Thông tư liên tịch thủ tục giám đốc thẩm

19 51 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 11:41

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 02/2013/TTLT-TANDTCVKSNDTC Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013 THÔNG LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨMTHỦ TỤC ĐẶC BIỆT XEM XÉT LẠI QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH Để thi hành thống quy định Luật tố tụng hành (sau viết tắt Luật TTHC) thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm thủ tục đặc biệt xem xét lại định Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao Viện kiểm sát nhân dân tối cao thống hướng dẫn thi hành số điểm sau: Chương I MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM Điều Đơn đề nghị xem xét án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm quy định khoản Điều 211 Luật TTHC; văn thơng báo Tòa án, Viện kiểm sát cá nhân, quan, tổ chức khác cho người có quyền kháng nghị quy định khoản Điều 211 Luật TTHC Đơn đề nghị xem xét án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm quy định khoản Điều 211 Luật TTHC (sau gọi tắt đơn đề nghị) phải làm theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông liên tịch Đương đề nghị cá nhân phải ký tên điểm phải có xác nhận Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người cư trú phải nộp kèm theo phô tô giấy tờ tùy thân họ; đương đề nghị quan, tổ chức người đại diện hợp pháp quan, tổ chức phải ký tên đóng dấu Văn thơng báo Tòa án, Viện kiểm sát cá nhân, quan, tổ chức khác cho người có quyền kháng nghị quy định khoản Điều 211 Luật TTHC (sau gọi tắt văn thông báo) phải có nội dung sau đây: a) Ngày, tháng, năm làm văn thông báo; b) Tên Tòa án, Viện kiểm sát có thẩm quyền xem xét, giải văn thông báo; c) Tên, địa Tòa án, Viện kiểm sát cá nhân, quan, tổ chức khác phát vi phạm; d) Tên án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật mà Tòa án, Viện kiểm sát cá nhân, quan, tổ chức khác phát có vi phạm pháp luật; đ) Nội dung thông báo Tòa án, Viện kiểm sát, cá nhân, quan, tổ chức khác vi phạm pháp luật án, định Tòa án; e) Tên tài liệu, chứng chứng minh án, định Tòa án có vi phạm pháp luật Người thơng báo phát vi phạm cá nhân phải ký tên điểm phải có xác nhận Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người cư trú kèm theo phô tô giấy tờ tùy thân họ; người thông báo phát vi phạm quan, tổ chức người đại diện hợp pháp quan, tổ chức phải ký tên đóng dấu vào phần cuối văn thơng báo Điều Gửi đơn đề nghị tài liệu, chứng kèm theo Đương gửi đơn đề nghị tài liệu, chứng kèm theo đến Tòa án, Viện kiểm sát có thẩm quyền theo quy định Điều 212 Luật TTHC phương thức sau đây: a) Nộp trực tiếp Tòa án, Viện kiểm sát b) Gửi đến Tòa án, Viện kiểm sát qua đường bưu Trường hợp đơn đề nghị tài liệu, chứng kèm theo đương cá nhân, quan, tổ chức khác chuyển đến xử lý theo hướng dẫn Điều Thông liên tịch Điều Nhận đơn đề nghị tài liệu, chứng kèm theo Ngay sau nhận đơn đề nghị tài liệu, chứng kèm theo; Tòa án, Viện kiểm sát vào sổ nhận đơn đề nghị Tòa án, Viện kiểm sát ghi đóng dấu nhận đơn ghi rõ ngày, tháng, năm nhận đơn đề nghị vào góc bên trái đơn đề nghị Trường hợp sửa chữa người tiếp nhận đơn đề nghị phải ký xác nhận đóng dấu Tòa án Viện kiểm sát vào nội dung sửa chữa Trường hợp đơn đề nghị có đủ nội dung theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thơng liên tịch có kèm theo án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật, tài liệu, chứng để chứng minh cho u cầu có thực sau: a) Trường hợp đương nộp trực tiếp đơn đề nghị Tòa án, Viện kiểm sát có thẩm quyền xem xét, giải đơn đề nghị Tòa án, Viện kiểm sát ghi vào sổ nhận đơn ngày, tháng, năm nhận đơn đề nghị Ngày đề nghị kháng nghị ngày Tòa án, Viện kiểm sát có thẩm quyền nhận đơn đề nghị b) Trường hợp đơn đề nghị gửi đến Tòa án, Viện kiểm sát có thẩm quyền xem xét, giải đơn đề nghị qua đường bưu Tòa án, Viện kiểm sát ghi vào sổ nhận đơn ngày, tháng, năm nhận đơn nhân viên bưu chuyển đến ngày theo dấu bưu điện nơi gửi Phong bì có dấu bưu điện phải đính kèm đơn đề nghị Ngày đề nghị kháng nghị ngày theo dấu bưu điện nơi gửi Trường hợp không xác định ngày, tháng, năm theo dấu bưu điện nơi gửi thực sau: b.1) Trường hợp ngày Tòa án, Viện kiểm sát có thẩm quyền xem xét, giải đơn đề nghị nhận đơn nhân viên bưu chuyển đến mà thời hạn quy định khoản Điều 211 Luật TTHC ngày đề nghị kháng nghị ngày Tòa án, Viện kiểm sát nhận đơn nhân viên bưu chuyển đến; b.2) Trường hợp ngày Tòa án, Viện kiểm sát có thẩm quyền xem xét, giải đơn đề nghị nhận đơn đề nghị nhân viên bưu chuyển đến mà thời hạn quy định khoản Điều 211 Luật TTHC hết Tòa án, Viện kiểm sát yêu cầu bưu điện đương cung cấp ngày đương gửi đơn đề nghị bưu điện Trường hợp xác định ngày đương gửi đơn đề nghị bưu điện ngày đề nghị kháng nghị ngày đương gửi đơn đề nghị bưu điện Trường hợp không xác định ngày đương gửi đơn đề nghị bưu điện ngày đề nghị kháng nghị ngày ghi đơn đề nghị Trường hợp đơn đề nghị khơng có đủ nội dung theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông liên tịch không kèm theo án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật tài liệu, chứng để chứng minh cho u cầu có Tòa án, Viện kiểm sát xem xét, xử lý sau: a) Thông báo cho đương việc yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị, bổ sung án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật, tài liệu, chứng kèm theo thời hạn không 30 ngày, kể từ ngày nhận thông báo Thông báo phải làm văn theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thơng liên tịch này, phải nêu rõ vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho người đề nghị biết để họ thực Văn giao trực tiếp gửi cho đương đề nghị qua đường bưu Việc giao trực tiếp gửi qua đường bưu phải ký nhận vào sổ theo dõi lưu quan nhận đơn đề nghị b) Trường hợp đương sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu Tòa án, Viện kiểm sát ngày đề nghị kháng nghị ngày Tòa án, Viện kiểm sát nhận đơn đề nghị lần đầu đương ngày theo dấu bưu điện nơi gửi theo hướng dẫn khoản Điều khoản Điều Thông liên tịch c) Trường hợp hết thời hạn theo hướng dẫn điểm a khoản Điều mà đương không sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị không cung cấp án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật, tài liệu, chứng kèm theo theo yêu cầu Tòa án, Viện kiểm sát có thẩm quyền Tòa án, Viện kiểm sát thông báo văn cho đương việc trả lại đơn đề nghị, tài liệu, chứng kèm theo chưa thụ lý đơn đề nghị, trừ trường hợp trở ngại khách quan d) Trường hợp đương có cho việc Tòa án, Viện kiểm sát trả lại đơn đề nghị không theo quy định Luật TTHC hướng dẫn Thơng liên tịch đương có quyền khiếu nại việc trả lại đơn đề nghị Việc khiếu nại giải khiếu nại thực theo quy định Chương XVII Luật TTHC Điều Xử lý trường hợp đơn đề nghị tài liệu, chứng kèm theo cá nhân, quan, tổ chức khác chuyển đến Trong thời hạn quy định khoản Điều 211 Luật TTHC, Tòa án, Viện kiểm sát nhận đơn đề nghị, tài liệu, chứng kèm theo đương cá nhân, quan, tổ chức khác chuyển đến mà có đủ điều kiện theo hướng dẫn Thơng liên tịch thực tương tự việc nhận đơn đề nghị, tài liệu, chứng kèm theo hướng dẫn Điều Thông liên tịch thông báo cho cá nhân, quan, tổ chức đương biết Trường hợp đơn đề nghị tài liệu, chứng kèm theo đương cá nhân, quan, tổ chức khác chuyển đến mà khơng có đủ điều kiện theo hướng dẫn Thơng liên tịch Tòa án, Viện kiểm sát thông báo trả lại đơn đề nghị, tài liệu, chứng kèm theo cho đương hướng dẫn đương thực hướng dẫn khoản Điều Thông liên tịch này; đồng thời, thông báo cho cá nhân, quan, tổ chức chuyển đơn đề nghị biết Điều Xử lý trường hợp đơn đề nghị tài liệu, chứng kèm theo đương nộp gửi đến Tòa án, Viện kiểm sát khơng có thẩm quyền xem xét, giải đơn Trường hợp đương nộp trực tiếp đơn đề nghị tài liệu, chứng kèm theo Tòa án, Viện kiểm sát khơng có thẩm quyền xem xét, giải đơn Tòa án, Viện kiểm sát giải thích cho đương nộp đơn đến người có thẩm quyền theo quy định Điều 212 Luật TTHC Nếu đương đề nghị nộp Tòa án, Viện kiểm sát khơng có thẩm quyền xem xét, giải đơn Tòa án, Viện kiểm sát nhận đơn, xác nhận ngày nhận đơn vào đơn đề nghị chuyển đơn đến Tòa án, Viện kiểm sát có thẩm quyền xem xét, giải đơn, đồng thời thông báo cho đương biết Ngày đề nghị kháng nghị ngày Tòa án, Viện kiểm sát nhận đơn đề nghị Trường hợp đương gửi đơn đề nghị tài liệu, chứng kèm theo, theo đường bưu đến Tòa án, Viện kiểm sát khơng có thẩm quyền xem xét, giải đơn Tòa án, Viện kiểm sát nhận đơn phải xác nhận ngày nhận đơn vào đơn đề nghị chuyển đến Tòa án, Viện kiểm sát có thẩm quyền xem xét, giải đơn thông báo cho đương biết Ngày đề nghị kháng nghị ngày theo dấu bưu điện nơi gửi Tòa án, Viện kiểm sát phải có sổ theo dõi việc nhận đơn đề nghị theo hướng dẫn khoản khoản Điều Điều Cấp giấy xác nhận nhận đơn đề nghị, xem xét, thụ lý đơn đề nghị trả lại đơn đề nghị Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án, Viện kiểm sát có thẩm quyền nhận đơn đề nghị Tòa án, Viện kiểm sát phải xem xét xử lý sau: Trường hợp Tòa án, Viện kiểm sát nhận đơn đề nghị thời hạn quy định khoản Điều 211 Luật TTHC có đủ điều kiện theo hướng dẫn khoản Điều Thơng liên tịch Tòa án, Viện kiểm sát vào sổ thụ lý đơn đề nghị cấp giấy xác nhận nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm (sau gọi tắt Giấy xác nhận nhận đơn đề nghị) cho đương theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông liên tịch Trường hợp Tòa án, Viện kiểm sát nhận đơn đề nghị hết thời hạn quy định khoản Điều 211 Luật TTHC Tòa án, Viện kiểm sát thơng báo văn việc trả lại đơn đề nghị cho đương nêu rõ lý việc trả lại đơn đề nghị cho đương Văn thông báo việc trả lại đơn đề nghị giao trực tiếp gửi cho đương qua đường bưu Việc giao gửi phải ký nhận vào sổ theo dõi Điều Cấp giấy xác nhận nhận đơn đề nghị trường hợp đương gửi nhiều đơn đề nghị án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật Trường hợp thời hạn 01 năm, kể từ ngày án, định có hiệu lực pháp luật, đương gửi nhiều đơn đề nghị án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật Tòa án, Viện kiểm sát cấp 01 giấy xác nhận nhận đơn đề nghị cho đương Điều Nghiên cứu đơn đề nghị hồ sơ vụ án Sau thụ lý đơn đề nghị, người có thẩm quyền kháng nghị có trách nhiệm phân công người tiến hành nghiên cứu đơn đề nghị, hồ sơ vụ án Việc nghiên cứu hồ sơ vụ án, xem xét, thu thập tài liệu, chứng phải làm rõ có hay khơng có để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm quy định Điều 210 Luật TTHC Điều Giao nhận thu thập chứng Đương nộp trực tiếp chứng kèm theo đơn đề nghị Tòa án, Viện kiểm sát gửi qua đường bưu Người Tòa án, Viện kiểm sát phân cơng có trách nhiệm thực việc giao nhận chứng cứ, lập biên giao nhận chứng 2 Người có thẩm quyền kháng nghị có quyền yêu cầu đương sự, cá nhân, quan, tổ chức giao nộp tài liệu, chứng theo quy định Điều 78 Luật TTHC Việc thu thập tài liệu, chứng thực theo quy định pháp luật tố tụng hành Điều 10 Chuyển hồ sơ vụ án, thơng báo kết xem xét, giải đơn đề nghị Tòa án Viện kiểm sát Việc chuyển hồ sơ vụ án để xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm thực theo hướng dẫn Điều Thông liên tịch số 03/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 018-2012 Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành số quy định Luật TTHC kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng hành Trường hợp Tòa án Viện kiểm sát có văn thơng báo việc khơng kháng nghị gửi cho đương cá nhân, quan, tổ chức khác quy định khoản Điều 211 Luật TTHC gửi cho Viện kiểm sát Tòa án cấp Điều 11 Hình thức, nội dung văn thông báo việc không kháng nghị định kháng nghị giám đốc thẩm Văn thơng báo việc khơng kháng nghị Tòa án, Viện kiểm sát làm theo Mẫu số 06 Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông liên tịch Nội dung định kháng nghị giám đốc thẩm thực theo quy định Điều 214 Luật TTHC Mẫu số 08 ban hành kèm theo Thông liên tịch Điều 12 Xử lý đơn đề nghị trường hợp có văn thơng báo việc khơng kháng nghị Tòa án, Viện kiểm sát có thẩm quyền Trường hợp có văn thơng báo việc không kháng nghị mà đương tiếp tục đề nghị xem xét lại án, định có hiệu lực Tòa án phải nêu rõ vấn đề mà đương cho có vi phạm pháp luật án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án kèm theo tài liệu, chứng để chứng minh cho yêu cầu có Đơn đề nghị xem xét lại phải có nội dung theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông liên tịch Việc xem xét, giải đơn đề nghị trường hợp có văn thơng báo việc khơng kháng nghị Tòa án, Viện kiểm sát có thẩm quyền thực theo hướng dẫn tương ứng điều Thông liên tịch Điều 13 Xử lý văn thông báo quy định khoản Điều 211 Luật TTHC Trường hợp văn thơng báo khơng có đủ nội dung theo hướng dẫn khoản Điều Thông liên tịch Tòa án, Viện kiểm sát thơng báo cho cá nhân, quan, tổ chức yêu cầu sửa đổi, bổ sung văn thông báo thời hạn không 30 ngày, kể từ ngày nhận thông báo Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung văn thông báo phải làm văn theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông liên tịch Trường hợp văn thơng báo có đủ nội dung theo hướng dẫn khoản Điều Thông liên tịch trường hợp cá nhân, quan, tổ chức sửa đổi, bổ sung văn thơng báo theo u cầu Tòa án, Viện kiểm sát theo hướng dẫn khoản Điều việc xử lý văn thông báo thực theo hướng dẫn tương ứng điều 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 Điều 12 Thông liên tịch 3 Trường hợp cá nhân, quan, tổ chức không sửa đổi, bổ sung văn thơng báo theo u cầu Tòa án, Viện kiểm sát hướng dẫn khoản Điều Tòa án, Viện kiểm sát chưa xem xét, giải văn thông báo Chương II MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC TÁI THẨM Điều 14 Đơn đề nghị xem xét án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật theo thủ tục tái thẩm quy định khoản Điều 234 Luật TTHC; văn thơng báo Tòa án, Viện kiểm sát cá nhân, quan, tổ chức khác cho người có quyền kháng nghị quy định khoản Điều 234 Luật TTHC Đơn đề nghị xem xét án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật theo thủ tục tái thẩm (sau gọi tắt đơn đề nghị tái thẩm) quy định khoản Điều 234 Luật TTHC phải làm theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông liên tịch Đương đề nghị cá nhân phải ký tên điểm phải có xác nhận Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người cư trú phải nộp kèm theo phơ tô giấy tờ tùy thân họ; đương đề nghị quan, tổ chức người đại diện hợp pháp quan, tổ chức phải ký tên đóng dấu Văn thơng báo Tòa án, Viện kiểm sát cá nhân, quan, tổ chức khác cho người có quyền kháng nghị quy định khoản Điều 234 Luật TTHC phải có nội dung sau đây: a) Ngày, tháng, năm làm văn thơng báo; b) Tên Tòa án, Viện kiểm sát có thẩm quyền xem xét, giải văn thơng báo; c) Tên, địa Tòa án, Viện kiểm sát cá nhân, quan, tổ chức khác phát tình tiết mới; d) Tên án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật mà Tòa án, Viện kiểm sát phát có tình tiết mới; đ) Nội dung thơng báo Tòa án, Viện kiểm sát cá nhân, quan, tổ chức khác tình tiết phát hiện; e) Tên tài liệu, chứng chứng minh tình tiết phát làm thay đổi nội dung án, định mà Tòa án, đương khơng biết Tòa án án, định Người thơng báo phát tình tiết cá nhân phải ký tên điểm phải có xác nhận Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người cư trú kèm theo phô tô giấy tờ tùy thân họ; người thơng báo phát tình tiết quan, tổ chức người đại diện hợp pháp quan, tổ chức phải ký tên đóng dấu vào phần cuối văn thơng báo Điều 15 Việc gửi, tiếp nhận xử lý đơn đề nghị tái thẩm Việc gửi, tiếp nhận xử lý đơn đề nghị tái thẩm thực theo hướng dẫn tương ứng điều 2, 3, 4, 5, Thông liên tịch Chương III MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC ĐẶC BIỆT XEM XÉT LẠI QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Điều 16 Gửi văn bản, hồ sơ vụ án, thông báo liên quan đến thủ tục xem xét lại định Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Sau nhận yêu cầu Ủy ban thường vụ Quốc hội, kiến nghị Ủy ban pháp Quốc hội sau Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có văn đề nghị xem xét lại định Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao theo quy định khoản Điều 239 Luật TTHC, Tòa án nhân dân tối cao gửi cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao văn yêu cầu, kiến nghị đề nghị kèm theo hồ sơ vụ án để Viện kiểm sát nhân dân tối cao nghiên cứu chuẩn bị ý kiến phát biểu phiên họp xem xét kiến nghị, đề nghị theo hướng dẫn Điều 19 Thông liên tịch Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ vụ án, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải trả lại hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tối cao Điều 17 Thời hạn mở phiên họp thông báo mở phiên họp xem xét kiến nghị, đề nghị theo quy định khoản Điều 239 Luật TTHC Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận kiến nghị Ủy ban pháp Quốc hội, kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kể từ ngày Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có văn đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao phải mở phiên họp xem xét kiến nghị Ủy ban pháp Quốc hội, kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao theo quy định khoản Điều 239 Luật TTHC Tòa án nhân dân tối cao thơng báo văn thời gian mở phiên họp để xem xét kiến nghị, đề nghị quy định khoản Điều 239 Luật TTHC cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Điều 18 Thành phần tham dự phiên họp Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để xem xét kiến nghị, đề nghị theo quy định khoản Điều 239 Luật TTHC Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự phiên họp Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để xem xét kiến nghị Ủy ban pháp Quốc hội, kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao theo quy định khoản Điều 239 Luật TTHC Đại diện Uỷ ban pháp Quốc hội mời tham dự phiên họp Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để xem xét kiến nghị Uỷ ban pháp Quốc hội Điều 19 Trình tự tiến hành phiên họp Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để xem xét kiến nghị, đề nghị theo quy định khoản Điều 239 Luật TTHC Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tự phân cơng thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao trình bày tóm tắt nội dung vụ án trình giải Đại diện Uỷ ban pháp Quốc hội, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có kiến nghị, đề nghị xem xét lại định Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao trình bày vấn đề sau đây: a) Nội dung kiến nghị, việc kiến nghị; b) Phân tích chứng cũ chứng bổ sung (nếu có) để làm rõ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng định Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có tình tiết quan trọng làm thay đổi nội dung định Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 3 Trường hợp xem xét kiến nghị Ủy ban pháp Quốc hội xem xét đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu ý kiến tính có hợp pháp kiến nghị, đề nghị; nêu rõ quan điểm lý trí khơng trí với kiến nghị, đề nghị Ý kiến phát biểu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải thể văn bản, có chữ ký Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải gửi cho Tòa án nhân dân tối cao thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên họp Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thảo luận biểu theo đa số việc trí khơng trí với kiến nghị, đề nghị xem xét lại định Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Trường hợp trí kiến nghị Ủy ban pháp Quốc hội, kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao định việc mở phiên họp để xem xét lại định Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, đồng thời giao cho Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tổ chức nghiên cứu hồ sơ báo cáo Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xem xét, định phiên họp xem xét lại định Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Trường hợp khơng trí kiến nghị, đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao phải thông báo văn cho cá nhân, quan quy định Điều 20 Thông liên tịch nêu rõ lý Mọi diễn biến phiên họp xem xét kiến nghị, đề nghị định thông qua phiên họp phải ghi vào biên phiên họp lưu hồ sơ xem xét kiến nghị, đề nghị Điều 20 Thông báo kết phiên họp xem xét kiến nghị, đề nghị xem xét lại định Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên họp xem xét kiến nghị, đề nghị xem xét lại định Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gửi cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Uỷ ban pháp Quốc hội văn thông báo việc Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao trí khơng trí với kiến nghị, đề nghị xem xét lại định Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Điều 21 Tổ chức nghiên cứu hồ sơ vụ án Trường hợp có yêu cầu Ủy ban thường vụ Quốc hội có định Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao theo hướng dẫn khoản Điều 19 Thơng liên tịch Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tổ chức việc nghiên cứu hồ sơ vụ án, xác minh, thu thập tài liệu, chứng trường hợp cần thiết Việc nghiên cứu hồ sơ vụ án, xác minh, thu thập tài liệu, chứng phải làm rõ có hay khơng có vi phạm pháp luật nghiêm trọng tình tiết quan trọng làm thay đổi nội dung định Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Điều 22 Mở phiên họp xem xét lại định Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày nhận yêu cầu Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định khoản Điều 239 Luật TTHC kể từ ngày có định Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao theo hướng dẫn khoản Điều 19 Thông liên tịch này, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao phải mở phiên họp để xem xét lại định Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Tòa án nhân dân tối cao gửi cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao văn thông báo thời gian mở phiên họp xem xét lại định Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao kèm theo hồ sơ vụ án Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ vụ án, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải trả lại hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tối cao Điều 23 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự phiên họp xem xét lại định Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải tham dự phiên họp xem xét lại định Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quy định khoản Điều 239 Luật TTHC phát biểu quan điểm việc có hay khơng có vi phạm pháp luật nghiêm trọng tình tiết làm thay đổi nội dung định Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quan điểm việc giải vụ án Ý kiến phát biểu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải thể văn bản, có chữ ký Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải gửi cho Tòa án nhân dân tối cao thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên họp Điều 24 Thông báo kết phiên họp Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xem xét lại định Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao định quy định khoản Điều 240 Luật TTHC Tòa án nhân dân tối cao gửi định cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Uỷ ban pháp Quốc hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân giải vụ án đương Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 25 Hiệu lực thi hành Thông liên tịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 12 năm 2013 Đối với trường hợp đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm từ ngày Luật tố tụng hành có hiệu lực thi hành đến ngày Thông liên tịch có hiệu lực thi hành mà Tòa án, Viện kiểm sát thụ lý, chưa giải đương không gửi kèm theo tài liệu, chứng chứng minh án, định Tòa án có vi phạm pháp luật có tình tiết phát làm thay đổi nội dung án, định Tòa án Tòa án, Viện kiểm sát thơng báo cho đương yêu cầu bổ sung tài liệu, chứng theo hướng dẫn Thông liên tịch áp dụng Thông liên tịch để giải Điều 26 Việc giải thích, hướng dẫn bổ sung Thơng liên tịch Trong q trình thực hiện, có vướng mắc cần giải thích hướng dẫn bổ sung Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân địa phương, quan, tổ chức, cá nhân phản ánh với Tòa án nhân dân tối cao để có giải thích, hướng dẫn bổ sung kịp thời KT VIỆN TRƯỞNG KT CHÁNH ÁN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO PHĨ VIỆN TRƯỞNG TỊA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO PHÓ CHÁNH ÁN Nguyễn Thị Thủy Khiêm Nguyễn Sơn Nơi nhận: - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ (Cơng báo); - Uỷ ban pháp Quốc hội; - Uỷ ban Pháp luật Quốc hội; - Bộ pháp; - TANDTC; - VKSNDTC; - Cổng thông tin điện tử TANDTC, VKSNDTC; - Lưu: VT (TANDTC, VKSNDTC) Mẫu số 01 (Ban hành kèm theo Thông liên tịch số 02/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15 tháng 10 năm 2013 Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc , ngày tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ Xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm Bản án (Quyết định) (1) số ngày tháng năm Tòa án nhân dân Kính gửi:(2) Họ tên người đề nghị:(3) Địa chỉ:(4) Là:(5) vụ án hành Đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm án (quyết định)(6) số ngày tháng năm Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật Lý đề nghị:(7) Yêu cầu người đề nghị:(8) Kèm theo đơn đề nghị tài liệu, chứng sau đây:(9) Người làm đơn(10) Hướng dẫn ghi Mẫu số 01: (1), (6) Nếu án sơ thẩm ghi “sơ thẩm”, án “phúc thẩm” ghi “phúc thẩm” (2) Ghi người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm quy định Điều 212 Luật tố tụng hành (ví dụ: Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao) (3) Nếu người làm đơn cá nhân ghi họ tên cá nhân đó; người làm đơn quan, tổ chức ghi tên quan, tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật quan, tổ chức (ví dụ: Công ty X ông Nguyễn Văn A - Tổng giám đốc làm đại diện) (4) Nếu người làm đơn cá nhân ghi đầy đủ địa nơi cư trú; quan, tổ chức ghi địa trụ sở quan, tổ chức (5) Ghi cách tham gia tố tụng người làm đơn (ví dụ: người khởi kiện) (7) Ghi lý cụ thể việc đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm (8) Ghi yêu cầu người đề nghị (ví dụ: Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hủy Bản án hành phúc thẩm số 10/2013/HCPT ngày 10-022013 Tòa án nhân dân tỉnh A để xét xử phúc thẩm lại ) (9) Ghi tên tài liệu, chứng kèm theo đơn (ví dụ: Bản án số ; định số /QĐUBND ngày ) (10) Người đề nghị cá nhân phải ký tên điểm trực tiếp vào đơn; người đề nghị quan, tổ chức người đại diện hợp pháp quan, tổ chức phải ký tên đóng dấu trực tiếp vào đơn Mẫu số 02 (Ban hành kèm theo Thông liên tịch số 02/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15 tháng 10 năm 2013 Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc , ngày tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ Xem xét theo thủ tục tái thẩm Bản án (Quyết định) (1) số ngày tháng năm Tòa án nhân dân Kính gửi:(2) Họ tên người đề nghị:(3) Địa chỉ:(4) Là:(5) vụ án hành Đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm án (quyết định)(6) số ngày tháng năm Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật Lý đề nghị:(7) Yêu cầu người đề nghị:(8) Kèm theo đơn đề nghị tài liệu, chứng sau đây:(9) Người làm đơn(10) Hướng dẫn ghi mẫu số 02: (1), (6) Nếu án sơ thẩm ghi “sơ thẩm”, án “phúc thẩm” ghi “phúc thẩm” (2) Ghi người có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm quy định Điều 235 Luật tố tụng hành (ví dụ: Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao) (3) Nếu người làm đơn cá nhân ghi họ tên cá nhân đó; người làm đơn quan, tổ chức ghi tên quan, tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật quan, tổ chức (ví dụ: Cơng ty X ông Nguyễn Văn A - Tổng giám đốc làm đại diện) (4) Nếu người làm đơn cá nhân ghi đầy đủ địa nơi cư trú; quan, tổ chức ghi địa trụ sở quan, tổ chức (5) Ghi cách tham gia tố tụng người làm đơn (ví dụ: người khởi kiện) (7) Ghi lý cụ thể việc đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm (8) Ghi yêu cầu người đề nghị (ví dụ: Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị theo thủ tục tái thẩm hủy Bản án hành phúc thẩm số 10/2013/HCPT ngày 10-02-2013 Tòa án nhân dân tỉnh A để xét xử sơ thẩm lại theo quy định Luật tố tụng hành chính) (9) Ghi tên tài liệu, chứng kèm theo đơn (ví dụ: Bản án số ; định số /QĐ-UBND ngày ) (10) Người đề nghị cá nhân phải ký tên điểm trực tiếp vào đơn; người đề nghị quan, tổ chức người đại diện hợp pháp quan, tổ chức phải ký tên đóng dấu trực tiếp vào đơn Mẫu số 03 (Ban hành kèm theo Thông liên tịch số 02/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15 tháng 10 năm 2013 Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao) (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: /TB , ngày tháng năm THÔNG BÁO Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị giám đốc thẩm, tài liệu, chứng kèm theo đơn Kính gửi: .(2) Địa chỉ: (3) Căn vào Điều Thông liên tịch số 02/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15 tháng 10 năm 2013 Tòa án nhân dân tối cao Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành số quy định thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm thủ tục đặc biệt xem xét lại định Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Luật tố tụng hành chính; Xét đơn đề ngày tháng năm (4) việc đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân/Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm án, định số ngày tháng năm Tòa án có hiệu lực pháp luật; Tòa án nhân dân/Viện kiểm sát nhân dân yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung sau thời hạn ngày, kể từ ngày nhận thông báo này: (5) Trường hợp người đề nghị không sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị gửi lại cho Tòa án thời hạn Tòa án trả lại đơn đề nghị tài liệu chứng kèm theo cho người đề nghị TL CHÁNH ÁN/VIỆN TRƯỞNG Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 03: (1) Ghi tên Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân nhận đơn đề nghị; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) (ví dụ: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội) (2), (3) (4) Nếu cá nhân ghi họ tên địa người đề nghị; quan, tổ chức ghi tên, địa trụ sở quan, tổ chức đề nghị (ghi theo đơn đề nghị) Cần lưu ý cá nhân tùy theo độ tuổi mà ghi Ông Bà, Anh Chị trước ghi họ tên (5) Ghi cụ thể nội dung đơn cần sửa đổi, bổ sung tài liệu, chứng cần bổ sung Mẫu số 04 (Ban hành kèm theo Thông liên tịch số 02/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15 tháng 10 năm 2013 Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao) (1) - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: /TB-TA , ngày tháng năm THÔNG BÁO Yêu cầu sửa đổi, bổ sung văn thơng báo phát vi phạm Kính gửi: .(2) Địa chỉ: (3) Căn vào Điều 13 Thông liên tịch số 02/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15 tháng 10 năm 2013 Tòa án nhân dân tối cao Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành số quy định thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm thủ tục đặc biệt xem xét lại định Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Luật tố tụng hành chính; Xét văn thơng báo (4) đề ngày (5) việc đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân/Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm án, định số ngày tháng năm Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật; Tòa án nhân dân/Viện kiểm sát nhân dân yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung sau thời hạn ngày, kể từ ngày nhận thông báo này: Trường hợp người thông báo không sửa đổi, bổ sung văn thông báo phát vi phạm gửi lại cho Tòa án/Viện kiểm sát thời hạn Tòa án/Viện kiểm sát chưa xem xét, giải văn thông báo người thông báo TL CHÁNH ÁN/VIỆN TRƯỞNG Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, hồ sơ giải văn thông báo Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 04: (1) Ghi tên Tòa án nhân dân/Viện kiểm sát nhân dân nhận văn thông báo; Tòa án nhân dân/Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ghi rõ Tòa án nhân dân Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (thành phố) (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) (2), (3) (4) Nếu cá nhân ghi họ tên địa người thơng báo; quan, tổ chức ghi tên, địa trụ sở quan, tổ chức thông báo (ghi theo văn thông báo) Cần lưu ý cá nhân tùy theo độ tuổi mà ghi Ông Bà, Anh Chị trước ghi họ tên (5) Ghi ngày, tháng, năm người thông báo làm văn thông báo Mẫu số 05 (Ban hành kèm theo Thông liên tịch số 02/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15 tháng 10 năm 2013 Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao) (1) Số: /GXN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ., ngày tháng năm GIẤY XÁC NHẬN Nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm Kính gửi: (2) Địa chỉ: (3) Tòa án nhân dân/Viện kiểm sát nhân dân nhận đơn đề ngày tháng năm (4) nộp trực tiếp (hoặc bưu chuyển đến) ngày tháng năm Về việc đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân/Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm án, định số ngày tháng năm Tòa án có hiệu lực pháp luật Tòa án nhân dân/Viện kiểm sát nhân dân tiến hành xem xét đơn đề nghị kháng nghị theo quy định pháp luật tố tụng hành Nơi nhận: TL CHÁNH ÁN/VIỆN TRƯỞNG - Như trên; - Lưu: VT, hồ sơ giải đơn Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 05: (1) Ghi tên Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân nhận đơn đề nghị; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh ghi rõ Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (thành phố) (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An) (2) (3) Nếu cá nhân ghi họ tên địa người đề nghị kháng nghị; quan, tổ chức ghi tên, địa trụ sở quan, tổ chức đề nghị (ghi theo đơn đề nghị kháng nghị) Cần lưu ý cá nhân tùy theo độ tuổi mà ghi Ông Bà, Anh Chị trước ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Ơng Nguyễn Văn A) (4) Nếu cá nhân tùy theo độ tuổi mà ghi Ông Bà, Anh Chị hướng dẫn điểm (2) mà ghi họ tên (ví dụ: Ơng; Bà; ); quan, tổ chức ghi tên quan, tổ chức hướng dẫn điểm (2) Mẫu số 06 (Ban hành kèm theo Thông liên tịch số 02/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15 tháng 10 năm 2013 Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao) (1) - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: /TB , ngày tháng năm THÔNG BÁO Giải đơn đề nghị Kính gửi: Tòa án nhân dân/Viện kiểm sát nhân dân nhận đơn đề nghị (2), địa chỉ: (3) đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân/Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm án/quyết định số ngày Tòa án nhân dân vụ án Sau nghiên cứu đơn đề nghị tài liệu có hồ sơ vụ án, Tòa án nhân dân/Viện kiểm sát nhân dân có ý kiến sau: Vì vậy, khơng có để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm án/quyết định số ngày nêu Tòa án nhân dân/Viện kiểm sát nhân dân thông báo để .(4) biết Nơi nhận: TL CHÁNH ÁN/VIỆN TRƯỞNG - Người đề nghị; - Đ/c Chánh án TAND/Viện trưởng VKSND (để báo cáo); - VKSND/TAND (để biết); - Lưu: VT, hồ sơ giải đơn Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 06: (1) Ghi tên Tòa án nhân dân/Viện kiểm sát nhân dân nhận đơn đề nghị; Tòa án nhân dân/Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ghi rõ Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (thành phố) (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ) (2) (3) Nếu cá nhân ghi họ tên địa người đề nghị; quan, tổ chức ghi tên, địa trụ sở quan, tổ chức đề nghị (ghi theo đơn đề nghị) Cần lưu ý cá nhân tùy theo độ tuổi mà ghi Ông Bà, Anh Chị trước ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Ơng Nguyễn Văn A) (4) Ghi tên cá nhân, quan, tổ chức có đơn đề nghị Mẫu số 07 (Ban hành kèm theo Thông liên tịch số 02/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15 tháng 10 năm 2013 Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao) (1) - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: /TB , ngày tháng năm THÔNG BÁO Giải văn thông báo phát vi phạm Kính gửi: Tòa án nhân dân/Viện kiểm sát nhân dân nhận Văn thông báo (2), địa chỉ: .(3) đề nghị Tòa án/Viện kiểm sát xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm án/quyết định số ngày Tòa án nhân dân vụ án phát có vi phạm pháp luật án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án Sau nghiên cứu văn thông báo tài liệu có hồ sơ vụ án, Tòa án nhân dân/Viện kiểm sát nhân dân có ý kiến sau: Vì vậy, khơng có để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm án/quyết định số ngày nêu Tòa án nhân dân/Viện kiểm sát nhân dân trả lời để (4) biết Nơi nhận: TL CHÁNH ÁN/VIỆN TRƯỞNG - Cá nhân, quan, tổ chức thông báo; - Đ/c Chánh án TANDTC (Đ/c Viện trưởng VKSNDTC) (để báo cáo); - VKSND (để biết); - TAND (để biết); - Lưu: VT, hồ sơ giải đơn Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 07: (1) Ghi tên Tòa án nhân dân/Viện kiểm sát nhân dân nhận đơn đề nghị; Tòa án nhân dân/Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ghi rõ Tòa án nhân dân/Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (thành phố) (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) (2) (3) Ghi tên, địa cá nhân, quan, tổ chức có văn thơng báo Nếu cá nhân ghi họ tên địa người đề nghị; quan, tổ chức ghi tên, địa trụ sở quan, tổ chức đề nghị (ghi theo đơn đề nghị) Cần lưu ý cá nhân tùy theo độ tuổi mà ghi Ơng Bà, Anh Chị trước ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Ơng Nguyễn Văn A) (4) Ghi tên cá nhân, quan, tổ chức có văn thơng báo Mẫu số 08 (Ban hành kèm theo Thông liên tịch số 02/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15 tháng 10 năm 2013 Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao) (1) - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: / .(2)/KN-HC , ngày tháng năm KHÁNG NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM Đối với Bản án (Quyết định) số ngày tháng năm Tòa án nhân dân CHÁNH ÁN/VIỆN TRƯỞNG TÒA ÁN NHÂN DÂN/VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN Căn vào Điều 210 Điều 212 Luật tố tụng hành chính; Sau nghiên cứu hồ sơ vụ án hành .(3) giữa: Người khởi kiện: Người bị kiện: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: NHẬN THẤY: XÉT THẤY: Vì lẽ trên; QUYẾT ĐỊNH: Kháng nghị Bản án (Quyết định) số ngày Tòa án nhân dân phần (4) đề nghị xét xử giám đốc thẩm CHÁNH ÁN/VIỆN TRƯỞNG (5) Nơi nhận: - VKSNDTC/TANDTC (kèm theo hồ sơ vụ án); - VKSND/TAND (để biết); - Các đương (theo địa chỉ); - Lưu: VT ., hồ sơ vụ án Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 08: (1) Ghi tên Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân kháng nghị; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ghi rõ Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (thành phố) (ví dụ: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh) (2) Ghi năm ban hành kháng nghị (3) Ghi tên vụ việc bị kháng nghị (4) Trường hợp kháng nghị Toàn án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật bỏ “về phần ”; trường hợp kháng nghị phần án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật ghi cụ thể phần bị kháng nghị (ví dụ: phần bồi thường thiệt hại ”) (5) Trường hợp Chánh án (Viện trưởng) ủy nhiệm cho Phó Chánh án (Phó Viện trưởng) ký kháng nghị ghi sau: KT CHÁNH ÁN (VIỆN TRƯỞNG) PHÓ CHÁNH ÁN (PHÓ VIỆN TRƯỞNG) ... nghiên cứu hồ sơ vụ án, xem xét, thu thập tài liệu, chứng phải làm rõ có hay khơng có để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm quy định Điều 210 Luật TTHC Điều Giao nhận thu thập chứng Đương nộp trực... phân cơng có trách nhiệm thực việc giao nhận chứng cứ, lập biên giao nhận chứng 2 Người có thẩm quyền kháng nghị có quyền yêu cầu đương sự, cá nhân, quan, tổ chức giao nộp tài liệu, chứng theo quy... rõ vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho người đề nghị biết để họ thực Văn giao trực tiếp gửi cho đương đề nghị qua đường bưu Việc giao trực tiếp gửi qua đường bưu phải ký nhận vào sổ theo dõi lưu quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tư liên tịch thủ tục giám đốc thẩm, Thông tư liên tịch thủ tục giám đốc thẩm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay