RT trainer guide unit2 VN 16 04 14

96 14 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 14:10

BÀI PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM Những nội dung Mục tiêu Kết thúc học này, học viên có thể: • Giải thích tầm quan trọng việc tiến hành phân tích thị trường sản phẩm • Xác định phương pháp thu thập thơng tin thị trường • Giải thích cách thức tiến hành đánh giá thị trường chiến lược • Giải thích cách thức phân tích sản phẩm • Giải thích cách kết nối thị trường với hội phát triển sản phẩm mục tiêu phát triển • Giải thích cách thức thực đánh giá sản phẩm Du lịch có Trách nhiệm • Liệt kê phương pháp tiến hành hợp tác bên liên quan xây dựng kế hoạch hành động chiến lược Chủ đề Tìm hiểu sản phẩm du lịch (có trách nhiệm) Xây dựng sản phẩm du lịch sinh lợi nhuận Kết nối thị trường với hội phát triển sản phẩm mục tiêu phát triển Đánh giá tính bền vừng sản phẩm du lịch Điều phối kết hợp bên liên quan Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm kế hoạch hành động BÀI PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIÊM CHỦ ĐỀ TÌM HIỂU SẢN PHẨM DU LỊCH (CĨ TRÁCH NHIỆM) 3Nguồn ảnh: http://www.flickr.com/photos/cyborgwardt/1393338765/ Thảo luận: Sản phẩm du lịch gì? Việt Nam có loại hình sản phẩm du lịch nào? Định nghĩa sản phẩm du lịch THEO NGHĨA HẸP Là mà du khách mua THEO NGHĨA RỘNG Là toàn hoạt động du khách điểm đến dịch vụ sử dụng Định nghĩa sản phẩm du lịch Chương trình mơi trường Liên hợp quốc UNEP Sự trải nghiệm Cảm xúc Vật chất Các loại hình sản phẩm du lịch Các sản phẩm du lịch tự nhiên Các sản phẩm du lịch nhân văn Bài tập nhóm: Hãy xác định sản phẩm du lịch tự nhiên sản phẩm du lịch nhân văn Việt Nam Các loại hình sản phẩm du lịch Việt Nam Các loại hình khác? Nguồn ảnh: http://www.flickr.com/photos/barbararich/96982409/; http://www.flickr.com/photos/chericbaker/4446189110/; http://www.flickr.com/photos/matthieu-aubry/1242936011; http://www.flickr.com/photos/lintmachine/2386330877/; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VietnamCombatArtTheLadiesbyDavidFairringtonCATVI1968.jpg; http://en.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%B9_S %C6%A1n; http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnamese_cuisine; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hiking_at_highest_peak_in_Kosova_-_Gjeravica.JPG; http://en.wikipedia.org/wiki/Sea_kayak; http://pixabay.com/en/diver-light-diving-silhouette-sea-108881/; http://www.flickr.com/photos/whltravel/4303957860/; http://www.flickr.com/photos/agapbulusan/2418856362/; http://en.wikipedia.org/wiki/Hmong_people Chức sản phẩm du lịch Các sản phẩm tiêu biểu Phát triển trung tâm đầu mối du lịch Phát triển cụm sản phẩm CHỨC NĂNG Các kiện lễ hội Các tuyến du lịch Các sản phẩm phụ trợ 10 BÀI PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM CHỦ ĐỀ CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM 82 Quy trình xây dựng chiến lược kế hoạch hành động phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm Xác định tầm nhìn, mục đích mục tiêu phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm Xác định dành ưu tiên ý tưởng phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm Các hoạt động chiến lược Thiết kế hoạt động can thiệp vào việc phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm Xây dựng kế hoạch hành động phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm Các hoạt động Kế hoạch hành động 83 Xác định tầm nhìn, mục đích mục tiêu phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm • Tầm nhìn: Thể mục tiêu tổng thể mục đích việc phát triển du lịch • Mục đích: Một danh mục thống nguyện vọng rõ ràng cụ thể cần đạt • Mục tiêu: Những đích đến cụ thể mà đạt mục đích thỏa mãn 84 Ví dụ tầm nhìn, mục đích mục tiêu phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm Tun Tun ngơn ngơn về tầm tầm nhìn: nhìn: •• “Nhằm “Nhằm xây xây dựng dựng những sản sản phẩm phẩm du du lịch lịch bền bền vững vững và có có tính tính cạnh cạnh tranh tranh góp góp phần phần nâng nâng cao cao đời đời sống sống của địa địa phương” phương” Ví Ví dụ dụ về mục mục đích đích phát phát triển: triển: •• Nhằm Nhằm tăng tăng lượng lượng chi chi tiêu tiêu của khách khách du du lịch lịch tại điểm điểm đến đến •• Nhằm Nhằm nâng nâng cao cao hiệu hiệu quả hoạt hoạt động động và lợi lợi nhuận nhuận của kinh kinh doanh doanh du du lịch lịch ởở địa địa phương phương •• Nhằm Nhằm thu thu hút hút thêm thêm đầu đầu tư tư vào vào du du lịch lịch •• Nhằm Nhằm giảm giảm đi những tác tác động động của du du lịch lịch đến đến môi môi trường trường và nguồn nguồn lực lực của địa địa phương phương Ví Ví dụ dụ về mục mục tiêu tiêu phát phát triển: triển: •• Nhằm Nhằm tăng tăng thêm thêm 15% 15% việc việc làm làm toàn toàn thời thời gian gian cho cho địa địa phương phương đến đến năm năm 2015 2015 •• Nhằm Nhằm tăng tăng lượng lượng chi chi tiêu tiêu trung trung bình bình theo theo của du du khách khách tại địa địa phương phương thêm thêm 5% 5% đến đến năm năm 2020 2020 •• Nhằm Nhằm tăng tăng lượng lượng khách khách trung trung bình bình hàng hàng năm năm đến đến các làng làng văn văn hóa hóa thêm thêm 10 10 % % đến đến năm năm 2015 2015 85 Xác định dành ưu tiên cho ý tưởng phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm Mối quan tâm mức độ tác động mà ý tưởng can thiệp mang lại: Các mục đích thương mại khả thi: Tính thực tiễn tính thương mại khả thi phát triển sản phẩm tiềm Các mục đích mang tính bền vững: Sản phẩm mang lại lợi ích kinh tế, văn hóa mơi trường cho địa phương mức độ Các mục đích ngành: Củng cố sở hạ tầng & liên lạc; tăng cường hoạt động quảng bá thị trường mục tiêu; Cải thiện thông tin dẫn cho du khách; Nâng cao tiêu chuẩn chất lượng ; Tăng cường an toàn an ninh Kiểm tra tính khả thi mặt thương mại CÁC LỰA CHỌN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH Kiểm tra tính bền vững Kiểm tra hoạt động ngành 86 Những mối quan tâm ưu tiên: Các tác động phát triển mục tiêu  • Khả đo lường đánh giá tác động kế hoạch hành động  • Tốc độ biểu cụ thể tác động  • Sự bền vững kết đạt  • Khả nâng cao kiến thức kế hoạch hành động phát huy 87 Những mối quan tâm ưu tiên: Tính thực tiễn ? ? ? ? ? • Chi phí để khởi động • Nguồn vốn tiềm nguồn lực sẵn có khác • Sự phù hợp với sách cam kết thống • Có nhân lực đủ khả thực • Cơ hội thành cơng dấu hiệu rủi ro 88 Thiết kế hoạt động can thiệp vào việc phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm • Bước phải xem lại mục đích phát triển, kết phân tích mối liên hệ sản phẩm – thị trường hoạt động đánh giá sản phẩm • Các phương pháp sử dụng thiết kế hoạt động can thiệp bao gồm: Làm việc với sản phẩm phát sinh chi tiêu cao Làm việc với sản phẩm mang lại nguồn thu lớn cho người nghèo Tạo điều kiện, hỗ trợ khuyến khích phát triển tham gia người nghèo 89 Sử dụng phương pháp tiếp cận thực tiễn Cuối cùng, đảm bảo hoạt động can thiệp chọn có tính đến câu hỏi đây: Có làm với nguồn lực sẵn có? Mối quan tâm cam kết tham gia bên liên quan khác nào? 90 Các nguyên tắc chuẩn bị chiến lược phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm • Nhấn mạnh tham gia bên liên quan • Dựa nguyên tắc du lịch bền vững: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH CĨ TRÁCH NHIỆM Cơng Khả thi kinh mặt xã hội Có trách nhiệm tế có tính nhạy cảm văn với mơi trường cạnh tranh hóa 91 Xây dựng kế hoạch hành động phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm • Đặt cách cụ thể cần làm, nào, cần nguồn lực • Có chức nguồn lực độc lập • Những nguyên tắc chung: – Đảm bảo tham gia thành viên – Thời hạn hợp lý với điểm đến – Có hành động cụ thể với bên liên quan Khi nào? Nguồn lực gì? 92 Các nguyên tắc dẫn nhằm đảm bảo nguồn lực để thực kế hoạch hành động • Sử dụng kế hoạch hành động dự án cơng cụ • Sử dụng ngân sách chung nguồn vốn riêng • Dành thời gian huy động nguồn lực • Xác định chế tiếp nhận vốn • Linh hoạt hoạch định tài • Ln hướng tới tương lai € $ VND £ ¥ 93 Mẫu kế hoạch hành động HOẠT ĐỘNG KẾT QUẢ Hoạt động nhỏ Hoạt động nhỏ Hoạt động nhỏ Hoạt động nhỏ HOẠT ĐỘNG         KẾT QUẢ Hoạt động nhỏ Hoạt động nhỏ Hoạt động nhỏ Hoạt động nhỏ HOẠT ĐỘNG Hoạt động nhỏ Hoạt động nhỏ THỜI GIAN THỜI GIAN         KẾT QUẢ THỜI GIAN       NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM         NGUỒN LỰC NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM         NGUỒN LỰC NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM       NGUỒN LỰC                       94 Hoạt động nhóm: Hãy chọn sản phẩm du lịch lập chiến lược kế hoạch hành động để phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm bản, bao gồm tầm nhìn, mục đích, mục tiêu, hoạt động tác động phát triển du lịch có trách nhiệm tiềm năng, kế hoạch hành động để thực 95 Xin trân trọng cảm ơn! Thank you! 96 96
- Xem thêm -

Xem thêm: RT trainer guide unit2 VN 16 04 14, RT trainer guide unit2 VN 16 04 14

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay