CHUONG 6 HO NUOC MAI

22 30 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 13:47

ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN I Hồ Nước Trong Công Trình: - Trong công trình gồm loại bể nước: +Bể nước tầng hầm dùng để chứa nước lấy từ hệ thống nước thành phố bơm lên mái +Bể nước ngầm tầng hầm dùng để chứa nước thải từ hệ thống nước thải công công trình để xử lí chuyển hệ thống nước thải thành phố máy bơm đường ống +Bể nước mái:Cung cấp nước cho sinh hoạt phận công trình lượng nước cho cứu hỏa Chọn bể nước mái để tính toán Bể nước mái đặt hệ cột phụ, đáy bể cao cao trình sàn tầng thượng 1.2 cm .II Tính sơ dung tích bể: Nước dùng cho sinh hoạt xem gân số người tòa nhà 1000 người thể tích nước sinh hoạt cho tòa nhà: Wsh = 1200× 0.1 = 120 m3 Nước dự trử dùng để cứu hỏa: Wch =0.1× Wsh =0.1× 100 = 10 m3 Thể tích nước đài: Wđài = 100+10 = 110 m3 Đài nước đặt khung trục 2,3 khung trục B,C có kích thước mặt L× B = 4.8 × 8m Chiều cao đài: 130 Hđài = = 1.69 m chọn chiều cao đài nước Hđài = 1.8 2× 4.8× m SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 159 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN 4800 4800 1' 4000 C 4000 C' D MẶT BẰNG HỒ NƯỚC: III Chọn sơ kích thước cấu bể nước: Chọn bề dày nắp bể h = 100 mm Bề dày thành bể h = 120 mm Bề dày đáy bể h = 150 mm Dầm nắp có kích thước 20x35cm Dầm đáy có kích thước 30x50cm - Thép tính toán cho hồ nước ta chọn sau: + Thép đáy nắp nhóm AI: Ra=2100kg/cm2 + Thép dầm đáy dầm nắp nhóm CII: Ra=2600kg/cm2 - Bê tông mác 300, Rn= 130kg/cm2 Rk= 10 kg/cm2 IV Tính Toán Bể Nước: Tính Nắp Bể: 1.1 Tính nắp: 1.1.1 Tải tác dụng lên nắp bể: 1.a Tónh tải: Tính Tải Sàn Bể Nước Chiếu Tải tiêu Thành phần dày chuẩn (cm) (kg/m2) Lớp vữa 1800x0.02 ximăng Sàn bêtông 100 2500x0.1 cốt thép Vữa trát 1.5 1800x0.015 Tổng cộng Hệ số an toàn Tải tính toán (kg/m2) 1.3 46.8 1.1 275 1.3 35.1 356.9 SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 160 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN 1.b Hoạt tải : Do nắp bể mục đích sử dụng khác nên chọn hoạt tải sữa chữa p =75 kg/m2 1.c Tổng tải tác dụng lên nắp bể: qtt = 356.9 + 75× 1.3 = 454.4 kg/m2 .1.1.2 Sơ đồ tính nắp bể: Bản nắp bể tính theo ô đơn, có ô đơn, mổi ô có cạnh kê cạnh ngàm lên dầm nắp 4800 M2 1' M1 MI 4000 C C' L2 4.8 = = 1.2 , P = q tt × L1 × L2 = 454.4× 4.8× = 8724.48kg L1 Tra bảng ta được: m11 = 0.0357, m12 = 0.0196, K1= 0.0872 2.a Giá trò mômen nắp: M1=m11× P M2=m12× P MI =k1× P - Giá trò môment nắp: + Mômen nhòp theo phương ngắn: M1 = 0.0357× 8724.4= 311.46 kGm + Mômen nhòp theo phương ngắn: M2 = 0.0196× 8724.4= 171 kGm + Mômen gối theo phương ngắn: MI = 0.0872× 8724.4= 760.77 kGm 2.b Tính toán thép nắp: Ta coù SVTH : NGUYEÃN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 161 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN A= M Rn × b × h02 γ = 0.5(1+ 1− 2A ) M Fa = Ra × y × h0 Chọn thép nhóm AI : Ra=2100kg/cm2 + Tính thép chòu mômen nhòp M1: M 31146 A= = = 0.037 Rn× b× h0 130× 100× 82 γ = 0.5(1+ 1− 2A) = 0.981 M 31146 Fa = = = 1.89cm2 Ra × h0 2100× 0.981× ⇒ Chọn φ8a250, Fa = 2.01cm2 ⇒ µ% = 0.11%.(thỏa) + Tính thép chòu mômen nhòp M2: M 17100 A= = = 0.021 Rn× b× h0 130× 100× 82 γ = 0.5(1+ 1− 2A) = 0.99 M 17100 Fa = = = 1.03cm2 Ra × y× h0 2100× 0.99× ⇒ Chọn φ8a250, Fa = 2.01cm2 ⇒ µ% = 0.11%.(thỏa) + Tính thép chòu mômen gối MI: M 76077 A= = = 0.091 Rn× b× h0 130× 100× 82 γ = 0.5(1+ 1− 2A) = 0.952 M 76077 Fa = = = 4.76cm2 Ra × y× h0 2100× 0.952× ⇒ Chọn φ8a100, Fa = 5.03cm2 ⇒ µ% = 0.63%.(thỏa) - Trên nắp em có bố trí lỗ thăm nước hình vuông 800x800 Do cần phải bố trí cốt thép gia cường lỗ nhằm chống nứt bù vầo phần thép cắt bớt chừa lỗ Xung quanh lỗ thâm em gia cường 4φ8 SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 162 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN 1.2 Tính dầm nắp: Dầm nắp có kích thước chọn 20x35cm Nhòp dầm 4.8m .1.2.1 Tính tải truyền vào dầm nắp: Tải truyền từ nắp vào dầm dạng tải hình thang qui đổi thành tải phân bố (sơ đồ truyền tải) 4800 DN 4800 1' 4000 C' D DN 4800 C 4000 4000 4000 K × qd × L1 L1 β= = = 0.417 2× L2 2× 4.8 pd = K = 1− 2× β + β = 1− 2× 0.4172 + 0.4173 = 0.725 pd = K × qd × L1 = 0.725× 454.4× = 1317.7kg/ m 1.2.2 Sơ đồ tính dầm nắp: 2.a Mômen tính toán cho dầm nắp: ql 1317.76× 4.82 M= = = 3795.15kgm 8 SVTH : NGUYEÃN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 163 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN Do liên kết dầm cột không thật la khớp nên ta phân lại mômen dầm sau: Mgối= 0.4× M= 0.4× 3795.15 = 1518.06 kgm Mnhòp= 0.7× M= 0.7× 3795.15 = 2656.6 kgm 1317.76kg/m 4.8m 3162.62kg Q (kg) 3162.62kg 3795.15kgm M (kgm) 2.b Tính thép dầm nắp: + Tính thép chòu Mgối: M 151806 A= = = 0.061 Rn× b× h0 130× 20× 312 γ = 0.5(1+ 1− 2A) = 0.969 M 151806 Fa = = = 1.945cm2 Ra × y× h0 2600× 0.969× 31 ⇒ Chọn 2φ16, Fa = 4.02cm2 ⇒ µ% = 0.50%.(thỏa) + Tính thép chòu Mnhòp M 265660 A= = = 0.091 Rn× b× h0 130× 20× 312 γ = 0.5(1+ 1− 2A) = 0.944 M 265660 Fa = = = 3.193cm2 Ra × h0 2100× 0.944× 31 ⇒ Chọn 3φ16, Fa = 6.03cm2 ⇒ µ% = 0.65%.(thỏa) Chọn thép nhóm CII : Ra=2600kg/cm2 2.c Kiểm tra điều kiện chòu cắt + Kiểm tra điều kiện hạn chế: SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 164 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN ql 1317.76× 4.8 = = 3162.62 kg < 0.35× 130× 20× 31= 28210kG 2 + Kiểm tra điều kiện chòu cắt: Q = 3162.62 kg < 0.6× 10× 20× 31 = 3720 kG Bê tông đủ chiu cắt ta tính cốt đai chòu cắt uct = 150 mm, Chọn U=150mm đoạn 1/4L đầu dầm , Chọn U=300mm đoạn (1/4 -3/4)L dầm Q= Tính Đáy Bể: 2.1 Tính đáy: 2.1.1 Tải tác dụng lên đáy bể: 1.a Tónh tải: Thành phần Lớp vữa ximăng tạo dốc 2% Keo composit có sợi chống thấm Sàn bêtông cốt thép Vữa trát Tónh tải đáy Chiều Tải tiêu Hệ số dày chuẩn an toàn (cm) (kg/m2) 1800x0.04 1.3 Tải tính toán (kg/m2) 93.6 15 2500x0.15 1.5 1800x0.015 Tổng cộng 1.1 412.5 1.3 35.1 546.2 1.b p lực nước : pn= γ n × h× n =1000× 1.8× 1.1 =1980 (kg/m2) 1.c Toång tải tác dụng lên đáy: qtt = 546.2 + 1980 = 2544.2 kg/m2 L2 4.8 = = 1.2 , P = q tt × L1 × L2 = 2544.2× 4.8× = 48848 64kg Ta có L1 Bề dày đáy hb = 15cm chiều cao dầm hd = 50cm  hd /hb =50/15=3.33 >3  đáy tính theo sơ đồ cạnh ngàm: sơ ñoà SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 165 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MII KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HAØ SAN MI M1 MI MII 4800 M2 1' 4000 C C' 2.1.2 Tính toán nội lực thép cho đáy bể: Tra bảng ta được: k92= 0.0468, k92 = 0.0325, m91 = 0.0204, m92 = 0.0142 2.a Giaù trò mômen đáy: + Mômen nhòp theo phương: Phương ngắn: M1=m91× P Phương dài: M2=m92× P + Mômen gối theo phương: Phương ngắn: M1=k91× P Phương dài: M2=k92× P 2.b Thép tính toán theo công thức sau: M A= Rn × b × h02 γ = 0.5(1+ 1− 2A ) M Fa = Ra × y × h0 Fa à% = bì h0 Giaự trũ moõment đáy: MI = 0.0468× 48848.64 = 2286.1 kGm ⇒ FaI = 8.86 cm2, Chọn φ12a120 MII = 0.0325× 48848.64 = 1598.58 kGm ⇒ FaII = 6.04 cm2, Choïn φ12a160 M1 = 0.0204× 48848.64 = 996.51 kGm ⇒ Fa1 = 3.74 cm2, Choïn φ10a200 SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 166 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN M2 = 0.0142× 48848.64 = 693.65kGm ⇒ Fa2 = 2.58 cm2, Chọn φ10a200 2.2 Tính Toán Dầm Đáy: Chọn sơ kích thước dầm sau: b = 30cm, h=50cm (dầm có nhòp 4m và4.8m) 2.2.1 Tính toán tải truyền lên dầm: 1.a Sử dụng công thức sau để tính: - Qui đổi nhiều tải dang tam giác tải dạng phân bố đều: p = × q × L1 16 - Qui đổi nhiều tải dang hình thang tải dạng phân bố đều: K p = × q × L1 Với K = 1-2β2+β3 L1 β= × L2 Ta có: +Tải trọng phân bố đáy : qd = 2544.2kg / m +Tải trọng phân bố nắp : qn = 454.4kg / m +Trọng lượng thân dầm: gbt = 0.3 × 0.46 × 2500 × 1.1 + (0.3 + 0.35 × 2) × 0.015 × 1800 × 1.3 = 414.6kg / m +Trọng lượng thân thành hồ nước: h =1.8m gbt = 0.12 × 1.8 × 2500 × 1.1 + 1.8 × × 0.015 × 1800 × 1.3 = 720.36kg / m 1.b Dầm có nhòp L1 = 4m.: tải trọng từ đáy truyền vào dầm dạng tam giác - Dầm biên DD1: 5 pd = × qd × L1 = × 2544.2 × = 3180.25kg / m 16 16 1.c Dầm có nhòp L2 = 4.8m.: tải trọng từ đáy truyền vào dầm dạng tải hình thang K pd = × qd × L1 L1 β= = = 0.417 × L2 × 4.8 SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 167 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN K = − × β + β = − × 0.417 + 0.4173 = 0.725 - Dầm biên DD2: K 0.725 pd = × qd × L1 = × 2544.2 × = 3689.1kg / m 2 - Dầm DD3: K 0.725 pd = × × qd × L1 = × × 2544.2 × = 7378.2kg / m 2 1.d Dầm có nhòp L1 = 4m.: Tải trọng từ nắp truyền vào dầm dạng tải hình tam giác phân bố lên thành hồ: - Dầm đáy biên DD1: 5 pd = × qd × L1 = × 454.4 × = 568kg / m 16 16 1.e Đối với dầm có nhòp L2 = 4.8m.: Tải trọng từ nắp truyền vào dầm dạng tải thang phân bố lên thành hồ - Dầm đáy DD2: K pn = × qn × L1 L1 β= = = 0.416 × L2 × 4.8 K = 1− 2× β + β = 1− 2× 0.4.62 + 0.4163 = 0.725 K 0.725 pn = × qn × L1 = × 454.4 × = 658.88kg / m 2 Bảng tải trọng tác dụng lên dầm Tên dầm DD1 DD2 DD3 Tải Tải Tải thành Tải Tổng đáy nắp hồ thân cộng Kg/m Kg/m Kg/m Kg/m Kg/m 3180.25 568 720.36 414.6 4883.21 3689.1 658.88 720.36 414.6 5482.94 7378.2 0 414.6 7792.8 2.2.2 Tính dầm DD2: SVTH : NGUYEÃN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 168 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN 5482.64kg/m 4.8m 13158.34kg Q (kg) 13158.34kg 15790kgm M (kgm) 2.a Moâmen tính toán tính thép: Giá trò mômen nhòp dầm: ql M = = 0.125× 5482.64× 4.82 = 15790kgm Do liên kết dầm cột không thật la khớp nên ta phân lại mômen dầm sau: Mgối= 0.4× M= 0.4× 15790 = 6316 kgm Mnhòp= 0.7× M= 0.7× 15790 = 11053 kgm + Tính thép chòu Mgốibiên: Mgối= 6316kgm M 631600 A= = = 0.05 Rn× b× h0 130× 30× 552 γ = 0.5(1+ 1− 2A) = 0.972 M 631600 Fa = = = 4.54m2 Ra × y× h0 2600× 0.972× 55 ⇒ Chọn 3φ 16, Fa = 6.03cm2 ⇒ µ% = 0.45%.(thỏa) + Tính thép chòu Mnhòp: Mnhòp = 11053kgm SVTH : NGUYEÃN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 169 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN A= M 1105300 = = 0.09 Rn× b× h0 130× 30× 552 γ = 0.5(1+ 1− 2A) = 0.95 M 1105300 Fa = = = 8.136m2 Ra × y× h0 2600× 0.95× 55 ⇒ Chọn 4φ 18, Fa =10.17 cm2 ⇒ µ% = 0.75%.(thỏa) 2.b Kiểm tra điều kiện chòu cắt: + Kiểm tra điều kiện hạn chế: Q = 13158.34 kg < 0.35× 130× 30× 45=61425 kG + Kiểm tra điều kiện chòu cắt: Q = 13158.34 kg > 0.6× 10× 30× 45 = 8100 kG Bê tông không đủ chiu cắt ta phải tính cốt đai chòu cắt Tính cốt đai Đai φ8 có hai nhánh Fđai = 2×0.503=1.006 cm2 8Rk bho2 8× 10× 30× 452 u tt = Rad Fdai = = 48.6 cm 1700 × 1.006 × Q2 13158.342 1.5 Rk bho2 1.5× 10× 30× 452 umax = = = 70 cm Q 13158.34 uct = 150 mm, chọn U=150mm đoạn 1/4L đầu dầm , chọn U=300mm đoạn (1/4 -3/4)L dầm , 2.2.3 Tính dầm DD3: Tải phân bố truyền lên dầm co giá trò sau: q =7729.8kg/cm SVTH : NGUYEÃN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 170 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN 7729.8kg/m 4.8m 18702.72kg Q (kg) 18702.72kg 22443.26kgm M (kgm) 3.a Mômen tính toán tính thép: Giá trò mômen nhòp dầm: ql M = = 0.125× 7729.8× 42 = 22443.26kgm Do liên kết dầm cột không thật khớp nên ta phân lại mômen dầm sau: Mgối= 0.4× M= 0.4× 22443.26 = 8977.3 kgm Mnhòp= 0.7× M= 0.7× 22443.26 = 15710.3 kgm + Tính thép chòu Mgối: Mgối= 8977.3kgm M 897730 A= = = 0.076 Rn× b× h0 130× 30× 552 γ = 0.5(1+ 1− 2A) = 0.96 M 897730 Fa = = = 6.54m2 Ra × y× h0 2600× 0.96× 55 ⇒ Chọn 3φ 18, Fa = 7.63 cm2 ⇒ µ% = 0.47%.(thỏa) + Tính thép chòu Mnhòp: Mnhòp = 15710.3kgm SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 171 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN A= M 1571030 = = 0.133 Rn× b× h0 130× 30× 552 γ = 0.5(1+ 1− 2A) = 0.928 M 1571030 Fa = = = 11.8cm2 Ra × y× h0 2600× 0.928× 55 ⇒ Choïn 5φ 18 , Fa =12.72cm2 ⇒ µ% = 0.77%.(thỏa) 3.b Kiểm tra điều kiện chòu cắt + Kiểm tra điều kiện hạn chế: Q = 18702.72 kg < 0.35× 130× 30× 45=61425 kG + Kiểm tra điều kiện chòu cắt: Q = 18702.72 kg > 0.6× 10× 30× 45 = 8100 kG Bê tông không đủ chiu cắt ta phải tính cốt đai chòu cắt Tính cốt đai Đai φ8 có hai nhánh Fđai = 2×0.503=1.006 cm2 8Rk bho2 8× 10× 30× 452 u tt = Rad Fdai = = 24.06 cm 1700 × 1.006 × Q2 18702.722 1.5 Rk bho2 1.5× 10× 30× 452 umax = = = 48.72m Q 18702.72 uct = 150 mm, chọn U=100mm đoạn 1/4L đầu dầm , chọn U=200mm đoạn (1/4 -3/4)L dầm , 2.2.4 Tính dầm DD1: 4.a Tải trọng phân bố dầm: p = 4883.21kg/m Sơ đồ tính toán dầm DD1 sau: SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 172 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN 4883.1kg/m 16320.96kg 8m 27692.88kg 8160.48kg 8160.48kg 27692.88kg Q (kg) 71707.6kgm M (kgm) 4.b Moâmen tính toán tính thép: + Mômen nhòp dầm chòu tải phân bố đều: P= 4883.21kg/m ql 4883.21× 82 M1 = = = 39065.68kgm 8 + Mômen nhòp dầm chòu tải tập trung : N = 13158.34+3162.62=16320.96 kg ql 16320.96× M2 = = = 32641.92kgm 4 + Tổng mômen nhòp dầm tải phân bố tải tập tring gaây ra: M = M1 + M2 = 39065.68 + 32641.92 = 71707.6kgm Do liên kết dầm cột không thật khớp nên ta phân lai mômen cho dầm - Momen vò trí đầu dầm: Mgối =0.4×M = 0.4×71707.6 = 28283.04 kgm - Momen vò trí đầu dầm: Mnhòp =0.7×M = 0.7×71707.6 = 50195.32 kgm 4.c Tính thép cho dầm: + Thép gối: Mgối =28283.04 kgm 2828304 A= = 0.177 130× 30× 642 γ = 0.5(1+ 1− 2A) = 0.90 M 2828304 Fa = = = 18.84cm2 Ra × γ × h0 2600× 0.91× 64 Chọn 6φ 20, Fa = 18.85 cm2  µ % = 0.98% SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 173 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN + Thép gối: Mgối = 50195.32 kgm 5019532 A= = 0.314 130× 30× 642 γ = 0.5(1+ 1− 2A) = 0.805 M 5019532 Fa = = = 37.47cm2 Ra × γ × h0 2600× 0.805× 64 Chọn 7φ 25, Fa = 39.27cm2  µ % = 2.045% < 3.5%( thỏa) 4.d Kiểm tra điều kiện chòu cắt - Lực cắt tiết diện : + Lực cắt tiết diện gối dầm lực phân bố gây ra: ql 4883.1× Q1 = = = 19532.4kg = 19.53T 2 + Lực cắt tiết diện gối dầm lực tập trung gây ra: N 16320.96 Q2 = = = 8160.48kg = 8.16T 2 + Lực cắt tiết diện gối dầm : Q = 19532.4+8160.48 =27692.88 kg + Kiểm tra điều kiện hạn chế: Q = 27692.88 kg < 0.35× 130× 30× 45=61425 kG + Kiểm tra điều kiện chòu cắt: Q = 27692.88 kg > 0.6× 10× 30× 64 = 11520 kG Bê tông không đủ chiu cắt ta phải tính cốt đai chòu cắt 4.e Tính cốt đai Đai φ8 có hai nhánh Fđai = 2×0.503 = 1.006 cm2 8R bh 8× 10× 30× 642 u tt = Rad Fdai k o = 1700× 0.1.006× = 21.92 cm Q 27692.882 1.5 Rk bho2 1.5× 10× 30× 642 = = 66.55 cm Q 27692.88 uct = 150 mm, choïn U=150mm đoạn 1/4L đầu dầm , chọn U=300mm đoạn (1/4 -3/4)L dầm , - Tại vò trí có dầm DD3 gác lên có lực tập trung, nên cần tính toán cốt đai chòu cắt vò trí N =16320.96 kg Đai φ8 có hai nhánh Fđai = 2×0.503 = 1.006 cm2 8R bh 8× 10× 30× 642 u tt = Rad Fdai k o = 1700× 1.006× = 63.1134.88 cm Q 16320.96 umax = SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 174 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN umax 1.5 Rk bho2 1.5× 10× 30× 642 = = = 112.9 cm Q 16320.96 ta bố trí φ8 a50 vò trí dầm DD3 gác lên Mỗi bên 5φ8 Tính Thành Bể: Cắt dãi rộng 1m để tính, sơ đồ tính thành bể hình vẽ: X=1 BIỂ U ĐỒÁ P LỰC NƯỚ C Pg kg/m My L (m) Pn kg/m L (m) z Qx BIỂ U ĐỒÁ P LỰC GIÓ 3.1.1 Lực phân bố theo dạng tam giác: 1.a Cách thức tính toán toán siêu tónh bậc 1: p z P(z) = o dùng phương pháp lực sức bền kết cấu L để tính nội lực dầm Gọi phản lực gối X Ta sơ đồ tính hình vẽ ( Tải phân bố dang tam giác lực tập trung) Xét toán conson chòu tải trung dầu tự chuyển vò đầu tự XL3 x=(a) (Theo phân tử mẩu học kết 3EJ cấu) Xét toán conson chòu tải phân bố dạng tam giác: Xét mặt cắt tiết diện có tọa độ z ta có: p z Lực cắt: Q= o (b) 2L p z3 Moâment: M = − o (c) 6L SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 175 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN Phương trình vi phân bâc hai chuyển vò: x’’ = po z (d) LEJ po z + C1 (e) 24 LEJ po z Chuyển vò: x = + C1 z + C (d) 120 LEJ Khi z = L : p L3 p L3 x’ = ⇒ o +C1 = ⇒ C1 = - o 24 EJ 24 EJ 4 po L p L p L4 x=0 ⇒ − o +C2 = ⇒ C2 = o 120 EJ 24 EJ 30 EJ Thay vào (d) ta được: p o L4  z  z  po z p o L3 z po L4   − 5  + 4 (3.9) x= = − + 120 EJ  L   L   120 LEJ 24 EJ 30 EJ Goùc xoay: x’ = po L4 (e) 30 EJ Theo học kết cấu chuyển vò gối phải không nên từ (a) (e) ta được: p L p o L4 XL3 =0⇒ X= o 10 3EJ 30 EJ 1.b Kết sau: Lực cắt dầm: p L p z Q=- o + o 2L 10 Môment dầm: p o L2   z  z  pLz po z 6  − 10   M= = − 60   L   L   10 6L Khi z = ta có x = p o L2 (3.10) 15 Môment lớn nhòp: L p o L2 Mnhip = (4.11) z = ( cách mặt ngàm z’ = 15 Môment mặt ngàm: Mng = −1 L) SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 176 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN 3.1.2 Tính nội lực thành bể: 2.a Nội lực nước bểà: p lực nước đáy bể: p0 = γ × h = 1000 × = 2000kg / m 2000 × 2 = 533.333 KGm 15 2000 × 2 Môment max nhòp: Mmax = =238.5139 kGm 15 5 −1 ×2 Vò trí có Mmax cách mặt ngàm đoạn: z’ = =1.1056 m 2 Lực cắt taiï mắt ngàm: Q = pl = × 2000× = 1600kg 5 2.b Nội lực gió hút Xem gió phân bố điều lấy gió tầng mái để tính toán: Ta có kết tính gió hút trình bày bảng tính gió cho công trình phần Giá trò phân bố gió: Wtt =95.47kg/m2 Xét 1m dãi thành bể theo phương đứng: Môment mặt ngàm: Mng = Pg kg/m L (m) Mômen gió gây ra: tra sách thầy Vũ Mạnh Hùng BIỂ U ĐỒÁ P LỰC GIÓ Mômen gió gây ra: tra sách thầy Vũ Mạnh Hùng Ta giá trò mômen tai mặt ngàm SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 177 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN ql 95.47× 22 M= = = 47.735kgm 8 Mng = 47.735 + 533.333 = 581.065kgm Vò trí có Mmax cách mặt ngàm đoạn: x = −1 ×2 =1.1056 m Mmax = ql  5x 4x2  94.57× 22  5× 1.1056 4× 1.10562 ì + ữ= ì + ÷  l l  22   Pg kg/m L (m) Mmax = −28.85kgm Vaäy vò trí áp lực nước gây mômen (+) lớn gió hút lại gây mômen âm.cho nên ta không cộâng tác dụng mômen nhằm tính toán nhòp với mômen dương lớn 2.c Nội lực gió đẩy Mômen gió gây ra: tra sách thầy Vũ Mạnh Hùng BIỂ U ĐỒÁ P LỰC GIÓ Mômen gió gây ra: tra sách thầy Vũ Mạnh Hùng Giá trò gió đẩy cao độ nắp hồ nước mái: q = 127.29kg/m Ta giá trò mômen tai mặt ngàm ql 127.29× 22 M= = = 63.65kgm 8 Mng = 63.65kgm −1 ×2 Vò trí có Mmax cách mặt ngàm ñoaïn: x = =1.1056 m SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 178 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN Mmax = ql  5x 4x2  127.29× 22  5× 1.1056 4× 1.10562 ì + ữ= ì + ÷  l l  22   Mmax = −38.47kgm Ta xét bể nước Lực cắt mặt ngàm: 5ql 5× 127.29× Q= = = 159.11kg 8 Vậy mômen mặt ngàm M= 63.65kgm 2.d Ta xét tổ hợp nguy hiểâm tính nội lực cho thành bể: - Tổ hợp 1: Áp lực nước +Gió hút - Tổ hợp 2: Gió đẩy Đối với tổ hợp làm căng thớ thành bể mặt ngàm căng thớ thành bể nhòp Đối với tổ hợp làm căng thớ thành bể mặt ngàm căng thớ thành bể nhòp So sánh nội lực tính toán trường hợp tổ hợp ta thấy nội lực tổ hợp gây nguy hiểm Do vậy, ta dùng nội lực tổ hợp tính toán thép bố trí lớp thành bể .3.1.3 Tính Cốt Thép Chọn chiều dày thành bể :h= 12 cm Chọn a=1.5cm => ho= h -a=1.5 cm 3.a Tính thép chòu Mngàm: Mngàm = 581.065kgm M 58106.5 A= = = 0.0405 Rn× b× h0 130× 100× 10.52 γ = 0.5(1+ 1− 2A) = 0.979 M 58106.5 Fa = = = 2.69m2 Ra × y× h0 2100× 0.979× 10.5 ⇒ Chọn φ 8a125, Fa =6.28cm2 ⇒ µ% =0.6%.(thỏa) 3.b Tính thép chòu Mnhòp: Mnhòp = 238.514kgm SVTH : NGUYEÃN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 179 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN A= M 23851.4 = = 0.017 Rn× b× h0 130× 100× 10.52 γ = 0.5(1+ 1− 2A) = 0.992 M 58106.5 Fa = = = 1.09m2 Ra × y× h0 2100× 0.9792× 10.5 ⇒ Chọn φ 8a250, Fa =2.01cm2 ⇒ µ% =0.2%.(thỏa) 3.c Kiểm tra điều kiện chòu cắt + Kiểm tra điều kiện hạn chế: Q = 1600 kg < 0.35× 130× 100× 10 =45500 kG + Kiểm tra điều kiện chòu cắt: Q = 1600 kg > 0.6× 10× 100× 10 = 6000kG Bê tông đủ khả chòu cắt ta bố trí cốt đai theo cấu taïo φ 8a250 SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 180 ... = 1518. 06 kgm Mnhòp= 0.7× M= 0.7× 3795.15 = 265 6 .6 kgm 1317.76kg/m 4.8m 3 162 .62 kg Q (kg) 3 162 .62 kg 3795.15kgm M (kgm) 2.b Tính thép dầm nắp: + Tính thép chòu Mgối: M 1518 06 A= = = 0. 061 Rn× b×... moõment đáy: MI = 0.0 468 × 48848 .64 = 22 86. 1 kGm ⇒ FaI = 8. 86 cm2, Chọn φ12a120 MII = 0.0325× 48848 .64 = 1598.58 kGm ⇒ FaII = 6. 04 cm2, Choïn φ12a 160 M1 = 0.0204× 48848 .64 = 9 96. 51 kGm ⇒ Fa1 = 3.74... 3180.25 568 720. 36 414 .6 4883.21 368 9.1 65 8.88 720. 36 414 .6 5482.94 7378.2 0 414 .6 7792.8 2.2.2 Tính dầm DD2: SVTH : NGUYEÃN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 168 ĐH KIẾN
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUONG 6 HO NUOC MAI , CHUONG 6 HO NUOC MAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay