Nghiên cứu sử dụng thân, lá, củ sắn ủ chua làm thức ăn cho bò thịt trong mùa đông tại huyện phù yên, tỉnh sơn la

156 62 0
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 10:55

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BẠC CẦM THỊ XIÊNG NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THÂN, LÁ, CỦ SẮN CHUA LÀM THỨC ĂN CHO THỊT TRONG MÙA ĐÔNG TẠI HUYỆN PHÙ YÊN, TỈNH SƠN LA LUẬN VĂN THẠC SĨ CHĂN NUÔI THÁI NGUYÊN - 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BẠC CẦM THỊ XIÊNG NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THÂN, LÁ, CỦ SẮN CHUA LÀM THỨC ĂN CHO THỊT TRONG MÙA ĐÔNG TẠI HUYỆN PHÙ YÊN, TỈNH SƠN LA Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số: 60.62.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHĂN NUÔI Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN HƯNG QUANG THÁI NGUYÊN - 2017 i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực tập thực đề tài này, nhận quan tâm, bảo, hướng dẫn, giúp đỡ tận tình thầy giáo, đồng nghiệp, bạn bè; động viên khích lệ gia đình để tơi hồn thành luận văn Nhân dịp tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS TS Nguyễn Hưng Quang với cương vị giáo viên hướng dẫn khoa học, tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ tơi q trình hoàn thành luận văn Cảm ơn Ban đào tạo Sau đại học - Đại học Thái Nguyên; Khoa Chăn nuôi thú y - Trường đại học Nông lâm Thái Nguyên; Trạm Khuyến nông huyện Phù Yên (Sơn La), hộ gia đình địa bàn xã thuộc huyện Phù Yên (Sơn La), giúp đỡ, tạo điều kiện q trình thực đề tài hồn thành luận văn Tác giả chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ, động viên để tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 Học viên Bạc Cầm Thị Xiêng ii LỜI NĨI ĐẦU Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân Các số liệu công bố luận văn trung thực, xác có trích dẫn rõ ràng Tác giả chịu trách nhiệm hoàn toàn nội dung số liệu công bố luận văn Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực đề tài nghiên cứu hoàn thành luận văn cảm ơn đầy đủ Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 Học viên Bạc Cầm Thị Xiêng iii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i LỜI NÓI ĐẦU ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC HÌNH ẢNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Đăc điểm tiêu hóa gia súc nhai lại 1.1.1 Cấu tạo máy tiêu hoá gia súc nhai lại 1.1.2 Khu hệ vi sinh vật cỏ 1.1.3 Mối quan hệ vi sinh vật cỏ 1.1.4 Sinh trưởng vi sinh vật cỏ 1.2 Cây sắn sử dụng sắn chăn ni 1.2.1 Đặc điểm sinh học sắn 1.2.2 Giá trị dinh dưỡng củ sắn sắn 12 1.2.3 Các phương pháp làm giảm HCN sắn 13 1.3 Phương pháp chua thức ăn 14 1.3.1 Cơ sở khoa học phương pháp chua 14 1.3.2 Các trình diễn hố chua 17 1.4 Một số phương pháp đánh giá khả tiêu hóa thức ăn cỏ 19 1.4.1 Phương pháp in vivo 19 1.4.2 Phương pháp in vitro 19 1.5 Tình hình nghiên cứu nước ngồi nước 21 1.5.1 Tình hình nghiên cứu nước 21 1.5.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 23 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 iv 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 25 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 25 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 25 2.2 Nội dung nghiên cứu 25 2.3 Phương pháp nghiên cứu 26 2.3.1 Khảo sát suất giống sắn KM94 26 2.3.2 Phương pháp chua thức ăn 27 2.3.3 Phương pháp đánh giá khả tiêu hóa invitro gasproduction 27 2.3.3 Phương pháp lấy mẫu phân tích mẫu 28 2.3.4 Thí nghiệm đánh giá hiệu sử dụng thức ăn thịt 29 2.4 Các tiêu theo dõi 31 2.5 Xử lý số liệu 31 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 32 3.1 Thực trạng diện tích, sản lượng số giống sắn trồng phổ biến huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La 32 3.2 Kết khảo sát suất, sản lượng sắn KM94 địa bàn huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La 33 3.3 Kết xác định pH, HCN công thức chua 35 3.3.1 Giá trị pH thức ăn chua 35 3.3.2 Hàm lượng HCN thức ăn chua 37 3.4 Thành phần hóa học loại thức ăn 39 3.4 Đánh giá khả tiêu hóa invitro gasproduction thức ăn chua 40 3.4.1 Động thái sinh khí invitro thức ăn chua 40 3.4.2 Đặc điểm sinh khí thức ăn chua 42 3.4.3 Ước tính tỷ lệ tiêu hóa chất hữu lượng trao đổi 44 3.5 Ảnh hưởng sử dụng thức ăn chua đến sinh trưởng thí nghiệm 45 3.5.1 Sinh trưởng tích lũy thí nghiệm 45 3.5.2 Sinh trưởng tuyệt đối thí nghiệm 47 3.5.3 Sinh trưởng tương đối thí nghiệm 48 3.6 Đánh giá hiệu sử dụng thức ăn thí nghiệm 50 3.6.1 Tiêu thụ thức ăn thí nghiệm 50 3.6.2 Tiêu tốn thức ăn thí nghiệm 52 3.6.3 Tiêu tốn vật chất khơ thí nghiệm 53 3.7 Hiệu kinh tế vỗ béo 54 v KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 57 Kết luận 57 Đề nghị 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 Tài liệu tiếng Việt 59 Tài liệu Tiếng Anh 64 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ABBH Acid béo bay ADF Xơ sau thủy phân axít Ash Khống tổng số ATP Adenosine triphosphate CF Xơ thô (Crude fiber) CP Protein thô (Crude protein) cs Cộng CT Công thức DM Vật chất khô (Dry master) EE Chất béo thô (Ether extract) Kg Kilogram Mean Trung bình cộng NDF Xơ sau thủy phân trung tính NS Năng suất Nxb Nhà xuất OM Chất hữu OMD Tỷ lệ tiêu hóa chất hữu Se Sai số số trung bình SL Sản lượng TA Thức ăn TL Tỷ lệ TN Thí nghiệm TT Tăng trọng tr Trang VSV Vi sinh vật VK Vi khuẩn vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1: Theo dõi, đánh giá suất sắn 26 Bảng 2.2: Các công thức chua thức ăn 27 Bảng 2.3: Sơ đồ bố trí thí nghiệm chăn ni 29 Bảng 2.4: Thành phần dinh dưỡng đơn giá thức ăn bổ sung 29 Bảng 2.5: Nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày cho ni thịt sinh trưởng 30 Bảng 3.1: Diện tích, sản lượng số giống sắn trồng huyện Phù Yên giai đoạn 2013-2016 32 Bảng 3.2: Khảo sát suất, sản lượng sắn KM94 33 Bảng 3.3: Giá trị pH trung bình loại thức ăn chua 35 Bảng 3.4: Hàm lượng HCN loại thức ăn chua 37 Bảng 3.5: Thành phần hoá học loại thức ăn 39 Bảng 3.6: Động thái sinh khí invitro gas production thức ăn chua 41 Bảng 3.7: Đặc điểm sinh khí in vitro gas production công thức chua 43 Bảng 3.8 Tỷ lệ tiêu hóa chất hữu lượng trao đổi thức ăn chua 44 Bảng 3.9: Sinh trưởng tích lũy thí nghiệm 45 Bảng 3.10: Sinh trưởng tuyệt đối thí nghiệm 47 Bảng 3.11: Sinh trưởng tương đối thí nghiệm 49 Bảng 3.12: Hiệu sử dụng thức ăn thí nghiệm 51 Bảng 3.13: Tiêu tốn thức ăn thí nghiệm 52 Bảng 3.14: Tiêu tốn vật chất khơ thí nghiệm 53 Bảng 3.15: Hiệu kinh tế lơ thí nghiệm 55 viii DANH MỤC HÌNH ẢNH Trang Hình 3.1: Biểu đồ thay đổi giá trị pH thức ăn chua 36 Hình 3.2: Biểu đồ thay đổi giá trị HCN thức ăn chua 38 Hình 3.3: Đồ thị động thái sinh khí invitro gas production thức ăn chua 41 Hình 3.4: Biểu đồ sinh trưởng tích lũy thí nghiệm 46 Hình 3.5: Đồ thị sinh trưởng tuyệt đối thí nghiệm 48 Hình 3.6: Đồ thị sinh trưởng tương đối thí nghiệm 50 Hình 3.7: Biểu đồ so sánh hiệu kinh tế từ chăn nuôi thịt 56 ... thân, lá, củ sắn tươi trồng phổ biến địa bàn huyện Phù Yên, Sơn La - Đánh giá khả tiêu hóa Invitro công thức thức ăn ủ chua thân, củ sắn - Sử dụng thân, lá, củ sắn ủ chua làm thức ăn cho bò thịt. .. THỊ XIÊNG NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THÂN, LÁ, CỦ SẮN Ủ CHUA LÀM THỨC ĂN CHO BÒ THỊT TRONG MÙA ĐÔNG TẠI HUYỆN PHÙ YÊN, TỈNH SƠN LA Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số: 60.62.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHĂN NUÔI... lãng phí nguồn thức ăn từ phụ phẩm trồng trọt Xuất phát từ vấn đề tiến hành đề tài: Nghiên cứu sử dụng thân, lá, củ sắn ủ chua làm thức ăn cho bò thịt mùa đông huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La Mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sử dụng thân, lá, củ sắn ủ chua làm thức ăn cho bò thịt trong mùa đông tại huyện phù yên, tỉnh sơn la , Nghiên cứu sử dụng thân, lá, củ sắn ủ chua làm thức ăn cho bò thịt trong mùa đông tại huyện phù yên, tỉnh sơn la

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay