CHUONG 2 TINH TAI VN

41 21 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 13:47

ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN I PHƯƠNG PHÁP TÍNH KẾT CẤU CÔNG TRÌNH: Cơ Sở Để Tính Toán Kết Cấu Công Trình -Căn vào giải pháp kiến trúc hồ sơ kiến trúc -Căn vào tải trọng tác dụng (TCVN2737-95) -Căn vào Tiêu chuẩn dẫn tài liệu ban hành -Căn vào cấu tạo bê tông cốt thép vật liệu sử dụng bê tông mác 300 cốt thép nhóm AIII, AI,CI,CII Phương Pháp Tính Toán Hệ Kết Cấu: 2.1 Sơ đồ tính: Với độ xác cho phép phù hợp với khả tính toán đồ án sử dụng sơ đồ tính toán chưa biến dạng (sơ đồ đàn hồi) hai chiều (phẳng) Hệ kết cấu gồm hệ sàn BTCT toàn khối ô (7.8x7.8 m) không bố trí dầm phụ bố trí dầm dầm chạy đầu cột liên kết lõi thang máy cột sàn dầm 2.2 Tải trọng: 2.2.1 Tải trọng đứng: Gồm trọng lượng thân kết cấu hoạt tải tác dụng lên sàn mái Tải trọng tác dụng lên sàn kể tải trọng tường ngăn (dày 110mm) thiết bò tường nhà vệ sinh thiết bò vệ sinh … qui tải phân bố diện tích ô sàn Tải trọng tác dụng lên dầm sàn truyền vào tường bao dầm (220mm).…coi phân bố dầm 2.2.2 Tải trọng ngang: Tải trọng động đất tính theo Tiêu chuẩn tải trọng tác động TCVN 2737-95 Do chiều cao công trình (tính từ mặt đài móng đến cốt mái tum) H=66.3m> 40m nên Tiêu chuẩn ta phải tính thành phần động tải trọng gió, nưng công trình tính toán với tải trọng động đất cấp nên thầnh phần tónh thành phần động gió không kể đến tính toán tải ngang động đất gây lớn tải gió nhiều lần nên qui phạm cho phép bỏ qua tính toán Tải trọng động đất tính toán qui tác dụng tập trung mức sàn 2.3 Nội lực chuyển vò: Hiện có nhiều phương pháp tính nội lực cấu kiện công trình, ta tính toán công thức tính toán học dùng phần mềm tính tính toán dựa vào phương pháp phần tử hữu hạn để tính toán SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN Trong đồ án em kết hợp phương pháp tính toán + Với cấu kiện vách cứng, nội lực,chuyển vò thép tính toán theo hứơng dẫn sách "Nhà Cao Tầng Chòu Tác Động Của Tải Trọng Ngang Gió Bão Và Động Đất" GS MAI HÀ SAN NXB Xây Dựng xuất năm 1991 + Căn vào giải pháp kiến trúc vẽ kiến trúc ta thấy mặt phương nhà giống Do vậy, ta tính toán kết cấu cho nhà theo khung không gian làm việc theo phương, bước cột tương tự theo hai phương sau Nội lực cột gia cường dầm tính toán dựa vào chương trình tính kết cấu SAP2000 (NonLinear) Chương trình tính toán dựa sở phương pháp phần tử hữu hạn sơ đồ đàn hồi Các thành phần tải trọng tính toán, nội lực chuyển vò ứng với phương án tải trọng khung không gian nói rõ phần tính toán khung II Nội Dung Cần Tính Toán Của Đồ n : Phân tích lựa chọn giải pháp thiết kế kết cấu công trình Tính toán tải trọng tổ hợp tải trọng Thiết kế kết cấu phần thân công trình Thiết kế cấu kiện nhà cao tầng Thiết kế kết cấu cọc ( cọc khoan nhồi ) Thiết kế đài cọc Những Yêu Cầu Cơ Bản Của Hệ Kết Cấu Phải Đáp nG: (theo TCVN 198-1997) Bậc siêu tónh cách thức phá hoại: - Kết cấu phải thiết kế với bậc siêu tónh cao, để chòu tác động tải trọng ngang lớn,công trình bò phá hoại số cấu kiện mà không bò sụp đổ - Kết cấu phải thiết kế để cho khớp dẻo hình thành trước dầm sau đến cột , phá hoại xảy cấu kiện trước phá hoại nút - Các dầm cần cấu tạo cho phá hoại lực uốn xảy trước phá hoại lực cắt Phân bố độ cứng: 2.1 Theo phương ngang: Độ cứng cường độ kết cấu nên bố trí đặn đối xứng mặt công trình Để giảm độ xoắn dao động, tâm cứng công trình cần bố trí gần trọng tâm nó, để giảm biến dạng xoắn SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN tác dụng tải trọng gió tâm cứng công trình cần bố trí gần tâm mặt đón gió Hệ thống chòu lực ngang công trình cần bố trí theo hai phương Các vách cứng theo phương dọc nhà không nên bố trí đầu mà nên bố trí khu vực nhà nhà hai đầu nhà Khoảng cách vách cứng (lõi cứng ) cần phải nằm giới hạn để xem kết cấu sàn không bò biến dạng mặt phẳng chòu tải trọng ngang Cụ thể, kết cấu BTCT toàn khối khoảng cách vách cứng Lv phải thỏa mãn điều kiện: L v  5B ( B bề rộng nhà) Lv  60m Đối với kết cấu khung BTCT, độ cứng kết cấu dầm nhòp khác cần thiết kế cho để độ cứng cảu nhòp nhau, tránh trường hợp nhòp cứng so với nhòp khác điều gây tập trung ứng lực nhòp ngắn, làm cho kết cấu nhòp bò phá hoại sớm 2.2 Theo phương đứng: Độ cứng cường độ kết cấu nhà cao tầng cần thiết kế thay đổi giảm dần lên phía , tránh thay đổi đột ngột Độ cứng kết cấu tầng không nhỏ 70% độ cứng kết cấu tầng kề Nếu tầng giảm độ cứng liên tục tổng mức giảm không 50% 2.1 Một số tiêu kiểm tra kết cấu: Kết cấu nhà cao tầng cần phải tính toán kiểm tra độ bền , biến dạng , ổn đònh tổng thể ổn đònh cục kết cấu tiến hành theo theo tiêu chuẩn thiết kế hành Ngoài kết cấu nhà cao tầng phải thoã mãn yêu cầu sau đây: +Kiểm tra độ cứng : Chuyển vò theo phương ngang đỉnh kết cấu nhà cao tầng tính theo phương pháp đàn hồi phải thoã mãn điều kiện: f/H  1/750 ( kết cấu khung –vách) Với f H chuyển vò theo phương ngang đỉnh kết cấu chiều cao công trình +Kiểm tra ổn đònh chống lật: Tỉ lệ momen lật tải trọng ngang gây phải thỏa mãn điều kiện sau: M cl  1.5 Ml Trong Mcl , Ml momen chống lật momen gây lật SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN +Kiểm tra dao động: Theo yêu cầu sử dụng, gia tốc cực đại chuyển động đỉnh công trình tác động gió có giá trò nằm giới hạn cho phép: [Y]  [Y’] Với [Y] giá trò tính toán gia tốc cực đại; [Y’] giá trò cho phép gia tốc , lấy 150m/s + Kiểm tra theo điều kiện trạng thái giới hạn I: ( khả chòu lực ) Tất cấu kiện phải đảm bảo điều kiện bền, trạng thái ứng suất cấu kiện phải bé ứng suất giới hạn cho phép Trạng thái ứng suất giới hạn ứng với lúc kết cấu chòu lực bắt đầu bò phá hoại, bò ổn đònh, bò hỏng mỏi Trạng thái giới hạn tính toán theo cường độ tính toán vật liệu + Kiểm tra theo điều kiện trạng thái giới hạn II: ( điều kiện sử dụng bình thường): bao gồm đảm bảo điều kiện sau : Kiểm tra theo điều kiện biến dạng : f ≤ fgh Trong đó, f biến dạng ( độ võng, góc xoay, độ giãn …), cần phải kiểm tra biến dạng cấu kiện theo Tiêu chuẩn xây dựng hành, với f gh xác đònh Bảng 4-8 Sổ Tay Thực Hành Kết Cấu Công Trình Vũ Mạnh Hùng Đối với đất, phải đảm bảo điều kiện sức chòu tải đất Kiểm tra theo điều kiện hạn chế vết nứt : a ≤ agh Trong đó, a bề rộng khe nứt, với a gh xác đònh Bảng 4-8 Sổ Tay Thực Hành Kết Cấu Công Trình thầyVũ Mạnh Hùng Các trò số giới hạn qui đònh để đảm bảo điều kiện làm việc bình thường kết cấu, chúng thường chọn phụ thuộc vào tính chất điều kiện sử dụng kết cấu, phụ thuộc vào điều kiện làm việc người, cuả thiết bò phụ thuộc tâm lý người mỹ quan Về nguyên tắc, việc kiểm tra biến dạng khe nứt cần thiết cho kết cấu, thông thường cần cho kết cấu lắp ghép, kết cấu có dùng cốt thép cường độ tương đối cao kết cấu nằm môi trường làm việc bất lợi Có thể không cần kiểm tra độ mở rộng khe nứt theo kinh nghiệm thiết kế thực tế sử dụng kết cấu biết bề rộng khe nứt kết cấu giai đoạn SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN không đáng kể, không cần kiểm tra độ cứng giai đoạn sử dụng lớn + Kiểm tra điều kiện móng : Kiểm tra điều kiện sau đảm bảo khả chòu lực ổn đònh: - Điều kiện cường độ đất đáy móng ( TTGH 1) nhằm đảm bảo trò số tính tính toán N tải trọng theo tổ hợp bất lợi xuống theo hướng không vượt sức chòu tải  theo hướng ñoù: N   K tc Trong ñoù : Ktc – Hệ số tin cậy Khi thỏa mãn điều kiện không bò phá hoại không đủ sức chòu tải không bò ổn đònh trượt, trượt theo bề mặt lớp đá, theo bề mặt lớp đất có độ nghiêng lớn - Điều kiện biến dạng ( TTGH 2) : độ lún độ chênh lún ( độ lún lệch) Mục đích nhằm khống chế biến dạng công trình không vượt giới hạn cho phép để sử dụng công trình bình thường, khỏi làm mó quan công trình, để nội lực bổ sung xuất kết cấu siêu tónh lún không gây không làm hư hỏng kết cấu Điều kiện kiểm tra : S ≤ Sgh S ≤ Sgh I ≤ igh Trong : + S – độ lún tuyết đối lớn độ lún trung bình móng, xác đònh theo tính toán + S – nhà khung độ lún lệch tương đối, cón nhà tường chòu lực độ võng xuống tương đối vồng lên tương đối + i - độ nghiêng theo phương dọc hay ngang móng công trình cao cứng + Sgh, sgh , igh – trò số giới hạn cho phép loại biến dạng tương ứng vừa kể - Điều kiện cường độ kết cấu móng : SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN Phải kiểm tra sức chòu tải cọc , đài cọc khả chọc thủng cọc lên đài - Điều kiện biến dạng kết cấu móng : Phải kiểm tra biến dạng cọc : độ võng cọc, chuyển vò góc xoay cọc tác động tải trọng + Tất cấu kiện phải đảm bảo điều kiện bền ổn đònh trình thi công Trong trình thi công, vận chuyển, cấu kiện phải đảm bảo không bò phá hoại hay bò ổn đònh, đảm bảo khả làm việc bình thường sau Trong suốt trình thi công kết cấu phải đảm bảo chòu tải trọng thân , tải trọng tác dụng tải trọng phát sinh trình thi công tác động máy móc thiết bò , tác động công nhân làm việc , tác động thời tiết… III Tính Toán Các Cấu Kiện Của Nhà Cao Tầng Đặc trưng vật liệu : Bêtông : Bêtông chọn thiết kế cho toàn khung có Mac 300 với số : Cường độ tính toán gốc chòu nén : Rn = 130 [ Kg/cm2 ] Cường độ tính toán gốc chòu kéo : Rk = 10 [ Kg/cm2 ] Môđun đàn hồi : Eb = 2.9105 [ Kg/cm2 ] Hệ số Poisson µ = 0.2 Cốt thép : Cốt đai thép : CII : R = 1800 [ kg/cm2 ], Cốt chòu lực : CII : Ra = 2600 [ kg/cm2 ], AI : Ra = Ran =2100 [ kg/cm2 ], AIII : Ra = Ran =3400 [ kg/cm2 ], Module đàn hồi Ea=2.1106 [ kg/cm2 ] Tổ hợp tính cốt thép: Sử dụng chương trình tự lập phần mềm EXCEL theo công thức tính toán theo qui phạm xây dựng việt nam IV XÁC ĐỊNH SƠ BỘ KÍCH THỨỚC CẤU KIỆN: Xem cột ngàm chặt mặt đài móng mặt đài móng cốt cốt sàn tầng hầm cao trình –3.00 m so với cốt 0.00 -1.80 m so với cốt thiên nhiên Nhòp biên chiều dài 7.8 m; nhòp (2 nhòp) dài 7.8 m Chiều cao tầng : Tầng hầm cao 3.0 m (một tầng) phần ngập đất 1.8m; tầng cao 3.6 m từ tầng đến SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN tầng 18 cao 3.3 m tầng thượng (tầng19) cao 3.6 m bể nước mái cao 3.3 m Chọn Kích Thước Sàn.: Căn vào mặt công trình mặt kết cấu ta có loại ô sau: Sàn tầng điển hình (Tầng 3-16) ô1(vuông) : 7.8x7.8(m) ô2(tam giác) : 7.8x7.8x11(m) Chọn chiều dày sàn theo công thức: hb= D l m Trong đó:l= cạnh ô m=40 45 cho kê bốn cạnh lấy m=45 D=0.8 1.4 chọn phụ thuộc vào tải trọng tác dụng Vì chòu tải không lớn lấy D=1.0 Do có nhiều ô có kích thước tải trọng khác dẫn đến có chiều dày sàn khác để thuận tiện thi công tính toán ta thống chọn chiều dày sàn 1,0 hb=  7,8 0,173( m) 17,3cm 45 Chọn hb=20 (cm) Chọn Sơ Bộ Kích Thước Dầm: Căn vào điều kiện kiến trúc bước cột công sử dụng công trình mà chọn giải pháp dầm phù hợp Với điều kiện kiến trúc tầng nhà cao 3.3 m nhòp 7.8 m với phương án kết cấu BTCT thông thường chọn kích thước dầm hợp lý điều quan trọng sở chọn tiết diện từ công thức giả thiết tính toán sơ kích thước Từ ta sơ chọn kích thước dầm sau: Hệ dầm qua cột có bề rộng b=0.3 m =30 cm l d Chiều cao dầm là: h= md ld=7.8 m md=8-12 dầm 7,8.100  55.7cm cm Vậy ta có: h= 14 Chọn kích thước tất dầm D1.D2.D3 : bxh=30x60 cm Đối với dầm bo ô tam giác (ở góc công trình) ; Dầm D4 - nhip L=11 m bxh =40x60 cm dầm D7-nhòp L=7.8 m ta chọn kích thước : bxh =25x70 cm Dầm đỡ thang cầu thang CT2 (dầm D5) chọn kích thước bxh= 20x45 cm SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN Dầm đỡ lan can đơn nguyên (Dầm D6 ) chọn kích thước bxh=20x45 cm Loại dầm Kích thước (m) Nhip (m) D1 30x60 6.3 D2 30x60 D3 30x60 7.8 D4 40x60 11 D5 20x45 D6 30x60 7.8 D7 40x60 4.5 D8 30x60 2.8 D9 30x60 Sơ Bộ Xác Đònh Kích Thước Cột : Công thức xác đònh F=(1.2-1.5) N R Trong đó: F -Diện tích tiết diện cột N -Lực dọc tính theo diện truyền tải R -Cường độ chòu nén cuả vật liệu làm cột Dựa theo kích thước cột công trình xây dựng theo yêu cầu kiến trúc công trình theo kinh nghiệm ta chọn kích thước cột sau Để xác đònh sơ kích thước cột công trình, ta tính toán diên chòu cột, với giá trò tải trọng phân bố ta xác đònh tổng lực nén N mà cột phải chòu BẢNG TÍNH TOÁN DIỆN CHỊU TẢI CỦA CỘT Tên cột F chòu tải (m2) qtt (T/m2) P (T) C1 17.7 1.3 23.01 C2 15.2 1.3 19.76 C3 23.8 1.3 30.94 C4 27.9 1.3 36.27 C5 26.8 1.3 34.84 Tầng Hầm BẢNG TÍNH VÀ CHỌN TIẾT DIỆN CỘT Lực nén lên cột tính Khả chòu tải toán cột Pt (T) Số Pcột( Kích F (cm2) Pgh (T) tầng T) thước 36.27 19 826.96 80x80c 498.60 832.00 m SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN 36.27 36.27 15 10 652.86 435.24 14 36.27 217.62 E C1 70x0cm 60x60c m 50x50c m 269.70 300.93 637.00 468.00 300.93 325.00 C1 C2 OÂ OÂ OÂ OÂ OÂ D C1 C4 C3 C1 C3 OÂ OÂ OÂ OÂ OÂ OÂ C OÂ OÂ OÂ C2 C2 C5 C5 OÂ OÂ OÂ OÂ OÂ OÂ OÂ OÂ B OÂ C4 C3 C1 C3 C1 OÂ OÂ OÂ OÂ OÂ C2 A C1 Ô C1 Ô mỈt s àn t ầng điển hì nh Taỏt caỷ cột biên lẫn cột có tiết diện vuông tiết cột thay đổi theo chiều cao cho phù hợp Kết cấu Kinh tế: -Kích thước từ tầng hầm đến tầng có tiết diện 80x80 cm SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN -Kích thước cột từ tầng đến tầng có tiết diện 70x70cm -Kích thước cột từ tầng đến tầng 13 có tiết diện 60x60 cm -Kích thước cột từ tầng 14 đến tầng 18 có tiết diện 50x50 cm V XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH: Xác đònh trọng lượng tiêu chuẩn vật liệu theo Sổ tay thực hành Kết Cấu công trình-PGS.TS Vũ Mạnh Hùng Đại học Kiến trúc TPHCM TĨNH TẢI: 1.1 Tónh Tải Sàn a - Cấu tạo sàn: Xem vẽ Kiến trúc b - Tải trọng tiêu chuẩn tải trọng tính toán (xem bảng 1) 1.2 Tónh Tải Sàn Tầng Hầm: a - Cấu tạo sàn vệ sinh: Xem vẽ Kiến trúc b - Tải trọng tiêu chuẩn tải trọng tính toán (xem bảng 2) 1.3 Tónh Tải Mái: a -Cấu tạo sàn mái: Xem vẽ Kiến trúc b - Tải trọng tiêu chuẩn tải trọng tính toán (xem bảng 3) 1.4 Tónh Tải Cầu Thang: a - Cấu tạo sàn cầu thang: Xem vẽ Kiến trúc b - Tải trọng tiêu chuẩn tải trọng tính toán (xem bảng 4) TĨNH TẢI TÁC DỤNG LÊN SÀN (Bảng 1) TT CẤU TẠO CÁC LỚP qtc (KG/m2) n qtt (KG/m2) 20 1.1 22 36 1.3 46.8 500 1.1 550 27 583 1.3 35.1 654 Gạch lát Cêramic 300x300mm 0.01x2000 Vữa lót  =20mm 0.02x1800 Bản BTCT dày 200mm 0.2x2500 Vữa trát trần  =15mm 0.015x1800 Tổng cộng SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 10 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN * Tường phòng máy thang máy: 1.1 F.  = 29446.5 = [ 9x2x3.3+2.6x2x3.34 32391.2 1.3 2.2x1]x0.22x1800 5220.1 4015.44 Vữa: .F. = = [ 9x2x3.3+2.6x2x3.32.2x1]x0.03x1800 Tổng cộng 33462 37611.3 28226.8 31049.6 * Tường cầu thang bộ: F.  = = [23.2x3.3-2.2x1.2x2]x0.22x1800 1.1 Vữa: .F. = 1.3 = [23.2x3.3- 5003.8 3849.12 2.2x1.2x2]x0.03x1800 Tổng cộng 32076 36053.4 153600 168.960 308467 343593 *Nước bể : n=1.1 (Tính cho trường hợp nước đầy bể): 1.1 .F.h=1000x38.4x2x2 Tổng cộng : 1.6.6 ÁP LỰC ĐẤT TÁC DỤNG LÊN TƯỜNG TẦNG HẦM: Đất phía tường chắn lớp cát nén coù:  = 18 KN/m3 = 1800 Kg/m3  = 28o Phía có phương tiện lại nên kể đến tải trọng tác dụng lên tường chắn Theo TCVN2737-95 ta có tải trọng tiêu chuẩn tác dụng phía xe cộ lấy qtc= 500Kg/m2 n=1.2 Dựa theo phương pháp tính toán Cơ học đất ta coi tải trọng phía có thêm chiều dày tính đổi sau: SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 27 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN Hqñ = q tc n 500�1.2  0.33m =  1800 Mặt khác chiều cao lớp đất tường tầng hầm h=1.8 m Như ta có chiều cao tính toán ALĐ lên tường H=0.33+1.8=2.13m Tính áp lực đất chủ động tác dụng lên tường tầng hầm theo thuyết Coulumb   �H �tg2 (450  )  2 1800 28 Ea  �2.132 �tg2 (450  )  1474.2kg/ m 2 Ea  Tải trọng phân bố hình tam giác tác dụng dọc tường tầng hầm dồn cột gần phân bố tam giác lên cột; Giá trò lớn lực phân bố tam giác cốt sàn tầng hầm (cốt –3.0m so cốt 0.00) 1.54 T Giá trò lực phân bố tam giác cốt –1.20m so cốt 0.00) Áp lực đất quy Phương án tónh tải 1.6.7 BẢNG TĨNH TẢI PHÂN BỐ TRÊN CÁC Ô BẢN THEO TẦNG qtc n TT (Kg/ TĨNH TẢI CÁC Ô BẢN THEO TẦNG Gạch Vữa m2) Tầng hầm 777 Các ô Tầng Ô truïc : A-B-2-3 A-B-2-4 D-E-2-3 D- Qtt (Kg/ m2) 860 583 654 C- D- 4- (7.8x7.8m) :OÂ1 830 937.2 Ô trục : Ô2 583 654 B- C- 2- B- C- 3- C-D- 2- C- D-3- (7.8x7.8m) Ô trục : A-B-4-5 D-E-1-2 646 724.8 E-3-4 (7.8x7.8m) :Ô1 Ô trục :B- C- 1- B- C- 4- C-D- 1- (7.8x7.8x11m):Ô6 SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 28 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN Tầng 2-17 Ô trục : A-B-2-3 A-B-2-4 D-E-2-3 D- 826 932.2 E-3-4 (7.8x7.8m) Ô trục : B- C- 2- B- C- 3- C-D- 2- 919 1031 C- D-3- (7.8x7.8m- 4.5x3m) = 47.34m2 Ô trục : B- C- 1- B- C- 4- C-D- 1- 838 646 945.4 724.8 Tầng 18 Ô trục : A-B-2-3 A-B-2-4 D-E-2-3 D- 853 962.6 E-3-4 (7.8x7.8m) Ô trục : B- C- 2- B- C- 3- C-D- 2- 957 1074 C- D- 4- (7.8x7.8m) 866 977.6 Ô trục : A-B-4-5 D-E-1-2 652 731.7 C- D- 4- (7.8x7.8m) Ô trục : A-B-4-5 D-E-1-2 (7.8x7.8x11m) C- D-3- Ô trục : B- C- 1- B- C- 4- C-D- 1- (7.8x7.8x11m) Tầng thượng Ô trục : B- C- 1- B- C- 4- C-D- 1- C- D- 4- (7.8x7.8m) 960 1117 Ô trục : 1904 B- C- 2- B- C- 3- C-D-3- 4.C- D-2- 3(7.8x7.8m- 2053 3x4.5m) =47.34m2 Ô trục : A-B-4-5 D-E-1-2 A-B-1-2 1130 1308 .9 D-E-4-5 (7.8x7.8x11m) 1.7 Xác Đònh Tải Trọng Đứng Tác Dụng Lên Công Trình: 1.7.1 Trọng Lượng Sàn Của Các Tầng: Fsàn qtc qtt Sàn (m2) (Kg/m2) (Kg/m2) Tầng hầm 872 777 860 SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 Qtc (Kg) 677544 Qtt (Kg) 749920 29 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN Tầng Tầng 2-18 Tầng thượng 778 830 830 583 583 904 654 654 1053.2 453574 483890 750320 508812 542820 874156 1.7.2 Tải Trọng Tường Trên Dầm: Chỉ tính với tường 220 dầm (bảng 6) tường110 220 ô quy phân bố sàn nhà (Mục 1) TẢI TRỌNG TƯỜNG TRÊN DẦM CỦA CÁC TẦNG (Bảng 14): TT LOẠI TƯỜNG TRÊN DẦM CỦA CÁC SÀN qtc (Kg) qtt (Kg) 221904 247077 Tầng hầm h=3m + Tường BTCT :115m Tầng h=3.6m +trên D1: 48m SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 34020 38238.5 30 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN Tầng 2-17 h=3.3m +trên D2-Trục A: 23.2m 18000 20230.4 +trên D1-Trục 1: 12.6m 9998.1 11239.2 +trên D1-Trục 5: 12.6m 9998.1 11239.2 +trên D5: 36m 33847.2 38044.8 +trên D4 : 48m 15955.2 16752 Tổng cộng 87798.6 97505.6 +trên D2-Trục A:23.2m 21130.6 23752.2 +trên D1-Trục 5: 12.6m 11699.1 13154.4 +trên D1-Trục 1: 12.6m 11699.1 13154.4 +treân D5: 36m 37411.2 42048 Treân D4: 48m 15955.2 16752 Tổng cộng 97895.2 108861 Trên dầm bao quanh: 110m 36564 38390 Tổng cộng 36564 38390 Tầng 18 h=3.6m Tầng thượng 1.7.3 TRỌNG LƯNG DẦM: Theo bảng ta có trọng lượng dầm phân bố chiều dài dầm tầng.Từ để tính trọng lượng dầm ta cần tính tổng chiều dài lập bảng tính sau : TRỌNG LƯNG DẦM (Bảng 15) qtc qtt Qtc Qtt Tầng Tên dầm (Kg/m) (Kg/m) (Kg) (Kg) D1,D2,D3,D6,D8,D9: (300x600): 84095.3 L=4x6.3+4x6+(8x7.8+1 479.7 533.6 75600.72 Taàng 8x4)+4x2.8+2x7.8+4x3= 157.6m D5(200x450): 17303.6 243.9 272.07 15512.04 4x(6+6+1.3x3)=63.6m SVTH : NGUYEÃN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 31 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN D4,D7(400x600): 4x11=44m Tổng cộng: D1,D2,D3,D6,D8,D9: (300x600): L=4x6.3+4x6+(8x7.8+1 Tầng 8x4)+4 Đến x2.8+2x7.8+4x3=157.6 tầng m thượng D5(200x450): 4x(6+6+1.3x3)=63.6m D4,D7(400x600): 4x11=44m 632.4 702.12 27825.6 30893.3 118938.4 132295 479.7 533.6 75600.72 84095.3 243.9 272.07 15512.04 17303.6 632.4 702.12 27825.6 30893.3 Tổng cộng (1tầng): 118938.4 132295 1.7.4 TRỌNG LƯNG CỘT: Theo bảng ta có trọng lượng cột tầng.Theo điều kiện sơ yêu cầu kiến trúc tầng tiết diện cột không đổi Từ để tính tổng trọng lượng ta cần tính tổng số cột lập bảng tính sau TRỌNG LƯNG CỘT (Bảng16) Số lượng Tầng-Tiết qtc qtt Qtc Qtt Cột diện (Kg/cột) (Kg/cột) (Kg/taàng) (Kg/taàng) taàng Taàng haàm 20 4047.36 4493.57 80947.2 89871.4 (800x800) Taàng1 20 5059.2 5616.96 101184 112339.2 (800x800) Taàng 2-3 20 4553.28 5055.26 91065.6 101105.2 (800x800) Taàng 4-9 20 3511.62 3903.606 70232.4 78072.1 (700x700) Taàng 10-14 20 2604.96 2900.45 52099.2 58009 (600x600) Taàng 15-17 20 1833.3 2045.79 36666 40916 (500x500) Tầng 18 20 2037 2273.1 40740 45462 (500x500) 1.7.5 TRỌNG LƯNG VÁCH CỨNG: Theo bảng 10 ta có trọng lượng vách tầng.Theo điều kiện sơ yêu cầu kiến trúc TD vách thay đổi theo chiều cao lần tầng TD vách không đổi SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 32 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN TRỌNG LƯNG VÁCH (Bảng17) Tầng Qtc (Kg/tầng) Qtt (Kg/taàng) 280890 308979 341760 344520 313200 375936 341760 344520 Taàng hầm Tầng1 Tầng 2-17 Tầng 18 1.7.6 TRỌNG LƯNG CẦU THANG BỘ: Theo bảng ta có trọng lượng cầu thang phân bố cầu thang.Theo đặc điểm kiến trúc mặt có cầu thang bộ.Trong có cầu thang ba vế cầu thang hai vế Mỗi cầu thang gồm 19 bậc.Các cầu thang nối lên tới tầng thượng (tầng17) Giá trò tải trọng chi tiết phần tính toán cầu thang a Tính thang chính: Bề rộng thang b=1.1m.vế thang dài L  3.32  5.42  6.33m +Trọng lượng veá thang: QTC  L �B �qTC  6.33�1.1�645  4491.13kg QTT  L �B �qTT  6.33�1.1�720.3  5015.45kg +Trọng lượng chiếu nghỉ (2 chiếu - tính TL sàn): =0.10m ; l = 1.2m; b =1.5m QTC  L �B �qTC  2�1.2�1.1�344  908.16kg QTT  L �B �qTT  2�1.2�1.1�389.2  1027.5kg + Trọng lượng dầm chiếu nghỉ: 20x40cm QDCN  b�h�l �2500�1.1 (b  2h) �0.015�1800�1.3 QDCN  0.2�0.4�2.4�2500�1.1 (0.2  2�0.4) �0.015�1800�1.3  563.1kg Vậy trọng lượng thang vế là: QTC  4491.13 908.16  563.1  5962.4kg QTT  5015.4  1027.5  563.1  6606kg b Tính thang thoát hiểm: Bề rộng thang b=0.9m.vế thang dài L  1.652  32  3.4m +Trọng lượng vế thang: SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 33 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HAØ SAN QTC  2�L �B �qTC  2�3.4�0.9�580.1  3550.2kg QTT  2�L �B �qTT  2�3.4�0.9�648.85  3971kg +Trọng lượng chiếu nghỉ (2 chiếu - tính TL sàn): =0.12m ; l = 2m; b =1.2m QTC  2�L �B �qTC  2�1.2�2�394  1891.2kg QTT  2�L �B �qTT  2�1.2�2�444.2  2132.2kg + Troïng lượng dầm chiếu nghỉ: 20x40cm QDCN  b�h�l �2500�1.1 (b  2h) �0.015�1800�1.3 QDCN  0.2�0.4�2�2500�1.1 2�(0.2  2�0.4) �0.015�1800�1.3  510.2kg Vậy trọng lượng thang vế là: QTC  3550.2  1891.2  510.2  5951.6kg QTH  QTT  QDCN  3971 2132.2  510.2  6613.4kg Trọng Lượng Thang Bộ Trên Tầng QTC  Q1  2Q2 )  5962.4  2�5951.6  17865.6kg QTC  Q1  2Q2  6606  2�6613.4  19832.8kg 1.7.7 TỔNG TRỌNG LƯNG CÁC TẦNG: (Bảng18) Tầng Tầng hầm Tầng Tầng đến Tầng Cấu kiện Sàn Tường BTCT bao Tường gạch Cột Vách BTCT Thang Tổng Sàn Tường Cột Dầm Vách BTCT Thang Tổng Sàn Tường Cột Dầm Vách BTCT Gtc (T) Gtt (T) 677.544 221.904 41.22 80.947 280.89 5.962 1308.467 453.574 49.277 101.184 118.938 341.76 17.866 1082.599 483.89 139.199 91.065 118.938 313.2 749.92 247.077 46.4 89.871 308.979 6.606 1448.853 508.812 55.466 112.339 132.295 375.936 19.833 1204.681 542.82 155.852 101.105 132.295 344.52 SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 34 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN Thang Tổng Tầng Sàn đến Tường tầng Cột Dầm Vách BTCT Thang Tổng Tầng Sàn đến Tường tầng 13 Cột Dầm Vách BTCT Thang Tổng Tầng 14 Sàn đến Tường tầng 17 Cột Dầm Vách BTCT Thang Tổng Tầng 18 Sàn Tường Cột Dầm Vách BTCT Thang Tổng Tầng mái Sàn Tường Dầm Vách BTCT Thang máy + bể nước Toång 17.866 1164.158 483.89 139.199 70.232 118.938 313.2 17.866 1143.325 483.89 139.199 52.091 118.938 313.2 17.866 1125.184 483.89 139.199 36.666 118.938 313.2 17.866 1109.759 481.049 154.939 40.74 118.938 341.76 17.866 1155.292 19.833 1296.425 542.82 155.852 78.072 132.295 344.52 19.833 1273.392 542.82 155.852 58.01 132.295 344.52 19.833 1253.33 542.82 155.852 40.916 132.295 344.52 19.833 1236.236 541.089 173.612 45.462 132.295 375.936 19.833 1288.227 750.32 58.551 118.101 75.056 874.156 63.169 130.994 82.562 308.467 1310.495 22966.75 343.594 1494.475 25607.64 HOẠT TẢI: Dựa vào công sử dụng phòng công trình mặt kiến trúc theo TCVN 2737-95 SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 35 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN tiêu chuẩn tải trọng tác động ta có số liệu hoạt tải cho loại sàn sau (Bảng19): Tầng TT Hầ m Loại phòng Gara(có ôtô) PhòngKT (MB.MBA) Diện tích (m2) q Ptc (t/m2) (t) 705.0 0.5 84.0 0.75 Toång 1 Shop Hành lang+sảnh Kho thực phẩm Bếp nấu Phòng ăn Phòng nghỉ NV+Bảovệ P.cắt tóc Cầu thang Vệ sinh Phòng SHC+ăn Phòng ngủ Bếp Hành lang Ban công Kho Cầu thang Vệ sinh Mái để nghỉ ngơi 155.0 340.8 0.4 0.3 22.0 21.1 56.8 48.5 0.5 0.3 0.3 0.15 40.3 27.0 10.5 0.2 0.3 0.2 148.7 336.2 90.5 270.6 0.2 0.15 0.3 0.3 62.4 30.5 47.6 64.4 0.3 0.4 0.3 0.2 742.9 0.15 Toång 218 Tổng SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 352.5 63.00 415.5 62.00 102.2 11.00 6.32 17.04 7.28 n Ptt (t) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 8.06 8.10 2.11 224.1 29.73 50.43 27.15 81.18 1.2 1.2 1.2 18.72 12.20 14.28 12.88 246.5 111.4 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.3 36 423.0 75.60 498.6 74.40 122.6 13.20 7.58 20.45 9.46 9.67 9.72 2.53 269.6 35.68 65.56 32.58 97.42 22.46 14.64 17.14 15.46 300.9 144.8 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN mái Mái phòng máy+máiBN Phòng máy Cầu thang Phục vụ 90.5 0.075 4.80 1.3 6.24 27.0 47.6 20.2 0.75 0.3 0.4 27.60 10.86 8.08 162.7 1.2 1.2 1.2 33.12 13.03 9.70 206.9 Tổng TĨNH TẢI+HOẠT TẢI: Sau có đủ tónh tải hoạt tải tác dụng lên tầng công trình ta lập bảng tính tải trọng tác dụng tập trung tầng tải trọng tác dụng toàn công trình sau (được đưa mức sàn tầng tương ứng) (Bảng20) Tầng Haàm 10 Tải trọng tiêu chuẩn(T) Gtc Ptc Gtc+Pt c 1308.46 415.50 1723.9 1082.60 224.14 1306.7 1164.16 246.57 1410.7 1164.16 246.57 1410.7 1143.33 246.57 1389.9 1144.33 246.57 1390.9 1145.33 246.57 1391.9 1146.33 246.57 1392.9 1147.33 246.57 1393.9 1125.18 246.57 1371.7 1126.18 246.57 1372.7 Tải trọng tính toán(T) Gtt Ptt Gtt+Ptt 1448.85 498.60 2222.56 1024.68 269.70 1576.44 1296.43 300.93 1711.66 1296.43 300.93 1711.66 1273.39 300.93 1690.83 1273.39 300.93 1691.83 1273.39 300.93 1692.83 1273.39 300.93 1693.83 1273.39 300.93 1694.83 1253.33 300.93 1672.68 1253.33 300.93 1673.68 SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 37 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN 11 1127.18 246.57 12 1128.18 246.57 13 1129.18 246.57 14 1109.76 246.57 15 1110.76 246.57 16 1111.76 246.57 17 1112.76 246.57 18 1115.30 246.57 mái 1310.50 162.77 Tổng 22952.7 4994.10 1373.7 1253.33 300.93 1374.7 1253.33 300.93 1375.7 1253.33 300.93 1356.3 1236.24 300.93 1357.3 1236.24 300.93 1358.3 1236.24 300.93 1359.3 1236.24 300.93 1361.8 1288.23 300.93 1473.2 1494.75 206.98 27946 25427.9 6091.09 89 1674.68 1675.68 1676.68 1657.26 1658.26 1659.26 1660.26 1662.80 1680.25 34037.9 Trong : +Gtc Gtt :tải trọng tónh tiêu chuẩn tải trọng tónh tính toán +Ptc Ptt : hoạt tải tiêu chuẩn hoạt tải tính toán TẢI TRỌNG GIÓ TĨNH: Xác đònh áp lực tiêu chuẩn gió: +Căn vào vò trí xây dựng công trình (Nghóa Tân- Q.Cầu Giấy- Hà Nội) +Căn vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2737-95 tải trọng tác động (Tiêu chuẩn thiết kế) Ta có: Đòa điểm xây dựng thuộc vùng II-B có W 0=95 KG/m Căn vào độ cao công trình tiêu chuẩn thiết kế Công trình có độ cao từ cốt đài móng trở lên 62.5 m nên phần tónh gió cần phải xét đến phần động Tải trọng gió; ta xác đònh đại lượng +Giá trò tiêu chuẩn gió xác đònh theo công thức Wtc=W0.K.C (KG/m2) +Giá trò tính toán phần gió tónh xác đònh theo công thức Wtt=n.W0.K.C (KG/m2) Trong : n- hệ số vượt tải lấy n=1.2 (theo TCVN -2737 -95) SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 38 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN W0=95 (KG/m2)- giá trò áp lực gió lấy theo đồ phân vùng gió phụ lục D điều 6.4 TCVN 2737-95 K- hệ số kể đến thay đổi áp lực gió theo độ cao lấy theo bảng 5-TCVN-2737-95 C-hệ số khí động lấy theo bảng 6-TCVN-2737-95 Cđ=0.8 phía đón gió Ch=0.6 phía hút gió Ta lấy C=0.8+0.6=1.4 chung cho công trình Kết tính tải trọng gió phần tónh bảng sau: CÁC GIÁ TRỊ W(j ) CỦA TẢI TRỌNG GIÓ(Bảng 21) W(j)tc W(j)tt Thứ tự Z(m) Hệ số K (Kg/m2) (Kg/m2) Sàn hầm -1.8 0 SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 39 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN Tầng 4.8 0.872 115.98 139.17 Tầng 8.1 0.954 126.94 152.32 Taàng 11.4 1.022 135.98 163.18 Taàng 14.7 1.075 143.00 171.60 Taàng 18 1.110 147.63 177.16 Taàng 21.3 1.142 151.85 182.22 Taàng 24.6 1.171 155.80 186.96 Taàng 27.9 1.201 159.75 191.70 Taàng 31.2 1.227 163.22 195.86 Taàng 10 34.5 1.247 165.85 199.02 Taàng 11 37.8 1.267 168.48 202.18 Taàng 12 41.1 1.287 171.12 205.34 Taàng 13 44.4 1.306 173.75 208.50 Taàng 14 47.7 1.326 176.38 211.66 Taàng 15 51 1.344 178.75 214.50 Taàng 16 54.3 1.357 180.51 216.61 Taàng 17 57.6 1.370 182.26 218.72 Taàng 18 61.2 1.384 184.10 220.92 Tầng mái 64.5 1.396 185.63 222.76 Tải trọng gió thay đổi theo chiều cao dạng bậc thang nhiên để đơn giản tính toán ta xem tải trọng gió (hệ số K) không đổi giới hạn tầng với chiều cao tầng tương ứng I PHƯƠNG PHÁP TÍNH KẾT CẤU CÔNG TRÌNH: 1 Cơ Sở Để Tính Toán Kết Cấu Công Trình .1 Phương Pháp Tính Toán Hệ Kết Cấu: SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 40 ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHOÁ 2001-2006 GVHD: THẦY MAI HÀ SAN II Nội Dung Cần Tính Toán Của Đồ n : Bậc siêu tónh cách thức phá hoại: .2 Phân bố độ cứng: III Tính Toán Các Cấu Kiện Của Nhà Cao Tầng Đặc trưng vật liệu : Tổ hợp tính cốt thép: IV XÁC ĐỊNH SƠ BỘ KÍCH THỨỚC CẤU KIỆN: Chọn Kích Thước Sàn.: Chọn Sơ Bộ Kích Thước Dầm: Sơ Bộ Xác Đònh Kích Thước Cột : V XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH: TĨNH TẢI: HOẠT TẢI: 34 TĨNH TẢI+HOẠT TẢI: .35 TẢI TRỌNG GIÓ TĨNH: 36 SVTH : NGUYỄN TRUNG HẬU-LỚP X01A1 41 ... cọc ( cọc khoan nhồi ) Thiết kế đài cọc Những Yêu Cầu Cơ Bản Của Hệ Kết Cấu Phải Đáp nG: (theo TCVN 198-1997) Bậc siêu tónh cách thức phá hoại: - Kết cấu phải thiết kế với bậc siêu tónh cao, để... 1800 Kg/m3  = 28o Phía có phương tiện lại nên kể đến tải trọng tác dụng lên tường chắn Theo TCVN2737-95 ta có tải trọng tiêu chuẩn tác dụng phía xe cộ lấy qtc= 500Kg/m2 n=1.2 Dựa theo phương
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUONG 2 TINH TAI VN , CHUONG 2 TINH TAI VN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay