CHUONG3 KHUNG

25 67 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 13:48

ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN TÍNH KHUNG KHÔNG GIAN I Phương pháp tính nội lực khung: Tính nội lực cho khung SAP2000, sơ đồ tính khung khung không gian Ta giải khung không gian theo sơ đồ khung, sàn vách hỗn hợp với sàn xem tuyệt đối cứng theo phương ngang Tải trọng theo phương thẳng đứng khai báo phân bố lên sàn tải từ sàn truyền vào hệ dầm cột theo phân phối tải trọng PPPTHH Tải trọng ngang khai báo truyền lên mức sàn từ sàn truyền lên hệ vách cứng hệ cột theo tỉ lệ độ cứng phần tử Từ kết nội lực thu từ SAP2000 trường hợp đặt tải (TT, HT, ĐĐX, ĐĐ-X, ĐĐY, ĐĐ-Y) ta sử dụng chương trình phần mềm EXCEL để tổ hợp nội lực tính cốt thép cho dầm cột Ta tính khung với trường hợp tải trọng sau: Tónh tải (TT) Hoạt tải chất đầy (HT) Động đất XX trái (ĐĐX) Động đất XX phải (ĐĐ-X) Động đất YY trái (ĐĐY) Động đất YY phải (ĐĐ-Y) Sau dùng phần mềm EXCEL để tổ hợp nội lực tính cốt thép Bảng 4.1 : Các trường hợp tổ hợp tải trọng STT Cấu trúc tổ hợp Hệ số tổ hợp TT+HT 1-1 TT+ĐĐX 1-1 TT+ĐĐY 1-1 TT+ÑÑ-X 1-1 TT+ÑÑ-Y 1-1 TT+HT+ÑÑX 1-1 TT+HT+ÑÑY 1-1 TT+HT+ÑÑ-X 1-1 TT+HT+ÑÑ-Y - 0.9- 0.9 TT+ ÑÑX + ÑÑY - 0.9 - 0.9 10 SVTH : NGUYEÃN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 39 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN 11 TT+ ÑÑX + ÑÑ-Y - 0.9 - 0.9 12 TT+ ÑÑ-X + ÑÑY - 0.9 - 0.9 13 TT+ ÑÑ-X + ÑÑ-Y - 0.9 - 0.9 14 TT+HT+ÑÑX+ ÑÑY - 0.9 - 0.9 15 TT+ HT+ÑÑX + ÑÑ-Y - 0.9 - 0.9 16 TT+HT+ ÑÑ-X + ÑÑY - 0.9 - 0.9 17 TT+HT+ÑÑ-X + ĐĐ-Y - 0.9 - 0.9 II Các giả thiết tính toán nhà nhiều tầng sử dụng SAP2000: • Sàn tuyệt đối cứng mặt phẳng liên kết khớp với phần tử khung hay vách cứng cao trình sàn Không kể biến dạng cong ( mặt phẳng sàn ) lên phần tử Bỏ qua ảnh hưởng độ cứng uốn sàn tầng đến sàn tầng kế bên • Mọi thành phần hệ chòu lực tầng có chuyển vò ngang • Các cột vách cứng ngàm chân cột • Khi tải trọng ngang tác dụng tải trọng tác dụng truyền vào công trình dạng lực phân bố dầm ( thành phần tónh động tải gió ), cột ( thành phần tónh tải gió ) từ truyền sang vách cột; đó, vách phận chòu lực ngang • Biến dạng dọc trục dầm xem không đáng kể Trình tự giải toán phần mềm SAP2000: 1- Xác đònh tất nhóm đặc trưng vật liệu, kích thước hình học cấu kiện 2- Xác đònh tải trọng tác dụng : - Tải ngang : Chuyển thành lực tập trung phân bố cho tường cứng - Tảûi đứng : Tất tónh tải, hoạt tải sàn đặt lên sàn ; tải trọng thân dầm, cột vách cứng phân bố dầm, cột vách cứng Đối với tải khung có dạng lực tập trung cần chuyển đổi cặp moment lực tập trung nút có liên quan Riêng tải hồ nước không kể đến giá trò mômen lực cắt truyền tải 3- Qui tải trọng từ cầu thang bộ, thang máy mái che lực tập trung lên dầm cột 4-Chạy chương trình SAP2000 5- Xuất kết nội lực II Thiết kế khung nhà cao tầng : SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 40 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN Nội lực khung phẳng lấy từ kết nội lực khung không gian Tính toán dầm : Nội lực dầm : gồm có thành phần nội lực : M x, My, Qx, Qy, Mxoắn, N, dầm làm việc cấu kiện chòu nén, chòu cắt, chòu uốn chòu xoắn Lực nén dầm nhỏ 10% khả chòu nén bê tông xem không đáng kể Trong cấu kiện dầm tính toán với thành phần M x Qy, sau kiểm tra lại với thành phần M y Qx Mô men xoắn dầm dùng để tính toán với trừong hợp đặc biệt máng công xôn đối trọng … Các trường hợp thông thường bỏ qua thành phần mô men xoắn nội lực 1.1 Thép dọc gối : Giá trò mô men âm M gối lấy từ biểu đồ bao mô men SAP Từ kích thước tiết diện chữ nhật bx h , ta có : M A= ; Rn bh o2 Tính hệ số γ theo công thức : γ = 0.5(1+ 1− 2A) Diện tích cốt thép : Fa = M (cm2) Ra γ ho 1.2 Thép dọc nhòp : Giá trò mô men dương M nhòp lấy từ biểu đồ bao mô men SAP Khi đó, dầm xem có tiết diện chữ T với chiều rộng cánh đưa vào tính toán bc : bc = b + 2c1 Trong đó, c1 lấy trò số bé giá trò sau : - Một nửa khoảng cách hai mép dầm ; - Một phần sáu nhòp tính toán dầm ; - lần chiều dày sàn Xác đònh trục trung hòa có qua cánh không, cách tính Mc : Mc = Rn bc hc (ho − 0.5hc ) Nếu M ≤ Mc trục trung hòa qua cánh, tính toán dầm tiết diện chữ nhật bc× h (cm) Nếu M ≥ Mc trục trung hòa qua sườn, tính toán dầm tiết diện chữ T tính A theo công thức : M − Rn (bc − b).hc (ho − 0,5hc ) A= Rn bh o2 α = 1− 1− 2A Diện tích cốt thép : SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 41 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN Rn ( cm2 ) Ra Sau tính cốt thép xong, cần kiểm tra hàm lượng µ khoảng (0.15% - 2.5%) 1.3 Thép đai : Giá trò lực cắt lớn dầm lấy từ kết tính toán SAP2000, lực cắt dùng để kiểm tra khả chòu cắt bê tông dầm tính toán cốt đai theo công thức sau : - Trước cần kiểm tra điều kiện hạn chế lực cắt : Qmax = Ko.Rn.b.ho ; với bê tông mác 400 trở xuống lấy K o = 0.35 - Sau tính toán thử điều kiện sau : Qmax = K1.Rk.b.ho không cần tính toán, đặt cốt đai theo cấu tạo - Còn Ko.Rn.b.ho < Q < Ko.Rn.b.ho ta cần tính cốt đai Lực cắt mà cốt đai phải chòu là: Q2 qđ = 8.Rk bh 02 Dùng đai Φ8 (fđ = 0.503) hai nhánh Bước đai tính toán laø: Fa = [α bh o + (bc − b)hc ] utt = Rad n f d qd 1.5.Rk bh o2 Q uct = 15 cm ( tiết diện dầm 30 x 60 cm ) uct = 15 cm ( tiết diện dầm 40 x 60 cm ) 2.2 Tính toán cột : umax = Thép dọc cột : - Cột làm việc cấu kiện chòu nén, chòu cắt, chòu xoắn chòu uốn Trong cấu kiện cột chòu nén lệch tâm gồm có thành phần nội lực : N, Qx, Qy, Mx, My, Mxoắn Dùng chương trình Sap để tổ hợp nội lực cho cột, chọn cặp nội lực sau nguy hiểm để tính thép cho cột : Cặp Nmax Mtư cặp thường gây nguy hiểm cho vùng kéo Cặp có M N độ lệch tâm lớn, cặp gây nguy hiểm cho vùng kéo Cặp N, Mtư cặp M, Ntư lớn cặp thường gây nguy hiểm cho vùng nén lẫn vùng kéo Sau dùng cặp giá trò để tính thép so sánh để tìm lượng Famax để bố trí cho tiết diện tương ứng Trình tự tính toán sau : SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 42 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN Ở cốt thép tính bố trí theo trường hợp cốt thép đối xứng Vì tính khung không gian nên cốt thép cột bố trí theo chu vi , cốt thép tính theo phương bố theo phương tương ứng cột Tính độ tâm ban đầu : eo = e01 + eng Với e01 : độ tâm nội lực, M e01 = ; N eng : độ lệch tâm ngẫu nhiên sai lệch kích thước h ≥ 2cm thi công độ bêtông không đồng , eng = 25 Độ lệch tâm tính toán : h -a ; h e’ = η.e0 - + a’ ≥1 N Trong : η = 1− N t n e = η.e0 +  6.4  S Eb J b + Ea J a ÷  L0  kdh  Jb ; Ja : moment quán tính tiết diện bêtông toàn cốt thép dọc lấy trục qua trung tâm tiết diện vuông góc với mặt phẳng uốn S : hệ số kể đến ảnh hưởng độ lệch tâm : - Khi e0 < 0.05h lấy S = 0.84 e0 > 5h lấy S = 0.122 Với Nt.n = - Khi 0,05h ≤ e0 ≤ 5h 0.11 + 0.1 S = e0 0.1 + h Kdh : hệ số kể đến tác dụng dài hạn tải trọng Kdh = + M d h + N d h y ≥1 M + N.y Khi không xét riêng thành phần dài hạn ngắn hạn tải trọng lấy Kdh = * Xác đònh trường hợp lệch tâm : x= N ( đặt cốt thép đối xứng ) Rnb + Nếu x < α0.h0 lệch tâm lớn + Nếu x > α0 h0 lệch tâm bé Trường hợp lệch lớn : x < α0.h0 SVTH : NGUYEÃN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 43 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN + Nếu x > 2a’ : Fa = Fa’= N ( e− h0 + 0.5x) Ra' ( h0 − a') N.e' + Nếu x ≤ 2a’ : Fa = Fa’= ' Ra ( h0 − a') Trường hợp lệch tâm bé : x > α0 h0 Tính x’ ( chiều cao vùng nén )   0.5h − 1.4α ÷η e0 + Nếu ηe0 ≤ 0.2ho x’ = h -  1.8 + h0   + Nếu ηe0 > 0.2ho x’=1.8( eo.g.h - ηe0)+αoho Với eo.g.h = 0.4 (1.25h - αoho) N.e− Rn b.x'(ho − 0.5x') Fa = Fa’= Ra' (ho − a') Kieåm tra lại µ : µmin ≤ µ ≤ µmax Fa + Fa' µ = Với bh Lấy µmin = 0.4% ; µmax = 2.5% Cốt thép dọc chọn phải có đường kính ≥ Þ16 Thép đai cột : Cốt đai cột đặt theo cấu tạo theo qui phạm TCXD 198 : 1997 – Nhà cao tầng – Thiết kế cấu tạo bêtông cốt thép toàn khối + Chọn cốt đai cột thỏa Chọn φ ≥ ⇒ chọn φ10 công trình chòu tác động động đất + Bố trí cốt đai cho cột thỏa điều kiện sau : ≤ Utt ≤ Umax ≤ Uctạo Trong khoảng L1: L1=max{hc; 1/6Lw ; 450 mm }thì: uctạo ≤ φ dọc uctạo ≤ 100 Trong khoảng laiï: Uctạo ≤ b cạnh ngắn cọt SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 44 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN Uctạo ≤ 12 φ dọc Bố trí cốt đai cột: Đoạn 1/4 chiều cao cột: Þ10a100 Đoạn 1/4-3/4chiều cao cột: Þ10a200 Trong nút khung phải dùng đai kín cho dầm cột Tính toán cốt thép phần mềm Excel Nối thép dọc cho cột : Trong trường hợp cột chòu nén tâm chòu nén lệch tâm nhỏ ( eo ≤ 0.2ho) thép dọc cột nối vò trí đủ Trường hợp cột chòu nén lệch tâm lớn ( eo ≥ 0.2ho ), phải thực mối nối cốt dọcnhư sau : số vò trí mối nối phụ thuộc vào số thép dọc cạnh cột, trở xuống ( nối vò trí ), 5-8 ( nối vò trí ), lớn ( nối vò trí ) Ở vò trí nối thép, số thép bò cắt phải không 50% tông số tiết diện Chiều cao vùng nối lấy ≥ 35φ max, thực nối hai vò trí, khoảng cách mối nối không nhỏ 40φ max III Giá trò nội lực thép tính toán cho cột ,dầm: Giá trò nội lực thép tính toán cho cột Bảng 4.11: Bảng tính cốt thép cột khung TẦN G HẦ M NỘI LỰC VÀ THÉP THEO PHƯƠNG CỘT TRỤC B M3 TRỤ PHẦN NỘI M2 N2 Fa2 N3 (T.m C TỬ LỰC (T.m) (T) (cm2) (T) ) 654 12.2 654 1.84 24 -21.47 24 438 12.2 654 1407 4.66 58 -32.98 24 438 12.0 606 4.66 58 -32.98 45 608 608 12.09 13 -25.05 2.73 13 593 586 1448 15.72 45 -25.88 5.37 54 441 465 13.72 07 -28.20 5.30 89 1464 12.87 628 -20.51 5.36 628 48 48 SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 45 Fa3 (cm2) -15.66 -15.66 -25.44 -30.29 -33.19 -57.56 -24.74 ÑH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN 5 1468 1472 1445 1449 1465 1469 1473 12.87 9.72 11.75 15.20 13.02 2.31 3.92 3.77 2.16 4.91 4.90 6.27 14.03 13.53 11.24 11.30 9.69 5.99 13.39 12.68 0.81 3.62 3.62 628 48 419 19 591 44 577 23 413 68 608 09 482 49 444 08 613 43 503 63 427 54 570 38 551 30 423 68 593 12 591 14 410 16 553 52 536 03 396 96 571 02 461 24 461 24 -20.51 5.36 -30.80 5.17 -28.60 1.95 -29.44 6.18 -29.17 -33.10 6.08 13.6 13.6 13.4 12.8 12.8 12.8 -35.89 2.25 -35.23 7.48 -28.67 6.98 -28.47 3.34 -28.84 3.38 -30.92 3.38 -39.45 3.57 -38.68 8.59 -29.49 7.93 14.1 14.1 13.4 -30.53 -54.98 -33.28 -29.49 -50.13 -38.80 -59.44 -59.44 628 48 501 37 591 44 564 57 410 87 608 09 608 09 567 22 613 43 613 43 613 43 570 38 529 88 471 42 593 12 527 62 527 62 553 52 529 14 397 61 571 02 571 02 541 27 SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 46 -24.74 -50.48 -34.09 -37.18 -32.83 -24.13 -24.13 -32.50 -23.42 -23.42 -23.42 -38.14 -43.38 -55.44 -32.95 -46.15 -46.15 -40.82 -42.89 -31.97 -31.23 -31.23 -37.62 ÑH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN TẦN G NỘI LỰC VÀ THÉP THEO PHƯƠNG CỘT TRỤC B M3 TRỤ PHẦN NỘI M2 N2 Fa2 N3 (T.m C TỬ LỰC (T.m) (T) (cm2) (T) ) 569 13.6 569 1.09 04 -39.05 04 471 13.6 569 1446 4.57 24 -56.87 04 405 12.7 525 4.48 94 -33.71 21 527 527 4.46 86 -45.51 4.36 86 413 10.7 510 1450 14.79 30 -28.23 80 403 419 14.61 07 -28.46 9.54 34 549 549 11.04 54 -37.40 1.85 54 441 450 1466 11.39 00 -29.38 2.59 64 392 397 10.57 52 -30.65 2.37 34 510 510 4.40 85 -48.98 3.48 85 389 10.3 488 1470 14.10 89 -28.82 99 377 345 13.90 35 -28.94 8.41 43 528 13.4 528 1.18 16 -47.26 16 432 13.4 528 1474 4.77 66 -33.06 16 399 10.1 395 4.54 17 -33.75 71 524 13.8 524 1.38 70 -47.85 70 437 13.8 524 1447 4.83 00 -32.92 70 380 13.0 492 4.70 08 -33.74 37 1463 5.22 483 -54.08 3.33 483 SVTH : NGUYEÃN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 47 Fa3 (cm2) -31.95 -31.95 -41.29 -45.57 -45.32 -30.87 -42.58 -33.68 -34.90 -49.50 -49.95 -31.47 -40.26 -40.26 -30.87 -40.71 -40.71 -47.64 -55.15 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN 1467 1471 1475 14.93 13.49 12.00 12.15 10.11 5.01 14.33 14.19 1.10 4.73 4.71 28 378 95 335 24 503 41 501 78 360 87 467 20 357 46 346 14 484 77 456 84 399 74 -28.62 10.4 10.2 -46.09 2.78 -46.32 2.90 -30.81 2.90 -57.44 3.04 10.6 -28.40 -28.57 -28.47 -56.05 -32.32 -33.64 9.06 13.6 13.6 13.6 28 468 35 435 74 503 41 419 37 419 37 467 20 418 71 350 65 484 77 484 77 484 77 NỘI LỰC VÀ THÉP THEO PHƯƠNG CỘT TRỤC B M3 TẦN TRỤ PHẦN NỘI M2 N2 Fa2 N3 (T.m G C TỬ LỰC (T.m) (T) (cm2) (T) ) 440 10.6 440 1.05 45 -28.71 45 368 10.6 440 1478 3.76 06 -41.62 45 322 10.0 413 3.61 01 -25.66 17 398 398 4.28 45 -35.15 2.30 45 320 358 1482 12.12 54 -20.51 8.57 43 284 358 11.04 60 -21.41 8.57 43 1487 9.60 415 -28.10 2.21 415 69 69 SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 48 -54.03 -30.11 -51.39 -34.34 -34.34 -58.55 -30.30 -31.22 -48.80 -48.80 -48.80 Fa3 (cm2) -22.40 -22.40 -28.29 -36.43 -40.30 -40.30 -33.00 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN 5 1492 1497 1477 1483 1488 1493 1498 9.74 8.51 4.10 11.69 11.59 0.91 3.80 3.75 1.42 4.29 4.07 2.21 12.53 11.49 8.87 9.15 8.96 2.07 12.14 12.06 1.27 4.42 4.32 414 39 306 15 385 00 302 45 293 10 404 65 380 73 334 98 389 05 326 44 287 35 351 60 298 22 265 81 367 43 317 49 285 60 339 57 281 52 273 08 356 75 335 36 296 67 -28.27 2.37 -22.91 2.37 -37.98 2.14 -21.00 8.93 -21.10 -25.27 7.60 10.5 10.5 10.5 -38.88 9.11 -25.15 9.11 -25.66 8.61 -45.96 2.84 -20.51 9.90 -20.93 8.43 -38.29 2.69 -22.37 2.87 -22.69 2.87 -26.16 -20.73 2.87 10.2 -20.69 8.88 -45.51 9.31 -24.85 9.31 -25.51 7.41 -36.04 -39.04 349 61 349 61 385 00 344 56 292 33 404 65 404 65 404 65 389 05 389 05 364 89 351 60 342 02 289 54 367 43 312 21 312 21 339 57 327 17 275 60 356 75 356 75 279 37 SVTH : NGUYEÃN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 49 -46.26 -46.26 -39.25 -21.82 -23.52 -29.64 -29.64 -29.64 -33.79 -33.79 -38.98 -45.55 -21.31 -23.02 -42.44 -26.27 -26.27 -25.66 -21.51 -22.65 -40.12 -40.12 -23.58 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN TẦN G NỘI LỰC VÀ THÉP THEO PHƯƠNG CỘT TRỤC B M3 TRỤ PHẦN NỘI M2 N2 Fa2 N3 (T.m C TỬ LỰC (T.m) (T) (cm2) (T) ) 354 354 1.28 62 -45.94 8.87 62 299 354 1479 4.19 02 -25.58 8.87 62 264 332 3.93 93 -25.50 8.38 50 318 318 2.28 71 -26.52 2.55 71 278 310 1484 12.48 82 -20.50 9.74 68 249 293 11.52 52 -20.55 9.29 79 333 333 9.17 47 -22.01 2.83 47 307 286 1489 9.42 72 -22.34 3.02 61 267 286 8.94 50 -22.51 3.02 61 307 307 2.10 67 -26.79 2.70 67 263 10.1 297 1494 12.14 39 -20.49 23 255 282 12.09 81 -20.36 9.89 66 325 325 1.21 11 -27.06 9.06 11 305 325 1499 4.44 52 -25.39 9.06 11 271 257 4.29 88 -25.39 7.31 84 321 321 1.22 76 -27.12 8.41 76 272 321 1480 4.14 86 -25.50 8.41 76 243 301 3.85 40 -25.01 7.94 60 1485 288 288 2.16 10 -26.82 2.36 10 12.41 258 -20.22 9.65 281 SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 50 Fa3 (cm2) -40.86 -40.86 -22.52 -26.36 -22.11 -22.49 -25.86 -26.29 -26.29 -26.42 -21.94 -22.10 -22.28 -22.28 -23.31 -22.75 -22.75 -23.29 -26.70 -22.24 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN TAÀN G 1490 1495 1500 11.52 9.25 9.52 8.91 1.93 12.13 12.11 1.21 4.47 4.30 19 231 98 301 90 278 04 248 11 277 97 244 21 237 50 295 47 277 70 248 70 -19.95 9.65 -22.49 2.97 -22.29 3.17 -22.09 3.17 -26.90 -20.02 2.61 10.1 -19.80 9.68 -27.40 8.67 -25.35 8.67 -24.90 7.10 48 281 48 301 90 262 49 262 49 277 97 269 31 254 29 295 47 295 47 237 47 NOÄI LỰC VÀ THÉP THEO PHƯƠNG CỘT TRỤC B M3 TRỤ PHẦN NỘI M2 N2 Fa2 N3 (T.m C TỬ LỰC (T.m) (T) (cm2) (T) ) 287 287 1.22 20 -27.39 8.38 20 226 287 1481 4.47 94 -24.02 8.38 20 205 269 4.07 25 -23.17 7.91 13 1486 255 255 2.22 94 -26.35 2.19 94 229 10.3 227 12.74 11 -19.09 18 11.94 206 -18.48 10.3 227 59 18 SVTH : NGUYEÃN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 51 -22.24 -26.30 -25.92 -25.92 -26.48 -21.78 -21.79 -22.87 -22.87 -22.84 Fa3 (cm2) -23.04 -23.04 -23.16 -26.37 -20.46 -20.46 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN 1491 1496 1501 9.53 9.80 9.80 1.96 12.62 12.62 1.29 4.97 4.72 0.91 3.46 3.46 1.62 9.30 8.75 6.79 6.98 6.98 1.42 9.27 9.27 0.97 3.83 1503 1508 1513 1518 1523 268 80 247 07 247 07 246 89 211 44 211 44 263 93 228 22 207 12 225 23 178 23 178 23 196 31 177 53 164 26 207 17 190 13 190 13 189 38 168 04 168 04 206 18 177 44 -22.17 3.22 -21.52 3.54 -21.52 3.54 -26.27 -18.33 2.56 11.2 11.2 -27.09 8.57 -23.77 8.57 -22.89 7.15 -20.40 5.97 -17.99 5.97 -17.99 5.64 -19.78 1.42 -13.72 7.59 -13.59 7.59 -16.14 2.40 -15.76 2.76 -15.76 2.76 -19.79 1.73 -13.37 8.21 -13.37 8.21 -20.38 -17.70 6.13 6.13 -18.33 268 80 222 31 222 31 246 89 219 20 219 20 263 93 263 93 215 01 225 23 225 23 211 00 196 31 173 79 173 79 207 17 172 72 172 72 189 38 168 07 168 07 206 18 206 18 SVTH : NGUYEÃN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 52 -26.00 -24.37 -24.37 -25.90 -19.57 -19.57 -22.68 -22.68 -21.84 -16.71 -16.71 -17.00 -19.92 -14.83 -14.83 -19.34 -18.30 -18.30 -19.56 -14.15 -14.15 -16.62 -16.62 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN TẦN G 10 11 3.61 162 35 -17.24 5.16 170 11 NỘI LỰC VÀ THÉP THEO PHƯƠNG CỘT TRỤC B M3 TRỤ PHẦN NỘI M2 N2 Fa2 N3 (T.m C TỬ LỰC (T.m) (T) (cm2) (T) ) 188 188 1.12 84 -20.00 5.21 84 163 188 1504 3.78 45 -17.17 5.21 84 163 148 3.78 45 -17.17 4.14 22 164 164 0.39 56 -19.68 1.80 56 159 162 1509 9.29 11 -12.95 8.13 27 147 150 8.76 73 -12.71 7.85 18 174 174 6.81 64 -15.43 2.92 64 160 156 1514 7.17 06 -14.55 3.10 90 160 156 7.17 06 -14.55 3.10 90 158 158 0.18 78 -19.55 2.29 78 151 155 1519 9.32 05 -12.49 8.79 56 151 145 9.32 05 -12.49 8.56 60 172 172 1.24 83 -19.41 5.60 83 162 172 1524 4.22 73 -16.81 5.60 83 148 140 3.98 89 -16.25 4.69 10 1505 164 164 1.06 00 -19.17 4.94 00 143 164 3.63 33 -16.15 4.94 00 3.61 136 -15.74 4.00 131 99 11 SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 53 -16.46 Fa3 (cm2) -17.02 -17.02 -16.09 -18.66 -13.95 -13.51 -18.26 -17.34 -17.34 -18.02 -13.13 -12.72 -16.24 -16.24 -15.17 -16.35 -16.35 -15.02 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN TAÀN G 12 1510 1515 1520 1525 0.11 9.05 8.55 0.70 7.13 7.13 0.04 9.14 9.14 1.25 4.11 3.99 146 64 142 54 132 81 154 08 138 25 138 25 140 06 135 80 135 80 129 03 121 69 114 72 -18.91 0.14 -12.16 7.76 -11.85 7.65 -18.92 0.09 -13.27 3.07 -13.27 3.05 -18.53 1.65 -11.63 8.46 -11.63 8.40 -16.84 5.05 -14.18 5.05 -13.65 4.39 146 64 140 33 129 54 154 08 137 67 133 21 140 06 134 73 125 99 129 03 129 03 109 59 NỘI LỰC VÀ THÉP THEO PHƯƠNG CỘT TRỤC B M3 TRỤ PHẦN NỘI M2 N2 Fa2 N3 (T.m C TỬ LỰC (T.m) (T) (cm2) (T) ) 140 140 1.04 36 -17.83 4.59 36 123 140 1506 3.57 99 -14.77 4.59 36 117 114 3.47 72 -14.30 3.80 58 1511 129 129 0.23 01 -17.58 0.16 01 125 119 8.79 36 -11.09 7.50 83 8.30 117 -10.75 7.26 109 SVTH : NGUYEÃN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 54 -18.89 -12.96 -12.25 -19.36 -16.17 -15.87 -17.36 -12.05 -11.42 -15.33 -15.33 -14.09 Fa3 (cm2) -15.26 -15.26 -13.78 -17.63 -11.57 -10.79 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN 1516 1521 1526 0.56 7.00 7.00 0.15 8.93 8.93 1.36 4.90 4.90 1.08 4.20 4.20 0.48 9.32 8.80 1.36 6.89 6.89 1.36 6.89 6.89 0.40 13 1507 1512 1517 1522 1527 21 135 15 117 94 117 94 123 69 119 97 119 97 107 42 90.5 90.5 116 45 93.6 93.6 107 24 104 06 97.6 112 04 97.4 97.4 112 04 97.4 97.4 103 38 -17.81 0.09 -11.76 3.08 -11.76 3.01 -17.21 1.62 -10.54 8.23 -10.54 8.03 -14.86 4.85 -10.53 4.85 -10.53 4.31 -15.91 4.39 -11.38 4.39 -11.38 3.73 -15.48 0.25 -8.77 8.13 -8.47 8.13 -15.30 0.31 -9.84 3.60 -9.84 3.29 -15.30 0.31 -9.84 3.60 -9.84 -15.14 3.29 1.99 42 135 15 119 41 114 58 123 69 115 25 106 91 107 42 107 42 93.7 116 45 116 45 97.3 107 24 86.6 86.6 112 04 92.4 83.2 112 04 92.4 83.2 103 38 SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 55 -18.15 -14.73 -14.35 -16.15 -10.63 -9.99 -14.10 -14.10 -12.89 -13.52 -13.52 -12.12 -15.64 -7.73 -7.73 -16.06 -11.67 -10.83 -14.00 -6.89 -6.89 -12.34 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN TẦN G 14 15 9.55 9.55 100 22 100 22 -8.21 9.07 -8.21 9.07 85.2 85.2 NỘI LỰC VÀ THÉP THEO PHƯƠNG CỘT TRỤC B M3 TRỤ PHẦN NỘI M2 N2 Fa2 N3 (T.m C TỬ LỰC (T.m) (T) (cm2) (T) ) 107 107 1.36 42 -14.86 4.85 42 90.5 107 1529 4.90 -10.53 4.85 42 90.5 93.7 4.90 -10.53 4.31 79.1 79.1 0.76 -11.11 2.73 63.4 79.1 1535 2.90 -7.54 2.73 63.4 74.0 2.90 -7.54 2.58 74.3 74.3 0.20 -11.13 0.22 72.1 56.6 1540 5.91 -5.76 5.12 67.9 56.6 5.58 -5.61 5.12 76.8 76.8 0.19 -11.40 0.08 64.7 61.8 1545 4.18 -6.53 2.38 52.5 53.6 3.52 -5.64 2.17 58.2 58.2 0.09 -9.42 1.31 56.3 46.0 1550 5.96 -3.91 5.87 56.3 42.8 5.96 -3.91 5.76 1530 53.3 53.3 1.19 -7.82 3.04 3.49 50.1 -5.28 3.04 53.3 SVTH : NGUYEÃN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 56 -12.34 -11.31 Fa3 (cm2) -9.33 -9.33 -8.97 -11.12 -4.72 -4.72 -11.50 -7.81 -6.98 -9.92 -4.18 -4.18 -8.44 -8.44 -8.10 -7.11 -7.11 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN 1536 1541 1546 1551 3.44 0.93 3.02 2.99 0.16 5.75 5.75 0.20 4.54 4.54 0.09 5.96 5.96 46.1 57.3 52.7 48.6 59.5 57.5 57.5 61.0 47.5 47.5 58.2 56.3 56.3 -4.64 3.00 -8.56 2.56 -6.10 2.56 -5.48 2.23 -9.52 0.27 -4.25 5.28 -4.25 5.16 -9.67 0.08 -3.90 2.47 -3.90 2.24 -9.42 1.31 -3.91 5.87 -3.91 5.76 50.1 57.3 57.3 48.9 59.5 47.3 42.4 61.0 50.3 39.5 58.2 46.0 42.8 NỘI LỰC VÀ THÉP THEO PHƯƠNG CỘT TRỤC B M3 TẦN TRỤ PHẦN NỘI M2 N2 Fa2 N3 (T.m G C TỬ LỰC (T.m) (T) (cm2) (T) ) 16 53.3 53.3 1.19 -7.82 3.04 50.1 53.3 1531 3.49 -5.28 3.04 46.1 50.1 3.44 -4.64 3.00 1537 45.4 45.4 0.23 -7.41 0.36 43.7 33.6 5.54 -2.36 5.00 5.54 43.7 -2.36 4.98 29.9 SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 57 -6.20 -9.42 -3.19 -2.49 -9.78 -6.23 -4.62 -8.33 -2.44 -2.02 -6.16 -6.16 -5.72 Fa3 (cm2) -4.82 -4.82 -4.34 -7.30 -1.17 -0.56 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HAØ SAN 1542 1547 1552 0.12 4.37 3.67 0.16 5.77 5.77 0.65 3.54 3.54 0.31 2.98 2.98 0.24 5.22 4.76 0.07 4.18 3.71 0.16 5.48 4.98 0.50 17 1532 1538 1543 1548 1553 46.0 34.3 26.1 44.9 43.3 43.3 39.6 33.2 33.2 27.2 21.0 21.0 31.4 29.8 24.3 31.1 22.3 14.9 31.5 30.0 24.4 27.8 -7.61 0.08 -1.85 2.44 -1.11 2.23 -7.38 1.35 -2.08 5.58 -2.08 5.55 -6.05 2.73 -2.40 2.87 -2.40 2.84 -4.29 2.12 -0.87 2.14 -0.87 1.98 -5.06 0.28 -0.34 4.74 0.17 4.65 -5.15 0.08 -0.02 2.32 0.80 2.07 -5.14 1.29 -0.14 5.42 0.35 -4.22 5.24 2.61 46.0 34.5 27.0 44.9 33.0 30.8 39.6 39.0 36.5 27.2 26.1 23.6 31.4 21.1 18.2 31.1 24.1 15.6 31.5 24.4 19.5 27.8 SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 58 -7.65 -3.61 -2.56 -6.32 -0.54 -0.21 -4.20 -3.98 -3.60 -2.68 -2.47 -2.20 -5.02 0.68 1.08 -5.14 -1.99 -0.79 -4.13 0.75 1.39 -2.35 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN TẦN G 18 3.20 3.20 24.0 24.0 -1.18 3.21 -1.18 3.21 20.8 20.8 NỘI LỰC VÀ THÉP THEO PHƯƠNG CỘT TRỤC B M3 TRỤ PHẦN NỘI M2 N2 Fa2 N3 (T.m C TỬ LỰC (T.m) (T) (cm2) (T) ) 12.5 12.5 0.16 -1.95 2.14 10.5 1534 2.68 0.61 2.35 4.11 1.87 3.24 1.11 2.30 3.31 20.1 20.1 0.33 -3.07 0.63 18.2 12.9 1539 7.08 3.26 6.15 10.3 4.66 2.42 5.51 7.59 17.8 17.8 0.07 -2.93 0.05 10.3 1544 5.31 3.82 4.07 3.36 5.31 3.82 4.07 3.06 4.55 20.0 20.0 0.22 -3.15 1.36 18.4 18.4 1549 7.11 3.27 7.21 11.0 4.99 2.60 6.24 8.79 13.8 13.8 2.53 -0.08 3.62 1554 5.79 3.67 4.52 5.57 3.75 5.52 3.43 4.32 5.24 3.23 Hàm lượng thép tính toán cho cột theo phương µ = 0.8%.( thép cột tính nhỏ ta bố trí theo cấu tạo) SVTH : NGUYEÃN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 59 -0.63 -0.63 Fa3 (cm2) -0.20 1.40 1.48 -2.81 3.31 3.62 -2.95 1.25 1.95 -2.14 3.36 4.08 0.90 4.31 4.10 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN Ta tính toán chọn thép cho cột theo tiết diện cột sau: - Cột tiết diện 800x800: bố trí 16Þ20 ,Fa =50.24.cm2( Fa tính = 0.8%x802= 51.2cm2) - Cột tiết diện 700x700: bố trí 12Þ20, Fa =37.86.cm2( Fa tính = 0.8%x702= 39.2cm2) - Cột tiết diện 600x600: bố trí 12Þ18, Fa =30.54.cm 2( Fa tính = 0.8%x602= 28.8cm2) - Cột tiết diện 500x500: bố trí 12Þ16, Fa =24.13.cm2( Fa tính = 0.8%x502=20 cm2) Do cột cột riêng lẻ mà đế vách thép chủ yếu bố trí theo cấu tạo vách Giá trò nội lực thép tính toán cho dầm: BẢNG 4.12: BẢNG BỐ TRÍ THÉP DẦM KHUNG Tần Trục Mgố Mnh Fa Fa g i òp (gối) Fa chọn (nhòp) Fa chọn T.m T.m cm2 cm2 cm2 chon 1-2 4.456 2.940 3.50 2Þ18 2.33 2Þ16 2Þ16+1Þ 2-3 7.812 4.224 6.02 3Þ18 3.32 14 10.70 2Þ18+2Þ 3-4 5.564 8.12 14 4.34 2Þ16 4-5 3.089 2.150 2.44 2Þ18 1.71 2Þ16 2Þ18+1Þ 1-2 7.483 4.817 5.77 14 3.77 2Þ16 12.82 2Þ18+3Þ 2Þ16+1Þ 2-3 6.436 9.63 14 4.99 14 13.48 2Þ16+1Þ 3-4 6.946 10.09 4Þ18 5.38 14 4-5 4.767 3.627 3.73 2Þ18 2.86 2Þ16 2Þ16+1Þ 1-2 9.457 6.355 7.22 3Þ18 4.93 12 13.48 2Þ16+1Þ 2-3 6.970 10.09 4Þ18 5.39 14 14.02 2Þ18+3Þ 2Þ16+1Þ 3-4 7.081 10.47 16 5.48 14 4-5 5.772 4.675 4.50 2Þ18 3.66 2Þ16 SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 60 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN 1-2 2-3 3-4 4-5 1-2 2-3 3-4 4-5 1-2 2-3 3-4 4-5 1-2 2-3 3-4 4-5 1-2 2-3 3-4 4-5 1-2 2-3 3-4 11.45 13.83 14.40 7.885 8.66 7.130 10.34 7.223 10.73 6.846 12.19 13.97 14.51 4.806 5.30 8.453 9.18 7.182 10.43 7.273 10.81 6.905 12.84 14.13 14.82 5.613 5.34 7.033 13.42 14.26 15.05 6.285 7.205 13.89 14.37 15.29 6.540 7.388 14.39 14.42 15.33 6.605 10.19 8.973 7.244 7.330 9.426 7.296 7.379 9.802 7.335 7.417 7.381 7.464 2Þ18+2Þ 16 2Þ18+3Þ 16 2Þ18+3Þ 16 2Þ18+1Þ 16 2Þ18+2Þ 16 2Þ18+3Þ 16 2Þ18+3Þ 16 2Þ18+1Þ 16 9.64 4Þ18 2Þ18+3Þ 10.55 16 2Þ18+3Þ 11.02 16 2Þ18+1Þ 5.44 16 10.05 4Þ18 2Þ18+3Þ 10.63 16 2Þ18+3Þ 11.18 16 2Þ18+1Þ 5.57 16 2Þ18+1Þ 10.38 16 2Þ18+1Þ 10.71 16 4Þ18+1Þ 11.35 16 2Þ18+1Þ 5.70 16 2Þ18+3Þ 10.73 16 2Þ18+3Þ 10.74 16 11.37 4Þ18+1Þ 16 2Þ16+2Þ 6.07 12 5.51 3Þ16 5.58 3Þ16 3.76 2Þ16 2Þ16+2Þ 6.49 14 5.55 3Þ16 5.62 3Þ16 2Þ16+1Þ 4.38 12 2Þ16+2Þ 6.87 14 2Þ16+1Þ 5.60 14 2Þ16+1Þ 5.66 14 2Þ16+1Þ 4.88 12 2Þ16+3Þ 7.20 12 5.64 3Þ16 5.70 3Þ16 2Þ16+1Þ 5.07 12 2Þ16+3Þ 7.47 12 5.66 3Þ16 5.73 3Þ16 2Þ16+1Þ 5.12 12 7.75 4Þ16 5.70 3Þ16 5.76 3Þ16 SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 61 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN 4-5 1-2 2-3 10 3-4 4-5 1-2 2-3 11 3-4 4-5 1-2 2-3 12 3-4 4-5 1-2 13 2-3 3-4 4-5 1-2 14 2-3 3-4 4-5 15 1-2 2-3 3-4 7.685 14.04 14.27 15.08 5.900 5.92 9.899 10.48 7.351 10.64 7.440 11.20 7.325 13.76 14.23 15.17 5.558 5.66 9.659 10.29 7.331 10.61 7.424 11.26 7.066 13.47 14.16 15.18 5.538 5.46 6.859 13.14 14.10 15.23 6.654 12.93 13.95 14.97 6.596 12.32 13.68 13.68 5.215 9.414 7.308 7.406 9.142 7.280 7.384 4.861 8.919 7.263 7.372 4.332 8.335 7.206 7.206 2Þ18+1Þ 16 2Þ18+3Þ 16 2Þ18+3Þ 16 2Þ18+3Þ 16 2Þ18+1Þ 16 2Þ18+3Þ 16 2Þ18+3Þ 16 4Þ18+1Þ 16 2Þ18+1Þ 16 10.09 4Þ18 2Þ18+3Þ 10.57 16 4Þ18+1Þ 11.27 16 2Þ18+1Þ 5.31 16 9.85 4Þ18 2Þ18+3Þ 10.52 16 4Þ18+1Þ 11.30 16 5.16 2Þ18 9.71 4Þ18 2Þ18+3Þ 10.42 16 2Þ18+3Þ 11.12 16 5.11 2Þ18 2Þ18+2Þ 9.28 16 2Þ18+3Þ 10.23 16 10.23 2Þ18+3Þ 2Þ16+1Þ 4.59 12 7.54 4Þ16 5.68 3Þ16 5.74 3Þ16 2Þ16+1Þ 4.33 12 7.37 4Þ16 5.66 3Þ16 5.73 3Þ16 2Þ16+1Þ 4.32 12 7.19 4Þ16 5.64 3Þ16 5.72 3Þ16 4.07 2Þ16 2Þ16+2Þ 6.99 14 5.62 3Þ16 5.70 3Þ16 3.80 2Þ16 2Þ16+2Þ 6.83 14 5.61 3Þ16 5.69 3Þ16 3.40 2Þ16 2Þ16+1Þ 6.40 14 5.57 3Þ16 5.57 3Þ16 SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 62 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HAØ SAN 4-5 1-2 16 2-3 3-4 4-5 1-2 17 2-3 3-4 4-5 1-2 18 2-3 3-4 4-5 1-2 maùi 2-3 3-4 4-5 6.240 11.73 13.58 14.43 5.879 11.27 13.47 14.35 5.603 10.72 13.40 14.35 5.302 10.42 12.30 12.45 6.285 3.990 7.827 7.161 7.282 3.699 7.387 7.129 7.251 3.449 7.043 7.082 7.210 3.278 5.368 6.730 6.819 2.488 16 4.85 2Þ18 2Þ18+2Þ 8.86 16 3.14 2Þ16 6.03 3Þ16 10.16 4Þ18 2Þ18+3Þ 10.75 16 4.58 2Þ18 2Þ18+2Þ 8.53 16 5.53 3Þ16 10.08 4Þ18 2Þ18+3Þ 10.70 16 4.37 2Þ18 2Þ18+2Þ 8.14 16 5.51 3Þ16 10.04 4Þ18 2Þ18+3Þ 10.69 16 4.14 2Þ18 2Þ18+2Þ 7.92 14 2Þ18+3Þ 9.26 14 2Þ18+3Þ 9.37 14 4.88 2Þ18 5.62 3Þ16 2.91 2Þ16 5.70 3Þ16 5.60 3Þ16 2.72 2Þ16 2Þ16+1Þ 5.45 14 2Þ16+1Þ 5.48 14 5.57 3Þ16 2.59 2Þ16 2Þ16+1Þ 4.19 12 2Þ16+1Þ 5.21 14 2Þ16+1Þ 5.28 14 1.97 2Þ16 Bố trí cốt đai dầm: Đoạn 1/4 chiều dài dầm đầu: Þ8a150 Đoạn 1/4-3/4 chiều dài dầm: Þ8a300 SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 63 ... Thiết kế khung nhà cao taàng : SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 40 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN Nội lực khung. .. tải sàn đặt lên sàn ; tải trọng thân dầm, cột vách cứng phân bố dầm, cột vách cứng Đối với tải khung có dạng lực tập trung cần chuyển đổi cặp moment lực tập trung nút có liên quan Riêng tải hồ... tính toán nhà nhiều tầng sử dụng SAP2000: • Sàn tuyệt đối cứng mặt phẳng liên kết khớp với phần tử khung hay vách cứng cao trình sàn Không kể biến dạng cong ( mặt phẳng sàn ) lên phần tử Bỏ qua ảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUONG3 KHUNG , CHUONG3 KHUNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay