Xây dựng bản sắc văn hóa kinh doanh cho các doanh nghiệp vận tải taxi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

121 53 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 12:18

Xây dựng bản sắc văn hóa kinh doanh cho các doanh nghiệp vận tải taxi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng bản sắc văn hóa kinh doanh cho các doanh nghiệp vận tải taxi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng bản sắc văn hóa kinh doanh cho các doanh nghiệp vận tải taxi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng bản sắc văn hóa kinh doanh cho các doanh nghiệp vận tải taxi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng bản sắc văn hóa kinh doanh cho các doanh nghiệp vận tải taxi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng bản sắc văn hóa kinh doanh cho các doanh nghiệp vận tải taxi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng bản sắc văn hóa kinh doanh cho các doanh nghiệp vận tải taxi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng bản sắc văn hóa kinh doanh cho các doanh nghiệp vận tải taxi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng bản sắc văn hóa kinh doanh cho các doanh nghiệp vận tải taxi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯƠNG THỊ MẠNH ÂN ĐỨC XÂY DỰNG BẢN SẮC VĂN HÓA KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI TAXI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯƠNG THỊ MẠNH ÂN ĐỨC XÂY DỰNG BẢN SẮC VĂN HÓA KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI TAXI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS Phạm Thị Mai Yến THÁI NGUYÊN - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôixin cam đoan cơng trình nghiên cứu tác giả Số liệu kết nghiên cứu trung thực chưa sử dụng luận văn, luận án Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 30 tháng 10 năm 2017 Học viên thực Dương Thị Mạnh Ân Đức ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, trước tiên tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Thái Nguyênnhững người trang bị cho kiến thức định hướng đắn học tập tu dưỡng đạo đức, tạo tiền đề tốt để học tập nghiên cứu Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Phạm Thị Mai Yến người dành nhiều thời gian tâm huyết, tận tình hướng dẫn bảo cho tơi suốt q trình nghiên cứu thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Phòng, Khoa, Trung tâm trường Đại học Kinh tế & QTKD cung cấp thông tin cần thiết giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, phòng ban, bạn bè đồng nghiệp doanh nghiệp vận tải taxi địa bàn thành phố Thái Nguyên cung cấp thông tin, liệu phục vụ cho luận văn Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn gia đình,người thân bạn bè quan tâm giúp đỡ, động viên tạo điều kiện cho học tập, tiến hành nghiên cứu hoàn thành đề tài Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 30 tháng 10 năm 2017 Học viên thực Dương Thị Mạnh Ân Đức iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài Kết cấu đề tài Chương 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ BẢN SẮC VĂN HÓA KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI TAXI 1.1 Cơ sở lý luận sắc văn hóa kinh doanh doanh nghiệp vận tải taxi 1.1.1 Tổng quan doanh nghiệp vận tải taxi 1.1.2 Khái niệm sắc văn hóa kinh doanh doanh nghiệp vận tải taxi 1.1.3 Vai trò sắc văn hóa kinh doanh doanh nghiệp vận tải taxi 1.1.4 Các yếu tố cấu thành sắc văn hóa kinh doanh doanh nghiệp vận tải taxi 11 1.2 Cơ sở thực tiễn xây dựng sắc văn hóa kinh doanh doanh nghiệp vận tải taxi 17 1.2.1 Các điển hình xây dựng sắc văn hóa kinh doanh doanh nghiệp vận tải taxi Việt Nam nước 17 iv 1.2.2 Bài học kinh nghiệm xây dựng sắc văn hóa kinh doanh doanh nghiệp vận tải taxi 21 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 23 2.2 Phương pháp nghiên cứu 23 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 23 2.2.2 Phương pháp chọn mẫu 24 2.2.3 Phương pháp tổng hợp thông tin 24 2.2.4 Phương pháp xử lý, phân tích số liệu 25 2.3 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 27 2.3.1 Mô hình nghiên cứu 27 2.3.2 Các giả thuyết nghiên cứu 27 2.4 Thang đo 28 2.5 Mã hóa biến 29 2.6 Hệ thống tiêu nghiên cứu 30 Chương 3.THỰC TRẠNG BẢN SẮC VĂN HÓA KINH DOANHCỦA CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI TAXI TRÊN ĐỊA BÀNTHÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 32 3.1 Khái quát doanh nghiệp vận tải taxi địa bàn thành phố Thái Nguyên32 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển doanh nghiệp vận tải taxi địa bàn thành phố Thái Nguyên 32 3.1.2 Khái quát sắc văn hóa kinh doanh doanh nghiệp vận tải taxi địa bàn thành phố Thái Nguyên 34 3.2 Thực trạng xây dựng sắc văn hóa kinh doanh doanh nghiệp taxi địa bàn thành phố Thái Nguyên 36 3.2.1 Thực trạng yếu tố cấu thành băn sắc văn hóa kinh doanh 36 3.2.2 Thực trạng công tác xây dựng sắc văn hóa kinh doanh doanh nghiệp taxi Thái Nguyên 44 3.3 Phân tích đánh giá 48 3.3.1 Mô tả mẫu 48 v 3.3.2 Hệ số tin cậy kiểm định thang đo 50 3.3.3 Kết phân tích nhân tố tính hội tụ thang đo 52 3.3.4 Kết phân tích tương quan nhân tố mơ hình nghiên cứu 54 3.3.5 Kết phân tích mơ hình hồi quy 55 3.3.6 Đánh giá sắc văn hóa doanh nghiệp taxi 56 3.4 Đánh giá chung sắc văn hóa kinh doanh doanh nghiệp vận tải taxi địa bàn thành phố Thái Nguyên 66 3.4.1 Kết đạt 66 3.4.2 Hạn chế nguyên nhân 67 Chương GIẢI PHÁP XÂY DỰNG BẢN SẮC VĂN HÓA KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI TAXI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 69 4.1 Quan điểm mục tiêu xây dựng sắc văn hóa kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải taxi địa bàn thành phố Thái Nguyên 69 4.1.1 Quan điểm xây dựng văn hóa kinh doanh 69 4.1.2 Mục tiêu xây dựng văn hóa kinh doanh 70 4.1.3 Sự cần thiết xây dựng sắc văn hóa kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải taxi địa bàn Thái Nguyên 70 4.2 Giải pháp xây dựng sắc văn hóa kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải taxi địa bàn thành phố Thái Nguyên 73 4.2.1 Xây dựng triết lý kinh doanh 73 4.2.2 Xây dựng văn hóa ứng xử 75 4.2.3 Xây dựng văn hóa doanh nhân 78 4.2.4 Xây dựng giá trị hữu hình, thương hiệu doanh nghiệp 79 4.2.5 Các giải pháp khác 80 4.3 Đề xuất kiến nghị 83 4.3.1 Tạo lập môi trường lành mạnh cho VHKD doanh nghiệp 83 4.3.2 Nâng cao nhận thức VHKD 84 4.3.3 Có biện pháp hỗ trợ xây dựng VHDN 84 vi KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 PHỤ LỤC 89 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BSVH Bản sắc văn hoá CBNV Cán nhân viên DN Doanh nghiệp TPP Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TH Thương hiệu TLKD Triết lý kinh doanh WTO Tổ chức Thương mại Thế giới VHDN Văn hoá doanh nhân VHKD Văn hoá kinh doanh VHUX Văn hoá ứng xử XHCN Xã hội chủ nghĩa viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Mã hóa biến khảo sát 29 Bảng 3.1 Sứ mệnh kinh doanh doanh nghiệp taxi công bố 36 Bảng 3.2 Mục tiêu phát triển doanh nghiệp taxi 38 Bảng 3.3 Các giá trị tuyên bố 39 Bảng 3.4 Hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp 40 Bảng 3.5 Quy định văn hóa giao tiếp ứng xử 41 Bảng 3.6 Xây dựng nội dung tài liệu sắc VHKD 45 Bảng 3.7 Xây dựng phong cách lãnh đạo 46 Bảng 3.8 Kết kiểm định độ tin cậy thang đo khảo sát 50 Bảng 3.9 Kết kiểm định phân tích nhân tố 52 Bảng 3.10 Ma trận xoay nhân tố 53 Bảng 3.11 Ma trận tương quan nhân tố 54 Bảng 3.12 Kết phân tích phương trình hồi quy 55 Bảng 3.13 Đánh giá triết lý kinh doanh 57 Bảng 3.14 Đánh giá thương hiệu 59 Bảng 3.15 Đánh giá văn hóa ứng xử 61 Bảng 3.16 Đánh giá văn hóa doanh nhân 63 Bảng 3.17 Đánh giá sắc văn hóa 65 ... dựng sắc văn hóa kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải taxi địa bàn Thái Nguyên 70 4.2 Giải pháp xây dựng sắc văn hóa kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải taxi địa bàn thành phố Thái Nguyên. .. PHÁP XÂY DỰNG BẢN SẮC VĂN HÓA KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI TAXI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 69 4.1 Quan điểm mục tiêu xây dựng sắc văn hóa kinh doanh cho doanh nghiệp. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯƠNG THỊ MẠNH ÂN ĐỨC XÂY DỰNG BẢN SẮC VĂN HÓA KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI TAXI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng bản sắc văn hóa kinh doanh cho các doanh nghiệp vận tải taxi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ), Xây dựng bản sắc văn hóa kinh doanh cho các doanh nghiệp vận tải taxi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay