Bài tập nhóm tư tưởng

12 37 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 13:22

bài tập nhóm môn tư tưởng Hồ Chí Minh 9.5 điểm với đề bài là Trình bày các cách tiếp cận và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh. bài làm được đánh giá có kết cấu dàn hợp lí, nội dung bám sát đề cương, có tìm hiểu các tài liệu và phong phú về tài liệu. LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, Việt Nam xây dựng phát triển đất nước theo đường tiến lên xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa dân, dân dân Con đường Hồ Chí Minh đặt cho cách mạng Việt Nam mục tiêu Đảng ta suốt trình xây dựng phát triển đất nước Vậy Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội (CNXH) nào? Người đặt mục tiêu CNXH Việt Nam nào? Để tìm lời giải đáp cho hai câu hỏi này, nhóm lớp N06-TL3 lựa chọn đề số 03: “Trình bày cách tiếp cận mục tiêu chủ nghĩa xã hội theo tưởng Hồ Chí Minh” làm đề tài nghiên cứu cho tập nhóm NỘI DUNG I) Các cách tiếp cận CNXH Hồ Chí Minh 1) Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội khoa học Trước tiếp cận với chủ nghĩa Mác – Lênin, Hồ Chí Minh biết đến học thuyết xã hội Phương Đông Phật giáo, Nho giáo, hay Phương Tây khế ước xã hội, tinh thần pháp luật, Người không chọn học thuyết cho cách mạng Việt Nam Với xuất chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa xã hội từ không tưởng trở thành lý luận học thuyết xã hội khoa học Theo MácLênin phát triển hình thái kinh tế- xã hội trình lịch sử tự nhiên, nghĩa trình lịch sử tự nhiên ,quá trình thơng qua hoạt động quy luật xã hội nội giai đoạn lịch sử định Theo Mác – Lênin dân tộc đến chủ nghĩa xã hội điều tránh khỏi Mác – Lênin làm rõ sáng tỏ chất chủ nghĩa xã hội từ kiến giải kinh tế- xã hội Theo đó, chất chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản xóa bỏ chế độ hữu, thiết lập chế độ công hữu liệu sản xuất chủ yếu, triệt để xóa bỏ tình trạng áp bóc lột giai cấp, thực thi dân chủ vô sản đời sống xã hội, thực nguyên tắc phân phối theo lao động “ Làm theo lực, hưởng theo lao động” giai đoạn đầu giai đoạn sau “Làm theo lực, hưởng theo nhu cầu” Tiếp xúc với chủ nghĩa xã hội khoa học, Hồ Chí Minh chọn học thuyết cho cách mạng Việt Nam, nghĩa từ học thuyết hình thái kinh tế - xã hội từ sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân – giai cấp đứng vị trí trung tâm thời đại Người tìm thấy lý tưởng xã hội thực nhân đạo “Sự phát triển tự người điều kiện phát triển tự cho tất người” chủ nghĩa xã hội khoa học ln hướng đến mục tiêu cao giải phóng người Đồng thời tạo điều kiện cần thiết để người phát triển hết khả sẵn có Và đường thực ước mơ giải phóng dân tộc bị áp dân tộc Việt Nam khỏi ách nơ lệ.Hồ Chí Minh đồng nghĩa CNXH hệ tưởng giai cấp công nhân, chế độ xã hội đối lập hoàn toàn với chủ nghĩa 2) Hồ Chí Minh tiếp cận CNXH từ lập trường yêu nước khát vọng giải phóng dân tộc Nhìn nhận thực tế xã hội Việt Nam thời kì chịu hộ, bóc lột thực dân Pháp quyền tay sai, nhân dân bị áp nặng nề, đời sống khốn khổ, dân tộc, độc lập dân tộc, hạnh phúc, tự nhân dân bị tước bỏ thực dân Pháp triều đình phong kiến bù nhìn Hồ Chí Minh hướng đến với chủ nghĩa xã hội xuất phát từ lòng yêu nước thương dân sâu sắc, mong muốn dân tộc bị áp giới nói chung Việt Nam nói riêng giành độc lập, tự thực sự; Người luận giải CNXH từ khát vọng giải phóng dân tộc nhu cầu giải phóng người cách triệt để Người tìm thấy học thuyết khoa học cách mạng Mác đường chân để giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội giải phóng lồi người Người viết “… có chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản giải phóng dân tộc bị áp giai cấp cơng nhân tồn giới Người nhận định có theo đường xây dựng chủ nghĩa xã hội xa tiến tới chủ nghĩa cộng sản nhân dân lao động, dân tộc bị áp bức, giai cấp công nhân tồn giới nói chung Việt Nam nói riêng, giải phóng khỏi xiềng xích, khỏi ách nô lệ, cai trị, tiến lên giành độc lập, tự do, bình đẳng cho người Như vậy, với Hồ Chí Minh, có chủ nghĩa xã hội cứu nhân loại, thực đem lại độc lập, tự do, bình đẳng cho dân tộc 3) Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ phương diện đạo đức Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ phương diện đạo đức, hướng tới giá trị nhân đạo, nhân văn mácxít Hồ Chí Minh tiếp xúc với nhiều dân tộc bị áp bức, bóc lột giới Chính vậy, Người nhận thấy giai cấp vơ sản tồn giới có hồn cảnh giống nhau, giống với nhân dân Việt Nam, “một cổ hai tròng”, bị đè nén xiềng xích thực dân thối nát triều đình phong kiến Theo quan điểm Các Mác Ph.Ăngghen Tuyên ngôn Đảng Cộng sản (2/1848), phát triển tự người điều kiện cho phát triển tự tất người Đây việc giải tốt mối quan hệ nhân xã hội thông qua chủ nghĩa xã hội Chủ nghĩa xã hội chế độ xã hội thực công hữu liệu sản xuất, với mục tiêu sở kinh tế cơng hữu ngun tắc phân phối mang tính hài hồ, nhân đạo đến giải phóng cho lồi người khỏi bị áp bức, bóc lột Đây trình độ phát triển cao xã hội chủ nghĩa Do vậy, chủ nghĩa xã hội trái đòi hỏi phát huy cao độ ý thức tự giác ngưởi xã hội chống chủ nghĩa cá nhân, không phủ nhận cá nhân mà trái lại đề cao, tơn trọng người cá nhân, thường xuyên chăm lo đến nhu cầu lợi ích, lực phẩm chất cá nhân phát triển xã hội hạnh phúc người Nhìn nhận chất này, Hồ Chí Minh đưa quan niệm: chủ nghĩa xã hội xã hội mà người người Người cho rằng: “Khơng có chế độ tôn trọng người, ý xem xét lợi ích cá nhân đắn bảo đảm cho thoả mãn chế độ xã hội chủ nghĩa” “Chủ nghĩa cá nhân trở ngại lớn cho việc xây dựng CNXH Cho nên, thắng lợi CNXH tách rời với thắng lợi đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân” Xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo đảm cho cá nhân phát triển lành mạnh cách hài hồ cá nhân xã hội Bên cạnh đó, Hồ Chí Minh coi cơng xã hội đặc trưng mang tính nhân văn chế độ xã hội Chỉ chế độ xã hội chủ nghĩa, nhân dân lao động hưởng nhiều hơn, đầy đủ hơn, có cơng bình đẳng Trong nghiệp cách mạng mình, Hồ Chí Minh ln đấu tranh bảo vệ quyền tự nhiên đáng người, trước hết nhân dân lao động Người coi nội dung công xã hội chất lượng mục tiêu cấu đạo đức mới, trật tự xã hội cao chủ nghĩa Như vậy, chủ nghĩa xã hội xã hội nhân văn cao nhất, người vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển Đó xã hội văn hố khơng ngừng trở thành xã hội văn hố cao Nó kết hợp truyền thống nhân ái, nhân nghĩa, khoan dung với văn hố cha ơng với tầm cao tưởng, văn hoá xã hội đại, đảm bảo cho người lao động có sống xứng đáng độc lập, tự do, hạnh phúc Vậy Hồ Chí Minh khơng tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ quan điểm mác xít - mục tiêu chũ nghĩa xã hội giái phóng giai cấp, xố bỏ bóc lột mà tiếp cận chủ nghĩa xã hội đường đưa đất nước, dân tộc vùng lên thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, đem đến gía trị tốt đẹp cho người xã hội tự do, bình đẳng, ấm no hạnh phúc 4) Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ truyền thống lịch sử, văn hóa người Việt Nam Xuất phát từ quan điểm cho phát triển văn hoá gắn liền với phát triển hình thái kinh tế – xã hội chủ nghĩa Mác-Lênin, Hồ Chí Minh nhận điểm vơ quan Đó là: đặc thù giai đoạn phát triển lịch sử phải phản ánh ý thức hệ tưởng giai cấp cầm quyền xã hội giai đoạn Trên sở nhận thức quy luật chung lịch sử nhân loại đặc điểm riêng lịch sử Việt Nam bước vào thời kỳ độ, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định: “Từ cộng sản nguyên thủy đến chế độ nô lệ, đến chế độ phong kiến, đến chế độ bản, đến chủ nghĩa xã hội (cộng sản) - nói chung lồi người phát triển theo quy luật định Nhưng tùy hoàn cảnh, mà dân tộc phát triển theo đường khác Có nước thẳng đến chủ nghĩa xã hội (cộng sản) Liên Xơ Có nước phải kinh qua chế độ dân chủ mới, tiến lên chủ nghĩa xã hội (cộng sản) - nước Đông Âu, Trung Quốc, Việt Nam ta” Không vậy, định nghĩa Hồ Chí Minh văn hóa thể rõ ràng quan điểm Người tầm ảnh hưởng, mối liên hệ biện chứng văn hóa với kinh tế, trị Bao trùm lên tất Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ văn hóa Văn hóa chủ nghĩa xã hội Việt Nam có quan hệ biện chứng với trị, kinh tế Quá trình xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam trình xây dựng văn hóa mà kết tinh, kế thừa, phát triển giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp hàng ngàn năm dân tộc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa giới, kết hợp truyền thống với đại, dân tộc với quốc tế Về góc độ người, nhân dân Việt Nam xây dựng xã hội theo quan điểm Hồ Chí Minh tức tuân theo quy luật phát triển dân tộc Việt Nam: Độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội gắn liền với Độc lập dân tộc tiền đề điều kiện tiên để xây dựng chủ nghĩa xã hội: xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội điều kiện bảo đảm vững chắc, đồng thời mục tiêu cho độc lập dân tộc hướng tới Kết luận: Như vậy, thông qua đường nhiều cách tiếp cận, Hồ Chí Minh nhìn nhận CNXH qua nhiều yếu tố từ yếu tố thực xã hội Việt Nam, truyền thống, văn hóa lịch sử, người Việt Nam đến lập trường yêu nước sở khoa học Người đến kết luận lên chủ nghĩa xã hội điều tất yếu khách quan Việt Nam cần đường II) Mục tiêu chủ nghĩa xã hội theo tưởng Hồ Chí Minh Trên sở tiếp cận khẳng định lên CNXH điều tất yếu khách quan, Hồ Chí Minh đặt mục tiêu cho CNXH Việt Nam Theo đó, mục tiêu bao gồm: 1) Mục tiêu trị Về trị, Hồ Chí Minh đặt mục tiêu CNXH nhà nước nhân dân lao động làm chủ, phát huy tối đa quyền dân chủ nhân dân Theo tưởng Hồ Chí Minh, thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội chế độ trị phải nhân dân lao động làm chủ, “Nhà nước ta nhà nước dân chủ nhân dân dựa tảng liên minh công nông, giai cấp công nhân lãnh đạo” Nhà nước dân dân dân Nhà nước có hai chức năng: dân chủ với nhân dân chuyên với kẻ thù nhân dân Hai chức khơng tách rời nhau, mà luôn đôi với Dân chủ tưởng Hồ Chí Minh dân chủ triệt để, dân chủ đại diện dân chủ trực tiếp phải phát huy dân chủ đến cao độ tạo nên sức mạnh, bền vững cho Nhà nước Đó dân chủ đề cao nhân dân, nhân dân chủ thể, Người nhấn mạnh "mọi quyền hành lực lượng nơi dân" "nước ta phải đến dân chủ thực sự" "chúng ta phải sức thực cải cách xã hội, để nâng cao đời sống nhân dân, thực dân chủ thực sự" Một mặt, Hồ Chí Minh nhấn mạnh phải phát huy quyền dân chủ sinh hoạt trị nhân dân; mặt khác lại yêu cầu phải chuyên với thiểu số phản động chống lại lợi ích nhân dân: chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa Để phát huy quyền làm chủ nhân dân, Hồ Chí Minh rõ đường biện pháp thực hình thức dân chủ trực tiếp, nâng cao lực hoạt động tổ chức trị - xã hội quần chúng: củng cố hình thức dân chủ đại diện, tăng cường hiệu lực hiệu quản lý quan lập pháp, hành pháp pháp, xử lý phân định rõ chức chúng Để bảo vệ quyền dân chủ nhân dân, Hồ Chí Minh đề cập đến chuyên chính, coi thực chuyên để nhằm phát huy dân chủ, coi chuyên để giữ vững quyền dân chủ, quyền làm chủ nhân dân Người viết: "chế độ có chun Vấn đề chun với ai? hòm đựng cải phải có khóa Nhà phải có cửa Khóa cửa cốt để phòng kẻ gian ăn trộm Dân chủ quý báu nhân dân, chun khóa, cửa để đề phòng kẻ phá hoại, …thế dân chủ cần phải có chun để giữ gìn lấy dân chủ" 2) Mục tiêu kinh tế Hồ Chí Minh cho rằng, mục tiêu kinh tế xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa với công nghiệp nông nghiệp đại, khoa học kĩ thuật tiên tiến, xóa bỏ hình thức áp bóc lột cũ, hình thành kinh tế xã hội chủ nghĩa Một kinh tế lạc hậu kinh tế mà đó, người lao động khơng nắm ruộng đất liệu sản xuất mà tập trung vào địa chủ sản, phong kiến, sức sản xuất khơng giải phóng, tồn hạn chế lớn xã hội cũ Nhận thức vấn đề này, Hồ Chí Minh nhận định rằng, đường độ lên CNXH, điều quan trọng cần đưa ruộng đất cho người sản xuất, thiết lập chế độ cơng hữu hóa vầ liệu sản xuất, nghĩa liệu sản xuất thuộc sở hữu cơng, sở hữu chung tồn xã hội, có cách đưa liệu sản xuất, ruộng đất cho người sản xuất sức lao động giải phóng, phân đều, tạo hiệu cho kinh tế phát triển kèm theo phát triển khoa học cơng nghệ đại, giúp cải thiện đời sống nhân dân Tuy nhiên thời kì q độ này, Hồ Chí Minh nhận định tồn nhiều hình thức sở hữu sở hữu nhà nước sử hữu toàn dân, sở hữu hợp tác xã sở hữu tập thể nhân dân lao động , đặc biệt tồn chế độ “ Một liệu sản xuất thuộc sở hữu nhà bản” nhà nước cần ưu tiên phát triển kinh tế quốc doanh thuộc sở hữu toàn dân Bởi thời kì q độ lên CNXH, chế độ cơng hữu cần trải qua bước định, nên việc thực kinh tế quốc doanh giúp vừa đảm bảo yếu tố kinh tế vừa đảm bảo mặt trị, phù hợp bối cảnh nước nhà Hồ Chí Minh nhận định rằng, nước lạc hậu chưa trải qua chế độ bản, q trình cơng nghiệp hóa – đại hóa coi điều tất nhiên, nhiệm vụ mà nước phải thực để tiến lên chủ nghĩa xã hội Bởi lẽ chủ nghĩa xã hội chế độ có trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến, đại, nên đòi hỏi cần có tiền đề to lớn mặt vật chất, kĩ thuật độ lên Bởi nước lạc hậu, chưa trải qua chủ nghĩa cơng nghiệp hóa - đại hóa la q trình tất yếu, tạo điều kiện để Việt Nam nước khác phát triển khoa học, công nghệ kĩ thuật 3) Mục tiêu văn hóa Theo Hồ Chí Minh, văn hóa mục tiêu cách mạng xã hội chủ nghĩa phải xây dựng văn hóa xã hội chủ nghĩa nội dung, dân tộc hình thức, văn hóa có tính dân tộc khoa học đại chúng Văn hóa khơng phụ thuộc vào máy móc, điều kiện sinh hoạt vật chất, vào mức sống, mà có phải trước bước để dọn đường cho cách mạng công nghiệp Văn hóa thể sinh hoạt tinh thần xã hội xóa nạn mù chữ, xây dựng, phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, xây dựng phát triển văn hóa - nghệ thuật, thực nếp sống mới, thực hành vệ sinh phòng bệnh, giải trí lành mạnh, trừ mê tín dị đoan, khắc phục phong tục tập quán lạc hậu Về chất văn hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Người khẳng định: “phải xã hội chủ nghĩa nội dung”: để có văn hóa ta phải phát huy vốn cũ quý báu dân tộc, đồng thời học tập văn hóa tiên tiến giới Phương châm xây dựng văn hóa là: Dân tộc, khoa học, đại chúng Trong trình xây dựng CNXH, văn hóa phải khơng ngừng phát triển hoàn thiện, nội dung phải tiến bộ, phản ánh yếu tố xã hội chủ nghĩa, hình thức phải xóa bỏ hình thức lạc hậu trì phát huy hình thức có giá trị tinh hoa văn hóa dân tộc Hồ Chí Minh đòi hỏi phải “phát huy vốn cũ quý báu dân tộc”, tức khơi phục tốt, khơng tốt phải loại dần ra, tránh tình trạng khơi phục đồng bóng, rước xách thần thánh Người khẳng định truyền thống “nhân dân ta từ lâu sống với có tình có nghĩa” Bên cạnh việc học tập ưu điểm văn hóa tiến giới cần coi trọng Theo quy luật hình thành, phát triển văn hố, chủ nghĩa Mác-Lênin khơng sản phẩm riêng phương Tây, mà có nguồn gốc tồn lịch sử văn hoá nhân loại Chủ nghĩa Mác-Lênin luận chứng khoa học, đỉnh cao văn hố lồi người giải phóng nhân cách hình thành xã hội mới, “sự phát triển tự người điều kiện cho phát triển tự tất người” Vì vậy, với Hồ Chí Minh, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, cần đặc biệt coi trọng việc tiếp thu vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện Việt Nam Theo Hồ Chí Minh, văn hố dân tộc văn hố nhân loại quan hệ chặt chẽ với Nhưng văn hoá trước hết tồn phát triển cộng đồng dân cư bền vững Yếu tố dân tộc yếu tố định văn hoá Dựa sở gốc văn hoá dân tộc, lấy điều kiện, sở để tiếp thu văn hoá nhân loại 4) Về quan hệ xã hội Theo Hồ Chí Minh, CNXH phải có mối quan hệ tốt người với người, sách xã hội quan tâm thực Vào năm hai mươi kỷ XX, Hồ Chí Minh xác định mục tiêu chung chủ nghĩa xã hội đảm bảo cho người không phân biệt chủng tộc nguồn gốc tự do, bình đẳng, bác ái, đồn kết, ấm no, việc làm cho người niềm vui, hồ bình, hạnh phúc cho người Nghĩa là, chủ nghĩa xã hội hướng tới bảo đảm giá trị làm người chân q trình phát triển quan hệ xã hội mang chất người cao quý Vào năm năm mươi, sáu mươi, miền Bắc trực tiếp xây dựng chủ nghĩa xã hội, Người xác định rõ mục tiêu chủ nghĩa xã hội thoả mãn nhu cầu sinh tồn phát triển người: chủ nghĩa xã hội trước hết nhằm làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho người có cơng ăn việc làm, ấm no sống đời hạnh phúc; mức độ khái quát cao hơn: mục tiêu chủ nghĩa xã hội không ngừng cải thiện nâng cao đời sống nhân dân, đời sống vật chất đời sống tinh thần 5) Về người Theo Hồ Chí Minh muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết phải có người xã hội chủ nghĩa Hồ Chí Minh đặt lên hàng đầu nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ nghĩa đào tạo người Theo Hồ Chí Minh: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có người xã hội chủ nghĩa” Nếu người xã hội chủ nghĩa khơng thể có chủ nghĩa xã hội Con người xã hội chủ nghĩa theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thiết tha, say sưa với lý tưởng xã hội chủ nghĩa, có tinh thần lực làm chủ; có đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư; có tri thức kiến thức khoa học kỹ thuật, nhạy bén với mới; có tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, Đó nguồn lực quan trọng để xây dựng thành cơng chủ nghĩa xã hội Muốn có nhiều sức lao động cần phải đồng thời giải phóng sức lao động phụ nữ Nếu khơng giải phóng phụ nữ xây dựng chủ nghĩa xã hội nửa Cụ thể: Thứ nhất, người chủ nghĩa xã hội người có lý tưởng, thiết tha với chủ nghĩa xã hội Nếu khơng có người thiết tha, đấu tranh cho lý tưởng xã hội chủ nghĩa khơng có chủ nghĩa xã hội Sự thiết tha với lý tưởng nguồn động lực cho người xây dựng CNXH Thứ hai, người phải có tinh thần lực làm chủ: thân đủ sức khỏe cách tham gia làm chủ nhà nước xã hội, thực có kết quyền cơng dân: phải khơng ngừng nâng cao trình độ trị, văn hố, khoa học - cơng nghệ, chun môn nghiệp vụ để làm chủ Thứ ba, người phải có đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vô Cần lao động cần cù, siêng năng; lao động có kế hoạch, sáng tạo, có suất cao; lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biến, không ỉ lại, không dựa dẫm Kiệm tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm giờ, tiết kiệm dân, nước, thân mình, tiết kiệm từ to đến nhỏ; “không xa xỉ, khơng hoang phí, khơng bừa bãi, khơng phơ trương, hình thức, …” Cần, kiệm phẩm chất tất người lao động đời sống, công tác Liêm sạch, “ln tơn trọng, giữ gìn công dân”, “không xâm phạm đồng xu, hạt thóc Nhà nước, nhân dân”; khơng tham địa vị, không tham tiền tài, …” Liêm phẩm chất người cán thi hành công vụ Chính thẳng, khơng tà, đắn, trực Đối với khơng tự cao, tự đại; người không nịnh trên, khinh dưới, không dối trá, lừa lọc, giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đồn kết Đối với việc để việc cơng lên trên, lên trước việc tư, việc nhà Được giao nhiệm vụ làm cho kỳ được, “việc thiện dù nhỏ làm; việc ác dù nhỏ tránh” Chí cơng mực cơng bằng, cơng tâm; vơ khơng có lòng riêng, thiên tư, thiên vị “tư ân, huệ, thù, ốn”, đem lòng chí cơng, vơ người, với việc “Khi làm việc đừng nghĩ đến trước, hưởng thụ nên sau”, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ” Muốn “chí cơng vơ tư” phải chiến thắng chủ nghĩa cá nhân Cần, kiệm, liêm, có quan hệ chặt chẽ với nhau, với chí cơng vơ Cần, kiệm, liêm, dẫn đến chí cơng vơ Ngược lại, chí cơng vơ định thực cần, kiệm, liêm, Thứ tư, có kiến thức khoa học kỹ thuật: người cần phải khơng ngừng nâng cao trí thức trình độ chun mơn thân Vì có họ mang lại sống có đủ giá trị vật chất tinh thần CNXH nơi đời sống người không ngừng nâng cao để nâng cao đời sống người cần có khoa học kĩ thuật tiên tiến, người CNXH phải không ngừng tiếp cận, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, tạo để hoàn thiện nâng cao đời sống xã hội Thứ năm, có tinh thần dám nghĩ, dám làm.Theo Hồ Chí Minh, lời nói phải đôi với hành động, lý luận đôi với thực tiễn, nói làm, làm phải với nghĩ, nói KẾT LUẬN Như vậy, thơng qua nội dung phân tích cho thấy Hồ Chí Minh tiếp cận CNXH nhiều đường, nhiều cách có vận dụng linh hoạt chủ nghĩa Mác Lê-nin vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam Từ đó, Người mục tiêu cụ thể CNXH Việt Nam Thực vận dụng linh hoạt tưởng Hồ Chí Minh đường xây dựng CNXH Việt Nam nhiệm vụ Đảng, đất nước dân tộc Việt Nam cố gắng xây dựng Trên tập nhóm nhóm em Bài viết nhiều hạn chế, sai sót mong sửa sai thầy (cô) Chúng em xin chân thành cảm ơn! Danh mục tài liệu tham khảo 10 1) Giáo trình tưởng Hồ Chí Minh, Bộ giáo dục đào tạo, nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2017 2) Giáo trình tưởng Hồ Chí Minh, Hội đồng đạo biên soạn giáo trình quốc gia mơn khoa học Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2017 3) tưởng Hồ Chí Minh - Nhận thức vận dụng, PGS.TS Nguyễn Mạnh Tường( chủ biên), nxb pháp, Hà Nội, 2013 4) tưởng Hồ Chí Minh - Một số nhận thức bản, PGS.TS Nguyễn Mạnh Tường( chủ biên), nxb Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2009 5)http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/c-mac-angghen-lenin-ho-chi-minh/hochi-minh/nghien-cuu-hoc-tap-tu-tuong-ho-chi-minh/doc-5101220158570246.html 6)http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/tu-lieu-ve-dang/sach-chinh-tri/books3105201510003046/index-01052015947514632.html 7)http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/tu-lieu-ve-dang/sach-chinh-tri/books3105201510003046/index-01052015941334614.html Mục lục Trang 11 Lời mở đầu Nội dung I) Các cách tiếp cận CNXH Hồ Chí Minh…………………………………1- 1) Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội khoa học…………………………… 2) Hồ Chí Minh tiếp cận CNXH từ lập trường yêu nước khát vọng giải phóng dân tộc…………………………………………………………………………… 3) Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ phương diện đạo đức…………… 4) Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ truyền thống lịch sử, văn hóa người Việt Nam……………………………………………………………… .4 II) Mục tiêu chủ nghĩa xã hội theo tưởng Hồ Chí Minh……………… 5-10 1) Mục tiêu trị……………………………………………………………… 2) Mục tiêu kinh tế…………………………………………………………………6 3) Mục tiêu văn hóa……………………………………………………………7 4) Về quan hệ xã hội………………………………………………………………8 5) Về người……………………………………………………………………8 Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo 12 ... trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bộ giáo dục đào tạo, nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2017 2) Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Hội đồng đạo biên soạn giáo trình quốc gia mơn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng. .. Nội, 2017 3) Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nhận thức vận dụng, PGS.TS Nguyễn Mạnh Tư ng( chủ biên), nxb Tư pháp, Hà Nội, 2013 4) Tư tưởng Hồ Chí Minh - Một số nhận thức bản, PGS.TS Nguyễn Mạnh Tư ng( chủ... tư, việc nhà Được giao nhiệm vụ làm cho kỳ được, “việc thiện dù nhỏ làm; việc ác dù nhỏ tránh” Chí cơng mực công bằng, công tâm; vô tư lòng riêng, thiên tư, thiên vị tư ân, tư huệ, tư thù, tư
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập nhóm tư tưởng, Bài tập nhóm tư tưởng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay