Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

111 48 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 12:03

Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯƠNG THỊ THU HUYỀN QUẢN THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Quản kinh tế THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯƠNG THỊ THU HUYỀN QUẢN THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN TIẾN LONG THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, Luận văn: "Quản thuế doanh nghiệp đầu trực tiếp nước địa bàn tỉnh Thái Nguyên" cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các nội dung nghiên cứu kết trình bày luận văn trung thực, rõ ràng Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình khác Thái Ngun, tháng 02 năm 2018 Tác giả Dương Thị Thu Huyền ii LỜI CẢM ƠN Được đồng ý Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế Quản trị Kinh doanh thầy giáo hướng dẫn TS Nguyễn Tiến Long, tiến hành thực đề tài: “Quản thuế doanh nghiệp đầu trực tiếp nước ngồi địa bàn tỉnh Thái Ngun” Tơi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo TS Nguyễn Tiến Long - người trực tiếp hướng dẫn nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế Quản trị Kinh doanh tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu, làm luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình ý kiến đóng góp thầy, giáo, bạn bè, đồng nghiệp gia đình trình làm Luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 02 năm 2018 Tác giả Dương Thị Thu Huyền iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Ý nghĩa khoa học, thực tiễn đề tài Bố cục luận văn Chương 1: CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 1.1 Cơ sở luận quản thuế doanh nghiệp đầu trực tiếp nước 1.1.1 Khái niệm đặc điểm thuế 1.1.2 Phân loại thuế 1.1.3 Vai trò thuế 1.1.4 Quản thuế 1.1.5 Quản thuế doanh nghiệp đầu trực tiếp nước 15 1.1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản thuế doanh nghiệp đầu trực tiếp nước 26 1.2 Kinh nghiệm quản thuế số nước giới số tỉnh Việt Nam 28 iv 1.2.1 Kinh nghiệm quản thuế nước giới 28 1.2.2 Kinh nghiệm quản thuế Việt Nam 29 1.2.3 Bài học cho quản thuế doanh nghiệp đầu trực tiếp nước Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 32 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 33 2.2 Phương pháp thu thập số liệu 33 2.3 Phương pháp xử số liệu 35 2.4 Phương pháp phân tích 36 2.5 Hệ thống tiêu phân tích 36 Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN 39 3.1 Khái quát tình hình tự nhiên - kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 39 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 39 3.1.2 Vị trí địa 39 3.1.3 Điều kiện, đặc điểm kinh tế - xã hội 40 3.2 Đặc điểm Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 41 3.2.1 Tổ chức máy Văn phòng Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 41 3.2.2 Đội ngũ cán công chức Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 43 3.2.3 Cơ cấu tổ chức phận quản thu thuế 44 3.3 Thực trạng quản thuế doanh nghiệp đầu trực tiếp nước tỉnh Thái Nguyên 53 3.3.1 Thực trạng thu thuế doanh nghiệp đầu trực tiếp nước Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 53 3.3.2 Tình hình thu ngân sách từ khối doanh nghiệp đầu trực tiếp nước 56 v 3.3.3 Thực trạng quản thuế doanh nghiệp đầu trực tiếp nước tỉnh Thái Nguyên 59 3.3.4 Tổ chức quản thuế doanh nghiệp đầu trực tiếp nước Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 62 3.4 Đánh giá chung quản thuế doanh nghiệp đầu trực tiếp nước Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 73 3.4.1 Những kết qủa đạt 73 3.4.2 Tồn tại, hạn chế nguyên nhân 75 Chương 4: MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN 80 4.1 Mục tiêu, yêu cầu đặt quản thuế doanh nghiệp đầu trực tiếp nước Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 80 4.1.1 Mục tiêu 80 4.1.2 Yêu cầu 81 4.2 Định hướng giải pháp hoàn thiện quản thuế doanh nghiệp đầu trực tiếp nước Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 81 4.2.1 Định hướng 81 4.2.2 Giải pháp hoàn thiện quản thuế doanh nghiệp đầu trực tiếp nước Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 83 4.3 Kiến nghị 88 4.3.1 Kiến nghị với Bộ Tài Chính Tổng cục Thuế 88 4.3.2 Đối với Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 91 4.3.3 Kiến nghị với UBND tỉnh Thái Nguyên 92 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC 97 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CNTT : Công nghệ thông tin CQT : Cơ quan thuế FDI : Đầu trực tiếp nước GTGT : Giá trị gia tăng MST : Mã số thuế NNT : Người nộp thuế NSNN : Ngân sách Nhà nước TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TTĐB : Tiêu thụ đặc biệt TMS : Quản thuế tập trung UBND : Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Danh sách chọn doanh nghiệp điều tra 34 Bảng 3.1: Trình độ chun mơn cán bộ, công chức Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2016 43 Bảng 3.2: Tình hình thu hút FDI phân theo đối tác năm 2016 54 Bảng 3.3: Tình hình thu NSNN giai đoạn 2014-2016 Cục thuế tỉnh Thái Nguyên 57 Bảng 3.4: Tình hình cấp MST cho doanh nghiệp FDI địa bàn tỉnh Thái Nguyên 63 Bảng 3.5 Tình hình kiểm tra hồ sơ khai thuế doanh nghiệp FDI Cục thuế tỉnh Thái Nguyên 65 Bảng 3.6 Số liệu tra thuế doanh nghiệp đầu nước địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014-2016 67 Bảng 3.7 Tổng hợp nợ thuế DN có vốn ĐTNN 70 Bảng 3.8 Hoàn thuế doanh nghiệp FDI Cục thuế tỉnh Thái Nguyên 72 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Sơ đồ 3.1 Cơ cấu máy Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 42 Biểu đồ 3.1 Trình độ chuyên môn cán bộ, công chức Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2016 43 Sơ đồ 3.2: Quy trình thu thuế doanh nghiệp đầu trực tiếp nước Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 62 ... doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước 56 v 3.3.3 Thực trạng quản lý thuế doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước tỉnh Thái Nguyên 59 3.3.4 Tổ chức quản lý thuế doanh nghiệp đầu tư. .. luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 1.1 Cơ sở lý luận quản lý thuế doanh nghiệp đầu tư trực tiếp. .. 44 3.3 Thực trạng quản lý thuế doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước tỉnh Thái Nguyên 53 3.3.1 Thực trạng thu thuế doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 53 3.3.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ), Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay