Phát triển phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh thái nguyên

118 16 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 10:54

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– DƯƠNG THỊ NGỌC ANH PHÁT TRIỂN PHƯƠNG THỨC THANH TỐN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– DƯƠNG THỊ NGỌC ANH PHÁT TRIỂN PHƯƠNG THỨC THANH TỐN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS HOÀNG THỊ THU THÁI NGUYÊN - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Phát triển phương thức tốn tín dụng chứng từ ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên” công trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Kết nghiên cứu trình bày luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Thái Nguyên, ngày… tháng…… năm 2017 Tác giả luận văn Dương Thị Ngọc Anh ii LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu thực luận văn, tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu, quý thầy cô trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến PGS TS Hoàng Thị Thu hướng dẫn tận tình, giúp đỡ tơi q trình học tập thực luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo ngân hàng, lãnh đạo phòng ban, anh chị cán cơng nhân viên, khách hàng ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình hồn thành luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè đồng nghiệp tận tình hỗ trợ, giúp đỡ suốt thời gian học tập nghiên cứu Kính mong nhận bảo, góp ý q thầy bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày… tháng……năm 2017 Tác giả luận văn Dương Thị Ngọc Anh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học luận văn Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN PHƯƠNG THỨC THANH TỐN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NHTM 1.1 Những vấn đề chung phương thức toán tín dụng chứng từ 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò phương thức tốn tín dụng chứng từ 1.1.2 Thư tín dụng 1.1.3 Quy trình tốn theo phương thức tốn tín dụng chứng từ 13 1.1.4 Lợi ích rủi ro cho bên tham gia thực phương thức tốn tín dụng chứng từ 15 1.2 Phát triển phương thức tốn tín dụng chứng từ NHTM 19 1.2.1 Quan điểm phát triển phương thức toán TDCT NHTM 19 1.2.2 Nội dung phát triển phương thức toán TDCT NHTM 20 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển phương thức toán TDCT 21 1.3 Kinh nghiệm thực tiễn để phát triển phương thức toán TDCT số NHTM 26 1.3.1 Kinh nghiệm thực tiễn số ngân hàng thương mại giới 26 1.3.2 Kinh nghiệm thực tiễn số NHTM Việt Nam 27 iv 1.3.3 Bài học kinh nghiệm để phát triển phương thức toán TDCT cho Vietinbank Thái Nguyên 29 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 31 2.2 Phương pháp nghiên cứu 31 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 31 2.2.2 Phương pháp phân tích thơng tin 33 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu đánh giá hoạt động phát triển phương thức toán TDCT 34 2.3.1 Các tiêu nghiên cứu theo quy mô 34 2.3.2 Các tiêu nghiên cứu theo chất lượng 35 Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NHTMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 37 3.1 Giới thiệu chung NHTMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên (Vietinbank Thái Nguyên) 37 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Vietinbank Thái Nguyên 37 3.1.2 Chức nhiệm vụ Vietinbank Thái Nguyên 38 3.1.3 Cơ cấu máy tổ chức Vietinbank Thái Nguyên 39 3.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh Vietinbank Thái Nguyên 44 3.2 Thực trạng phát triển phương thức toán TDCT Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên 54 3.2.1 Cơ sở pháp lý liên quan đến phương thức toán TDCT 54 3.2.2 Quy trình nghiệp vụ cụ thể phương thức toán TDCT Vietinbank Thái Nguyên 58 3.2.3 Thực trạng phát triển phương thức toán TDCT 65 3.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển toán TDCT Vietinbank Thái Nguyên 82 3.3.1 Các yếu tố khách quan 82 3.3.2 Các yếu tố chủ quan 84 v 3.4 Đánh giá chung phát triển phương thức toán TDCT Vietinbank Thái Nguyên 87 3.4.1 Kết đạt 87 3.4.2 Hạn chế nguyên nhân 88 Chương 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN PHƯƠNG THỨC THANH TỐN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 92 4.1 Định hướng phát triển phương thức TTQT Vietinbank Thái Nguyên 92 4.1.1 Định hướng phát triển hoạt động toán quốc tế 92 4.1.2 Định hướng phát triển phương thức toán TDCT 93 4.2 Giải pháp phát triển phương thức tốn TDCT NHTMCP Cơng Thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên 93 4.2.1 Hồn thiện quy trình giao dịch 93 4.2.2 Hiện đại hóa cơng nghệ TTQT ngân hàng 94 4.2.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 94 4.2.4 Nâng cao lực cạnh tranh 96 4.2.5 Đẩy mạnh công tác tư vấn khách hàng 96 4.2.6 Quản lý, kiểm tra kiểm soát hoạt động toán TDCT 97 4.3 Kiến nghị bên có liên quan 98 4.3.1 Đối với Nhà nước 98 4.3.2 Đối với ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 99 4.3.3 Đối với ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 101 KẾT LUẬN 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 PHỤ LỤC 104 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Nguyên nghĩa Ký hiệu DN Doanh nghiệp Supplement To The Uniform Custom And Practice For eUCP 1.1 Documentary Credit For Electronic Presentation version 1.1, 2007 ICC - Bản phụ trương UCP xuất trình chứng từ điện tử ICC Phòng thương mại quốc tế International Standard Banking Practice Under Documentary ISBP Credit – Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế kiểm tra chứng từ theo L/C KH Khách hàng L/C Thư tín dụng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại 10 NHTW Ngân hàng trung ương 11 NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần 12 TDCT Tín dụng chứng từ 13 TTQT Thanh toán quốc tế 14 UCP Uniform Custom And Practice For Documentary Credit – Quy tắc thực hành thống Tín dụng chứng từ Uniform Rules For Bank To Bank Reimbursements Under 15 URR Documentary Credit - Quy tắc thống hoàn trả liên hàng theo L/C 16 17 Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Incoterms International Commerce Terms - Các điều khoản thương mại quốc tế vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thang đánh giá Likert 32 Bảng 3.1: Tình hình huy động vốn Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2014 – 2016 46 Bảng 3.2: Kết hoạt động cho vay Vietinbank Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2016 48 Bảng 3.3: Kết hoạt động toán Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2016 51 Bảng 3.4: Kết hoạt động khác Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2016 52 Bảng 3.5: Kết hoạt động kinh doanh Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2016 53 Bảng 3.6: So sánh tỷ trọng L/C Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2016 66 Bảng 3.7: Thu nhập từ hoạt động toán TDCT Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2014 – 2016 68 Bảng 3.8: So sánh loại L/C Vietinbank Thái Nguyên 69 Bảng 3.9: Tình hình tốn L/C nhập 69 Bảng 3.10: Tình hình toán L/C xuất 70 Bảng 3.11: Thị phần toán TDCT ngân hàng Thái Nguyên 71 Bảng 3.12: Số giao dịch L/C Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2014-2016 72 Bảng 3.13: Kết đánh giá sở vật chất khách hàng dịch vụ toán TDCT Vietinbank Thái Nguyên 74 Bảng 3.14: Kết đánh giá nhân viên ngân hàng khách hàng dịch vụ toán TDCT 76 Bảng 3.15: Kết đánh giá sản phẩm, chương trình khuyến khách hàng dịch vụ toán TDCT Vietinbank Thái Nguyên 77 Bảng 3.16: Kết khảo sát khách hàng chất lượng dịch vụ toán TDCT 79 viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ trình tự nghiệp vụ phương thức tín dụng chứng từ 14 Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên 40 94 Bên cạnh đó, Vieinbank cần phải thường xuyên cập nhật, thay đổi, hồn thiện quy trình này, nhằm đảm bảo giao dịch toán TDCT tiến hàng nhanh gọn, thủ tục đơn giản xác có tính hấp dẫn cao Đồng thời giảm chi phí tốt, sở giảm mức phí dịch vụ nhằm đáp ứng khả cạnh tranh ngân hàng 4.2.2 Hiện đại hóa cơng nghệ TTQT ngân hàng Việc cải tiến nâng cao trình độ cơng nghệ Ngân hàng lĩnh vực tốn quốc tế ngân hàng nhân tố góp phần nâng cao chất lượng hiệu hoạt động TTQT, tăng cường hòa nhập hệ thống ngân hàng Việt Nam vào thị trường tài tiền tệ quốc tế Muốn vậy, Vietinbank cần phải làm tốt vấn đề sau: - Xây dựng phát triển hệ thống ngân hàng theo mô hình đại Nâng cao chất lượng, hiệu quả, cải tiến tối ưu hóa hoạt động nghiệp vụ kinh doanh truyền thống đồng thời đẩy mạnh đổi công nghệ, đưa sản phẩm, dịch vụ có hàm lượng cơng nghệ cao, nâng cao lực cạnh tranh thị trường - Hoàn thiện hệ thống toán điện tử liên ngân hàng hệ thống toán khách hàng, xây dựng hệ thống tốn an tồn xác cao với chi phí hợp lý nhằm phát triển mạnh dịch vụ tốn qua NH sở cơng nghệ kỹ thuật đại, an toàn, hiệu phù hợp với thông lệ chuẩn mực quốc tế - Từng bước đa dạng hóa nguồn thu cải thiện cấu thu nhập ngân hàng theo hướng tăng tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ ngân hàng Tiếp tục mở rộng phát triển hình thức TTQT, tăng cường liên kết với ngân hàng thương mại khác để khách hàng dễ dàng thực TTQT qua ngân hàng - Nâng cấp hệ thống kỹ thuật ngân hàng, trọng ứng dụng thương mại điện tử hoạt động kinh doanh ngân hàng Ứng dụng cơng nghệ xử lý tốn khối lượng lớn đại chúng, đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng 4.2.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Hiện tại, nhân lực Vietinbank Thái Nguyên nhiều hạn chế, để phục vụ khách hàng cách tốt việc đào tạo nguồn nhân lực cho chi nhánh yếu tố cần thiết: 95 - Cần tập trung xây dựng thực chiến lược tăng cường lực cạnh tranh, đặc biệt tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao Bởi chất lượng nguồn nhân lực yếu tố vô quan trọng định thành cơng hoạt động ngân hàng Vì vậy, vấn đề đặt vừa phải gia tăng chất lượng nguồn nhân lực vừa phải sử dụng hợp lý có hiệu nguồn nhân lực Bố trí cán có đủ lực, trình độ chuyên môn ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu cơng việc Kiên khơng bố trí cán không chuyên môn, tư cách đạo đức ý thức chấp hành kỷ luật không tốt thực nhiệm vụ Thanh tốn tín dụng chứng từ - Nâng cao trình độ nghiệp vụ TTQT, trình độ ngoại ngữ tin học cho cán bộ, đáp ứng nhu cầu ngày tăng tốc độ phát triển kinh tế toán xuất nhập qua Ngân hàng Để có đội ngũ cán đủ mạnh, Vietinbank Thái Nguyên cần có chiến lược đào tạo chung, trọng kiến thức nghiệp vụ lẫn việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp Việc bồi dưỡng nguồn nhân lực cần việc tuyển chọn người có lực, động sáng tạo, có kỹ làm việc độc lập, có tinh thần học hỏi nắm bắt kiến thức, kỹ nghiệp vụ Ngân hàng Những cán trẻ xác định có phẩm chất đạo đức yếu tố cần thiết, có trình độ ngoại ngữ tin học tốt, Chi nhánh nên cử cán tham gia vào chương trình tập huấn cho cán để cập nhật thông tin, kiến thức, kỹ cho cán bộ, hay cử cán tham gia khoá học, hội thảo ngồi nước nghiệp vụ TTQT - Cơng tác đào tạo phải gắn liền với sử dụng cán Bên cạnh việc củng cố nguồn lực cán bộ, Vietinbank Thái Ngun phải ln trọng việc bố trí, sử dụng cán sau đào tạo cho hợp lý, có hiệu Thực việc kiểm tra đánh giá phân loại cán nhằm đảm bảo cán đủ tiêu chuẩn chức danh, đánh giá, nhận xét cán bộ, kiểm tra sát hạch định kỳ nhằm đánh giá trình độ cán trẻ để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho nhu cầu trước mắt lâu dài Gắn kết đào tạo với việc bố trí sử dụng đảm bảo người việc, tránh tình trạng kiêm nhiệm nhiệm vụ, thuyên chuyển cán tuỳ tiện Cần tạo điều kiện cho người lao động cống hiến hưởng thụ phù hợp với cống hiến Bên cạnh đó, Ngân 96 hàng cần xây dựng định mức công việc cho cán bộ, áp tiêu cá nhân, sở xây dựng chế độ tiền lương chế độ đãi ngộ hợp lý Từ tạo động lực kích thích phát triển nguồn nhân lực cho ngân hàng 4.2.4 Nâng cao lực cạnh tranh Để có thị phần lớn hoạt động TTQT, Vietinbank Thái Nguyên nên áp dụng số biện pháp sau: - Ngân hàng nên có sách Marketing phù hợp, chủ động tìm kiếm khách hàng để nâng cao số lượng khách hàng toán qua ngân hàng Xây dựng hình ảnh tốt uy tín cho khách hàng, đặc biệt doanh nghiệp xuất khập - Thực sách phân loại khách hàng theo nhóm đặc thù để có sách ưu đãi phù hợp phí, lãi suất hay chế chăm sóc - Có đề xuất, kiến nghị với Vietinbank sách ưu đãi tỷ giá ngoại tệ cho khách hàng tốt - Đối với khách hàng mới, ngân hàng nên có sách ưu đãi phí nhằm thu hút khách hàng chi nhánh, giữ chân khách hàng - Đối với khách hàng ngừng giao dịch hay giảm khối lượng giao dịch để chuyển sang ngân hàng khác, chi nhánh cần tìm hiểu kỹ ngun nhân có hướng giải kịp thời, nhanh chóng để kéo khách hàng lại ngân hàng 4.2.5 Đẩy mạnh cơng tác tư vấn khách hàng Để tạo uy tín khách hàng, trước hết cán Vietinbank Thái Nguyên phải thể tính chuyên nghiệp, hiểu biết sâu sắc nghiệp vụ, có khả cung cấp dịch vụ toán theo phương thức TDCT Để làm điều này, chi nhánh phải có phận chuyên trách hỗ trợ khách hàng, đội ngũ cán có trình độ đào tạo kỹ giao tiếp, đàm phán thuyết phục khách hàng Đồng thời, phận có khả đưa giải pháp tư vấn, hỗ trợ khách hàng Đẩy mạnh công tác tư vấn cho khách hàng chiến lược Đây cách để ngân hàng hạn chế rủi ro Thực tế cho thấy, phần lớn doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập thiếu kinh nghiệm lĩnh vực kinh doanh quốc tế Do đó, ngân hàng nên lưu ý tư vấn cho khách hàng: 97 - Quy chế, định chế, thủ tục hồ sơ cho khách hàng để giúp khách hàng nắm bắt nhanh cụ thể yêu cầu thủ tục pháp lý toán, tiết kiệm thời gian chi phí - Tư vấn khách hàng khâu thẩm định dự án để tiến hành xuất nhập Hỗ trợ khách hàng việc tìm hiểu đối tác nước - Tư vấn cho khác hàng nội dung hợp đồng ngoại thương để kịp thời phát điểm bất lợi cho khách hàng hợp đồng 4.2.6 Quản lý, kiểm tra kiểm soát hoạt động toán TDCT Ngân hàng cần đẩy mạnh cơng tác kiểm sốt nội với mục tiêu quan trọng xây dựng hệ thống tìm kiếm xu hướng tiềm ẩn rủi ro, thiếu sót hoạt động TTQT để từ đưa biện pháp khắc phục thích hợp Hệ thống kiểm tra giám sát hoạt động TTQT cần coi trọng tiến hành thường xuyên Cán kiểm tra, giám sát hoạt động TTQT phải chịu trách nhiệm báo cáo kết kiểm tra Việc kiểm tra, giám sát quy trình nghiệp vụ hoạt động TTQT cần phải chuẩn hóa cho phù hợp với thơng lệ quốc tế Các cán làm công tác kiểm tra, giám sát cần đào tạo am hiểu sâu sắc toán quốc tế lý luận thực tiễn Trên sở xây dựng tiêu đánh giá hiệu hoạt động TTQT ngân hàng, ngân hàng cần xây dựng phát triển hệ thống thu thập, quản lý cung cấp thông tin thông qua việc quản lý rủi ro tất mặt hoạt động phục vụ cho việc kiếm tra, kiểm soát đạt hiệu cao Đồng thời cần tiếp tục rà soát, củng cố, bổ sung quy trình nghiệp vụ hoạt động TTQT Xây dựng chuẩn mực kiểm toán, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tốn nội từ quy trình, chuẩn mực kiểm tốn tính đến tính xác thông tin Tăng cường chất lượng hiệu kiểm tra nội nhằm nâng cao tính tuân thủ hạn chế rủi ro TTQT Xây dựng quy chế, nghiệp vụ hoạt động TTQT cần phải lường hết khả dẫn đến rủi ro để có phương án hợp lý chủ động phòng ngừa hạn chế rủi ro Xây dựng chương trình phần mềm cho việc xử lý nghiệp vụ TTQT bảo mật thơng tin tốn phù hợp với đặc thù tiến độ phát triển Việt Nam phù 98 hợp với thông lệ quốc tế Xây dựng hệ thống TTQT xác, tự động hóa cao, ứng dụng phần mềm đại quản lý họa động, nghiệp vụ NH hệ thống thông tin, giám sát, phân tích, quản trị rủi ro… Nâng cao khả quản lý rủi ro như: rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro hối đoái, rủi ro quản loại rủi ro khác Trong TTQT, vai trò ngoại tệ quan trọng giao dịch thường thực đồng ngoại tệ, ngoại tệ mạnh USD, EUR Quá trình phát triển hoạt động TTQT phụ thuộc nhiều vào khả ngân hàng có đủ ngoại tệ cung cấp cho thương vụ tốn có giá trị lớn hay khơng Chính việc tăng cường huy động vốn ngoại tệ từ nhiều nguồn khác giải pháp tạo điều kiện cho hoạt động TTQT phát triển giảm thiểu rủi ro tỉ giá cho ngân hàng 4.3 Kiến nghị bên có liên quan 4.3.1 Đối với Nhà nước 4.3.1.1 Nâng cao vai trò Nhà nước việc điều hành, quản lý kinh tế - Nâng cao vai trò hiệu lực quản lý Nhà nước: Tạo môi trường pháp lý chế, sách thuận lợi để phát huy nguồn lực xã hội cho phát triển kinh tế đất nước Đảm bảo tính bền vững tích cực cân đối kinh tế vĩ mô, hạn chế rủi ro tác dộng tiêu cực chế thị trường đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Tiếp tục đổi sách tài tiền tệ Đảm bảo tính ổn định phát triển bền vững tài quốc gia Phát triển mở rộng hoạt động thương mại quốc tế - Nhà nước cần có sách hợp lý để vận hành tốt thị thường ngoại tệ liên ngân hàng, tiến tới thành lập thị trường hối đoái Việt Nam Nhà nước cần sớm ban hành luật kiểm soát ngoại hối phối hợp với luật thương mại để tạo thành hệ thông quản lý ngoại hối có hiệu mục đích ổn định tiền tệ phát triển kinh tế Chính sách quản lý ngoại hối không nên cứng nhắc cố định mà phải linh hoạt để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế nước ta 99 4.3.1.2 Hồn thiện sách thương mại nhằm đẩy mạnh xuất nhập khẩu, quản lý chặt chẽ hoạt động nhập góp phần cải thiện cán cân TMQT Trong thời gian dài, cán cân thương mại quốc tế nước ta ln tình trạng thâm hụt, điều ảnh hưởng xấu đến hoạt động TTQT nhu cầu ngoại tệ toán hàng nhập tăng lên ngoại tệ thu từ hoạt động xuất không đủ để đáp ứng Vì cần có biện pháp khuyến khích hoạt động xuất khẩu, quản lý chặt chẽ hàng nhập để tránh tình trạng Cụ thể: - Nhà nước cần khuyến khích doanh nghiệp sản xuất nâng cao suất lao động, đổi công nghệ kỹ thuật cho phù hợp ới mục tiêu CNH, HĐH đất nước Năng suất lao động tăng lên điều kiện để giảm giá thành sản phẩm hàng hố dịch vụ nước, giảm chi phí cho xuất Đổi công nghệ cho phép nâng cao chất lượng hàng xuất Giá cạnh tranh, chất lượng sản phẩm cao hai yếu tố định tăng hàng hố xuất khẩu, góp phần cải thiện cán cân thương mại - Bên cạnh đó, nhà nước cần có chế độ khen thưởng xuất thu ngoại tệ, lập quỹ tài trợ ưu đãi lãi suất, trợ giá thu mua hàng xuất - Tăng cường giải pháp đẩy mạnh xuất kiềm chế nhập siêu - Tập trung tháo gỡ vướng mắc sách thủ tục hành để đẩy mạnh xuất - Nhà nước cần có sách quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập tìm kiếm mở rộng thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập để hạn chế thấp thiệt hại cho doanh nghiệp xuất nhập Việt Nam 4.3.2 Đối với ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên Trong xu hội nhập kinh tế khu vực giới nay, để Ngân hàng thương mại Việt Nam hoạt động lĩnh vực TTQT tốt đòi hỏi mơi trường pháp lý hoàn thiện theo chuẩn mực quốc tế Trên sở hệ thống văn pháp luật nhà nước ban hành, Ngân hàng nhà nước cần phải ban hành thêm văn luật hướng dẫn nghiệp vụ TTQT Cần có văn quy định giao dịch hợp đồng ngoại thương nhà xuất khẩu, nhà nhập 100 với giao dịch tín dụng chứng từ ngân hàng Mối quan hệ nghĩa vụ trách nhiệm quyền lợi nhà xuất khẩu, nhà nhập ngân hàng tham gia sử dụng L/C cần phải đưuọc hợp lý hoá sở luật pháp quốc gia - Ngân hàng Nhà nước cần xây dựng chế điều hành tỷ giá thích hợp linh hoạt Về ngăn hạn, cần áp dụng tỷ giá thả có điều tiết Nhà nước phù hợp với tình hình kinh tế Việt Nam Tuy nhiên, dài hạn, sách tỷ giá thả có điều tiết Nhà nước phải giảm dần theo thời gian, để tiến tới áp dụng tỷ giá thả hoàn toàn phù hợp với cung cầu ngoại tệ, xu hướng toàn cầu hoá hội nhập kinh tế quốc tế khu vực - Ngân hàng Nhà nước cần nâng cao dự trữ ngoại tệ Nhà nước tương xứng với nhịp độ phát triển kim ngạch xuất nhập - Ngân hàng Nhà nước cần theo dõi, phân tích diễn biến thị trường tài quốc tế cách liên tục có hệ thống, để có sách phù hợp Nhất thời kỳ nay, Trung quốc phá giá đồng Nhân dân tệ Xác định cấu dự trữ ngoại tệ hợp lý sở đa dạng hố rổ ngoại tệ mạnh, khơng nên neo giữ đồng VND vào USD Khuyến khích doanh nghiệp xuất nhập đa dạng hoá cấu tiền tệ giao dịch thương mại Bên cạnh sách tỷ giá hối đối phải ý cân nhắc kết hợp hài hoà hoạt động xuất nhập khẩu, lợi ích nhóm dân cư, thúc đẩy q trình điều chỉnh cấu theo hướng có lợi cho tăng trưởng chung kinh tế - Ngân hàng Nhà nước cần hồn thiện hệ thống thơng tin phòng ngừa rủi ro hoạt động TTQT cho tồn hệ thống NHTM NHNN cần xây dựng hệ thống công ngệ đảm bảo thu thập thông tin quản trị cần thiết cho NH kịp thời để làm sở cho định kinh doanh ngân hàng Đồng thời, cần nâng cao chất lượng phân tích tình hình tài phát triển hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tiềm ẩn hoạt động TTQT cho NHTM cần có thơng tin đa chiều phục vụ cho NHTM việc xem xét, đánh giá dự án trước dịnh cho doanh nghiệp vay thu mua, chế biến hàng xuất mặt hàng doanh nghiệp cần nhập 101 4.3.3 Đối với ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Hiện hoạt động Vietinbank Thái Nguyên theo đạo, quản lý Vietinbank trụ sở Trong lĩnh vực TTQT, Vietinbank Thái Nguyễn phải tuân thủ theo quy trình quy định Vietinbank, nhiên văn hướng dẫn quy trình thẩm định, phát hành, tốn L/C văn cũ, nội dung chung chung chưa cụ thể, nhiều chi nhánh lúng túng gặp tình khơng hướng dẫn xử lý quy trình ban hành Vì vậy, Vietinbank cần phải xây dựng quy chế, quy trình cụ thể, phù hợp với pháp luật thơng lệ quốc tế, giúp q trình thẩm định, phát hành toán L/C cách nhanh chóng Bên cạnh đó, Vietinbank cần nghiên cứu phát triển hệ thống công nghệ thông tin ngân hàng theo hướng đại nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh chóng, xác kịp thời, để phục vụ cho hoạt động TTQT hoạt động khác ngân hàng cách an toàn, tin cậy thơng suốt Tránh để tình trạng lỗi máy móc, dẫn đến chậm trễ yêu cầu toán khách hàng, gây uy tín Ngân hàng Ngồi ra, Vietinbank cần liên tục cập nhật, tiếp thu có chọn lọc cơng nghệ tiên tiến giới sở phù hợp với lực tài khả ngân hàng Vietinbank cần trọng phát triển hệ thống ngân hàng đại lý thực TTQT cách phù hợp nước theo hướng đề cao chất lượng, hiệu hoạt động ngân hàng đại lý Tìm kiếm, xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược với ngân hàng nước ngồi lớn có mạng lưới tồn cầu uy tín, thương hiệu, hợp tác nhằm phát huy lợi mạng lưới, khách hàng, kinh nghiệm, đẩy mạnh việc quảng bá thương hiệu Vietinbank thị trường quốc tế Ngoài ra, ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam cần thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, buổi trao đổi cho cán TTQT chi nhánh nhằm phổ biến trực tiếp nghiệp vụ mới, tạo điều kiện nâng cao trình độ cho cán Song song với tổ chức lớp học kiến thức chuyên môn, hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống, thông lệ quốc tế 102 KẾT LUẬN Trước bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nay, toán quốc tế trở nên ngày phát triển Hoạt động toán quốc tế mang nhiều lợi nhuận cho ngân hàng phát triển hoạt động TTQT làm tăng uy tín Ngân hàng khơng nước mà với nước ngồi Vì vậy, việc nghiên cứu để phát triển hoạt động toán quốc tế mà cụ thể toán theo phương thức TDCT quan trọng cấp thiết NHTM Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng phát triển hoạt động tốn theo phương thức tín dụng chứng từ nêu trên, tác giả chọn nghiên cứu đề tài “Phát triển phương thức tốn tín dụng chứng từ ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên” làm luận văn Qua q trình nghiên cứu, hệ thống hóa sở lý luận vấn liên quan đến phương thức tốn tín dụng chứng từ NHTM, phân tích thực trạng Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên, luận văn cho thấy phương thức toán TDCT Vietinbank Thái Nguyên đạt kết định: quy mơ, phương thức tốn TDCT mang nguồn thu đáng kể cho chi nhánh, chiếm tỷ trọng lớn tốn quốc tế; số giao dịch tương đối lớn có tăng trưởng cao năm 2014-2015; chất lượng, hoạt động toán TDCT hạn chế tối đa rủi ro tác nghiệp; thông tin sản phẩm, dịch vụ cung cấp xác đầy đủ, đáp ứng nhu cầu khách hàng; xây dựng quy trình chặt chẽ, đào tạo thưởng xuyên, tư vấn hệ thống, Vietinbank Thái Nguyên hỗ trợ giúp đỡ khách hàng tránh khỏi giao dịch mang tính chất gian lận thương mại quốc tế… Mặc dù phương thức toán TDCT trọng Vietinbank Thái Nguyên số hạn chế như: doanh số hoạt động tốn TDCT chưa thực cao ổn định; mức độ đa dạng sản phẩm, dịch vụ tốn TDCT thấp; thị phần tốn quốc tế thấp; tỷ trọng doanh thu toán TDCT so với tổng doanh thu thấp có xu hướng ngày giảm; số lượng khách hàng giao dịch hạn chế… 103 Vì vậy, để phát triển phương thức toán TDCT, luận văn cho Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên cần thực đồng số giải pháp như: thường xuyên cập nhật, hồn thiện quy chế, quy trình cần thiết theo chuẩn mực thông lệ quốc tế; đại hóa cơng nghệ TTQT ngân hàng; cần có chiến lược đào tạo chung, trọng kiến thức nghiệp vụ lẫn việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp với cán TTQT; ngân hàng cần có sách marketing, phân loại khách hàng phù hợp; đẩy mạnh cơng tác kiểm sốt nội nhằm tìm kiếm xu hướng tiềm ẩn rủi ro, thiếu sót hoạt động tốn quốc tế để từ đưa biện pháp khắc phục thích hợp… 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Bùi Diệu Anh (2013), Hoạt động kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất Phương Đơng, Hà Nội Chính phủ, Nghị định 50/2014/NĐ-CP quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước Chính phủ, Nghị định 64/2001/NĐ-CP ngày 20 tháng 09 năm 2001 hoạt động toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ tốn Chính phủ, Nghị định số 12/2006/NĐ- CP ngày 23/01/2006 hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế hoạt động đại lý mua bán gia công cảnh hàng hóa với nước ngồi quy định danh mục hàng hóa cấm xuất khấu, nhập khấu theo giấy phép Bộ Thương Mại quản lý chuvên ngành Chính phủ, Nghị định số 70/2014/NĐ-CP Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh Ngoại hối Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh Ngoại hối Chính phủ, Nghị định số 95/2011/NĐ-CP Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2004 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực tiền tệ hoạt động ngân hàng Nguyễn Đăng Dờn (2010), Quản trị ngân hàng thương mại đại, nhà xuất Phương Đông, Hà Nội Đỗ Quốc Dũng (2015), Nghiệp vụ ngoại thương, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Frederic S Mishkin (1994), Tiền tệ, Ngân hàng thị trường tài Dịch từ tiếng Anh Người dịch: Nguyễn Văn Ngọc, 2015 Nhà xuất đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 10 Phan Thị Thu Hà (2014), Ngân hàng thương mại, nhà xuất đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 11 Nguyễn Minh Kiều (2011), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, nhà xuất Lao động xã hội, Hà Nội 12 Nguyễn Minh Kiều (2011), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, nhà xuất Lao động xã hội, Hà Nội 105 13 Nguyễn Minh Kiều (2012), Quản trị rủi ro tài chính, nhà xuất Tài chính, Hà Nội 14 Lê Thị Phương Liên (2010), Nâng cao hiệu hoạt động toán quốc tế Ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án tiến sĩ Trường đại học Kinh tế quốc dân 15 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên (2014-2065), Báo cáo tổng kết năm 2014-2016 16 Ngân hàng Nhà nước, Quyết định số 1233/2001 /QĐ- NHNN thống đốc ngân hàng Nhà nước sửa đổi điều 15 Quyết định số 711/2001/QĐ-NHNN thống đốc ngân hàng Nhà nước quy chế mở thư tín dụng nhập hàng trả chậm 17 Ngân hàng Nhà nước, Quyết định số 711/2001/QĐ- NHNN thống đốc ngân hàng Nhà nước quy chế mở thư tín dụng nhập hàng trả chậm 18 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên (2014, 2015, 2016), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh qua năm 19 Peter Rose (1998), Quản trị Ngân hàng thương mại Dịch từ tiếng Anh Người dịch: Nguyễn Huy Hoàng Nguyễn Đức Hiển, 2010 Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 20 Quốc hội, Luật công cụ chuyển nhượng số 49/2005/QH11 ngày 29/11/2005 21 Quốc hội, Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng năm 2010 22 Quốc hội, Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ban hành ngày 01/01/2011 23 Nguyễn Văn Tiến (2008), Quản trị rủi ro kinh doanh Ngân hàng, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 24 Nguyễn Văn Tiến (2010), Giáo trình tốn quốc tế tài trợ ngoại thương, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 25 Đinh Xuân Trình (2012), Thanh toán quốc tế ngoại thương tài trợ thương mại quốc tế, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 26 Ủy ban thường vụ Quốc hội, Pháp lệnh ngoại hối 28/2005/PL-UBTVỌH11 ngày 13/12/2005 27 Ủy ban thường vụ Quốc hội, Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 UBTVQH sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối 28/2005/PL-UBTVỌH11 ngày 13/12/2005 106 II Tiếng Anh 28 eUCP 1.1 - Supplement To The Uniform Custom And Practice For Documentary Credit For Electronic Presentation version 1.1, 2007 ICC – Bản phụ trương UCP xuất trình chứng từ điện tử 29 Incoterms 2000 - International Commerce Terms - Các điều khoản thương mại quốc tế 30 ISBP - International Standard Banking Practice Under Documentary Credit Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế kiểm tra chứng từ theo L/C 31 UCP - Uniform Custom And Practice For Documentary Credit - Quy tắc thực hành thống Tín dụng chứng từ 32 URR-Uniform Rules For Bank To Bank Reimbursements Under Documentary Credit - Quy tắc thống hoàn trả liên hàng theo L/C 107 PHỤ LỤC Mã phiếu: Ngày vấn: PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên trân trọng cảm ơn Quý khách tin tưởng lựa chọn sử dụng sản phẩm, dịch vụ Để nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng ngày tốt yêu cầu khách hàng, Quý khách vui lòng cung cấp số thông tin đánh giá yếu tố liên quan đến chất lượng dịch vụ VietinBank Chúng cam kết thông tin Quý khách cung cấp giữ bí mật sử dụng cho mục đích nghiên cứu để phục vụ Quý khách tốt Các Nhân viên giao dịch làm việc Chi nhánh không tiếp cận thông tin cụ thể Bảng câu hỏi Ý kiến đánh giá Quý khách Chi nhánh VietinBank (sau viết tắt VietinBank) Quý khách vui lòng đánh giá dựa theo mức độ đồng ý (1-Không đồng ý , - Không đồng ý phần, - Phân vân, - Đồng ý phần, 5-Hoàn toàn đồng ý) với phát biểu bảng Đánh giá sở vật chất Vị trí điểm giao dịch VietinBank thuận tiện, phù hợp với nhu cầu KH Địa điểm giao dịch khang trang đại Các tiện nghi phục vụ khách hàng tốt Không đồng ý - Không đồng ý phần 1 2 Đồng ý phần Hoàn toàn đồng ý 3 4 5 3 3 3 4 4 4 5 5 Phân vân Ý kiến góp ý khác sở vật chất lý không đồng ý nội dung đánh giá Đánh giá nhân viên 11 Có trang phục lịch 12 Đón tiếp phục vụ KH tận tình chu đáo 13 Luôn lịch thiệp, thân thiện với KH 14 Xử lý giao dịch nhanh chóng, xác 15 Giải khiếu nại nhanh chóng, hợp lý 16 Sẵn sàng phục vụ giúp đỡ KH Ý kiến góp ý khác nhân viên lý không đồng ý nội dung đánh giá 1 1 1 2 2 2 108 Đánh giá trình giao dịch sau giao dịch VietinBank 17 18 19 20 Giấy tờ, biểu mẫu sử dụng giao dịch thiết kế đơn giản, rõ ràng Thủ tục thực giao dịch đơn giản, thuận tiện Thời gian xử lý giao dịch nhanh, cam kết Dịch vụ chăm sóc KH tốt 5 5 5 1 2 3 4 5 Ý kiến góp ý khác xử lý giao dịch lý không đồng ý nội dung đánh giá Đánh giá sản phẩm, chương trình khuyến VieinBank Sản phẩm dịch vụ đa dạng, đáp ứng nhu cầu 21 KH 23 24 25 Tính năng, tiện ích sản phẩm dịch vụ cạnh tranh so với NHTM khác Các chương trình khuyến hấp dẫn cạnh tranh Mức lãi suất hấp dẫn, ưu đãi Mức Phí giao dịch hợp lý 26 Các thơng tin SPDV/CTKM cung cấp xác đầy đủ 22 Ý kiến góp ý khác SPDV/CTKM lý không đồng ý nội dung đánh giá Nói chung, tơi nhận thấy 27 28 29 30 Doanh nghiệp tơi hồn tồn hài lòng giao dịch với VieinBank Doanh nghiệp tiếp tục giao dịch với VietinBank có nhu cầu thời gian tới Tôi giới thiệu cho đối tác đến giao dịch VietinBank VietinBank ngân hàng giao dịch Doanh nghiệp Ý kiến góp ý khác Xin chân thành cảm ơn hợp tác Quý khách! 5 5 ... chứng từ ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên - Chương 4: Giải pháp phát triển phương thức tốn tín dụng chứng t tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt. .. đến phương thức tốn tín dụng chứng từ ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên 3.2 Phạm vi nghiên cứu + Nội dung nghiên cứu: Phát triển phương thức tốn tín dụng chứng từ Vietinbank... THANH TỐN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 37 3.1 Giới thiệu chung NHTMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên (Vietinbank Thái Nguyên)
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh thái nguyên , Phát triển phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay