đố án tốt nghiệp kỉ sư xây dựng.

93 32 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 13:48

ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN TÍNH VÁCH CỨNG: I Bố trí hệ vách cứng: E T6 D T4 T5 T15 T16 T9 T12 C T10 T7 T8 T11 T13 T14 B T1 T2 T3 A mặt vá c h t ầng điển hì nh II Chọn sơ tiết diện vách cứng: Theo “TCXD 198:1997:Nhà cao tầng – Thiết kế kết cấu bêtông cốt thép toàn khối”: - Khi thiết kế công trình sử dụng vách lõi cứng chòu tải trọng ngang, phải bố trí vách cứng mọt đơn nguyên.Trục vách không gặp điểm -Nên thiết kế vách không thay đổi độ cứng kích thước hình học -Trong tính toán động đất, vách cứng thường bố trí có độ cứng theo hai phương gaàn SVTH : NGUYEÃN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 63 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN để đảm bảo chòu tác động động đất theo hai phương -Không nên chọn khoảng cách vách cứng từ vách cứng tới biên lớn -Vách cứng có chiều cao chạy suốt từ móng đến mái, đồng thời để đảm bảo điều kiện độ cứng không đổi toàn chiều cao lõi nên chiều dày vách lõi cứng không thay đổi theo suốt chiều cao nhà - Chiều dày vách lõi cứng lựa chọn sơ dựa vào chiều cao nhà, số tầng,… đồng thời đảm bảo quy đònh theo điều 3.4.1 TCXD 198:1997 sau: + b≥150mm + b ≥1/20 chiều cao tầng Do công trình "CHUNG CƯ 4A-LÀNG QUỐC TẾ THĂNG LONG HÀ NỘI" có tổng chiều cao 66.3 m (vách cứng) với số tầng 19 tầng Chọn sơ độ dày thành vách lõi cứng 300 mm thoả mãn điều kiện nêu SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 64 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN III Tính Tải Tập Trung Các Tầng: Theo tài liệu nghiên tập huấn nghiên cứu sau đại học, ta lấy a.Tónh tải: 100% b Hoạt tải mái: 50% c Hoạt tải sàn: - Kho lương thực, kho chứa vật liệu, bể chứa nước: 100% - Thư viện, kho lưu trữ, loại kho hàng khác : 80% - Nhà dân dụng : 50% Đối với tầng trở lên TRỌNG LƯNG TẬP TRUNG TẠI CÁC MỨC SÀN (T) Tầng Tải trọng tiêu chuẩn(T) Tải trọng tính toán(T) Gtc 0.5Ptc Gtc+0.5 Gtt 0.5Ptt Gtt+0.5 Ptc Ptt Haàm 1308.46 415.50 1516.21 1448.85 498.60 1765.51 1082.60 224.14 1194.67 1024.68 269.70 1329.52 1164.16 246.57 1287.45 1296.43 300.93 1437.91 1164.16 246.57 1287.45 1296.43 300.93 1437.91 1143.33 246.57 1266.62 1273.39 300.93 1417.08 1144.33 246.57 1267.62 1273.39 300.93 1418.08 1145.33 246.57 1268.62 1273.39 300.93 1419.08 1146.33 246.57 1269.62 1273.39 300.93 1420.08 1147.33 246.57 1270.62 1273.39 300.93 1421.08 1125.18 246.57 1248.47 1253.33 300.93 1398.93 10 1126.18 246.57 1249.47 1253.33 300.93 1399.93 11 1127.18 246.57 1250.47 1253.33 300.93 1400.93 12 1128.18 246.57 1251.47 1253.33 300.93 1401.93 13 1129.18 246.57 1252.47 1253.33 300.93 1402.93 14 1109.76 246.57 1233.05 1236.24 300.93 1383.51 15 1110.76 246.57 1234.05 1236.24 300.93 1384.51 16 1111.76 246.57 1235.05 1236.24 300.93 1385.51 17 1112.76 246.57 1236.05 1236.24 300.93 1386.51 18 1115.30 246.57 1238.59 1288.23 300.93 1389.05 maùi 1310.50 162.77 1391.89 1494.75 206.98 1495.38 Toång 22952.7 4994.10 25449.8 25427.9 6091.0 28495.3 SVTH : NGUYEÃN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 65 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN IV 9 Cộng Đồng Làm Việc Không Gian: b Khi tính toán vách cứng, theo tiêu chuẩn thiết kế số nước, cấu kiện chòu tải xem vách cứng thảo mãn điều kiện sau: b >=3b L b>=ht/20 b >=3b L b>=ht/22 L b>=ht/25 b Vách cứng thường xét chòu tải trọng ngang tác động song song với mặt phẳng Vì , trình tính toán phân phối tải trọng ngang xét đến moment quán tính trục vuông góc với hướng Ngoài tính toán moment quán tính vách cứng phải xét đến ảnh hưởng vách cứng nằm phương vuông góc liên kết với Chiều dài a phần vách cứng đưa vào để xét đến ảnh hưởng hình vẽ a a L a 10  2× 0.775 × 3.3 0.99 1.44 0.8984 + 2.1014  Vì α > 10: ta xem tường tường đặc tính tóan Vò trí trục trọng tâm: y F + yB.FB 3.3× 0.3× 1.65+ 4.8× 0.3× 6.565 Yc = A B = = 4.56m FA + F B 1.44 + 0.99 Mômen quán tính tường trục XX : J = (J A + FA d12 + J B + FB d22 ) = 0.8984 + 0.99× 2.912 + 2.1014 + 1.44× 22 = 17.1432m4 Vậy tường T1 có Jx=17.1432m4 trục quán tính theo phương XX cách trục A đoạn Y1=7.8-4.56=3.24m b) Tường T2,T5 theo phương XX: 300 x 3900 3900 J =11.864 m4 A =2.34 m² t ê ng t SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 70 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN Tường tường đặc nên đặc trưng hình học tính theo sức bền vật liệu: A = 0.3× 7.8 = 2.34m2 bh 0.3× 7.83 = = 11.864m4 12 12 Vậy tường T1 có Jx =11.864 m4 trục quán tính theo phương XX cách trục A đoạn Y1=3.9m c) Tường T7,T8 theo phương XX : Ic = 3000 1500 1500 750 300 x J =0.677 m4 t 300 A =1.125 m² ê ng t Tường tường đặc nên đặc trưng hình học tính theo sức bền vật liệu sau: A = b× h = 0.3× 3.75 = 1.125m2 b× h3 0.3× 33 0.75× 0.33 = + = 0.677m4 12 12 12 Vậy tường T1 có Jx =0.677 m4 trục quán tính theo phương XX cách trục A đoạn Y1=15.6m J = d) Tường T9,T12 theo phương XX: SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 71 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN 9000 x 4350 x 1500 1200 300 J =18.225 m x A =2.7m² 4350 J 1=0.0027 m A1=0.36 m² J =0.0027m A1 =0.36m² J =31.85 m 300 A =3.42m² t ê ng t Tường đặc, đối xứng qua trục XX + Phần tường I: A1 = 0.3× 1.2 = 0.36m2 bh 1.2× 0.33 = = 0.0027m4 12 12 + Phần tường II: AII = 0.3× = 2.7m2 Ic = bh 0.3× 93 = = 18.225m4 12 12 Tính moment quán tính cho toàn tường T8: J = J + 2× (J I + A1.d12 ) Ic = J = 18.225 + 2× (0.0027 + 0.36× 4.352 ) = 31.85m4 A = 2A1 + A2 = 0.36× + 2.7 = 3.42m2 Vậy tường T1 có Jx =0.677 m4 trục quán tính theo phương XX cách trục A đoạn Y1=15.6m e) Tường T10 theo phương XX: SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 72 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN Bố trí cốt thép tường cứng: Lực độâng đất phân bố vào tường theo mômen quán tính tường Tường 15 có mômen quán tính tương đối nhỏ so với tường khác, đồng thời lực nén tác động lên tường tương đối lớn tương làm việc theo điều kiện chòu nén chòu lực cắt ngang lực đông đâùt gây Đối với lực cắt ngang bêtông đủ điều kiệân chòu cắt.( ta tính kiểm tra khả chòu cắt toàn tường bên dưới) + Thép tường cứng bố trí theo cấu tạo sau: - Cốt thép dọc chòu lực, chọn Þ16 bố trí cách khoảng 100mm hai đầu tường, bố trí đoạn 750mm tính từ mút đầu tường Đoạn bố trí Þ16a200 cho toàn tường + Cốt thép ngang: - Thép ngang ta chọn Þ10 để bố trí cho tường cứng Cách thức bố trí sau: - Ở tầng bố trí Þ10a100 nhằm chống co ngót bêtông chòu tác động thời tiết - Các tầng lại Þ10a100 10 Tính moment lực cắt ứng với ba dạng dao động tường cứng T10 theo phương XX: SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 141 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN 10.1 Tổ hợp nội lực cho tường cứng: +Tính lực dọc truyền xuống tường cứng: Lực nén tầng truyền xuống, xác đònh theo diện chòu tải có kể đến trọng lượng thân vách: +Tổ hợp tải trọng: Do tác dụng siêu dao động nên nội lực tính toán phải tổ hợp cho dao động Có nhiều cách tổ hợp, sử dụng công thức sau: Áp dụng công thức: N = N a2 + N b2 + N c2 Trong : Na,NbNc: Nội lực tiết diện xét,xác đònh cho dạng dao động Na:Nội lực lớn nhất, lấy giá trò tuyệt đối 10.2 Tính ứng suất-Cốt thép: 10.2.1 Tính ứng suất: Áp dụng công thức: N M σ = ( ) ± y ( A, B ) F ϕ I Trong đó: N: Lực nén tầng truyền xuống, xác đònh theo diện chòu tải có kể đến trọng lượng thân vách BẢNG TÍNH LỰC NEÙN N1 (T) ΣN gtt ptt( T/m2 gtt+p F Gt Taàng (T/m2) ) tt (m2) N (T) (T) (T) 15.01 18.65 33.66 Haàm 0.654 0.18 0.834 18 15.01 23.49 38.50 Taàng 0.654 0.18 0.834 18 2 Taàng 215.01 21.07 36.08 16 0.654 0.18 0.834 18 15.01 21.07 36.08 Taàng 17 0.654 0.18 0.834 18 1.150 20.70 23.49 44.19 Tầng18 1.053 0.0975 18 9 F: Diện tích chòu nén tương cứng tầng F = 1.98 m2 I : Môment quán tính tường cứng số , I = 16.668 m4 y(A,B) : Khoảng cách từ trục trọng tâm tường cứng đến mép A B tường cứng yA = 4.5 m, yB = 4.5m ϕ : Hệ số ổn đònh, xác đònh sau: +Chiều dài ổn đònh công trình: lf = .h SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 142 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN h Chiều cao tầng Giá trò α theo bảng tra Vì vách nằm hai mức sàn tầng tầng nên tra α = Vậy lf=h=3.3 m +Chiều dày tường d= 30 (cm)= 0.3 (m)  lt/d=3.3/0.3=11 BẢNG TRA HỆ SỐ UỐN DỌC ϕ Lf/d 10 12 14 16 18 20 Tường BTCT 0,96 0,92 0,8 0,7 0,69 Tra noäi suy tuyến tính suy ra:   = 0,98 979.18t/m² 979.18t/m² - - 232.63t/m² + vù ng chòu ké o 2500 + Vù ng né n hoà n toàn Thé p cấ u tạo Tính thé p 10.2.2 - 1400 1200 1400 232.63t/m² vù ng chòu ké o Tính thé p 2500 Tính cốt thép: - Tính khối tích kéo đưa mặt hình tam giác chòu kéo - Khối tích chòu kéo vượt khối tích chòu kéo bêtông tính cho cốt thép chòu - Công thức: Fa = V (cm ) C.Ra Trong đó: V: Khối tích chòu kéo R: Cường độ thép, thép CII: Ra = 2600(kG/cm2) Bêtông mác 300, Rn = 130 (kG/cm2),Rk=10 (kG/cm2) Hệ số an toàn, C J > 0,3 T12 J = 0.5 0.5 = 0,3149 T12 22 T1:Chu kỳ dao động 1,T1=1.998 sec Fx: Lực phân bố cho tầng dao động (T) hx: Chiều cao tầng Một số luật Mỹ quy đònh 75% tải trọng thường xuyên công trình chống lật,25% can với gia tốc thẳng đứng dao động Mchống lật=75%∑N.d ∑N: Tổng tải thường xuyên,Ở thiêng an toàn ta tính tónh tải = SVTH : NGUYEÃN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 152 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN d: Khoảng cách từ trọng tậm công trình đến điểm lật mép móng dx=15.6m dy=15.6m Do ta cần kiểm tra lật phương XX Mgiữ= 0.75× ΣN × d = 0.75× 25427.93× 15.6 = 297506.8Tm Mlật=JΣFx.hx Tính mômen lật cho công trình ta tính với dao động dao động gây lợc động đất lớn tầng Tầng K mai 18 17 16 15 14 13 12 11 10 Haàm ΣSxHx Hx (m) 63.0 59.4 56.1 52.8 49.5 46.2 42.9 39.6 36.3 33.0 29.7 26.4 23.1 19.8 16.5 13.2 9.9 6.6 3.0 0.0 Sk1 (T) 67.46 62.157 57.276 52.402 47.577 42.814 38.107 33.526 29.055 24.774 20.673 16.826 13.248 10.049 7.153 4.687 2.725 1.224 0.266 SxHx 4249.98 3692.13 3213.18 2766.83 2355.06 1978.01 1634.79 1327.63 1054.7 817.542 613.988 444.206 306.029 198.97 118.025 61.8684 26.9775 8.0784 0.798 24868.8 Mgiữ= 297506.8Tm> Mlật = 24868.8Tm  Vậy công trình không bò lật tác động động đất 11.3 Kiểm tra trượt: SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 153 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN Điều kiện kiểm tra trượt sau: T
- Xem thêm -

Xem thêm: đố án tốt nghiệp kỉ sư xây dựng., đố án tốt nghiệp kỉ sư xây dựng.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay