Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh thái nguyên

111 17 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 11:03

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯƠNG THỊ THU HUYỀN QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯƠNG THỊ THU HUYỀN QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN TIẾN LONG THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, Luận văn: "Quản lý thuế doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước địa bàn tỉnh Thái Nguyên" cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các nội dung nghiên cứu kết trình bày luận văn trung thực, rõ ràng Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình khác Thái Ngun, tháng 02 năm 2018 Tác giả Dương Thị Thu Huyền ii LỜI CẢM ƠN Được đồng ý Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế Quản trị Kinh doanh thầy giáo hướng dẫn TS Nguyễn Tiến Long, tiến hành thực đề tài: “Quản lý thuế doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngồi địa bàn tỉnh Thái Ngun” Tơi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo TS Nguyễn Tiến Long - người trực tiếp hướng dẫn nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế Quản trị Kinh doanh tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu, làm luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình ý kiến đóng góp thầy, giáo, bạn bè, đồng nghiệp gia đình trình làm Luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 02 năm 2018 Tác giả Dương Thị Thu Huyền iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Ý nghĩa khoa học, thực tiễn đề tài Bố cục luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 1.1 Cơ sở lý luận quản lý thuế doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước 1.1.1 Khái niệm đặc điểm thuế 1.1.2 Phân loại thuế 1.1.3 Vai trò thuế 1.1.4 Quản lý thuế 1.1.5 Quản lý thuế doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước 15 1.1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thuế doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước 26 1.2 Kinh nghiệm quản lý thuế số nước giới số tỉnh Việt Nam 28 iv 1.2.1 Kinh nghiệm quản lý thuế nước giới 28 1.2.2 Kinh nghiệm quản lý thuế Việt Nam 29 1.2.3 Bài học cho quản lý thuế doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 32 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 33 2.2 Phương pháp thu thập số liệu 33 2.3 Phương pháp xử lý số liệu 35 2.4 Phương pháp phân tích 36 2.5 Hệ thống tiêu phân tích 36 Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN 39 3.1 Khái quát tình hình tự nhiên - kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 39 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 39 3.1.2 Vị trí địa lý 39 3.1.3 Điều kiện, đặc điểm kinh tế - xã hội 40 3.2 Đặc điểm Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 41 3.2.1 Tổ chức máy Văn phòng Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 41 3.2.2 Đội ngũ cán công chức Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 43 3.2.3 Cơ cấu tổ chức phận quản lý thu thuế 44 3.3 Thực trạng quản lý thuế doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước tỉnh Thái Nguyên 53 3.3.1 Thực trạng thu thuế doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 53 3.3.2 Tình hình thu ngân sách từ khối doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước 56 v 3.3.3 Thực trạng quản lý thuế doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước tỉnh Thái Nguyên 59 3.3.4 Tổ chức quản lý thuế doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 62 3.4 Đánh giá chung quản lý thuế doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 73 3.4.1 Những kết qủa đạt 73 3.4.2 Tồn tại, hạn chế nguyên nhân 75 Chương 4: MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN 80 4.1 Mục tiêu, yêu cầu đặt quản lý thuế doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 80 4.1.1 Mục tiêu 80 4.1.2 Yêu cầu 81 4.2 Định hướng giải pháp hoàn thiện quản lý thuế doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 81 4.2.1 Định hướng 81 4.2.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý thuế doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 83 4.3 Kiến nghị 88 4.3.1 Kiến nghị với Bộ Tài Chính Tổng cục Thuế 88 4.3.2 Đối với Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 91 4.3.3 Kiến nghị với UBND tỉnh Thái Nguyên 92 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC 97 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CNTT : Công nghệ thông tin CQT : Cơ quan thuế FDI : Đầu tư trực tiếp nước GTGT : Giá trị gia tăng MST : Mã số thuế NNT : Người nộp thuế NSNN : Ngân sách Nhà nước TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TTĐB : Tiêu thụ đặc biệt TMS : Quản lý thuế tập trung UBND : Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Danh sách chọn doanh nghiệp điều tra 34 Bảng 3.1: Trình độ chun mơn cán bộ, công chức Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2016 43 Bảng 3.2: Tình hình thu hút FDI phân theo đối tác năm 2016 54 Bảng 3.3: Tình hình thu NSNN giai đoạn 2014-2016 Cục thuế tỉnh Thái Nguyên 57 Bảng 3.4: Tình hình cấp MST cho doanh nghiệp FDI địa bàn tỉnh Thái Nguyên 63 Bảng 3.5 Tình hình kiểm tra hồ sơ khai thuế doanh nghiệp FDI Cục thuế tỉnh Thái Nguyên 65 Bảng 3.6 Số liệu tra thuế doanh nghiệp đầu tư nước địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014-2016 67 Bảng 3.7 Tổng hợp nợ thuế DN có vốn ĐTNN 70 Bảng 3.8 Hoàn thuế doanh nghiệp FDI Cục thuế tỉnh Thái Nguyên 72 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Sơ đồ 3.1 Cơ cấu máy Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 42 Biểu đồ 3.1 Trình độ chuyên môn cán bộ, công chức Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2016 43 Sơ đồ 3.2: Quy trình thu thuế doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 62 87 Ngoài việc xây dựng hệ thống pháp luật tra, kiểm tra thuế để ngăn chăn hành vi vi phạm gian lận thuế việc có chế xử lý nghiêm hành vi vi phạm quan trọng Nâng cao hiệu cơng tác cưỡng chế thuế nhằm nhanh chóng truy thu thuế nộp ngân sách Ngoài ra, ngày hành vi gian lận thuế diễn ngày tinh vi khó lường trước, để ngăn chặn hành vi gian lận cần có chế tài nghiêm minh - Cải thiện mối quan hệ CQT đối tượng tra, kiểm tra: Cơ quan thuế cần tạo điều kiện đầy đủ thuận lợi giúp đối tượng nộp thuế thực đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm thuế Trong cơng tác tra thuế, việc thuyết phục giải thích cán thuế giúp cho đối tượng nộp thuế hiểu rõ chấp nhận sai phạm họ, ngồi việc khơng làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp Vì kế hoạch tra phải nhanh gọn, tránh rườm rà 4.2.2.3 Đẩy mạnh ứng dụng tin học quản lý thuế Sự phát triển vượt bậc khoa học - công nghệ giới bước sang cách mạng công nghệ, lấy tảng công nghệ để phát triển, với kết hợp hệ thống không gian mạng, làm thay đổi phương thức quản trị kinh doanh nhiều doanh nghiệp tạo nhiều hình thức kinh doanh Ở Việt Nam, xu hướng kinh doanh thương mại theo phương thức điện tử xuất phát triển mạnh từ năm 2010 đến nay, đặt nhiều thách thức CQT việc tiếp cận hình thức kinh doanh mới; xây dựng, ban hành sách phù hợp để bao quát nguồn thu, tránh rủi ro thất thu NSNN Do vậy, việc nghiên cứu “Giải pháp hồn thiện sách quản lý thuế lĩnh vực thương mại điện tử” cần thiết có giá trị khoa học thực tiễn cao Trên sở lý luận, thực trạng Việt Nam kinh nghiệm quốc tế quản lý thuế lĩnh vực thương mại điện tử, giải pháp hệ thống hóa định 88 hướng sách quản lý thuế lĩnh vực này, qua đưa kiến nghị sửa đổi số qui định Luật quản lý thuế với lộ trình phù hợp Để hoàn thiện hơn, cần tiếp tục nghiên cứu đánh giá sâu thực trạng, khó khăn, vướng mắc công tác quản lý thuế hoạt động bán hàng quảng cáo mạng; bổ sung kinh nghiệm số nước có điều kiện tương đồng với Việt Nam để so sánh đưa giải pháp phù hợp hơn; đồng thời cụ thể hóa số giải pháp hồn thiện sách thuế quản lý thuế lĩnh vực thương mại điện tử 4.2.2.4 Đẩy mạnh hỗ trợ, tư vấn thuế cho NNT qua tổ chức làm dịch vụ thuế tổ chức hỗ trợ NNT khác Tạo điều kiện thuận lợi cho đại lý thuế hoạt động có hiệu giúp doanh nghiệp lo lắng thủ tục khai thuế hồn thuế Điều có ý nghĩa lớn doanh nghiệp vừa nhỏ doanh nghiệp lớn địa bàn tỉnh Thái Nguyên Liên kết hỗ trợ tổ chức làm dịch vụ thuế tổ chức hỗ trợ NNT công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức sách thuế: bước xây dựng nội dung phối hợp CQT với hội tư vấn đại lý thuế Xây dựng chương trình, nội dung phối hợp tuyên truyền hỗ trợ NNT cách khoa học, sinh động thường xuyên để đánh giá bổ sung hoàn thiện Trong năm trở lại đây, Cục Thuế thường xuyên phối hợp với hệ thống Ngân hàng để tổ chức thu thuế, phí, lệ phí khoản thu khác ngân hàng thương mại qua hệ thống Ngân hàng thương mại; trì tốt việc kết nối đại hóa cơng tác thu nộp ngân sách (TCS) với quan Kho bạc nhà nước, tài chính, hải quan địa bàn 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị với Bộ Tài Chính Tổng cục Thuế Để công tác quản lý thuế địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung với doanh nghiệp FDI nói riêng, đề nghị Bộ Tài Tổng cục Thuế sau: 89 - Hồn thiện hệ thống sách thuế cho phù hợp thống nhất: Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế nhằm thực cho mục tiêu Chiến lược cải cách thuế giai đoạn 10 năm tới, là: Xây dựng hệ thống sách, pháp luật thuế đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; mức động viên hợp lý nhằm tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất nước công cụ quản lý kinh tế vĩ mơ có hiệu quả, hiệu lực Đảng Nhà nước Trong giai đoạn 2016-2020 đạt mục tiêu, tỷ lệ huy động thu NSNN tỷ lệ động viên từ thuế, phí lệ phí mức hợp lý theo hướng giảm mức động viên thuế đơn vị hàng hóa, dịch vụ để khuyến khích cạnh tranh, tích tụ vốn cho sản xuất kinh doanh Hệ thống pháp luật thuế cần hoàn thiện nhằm bảo đảm thực mục tiêu: Xây dựng ngành thuế Việt Nam đại, hiệu lực, hiệu quả; cơng tác quản lý thuế, phí lệ phí thống nhất, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực dựa ba tảng bản: thể chế sách thuế minh bạch, quy trình thủ tục hành thuế đơn giản, khoa học phù hợp với thông lệ quốc tế; nguồn nhân lực có chất lượng, liêm chính; ứng dụng CNTT đại, có tính liên kết, tích hợp, tự động hóa cao Mục tiêu cụ thể đề phải cắt giảm thời gian thực thủ tục hành thuế Có nhiều u cầu đặt Đề án cải cách thể chế thuế giai đoạn nay, yêu cầu đáng ý là: + Hệ thống thuế phải bảo đảm thực sách huy động hợp lý thuế phí nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng khả cạnh tranh hàng hóa, dịch vụ sản xuất nước, khuyến khích xuất khẩu, khuyến khích đầu tư đầu tư áp dụng cơng nghệ cao, đầu tư vào vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đặc biệt khó khăn + Hệ thống sách thuế phải có tác động tới việc chuyển dịch cấu kinh tế, tạo việc làm, đảm bảo cho kinh tế tăng trưởng cao, bền vững, 90 góp phần ổn định nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo nhu cầu chi tiêu cần thiết hợp lý NSNN + Hệ thống sách thuế phải xây dựng, hoàn thiện bảo đảm minh bạch, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực Mở rộng sở tính thuế để phát triển nguồn thu đồng thời với việc giảm mức động viên đơn vị hàng hóa, đơn vị thu nhập tạo hội để cấu lại nguồn thu theo hướng tăng nguồn thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 80% tổng thu ngân sách vào năm 2020 Cải cách thể chế pháp luật thuế giai đoạn tới cần tiến hành đồng với cải cách lĩnh vực tài NSNN, tài doanh nghiệp, tài dân cư, đặt mối quan hệ hữu tiến trình cải cách thể chế lĩnh vực có liên quan Trong giai đoạn tới, kinh tế Việt Nam khoảng cách xa so với nước dẫn đầu khu vực ASEAN, thu nhập quốc dân bình quân đầu người có tăng trưởng việc huy động thuế phí từ hoạt động kinh tế nước phải dựa vào loại thuế gián thu Vấn đề mang tính nguyên tắc việc sửa đổi, xếp lại loại thuế gián thu việc động viên qua thuế gián thu phải xuất phát từ dự báo nhu cầu tiêu dùng xã hội, tập quán tiêu dùng tầng lớp dân cư Kinh nghiệm quốc tế cho thấy loại thuế trực thu ngày có vị trí quan trọng thu nhập người dân tăng dần với phát triển xã hội qua thời gian Tuy nhiên, giai đoạn cụ thể, nhiều cần phải điều chỉnh giảm tỷ lệ động viên để đạt mục tiêu quan trọng tăng thu NSNN - Đề nghị Tổng cục Thuế sớm ký kết quy chế phối hợp CQT hải quan Việc ký kết quy chế phối hợp CQT hải quan có ý nghĩa quan trọng việc chống gian lận thuế gian lận thương mại Việc xây 91 dựng phần mềm nối mạng CQT quan hải quan giúp việc tra cứu thơng tin xuất nhập hàng hóa doanh nghiệp FDI nhanh chóng mà xác Đồng thời, liệu giúp cán thuế nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp cách xác nhất, tránh tượng doanh nghiệp kê khai trốn thuế Riêng doanh nghiệp FDI, việc nắm bắt thông tin xuất nhập khối doanh nghiệp kịp thời, xác hỗ trợ lớn cho công tác quản lý thuế - Tăng cường hợp tác quốc tế lĩnh vực thuế Đề nghị Bộ Tài Tổng cục Thuế thường xuyên tổ chức chương trình giao lưu trao đổi kinh nghiệm quản lý thuế doanh nghiệp có vốn FDI, mời chuyên gia nước ngồi giảng dạy trực tiếp chương trình tra, kiểm tra thuế kỹ nước bạn Đào tạo cán thuế có trình độ chun môn cao, cam kết thời gian làm việc lâu dài nước 4.3.2 Đối với Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên Đề nghị Cục thuế tỉnh Thái Nguyên kiện toàn máy, đẩy mạnh phát triển chất lượng nguồn nhân lực xây dựng sở liệu; đào tạo đội ngũ ngành thuế tỉnh Thái Nguyên giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ ứng dụng CNTT công việc Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên nghiên cứu, xem xét việc thành lập Phòng Quản lý doanh nghiệp FDI Bởi lẽ doanh nghiệp FDI có đặc điểm khác biệt với doanh nghiệp nước Việc thành lập Phòng giúp cán thuế thuộc lĩnh vực FDI nghiên cứu sâu trình quản lý làm việc Việc thành lập Phòng đòi hỏi lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên bố trí nguồn nhân lực hợp lý điều kiện sở vật chất cần thiết 92 4.3.3 Kiến nghị với UBND tỉnh Thái Nguyên Đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên xây dựng sách phát triển nhằm thu hút, kêu gọi doanh nghiệp nước đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên, tăng thu nhập lượng lớn người dân nuôi dưỡng nguồn thu NSNN Đề nghị UBND tỉnh đạo quan, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên công tác quản lý thu ngân sách, xây dựng quy chế phối hợp quan quản lý nhà nước tỉnh với Cục Thuế tỉnh 93 KẾT LUẬN Công tác quản lý thuế nói chung cơng tác quản lý thuế doanh nghiệp FDI tỉnh Thái Nguyên nói riêng có ý nghĩa quan trọng cơng tác quản lý tài nhà nước Việc quản lý thuế doanh nghiệp FDI đóng góp vai trò to lớn ngân sách nhà nước phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên, Giúp quan thuế tận thu, khai thác triệt để nguồn thu giúp doanh nghiệp tăng cường ý thức chấp hành pháp luật Trong quản lý thuế doanh nghiệp FDI bao gồm tất quản lý đăng ký kê khai nộp thuế, lập kế hoạch kiểm tra, tra, theo dõi quản lý nợ thuế, xử lý vi phạm pháp luật thuế,… Trên sở lý luận thực tiễn cho thấy vai trò quan trọng doanh nghiệp FDI kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta góp phần kích thích tăng trưởng kinh tế, tạo nhiều cơng ăn việc làm cho người lao động, chuyển giao công nghệ máy móc thiết vị trình độ quản lý tiên tiến đại Cơ quan thuế cần nghiên cứu quy trình thu thuế phù hợp để đáp ứng yêu cầu thu đúng, thu đủ chống thất thu thuế cho Nhà nước Trong thời gian qua, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên sử dụng đồng giải pháp để quản lý tốt công tác thu thuế doanh nghiệp FDI, khoản thu nộp NSNN khối doanh nghiệp FDI tương đối lớn tăng cao qua năm, nhiên số thuế thu chưa đánh giá hết tiềm phát triển đóng góp doanh nghiệp FDI tỉnh Thái Nguyên Công tác quản lý thuế doanh nghiệp FDI Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên có đóng góp đáng kể, nhiên cơng tác tra, kiểm tra dàn trải chưa tập trung vào doanh nghiệp lớn, phức tạp Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên cần tăng cường việc quản lý thuế doanh nghiệp FDI tỉnh Thái Nguyên cách đưa giải pháp nhằm nâng cao lực quản lý công chức thuế, đẩy mạnh hỗ trợ tư 94 vấn thuế cho NNT, nâng cao chất lượng phục vụ; tăng cường công tác tra, kiểm tra, ứng dụng CNTT vào quản lý thuế, thực mục tiêu nội dung cải cách chế quản lý thuế… Luận văn tập trung nghiên cứu phân tích vấn đề sau: Thứ nhất: Phân tích vấn đề quản lý thuế doanh nghiệp FDI Thứ hai: Phân tích thực trạng quản lý thuế, hạn chế nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế doanh nghiệp FDI Cục thuế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2016 Qua ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân tồn hạn chế cách bao quát Thứ ba: Đưa định hướng, đề xuất, kiến nghị giải pháp có tính khả thi cao để áp dụng hiệu công tác quản lý thuế doanh nghiệp FDI Cục thuế tỉnh Thái Nguyên năm tiếp theo./ 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài chính, Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 Bộ trưởng Bộ Tài việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế Bộ Tài chính, Quyết định số 2710/QĐ-BTC ngày 20/12/2016 Bộ trưởng Bộ Tài việcphê duyệt kế hoạch cải cách Quản lý thuế giai đoạn 2016-2020 Bùi Thị Phúc (2011), Giáo trình kế tốn thuế, Trường Đại học Nơng nghiệp Hà Nội, NXB Tài Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên, Báo cáo kết công tác thuế năm 2014, Thái Nguyên Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên, Báo cáo kết công tác thuế năm 2015, Thái Nguyên Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên, Báo cáo kết công tác thuế năm 2016, Thái Nguyên Hồng Thị Bích Loan (2008), Thu hút đầu tư trực tiếp công ty xuyên Quốc gia vào Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Lê Hải Hưng (2008), Thành cơng cải cách đại hố hệ thống Thuế, Bộ Tài chính, Hà Nội Lê Văn Ái (2000), Những vấn đề lý luận thuế kinh tế, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 10 Mac - Ăngen, Tuyển tập tập 21, NXB Sự thật, 1980 11 Ngơ Bình Chung (2007), Các giải pháp hồn thiện sách thuế góp phần phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001-2010, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 12 Nguyễn Bích Đạt (2009), Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia 96 13 Nguyễn Trọng Quang (2009), Thanh tra Thuế theo phương thực rủi ro giúp quản lý thuế cơng bằng, minh bạch hiệu quả, Bộ Tài chính, Hà Nội 14 Nguyễn Văn Phụng (2010), Điều chỉnh sách Thuế: Cú hích cho thu hút đầu tư, Bộ Tài chính, Hà Nội 15 PGS.TS Đỗ Đức Minh, TS Nguyễn Việt Cường (2010), Giáo trình lý thuyết thuế, Nxb Tài chính, Hà Nội 16 PGS.TS Nguyễn Thị Liên, PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu (2009), Giáo trình nghiệp vụ thuế, Nxb Tài chính, Hà Nội 17 Quốc hội (2014), Luật Doanh nghiệp Quốc hội khóa XIII, số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 18 Quốc hội (2014), Luật Đầu tư Quốc hội khóa XIII, số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 19 Quốc Hội (2012), Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 Quốc Hội 29/11/2012 20 Thanh tra Tài (4-2008), Luật Quản lý Thuế cơng tác ứng dụng công nghệ thông tin ngành thuế, Bộ Tài chính, Hà Nội 21 Tổng cục thuế, Quyết định 502/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế việc qui định chức năng, nhiệm vụ phòng thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 22 Tổng Cục Thuế (2008), Tài liệu tập huấn Chương trình cải cách đại hố ngành Thuế đến 2010, Tổng cục Thuế biên soạn, không phát hành 23 Vụ Các vấn đề Tài Chính (2002), Áp dụng Tự khai tự tính tự nộp thuế cải cách Quản lý thuế, Qũy Tiền tệ Quốc tế 24 Website Bộ Tài chính: http://www.mof.gov.vn 25 Website Tổng cục Thuế: http://www.gdt.gov.vn 26 Website UBND tỉnh Thái Nguyên http://www.thainguyen.gov.vn 97 PHỤ LỤC Phụ lục CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN (Phiếu dành cho doanh nghiệp) CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA DOANH NGHIỆP (DN) 1.1 Thôngtin chung - Tên doanh nghiệp: - Địa chỉ: - Mã số thuế: - Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: - Vốn điều lệ: - Loại hình doanh nghiệp: Thông tin chủ DN - Họ tên: .Tuổi: - Giới tính: Trình độ văn hố: NỘI DUNG ĐIỀU TRA: 1.2 Ông/bà kê khai thuế bị sai sót thường nguyên nhân nào? Kê khai đầy đủ phải nộp thuế nhiều Biểu mẫu kê khai phức tạp, nhiều thông tin Thủ tục nộp hồ sơ khai thuế chưa thuận lợi Chính sách thuế thay đổi nhiều 1.3 Ơng/Bà hiểu biết Luật Quản lý thuế vấn đề liên quan đến công tác kê khai, nộp thuế nào? Hiểu biết Biết hạn chế Khôngbiết 98 1.4 Cơng tác kế tốn doanh nghiệp quan tâm nào? Quan trọng Bình thường Khơng quan trọng 1.5 Khó khăn vướng mắc DN thực sách thuế TNDN? Có nhiều văn hướng dẫn nên khó thực Cách xác định loại chi phí phức tạp DN ngại làm việc lâu với cán thuế 1.6 Chính sách thuế thay đổi có ảnh hưởng tới định SXKD DN khơng? Có 1.7 Khơng Doanh nghiệp thường sử dụng hình thức hỗ trợ quan thuế? Qua mạng Hỏi trực tiếp Qua điện thoại Qua trả lời văn Kết hợp nhiều hình thức 2.7 Các ý kiến khác(nếu có) Ghi chú: Ông/bà đánh dấu (X) vào ô lựa chọn với câu hỏi Xin chân thành cảm ơn Ông/bà! Ngày tháng năm 2017 Doanh nghiệp điều tra (Ký ghi rõ họ tên) 99 Phụ lục CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN (Phiếu dành cho cán quản lý thuế) Khi trả lời câu hỏi có sẵn phương án trả lời, xin chọn câu trả lời thích hợp cách đánh dấu X vào ô tương ứng I Thông tin chung cá nhân - Họ tên - Địa - Điện thoại…………………………Email - Chức vụ - Bộ phận công tác - Ngạch bậc II Nội dung sách pháp luật thuế A Quan điểm tiếp cận sách thuế Luật Quản lý thuế hành nhận thức thân ơng (bà)? Quan trọng Bình thường Khơng quan trọng Cơ quan thuế địa phương bạn có thái độ tích cực với doanh nghiệp FDI địa bàn khơng? Có Khơng 100 Theo ơng (bà) luật thuế TNDN cần sửa đổi nội dung để quản lý thuế hiệu hơn? Đối tượng chịu thuế Các khoản chi phí trừ Ưu đãi thuế Ý kiến khác …………………………………………… Sau lần sửa đổi, bổ sung số luật thuế, ơng (bà) có nghiên cứu khơng? Có Khơng Khi phân cơng nhiệm vụ nghiên cứu Theo ơng (bà) quy trình tra, kiểm tra trụ sở NNT phù hợp chưa? Phù hợp Chưa phù hợp Tương đối phù hợp Theo ơng (bà) quy trình quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế phù hợp chưa? Phù hợp Chưa phù hợp Tương đối phù hợp Theo ông (bà) thực kê khai thuế điện tử có thuận lợi cho công tác quản lý thuế không? Thuận lợi Tương đối thuận lợi Không thuận lợi 101 B Quan điểm quản lý thuế doanh nghiệp Ông (bà) đánh giá mức độ chấp hành doanh nghiệp việc nộp hồ sơ kê khai, toán thuế nào? Rất tốt Bình thường Tốt Khơng tốt Theo ơng (bà) mức độ chấp hành nộp thuế doanh nghiệp FDI nào? Rất tốt Tốt Bình thường Không tốt Theo ông (bà) công tác kiểm tra doanh nghiệp thường vi phạm sách thuế lĩnh vực nào? Không kê khai hết doanh thu Kê khai tăng chi phí hợp lý Mua, bán hóa đơn khống Không chuyển tiền qua ngân hàng Khai tăng thuế đầu vào khấu trừ Cố tình bỏ sót hóa đơn để cân đối Các vấn đề khác ………………………………………… Theo ông (bà) doanh nghiệp thực theo chế tự khai tự nộp cần phải có biện pháp để quản lý thu thuế tốt hơn? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn Ông (bà) hỗ trợ tơi hồn thành phiếu điều tra này! ... hoàn thiện Quản lý thuế các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước địa bàn tỉnh Thái Nguyên 4 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 1.1... doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước 56 v 3.3.3 Thực trạng quản lý thuế doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước tỉnh Thái Nguyên 59 3.3.4 Tổ chức quản lý thuế doanh nghiệp đầu tư. .. tiễn quản lý thuế với doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài; Chương 2: Phương pháp nghiên cứu; Chương 3: Thực trạng quản lý thuế doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh thái nguyên , Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay