Hoàn thiện công tác quản lý tài chính đối với các cơ sở giáo dục phổ thông công lập tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

129 44 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 12:06

Hoàn thiện công tác quản lý tài chính đối với các cơ sở giáo dục phổ thông công lập tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý tài chính đối với các cơ sở giáo dục phổ thông công lập tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý tài chính đối với các cơ sở giáo dục phổ thông công lập tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý tài chính đối với các cơ sở giáo dục phổ thông công lập tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý tài chính đối với các cơ sở giáo dục phổ thông công lập tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý tài chính đối với các cơ sở giáo dục phổ thông công lập tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý tài chính đối với các cơ sở giáo dục phổ thông công lập tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý tài chính đối với các cơ sở giáo dục phổ thông công lập tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý tài chính đối với các cơ sở giáo dục phổ thông công lập tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THÚY HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Chuyên ngành: QUẢN KINH TẾ Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THÚY HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: QUẢN KINH TẾ Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Thị Thúy Phương Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tất nội dung Luận văn hoàn toàn hình thành phát triển từ quan điểm cá nhân tơi, hướng dẫn khoa học PGS.TS Đỗ Thị Thúy Phương Các số liệu kết nghiên cứu Luận văn tốt nghiệp hoàn toàn trung thực, kết nghiên cứu chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học trước Thái Nguyên, tháng 02 năm 2018 Tác giả Dương Thị Phương Thúy ii LỜI CẢM ƠN Trong q trình thực Luận văn này, tơi nhận quan tâm giúp đỡ Quý Thầy Cô, bạn bè tập thể cán công nhân viên Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, Sở Tài tỉnh Thái Nguyên, sở giáo dục phổ thông công lập tỉnh Thái Nguyên Xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Đỗ Thị Thúy Phương, người hướng dẫn khoa học Luận văn, hướng dẫn tận tình giúp đỡ em mặt để hoàn thành Luận văn Xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy Khoa Quản Luật - Kinh tế, Khoa Sau đại học Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên hướng dẫn giúp đỡ em trình thực Luận văn Xin trân trọng cảm ơn vị lãnh đạo tập thể cán công nhân viên, đồng nghiệp cung cấp thông tin, tài liệu trao đổi ý kiến chun mơn q trình thực Luận văn Mặc dù thân cố gắng, nhiên hạn chế thời gian nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp q thầy bạn để luận văn hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 02 năm 2018 Tác giả Dương Thị Phương Thúy iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH x MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp luận văn Kết cấu, luận văn Chương 1: SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CƠNG TÁC QUẢN TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP 1.1 sở luận cơng tác quản tài sở giáo dục phổ thông công lập 1.1.1 Một số vấn đề luận sở giáo dục phổ thông công lập 1.1.2 Nguồn tài đầu tư cho sở giáo dục phổ thông công lập 11 1.1.3 Quản tài nhà nước sở giáo dục phổ thông công lập 14 1.1.5 Nhân tố ảnh hưởng tới cơng tác quản tài sở giáo dục phổ thông công lập 28 iv 1.2 sở thực tiễn cơng tác quản tài sở giáo dục phổ thông công lập học kinh nghiệm 31 1.2.1 Tỉnh Phú Thọ 32 1.2.2 Tỉnh Bắc Giang 33 1.2.3 Tỉnh Hải Dương 34 1.2.4 Bài học kinh nghiệm rút cơng tác quản tài sở giáo dục phổ thông công lập tỉnh Thái Nguyên 36 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 39 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 39 2.2 Phương pháp nghiên cứu 39 2.2.2 Phương pháp xử thông tin 40 2.2.3 Phương pháp phân tích thông tin 40 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 41 2.3.1 Nhóm tiêu khoản thu 42 2.3.2 Nhóm tiêu khoản chi 42 2.3.3 Nhóm tiêu chênh lệch thu - chi tài 43 Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC SỞ GIÁO DỤC PHỔ THƠNG CÔNG LẬP TỈNH THÁI NGUYÊN 44 3.1 Khái quát chung tỉnh Thái Nguyên sở giáo dục phổ thông công lập tỉnh Thái Nguyên 44 3.1.1 Giới thiệu chung tỉnh Thái Nguyên 44 3.1.2 Khái quát giáo dục phổ thông, sở giáo dục phổ thông công lập địa bàn tỉnh Thái Nguyên 46 3.2 Thực trạng công tác quản tài sở giáo dục phổ thông công lập tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014-2016 59 3.2.1 Bộ máy quản tài phân cấp quản tài sở giáo dục phổ thông công lập 59 v 3.2.2 Lập dự toán phân bổ ngân sách cho sở giáo dục phổ thông công lập tỉnh Thái Nguyên 60 3.2.3 Thực trạng cấp phát, tốn kinh phí NSNN cho sở giáo dục phổ thông công lập 64 3.2.4 Thực trạng quản nguồn thu sử dụng nguồn thu cho sở giáo dục phổ thông công lập tỉnh Thái Nguyên 65 3.2.5 Quy trình tốn, kiểm tra cơng tác thu, chi 73 3.3 Nhân tố ảnh hưởng tới cơng tác quản tài sở giáo dục phổ thông công lập 75 3.3.1 Nhân tố bên 75 3.3.2 Nhân tố bên 78 3.4 Đánh giá thực trạng công tác quản tài hoạt động giáo dục phổ thơng địa bàn tỉnh Thái Nguyên 81 3.4.1 Thành tựu công tác quản tài hoạt động giáo dục phổ thơng địa bàn tỉnh Thái Nguyên 81 3.4.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế cơng tác quản tài hoạt động giáo dục phổ thông địa bàn tỉnh Thái Nguyên 83 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế cơng tác quản tài hoạt động giáo dục phổ thông địa bàn tỉnh Thái Nguyên 84 Chương 4: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TỈNH THÁI NGUYÊN 87 4.1 Định hướng cơng tác quản tài sở giáo dục phổ thông công lập tỉnh Thái Nguyên thời gian tới 87 4.1.1 Quan điểm, mục tiêu phát triển giáo dục đào tạo tỉnh Thái Nguyên tầm nhìn đến năm 2030 87 4.1.2 Mục tiêu 88 4.1.2.1 Mục tiêu chung 88 vi 4.1.3 Định hướng công tác quản tài sở giáo dục phổ thông công lập 91 4.2 Giải pháp hoàn thiện cơng tác quản tài sở giáo dục phổ thông công lập tỉnh Thái Nguyên 91 4.2.1 Giải pháp 1: Hồn thiện phân cấp quản tài hoạt động sở giáo dục phổ thông công lập 93 4.2.2 Giải pháp 2: Giải pháp phân bổ ngân sách cho sở giáo dục phổ thông công lập 93 4.2.3 Giải pháp 3: Tăng cường quản nguồn thu sở giáo dục phổ thông công lập 98 4.2.4 Giải pháp 4: Đa dạng hóa nguồn lực tài cho sở giáo dục phổ thông công lập tỉnh Thái Nguyên 100 4.2.5 Giải pháp 5: Hoàn thiện chế kiểm tra toán 102 4.2.6 Giải pháp 6: Củng cố, nâng cao chất lượng công tác quản tài cho sở giáo dục phổ thông công lập 105 4.3 Kiến nghị 108 4.3.1 Kiến nghị với Bộ Giáo dục Đào tạo 108 4.3.2 Kiến nghị với UBND tỉnh Thái Nguyên 109 4.3.3 Kiến nghị với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên 109 4.3.4 Kiến nghị với Sở Tái chính, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên 109 KẾT LUẬN 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO 113 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ CBQL Cán quản GD Giáo dục GD&ĐT Giáo dục đào tạo GDPT Giáo dục phổ thông GV Giáo viên HĐND Hội đồng nhân dân HSBT Học sinh bán trú KTXH Kinh tế xã hội NSNN Ngân sách nhà nước PCGD Phổ cập giáo dục PTCS Phổ thông sở PTDTBT Phổ thông dân tộc bán trú THPT Trung học phổ thơng UBND Ủy ban nhân dân UNDP Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc XDCB Xây dựng viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Cấu trúc hệ thống giáo dục quốc dân Bảng 3.1: Quy mô trường, lớp học, học sinh hệ công lập GDPT công lập địa bàn tỉnh Thái Nguyên 47 Bảng 3.2: Số trường học sinh THPT độ tuổi 15-17 địa bàn tỉnh 48 Bảng 3.3: Hệ thống trường THPT tỉnh Thái Nguyên từ năm 2011 2016 49 Bảng 3.4: Chất lượng giáo dục THPT tỉnh Thái Nguyên qua năm 50 Bảng 3.5: Thống kê kết thi học sinh giỏi quốc gia giai đoạn 2011-2016 51 Bảng 3.6: Thống kê kết thi đỗ đại học, cao đẳng 51 Bảng 3.7: cấu giáo viên theo cấp học 52 Bảng 3.8: Cán quản lý, giáo viên nhân viên cấp THPT 54 Bảng 3.9: sở vật chất trường THPT tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2016 57 Bảng 3.10: Phân bổ giao dự toán ngân sách giáo dục năm năm 2017 63 Bảng 3.11: Nguồn ngân sách nhà nước cấp cho giáo dục công lập tỉnh Thái Nguyên 66 Bảng 3.12: Tổng hợp kinh phí từ nguồn NSNN cấp cho giáo dục THPT công lập tỉnh Thái Nguyên 69 Bảng 3.13 Khảo sát nhân tố bên ảnh hưởng đến cơng tác quản tài sở giáo dục công lập Thái Nguyên 75 Bảng 3.14 Đánh giá mức độ đáp ứng công tác quản tài sở giáo dục phổ thông công lập địa bàn tỉnh Thái Nguyên 80 ... Thái Nguyên 84 Chương 4: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TỈNH THÁI NGUYÊN 87 4.1 Định hướng công tác quản lý tài sở giáo dục. .. hướng công tác quản lý tài sở giáo dục phổ thông công lập 91 4.2 Giải pháp hoàn thiện cơng tác quản lý tài sở giáo dục phổ thông công lập tỉnh Thái Nguyên 91 4.2.1 Giải pháp 1: Hoàn. .. chi tài 43 Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TỈNH THÁI NGUYÊN 44 3.1 Khái quát chung tỉnh Thái Nguyên sở giáo dục phổ thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý tài chính đối với các cơ sở giáo dục phổ thông công lập tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ), Hoàn thiện công tác quản lý tài chính đối với các cơ sở giáo dục phổ thông công lập tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay