RT trainer guide unit4 VN 16 04 14

46 17 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 14:10

BÀI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG DU LỊCH Những nội dung Mục Mục tiêu: tiêu: Khi Khi hoàn hoàn thành thành bài này, này, học học viên viên sẽ có có thể: thể: •• Mô Mô tả tả các yêu yêu cầu cầu về sử sử dụng dụng lao lao động động và các điều điều kiện kiện làm làm việc việc tốt tốt •• Giải Giải thích thích cách cách tuyển tuyển dụng dụng và sử sử dụng dụng lao lao động động một cách cách minh minh bạch bạch •• Mơ Mơ tả tả cách cách tạo tạo ra một lực lực lượng lượng nhân nhân sự đa đa dạng dạng •• Giải Giải thích thích tầm tầm quan quan trọng trọng của cách cách thức thức quảng quảng cáo cáo các vị vị trí trí tuyển tuyển dụng dụng •• Liệt Liệt kê kê và mô mô tả tả các tiêu tiêu chí chí tuyển tuyển chọn chọn nhân nhân viên viên mới và các chính sách sách nhân nhân sự trong tổ tổ chức chức •• Giải Giải thích thích các cách cách thực thực hiện việc việc đào đào tạo tạo kỹ kỹ năng •• Giải Giải thích thích cách cách thúc thúc đẩy đẩy cam cam kết kết nhóm nhóm và sự hợp hợp tác tác Các Các chủ chủ đề đề 1 Vai Vai trò trò và lợi lợi ích ích của sử sử dụng dụng lao lao động động có có trách trách nhiệm nhiệm trong ngành ngành du du lịch lịch 2 Áp Áp dụng dụng các điều điều kiện kiện sử sử dụng dụng lao lao động động có có trách trách nhiệm nhiệm 3 Thúc Thúc đẩy đẩy chính sách sách về bình bình đẳng đẳng giới giới và cơ hội hội bình bình đẳng đẳng 4 Tuân Tuân thủ thủ các cách cách thức thức tuyển tuyển dụng dụng có có trách trách nhiệm nhiệm và hỗ hỗ trợ trợ sử sử dụng dụng lao lao động động địa địa phương phương 5 Cung Cung cấp cấp chương chương trình trình đào đào tao tao kỹ kỹ năng phù phù hợp hợp 6 Phát Phát triển triển sự cam cam kết kết và hợp hợp tác tác nhóm nhóm có có trách trách nhiệm nhiệm BÀI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG DU LỊCH CHỦ ĐỀ VAI TRÒ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG NGÀNH DU LỊCH Thảo luận: Theo bạn, sử dụng lao động có trách nhiệm du lịch có nghĩa ? Nêu số ví dụ cách sử dụng lao động thực tế tốt tồi từ trải nghiệm bạn Định nghĩa sử dụng lao động có trách nhiệm • Thực tiêu chuẩn lao động nhằm tạo hội cho nam nữ có cơng việc tử tế suất điều kiện tự do, bình đẳng, an tồn tự trọng (Tổ chức Lao động Quốc tế) • Đảm bảo phát triển kinh tế tạo lợi ích cho tất người • Cân lợi ích cho người sử dụng lao động người lao động Tiêu chuẩn lao động Cơ hội bình đẳng Cơng việc tử tế suất Tìm hiểu tiêu chuẩn lao động • Các nguyên tắc quyền lợi nơi làm việc • Có thể bị ràng buộc luật pháp đề nghị từ tổ chức có uy tín (ví dụ ILO – tổ chức lao động quốc tế) • Các vấn đề bao gồm: – Tự gia nhập hiệp hội quyền thỏa thuận tập thể – Loại bỏ lao động cưỡng ép buộc – Hủy bỏ lao động trẻ em – Loại bỏ phân biệt đối xử sử dụng lao động nghề nghiệp Lợi ích việc thực sử dụng lao động có trách nhiệm du lịch  • Cải thiện suất lao động hiệu kinh tế  • Nhân viên hài lòng tỉ lệ nghỉ việc  • Nguồn nhân lực đào tạo tốt sử dụng lao động mức cao  • Giảm tai nạn tốn hay chi phí chăm sóc sức khỏe  • Sự sáng tạo nhân viên tăng cường BÀI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG DU LỊCH CHỦ ĐỀ ÁP DỤNG CÁC ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CÓ TRÁCH NHIỆM Hiểu thực luật lao động Việt Nam • Bộ luật lao động • Các nghị định Chính phủ, thông tư, định Bộ định hướng dẫn địa phương • Thỏa ước lao động tập thể, nội qui công ty, hợp đồng với cá nhân • Các tóm tắt hướng dẫn hàng năm Tòa án Tối cao Nội dung Luật Lao động Việt Nam Tuyển dụng người lao động Nguồn Luật Lao động Xem xét tuyển dụng đặc biệt - Thuê người nước - Thuê số cá nhân đặc biệt - Thuê lao động bên và/hoặc thầu phụ Điều khoản hợp đồng lao động - Thời làm việc, thời nghỉ ngơi - Tiền lương - Địa điểm làm việc - Thời hạn hợp đồng - Các điều kiện vệ sinh an toàn lao động Bảo hiểm xã hội loại nghỉ - Nghỉ ốm - Nghỉ thai sản - Tai nạn lao động - Chế độ hưu trí Các điều khoản hợp đồng khơng bắt buộc - Nghỉ nghĩa vụ quân tham gia nghĩa vụ cơng ích - Thời gian thử việc - Nghĩa vụ đào tạo - Bí mật/Tính bảo mật - Sở hữu sáng chế quyền sở hữu trí tuệ khác Duy trì quan hệ lao động Quyền người lao động - Quấy rối/Phân biệt đối xử/Trả lương cơng - Hội đồng nghề nghiệp Cơng đồn - Quyền đình cơng người lao động - Người lao động tham gia đình cơng Thay đổi mối quan hệ lao động Thay đổi hợp đồng - Điều khoản chung - Thay đổi Chủ doanh nghiệp Tranh chấp lao động - Kỷ luật Than phiền - Tiền đền bù - Diễn đàn hòa giải tranh chấp lao động Chấm dứt hợp đồng lao động Quy trình chấm dứt hợp đồng Các loại chấm dứt - Nhân viên xin việc - Sa thải - Thơi việc báo trước - Thơi việc lý tuổi tác nhân viên - Chấm dứt tự động nguyên nhân bất khả kháng - Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng bên Xem xét đặc biệt - Các giám đốc chức vụ cao cấp khác - Qui định đặc biệt cho loại Lao động - Qui định đặc biệt cho công ty điều kiện khó khăn tài - Hạn chế hoạt động tương lai Trả tiền việc - Các điều khoản thuế đặc biệt trợ cấp việc - Trọ cấp trả cho người lao động sau thơi việc - Thời hạn cho phép đòi bồi thường sau việc BÀI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG DU LỊCH CHỦ ĐỀ CUNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG PHÙ HỢP Thảo luận: Bạn có cung cấp chương trình học kỹ cơng việc trước bạn khơng? Nếu có, khóa học cung cấp hữu ích sao? Nếu khơng, bạn có cảm thấy điều ảnh hưởng đến cơng việc bạn khơng? Vai trò tầm quan trọng việc cung cấp chương trình đào tạo kỹ cho người lao động  • Cung cấp thông tin kỹ cần thiết theo tiêu chuẩn  • Đảm bảo tốt tính đồng kết trình làm việc  • Bù đắp lỗ hổng kiến thức kỹ  • Tạo hài lòng cho nhân viên  • Cải thiện hiệu cơng việc tự tin nhân viên loại đào tạo nơi làm việc Chương trình giới thiệu công việc Đào tạo kỹ thường xuyên Cung cấp chương trình đào tạo giới thiệu cơng việc • Tổng quan cơng việc, thời gian mong đợi • Tổng quan nơi làm việc • Giới thiệu với nhân viên khác • Tổng quan sứ mệnh, mục đích, giá trị triết lý tổ chức • Mong đợi cam kết đạt du lịch có trách nhiệm Đưa du lịch có trách nhiệm vào chương trình đào tạo giới thiệu cơng việc Thảo luận sách mong đợi công ty với nhân viên liên quan đến: – Không phân biệt đối xử – Quấy rối tình dục – Đạo đức kinh doanh – Tính đa dạng tổ chức – Giải mối bất đồng – Phục vụ khách hàng – An toàn nơi làm việc – Các nguyên tắc thân thiện với môi trường xã hội hoạt động tổ chức Đào tạo kỹ thường xuyên • Chương trình đào tạo thức lực kỹ liên quan đến nghề nghiệp nhu cầu nhân viên • Là phần kế hoạch đào tạo thức tổ chức xác định: – Yêu cầu đào tạo từ phía tổ chức, – Kỹ nhân viên nhu cầu tương lai, – Các nguồn lực có sẵn phục vụ đào tạo, – Các cách tiếp cận đào tạo phù hợp, – Các hội đào tạo BÀI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG DU LỊCH CHỦ ĐỀ PHÁT TRIỂN SỰ CAM KẾT VÀ HỢP TÁC NHĨM CĨ TRÁCH NHIỆM Vai trò cam kết hợp tác nhóm để đạt du lịch có trách nhiệm • Chỉ có lập kế hoạch hành động du lịch có trách nhiệm khơng đủ để tạo kết • Nhân viên cầu nối khoảng cách mục tiêu phát triển bền vững công ty với việc thực mục tiêu • Cam kết cần phải có từ cá nhân thực hàng ngày Thúc đẩy cam kết nhóm qua việc lập kế hoạch hành động du lịch có trách nhiệm Phát triển kế hoạch hành động cho can thiệp Phân tích tình hình kinh tế, mơi trường xã hội Xem xét xếp vấn đề theo thứ tự ưu tiên Giám sát, đánh giá , điều chỉnh Thực hoạt động Làm để có trì cam kết thực mục tiêu du lịch có trách nhiệm Lơi nhân viên vào việc chọn lọc mục tiêu hành động Phân công người đứng đầu dự án Nâng cao ý thức vấn đề phát triển bền vững Xây dựng qui tắc ứng xử cho nhân viên Truyền thông rộng rãi cung cấp hỗ trợ liên tục Thơng báo tơn vinh thành tích Ví dụ cam kết nhóm: AT&T Hãy làm việc Là phần chương trình trách nhiệm xã hội tập đoàn, AT&T yêu cầu người lao động họ bắt đầu dự án cá nhân nhóm để tạo thay đổi nhỏ lựa chọn họ nhằm giúp đỡ công ty thân họ trở thành có trách nhiệm với xã hội phát triển bền vững Một số nhân viên chọn xe đạp đến nơi làm việc thay lái xe người khác chọn mời sinh viên đến học hỏi họ công việc Tạo cho nhân viên hội để chọn cách thay đổi không giúp họ gắn kết với cộng đồng cách có ý nghĩa mà làm giảm lượng khí thải bon tồn cơng ty Bài tập cá nhân: Hãy lập kế hoạch hành động du lịch có trách nhiệm cho công ty bạn Xin trân trọng cảm ơn! Thank you! 76
- Xem thêm -

Xem thêm: RT trainer guide unit4 VN 16 04 14, RT trainer guide unit4 VN 16 04 14

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay