CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA NHÀ NƯỚC KIẾN TẠO

7 74 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 11:08

CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA NHÀ NƯỚC KIẾN TẠO1. Nhà nước xây dựng chiến lược, tạo dựng môi trường và điều kiện cho phát triển xã hộiNhà nước kiến tạo với đặc trưng này là bộ máy phục vụ phát triển thay vì bộ máy thống trị, cai trị; có sự thay đổi căn bản vị trí và vai trò trong mối quan hệ giữa nhà nước với các chủ thể phát triển của xã hội, trước hết là các chủ thể phát triển kinh tế. Nhà nước kiến tạo có chức năng chủ yếu là xây dựng chiến lược phát triển hay là quy hoạch phát triển theo một chiến lược đúng đắn; tạo môi trường và điều kiện cho các thành phần, khu vực kinh tế phát huy mọi tiềm năng trong môi trường cạnh tranh và hội nhập quốc tế; giám sát để phát hiện các mất cân đối có thể xảy ra, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an toàn hệ thống.Do đó, nhà nước phải có khả năng lập kế hoạch để thực hiện chiến lược với quy trình từ phân tích tình hình, xác định vấn đề then chốt và nhiệm vụ cơ bản, dự đoán tương lai và thời gian thực hiện chiến lược, triển khai thực hiện mục tiêu và đánh giá kết quả. Nhà nước tập trung chủ yếu vào việc xây dựng khuôn khổ thể chế phù hợp và tạo điều kiện cần thiết để mọi người dân và doanh nghiệp phát huy năng lực và sức sáng tạo vì lợi ích của mình và xã hội. Thực hiện xã hội hóa hoạt động quản lý nhằm huy động các nguồn lực của xã hội cho phát triển, tạo điều kiện cho xã hội thực hiện tốt hơn những chức năng, những công việc mà xã hội có thể làm. CÁC ĐẶC TRƯNG BẢN CỦA NHÀ NƯỚC KIẾN TẠO Nhà nước xây dựng chiến lược, tạo dựng môi trường điều kiện cho phát triển xã hội Nhà nước kiến tạo với đặc trưng máy phục vụ phát triển thay máy thống trị, cai trị; thay đổi vị trí vai trò mối quan hệ nhà nước với chủ thể phát triển xã hội, trước hết chủ thể phát triển kinh tế Nhà nước kiến tạo chức chủ yếu xây dựng chiến lược phát triển quy hoạch phát triển theo chiến lược đắn; tạo môi trường điều kiện cho thành phần, khu vực kinh tế phát huy tiềm môi trường cạnh tranh hội nhập quốc tế; giám sát để phát cân đối xảy ra, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mơ an tồn hệ thống Do đó, nhà nước phải khả lập kế hoạch để thực chiến lược với quy trình từ phân tích tình hình, xác định vấn đề then chốt nhiệm vụ bản, dự đoán tương lai thời gian thực chiến lược, triển khai thực mục tiêu đánh giá kết Nhà nước tập trung chủ yếu vào việc xây dựng khuôn khổ thể chế phù hợp tạo điều kiện cần thiết để người dân doanh nghiệp phát huy lực sức sáng tạo lợi ích xã hội Thực xã hội hóa hoạt động quản lý nhằm huy động nguồn lực xã hội cho phát triển, tạo điều kiện cho xã hội thực tốt chức năng, công việc mà xã hội làm Nhà nước kiến tạo thị trường, tạo dựng mơi trường kinh doanh bình đẳng cho chủ thể tham gia thị trường, để thị trường hoạt động hiệu việc tạo hành lang pháp lý cơng hiệu lực Xây dựng hoàn thiện hệ thống luật pháp, tạo khung pháp lý cho quan hệ kinh tế xã hội, điều chỉnh chủ thể hoạt động kinh tế; thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội sách chuyển hóa vào đời sống cách chế định thành pháp luật Mở rộng giao quyền, ủy quyền phân quyền, tạo điều kiện để cộng đồng xã hội tự quản lý Tính linh động, chủ động, chất lượng hiệu dịch vụ cơng quyền địa phương, sở nâng cao người dân giám sát chặt chẽ Nhà nước tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng theo chế thị trường; kiểm sốt chặt chẽ xóa bỏ độc quyền doanh nghiệp chế sách dẫn đến bất bình đẳng cạnh tranh Pháp luật chế sách phải tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh Tài nguyên, nguồn lực quốc gia phải phân bổ tới chủ thể lực sử dụng mang lại hiệu cao cho xã hội Nhà nước dự báo, chia sẻ hướng dẫn phát triển xã hội Nhà nước kiến tạo với đặc trưng nhà nước chuyển sang chức dự báo, quy hoạch, cung cấp thông tin bảo đảm cân đối vĩ mơ thay làm chức phân phối giá trị xã hội Nhà nước khả hoạch định sách với tầm nhìn hệ thống, phát khả điều hòa, cân đối yêu cầu khác nguồn lực; tập trung khai thác nguồn lực cho ưu tiên phát triển xã hội hiệu quả; lựa chọn, ưu tiên nguồn lực cho ngành, lĩnh vực phát triển quan trọng giai đoạn, lĩnh vực tầm quan trọng chiến lược Nhà nước tập trung nguồn lực vào việc dự báo, cảnh báo, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực sách, pháp luật để phòng ngừa phức tạp, tiêu cực nảy sinh Nhà nước can thiệp gián tiếp điều tiết “bàn tay vơ hình” chế thị trường sách đòn bẩy kinh tế, sách tài chính, tín dụng, tiền tệ, ngân hàng, v.v Nhà nước can thiệp vào thị trường trực tiếp sản phẩm dịch vụ - hàng hóa dịch vụ công, hệ thống doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp vốn nhà nước việc cung cấp hàng hóa mà tư nhân khơng làm Kinh tế nhà nước thể vai trò chủ đạo thơng qua việc nhà nước thực tốt chức kiến tạo phát triển định hướng lại lĩnh vực mà nhà nước cần đầu tư Nhà nước đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, tận dụng hội cho phát triển thay lệnh, đứng người dân doanh nghiệp để quản lý, kiểm sốt Thiết kế sách phát triển bảo đảm chất lượng hiệu mắt xích trọng yếu để chuyển từ nhà nước điều hành sang nhà nước kiến tạo Theo đó, nhà nước thiết kế sách hướng vào việc tháo gỡ cản trở trói buộc doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân nhằm tạo dựng môi trường thuận lợi để doanh nghiệp tư nhân phát triển Sự tương tác quan máy nhà nước máy nhà nước với tổ chức trị - xã hội diễn thường xuyên mạnh mẽ Đối thoại với người dân doanh nghiệp mở rộng nhiều hình thức để sách, pháp luật Nhà nước sát với thực tiễn kênh trao đổi, chia sẻ thông tin theo quy định luật pháp nhà nước với người dân doanh nghiệp mục tiêu, dự án phát triển chung Nhà nước tiết kiệm mang tinh thần kinh doanh quản lý phát triển xã hội Nhà nước kiến tạo với đặc trưng nhà nước hoạt động theo tinh thần chuyển từ chi tiêu ngân sách sang kiếm tiền (làm tăng thu ngân sách), tách việc định sách khỏi việc cung ứng dịch vụ cụ thể Nhà nước hướng vào thị trường, khách hàng, thúc đẩy thay đổi thông qua thị trường; tạo điều kiện thuận lợi, kích thích phát triển doanh nghiệp tạo dựng thị trường mới; sử dụng công cụ, lợi để tổ chức thị trường theo hướng khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức cá nhân phát triển Thiết lập công cụ quản lý để hướng nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực mà nhà nước muốn phát triển để mang lại lợi ích tốt cho xã hội Nhà nước xác định khách hàng thật người dân doanh nghiệp Người dân doanh nghiệp người trả lương cho cán bộ, cơng chức nhà nước qua thuế đóng góp cho ngân sách nhà nước Đối tượng phục vụ cán bộ, công chức nhà nước người dân doanh nghiệp thân máy nhà nước Nhà nước hướng chủ yếu vào kết hoạt động (đầu ra) thay trọng đầu vào Chuyển đổi cách đánh giá theo kết đầu tư xây dựng phát triển máy, số lượng dịch vụ nhà nước cung cấp sang cách đánh giá theo chất lượng hiệu dịch vụ nhà nước cung cấp cho xã hội Chuyển cách đánh giá theo số lượng nguồn lực mà nhà nước nhận sang cách đánh giá theo chất lượng hiệu sử dụng nguồn lực cung cấp Nhà nước tinh gọn, minh bạch hiệu lực, hiệu phát triển xã hội Nhà nước kiến tạo với đặc trưng nhà nước máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tính hợp pháp cao - cho phép hệ thống pháp luật đồng thuận, ủng hộ xã hội rộng rãi; đội ngũ cán bộ, công chức phẩm chất, lực tính chun nghiệp cao Mọi quan, công chức giao nhiệm vụ rõ ràng Việc đánh giá tổ chức, cán bộ, công chức vào kết hoàn thành nhiệm vụ theo tiêu chí đánh giá chế kiểm sốt thực thi cơng vụ ngày hồn thiện Người đứng đầu quan nhà nước, quan hành phải chịu trách nhiệm kết thực chức năng, nhiệm vụ giao trao quyền định tương ứng tổ chức cán Những đạo luật, thủ tục hành cản trở phát triển, cản trở sản xuất - kinh doanh bị loại bỏ, can thiệp biện pháp hành bị hạn chế Các đạo luật tính khả thi cao, hạn chế thấp văn luật Thủ tục hành thể chế hóa theo hướng tối giản minh bạch Việc đánh giá tác động luật pháp, thủ tục hành phát triển xã hội tiến hành theo tiêu chí tính cần thiết, tính hợp lý tính hợp pháp, chi phí tuân thủ pháp luật thủ tục hành thấp Kỷ luật, kỷ cương hành phục vụ phát triển thơng qua việc kiểm tra, giám sát trình thực thủ tục hành trì Sự lạm quyền đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công vụ ngăn chặn, phát xử lý kịp thời Sự tham gia tổ chức trị - xã hội, người dân doanh nghiệp vào giám sát việc thực thủ tục hành quan hành nhà nước tăng cường Các thể chế sách, chế, thủ tục hành lĩnh vực đầu tư cơng, đầu tư doanh nghiệp nhà nước, môi trường kinh doanh, đầu tư tư nhân, v.v khơng ngừng hồn thiện Thủ tục hành tinh giản chất lượng tạo lực cạnh tranh quốc gia; cắt giảm thời gian, chi phí đối tượng thực thủ tục hành chính, giúp kinh tế phát triển nhanh bền vững Thể chế luật pháp, sách chất lượng cao, quản trị quốc gia đại môi trường kinh doanh thuận lợi, ổn định trở thành yếu tố định lực cạnh tranh quốc gia Chất lượng thể chế ảnh hưởng tính định đến môi trường kinh doanh, lực cạnh tranh kinh tế, doanh nghiệp điều kiện tiên để phát huy hiệu lợi quốc gia Việc xây dựng hệ thống thể chế phù hợp, chất lượng cao cần phải đặc biệt coi trọng, phải bao hàm nhiều yếu tố hệ thống trị, xã hội quốc gia tác động quốc tế khác Nhà nước thực dân chủ, cơng khai hóa, minh bạch hóa định quản lý Người dân doanh nghiệp quyền làm tất pháp luật khơng cấm sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp quan nhà nước cán bộ, cơng chức làm mà pháp luật cho phép chế phản biện xã hội hữu hiệu, mở rộng tham gia người dân doanh nghiệp vào trình xây dựng sách lựa chọn cán Nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn quan nhà nước trách nhiệm giải trình người đứng đầu quan hoạch định sách Phát huy quyền làm chủ thực người dân doanh nghiệp, quyền lựa chọn người đại diện cho quyền sở hữu tài sản Quyền làm chủ phải đôi với trách nhiệm xã hội nghĩa vụ công dân Thực thể chế nhà nước pháp quyền, quyền phục vụ tốt nhu cầu người dân doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Sự phối hợp quan lập pháp, hành pháp, tư pháp phải sở bảo đảm tính độc lập định theo chức phân cơng u cầu kiểm sốt lẫn nhau, bổ trợ cho theo quy định pháp luật Đẩy mạnh phân cấp, phát huy chủ động, sáng tạo cấp dưới, đồng thời bảo đảm quản lý thống toàn hệ thống Tăng cường quản lý biên chế, phân cấp cho bộ, ngành, địa phương Quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn phủ, thủ tướng phủ thành viên phủ lãnh đạo, đạo điều hành Phân cấp rõ ràng trung ương địa phương, cấp quyền địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động, tính thống nhất, thơng suốt tổ chức hoạt động quyền cấp Nhà nước phát triển trọng dụng nhân tài Trong nhà nước kiến tạo cần phải nhà lãnh đạo đội ngũ hoạch định chiến lược tài ba, tinh thần yêu nước mãnh liệt, tận tâm tâm trị cao phát triển đất nước, đặt lợi ích quốc gia lên lợi ích cá nhân điều kiện tiên đội ngũ hoạch định chiến lược phát triển, trao cho họ quyền định tương đối Bộ máy lãnh đạo quyền độc lập tương đối việc theo đuổi lợi ích quốc gia, hòa mối quan hệ xã hội mối liên hệ mật thiết với xã hội, khả dũng khí vượt qua lợi ích cục sách đào tạo sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao Việc tuyển dụng nhân tài vào máy nhà nước phải diễn thường xuyên với ứng viên lựa chọn từ sở đào tạo chất lượng, kinh nghiệm khả tổ chức thực tiễn Cùng với với tuyển dụng nhân tài, cần thực chế độ bổ nhiệm thăng cấp nhân tài máy nhà nước; thực minh bạch trách nhiệm giải trình chế độ tuyển dụng, bổ nhiệm đãi ngộ nhân lực máy nhà nước Nhà nước ý thức, nỗ lực chế độ đãi ngộ xứng đáng nhằm thu hút giữ nhân tài máy; bảo đảm chế độ đãi ngộ cán bộ, công chức máy nhà nước cao so với lĩnh vực, khu vực tư nhân Chế độ đãi ngộ xứng đáng, mức lương cao nhân tố quan trọng ngăn chặn nạn “chảy máu chất xám” từ khu vực nhà nước nạn quan liêu, tham nhũng mánh khóe lợi dụng vị trí máy cơng quyền để mưu lợi ích riêng Đề cao quyền hạn trách nhiệm người đứng đầu quan nhà nước thực thi công vụ; xây dựng thực tiêu chuẩn chức danh ngạch bậc công chức; tinh giản biên chế, xác định rõ vị trí việc làm cấu cán bộ, cơng chức nhà nước Tóm lại, nhà nước kiến tạo nhà nước mang lại nhiều kết quả, hiệu cho phát triển xã hội mà trước hết tốc độ tăng trưởng kinh tế cao tiêu phúc lợi lớn xã hội, y tế giáo dục, v.v Việc đánh giá nhà nước kiến tạo, vậy, phải dựa thành tựu phát triển xã hội cụ thể, thiết thực ... quốc gia; cắt giảm thời gian, chi phí đối tượng thực thủ tục hành chính, giúp kinh tế phát triển nhanh bền vững Thể chế luật pháp, sách chất lượng cao, quản trị quốc gia đại môi trường kinh doanh... hành pháp, tư pháp phải sở bảo đảm tính độc lập định theo chức phân công yêu cầu kiểm soát lẫn nhau, bổ trợ cho theo quy định pháp luật Đẩy mạnh phân cấp, phát huy chủ động, sáng tạo cấp dưới,
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA NHÀ NƯỚC KIẾN TẠO, CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA NHÀ NƯỚC KIẾN TẠO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay