có, dứoi hình thức: cơng ty điều hành Hợp đồng với bên thứ 3 Nhà cung cấp tự đánh giá • Thu thập thơng tin từ nhà cung cấp biên soạn lại thành bảng tổng hợp để dễ phân tích • Kiểm tra kết để tổng kết hoạt động để xem: – – Mỗi nhà cung ứng đáp ứng mục tiêu nhà cung cấp Các kết kết hợp lại để đáp ứng mục tiêu chuỗi cung ứng CÔNG TY NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Ví dụ kết đánh giá tính bền vững chuỗi cung ứng Đánh giá nhà cung cấp CÁC TIÊU CHÍ BỀN VỮNG NHÀ CUNG CẤP ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG MỤC TIÊU Nhà cung cấp có sách mua hàng hóa dịch vụ địa phương Văn sách cơng ty thơng qua thức Nhà cung cấp cung cấp hợp đồng lao động cho toàn nhân viên Nhà cung cấp tiến hành ccs chiến lược giảm rác thải … Văn hợp đồng lao 100% lao động có hợp động thơng qua đồng thức thức vòng năm Bằng chứng hoạt động quản lý rác thải … sách thủ tục xây dựng thơng qua vòng tháng 10 phát kiến hồn thành vòng năm …  Đánh giá lực nhà cung ứng A Có B C Có Đã soạn thảo đợi thông qua D E Chưa bắt đầu Chưa bắt đầu F G H I Có Đã soạn thảo chưa thơng qua Có Chưa bắt đầu 20% 50% 90% 0% 10% 0% 30% 100% 50% 6 6 Poor Average Good Poor Poor Poor Poor Excellent Average Đánh giá chuỗi cung ứng SỐ NHÀ CHÍNH SÁCH THỦ TỤC CUNG CẤP Chính sách thủ tục địa phương thơng qua Bản thảo sách thủ tục địa phương Khơng có sách thủ tục địa phương TỔNG SỐ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 75%-100% nhân viên có hợp đồng lao động 50%-74% nhân viên có hợp đồng lao động 25%-49% nhân viên có hợp đồng lao động 0%-24% nhân viên có hợp đồng lao động TỔNG SỐ SỐ NHÀ CUNG CẤP 2 QUẢN LÝ RÁC THẢI >5 hoạt động quản lý rác thải hoạt động quản lý rác thải < hoạt động quản lý rác thải hoạt động quản lý rác thải Các sách thủ tục địa phương soạn thảo Khơng có chinh sách thủ tục địa phương Đảm bảo cải thiện không ngừng việc mua bán bền vững có trách nhiệm Cuối cùng, cung provide cấp Finally, hỗ trợongoing liên tục cho nhà support to cung cấpsuppliers để giúp họ to đáp helpứng them meet mục tiêu sustainability bền vững goals Chờ đến giai đoạn đánh giá Giữ cho việc hỗ trợ đạt mục tiêu Xin trân trọng cảm ơn! Thank you! 77
- Xem thêm -

Xem thêm: RT trainer guide unit6 VN 16 04 14, RT trainer guide unit6 VN 16 04 14

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay