Tập hợp các thao tác trên file mbm

26 52 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 11:45

Tập hợp thao tác file *MDB viết CLB VB Mục lục Ghi chú: link sau khơng tự động viết cho 10 link 1- Mở tập tin XXX.mdb không mật 2- Mở tập tin Tinhluong.mdb có mật 3- Các cần khai trước duyệt tables 4- Duyệt Tables http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942#p24277 Bài sửa anh HoangThu1974 http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24285 AddNew Update http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24318 6- Đường dẫn tương đối file *.mdb http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24321 7- Mở lúc nhiều tables http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24338 8- Cách lấy CSDL Access có password từ máy khác http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24339 9- Cấu trúc vòng lặp: Do While loop duyệt recordset http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24340 10- Nối liệu từ nhiều bảng Access2000? http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24358 11- Nhanh truy xuất CSDL http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24359 12- Tạo file MDB code http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24367 13- Tạo field table tồn http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24374 14- Các thông số cho định dạng field tạo http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24386 15- Tạo Table kèm fields http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24387 16- Xóa field http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24388 17- Lưu ý Reference Object http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24394 18- Xóa tồn Records, Table fields trống rỗng: http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24428 19- Xóa ln Table, Dùng Access 19- Xóa Table, Dùng ADODB http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=0#p24429 20- Lệnh Find ADODB http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p24439 21- Làm ADODB.Recordset không cho mở giá trị NULL? http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p24443 22- Tạo khóa (primary key index key), thường sử dụng bạn muốn tạo csdl, table =code (xem thêm viết tạo table hoangthu1974) http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p24479 23- Bài tập Tính điểm chênh lệch ngày http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p24504 24- Tìm Database với mệnh đề WHERE http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p24553 25- Làm để kết nối đến sở liệu Server http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p24574 26- Datagird có để đặt Setfocus cho ô ? http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p24685 27- Export liệu từ excell vào access VB6 a- Chuyển file liệu Excel sang file Access b- Access qua Excel http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p24770 28- Truy xuất ghi thứ 20 database http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p24773 29- Câu lệnh SQL vb http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p24894 30- Datagrid dùng câu lệnh kết nối http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p24896 31- Lỗi kết nối CSDL Access http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p24897 32- Xử lý lỗi http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p25068 33- Lỗi gọi hàm thư viện http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p25069 34- Hỏi cách xem cấu trúc database SQL VB http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p25070 Bài viết anh HoangThu1974 Add ActiveX http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p25093 35- Hỏi cách đọc CSDL master SQL http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=20#p25141 36- Dùng lệnh Find với nhiều điều kiện http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=40#p25189 37- Kỹ thuật truy xuất nhanh CSDL http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=40#p25212 38- Hiển thị nhanh dòng đầu table kết nối http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=40#p25259 39- Điều chỉnh độ rộng cột liệu MsFlexGrid tạo màu khác cho dòng liệu http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=40#p25265 40- Giải thích dùm câu báo lỗi VB: Parameters Xephang has no default valid http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=40#p25321 41- Thu nhỏ tập tin MDB http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=40#p25358 42- Lỗi Update CSDL Xem thêm để rút kinh nghiệm http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=40#p25379 43- TextBox thể giá trị record click vào hàng dataGrid http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=40#p25380 44- Chọn n ghi cuối Danh sách không xếp! http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=40#p25381 45- Tự động thêm, xố dòng CSDL http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=40#p25405 46- Phân tích câu lệnh kết nối truy xuất liệu http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=40#p25424 47- Bắc buộc dùng sau câu truy vấn "SELECT ": Do While not Recordset.EOF? http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=60#p25493 48- Tài liệu học tập tiếng Việt: Đối tượng liệu ActiveX http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=60#p25579 49- Cách lưu dấu (') sql server từ VB6 50- Định dạng khổ giấy Report nằm ngang? http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=60#p25683 51- Truy vấn biến đổi Field http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=60#p25751 52- cách sử dụng câu truy vấn "select" chọn date ? 53- "Runtime 3021: error Either EOF and BOF is true,or current record has been deleted http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=60#p25998 54- Truy vấn nhiều Table http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=60#p26022 55- Adodc1.Recordset.Filter không làm việc http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=60#p26199 56- DataGrid báo lỗi: Run-time error '7004' The Rowset is not bookmarkable http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=60#p26208 57- Tạo Table tạm thời http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=60#p26313 58- Đánh số thứ tự DataReport http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=60#p26335 59- Hiệu chỉnh Records Field http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=60#p26754 60- Kết nối CSDL dùng Recordset, không dùng Connection! http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=60#p26762 Bài viết xuanquy_th Set Control.DataSource http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=80#p27095 Bài viết thuytrang2542000 giải thích http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=80#p27113 61-Link textbox với Recordset code http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=80#p27119 Bài viết TTD hướng dẫn lập trình CSDL http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=80#p27173 62- Xác định field autonumber field (primary) key http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=80#p27244 63- Sắp xếp cột ASC hay DESC chọn TOP http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=80#p27272 Bài viết xuanquy_th Xác định field autonumber field (primary) key http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=80#p27306 http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=80#p27313 63b- Function tồn vẹn tìm Primary Key ID Autonumber http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=80#p27333 64- SQL Tutorial (Tiếng Anh) http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=80#p27491 http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3942&start=80#p27546 http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=100#p27604 http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=100#p27935 http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=100#p28177 chuyển tác ( Transactions) http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=100#p27832 65- Thiết kế Report http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=100#p28425 66- Lỗi Update http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=100#p28426 67- Xếp hạng đồng điểm vb http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=100#p28427 68- Lệnh tìm kiếm SQL: Like http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=100#p28428 69- code tính điểm trung bình vb http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=100#p28429 70- Trị RecordCount liên quan trỏ http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=100#p28433 Bài viết manhtung mở kết nối c# trả tất bảng file access http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=100#p28436 Bài viết manhtung hàm export data to excel C# http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=100#p28437 72- Liệt kê liệu trùng khóa vb6 http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=120#p28439 73- Tạo Datareport lọc liệu từ nhiều bảng http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=120#p28441 Bài viết nhầm ngày http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=120#p28453 74- Làm để lấy record bị trùng ? http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=120#p28468 75- file CSDL thích hợp VB6? http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=120#p28472 Tránh nhầm ngày tháng http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=120#p28482 project STT DataReport http://caulacbovb.com/forum/download/file.php?id=3588 76- Kết nối đến CSDL Internet http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=120#p28773 77- DataReport không cập nhật http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=120#p28775 78- Nhập Dữ liệu không trùng http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=120#p28776 79- Lổi truy xuất Table có dạng ký tự đặc biệt http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=120#p28777 80- lỗi syntax error lẹnh update Không đặt tên Field với chữ 'NO' http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=140#p28955 Bài viết thuytrang2542000 hướng dẫn cài đặt SQL 2000 http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=140#p29065 81- ADO Field Object Type Property http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=140#p29302 82- xác định Field Type http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=140#p29387 83- Vài điều nhắc lập CSDL http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=140#p29402 84- Thắc mắc tạo Relationship thiết kế Database http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=140#p29404 85- tập Date http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=140#p29452 86- Khai báo, mở đóng kết nối http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=140#p29509 87- Lỗi Run-time error '3021' Either BOF or EOF is true http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=160#p29866 88- Chức tìm kiếm Data1 http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=160#p29939 89- Thắc Mắc Về Vòng Lặp For http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=160#p29940 90- VB6.0 kiểm tra Table Access đóng hay mở ? http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=160#p29974 91- Xuất liệu từ datagrid excel http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=160#p29977 92- câu lệnh Select case với mẫu tin có giá trị Null http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=160#p29978 93- Vị trí dòng thú i datagrid ? http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=160#p29979 94- hỏi lưới datagrid http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=160#p29986 95- Kỹ thuật ghi hình vào file MDB load hình từ MDB Picture1 http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=160#p29988 96- Giới thiệu Function Coalesce http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=160#p30116 Project minh họa ghi hình vào file MDB http://caulacbovb.com/forum/download/file.php?id=3815 http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=180#p31517 107- Chỉ lên Datagrid vài trường http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=180#p31518 108- Tối ưu trường (định dạng Field) http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=180#p32224 109- Project mẫu dùng ADODC http://caulacbovb.com/forum/download/file.php?id=4033 110- Project mẫu dùng ADODB http://caulacbovb.com/forum/download/file.php?id=4053 Kiểm tra trùng record field khóa http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=30&p=32486#p32480 Giới hạn Update Recordset http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=30&p=32486#p32486 Bài viết lệnh chạy Query http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=200#p32405 xuanquy_th bổ sung http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php? f=7&t=3942&start=200#p32410 1- Mở tập tin XXX.mdb không mật Mã: Chọn tất Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection") 'Kho'i tao kêt nôiobjConnection.Open "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & "Data Source = XXX.mdb" 2- Mở tập tin Tinhluong.mdb có mật Mã: Chọn tất Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection") 'Kho'i tao kêt nôiobjConnection.Open "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & "Data Source =" & App.Path & "\Tinhluong.mdb;" & _ "Persist Security Info=False;" & _ OLEDB:Database Password =thuytrang" "Jet Dùng Data1: gửi xuanquy_th vào ngày Thứ 21/12/2007 7:36 am Mã: Chọn tất Global DLieu As DatabaseSet DLieu = OpenDatabase("C:\QLBN.mdb", False, False, ";PWD=PassWord")Set Data1.RecordSet=DLieu.OpenRecordSet("Select * From tblName") gửi thuat vào ngày Chủ nhật 24/02/2008 6:52 pm Mã: Chọn tất With Data1.DatabaseName = App.Path & "\Data.mdb".RecordSource = "TB_Ho".Connect = ";Pwd=thuat;".RefreshEnd With 3- Các cần khai trước duyệt tables: hiểu! CursorTypeEnum Values: Mã: Chọn tất Const adOpenUnspecified = -1Const adOpenForwardOnly = 0Const adOpenKeyset = 1Const adOpenDynamic = 2Const adOpenStatic = LockTypeEnum Values: Mã: Chọn tất Const adLockUnspecified = -1Const adLockReadOnly = 1Const adLockPessimistic = 2Const adLockOptimistic = 3Const adLockBatchOptimistic = CommandTypeEnum Values: Mã: Chọn tất Const adCmdUnspecified = -1Const adCmdText = 1Const adCmdTable = 2Const adCmdStoredProc = 4Const adCmdUnknown = 8Const adCmdFile = 256Const adCmdTableDirect = 512 ExecuteOptionEnum Values: Mã: Chọn tất Const adOptionUnspecified = -1Const adAsyncExecute = 16Const adAsyncFetch = 32Const adAsyncFetchNonBlocking = 64Const adExecuteNoRecords = 128Const adExecuteStream = 256Const adExecuteRecord = 512 EventStatusEnum Values: Mã: Chọn tất Const adStatusOK = 1Const adStatusErrorsOccurred = 2Const adStatusCantDeny = 3Const adStatusCancel = 4Const adStatusUnwantedEvent = 4- Duyệt Tables: Duyệt TableYYY Mã: Chọn tất Set objRecordSet = CreateObject("ADODB.RecordSet") 'Kho'i tao môt bô duyêt Records' y khai ha`ng sô sau adOpenStatic, adLockOptimisticobjRecordSet.Open "SELECT * FROM TableYYY", objConnection, adOpenStatic, adLockOptimistic'Duyêt qua Recorset: Goi hàng di chuyên Ðên hàng ci cùngobjRecordSet.MoveFirst'Ngang Ðây, ta có thê biet sơ luong record:MsgBox objRecordSet.RecordCount'Bat Ðâu duyêt recordDo Until objRecordSet.EOF' Làm viêc o' Ðây dut Recorset: Ví du: MsgBox Item("ComputerName")MsgBox objRecordSet.Fields.Item("ComputerName")'Nêu mn, xóa record, updateobjRecordSet.Delete'objRecordSet.Update '< Ðu`ng nên Ðê o Ðây, mà Ðê ngoai vòng lap' .objRecordSet.MoveNextLoopobjRecordSet.Update'Ðóng kêt nôiobjRecordSet.CloseobjConnection.Close Duyệt Tables: Duyệt TableYYY Set objRecordSet = CreateObject("ADODB.RecordSet") 'Kho'i tao môt bô duyêt Records ' y khai ha`ng sô sau adOpenStatic, adLockOptimistic objRecordSet.Open "SELECT * FROM TableYYY", objConnection, adOpenStatic, adLockOptimistic 'Duyêt qua Recorset: Goi hàng di chuyên Ðên hàng cuôi objRecordSet.MoveFirst 'Ngang Ðây, ta có thê biet sơ luong record: MsgBox objRecordSet.RecordCount 'Bat Ðâu duyêt record Do Until objRecordSet.EOF ' Làm viêc o' Ðây duyêt Recorset: Ví du: MsgBox Item("ComputerName") MsgBox objRecordSet.Fields.Item("ComputerName") 'Nêu mn, xóa record, update objRecordSet.Delete 'objRecordSet.Update '< Ðu`ng nên Ðê o Ðây, mà Ðê ngoai vòng lap ' objRecordSet.MoveNext Loop objRecordSet.Update 'Ðóng kêt nơi objRecordSet.Close objConnection.Close Set objRecordSet = CreateObject("ADODB.RecordSet") 'Kho'i tao môt bô duyêt Records ' y khai ha`ng sô sau adOpenStatic, adLockOptimistic 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 objRecordSet.Open "SELECT * FROM TableYYY", objConnection, adOpenStatic, adLockOptimistic 'Duyêt qua Recorset: Goi hàng di chuyên Ðên hàng cuôi 'objRecordSet.MoveFirst < Chỗ đổi If Not objRecordSet.BOF And objRecordSet.RecordCount > Then objRecordSet.MoveFirst 'Để tránh trường hợp Recordset rỗng, báo lỗi 'Ngang Ðây, ta có thê biet sơ luong record: MsgBox objRecordSet.RecordCount 'Bat Ðâu duyêt record Do Until objRecordSet.EOF 'Tương tự Do While Not objRecordSet.EOF 'nhưng duyệt hết Recordset, nên dùng vòng lặp While Wend để tăng tốc độ xử lý DoEvents '< Thêm để chống treo chương trình nhiều record ' Làm viêc o' Ðây duyêt Recorset: Ví du: MsgBox Item("ComputerName") MsgBox objRecordSet.Fields.Item("ComputerName") 'Nêu mn, xóa record, update objRecordSet.Delete 'objRecordSet.Update '< Ðu`ng nên Ðê o Ðây, mà Ðê ngoai vòng lap ' objRecordSet.MoveNext Loop objRecordSet.Update 'Ðóng kêt nơi objRecordSet.Close objConnection.Close AddNew Update Mã: Chọn tất objRecordSet.Open "SELECT * FROM TableYYY", objConnection, adOpenStatic, adLockOptimistic ' Ðã khai báo o' trên, viêt tiêp 'Goi phuong thu'c AddNew objRecordSet.AddNew 'Câu trúc: objRecordSet("Field Name") = "Field Value" ' nghia tai field "Category" ghi thêm record "Quán Net" objRecordSet("Category") = "Quán Net" objRecordSet("ComputerName") = "Máy A1" 'tuong tu' nhu' 10 objRecordSet("RecordNumber") = "12" 11 objRecordSet("TimeWritten") = "12:30" 12 objRecordSet("UserName") = "Khách" 13 14 'Goi phuong thu'c Update 15 objRecordSet.Update o0o truongphu o0o Ghé thăm: Chuyện Linh Tinh truongphu VIP Bài viết: 4692 Ngày tham gia: Chủ nhật 04/11/2007 10:57 am Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa Đã cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 431 lần Đầu trang • • • Re: Các câu hỏi trả lời liên quan đến file *.MDB gửi truongphu » Thứ 30/10/2008 6:44 pm 6- Đường dẫn tương đối file *.mdb đường dẫn tương đối, nghĩa đường dẫn tính từ project Ví dụ: Mã: Chọn tất cn.ConnectionString = "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 ;" & _ "Data Source =" & App.Path & "\Tinhluong.mdb;" & _ "Persist Security Info=False;" & _ "Jet OLEDB:Database Password =thuytrang" Cụ thể code code trên, đường dẫn App.Path & "\Tinhluong.mdb App.Path vị trí bất kỳ, "tương đối" Rất tiện phải khơng? a- Câu viết gọn chút: Mã: Chọn tất cn.ConnectionString = "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 ;" & _ "Data Source = Tinhluong.mdb;" & _ "Persist Security Info=False;" & _ "Jet OLEDB:Database Password =thuytrang" b- Trong số trường hợp, chương trình nằm trực tiếp ổ đĩa mà không Folder, câu "Data Source =" & App.Path & "\Tinhluong.mdb;" bị sai đường dẫn Để tổng quát hóa trường hợp nêu trên, ta phải ghi dài chút: Mã: Chọn tất Dim Path$: Path=App.Path If Right(Path, 1) "\" Then Path = Path & "\" cn.ConnectionString = "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 ;" & _ "Data Source =" & Path & "Tinhluong.mdb;" & _ "Persist Security Info=False;" & _ "Jet OLEDB:Database Password =thuytrang" c- Nói thêm cho rõ: * Nếu DataSource nằm folder với chương trình, ta ghi: > Mã: Chọn tất "Data Source = Tinhluong.mdb;" * Nếu DataSource nằm folder, mà Folder nằm chương trình, ta ghi: -> Mã: Chọn tất Dim Path$: Path=App.Path If Right(Path, 1) "\" Then Path = Path & "\" "Data Source =" & Path & "Tên Folder\Tinhluong.mdb;" 7- Mở lúc nhiều tables Mã: Chọn tất 10 11 Const adOpenStatic = Const adLockOptimistic = 'Tâp tin db1.mdb có Table1, Table2, table3 có du liêu môi Table Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection") Set objRecordSet = CreateObject("ADODB.Recordset") Set objRecordSet2 = CreateObject("ADODB.Recordset") Set objRecordSet3 = CreateObject("ADODB.Recordset") objConnection.Open "Provider= Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; " & "Data Source=db1.mdb" objRecordSet.Open "SELECT * FROM Table1", objConnection, adOpenStatic, adLockOptimistic 12 objRecordSet.MoveFirst 13 9- Cấu trúc vòng lặp: Do While loop duyệt recordset gửi longtep vào ngày Thứ 25/10/2008 8:30 pm Mã: Chọn tất Do While Not rs.EOF A(n) = rs.Fields("HOVATEN") n=n+1 Loop 10- Nối liệu từ nhiều bảng Access2000? gửi thanhlv vào ngày Thứ 25/08/2007 12:22 am cách nối DL bản,nguồn pcworld.com.vn Nếu lập trình VB 6.0, bạn dùng đối tượng ADO để truy xuất database cho dễ dàng độ tin cậy cao Các đối tượng ADO thường dùng Connection, Recordset, Command Sau qui trình điển hình để xây dựng ứng dụng VB copy liệu từ table database sang database khác: Để đoạn code VB độc lập với công nghệ database mà truy xuất, bạn định nghĩa DSN (Data Source Name) kết hợp với database cần truy xuất: database chứa table nguồn database chứa table đích Để định nghĩa DSN kết hợp với database, từ Windows, bạn vào Control Panel.Administrative Tools.Datasource (ODBC) Chạy VB, tạo project quản lý ứng dụng dạng "Standard EXE" Sau Form trống tạo ra, bạn thiết kế trực quan form có dạng sau: Hãy đặt tên cho textbox txtTable, txtDSN1, txtDSN2 Đặt tên cho Button btnStart Nhấn kép chuột vào button Start để tạo thủ tục xử lý kiện Click cho nó, cửa sổ soạn code hiển thị Chọn menu Projects.References, duyệt tìm chọn mục "Microsoft ActiveX Data Objects 2.x Library" nhấn button Ok để "add" thư viện chứa đối tượng ADO vào Project ứng dụng Viết thủ tục xử lý Click chuột cho button Start sau: Mã: Chọn tất 'Thủ tục xử lý Click chuột vào button Start Private Sub btnStart_Click() 'Khai báo biến cần dùng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Dim Connection1 As ADODB.Connection Dim Connection2 As ADODB.Connection Dim Command1 As ADODB.Command Dim Command2 As ADODB.Command Dim RecordSet1 As ADODB.Recordset Dim RecordSet2 As ADODB.Recordset Dim strSQL As String Dim strBuf As String 'Tạo connection tới database nguồn Set Connection1 = New ADODB.Connection Connection1.Open "DSN=" & txtDSN1.Text 'Tạo recordset chứa data table nguồn Set RecordSet1 = New ADODB.Recordset RecordSet1.Open txtTable.Text, Connection1, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdTable 'Tạo connection tới database đích Set Connection2 = New ADODB.Connection Connection2.Open "DSN=" & txtDSN2.Text 'Tạo command làm việc với database đích Set Command2 = New ADODB.Command Command2.ActiveConnection = Connection2 'xây dựng SQL tạo Table đích strSQL = "CREATE TABLE " & txtTable.Text & "(" 'duyệt tìm field table nguồn fStart = For Each fld In RecordSet1.Fields 'tìm tên kiểu field Select Case fld.Type Case strBuf = "Integer" Case strBuf = "Long" Case strBuf = "Currency" Case strBuf = "Double" Case 11 strBuf = "Logical" Case 202 strBuf = "Text" Case 135 strBuf = "Date" Case Else MsgBox "Type với mã " & fld.Type & "chưa xử lý!!!" End Select If fStart Then strSQL = strSQL & fld.Name & " " & strBuf fStart = Else strSQL = strSQL & ", " & fld.Name & " " & strBuf End If Next fld strSQL = strSQL & ")" 'Tạo table database đích có cấu trúc table nguồn Command2.CommandText = strSQL 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Command2.Execute 'Tạo recordset quản lý liệu table đích Set RecordSet2 = New ADODB.Recordset RecordSet2.Open txtTable.Text, Connection2, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdTable 'duyệt copy record từ nguồn sang đích While Not RecordSet1.EOF 'tạo record table đích RecordSet2.AddNew For i = To RecordSet1.Fields.Count - 'copy nội dung field RecordSet2.Fields(i).Value = RecordSet1.Fields(i).Value Next i RecordSet2.Update 'di chuyển đến record kế RecordSet1.MoveNext Wend 'đóng đối tượng dùng lại RecordSet1.Close Connection1.Close Connection2.Close End Sub Chọn menu Run.Start để chạy thử ứng dụng Khi Form hiển thị, bạn thử nhập tên table cần copy, tên DSN miêu tả database chứa table nguồn, tên DSN miêu tả database đích nhấn button Start Lưu ý database nguồn đích tạo hệ quản trị database khác (Foxpro, Access, SQL Server, MySQL, Oracle ) xuất vấn đề khơng tương thích kiểu liệu field liệu Một lưu ý khác đoạn code VB viết chứa hoạt động thiết yếu, chưa đầy đủ, thiếu đoạn code xử lý lỗi cho hoạt động truy xuất database Để có ứng dụng hoàn chỉnh, bạn cần bổ sung thêm hoạt động xử lý lỗi thiếu 11- Nhanh truy xuất CSDL Khi mở new project, bạn cần chép code sau chạy Mã: Chọn tất Set cn = CreateObject("ADODB.Connection") Set rs = CreateObject("ADODB.RecordSet") Tuy nhiên tốc độ thực thi chậm, thích hợp cho liệu nhỏ Với code sau, chạy báo lỗi: Mã: Chọn tất Dim cn As New ADODB.Connection Dim rs As New ADODB.Recordset Khắc phục cách: Project \ References \ chọn Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 library Trường hợp nầy tốc độ thực thi nhanh nhiều, thích hợp liệu lớn Khi viết code nhắc gửi hoangthu1974 vào ngày 30/10/2008 3:53 pm Tương tự Do While Not objRecordSet.EOF Loop duyệt hết Recordset, nên dùng vòng lặp While Wend để tăng tốc độ xử lý DoEvents '< Thêm để chống treo chương trình nhiều record Tạo file MDB code Mã: Chọn tất Dim cat As New ADOX.Catalog MDB có mật khẩu: Mã: Chọn tất cat.Create "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & dir$ & "\filename.mdb" & ";Jet OLEDB:Database Password=" & strPwd & ";" MDB không mật khẩu: Mã: Chọn tất cat.Create "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & dir$ & "\filename.mdb" & ";" Tạo Table file MDB Mã: Chọn tất Dim rsTable New ADOX.Table With rsTable Name = "TableName" Columns.Append "ID", adInteger Columns.Append "Field1", FieldType, FieldWidth 10 11 12 13 14 15 16 17 18 .Columns.Append "Field2", adVarWChar, 50 Columns.Append "Field3", adBoolean Columns.Append "Field4", adDouble Columns("Field2").Attributes = adColNullable 'Cho phép Null Columns("Field4").Properties("Default").Value = 'Giá trị mặc định With Columns("ID") Set ParentCatalog = cat 'Very important Properties("AutoIncrement") = True 'Tự động tăng số Properties("Seed") = n 'Mỗi lần tự động tăng n End With End With cat.Tables.Append rsTable http://www.giaiphaptinhtien.com - Giải pháp tính tiền cho người! hoangthu1974 Guru Bài viết: 810 Ngày tham gia: Thứ 09/03/2006 9:30 am Đến từ: Hà Nội > Tp Hồ Chí Minh Đã cảm ơn: lần Được cảm ơn: lần • • • • Đầu trang • • • Re: Các câu hỏi trả lời liên quan đến file *.MDB gửi truongphu » Thứ 31/10/2008 10:02 am 13- Tạo field table tồn Code sau tạo field "qqq" text 50 ký tự table1 có sẵn file db1.mdb Mã: Chọn tất Private Sub CreateField(AccessPath$, TableName$) Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection") objConnection.Open "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & AccessPath objConnection.Execute "alter table Table1 ADD COLUMN qqq Text(50)" '
- Xem thêm -

Xem thêm: Tập hợp các thao tác trên file mbm, Tập hợp các thao tác trên file mbm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay