CHUONG 5 CAU THANG

13 33 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 13:47

ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN TÍNH CẦU THANG 3' 600 1200 5400 4350 B' 4350 CHIẾ U NGHỈ DCN DCN 3000 CHIẾ U NGHỈ 3'' 1200 600 C' C 3300 Hình 3.1: Mặt cầu thang tầng điển hình 1650 5400 4350 B' 1650 4350 C C' Hình 3.2: Mặt cắt cầu thang tầng điển hình I Cầu Thang Chính Tầng Điển Hình: Cầu thang loại cầu thang vế dạng bản; chiều cao tầng điển hình 3.3m Chọn bề dày thang hb = 0.15 m để thiết kế SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 148 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN Cấu tạo bậc thang: l = 1.1 m; b = 0.3 m; h = 0.165 m; 19 bậc; xây gạch thẻ Kích thước thang: 1.1  9.33 m II Tải trọng: Chiếu nghỉ : * Tónh tải : xác đònh theo bảng sau: Bảng 3.1: Các lớp cấu tạo thang TT CẤU TẠO CAC LƠP Đá lát granito 0.02 0.02x2000 Lớp vữa lót  =0.015 0.01x1800 Bản BTCT = 0.10m 0.1×2500 Vữa trát =0.015 0.015x1800 Tổng cộng qtc n (kg/m2 ) qtt (kg/m2 ) 40 1.1 44 27 1.3 35.1 250 1.1 275 27 1.3 35.1 344 389.2 * Hoạt tải : pt t = 1.2  300 = 360(kg/m2) * Tổng tải tác dụng lên 1m bề rộng chiếu nghỉ: q1=(ptt+gtt)1=389.2+360 = 749.2(kg/m) Bản thang : * Tónh tải : Bảng 3.2: Tónh tải cầu thang TT CẤU TẠO CAC LƠP Đá lát granito 0.02 0.02x2000 Lớp vữa lót  =0.015 0.015x1800 qtc n (kg/m2 ) qtt (kg/m2 ) 40 1.1 44 27 1.3 35.1 SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 149 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN Lớp gạch lỗ xây bậc(16.5x28cm) tb=7.25cm 0.0725x1800 Bản BTCT = 0.15 m 0.1x2500 Vữa trát =0.015 0.015x1800 Tải trọng tay vòn: 50kg/m.bản thang rộng 1.1m 130.5 1.1 143.55 375 1.1 412.5 27 1.3 35.1 45.5 1.1 50.05 Tổng cộng 645 720.3 * Hoạt tải : ptt = 1.2  300  cos(31.45°)= 307.08 (kg/m2)  Tổng tải trọng tác dụng: g = 720.3+307.08 =1027.4 (kg/m2)  Tải trọng phân bố 1m bề rộng thang: q2 = 1027.4 (kg/m) Tính thang thoát hiểm: 3.1 Tải trọng: 3.1.1 Chiếu nghỉ : * Tónh tải : xác đònh theo bảng sau: Bảng 3.1: Các lớp cấu tạo thang TT CẤU TẠO CAC LƠP Đá lát granito 0.02 0.02x2000 Lớp vữa lót  =0.015 0.015x1800 Bản BTCT = 0.12m 0.12×2500 Vữa trát =0.015 0.015x1800 Tổng cộng qtc n (kg/m2 ) qtt (kg/m2 ) 40 1.1 44 27 1.3 35.1 300 1.1 330 27 1.3 35.1 394 444.2 * Hoạt tải : pt t = 1.2  300 = 360(kg/m2) SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 150 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN * Tổng tải tác dụng lên 1m bề rộng chiếu nghỉ: q1=(ptt+gtt)1=444.2+360 = 804.2(kg/m) 3.1.2 Bản thang : * Tónh tải : Bảng 3.2: Tónh tải cầu thang TT CẤU TẠO CAC LƠP Đá lát granito 0.02 0.02x2000 Lớp vữa lót  =0.015 0.015x1800 Lớp gạch lỗ xây bậc(16.5x28cm) tb=7.25cm 0.0725x1800 Bản BTCT = 0.12 m 0.12x2500 Vữa trát =0.015 0.015x1800 Tải trọng tay vòn: 50kg/m.bản thang rộng 0.9m Tổng cộng qtc n (kg/m2 ) qtt (kg/m2 ) 40 1.1 44 27 1.3 35.1 130.5 1.1 143.55 300 1.1 330 27 1.3 35.1 55.6 1.1 61.1 580.1 648.85 * Hoạt tải : ptt = 1.2  300  cos(31.45°)= 307.08 (kg/m2)  Tổng tải trọng tác dụng: g = 648.85+307.08 =955.93 (kg/m2)  Tải trọng phân bố 1m bề rộng thang: q2 = 955.9 (kg/m) bề rộng thang b=0.9m.vế thang dài L  1.652  32  3.4m +Trọng lượng vế thang: QTC  2�L �B �qTC  2�3.4�0.9�580.1  3550.2kg QTT  2�L �B �qTT  2�3.4�0.9�648.85  3971kg +Trọng lượng chiếu nghỉ (2 chiếu - tính TL sàn): =0.12m ; l = 2m; b =1.2m SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 151 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN QTC  2�L �B �qTC  2�1.2�2�394  1891.2kg QTT  2�L �B �qTT  2�1.2�2�444.2  2132.2kg + Trọng lượng dầm chiếu nghỉ: 20x40cm QDCN  b�h�l �2500�1.1 (b  2h) �0.015�1800�1.3 QDCN  0.2�0.4�2�2500�1.1 2�(0.2  2�0.4) �0.015�1800�1.3  510.2kg Vậy trọng lượng thang vế laø: QTC  3550.2  1891.2  510.2  5951.6kg QTH  QTT  QDCN  3971 2132.2  510.2  6613.4kg Trọng Lượng Thang Bộ Trên Tầng QTC  Q1  2Q2 )  5962.4  2�5951.6  17865.6kg QTC  Q1  2Q2  6606  2�6613.4  19832.8kg III Xác Đònh Nội Lực Và Tính Thép: Tính nội lực vế thang cầu thang chính: 1027.4kg/m 3300 A C 5400 B 2773.97kg BIỂ U ĐỒQ 2773.97kg 4388.8kg.m BIỂ U ĐỒM Hình 3.4: Sơ đồ tính nội lực vế thang Để an toàn tính toán ta lấy giá trò nội lực lớn nút sơ đồ để tính toán thép cho vế SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 152 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN thang Ta có giá trò nội lực sau: ta ký hiệu dấu (-) cho mômen làm căng thớ dấu (+) cho mômen làm căng thớ Ta chủ động phân lại nội lực tính toán cho vế thang sau: MA = 0.4× M = 0.4× 4388.8= 1755.52kgm.( thép chòu mômen âm) Mc = 0.7× M = 0.7× 4388.8 = 3072.16 kgm ( thép chòu mômen dương) Tính cốt thép cho vế thang cầu thang chính: Chọn Mác bêtông M#300 có : Rn = 130 (kg/m 2) Rk = 10 (kg/m2) Loại thép AII: Ra = 2700 (kg/m2) Choïn a=0.03 m => h0 = 0.12 m * Tính thang (1) (2) : 2.1 Tính thép vò trí gối A: M = 1755.52 kgm A M 175552   0.093 Rn�b�h02 130�100�122   0.5�(1 1 2A)  0.951 Fa  M 175552   5.96cm2 Ra�h0�  2700�12�0.951 Chọn bố trí thép Þ10a125 cho thép bụng thép mũ có Fa = 6.28 cm2 %  100�Fa 100�6.28   0.52% b�h0 100�12 Rn min  0.1% � %  0.52% � max   �  2.7%(thoûa) Ra SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 153 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN 2.2 Tính thép vò trí nhòp: M = 3072.16 kgm A M 307216   0.164 Rn�b�h0 130�100�122   0.5�(1 1 2A)  0.91 Fa  M 307216   10.42cm2 Ra �h 0�  2700�12�0.91 Chọn Þ12 a100 coù Fa = 11.31 cm2 %  100Fa 10011.31  0.94% b h 10012  0.1%   % 0.94%   max   Rn 2.7% (thỏa) Ra 2.3 Tính cốt thép ngang: Bêtông Mác 300 có Rn=130 kg/m2; Rk=10 kg/m2 Giá trò lực cắt lớn thang: Bản thang hợp với phương ngang goùc   31.790 � cos  0.85 Q ql 1072.44�6.33 �cos  �0.85  2885.13kg 2 Q0 = K1Rkbh0 = 0.6 × 10 × 100 × 17 = 10200 (kg) Q1 =K0Rnbh0 = 0.35 × 130 × 100 × 17 = 77350 (kg) Ta thấy Q = 2885.13kg ≤ Q0 =10200kg  không cần bố trí thép chòu cắt Tuy nhiên ta phải bố trí thép theo cấu tạo: Þ8 a200 (Bố trí cốt thép xem vẽ chi tiết) Tính chiếu nghỉ: 3.1 Sàn hai phương: Các ô sàn có tỷ lệ hai cạnh l 2/ l1 < xem làm việc theo hai phương nội lực tính theo sơ đồ ngàm cạnh, sơ đồ làm việc sơ đồ 9, giá trò Moment tính theo công thức: SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 154 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HAØ SAN M = m91ql1l2 M I = -k91ql1l2 M2 = m92ql1l2 M II = - k92ql1l2 Caùc hệ số m91, m92, k91, k92 tra bảng PL.6-1 trang 285 sách “Kết cấu bê tông cốt thép” (phần kết cấu nhà cửa) tác gi Nguyễn Đình Cống, Ngô Thế Phong, Hùynh Chánh Thiên II M M M M II q M L1 M I L1 M 1 M I I L2 q L2 M M Ii Hình 2.3: Nội lực hai phương Bản chiếu nghỉ co kích thước sau: L1× L2 = 1.5×2.7m Tải trọng tính toán phân bố với giá trò q=749.2kg/m Nội lực ô sàn tính toán lập thành bảng sau: BẢNG 2.5: MOMENT CỦA BẢN PHƯƠNG Chiếu nghỉ m1 m2 k1 k2 0.019 0.006 0.042 0.013 M1 M2 MI kgm/m kgm/m kgm/m kgm/m 59.17 18.21 128.35 +Tính thép chòu mômen âm gối: M=128.35 kgm A MII M 12835   0.0154  A0 = 0.412 Rnbh0 130�100�82   = 0.5(1+ 1 2A ) = 0.99 SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 155 39.75 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HAØ SAN Fa = M 12835  0.6 (cm2) = Ra h0  2700�0.99�8 Choïn 8a250 ( Fa = 2.51 cm2) với  %  100�Fa 100�2.51   0.31% b�h0 100�8 Rn min  0.1% � %  0.31% �max   �  2.7%(thỏa) Ra Thép 8a250 thep bố trí theo cấu tạo Các tiết diện lai mômen nhỏ mômen vừa tính nên ta bố trí thép 8a250 cho tiêt diệ lai Tính dầm chiếu nghỉ: 4.1 Tải trọng tác dụng lên dầm chiếu nghỉ : Chọn kích thước tiết diện dầm 200300 Sơ đồ tính dầm đơn giản nhòp có hai đầu ngàm Tải trọng cầu thang kê lên dầm chiếu nghỉ: q1 = 3861.7 (kg/m) Trọng lượng thân dầm: q2= bh  = 0.2  0.2  2500  1.1 + (0.2+0.3)  0.015  1800  1.3 q2 = 100.05kg/m  Tổng tải trọng tác dụng lên dầm: q = q1+ q2 = 3961.75 (kg/m) 4.2 Nội lực: q1+q2=3961.75kg /m 1.5m 1.5m Q = 5942.6kg M=4278.7kg mmm SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 156 Q = 5942.6kg ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN (+) Hình 3.5: Nội lực dầm chiếu nghỉ 4.3 Tính cốt thép : 4.3.1 Tính cốt thép dọc : Dùng bêtông mác 300 có R n = 130 (kg/m2); Rk = 10 (Kg/m2) Dùng thép A-II có Ra = 2700 (kg/m2) Lấy lớp bảo vệ abv=0.03 m; giả thieát a = 0.03m  ho = 30 – 3= 0.27(m) Tính dầm theo cấu kiện chòu uốn tiết diện chữ nhật 200  300 Với sơ đồ tính toán cầu dầm chiếu nghỉ ta chủ động phân lại nôi lực dầm để đảm bảo dầm chòu lực tốt Mômen âm gối nhòp tính với giá trò sau: Mg= 0.4M= 0.4 4278.7 =1711.5 kgm Mnh= 0.4M= 0.7 4278.7 =2995.1 kgm +Tính thép chòu mômen âm ôû goái: M=1711.5 kgm A M 171150   0.09  A0 = 0.412 Rnbh0 130�20�272   = 0.5(1+ 1 2A ) = 952 Fa = M 171150 = =2.46 (cm2) Ra h0  2700�0.952�27 Choïn 214 ( Fa = 3.08 cm2) với  %  100 �Fa 100 �2.08   0.57% b �h0 20 �27 SVTH : NGUYEÃN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 157 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN Rn min  0.1% � %  0.57% � max   �  2.7%(thỏa) Ra +Tính thép chòu mômen dương nhòp : M=2567.2kgm A M 299510   0.158  A0 = 0.412 Rnbh02 130�20�272   = 0.5(1+ 1 2A ) = 0.927 Fa = M 299510  4.43 (cm2) = Ra h0  2700�0.927�27 Choïn 316 ( Fa = 6.03 cm2) với  %  100 �Fa 100 �4.43   0.82% b �h0 20 �27 Rn min  0.1% � %  0.82% �max   �  2.7%(thỏa) Ra 4.3.2 Tính cốt thép ngang: Bêtông Mác 300 có Rn=130 kg/m2; Rk=10 kg/m2 Thép nhóm AI: R =1700 kg/m2 Giá trò lực cắt lớn nhaát : Q = 5942.6 kg Q1= K1Rkbh0 = 0.6 x 10 x 20 x 27 = 3264 kg Q0= K0Rnbh0 = 0.35 x 130 x 20 x 27 = 24570 kg Ta thaáy Q1= 3264kg ≤ Q = 5942.6 kg ≤ Q0=24570 kg  tính toán bố trí cốt đai Chọn 6 làm cốt đai; cốt đai nhánh n=2 fđ=0.283 cm2 Bước đai tính toán: SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 158 ... =955.93 (kg/m2)  Tải trọng phân bố 1m bề rộng thang: q2 = 955.9 (kg/m) bề rộng thang b=0.9m.vế thang dài L  1.652  32  3.4m +Trọng lượng vế thang: QTC  2�L �B �qTC  2�3.4�0.9�580.1  3550.2kg... trọng phân bố 1m bề rộng thang: q2 = 1027.4 (kg/m) Tính thang thoát hiểm: 3.1 Tải trọng: 3.1.1 Chiếu nghỉ : * Tónh tải : xác đònh theo bảng sau: Bảng 3.1: Các lớp cấu tạo thang TT CẤU TẠO CAC LƠP... bậc thang: l = 1.1 m; b = 0.3 m; h = 0.165 m; 19 bậc; xây gạch thẻ Kích thước thang: 1.1  9.33 m II Tải trọng: Chiếu nghỉ : * Tónh tải : xác đònh theo bảng sau: Bảng 3.1: Các lớp cấu tạo thang
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUONG 5 CAU THANG , CHUONG 5 CAU THANG

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay