TIỂU LUẬN CRACKING XÚC TÁC

52 31 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 13:37

Nhóm nguyên liệu nhẹ: phân đoạn kerosensola lấy từ quá trình chưng cất trực tiếp. Nhiệt độ sôi trung bình là 260380 0C. Tỉ trọng trung bình: 0,830,86. Trọng lượng phân tử trung bình: 190220 đvc.Dùng sản xuất xăng máy bayNhóm nguyên liệu nhẹ: phân đoạn kerosensola lấy từ quá trình chưng cất trực tiếp. Nhiệt độ sôi trung bình là 260380 0C. Tỉ trọng trung bình: 0,830,86. Trọng lượng phân tử trung bình: 190220 đvc.Dùng sản xuất xăng máy bay TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HCM Môn học :Công nghệ lọc dầu Chủ đề: CRACKING XÚC TÁC Nhóm thực hiện: Nhóm Giảng viên hướng dẫn: Lưu Cẩm Lộc 2/61 Danh Sách Nhóm Đặng Phương Quang Phạm Văn Sang Nguyễn Hoàng Hà Nguyễn Thanh Duy Nguyễn Thị Thiên Hương Phạm Nguyễn Anh Phương Huỳnh Cộng Hồng Linh Q trình Cracking xúc tác Mục đích q trình Ngun liệu cho q trình Các sản phẩm trình Xúc tác cho trình Cơ chế phản ứng Các phản ứng kèm theo Các yếu tố ảnh hưởng Các cơng nghệ tiêu biểu I.Mục đích q trình Chuyển hóa phân đoạn dầu nặng thành sản phẩm lỏng khí (khí, xăng, DO, …) Mục đích Nâng cao độ chọn lọc q trình Cracking Nâng cao chất lượng sản phẩm II.Nguyên liệu cho trình Dựa theo thành phần phân đoạn chia nguyên liệu cho trình cracking xúc tác thành nhóm Nhóm nguyên liệu nhẹ Nhóm nguyên liệu distilat trung gian Nguyên liệu Nhóm nguyên liệu có thành phần phân đoạn rộng Nhóm nguyên liệu distilat nặng Nguyên liệu cho q trình Ngun liệu Nhóm ngun liệu nhẹ: phân đoạn kerosensola lấy từ trình chưng cất trực tiếp Nhiệt độ sơi trung bình 260380 0C Tỉ trọng trung bình: 0,83-0,86 Trọng lượng phân tử trung bình: 190-220 đvc.Dùng sản xuất xăng máy bay Nhóm nguyên liệu phân đoạn Gasoil nặng: Nhiệt độ sơi trung bình 300-500 0C Tỉ trọng trung bình: 0,88- 0,92 Trọng lượng phân tử trung bình: 280-330 đvc Dùng để sản xuất xăng ơtơ Company Logo Ngun liệu cho q trình Ngun liệu Nhóm nguyên liệu có thành phần phân đoạn rộng:đó hỗn hợp hai nhóm trên.Nhiệt độ sơi trung bình 210-5500C Sản xuất xăng ơtơ máy bay Nhóm nguyên liệu phân đoạn trung gian: hỗn hợp phân đoạn kerosen nặng xola nhẹ Giới hạn nhiệt độ sơi trung bình 300-430 0C Sản xuất xăng ôtô máy bay III Sản phẩm cracking xúc tác Khí béo Xăng khơng ổn định Gasoil nhẹ Gasoil nặng KHÍ BÉO Hàm lượng hydrocacbon cấu trúc nhánh cao Hiệu suất sản phẩm khí chiếm 1015% nguyên liệu Sự phụ thuộc thành phần khí cracking xúc tác vào nguyên liệu Nếu áp dụng quy tắc vị trí  bình thường vị trí bền vững Người ta cho proton kết hợp với liên kết CC nhân thơm tạo thành hợp chất trung gian, sau phân huỷ theo quy tắc nêu Khi phân huỷ, điện tích ion cacboni dịch chuyển theo sơ đồ sau: H + C C C C C C C + + + Nếu vị trí β C-C nằm vòng Benzen khơng thể cắt liên kết được, mà phải cắt ngồi nhánh Các nhóm -CH3, -C2H5 khó bị đứt khỏi nhân thơm CH C C Thành phần Cracking nhiệt nguyên liệu Cracking xúc tác Với n-parafin.      - Phần lớn thu C2 olefin C4-C5 mạch thẳng - Phản ứng đồng phân hóa khơng nhiều - Khó thu sản phẩm vòng - Với vòng no - Cracking khó khăn - Cracking dễ dàng - Với alkyl thơm - Đổi mạch alkyl - Thu C3 –C6 olefin mạch nhánh - Đồng phân hóa nhiều - Thu sản phẩm vòng, tạo aren Tách nhóm alkyl khỏi vòng thơm VI CÁC PHẢN ỨNG KÈM THEO QUÁ TRÌNH CRACKING XÚC Phản ứng khép vòng Phản ứng đồng phân hóa Phản ứng Phản ứng ngưng tụ Trùng hợp Phản ứng khép vòng CH2=CH2 CH3=CH-CH2-CH2-CH2-CH3 CH3 | CH2-CH2-CH2-CH3 CH2-CH2-CH2-CH3 Phản ứng đồng phân hóa CH3 CH3-C=CH2 CH3=CH-CH2-CH3 CH3-CH=CH2-CH3 Phản ứng ngưng tụ Trùng hợp CH3=CH-CH2-CH3 CH2=CH2 CH3-(CH2)5 -CH=CH2 CH2=CH-CH=CH2 CH2=CH-CH2 -CH3 Hydrocacbon Parafin Sản phẩm trình cracking xúc tác -Olefin parafin -Olefin hydro -iso-parafin -Các hợp chất olefin có trọng lượng phân tử thấp Olefin -Parafin dien -Parafin, naphten hydrocacbon thơm -Polyme, cốc Naphten Hydrocacbon thơm (alkyl thơm) Phản ứng bậc 2: Naphten+ Olefin Hydrocacbon thơm +Olefin -Olefin -Cyclohexan olefin -Hydrocacbon thơm -Parafin alkyl có mạch bên ngắn -Đồng phân hóa, chuyển vị nhóm alkyl -Sản phẩm ngưng tụ cốc -Hydrocacbon thơm -Parafin -Sản phẩm ngưng tụ cốc VII CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHẢN ỨNG CRACKING XÚC TÁC Nguyên liệu Bội số tuần hoàn Nhiệt độ Hiệu suất Tốc độ nạp liệu Áp suất Xúc tác Nguyên liệu : Tốt phân đoạn kerosen-xôla gasoil nặng thu từ chưng cất trực tiếp (nhiệt độ phân đoạn 260 – 350oC , d = 0,830 – 0,920 ) Nhiệt độ thích hợp : 450-520oC thích hợp để tạo xăng Áp suất : từ 1,4 đến 1.8 at – cracking pha Xúc tác : Zeolit Y (lỗ xốp lớn, Si/Al cao ) Tốc độ nạp liệu : 0.5-2.5 đơn vị thể tích nguyên liệu Bội số tuần hoàn : tăng bội số tuần hồn tăng hiệu suất tạo xăng khí VIII CÁC CƠNG NGHỆ CRACKING XÚC TÁC TIÊU BIỂU Cracking với lớp xúc tác tầng sôi Sơ đồ thiết bị phản ứng hoàn nguyên xúc tác công nghệ UOP Sơ đồ công nghệ PFCC S&Ư-IFP theo mơ hình nối tiếp ... bụi xúc tác, hàm lượng lưu huỳnh cao Ứng dụng: điều chế mazut,nguyên liệu sản xuất muội, cracking nhiệt tạo cốc IV XÚC TÁC CHO QUÁ TRÌNH CRACKING Phân loại xúc tác Vai trò xúc tác Yêu cầu xúc tác. .. tính xúc tác phải cao Độ chọn lọc phải cao Độ ổn định lớn Đảm bảo độ bền cơ, bền nhiệt Xúc tác phải đảm bảo độ cao Xúc tác phải bền với chất gây ngộ độc xúc tác Xúc tác phải có khả tái sinh Xúc tác. .. Vai trò xúc tác Xúc tác có tác dụng làm giảm lượng hoạt hóa phản ứng Ngồi xúc tác có tính chọn lọc, có khả làm tăng hay chậm khơng đồng loại phản ứng ( theo chiều hướng có lợi) Yêu cầu xúc tác Hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN CRACKING XÚC TÁC, TIỂU LUẬN CRACKING XÚC TÁC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay