Giải pháp tài chính hỗ trợ giảm nghèo bền vững ở Việt Nam

61 57 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 11:17

Đói nghèo là một vấn đề xã hội mang tính toàn cầu. Những năm gần đây, nhờ có chính sách đổi mới, nền kinh tế nước ta tăng trưởng nhanh, đại bộ phận đời sống nhân dân đã được tăng lên một cách rõ rệt. Song, một bộ phận không nhỏ dân cư, đặc biệt dân cư ở vùng cao, vùng sâu vùng xa…đang chịu cảnh nghèo đói, chưa đảm bảo được những điều kiện tối thiểu của cuộc sống. Sự phân hóa giàu nghèo đang diễn ra mạnh, là vấn đề xã hội cần được quan tâm. Chính vì lẽ đó xóa đói giảm nghèo là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội nước ta, là mục tiêu quốc gia mà Nhà nước ta đã và đang thực hiện.Có nhiều nguyên nhân dẫn tới đói nghèo, trong đó có một nguyên nhân quan trọng đó là nguồn tài chính, chính vì vậy Đảng và Nhà nước ta đã đặt ra những giải pháp tài chính để hỗ trợ giảm nghèo bền vững. Đó là một mắt xích không thể thiếu trong hệ thống các chính sách phát triển kinh tế xã hội xoá đói giảm nghèo của Việt Nam. 1 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN THAM GIA XÉT GIẢ THƯỞNG TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM NĂM 2016 TÊN ĐỀ TÀI: Giải pháp tài hỗ trợ giảm nghèo bền vững Việt Nam MÃ ĐỀ TÀI: 01 Thuộc nhóm nghành Khoa Học: KD3 SV thực hiện: Nguyễn Thị Hạnh Nữ Dân tộc: Kinh Lớp: CQ52/63.02_ Khoa: Kinh Tế Ngành học: Kinh tế Luật Người hướng dẫn: Cô giáo Nguyễn Minh Hạnh MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU………………………………………………………………1 CHƯƠNG I: : LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNGGIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG Lý luận chung giảm nghèo bền vững……………………………3 Một số vấn đề chung đói nghèo………………………………… Khái niệm nghèo………………………………………………….…………3 Quan niệm ngưỡng nghèo…………………………………….……… Tiêu chí đánh giá đói nghèo…………………………………….…………5 Ngun nhân đói nghèo………………………………………………10 Những vấn đề chung giảm nghèo bền vững……………………12 1.1.2.1 Quan niệm giảm nghèo bền vững……………………………….……12 1.1.2.2 Vai trò giảm nghèo bền vững………………………………….……12 1.1.2.3 Các tiêu đánh giá mức độ bền vững giảm nghèo………….12 1.2 Giải pháp tài hỗ trợ giảm nghèo bền vững…………………13 1.2.1 Vai trò giải pháp tài hỗ trợ giảm nghèo bền vững……… 13 1.2.2 Các công cụ tài chính…………………………………………………14 1.2.2.1 Chính sách đầu tư hỗ trợ giảm nghèo bền vững…………………………14 1.2.2.2 Chính sách tín dụng hỗ trợ giảm nghèo…………………………… ……14 1.2.2.3 Chính sách trợ cấp……………………………………………………………15 1.2.2.4 Chính sách Bảo hiểm……………………………………………………… 15 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.2 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG HIỆN NAY 2.1 Thực trạng sách tài hỗ trợ giảm nghèo bền vững Việt Nam………………………………………………………………… 17 2.1.1 Thực trạng giảm nghèo Việt Nam…………………………………17 2.1.2 Thực trạng sách tài hỗ trợ giảm nghèo bền vững…21 2.1.2.1 Chính sách đầu tư……………………………………………………………21 2.1.2.2 Chính sách tín dụng hỗ trợ người nghèo…………………………………29 2.1.2.3 Hỗ trợ công cụ Bảo hiểm……………………………………………… 34 2.1.2.4 Hỗ trợ tài khác……………………………………………………37 2.2 Đánh giá…………………………………………………… ……39 2.2.1 Những kết đạt được………………………….………………39 2.2.2 Hạn chế nguyên nhân………………………… …………….41 2.2.2.1 Hạn chế……………………………………………………………………42 2.2.2.2 Nguyên nhân…………………………………… ……………………….45 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.1.1 3.2.1.2 Định hướng giảm nghèo bền vững Việt Nam đến năm 2020……47 Mục tiêu tổng quát………………………… ……………………… 47 Mục tiêu cụ thể……………………………… ……………………….47 Giải pháp………………………………………………………………49 Các giải pháp tài hỗ trợ giảm nghèo bền vững…….…………49 Nâng cao chất lượng hiệu vốn tín dụng sách.………… 49 Đầu tư hỗ trợ người nghèo tiếp cận dịch vụ xã hội mức tối thiểu……………………………………………………………………………51 3.2.1.3 Tăng cường hoạt động hỗ trợ sản xuất, giải sách 3.2.2 thu nhập, việc làm, đảm bảo an sinh xã hội…………….……………53 Các giải pháp bổ trợ khác……………………………… ………… 55 KẾT LUẬN…………………………………………………….…………… 59 DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT CPI: Chỉ sô giá tiêu dùng HDI: Chỉ số phát triển người HPI: Chỉ sô nghèo người LĐTBXH: Lao Động Thương Binh Xã Hội NHCSXH: Ngân Hàng Chính sách Xã hội ODA: Viện trợ phát triển thức TW: Trung ương UBND: Ủy Ban Nhân Dân WB: Ngân Hàng Thế giới WHO: Tổ chức y tế Thế giới PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Đói nghèo vấn đề xã hội mang tính tồn cầu Những năm gần đây, nhờ có sách đổi mới, kinh tế nước ta tăng trưởng nhanh, đại phận đời sống nhân dân tăng lên cách rõ rệt Song, phận không nhỏ dân cư, đặc biệt dân cư vùng cao, vùng sâu vùng xa…đang chịu cảnh nghèo đói, chưa đảm bảo điều kiện tối thiểu sống Sự phân hóa giàu nghèo diễn mạnh, vấn đề xã hội cần quan tâm Chính lẽ xóa đói giảm nghèo giải pháp quan trọng hàng đầu chiến lược phát triển kinh tế xã hội nước ta, mục tiêu quốc gia mà Nhà nước ta thực Có nhiều nguyên nhân dẫn tới đói nghèo, có ngun nhân quan trọng nguồn tài chính, Đảng Nhà nước ta đặt giải pháp tài để hỗ trợ giảm nghèo bền vững Đó mắt xích khơng thể thiếu hệ thống sách phát triển kinh tế xã hội xố đói giảm nghèo Việt Nam Tuy nhiên, nghiệp xóa đói giảm nghèo phía trước, với nhiệm vụ ngày khó khăn, phức tạp Để giải tốt vấn đề nghèo đói Việt Nam nói chung giải pháp tài cho hộ nghèo nói riêng, đòi hỏi phải nghiên cứu cách có hệ thống, khách quan khoa học, phải có quan tâm đặc biệt Nhà nước toàn xã hội.Vấn đề đặt làm để người nghèo tiếp cận sử dụng hội giải pháp tài Mục đích nghiên cứu đề tài Trình bày lý luận chung vấn đề giảm nghèo bền vững giải pháp tài hỗ trợ giảm nghèo bền vững Phân tích thực trạng giảm nghèo Việt Nam thực trạng sử dụng cơng cụ sách tài giúp giảm nghèo bền vững Từ đó, đề xuất giải pháp, giúp người nghèo đối tượng sách tiếp cận hội dễ dàng hơn, tạo điều kiện cho họ thoát khỏi cảnh nghèo vươn lên làm giàu đáng Phương pháp nghiên cứu Bài viết sử dụng tổng hợp phương pháp lý luận, lý thuyết kết hợp thực tiễn, tổng hợp phân tích, so sánh số liệu thực tế Đối tượng phạm vi nghiên cứu + Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng giảm nghèo Việt Nam thực trạng sử dụng cơng cụ sách tài hỗ trợ giảm nghèo bền vững Trên sở đưa giải pháp hồn thiện cho giải pháp tài + Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng giảm nghèo Việt Nam giai đoạn 2010-2014 Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài kết cấu gồm chương: - Chương 1: Lý luận chung giảm nghèo bền vững giải pháp tài hỗ trợ giảm nghèo bền vững - Chương 2: Thực trạng sử dụng sách tài hỗ trợ giảm nghèo bền vững Việt Nam - Chương 3: Tăng cường hồn thiện giải pháp tài hỗ trợ giảm nghèo bền vững cho Việt Nam CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNGGIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 1 Lý luận chung giảm nghèo bền vững Một số vấn đề chung nghèo đói Khái niệm đói nghèo Mỗi quốc gia có điều kiện tự nhiên, thể chế trị xã hội điều kiện kinh tế khác nhau, theo mà tính chất, mức độ nghèo đói khác Nhìn chung quốc gia sử dụng khái niệm để xác định mức độ nghèo đưa số nghèo để xác định giới hạn nghèo Nó xác định mức thu nhập tối thiểu để người dân tồn được, mức thu nhập mà hộ gia đình mua sắm vật dụng phục vụ cho việc ăn, mặc, nhu cầu thiết yếu khác theo mức giá hành Tại hội nghị bàn xố đói giảm nghèo khu vực Châu Á-Thái Bình Dương ESCAP tổ chức Băng Cốc Thái Lan tháng năm 1993 đưa khái niệm nghèo đói sau: “Đói nghèo tình trạng phận dân cư không hưởng thoả mãn nhu cầu người xã hội thừa nhận tuỳ theo trình độ phát triển kinh tế xã hội phong tục tập quán địa phương” Nhu cầu sống bao gồm: Ăn, mặc, ở, y tế, giáo dục, sở hạ tầng,… khả tham gia vào sinh hoạt cộng đồng Theo định nghĩa mức độ nghèo đói nước khác khác Như định nghĩa thống định tính, lại khơng có tiêu chuẩn chung cho quốc gia tiêu chuẩn chuẩn chung cho vùng quốc gia Theo số liệu ngân hàng giới giới có khoảng 1,3 tỷ người sống mức nghèo khổ, phần lớn phụ nữ trẻ em Hội nghị thượng đỉnh giới phát triển xã hội tổ chức năm 1995 đưa định nghĩa nghèo:"Người nghèo tất mà thu nhập thấp đô la ngày cho người, số tiền coi đủ để mua sản phẩm cần thiết để tồn tại." Còn nhóm nghiên cứu UNDP, UNFPA, UNICEF cơng trình "Xố đói giảm nghèo Việt Nam-1995" đưa định nghĩa:"Nghèo tình trạng thiếu khả việc tham gia vào đời sống quốc gia, tham gia vào lĩnh vực kinh tế." Và nước ta vào tình hình kinh tế xã hội mức thu nhập nhân dân năm qua khái niệm đói nghèo xác định sau: “Nghèo tình trạng phận dân cư có điều kiện thoả mãn nhu cầu tối thiểu sống có mức sống thấp mức sống cộng đồng xét phương diện” Hay nói cách khác “Nghèo phận dân cư có mức sống ngưỡng quy định nghèo” Tuy nhiên ngưỡng nghèo phụ thuộc vào đặc điểm cụ thể địa phương, thời kỳ cụ thể hay giai đoạn phát triển kinh tế xã hội cụ thể địa phương hay quốc gia Việt Nam, nghèo chia thành mức khác nhau: nghèo tuyệt đối, nghèo tương đối, nghèo có nhu cầu tối thiểu - Nghèo tuyệt đối: Là tình trạng phận dân cư thuộc diện nghèo khả thoả mãn nhu cầu tối thiểu sống: ăn, mặc, ở, lại - Nghèo tương đối: tình trạng phận dân cư thuộc diện nghèo có mức sống mức sống trung bình cộng đồng địa phương xét - Nghèo có nhu cầu tối thiểu: Đây tình trạng phận dân cư có đảm bảo tối thiểu để trì sống đủ ăn, đủ mặc, đủ số sinh hoạt hàng ngày mức tối thiểu Ngồi có khái niệm xã nghèo vùng nghèo * Xã nghèo: xã có đặc trưng sau: - Tỷ lệ hộ nghèo cao 40% số hộ xã - Khơng có thiếu nhiều cơng trình sở hạ tầng như: Điện sinh hoạt, đường giao thông, trường học, trạm ytế nước sinh hoạt - Trình độ dân trí thấp, tỷ lệ người mù chữ cao * Vùng nghèo: địa bàn tương đối rộng số xã liền kề vùng dân cư nằm vị trí khó khăn hiểm trở, giao thông không thuận tiện, sở hạ tầng thiếu thốn, khơng có điều kiện phát triển sản xuất đảm bảo sống vùng có số hộ nghèonghèo cao Từ cách hiểu khái quát khái niệm nghèo, cần hiểu thêm khái niệm giảm nghèo, để từ có cách nhìn đắn thực trạng giảm nghèo Việt Nam đưa giải pháp sát thực cho vấn đề Giảm nghèo tổng thể biện pháp sách Nhà nước xã hội nhằm tạo điều kiện để giúp đối tượng thuộc “nghèo” đáp ứng nhu cầu tối thiểu sống sở quy định địa phương, khu vực, quốc gia Có thể thấy cơng xóa đói giảm nghèo Nhà nước đề thực nhiều năm Tuy nhiên, vấn đề đặt phải “giảm nghèo bền vững” Giảm nghèo bền vững kiên không để tái nghèo, trì đẩy nhanh tốc độ để rút ngắn thời gian xóa đói giảm nghèo, trì nguồn đầu tư biện pháp đạo tực triển khai liên tục có hướng đích để nghèo không quay trở lại nơi ta thực giảm nghèo 1.1.1.2 Quan niệm ngưỡng nghèo Khi nghiên cứu vấn đề nghèo, cần có thước đo cụ thể phải bao hàm yếu tố: Lựa chọn tiêu chí nghiên cứu số phúc lợi; cần lựa chọn ngưỡng nghèo: mức giới hạn mà cá nhân hay hộ gia đình nằm mức bị coi nghèo; chọn thước đo đói nghèo sử dụng để phản ánh cho tổng thể nhóm dân cư Về ngưỡng nghèo (hay gọi chuẩn nghèo): Là ranh giới để phân biệt người nghèo người không nghèo Hiện nước ta, ngưỡng nghèo tính tiền Có hai cách để xác định ngưỡng nghèo: - Ngưỡng nghèo (chuẩn nghèo) tuyệt đối: Là chuẩn tuyệt đối mức sống coi tối thiểu cần thiết để cá nhân hộ gia đình tồn Phương pháp chung để xác định ngưỡng nghèo sử dụng rổ loại lương thực coi cần thiết để đảm bảo mức độ dinh dưỡng tối thiểu cho người Do ngưỡng nghèo gọi ngưỡng nghèo lương thực, thực phẩm thường thấp khơng tính đến chi tiêu cho sản phẩm phi lương thực khác - Ngưỡng nghèo tương đối (chuẩn nghèo chung): Được xác định theo phân phối thu nhập tiêu dùng chung nước để phản ánh tình trạng phận dân cư sống mức trung bình cộng đồng (ví dụ ngưỡng nghèo tương đối 50% mức thu nhập trung bình nước) Đến đầu năm 2011, đưa chuẩn nghèo áp dụng giai đoạn 2011 - 2015 400.000 đồng/người/tháng khu vực nông thôn 500.000 đồng/người/tháng khu vực thành thị 1.1.1.3 Tiêu chí đánh giá đói nghèo • Tiêu chí đánh giá nghèo đói giới Để xác định tiêu đói nghèo, giới đưa chuẩn mực đánh giá sau: + Thu nhập quốc dân bình quân tính theo đầu người (GNP) Chỉ tiêu Ngân hàng giới (WB) đưa để đánh giá mức độ giầu thời điểm năm 1990 để phân tích cho thấy - Trên 25.000 USD: nước cực giầu - Trên 20.000 – 25.000: nước giầu - Trên 10.000 – 20.000: nước giầu - Trên 2.500 – 10.000: nước trung lưu - Trên 500 – 2.500: nước nghèo - Dưới 500: nước cực nghèo Việt Nam gần 400 USD/người/năm (năm 1990) xếp thứ 110/171 giới nằm nhóm nước cực nghèo Năm 2007, thu nhập bình quân đầu người Việt Nam khoảng 835 USD/năm, xếp 122/177 quốc gia thu nhập bình quân đầu người + Chỉ tiểu phát triển người (HDI) Do chương trình phát triển liên hợp quốc đưa gồm tiêu - Tuổi thọ trung bình dân cư - Trình độ học vấn, bao gồm - Không vậy, danh mục đầu tư nhiệm vụ chi đề án không xếp xác định rõ thứ tự ưu tiên nên chưa có phương án bố trí hợp lý nguồn lực hạn hẹp; việc hỗ trợ, đầu tư dàn trải; tập trung vốn cho đầu tư xây dựng - (có tới huyện dành 90% vốn cho đầu tư xây dựng) Cơ chế lồng ghép thực hiệu dự án nhiều bất cập, nhiều ý tưởng đưa chưa thực được, nhiều sách đặt dàn trải, thiếu đồng bộ, khơng cụ thể, khơng có trọng điểm, mang tính ngắn hạn thiếu tính gắn kết - chặt chẽ dẫn đến hiệu thực sách khơng cao Cơ chế thực sách bất cập: chương trình, sách có chế quản lý, tốn riêng biệt nên khó lồng ghép thực địa phương, chưa có chế khuyến khích chế tài xử phạt địa phương thực tốt - chưa tốt sách Việc bố trí vốn cho sách có tăng giai đoạn trước nguồn kinh phí chưa chủ động, chậm chưa bảo đảm mục tiêu kế hoạch phê duyệt, đáp ứng 40-60% kế hoạch Kinh phí bố trí thực chương trình, sách cho đồng bào dân tộc thiểu số miền núi vùng đồng bào khó khăn - chiếm 12,8% Nhận thức người dân chưa đầy đủ, việc tun truyền thơng tin chậm, chưa phát huy tối đa nguồn lực Đội ngũ cán trợ giúp thiếu chưa đủ kinh nghiệm đồng thời sở vật vật chất trang thiết bị đầu tư hạn chế CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 3.1 Định hướng giảm nghèo bền vững Việt nam đến năm 2020 Thực mục tiêu giảm nghèo chủ trương lớn Đảng, Nhà nước ta nhằm cải thiện đời sống vật chất tinh thần người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch mức sống nông thôn thành thị, vùng, dân tộc nhóm dân cư; đồng thời thể tâm việc thực Mục tiêu thiên niên kỷ Liên hợp quốc mà Việt Nam cam kết Những năm qua, việc tập trung thực thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chương trình giảm nghèo tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận tốt dịch vụ xã hội bản; sở hạ tầng huyện, xã nghèo tăng cường; đời sống người nghèo cải thiện rõ rệt Tuy nhiên, kết giảm nghèo chưa thực bền vững Để tạo chuyển biến công tác giảm nghèo thời gian tới, cần nắm rõ định hướng giảm nghèo bền vững đến năm 2020, cụ thể: 3.1.1 Mục tiêu tổng quát Giảm nghèo bền vững trọng tâm Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 nhằm cải thiện bước nâng cao điều kiện sống người nghèo, trước hết khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện vùng nghèo; thu hẹp khoảng cách chênh lệch thành thị nông thôn, vùng, dân tộc nhóm dân cư Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa, khai thác tốt mạnh địa phương Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp với đặc ddierrm huyện, chuyển đổi cấu kinh tế hình thức tổ chức sản xuất có hiệu theo kế hoạch; xây dựng xã hội nông thôn ổn định, giàu sắc văn hóa dân tộc, dân trí nâng cao, mơi trường sinh thái bảo vệ, đảm bảo vững an ninh quốc phòng 3.1.2 Mục thiêu cụ thể Thứ nhất, đảm bảo thu nhập, tiếp tục công tác giảm nghèo bền vững Thu nhập bình quân đầu người hộ nghèo tăng lên 3,5 lần; tỷ lệ hộ nghèo nước giảm - 2%/năm, riêng huyện, xã nghèo giảm 4%/năm theo chuẩn nghèo giai đoạn Hỗ trợ người nghèo có việc làm, tăng thu nhập, cải thiện sống: Cần tạo nhiều hội việc làm có thu nhập cao ổn định, tăng cường cải thiện việc làm thông qua vay vốn tạo việc làm, tiếp cận thông tin, thông tin thị trường lao động, thực chương trình mục tiêu quốc gia việc làm dạy nghề, chương trình hỗ trợ đào tạo nghề lao động nông thôn Phấn đấu đến năm 2020, bình quân năm tạo việc làm cho 1,6 triệu lao động, tỷ lệ nơng nghiệp giảm 30%, tỷ lệ thất nghiệp chung nước trì 3%, tỷ lệ thất nghiệp thành thị 4%; 98% dân cư có mức - thu nhập từ mức sống tối thiểu trở lên Tiếp tục cơng tác giảm nghèo bền vững: Các sách tiếp tục tập trung hỗ trợ nguồn lực sản xuất cho hộ nghèo vươn lên nghèo thơng qua việc tiếp tục triển khai cá chương trình hỗ trợ người nghèo, huyện nghèo, xã, thơn, đặc biệt khó khăn, nhằm hỗ trợ người lao động thuộc hộ nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, tránh tái nghèo, thu hẹp khoảng cách đời sống tiếp cận dịch vụ xã hội thiết yếu Thứ hai, đảm bảo điều kiện sống người nghèo cải thiện, trước hết y tế, giáo dục, văn hóa, nước sinh hoạt, nhà ở; giúp người nghèo tiếp cận ngày - thuận lợi dịch vụ xã hội Trợ giúp xã hội thường xuyên: Cần tiếp tục nâng cao hiệu công tác trợ giúp xã hội theo hướng mở rộng đối tượng, điều chỉnh chuẩn nâng cao mức hưởng; xây dựng mức sông tối thiểu, bảo đảm người dân có mức sơng mức tối thiểu hỗ trợ, thực hỗ trợ toàn diện với người cao tuổi, trẻ em, người bị khuyết tật Đến năm 2020 khoảng 2,6 triệu người hưởng trợ giúp thường xuyên, chiếm gần 2,5% dân số, bảo đảm điều kiện thiết yếu nhà ở, nước sinh hoạt, dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đời sống tinh thần, văn hóa, hỗ trợ pháp lý miễn phí cho hộ - nghèo, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số Trợ giúp đột xuất: Cần hồn thiện chế, sách phương thức tổ chức thực nhằm nâng cao hiệu hoạt động trợ giúp đột xuất đảm bảo người dân gặp rủi ro thiên tai, bão lũ, bị chết người, tài sản hỗ trợ kịp thời, vượt qua khó khăn, khơi phục sản xuất, bảo đảm thu nhập, ổn định sống Phát triển quỹ rủi ro địa phương, tổ chức phong trào tinh thần tương thân tương ái,… Thứ ba, Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội huyện nghèo; xã nghèo, thơn, đặc biệt khó khăn tập trung đầu tư đồng theo tiêu chí nơng thôn mới, trước hết hạ tầng thiết yếu như: giao thơng, điện, nước sinh hoạt Chính phủ tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư từ Ngân sách Nhà nước để đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo địa bàn đặc biệt khó khăn Tập trung vào nội dung đầu tư xây dựng kết cấu sở hạ tầng giao thông, viễn thông, thủy lợi,…xây dựng nhân rộng mơ hình giảm nghèo bền vững, nâng cao lực giảm nghèo truyền thông; tăng cường hoạt động giám sát điều tra, đánh giá sách giảm nghèo bền vững Theo địa phương chế, sách giảm nghèo để huy động nguồn lực bố trí ngân sách chỗ để đầu tư Thứ tư, thực chế phân cấp, trao quyền, hỗ trợ trọn gói có mục tiêu cho địa phương Nhà nước với Bộ, ban, ngành thực chế phân cấp, trao quyền, hỗ trợ trọn gói có mục tiêu cho địa phương, đơi với lực tưng cường tham gia người dân nhằm nâng cao hiệu cơng tác xóa đói, giảm nghèo bền vững, giảm chênh lệch thu nhập người giàu người nghèo 3.2 Giải pháp tài hỗ trợ giảm nghèo bền vững Việt Nam Mục tiêu giảm nghèo chủ trương lớn, quan trọng Đảng Nhà nước, nhiệm vụ quan trọng góp phần thực phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Những thành tựu đạt giai đoạn 2006 – 2013 bước đệm vững cho công tác thực giảm nghèo bền vững giai đoạn 2014 – 2020 Những sách để giảm nghèo tác động trực tiếp tới vùng, địa bàn tới hộ dân huyện, xã nghèo, đặc biệt sách tài – cơng cụ chủ yếu trình giảm nghèo nhanh bền vững 3.2.1 Các giải pháp tài 3.2.1.1 Nâng cao chất lượng hiệu vốn tín dụng sách Chính sách hỗ trợ tín dụng vay vốn đưa tiến khoa học công nghệ người nghèo, tạo điều kiện cho người thoát nghèo đầu tư làm giàu Thực huy động nguồn vốn từ Ngân sách Nhà nước từ phân bổ giám sát, thực giao quyền trọn gói có mục tiều cho địa phương Muốn thực thi sách cách có hiệu cần phải giải hai vấn đề cách đồng bộ, Người nông dân mong muốn có ước nguyện làm giàu mảnh đất mình, nhiên họ cần hỗ trợ sách vay vốn Với lãi suất ưu đãi, hợp lý, vốn xem “cú hích” “cứu cánh” cho ước mơ đích thực người nơng dân muốn tự vươn lên nghèo Người xưa có câu “có bột gột nên hồ”, vốn “bột” cho người nơng dân “gột” lên sản phẩm Khi có vốn lại cập nhật tiến khoa học công nghệ với bàn tay, khối óc, khao khát vươn lên nghèo người nơng dân hy vọng giải toán giảm nghèo cách bền vững Nhanh chóng đưa liên kết “bốn nhà”: Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông vào thực tiễn sản xuất phát triển vùng dân tộc miền núi Nhà nước điều kiện cần chưa phải điều kiện đủ để thực công tác xóa đói giảm nghèo bền vững Phải có tham gia Nhà nướ cần có vào nhà khoa học đem tiến khoa học áp dụng vào thực tiễn, cần có đầu tư từ nhà doanh nghiệp, từ vốn Nhà nước để tạo bước đòn bẩy kích thích Có kết hợp đồng nhà nơng, nhà nghèo nhanh chóng nghèo nghèo cách bền vững Một là, xã hội hóa nguồn vốn tín dụng sách Đồng thời, huy động nguồn lực tài xã hội để thực nhiều chương trình tín dụng ưu đãi, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn người nghèo đối tượng sách khác Quan trọng phải huy động nguồn lực từ tư nhân Ngân sách nhà nước nên coi bước đệm để sau ngân hàng hay doanh nghiệp xã hội triển khai hội hóa nguồn vốn tín dụng cho vay Hai là, phải biến tín dụng sách thành sản xuất hàng hóa, có khắc phục tình trạng hộ nghèo vay vốn khơng biết để làm Thực tế, người nơng dân nghèo khơng cần vốn vay, họ cần thêm sách dạy nghề gắn với hỗ trợ sản xuất Do đó, cần có sách hỗ trợ dạy nghề, hướng dẫn cách làm ăn tạo hội việc làm cho người nghèo Có vậy, người nghèo thật thoát nghèo cách bền vững Ba là, cần tăng thêm dư nợ tín dụng cho người nghèo, đồng thời, mở rộng đối tượng tiếp cận với nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội Khi đó, cần phải sửa đổi bổ sung đối tượng phương thức tiếp cận vốn tín dụng sách chương trình giảm nghèo thời gian tới Về đối tượng vay vốn, cần phải rà soát lại đối tượng để tập trung nguồn lực, tạo bước đột phá tiếp tục hỗ trợ thiết thực đối tượng sách, trước hết hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh sinh viên có hồn cảnh khó khăn, cho vay giải việc làm, hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở… Mở rộng sách hỗ trợ hộ cận nghèo hộ nghèo, để họ khơng rơi xuống ngưỡng nghèo đói động lực để hộ nghèo vươn lên nghèo Khi đó, cần hồn thiện khung pháp lý tạo điều kiện thuận lợi việc cung cấp tín dụng ưu đãi họ Bốn là, giải ngân tín dụng sách phải gắn với quy hoạch sản xuất địa phương, dựa mạnh địa phương Giảm dần sách hỗ trợ khơng hồn lại, thay vào gắn với điều kiện có quy định thời gian hồn trả Ngồi ra, q trình xây dựng sách cần có phối hợp, lồng ghép có hiệu với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; nhân rộng mơ hình sản xuất, kinh doanh, ni trồng hiệu địa phương tới hộ gia đình nghèo nhằm giúp hộ nghèo nhanh chóng vươn lên nghèo Năm là, nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu hoạt động cấp ủy, quyền địa phương cấp tổ chức đồn thể trị - xã hội cơng tác thống kê, rà sốt hộ nghèo, hộ cận nghèo để tạo điều kiện cho đối tượng kịp thời vay vốn Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội việc nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng sách Thực nghiêm túc cơng tác bình xét cho vay đảm bảo cơng khai, dân chủ từ thôn, Việc xác nhận đối tượng phải Ban giảm nghèo xã, phường thị trấn xét duyệt chặt chẽ Bên cạnh đó, cơng tác kiểm tra, giám sát cấp, ngành tín dụng sách… cần tăng cường Sáu là, cần thay đổi ý thức người nghèo, để họ có ý thức tự tơn, tự vươn lên nghèo, tránh tâm lý ỷ lại hoàn toàn vào nhà nước Cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để người dân nắm bắt chủ trương, sách Đảng, Nhà nước quy định Ngân hàng sách Xã hội tín dụng ưu đãi Thơng tin tun truyền cần phải xác, cụ thể, dễ hiểu để tạo nhận thức đắn cho đối tượng không hưởng sách hỗ trợ giảm nghèo 3.2.1.2 Đầu tư hỗ trợ người nghèo tiếp cận dịch vụ xã hội mức tối thiểu Tăng cường sách đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông, viễn thông, đầu tư sở hạ tầng giáo dục, y tế đảm bảo chất lượng thực Giao thông huyết mạch quan trọng kinh tế quốc gia, giao thơng nơng thơn lại có ý nghĩa cho phát triển vùng nghèo Thiếu giao thơng khơng thể thơng thương, khơng thể giao thương mà sản xuất hàng hóa vùng nghèo manh mún, nhỏ lẻ Người dân vùng sản xuất chăn ni vơ khó khăn điều kiện tự nhiên điều kiện địa lý không thuận lợi lại khó khăn sản phẩm làm không tiêu thụ dễ dàng địa bàn cấp huyện, nhiều xã mang tính tự cung, tự túc, sản phẩm làm tiêu thụ khó khăn để tiếp cận thị trường, dẫn đến bị tư thương ép giá Khơng có giao thơng khơng có nơng nghiệp hàng hóa, nơng dân vốn nghèo giao thông nông thôn không thuận tiện khiến sống họ nghèo Đầu tư xây dựng sở hạ tầng trường học, bệnh viện đóng góp phần khơng nhỏ vào cơng tác giảm nghèo bền vững Việc xây dựng sửa sang trường lớp giúp e học sinh nghèo có điều kiện học tập tốt hơn, bệnh viện mở ra, nhiều công cụ y tế đại hỗ trợ khiến cho việc khám chữa bệnh người nghèo đồng bào vùng sâu, vùng xa đảm bảo tối thiểu, giúp nâng cao chất lượng - sống Bảo đảm giáo dục tối thiểu: Cần tăng cường hỗ trợ người dân có trình độ giáo dục tối thiểu, tăng cường chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa đại hóa đất nước Xây dựng xã hội học tập, tạo hội điều kiện cho công dân học tập suất đời, tăng cường tiếp cận người dân giáo dục cấp, đảm bảo phổ thông giáo dục, tập trung nâng cao giáo dục tối thiểu cho đồng bào dân tộc thiểu số Hỗ trợ vốn vay cho học sinh, sinh viên nghèo theo học, có - chương trình khuyến học khuyến khích động viên e học tập tốt Bảo đảm chăm sóc y tế tối thiểu, hỗ trợ người nghèo tiếp cận gần dịch vụ bảo hiểm bảo hiểm y tế nhằm hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân; đổi công tác quản lý Nhà nước bảo hiểm y tế; mở rộng sách hỗ trợ phí mua cho người có thu nhập từ trung bình trở xuống; cải thiện chăm sóc sức khỏe tuyến - sở, ưu tiên huyện nghèo, xã nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số Bảo đảm nhà tối thiểu: Tiếp tục hỗ trợ cải thiện nhà cho người dân, đặc biệt người nghèo, người có thu nhập thấp, bước đảm bảo nhu cầu nhà cho người lao động khu công nghiệp, học sinh, sinh viên trường đại học, cao đẳng, trung cấp trung học dạy nghề Đổi chế hỗ trợ nhà cho người có thu nhập thấp thị; khắc phục khó khăn đất đai, vốn, quy hoạch, thủ tục có sách - ưu đãi doanh nghiệp xây dựng nhà xã hội khu đô thị, khu công nghiệp Bảo đảm nước sạch: Nguồn nước thứ thiếu để đảm bảo sống; cần nâng cao sức khỏe chất lượng sống cho gười dân thơng qua việc cải thiện tình hình sử dụng nước dân cư, đặc biệt vùng nông thôn, vùng dân tộc - thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng dân cư bị xâm thực nước biển dâng Bảo đảm thông tin, hỗ trợ người dân hưởng thụ văn hóa cần thiết, đặc biệt hỗ trợ người dân việc tiếp cận dịch vụ pháp lý: Tăng cường đưa báo chí sở, thực chương trình đưa thơng tin sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo; khôi phục củng cố mạng lưới thông tin sở, bảo đảm đưa thơng tin nhanh chóng nhằm rút ngấn khoảng cách bảo đảm thông tin hưởng thụ thông tin người dân vùng miền Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần người dân nhóm người yếu thế, người dân khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo Hỗ trợ người dân nghèo tiếp cận sịch vụ pháp lý miễn phí từ giúp họ nắm quyền nghĩa vụ thân, nâng cao hiểu biết, đảm bảo công lý công người nghèo đặc biệt với đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ giúp họ tham gia phát triểm kinh tế, nâng cao đời sống, cải thiện thu nhập, giảm tỷ lệ nghèo đói từ đến phát triển bền vững 3.2.1.3 Tăng cường hoạt động hỗ trợ sản suất, giải tốt sách thu nhập việc làm, đảm bảo an sinh xã hội Trên sở đầu tư phát triển kinh tế, cần phải quan tâm đến chuyển dịch cấu kinh tế, cấu lao động Giải tốt việc làm cho người lao động, tạo điều kiện việc làm đặc biệt người nông dân nghèo, cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng sống Hồn thiện tốt cơng tác hỗ trợ sản xuất giống, đất, tăng cường mở lớp dạy nghề, nâng cao tay nghề, đáp ứng theo yêu cầu công nghệ đại; ban hành sách ưu đãi thuế, đất đai; đào tạo giáo viên nhằm khuyến khích thành phần kinh tế tham gia đào tạo dạy nghề; đổi phương thức nâng cao chất lượng dạy nghề gắn với nhu cầu thực tiễn Đẩy mạnh chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức xuất lao động Kiên khắc phục bất hợp lý tiền lương, tiền công, trợ cấp xã hội phù hợp với tình hình kinh tế xã hội đất nước; gắn cải cách tiền lương với xếp, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ bộ, cơng chức hệ thống trị Gắn tiền lương người lao động với hiệu kinh doanh doanh nghiệp Chăm lo bảo hộ lao động, hạn chế tai nạn lao động, tăng cường tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật lao động; xây dựng quan hệ lao động ổn định, hài hòa, tiến Tập trung triển khai có hiệu chương trình xóa đói, giảm nghèo bền vững tránh tái nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn Đa dạng hóa nguồn lực, khuyến khích người thoát nghèo vươn lên làm giàu giúp người khác thoát nghèo Huy động nguồn lực Xã hội với Nhà nước chăm lo tốt cho đời sống vật chất tinh thần người nghèo, người tàn tật, người có cơng với đất nước,… - Chính sách hỗ trợ thơng qua khố chăm sóc, bảo vệ rừng, giao rừng giao đất để trồng rừng sản xuất - Chính sách hỗ trợ sản xuất: Bố trí kinh phí cho rà sốt, xây dựng quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện cụ thể huyện, xã, nơi có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, thường xuyên bị thiên tai; vùng đất có khả khai hoang, phục hóa tạo ruộng bậc thang để sản xuất nông nghiệp hỗ trợ 10 triệu đồng/ha khai hoang; 05 triệu đồng/ha phục hóa; 10 triệu đồng/ha ruộng bậc thang; hỗ trợ lần toàn tiền mua giống, phân bón cho việc chuyển đổi trồng, vật ni có giá trị kinh tế cao; ưu tiên hỗ trợ trồng lúa lai, ngô lai,… - Tăng cường, hỗ trợ cán khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm cho huyện nghèo để xây dựng trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư thành trung tâm chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ dịch vụ thúc đẩy phát triển sản xuất địa bàn Bố trí kinh phí khuyến nơng, khuyến lâm, khuyến ngư cao gấp lần so với mức bình quân chung huyện khác; hỗ trợ 100% giống, vật tư cho xây dựng mơ hình khuyến nơng, khuyến lâm, khuyến ngư; người dân tham gia đào tạo, huấn luyện cấp tài liệu, hỗ trợ 100% tiền ăn ở, lại 10.000 đồng/ngày/người; thôn, bố trí suất trợ cấp khuyến nơng (gồm khuyến nông, lâm, ngư) sở - Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại đầu tư sản xuất, chế biến, kinh doanh địa bàn huyện nghèo - Khuyến khích, tạo điều kiện có sách ưu đãi thu hút tổ chức, nhà khoa học trực tiếp nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến khoa học công nghệ địa bàn, việc tuyển chọn, chuyển giao giống trồng, giống vật nuôi cho sản xuất huyện nghèo - Chính sách xuất lao động: hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng văn hóa, đào tạo định hướng (bao gồm ăn, ở, lại, trang cấp ban đầu, chi phí làm thủ tục cho vay vốn ưu đãi) … để lao động huyện nghèo tham gia xuất lao động 3.2.2 Các giải pháp bổ trợ khác Giảm nghèo tiêu chí minh chứng cho quốc gia phát triển Tuy nhiên, sách nhà nước yếu tố cần vô quan trọng, mà điều quan trọng đạo ngành, cấp địa phương với tự lực, tự cường vươn lên người dân yếu tố đủ để giúp thực giảm nghèo bền vững Ngồi sách tài cần kết hợp cách đồng giải pháp bổ trợ khác để hồn thiện tốt cơng tác giảm nghèo bền vững Một là, bộ, ngành, địa phương phải nâng cao nhận thức ý nghĩa tầm quan trọng công tác giảm nghèo thực mục tiêu phát triển bền vững đất nước; phải coi cơng tác giảm nghèo nhiệm vụ trị trọng tâm, tiêu chí đánh giá hồn thành nhiệm vụ cấp ủy, quyền Hai là, tập trung rà sốt sách để loại bỏ điểm khơng phù hợp bổ sung sách mới, phù hợp Các sách sửa đổi, bổ sung phải hướng vào hỗ trợ hộ nghèo, hỗ trợ vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng hỗ trợ sản xuất hỗ trợ tiếp cận dịch vụ xã hội Ba là, chủ động nâng cao lực cho đội ngũ cán địa phương, sở, để họ có đủ lực cần thiết sử dụng nguồn vốn mục tiêu, có hiệu quả, khơng thất Bảo đảm tính cơng khai, dân chủ, minh bạch tài theo nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra dân hưởng lợi” Đi đơi với việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán cần phải có chế độ đãi ngộ thích đáng cho họ giúp họ yên tâm công tác Đội ngũ cán làm việc nhiệt tình, có trách nhiệm nhiên chế độ đãi ngộ dành cho họ lại thấp, khiến họ phải làm thêm công việc khác để ni sống gia đình, điều vơ tình khiến độ chuyên tâm với công việc tinh thần trách nhiệm bị giảm Do Nhà nước ngồi việc nâng cao trình độ, lực cho đội ngũ cán cần có chế độ đãi ngộ hợp lý để thu hút lớp tri thức trẻ tham gia công tác vùng núi, vùng dân tộc khó khăn Bốn là, tăng cường giám sát việc giảm nghèo nhanh bền vững, đấu tranh phòng chống hiệu tệ nạn xã hội, tuyên truyền khuyến cáo thực tốt cơng tác dân số kế hoạch hóa gia đình Cùng với việc đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội huyện địa phương vùng cao cần phải chấp hành tốt kỷ cương phép nước, tuôn thủ quy định pháp luật Tuy nhiên lúc tiến hành nhiều chương trình đầu tư phát triển nên việc lý quan chức đơi lúc lỏng lẻo, khơng đáp ứng yêu cầu kiểm tra giám sát thường xuyên, có cơng trình bị hỏng thời gian thi cơng, cơng trình bị chậm tiến độ, cơng trình bị thất lãng phí,…Như cần phải thực nghiêm chỉnh việc giám sát cơng tác xóa đói giảm nghèo bền vững địa phương Tệ nạn xã hội nguyên nhân dẫn đế nghèo, giải pháp thực cần phải có cơng tác thực đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục cộng đồng, đề cao vai trò giáo dục gia đình thanh, thiếu niên tác hại ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội nguy hiểm khác Đề cao trách nhiệm gia đình, quyền sở việc giám sát quản lý Nâng cao hiểu biết ý thức chấp hành pháp luật, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm pháp luật Nhân rộng mơ hình lý xã, bản, thơn,… để khơng có tệ nạn xảy Thực nghiêm sách pháp luật dân số, trì mức sinh hợp lý, quy mơ gia đình Có sách cụ thể đảm bảo cân giới tính sinh Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức huy động tham gia tồn xã hội vào cơng tác dân số, kế hoạch hóa gia đình Làm tốt cơng tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, giảm mạnh tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng dân số Bảo đảm quyền trẻ em, tạo môi trường lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện thể chất trí tuệ Chú trọng bảo vệ chăm sóc trẻ em có hồn cảnh đặc biệt, trẻ em gia đình nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều khó khăn; ngăn chặn đẩy lùi nguy xâm hại trẻ em Xây dựng triển khai chiến lược quốc gia bất bình đẳng nguy bất bình đẳng cao; đẳy lùi tình trạng bn bán phụ nữ trẻ em, chống bạo lực gia đình Năm là, hỗ trợ người nghèo tiếp cận dịch vụ pháp lý Đối với người nghèo, hộ thuộc dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa việc tiếp cận thông tin, dịch vụ pháp lý hạn chế Vì lẽ mà sách giúp họ tiếp cận với dịch vụ pháp lý cần thiết Việc thực có hiệu sách trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân tộc thiểu số nghèo, tạo điều kiện cho người dân tộc thiểu số nghèo hiểu biết quyền, nghĩa vụ mình, chủ động tiếp cận sách trợ giúp Nhà nước, vươn lên nghèo Mục đích để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người dân tộc thiểu số nghèo, góp phần bảo đảm cơng lý cơng cho người nghèo việc tiếp cận với pháp luật, nâng cao hiểu biết pháp luật cho người nghèo để họ thực pháp luật, tham gia phát triển - kinh tế, xố đói giảm nghèo, thực dân chủ sở Các hoạt động thực hỗ trợ pháp lý bao gồm: Trước hết hoạt động hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số: + Cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí + Tổ chức đợt trợ giúp pháp lý lưu động xã thuộc huyện nghèo để cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí + Tổ chức sinh hoạt Câu lạc trợ giúp pháp lý để giải vướng mắc pháp luật cung cấp thông tin pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật + Tổ chức sinh hoạt Tổ hòa giải để giải tranh chấp nhỏ cộng đồng dân cư + Phổ biến, giáo dục truyền thông pháp luật + Truyền thông trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số Tiếp đến tăng cường lực tổ chức thực trợ giúp pháp lý, người thực trợ giúp pháp lý, Tổ viên Tổ hòa giải cán Tư pháp - Hộ tịch cấp xã: + Mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý + Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ cung cấp tài liệu bồi dưỡng cho cán Tư phápHộ tịch cấp xã + Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ hòa giải + Hỗ trợ cho cán làm việc Chi nhánh Trung tâm trợ giúp pháp lý + Hỗ trợ kinh phí đào tạo trung cấp luật cho cán Tư phápHộ tịch cấp xã Sáu là, hỗ trợ người nghèo hưởng thụ văn hóa thơng tin Đối với người nghèo người thuộc dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa thi việc tiếp cận nắm bắt thơng tin hạn chế, thiếu thốn Đối với họ, thông tin thời sự, tin tức ngày liên quan xa vời Nhưng việc thực tốt chương trình đưa văn hố, thơng tin sở; đa dạng hoá hoạt động truyền thơng, giúp người nghèo tiếp cận sách giảm nghèo, phổ biến mơ hình giảm nghèo có hiệu quả, gương thoát nghèo Điều khiến cho bà có điều kiện việc tiếp thu văn hóa thơng tin, từ giúp họ hiểu làm theo góp phần thúc đẩy cơng tác giảm nghèo bền vững KẾT LUẬN Trong trình tăng trưởng phát triển kinh tế, trình giảm nghèo nhanh bền vững thu hút quan tâm lớn giới nói chung Việt Nam nói riêng Giữa tăng trưởng phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững thực cơng xã hội có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại với Vì lẽ mà quốc gia muốn tăng trưởng phát triển kinh tế vững mạnh để đưa thành tựu tiến áp dụng hỗ trợ cho giảm nghèo, từ cơng tác giảm nghèo bền vững Nhà nước có thêm nguồn lực tập trung đẩy mạnh trình CNH – HĐH đất nước Trong năm qua Đảng Nhà nước ta dành quan tâm đặc biệt cho cơng tác thực xóa đói, giảm nghèo bền vững Xuất phát từ nguyên nhân nghèo đói mà nhiều chương trình, dự án phê duyệt triển khai phạm vi nước bước đầu đem lại hiệu định, công cụ tài chiếm vị trí quan trọng cơng tác giảm nghèo bền vững, điển hình chương trình hỗ trợ nhà ở, đầu tư giáo dục, chống “giặc dốt”, hỗ trợ đầu tư xây dựng sở hạ tầng xã, vùng, miền đặc biệt khó khăn tạo điều kiện cho họ phát triển sản xuất đẩy mạnh tăng trưởng phát triển kinh tế Bằng thực tế minh chứng số cụ thể, từ giáo dục phổ thông đến nhu cầu tối thiểu người nghèo bước nâng cao Đời sống vật chất tinh thần nhân dân cải thiện rõ tệt Để làm điều phải có chung tay góp sức cộng đồng, khơng phía Nhà nước, phía cán tích cực đổi sách phương pháp mà người dân cần chung tay giúp đỡ nhau, tiếp thu đổi tư duy, nhận thức rõ tác động công tác giảm nghèo bền vững phát triển kinh tế xã hội Mặc dù đạt thành tựu đáng khích lệ cơng tác giảm nghèo bền vững hạn chế tồn chưa khắc phục Có thể nói xóa đói, giảm nghèo bền vững vấn đề phức tạp, thách thức không với Việt Nam mà nhiều nước giới Vì sách xóa đói giảm nghèo bền vững giải hai mà cần phải trải qua nhiều bước toàn diện mặt, đảm bảo thoát nghèo nhanh bền vững Thơng qua giải pháp tài giúp giảm nghèo bền vững cần có thực nghiêm túc có hiệu người Cần đặt câu hỏi giải pháp làm đưa lợi ích đến tay người dân giúp họ vận dụng có hiệu cơng cụ sách nào? Cụ thể chi tiết sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững tảng để thực cơng tác giảm nghèo bền vững triệt để có hiệu Ngồi chế thực giải pháp tài hỗ trợ giảm nghèo, Đảng, Nhà nước nhân dân cấp thực tốt việc phối hợp có hiệu với sách hỗ trợ khác Có thể thấy giải pháp tài hỗ trợ giảm nghèo bền vững bước chắn hiệu quả, với hỗ trợ tích cực Nhà nước, tổ chức cá nhân ngồi nước, tính tự giác, ý thức vươn lên thoát nghèo người dân, trình thực ngày tiến triển mạnh, nhanh, hiệu hòa chung với tiến trình CNH – HĐH nước nhà DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO http://www.sav.gov.vn/3103-1-ndt/chuong-trinh-ho-tro-giam-ngheo-nhanh-va-ben- vung-doi-voi-62-huyen-ngheo-.sav http://giamngheo.molisa.gov.vn/vn/extendpages.aspx?id=0&CateID=8 http://gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=15507 http://tapchicongsan.org.vn/Home/Viet-nam-tren-duong-doi-moi/2011/2603/Dinh5 huong-giam-ngheo-den-nam-2020.aspx https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%C3%A8o_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/thuc-tien/item/1289-xoa-doi-giam-ngheo-ben- vung-chong-tai-ngheo-thanh-tuu-thach-thuc-va-giai-phap.html http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-quyet-51-2011-NQ-HDNDchuong-trinh-giam-ngheo-ben-vung-2011-2015-Dong-Thap-195427.aspx http://web.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=117448678 http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=23009 10 http://www.ncseif.gov.vn/sites/vie/Pages/motsovandevechinh-nd16948.html ... nghèo bền vững Việt Nam thời gian qua Chính sách đầu tư Hỗ trợ đầu tư vào giáo dục đào tạo - Thứ nhất, đầu tư vào giáo dục đưa lên quốc sách hàng đầu Đó việc thực có hiệu sách miễn, giảm học phí,... thu hút vốn đầu tư nước vào giáo dục vốn ODA, FDI,… đặc biệt nguồn vốn ODA đóng góp phần khơng nhỏ để đáp ứng nhu cầu đầu tư Thống kê cho thấy ngồn vốn ODA chiếm 5% tổng nguồn vốn đầu tư cho giáo... Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng giảm nghèo Việt Nam giai đoạn 2010-2014 Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài kết cấu gồm chương: - Chương 1: Lý luận chung giảm nghèo bền vững giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tài chính hỗ trợ giảm nghèo bền vững ở Việt Nam, Giải pháp tài chính hỗ trợ giảm nghèo bền vững ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay