Quản lý tài sản công trong các cơ quan thuộc ủy ban nhân dân huyện phú bình, tỉnh thái nguyên

124 25 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 11:18

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ––––––––––––––––––––––––––––––– DƯƠNG THỊ THÚY HẰNG QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TRONG CÁC CƠ QUAN THUỘC UBND HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ––––––––––––––––––––––––––––––– DƯƠNG THỊ THÚY HẰNG QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TRONG CÁC CƠ QUAN THUỘC UBND HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS Ngô Thị Hương Giang THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, chưa công bố nơi nào, số liệu sử dụng luận văn thông tin xác thực Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Thái Nguyên, tháng 12 năm 2017 Tác giả luận văn Dương Thị Thúy Hằng ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Ngô Thị Hương Giang, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo khoa Kinh tế, khoa Sau Đại học - Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên Đại học Thái Nguyên đóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp đỡ trình nghiên cứu, hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tới Ban lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp, tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Do thân nhiều hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô giáo bạn Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 12 năm 2017 Tác giả luận văn Dương Thị Thúy Hằng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đóng góp luận văn Bố cục luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI CÁC CƠ QUAN THUỘC UBND CẤP HUYỆN 1.1 Cơ sở lý luận quản lý tài sản công quan thuộc UBND cấp huyện 1.1.1 UBND cấp huyện quan thuộc UBND cấp huyện 1.1.2 Tài sản cơng quan hành Nhà nước 1.1.3 Quản lý tài sản công quan hành Nhà nước 17 1.2 Kinh nghiệm quản lý TSC nước, nước học rút cho huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 23 1.2.1 Kinh nghiệm quản lý TSC nước 23 1.2.2 Kinh nghiệm quản lý TSC số địa phương Việt Nam 25 1.2.3 Bài học rút quản lý TSC cho quan thuộc UBND huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 28 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 30 iv 2.2 Phương pháp nghiên cứu 30 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 30 2.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 32 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 32 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 33 2.3.1 Nhóm tiêu phản ánh tình hình tài sản cơng 33 2.3.2 Nhóm tiêu phản ánh thực trạng quản lý tài sản công quan thuộc UBND huyên 34 Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TRONG CÁC CƠ QUAN THUỘC UBND HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN 35 3.1 Khái quát huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 35 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 35 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 36 3.1.3 UBND huyện quan thuộc UBND huyện Phú Bình 39 3.2 Thực trạng tài sản công quan thuộc UBND huyện Phú Bình 42 3.2.1 Tình hình tài sản cơng Văn phòng UBND huyện quản lý 49 3.2.2 Tình hình tài sản cơng phòng Tài - Kế hoạch huyện quản lý 52 3.2.3 Tình hình tài sản cơng phòng Nơng nghiệp & PTNT huyện quản lý 54 3.2.4 Tình hình tài sản cơng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện quản lý 56 3.2.5 Tình hình tài sản cơng phòng Tài ngun - Mơi trường huyện quản lý 58 3.3 Thực trạng quản lý tài sản công quan thuộc UBND huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 61 3.3.1 Thực trạng thực nguyên tắc quản lý tài sản công quan thuộc UBND huyện Phú Bình 61 3.3.2 Thực trạng thực nội dung quản lý tài sản công quan thuộc UBND huyện Phú Bình 65 v 3.4 Đánh giá chung quản lý tài sản cơng quan thuộc UBND huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 80 3.4.1 Những kết đạt 80 3.4.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế 81 Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI CÁC CƠ QUAN THUỘC UBND HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN 87 4.1 Định hướng, mục tiêu hoàn thiện quản lý tài sản công quan thuộc UBND huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 87 4.2 Giải pháp hồn thiện quản lý tài sản cơng quan thuộc UBND huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 91 4.2.1 Hoàn thiện chế độ phân cấp quản lý nhà nước tài sản công 91 4.2.2 Nghiên cứu ban hành chế độ khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích việc thực quản lý TSC 93 4.2.3 Tăng cường sử dụng thành tựu khoa học công nghệ quản lý TSC 94 4.2.4 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý TSC 95 4.2.5 Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực chế, sách quản lý TSC 97 4.3 Kiến nghị 101 4.3.1 Kiến nghị Trung ương 101 4.3.2 Kiến nghị tỉnh Thái Nguyên 102 KẾT LUẬN 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 PHỤ LỤC 107 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐS : Bất động sản CQHC : Cơ quan hành CQNN : Cơ quan nhà nước ĐVSN : Đơn vị nghiệp HCNN : Hành nhà nước HĐND : Hội đồng nhân dân KCN : Khu công nghiệp NSNN : Ngân sách nhà nước PTNT : Phát triển nông thôn QLNN : Quản lý nhà nước TSC : Tài sản công TSCĐ : Tài sản cố định TSNN : Tài sản nhà nước UBND : Ủy ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Tổng hợp tài sản nhà nước khu vực HCNN huyện Phú Bình từ năm 2014 đến 31/12/2016 45 Bảng 3.2 Thực trạng sử dụng đất đai quan hành huyện Phú Bình giai đoạn 2014-2016 47 Bảng 3.3 Tình hình sử dụng đất Văn Phòng UBND huyện Phú bình giai đoạn 2014-2016 49 Bảng 3.4 Tổng hợp phương tiện lại Văn phòng UBND huyện Phú Bình tính từ năm 2014 đến 31/12/2016 50 Bảng 3.5 Tổng hợp máy móc thiết bị Văn phòng UBND huyện Phú Bình tính từ năm 2014 đến 31/12/2016 51 Bảng 3.6 Tình hình sử dụng đất Phòng Tài - Kế hoạch huyện Phú Bình giai đoạn 2014-2016 52 Bảng 3.7 Tổng hợp phương tiện lại Phòng Tài - Kế hoạch huyện Phú Bình tính từ 2014 đến 31/12/2016 53 Bảng 3.8 Tổng hợp máy móc thiết bị Phòng Tài - Kế hoạch huyện Phú Bình tính từ năm 2014 đến 31/12/2016 53 Bảng 3.9.Tình hình sử dụng đất Phòng Nơng nghiệp & PTNT huyện Phú Bình từ năm 2014 đến năm 2016 54 Bảng 3.10 Tổng hợp phương tiện lại Phòng Nơng nghiệp & PTNT huyện Phú Bình tính từ năm 2014 đến 31/12/2016 55 Bảng 3.11 Tổng hợp máy móc thiết bị Phòng Nơng nghiệp & PTNT huyện Phú Bình tính từ năm 2014 đến 31/12/2016 55 Bảng 3.12 Tình hình sử dụng đất Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phú Bình từ năm 2014 đến năm 2016 56 Bảng 3.13 Tổng hợp phương tiện lại phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phú Bình tính từ năm 2014 đến 31/12/2016 57 viii Bảng 3.14 Tổng hợp máy móc thiết bị phòng Kinh tế -Hạ tầng huyện Phú Bình tính từ năm 2014 đến 31/12/2016 57 Bảng 3.15 Tình hình sử đất Phòng Tài ngun -Mơi trường huyện Phú Bình từ năm 2014 đến năm 2016 58 Bảng 3.16 Tổng hợp phương tiện lại Phòng Tài ngun - Mơi trường huyện Phú Bình tính từ năm 2014 đến 31/12/2016 59 Bảng 3.17 Tổng hợp máy móc thiết bị Phòng Tài ngun - Mơi trường huyện Phú Bình tính từ năm 2014 đến 31/12/2016 60 Bảng 3.18 Nguồn hình thành tài sản UBND huyện Phú Bình từ năm 2014 đến năm 2016 65 Bảng 3.19 Kết đầu tư trụ sở làm việc UBND huyện Phú Bình giai đoạn 2014 -2016 66 Bảng 3.20 Kết đầu tư phương tiện lại thuộc UBND huyện Phú Bình giai đoạn 2014 -2016 67 Bảng 3.21 Kết điều tra công tác tra, kiểm tra q trình khai thác, sử dụng tài sản cơng 68 Bảng 3.22 Tình hình sai phạm sử dụng TSC quan thuộc UBND huyện Phú Bình 69 Bảng 3.23 Bảng lý tài sản cơng thuộc UBND huyện Phú Bình giai đoạn 2014 -2016 70 Bảng 3.24 Kết điều tra việc đầu tư, mua sắm tài sản công quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình 71 Bảng 3.25 Kết điều tra việc đầu tư, mua sắm TSC theo quy định tiêu chuẩn, định mức UBND huyện Phú Bình 71 Bảng 3.26 Kết điều tra nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quản lý, sử dụng TSC quan hành nhà nước 72 Bảng 3.27 Kết điều tra hiệu sử dụng TSC UBND huyện Phú Bình 73 99 cầu quản lý tài sản công giai đoạn Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực chế, sách quản lý TSC nâng cao góp phần lớn việc nâng cao hiệu sử dụng, tránh thất thốt, lãng phí cho đơn vị c Nội dung giải pháp Để thực chủ trương nêu trên, công tác tra, kiểm tra, giám sát cần tập trung số giải pháp sau: Thứ nhất, phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm CQHC UBND cấp việc kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực chế, sách quản lý TSC, coi việc làm thường xuyên Coi việc kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực khâu quan trọng trình ban hành tổ chức thực chế, sách quản lý TSC Đây nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên điều kiện để kiểm tra, đánh giá nội dung chế, sách có phù hợp với thực tiễn không, điều kiện để kiểm tra lực lãnh đạo, đạo điều hành máy quan quản lý Nhà nước, cán công chức Việc nhận thức vai trò vị trí, tác dụng việc kiểm tra, giám sát trở thành nhân tố định cao chất lượng công tác kiểm tra; giám sát Thứ hai, công tác kiểm tra, giám sát phải kết hợp xây chống lấy xây làm chính, mục đích chủ động phòng ngừa vi phạm, giúp đảng viên, cán bộ, công chức khắc phục thiếu sót, khuyết điểm vi phạm mua sắm quản lý TSC từ lúc mua Thứ ba, cần tăng cường thực quy chế dân chủ sở, nâng cao vai trò giám sát tổ chức đoàn thể quần chúng nhân dân việc quản lý, sử dụng TSC Đồng thời đề cao vai trò phương tiện thông tin đại chúng việc phát hiện, đưa tin phê phán hành vi vi phạm chế độ quản lý TSC; biểu dương gương tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí TSC Thứ tư, Cần nắm vững tầm quan trọng, chức năng, nhiệm vụ, quy trình tra, kiểm tra, giám sát 100 Đã kiểm tra, giám sát cần có kế hoạch, kế hoạch thống quy trình kiểm tra, phải xây dựng tiêu thức cụ thể cho việc đánh giá Đây vấn đề khó, song làm tránh bệnh qua loa, hình thức việc kiểm tra, đánh giá Sau kỳ kiểm tra, nhờ chuẩn mực cụ thể mà quan, đơn vị, cán bộ, cơng chức tự xem xét, đánh giá kết đạt được, vấn đề tồn chế để từ có giải pháp sửa đổi, bổ sung cho phù hợp nhằm hoàn thiện tăng khả thực thi chế, sách Thứ năm, Cần nắm vững nội dung tra, kiểm tra, giám sát: Giám sát tình hình quản lý TSC thông qua việc yêu cầu CQHC phải thực đăng ký, báo cáo tăng, giảm tài sản TSLV, PTĐL, tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên với quan Tài đảm bảo đến hết năm, quan Tài nắm đầy đủ tài sản Nếu quan, đơn vị không thực đăng ký, báo cáo tài sản với quan Tài cấp Kho bạc Nhà nước khơng cấp kinh phí đầu tư mua sắm TSC Kiên cắt giảm nhu cầu mua sắm tài sản vượt tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, không cần thiết Thực tra, kiểm tra theo định kỳ hàng năm đột xuất tình hình mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý TSC Nội dung tra, kiểm tra tập trung vào số vấn đề chủ yếu sau đây: (i) Tình hình đầu tư, mua sắm TSC theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng TSC Nhà nước quy định tình hình thực chế độ quản lý đầu tư, mua sắm tài sản (ii) Việc bố trí sử dụng tài sản theo mục đích tiêu chuẩn, định mức sử dụng TSC (iii) Tiêu chuẩn, điều kiện việc tổ chức thực xử lý TSC Thứ sáu, sau lần kiểm tra, giám sát cần có tổng kết, đánh giá, rút kinh nhiệm, khâu thiếu việc tổ chức triển khai thực Toàn kết kiểm tra thấy rõ ưu, khuyết điểm cách đầy đủ, sâu sắc có biện pháp chấn chỉnh khắc phục Đối với vi phạm chế độ quản lý TSC phát qua tra kiểm tra cần có biện pháp xử lý kịp thời theo nguyên tắc: (i) Kiên 101 thu hồi khoản thu nhập từ việc cho thuê, sử dụng TSC trái quy định (ii) Các TSC trước hết TSLV, PTĐL CQHC không sử dụng sử dụng trái mục đích không tiêu chuẩn sử dụng tài sản Nhà nước phải thu hồi giao cho quan quản lý TSC bố trí sử dụng theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản giao cho tổ chức dịch vụ công quản lý TSC nguyên nhân chủ quan, thủ trưởng đơn vị người giao trực tiếp quản lý tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường vật chất (iv) Công khai phương tiện thông tin đại chúng sai phạm quan, đơn vị việc đầu tư xây dựng mới, quản lý, sử dụng, xử lý TSC tạo dư luận lên án hành vi sai trái (v) Không cấp kinh phí cho CQHC sử dụng TSC sai mục đích (vi) Thủ trưởng đơn vị, đơn vị có sai phạm việc sử dụng TSC không xem xét xếp loại thi đua cuối năm 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị Trung ương Để quản lý, sử dụng TSC có hiệu mục tiêu đề cần có hợp lực cấp, ngành để tạo sức mạnh tổng hợp, tạo đổi tư đội ngũ cán công chức, viên chức người tham gia trực tiếp vào trình quản lý, sử dụng tài sản Đề nghị Chính phủ nghiên cứu ban hành văn pháp lý, nhằm điều chỉnh văn không phù hợp với tình hình thực thực tế để đáp ứng u cầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Tăng cường cơng tác đạo quản lý nâng cao hiệu quản lý, sử dụng TSC Đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị phương tiện làm việc quan cán bộ, công chức, viên chức nhà nước cho phù hợp với tình hình thực tế Đề nghị Bộ Tài triển khai áp dụng phần mềm quản lý TSC đến tất đơn vị 102 4.3.2 Kiến nghị tỉnh Thái Nguyên Đánh giá lại tình hình quản lý, sử dụng TSC tồn tỉnh, từ có điều chỉnh, bổ sung quản lý, sử dụng cho phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gian đoạn Tăng cường đạo quan, ban ngành phối hợp với tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị việc đầu tư, khai thác bảo quản tài sản Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm sử dụng tài sản sai mục đích, vượt tiêu chuẩn định mức Quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác quản lý TSC 103 KẾT LUẬN Quản lý tài sản công nội dung lớn quản lý tài cơng Hiệu quản lý thước đo hiệu quản lý kinh tế quản lý nhà nước nói chung Đề tài có ý nghĩa thực tiễn cao trình mà Huyện Phú Bình bước hội nhập với phát triển tỉnh Thái Nguyên đất nước Yêu cầu cải cách hành tài công đặt trụ cột cải cách thể chế nhà nước Luận văn tổng hợp có hệ thống lý thuyết chung quản lý tài sản cơng mang tính khoa học, kết hợp với kinh nghiệm quản lý nước tiên tiến nước cải cách thành công quản lý tài sản công năm gần Luận văn đánh giá cách chung thực trạng chế quản lý TSC địa bàn huyện Phú Bình năm qua Trong tác giả sâu phân tích, đánh giá thực trạng chế quản lý TSC; phân tích đánh giá thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến hiệu lực hiệu chế quản lý TSC; đánh giá mặt đạt được, mặt hạn chế nguyên nhân công tác quản lý TSC Trên sở kết nghiên cứu Chương 3, luận văn việc nâng cao hiệu quản lý TSC nhằm phục vụ cho nghiệp cơng nghiệp hố, đại hóa đại bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Ngun cần phải có hệ thống giải pháp đồng Cùng với quan điểm, mục tiêu, định hướng Đảng Nhà nước ta quản lý TSC, luận văn đưa nhóm giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao công tác quản lý TSC địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên thời gian tới Các nhóm giải pháp có mối quan hệ biện chứng với Một số giải pháp đưa với mong muốn nhà quản lý lưu tâm hy vọng mang lại tính khả thi 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2015), Thơng tư số 41/2015/TT-BTC ngày 27/03/2015 việc sửa đổi điều Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22 tháng năm 2011 tài việc xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước Bộ Tài (2014), Thơng tư số 159/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 Bộ Tài hướng dẫn Nghị định số 29/2014/NĐCP ngày 10/4/2014 Chính phủ thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu Nhà nước tài sản quản lý, xử lý tài sản xác lập quyền sở hữu Nhà nước Bộ Tài (2014), Thơng tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước Bộ Tài (2014), Thơng tư 07/2014/TT-Bộ Tài Quy định chi tiết hướng dẫn thực việc xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định Nghị định 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Chính phủ Bộ Tài (2013), Quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản dự án sử dụng vốn nhà nước Bộ Tài (2013), Thơng tư 14/2013/TT-Bộ Tài Quy định chi tiết hướng dẫn thực số điều Nghị định số 66/2012/NĐCP ngày 6/9/2012 Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Bộ Tài (2012), Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ Tài quy định thực số nội dung Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 105 Bộ Tài (2011), Sửa đổi, bổ sung thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007/ hướng dẫn thực Quyết định số 59/2007QĐ-TTg Thủ tướng Chính Phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức chế độ quản lý, sử dụng phương tiện lại quan Nhà nước, đơn vị nghiệp công lập công ty Nhà nước, thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 14/1/2011 Bộ Tài (2010), Thông tư số 89/2010/TTBTC ngày 16/6/2010 hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập, giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 10.Chính Phủ (2016), Nghị định số 04/2016/NĐ-CP Chính Phủ: Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 11 Chính phủ (2009), Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật Quản Lý, sử dụng TSC 12.Cục quản lý cơng sản - Một số báo cáo tình hình quản lý TSC Tỉnh Cà Mau, Tỉnh Hưng Yên, Tỉnh Thái Bình 13.Cục thống kê Thái Nguyên (2010), Một số tiêu kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015-2025 14.Dương Văn Chính - Phạm Văn Khoan (2010), Giáo trình “Quản lý tài cơng”, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 15.Nguyễn Mạnh Hùng (2005), TSC sử dụng TSC Việt Nam nay, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Hà Nội 16 Nguyễn Văn Hoan (2010), Giáo trình khoa học quản lý, Nhà xuất trị - Hành 17.TS.Phạm Văn Khoan TS.Nguyễn Trọng Thản (2010), Giáo trình Quản lý tài quan nhà nước đơn vị nghiệp cơng Học viện tài 106 18.Chủ tịch Hồ Chí Minh (1989), Với vấn đề Tài chính, Nhà xuất Sự thật, Hà Nội 19.Quyết định số 71/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản Điều Quyết định số 140/2008/QĐTTg ngày 21/10/2008 Thủ tướng Chính phủ việc xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước 20.Quyết định 140/2008/QĐ-TTg Về việc bổ sung, sửa đổi Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 19/01/2007 việc xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước 21.Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2017), Luật quản lý sử dụng tài sản công 22.Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí 23 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Luật sử dụng, quản lý tài sản nhà nước 24.La Văn Thịnh (2006), Sử dụng TSC khu vực HCSN Việt Nam thực trạng giải pháp, Luận văn thạc sỹ kinh tế - Hà Nội 107 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Trước tiên xin phép gửi tới Quý ông (bà) lời chúc sức khỏe lời chào trân trọng, Dương Thị Thúy Hằng, Học viên cao học Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Ngun Để giúp tơi hồn thành đề tài luận văn: “Quản lý tài sản công quan thuộc UBND huyện Phú Bình” xin Ơng (bà) cho biết ý kiến vấn đề sau đây, cách khoanh tròn vào đáp án thích ứng (Chỉ chọn 01 phương án) Phần trả lời ơng (bà) hồn tồn mang tính khuyết danh phục vụ cho mục đích nghiên cứu Câu 1: Theo ông (bà), việc mua sắm tài sản công quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình có vào định mức, tiêu chuẩn nhà nước hay khơng? 1-Có 2- Khơng 3- Ý kiến khác Câu Theo ông (bà) thời gian qua việc đầu tư, mua sắm tài sản công quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình tính đến hiệu chưa? (chỉ chọn 01 phương án) 1- Đã tính đến hiệu 2- Chưa tính đến hiệu 3- Ý kiến khác Câu Ông (bà) đánh việc sử dụng TSC quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình? 1- Sử dụng hiệu quả, mục đích 2- Sử dụng chưa hiệu quả, có trường hợp sử dụng sai mục đích 3- Lãng phí sử dụng 108 Câu 4: Ông (bà) cho biết ý kiến đánh giá ý thức, trách nhiệm người trực tiếp sử dụng TSC quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình? 1- Có ý thức 2- Ý thức chưa cao 3- Khơng có ý thức Câu 5: Ở quan ơng (bà) cơng tác, việc quản lý q trình khai thác, sử dụng tài sản cơng mục đích chưa? (chỉ chọn 01 phương án) 1- Đúng mục đích 2- Khơng mục đích 3- Ý kiến khác Câu Theo ông (bà) việc lý, điều chuyển, kết thúc trình sử dụng tài sản công diễn thường xuyên, theo quy định nhà nước hay không? 1- Theo quy định 2- Không theo quy định 3- Ý kiến khác Câu 7: Theo ông bà, công tác tra, kiểm tra q trình khai thác, xử dụng tài sản cơng có diễn thường xuyên không? Thường xuyên Không thường xuyên Ý kiến khác………………………………………………………… Câu Trong thời gian qua, theo ông (bà) việc xử lý sai phạm việc quản lý tài sản công như: cho thuê, cho mượn, sử dụng vào mục đích cá nhân quan Nhà nước có thẩm quyền có kiên khơng? (chỉ chọn 01 phương án) Kiên Chưa kiên Ý kiến khác………………………………………………………… 109 Câu 9: Theo ông (bà) nguyên nhân tồn quản lý sử dụng tài sản công quan thuộc UBND huyện Phú Bình thời gian qua do? Cơng tác giám sát, tra, kiểm tra việc thực chế độ, sách quản lý TSC quan hành nhà nước chưa thực nghiêm túc Chính quyền cấp chưa thực đầy đủ chức quản lý nhà nước TSC quan hành nhà nước Nhân thức quản lý sử dụng TSC hạn chế 4.Các nguyên nhân khác (đề nghị ghi rõ) Câu 10: Theo ông (bà) mức độ quan tâm quyền, địa phương, đơn vị việc quản lý sử dụng TSC quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình thời gian qua ? 1-Quan tâm 2- Chưa quan tâm 3- Ý kiến khác Câu 11 Theo ông (bà) nhân tố ảnh hưởng đến hiệu lực hiệu chế quản lý tài sản công quan thuộc ủy ban nhân dân huyện Phú Bình? (chỉ chọn 01 phương án): 1- Sự phù hợp chế quản lý tài sản công Cơ quanhành nhà nước với thực tế 2- Năng lực cán công chức làm công tác quản lý TSC quan hành nhà nước 3- Năng lực, ý chí người trực tiếp sử dụng TSC quan hành nhà nước Các nguyên nhân khác (đề nghị ghi rõ): 110 PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐIỀU TRA Phần 1: Các thông tin chung Tổng số phiếu điều tra: 43; Số phiếu thu về: 43 Phần 2: Phân tích số liệu điều tra Câu 1: Theo ông (bà), việc mua sắm tài sản công quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình có vào định mức, tiêu chuẩn nhà nước hay không? STT Các tiêu Số phiếu Tỷ lệ (%) a Thực 37 86 b Thực chưa 14 c Không rõ 0 Tổng 43 100 Câu Theo ông (bà) thời gian qua việc đầu tư, mua sắm tài sản công quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình tính đến hiệu chưa? STT Các tiêu Số phiếu Tỷ lệ (%) Đã tính đến hiệu 34 79.1 Chưa tính đến hiệu 20.9 Ý kiến khác 0 Tổng 43 100 Câu Ông (bà) đánh việc sử dụng TSC quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình? STT Các tiêu Số phiếu Tỷ lệ (%) Sử dụng hiệu quả, mục đích 22 51.1 Sử dụng chưa hiệu quả, có 12 27.9 Lãng phí sử dụng 21 Tổng 43 100 trường hợp sử dụng sai mục đích 111 Câu 4: Ơng ( bà) cho biết ý kiến đánh giá ý thức, trách nhiệm người trực tiếp sử dụng TSC quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình? STT Các tiêu Số phiếu Tỷ lệ (%) Có ý thức 30 69,7 Ý thức chưa cao 10 23.2 Khơng có ý thức, trách nhiệm 7.1 Tổng 43 100 Câu 5: Ở quan ông (bà) công tác, việc quản lý trình khai thác, sử dụng tài sản công mục đích chưa? STT Các tiêu Số phiếu Tỷ lệ (%) Đúng mục đích 38 88.3 Khơng mục đích 11.7 Ý kiến khác 0 Tổng 43 100 Câu Theo ông (bà) việc lý, điều chuyển, kết thúc trình sử dụng tài sản công diễn thường xuyên, theo quy định nhà nước hay không? STT Các tiêu Số phiếu Tỷ lệ (%) Đúng quy định 38 88.3 Không quy định 11.7 Ý kiến khác 0 Tổng 43 100 Câu 7: Theo ông bà, công tác tra, kiểm tra trình khai thác, xử dụng tài sản cơng có diễn thường xuyên không? STT Các tiêu Số phiếu Tỷ lệ (%) a Thường xuyên 37 86 b Không thường xuyên 14 c Không rõ 0 Tổng 43 100 112 Câu Trong thời gian qua, theo ông (bà) việc xử lý sai phạm việc quản lý tài sản công như: cho thuê, cho mượn, sử dụng vào mục đích cá nhân quan Nhà nước có thẩm quyền có kiên khơng ? (chỉ chọn 01 phương án) STT Các tiêu Số phiếu Tỷ lệ (%) Kiên 37 86.4 Chưa kiên 11.6 Bỏ qua Tổng 43 100 Câu 9: Theo ông (bà) mức độ quan tâm quyền, địa phương, đơn vị việc quản lý sử dụng TSC quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình thời gian qua ? STT Các tiêu Số phiếu Tỷ lệ (%) a Quan tâm 40 93 b Chưa quan tâm c Ý kiến khác 0 Tổng 43 100 Câu 10 Theo ông (bà) nhân tố ảnh hưởng đến hiệu lực hiệu chế quản lý tài sản công quan thuộc ủy ban nhân dân huyện Phú Bình? STT a b c d Các tiêu Sự phù hợp chế quản lý tài sản cơng Cơ quan hành nhà nước với thực tế Năng lực cán công chức làm cơng tác quản lý TSC quan hành nhà nước Năng lực, ý chí người trực tiếp sử dụng TSC quan hành nhà nước Các nguyên nhân khác ( đề nghị ghi rõ): Tổng Số phiếu Tỷ lệ (%) 28 79,1 20,9 0 43 100 113 Câu 11: Theo ông (bà) nguyên nhân tồn quản lý sử dụng tài sản công quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình thời gian qua do? STT Các tiêu Số phiếu Tỷ lệ (%) 16.3 18.6 28 65.1 Các nguyên nhân khác (đề nghị ghi rõ): 0 Tổng 100 Công tác giám sát, tra, kiểm tra việc a thực chế độ, sách quản lý TSC quan chưa thực nghiêm túc Chính quyền cấp chưa thực đầy b đủ chức quản lý nhà nước TSC c d Nhận thức quản lý sử dụng TSC nói chung hạn chế ... trạng nhân tố ảnh hưởng đến quản lý tài sản công quan thuộc UBND huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên Chỉ ưu điểm, hạn chế nguyên nhân hạn chế quản tài sản công quan thuộc UBND huyện Phú Bình, tỉnh Thái. .. công tác quản lý tài sản công quan thuộc UBND huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên Từ đề quan điểm, giải pháp nhằm hồn thiện tăng cường quản lý tài sản cơng quan thuộc UBND huyện Phú Bình, tỉnh Thái. .. trạng quản lý tài sản công quan thuộc UBND huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên Chương 4: Giải pháp hoàn thiện tăng cường quản lý tài sản công quan thuộc UBND huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên Chương CƠ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý tài sản công trong các cơ quan thuộc ủy ban nhân dân huyện phú bình, tỉnh thái nguyên, Quản lý tài sản công trong các cơ quan thuộc ủy ban nhân dân huyện phú bình, tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay