Quản lý tài sản công trong các cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

124 43 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 11:48

Quản lý tài sản công trong các cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý tài sản công trong các cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý tài sản công trong các cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý tài sản công trong các cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý tài sản công trong các cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)vvvvQuản lý tài sản công trong các cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ––––––––––––––––––––––––––––––– DƯƠNG THỊ THÚY HẰNG QUẢN TÀI SẢN CÔNG TRONG CÁC QUAN THUỘC UBND HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ––––––––––––––––––––––––––––––– DƯƠNG THỊ THÚY HẰNG QUẢN TÀI SẢN CÔNG TRONG CÁC QUAN THUỘC UBND HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS Ngô Thị Hương Giang THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, chưa công bố nơi nào, số liệu sử dụng luận văn thông tin xác thực Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Thái Nguyên, tháng 12 năm 2017 Tác giả luận văn Dương Thị Thúy Hằng ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Ngô Thị Hương Giang, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, giáo khoa Kinh tế, khoa Sau Đại học - Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên Đại học Thái Nguyên đóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp đỡ trình nghiên cứu, hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tới Ban lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp, tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Do thân nhiều hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo bạn Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 12 năm 2017 Tác giả luận văn Dương Thị Thúy Hằng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đóng góp luận văn Bố cục luận văn Chương 1: SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TÀI SẢN CÔNG TẠI CÁC QUAN THUỘC UBND CẤP HUYỆN 1.1 sở luận quản tài sản công quan thuộc UBND cấp huyện 1.1.1 UBND cấp huyện quan thuộc UBND cấp huyện 1.1.2 Tài sản cơng quan hành Nhà nước 1.1.3 Quản tài sản công quan hành Nhà nước 17 1.2 Kinh nghiệm quản TSC nước, nước học rút cho huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 23 1.2.1 Kinh nghiệm quản TSC nước 23 1.2.2 Kinh nghiệm quản TSC số địa phương Việt Nam 25 1.2.3 Bài học rút quản TSC cho quan thuộc UBND huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 28 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 30 iv 2.2 Phương pháp nghiên cứu 30 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 30 2.2.2 Phương pháp xử số liệu 32 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 32 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 33 2.3.1 Nhóm tiêu phản ánh tình hình tài sản cơng 33 2.3.2 Nhóm tiêu phản ánh thực trạng quản tài sản công quan thuộc UBND huyên 34 Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN TÀI SẢN CÔNG TRONG CÁC QUAN THUỘC UBND HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN 35 3.1 Khái quát huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 35 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 35 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 36 3.1.3 UBND huyện quan thuộc UBND huyện Phú Bình 39 3.2 Thực trạng tài sản công quan thuộc UBND huyện Phú Bình 42 3.2.1 Tình hình tài sản cơng Văn phòng UBND huyện quản 49 3.2.2 Tình hình tài sản cơng phòng Tài - Kế hoạch huyện quản 52 3.2.3 Tình hình tài sản cơng phòng Nơng nghiệp & PTNT huyện quản 54 3.2.4 Tình hình tài sản cơng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện quản 56 3.2.5 Tình hình tài sản cơng phòng Tài ngun - Mơi trường huyện quản 58 3.3 Thực trạng quản tài sản công quan thuộc UBND huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 61 3.3.1 Thực trạng thực nguyên tắc quản tài sản công quan thuộc UBND huyện Phú Bình 61 3.3.2 Thực trạng thực nội dung quản tài sản công quan thuộc UBND huyện Phú Bình 65 v 3.4 Đánh giá chung quản tài sản cơng quan thuộc UBND huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 80 3.4.1 Những kết đạt 80 3.4.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế 81 Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TÀI SẢN CÔNG TẠI CÁC QUAN THUỘC UBND HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN 87 4.1 Định hướng, mục tiêu hoàn thiện quản tài sản công quan thuộc UBND huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 87 4.2 Giải pháp hồn thiện quản tài sản cơng quan thuộc UBND huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 91 4.2.1 Hoàn thiện chế độ phân cấp quản nhà nước tài sản công 91 4.2.2 Nghiên cứu ban hành chế độ khen thưởng tổ chức, cá nhân thành tích việc thực quản TSC 93 4.2.3 Tăng cường sử dụng thành tựu khoa học công nghệ quản TSC 94 4.2.4 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản TSC 95 4.2.5 Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực chế, sách quản TSC 97 4.3 Kiến nghị 101 4.3.1 Kiến nghị Trung ương 101 4.3.2 Kiến nghị tỉnh Thái Nguyên 102 KẾT LUẬN 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 PHỤ LỤC 107 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐS : Bất động sản CQHC : quan hành CQNN : quan nhà nước ĐVSN : Đơn vị nghiệp HCNN : Hành nhà nước HĐND : Hội đồng nhân dân KCN : Khu công nghiệp NSNN : Ngân sách nhà nước PTNT : Phát triển nông thôn QLNN : Quản nhà nước TSC : Tài sản công TSCĐ : Tài sản cố định TSNN : Tài sản nhà nước UBND : Ủy ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Tổng hợp tài sản nhà nước khu vực HCNN huyện Phú Bình từ năm 2014 đến 31/12/2016 45 Bảng 3.2 Thực trạng sử dụng đất đai quan hành huyện Phú Bình giai đoạn 2014-2016 47 Bảng 3.3 Tình hình sử dụng đất Văn Phòng UBND huyện Phú bình giai đoạn 2014-2016 49 Bảng 3.4 Tổng hợp phương tiện lại Văn phòng UBND huyện Phú Bình tính từ năm 2014 đến 31/12/2016 50 Bảng 3.5 Tổng hợp máy móc thiết bị Văn phòng UBND huyện Phú Bình tính từ năm 2014 đến 31/12/2016 51 Bảng 3.6 Tình hình sử dụng đất Phòng Tài - Kế hoạch huyện Phú Bình giai đoạn 2014-2016 52 Bảng 3.7 Tổng hợp phương tiện lại Phòng Tài - Kế hoạch huyện Phú Bình tính từ 2014 đến 31/12/2016 53 Bảng 3.8 Tổng hợp máy móc thiết bị Phòng Tài - Kế hoạch huyện Phú Bình tính từ năm 2014 đến 31/12/2016 53 Bảng 3.9.Tình hình sử dụng đất Phòng Nơng nghiệp & PTNT huyện Phú Bình từ năm 2014 đến năm 2016 54 Bảng 3.10 Tổng hợp phương tiện lại Phòng Nơng nghiệp & PTNT huyện Phú Bình tính từ năm 2014 đến 31/12/2016 55 Bảng 3.11 Tổng hợp máy móc thiết bị Phòng Nơng nghiệp & PTNT huyện Phú Bình tính từ năm 2014 đến 31/12/2016 55 Bảng 3.12 Tình hình sử dụng đất Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phú Bình từ năm 2014 đến năm 2016 56 Bảng 3.13 Tổng hợp phương tiện lại phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phú Bình tính từ năm 2014 đến 31/12/2016 57 viii Bảng 3.14 Tổng hợp máy móc thiết bị phòng Kinh tế -Hạ tầng huyện Phú Bình tính từ năm 2014 đến 31/12/2016 57 Bảng 3.15 Tình hình sử đất Phòng Tài ngun -Mơi trường huyện Phú Bình từ năm 2014 đến năm 2016 58 Bảng 3.16 Tổng hợp phương tiện lại Phòng Tài ngun - Mơi trường huyện Phú Bình tính từ năm 2014 đến 31/12/2016 59 Bảng 3.17 Tổng hợp máy móc thiết bị Phòng Tài ngun - Mơi trường huyện Phú Bình tính từ năm 2014 đến 31/12/2016 60 Bảng 3.18 Nguồn hình thành tài sản UBND huyện Phú Bình từ năm 2014 đến năm 2016 65 Bảng 3.19 Kết đầu tư trụ sở làm việc UBND huyện Phú Bình giai đoạn 2014 -2016 66 Bảng 3.20 Kết đầu tư phương tiện lại thuộc UBND huyện Phú Bình giai đoạn 2014 -2016 67 Bảng 3.21 Kết điều tra công tác tra, kiểm tra q trình khai thác, sử dụng tài sản cơng 68 Bảng 3.22 Tình hình sai phạm sử dụng TSC quan thuộc UBND huyện Phú Bình 69 Bảng 3.23 Bảng tài sản cơng thuộc UBND huyện Phú Bình giai đoạn 2014 -2016 70 Bảng 3.24 Kết điều tra việc đầu tư, mua sắm tài sản công quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình 71 Bảng 3.25 Kết điều tra việc đầu tư, mua sắm TSC theo quy định tiêu chuẩn, định mức UBND huyện Phú Bình 71 Bảng 3.26 Kết điều tra nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quản lý, sử dụng TSC quan hành nhà nước 72 Bảng 3.27 Kết điều tra hiệu sử dụng TSC UBND huyện Phú Bình 73 ... trạng quản lý tài sản công quan thuộc UBND huyên 34 Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TRONG CÁC CƠ QUAN THUỘC UBND HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN 35 3.1 Khái quát huyện. .. cục luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI CÁC CƠ QUAN THUỘC UBND CẤP HUYỆN 1.1 Cơ sở lý luận quản lý tài sản công quan thuộc UBND cấp huyện ... quản lý 58 3.3 Thực trạng quản lý tài sản công quan thuộc UBND huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 61 3.3.1 Thực trạng thực nguyên tắc quản lý tài sản công quan thuộc UBND huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý tài sản công trong các cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ), Quản lý tài sản công trong các cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay