Phát triển phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

118 40 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 12:14

Phát triển phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Phát triển phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Phát triển phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Phát triển phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Phát triển phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Phát triển phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Phát triển phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– DƯƠNG THỊ NGỌC ANH PHÁT TRIỂN PHƯƠNG THỨC THANH TỐN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– DƯƠNG THỊ NGỌC ANH PHÁT TRIỂN PHƯƠNG THỨC THANH TỐN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS HOÀNG THỊ THU THÁI NGUYÊN - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Phát triển phương thức tốn tín dụng chứng từ ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên” công trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực nguồn gốc rõ ràng Kết nghiên cứu trình bày luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Thái Nguyên, ngày… tháng…… năm 2017 Tác giả luận văn Dương Thị Ngọc Anh ii LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu thực luận văn, tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu, quý thầy trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến PGS TS Hoàng Thị Thu hướng dẫn tận tình, giúp đỡ tơi q trình học tập thực luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo ngân hàng, lãnh đạo phòng ban, anh chị cán cơng nhân viên, khách hàng ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình hồn thành luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè đồng nghiệp tận tình hỗ trợ, giúp đỡ suốt thời gian học tập nghiên cứu Kính mong nhận bảo, góp ý q thầy bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày… tháng……năm 2017 Tác giả luận văn Dương Thị Ngọc Anh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học luận văn Kết cấu luận văn Chương 1: SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN PHƯƠNG THỨC THANH TỐN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NHTM 1.1 Những vấn đề chung phương thức toán tín dụng chứng từ 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò phương thức tốn tín dụng chứng từ 1.1.2 Thư tín dụng 1.1.3 Quy trình tốn theo phương thức tốn tín dụng chứng từ 13 1.1.4 Lợi ích rủi ro cho bên tham gia thực phương thức tốn tín dụng chứng từ 15 1.2 Phát triển phương thức tốn tín dụng chứng từ NHTM 19 1.2.1 Quan điểm phát triển phương thức toán TDCT NHTM 19 1.2.2 Nội dung phát triển phương thức toán TDCT NHTM 20 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển phương thức toán TDCT 21 1.3 Kinh nghiệm thực tiễn để phát triển phương thức toán TDCT số NHTM 26 1.3.1 Kinh nghiệm thực tiễn số ngân hàng thương mại giới 26 1.3.2 Kinh nghiệm thực tiễn số NHTM Việt Nam 27 iv 1.3.3 Bài học kinh nghiệm để phát triển phương thức toán TDCT cho Vietinbank Thái Nguyên 29 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 31 2.2 Phương pháp nghiên cứu 31 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 31 2.2.2 Phương pháp phân tích thơng tin 33 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu đánh giá hoạt động phát triển phương thức toán TDCT 34 2.3.1 Các tiêu nghiên cứu theo quy mô 34 2.3.2 Các tiêu nghiên cứu theo chất lượng 35 Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NHTMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 37 3.1 Giới thiệu chung NHTMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên (Vietinbank Thái Nguyên) 37 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Vietinbank Thái Nguyên 37 3.1.2 Chức nhiệm vụ Vietinbank Thái Nguyên 38 3.1.3 cấu máy tổ chức Vietinbank Thái Nguyên 39 3.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh Vietinbank Thái Nguyên 44 3.2 Thực trạng phát triển phương thức toán TDCT Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên 54 3.2.1 sở pháp lý liên quan đến phương thức toán TDCT 54 3.2.2 Quy trình nghiệp vụ cụ thể phương thức toán TDCT Vietinbank Thái Nguyên 58 3.2.3 Thực trạng phát triển phương thức toán TDCT 65 3.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển toán TDCT Vietinbank Thái Nguyên 82 3.3.1 Các yếu tố khách quan 82 3.3.2 Các yếu tố chủ quan 84 v 3.4 Đánh giá chung phát triển phương thức toán TDCT Vietinbank Thái Nguyên 87 3.4.1 Kết đạt 87 3.4.2 Hạn chế nguyên nhân 88 Chương 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN PHƯƠNG THỨC THANH TỐN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 92 4.1 Định hướng phát triển phương thức TTQT Vietinbank Thái Nguyên 92 4.1.1 Định hướng phát triển hoạt động toán quốc tế 92 4.1.2 Định hướng phát triển phương thức toán TDCT 93 4.2 Giải pháp phát triển phương thức tốn TDCT NHTMCP Cơng Thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên 93 4.2.1 Hồn thiện quy trình giao dịch 93 4.2.2 Hiện đại hóa cơng nghệ TTQT ngân hàng 94 4.2.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 94 4.2.4 Nâng cao lực cạnh tranh 96 4.2.5 Đẩy mạnh công tác vấn khách hàng 96 4.2.6 Quản lý, kiểm tra kiểm soát hoạt động toán TDCT 97 4.3 Kiến nghị bên liên quan 98 4.3.1 Đối với Nhà nước 98 4.3.2 Đối với ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 99 4.3.3 Đối với ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 101 KẾT LUẬN 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 PHỤ LỤC 104 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Nguyên nghĩa Ký hiệu DN Doanh nghiệp Supplement To The Uniform Custom And Practice For eUCP 1.1 Documentary Credit For Electronic Presentation version 1.1, 2007 ICC - Bản phụ trương UCP xuất trình chứng từ điện tử ICC Phòng thương mại quốc tế International Standard Banking Practice Under Documentary ISBP Credit – Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế kiểm tra chứng từ theo L/C KH Khách hàng L/C Thư tín dụng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại 10 NHTW Ngân hàng trung ương 11 NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần 12 TDCT Tín dụng chứng từ 13 TTQT Thanh toán quốc tế 14 UCP Uniform Custom And Practice For Documentary Credit – Quy tắc thực hành thống Tín dụng chứng từ Uniform Rules For Bank To Bank Reimbursements Under 15 URR Documentary Credit - Quy tắc thống hoàn trả liên hàng theo L/C 16 17 Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Incoterms International Commerce Terms - Các điều khoản thương mại quốc tế vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thang đánh giá Likert 32 Bảng 3.1: Tình hình huy động vốn Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2014 – 2016 46 Bảng 3.2: Kết hoạt động cho vay Vietinbank Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2016 48 Bảng 3.3: Kết hoạt động toán Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2016 51 Bảng 3.4: Kết hoạt động khác Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2016 52 Bảng 3.5: Kết hoạt động kinh doanh Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2016 53 Bảng 3.6: So sánh tỷ trọng L/C Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2016 66 Bảng 3.7: Thu nhập từ hoạt động toán TDCT Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2014 – 2016 68 Bảng 3.8: So sánh loại L/C Vietinbank Thái Nguyên 69 Bảng 3.9: Tình hình tốn L/C nhập 69 Bảng 3.10: Tình hình toán L/C xuất 70 Bảng 3.11: Thị phần toán TDCT ngân hàng Thái Nguyên 71 Bảng 3.12: Số giao dịch L/C Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2014-2016 72 Bảng 3.13: Kết đánh giá sở vật chất khách hàng dịch vụ toán TDCT Vietinbank Thái Nguyên 74 Bảng 3.14: Kết đánh giá nhân viên ngân hàng khách hàng dịch vụ toán TDCT 76 Bảng 3.15: Kết đánh giá sản phẩm, chương trình khuyến khách hàng dịch vụ toán TDCT Vietinbank Thái Nguyên 77 Bảng 3.16: Kết khảo sát khách hàng chất lượng dịch vụ toán TDCT 79 viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ trình tự nghiệp vụ phương thức tín dụng chứng từ 14 Sơ đồ 3.1: cấu tổ chức Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên 40 ... THỨC THANH TỐN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 37 3.1 Giới thiệu chung NHTMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên (Vietinbank Thái Nguyên) ... Khách hàng L/C Thư tín dụng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại 10 NHTW Ngân hàng trung ương 11 NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần 12 TDCT Tín dụng chứng từ 13 TTQT Thanh. .. đến phương thức tốn tín dụng chứng từ ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên 3.2 Phạm vi nghiên cứu + Nội dung nghiên cứu: Phát triển phương thức tốn tín dụng chứng từ Vietinbank
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ), Phát triển phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay