Xây dựng bản sắc văn hóa kinh doanh cho các doanh nghiệp vận tải taxi trên địa bàn thành phố thái nguyên

121 25 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 10:51

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯƠNG THỊ MẠNH ÂN ĐỨC XÂY DỰNG BẢN SẮC VĂN HÓA KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI TAXI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯƠNG THỊ MẠNH ÂN ĐỨC XÂY DỰNG BẢN SẮC VĂN HÓA KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI TAXI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS Phạm Thị Mai Yến THÁI NGUYÊN - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôixin cam đoan cơng trình nghiên cứu tác giả Số liệu kết nghiên cứu trung thực chưa sử dụng luận văn, luận án Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 30 tháng 10 năm 2017 Học viên thực Dương Thị Mạnh Ân Đức ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, trước tiên tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Thái Nguyênnhững người trang bị cho kiến thức định hướng đắn học tập tu dưỡng đạo đức, tạo tiền đề tốt để học tập nghiên cứu Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Phạm Thị Mai Yến người dành nhiều thời gian tâm huyết, tận tình hướng dẫn bảo cho tơi suốt q trình nghiên cứu thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Phòng, Khoa, Trung tâm trường Đại học Kinh tế & QTKD cung cấp thông tin cần thiết giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, phòng ban, bạn bè đồng nghiệp doanh nghiệp vận tải taxi địa bàn thành phố Thái Nguyên cung cấp thông tin, liệu phục vụ cho luận văn Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn gia đình,người thân bạn bè quan tâm giúp đỡ, động viên tạo điều kiện cho học tập, tiến hành nghiên cứu hoàn thành đề tài Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 30 tháng 10 năm 2017 Học viên thực Dương Thị Mạnh Ân Đức iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài Kết cấu đề tài Chương 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ BẢN SẮC VĂN HÓA KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI TAXI 1.1 Cơ sở lý luận sắc văn hóa kinh doanh doanh nghiệp vận tải taxi 1.1.1 Tổng quan doanh nghiệp vận tải taxi 1.1.2 Khái niệm sắc văn hóa kinh doanh doanh nghiệp vận tải taxi 1.1.3 Vai trò sắc văn hóa kinh doanh doanh nghiệp vận tải taxi 1.1.4 Các yếu tố cấu thành sắc văn hóa kinh doanh doanh nghiệp vận tải taxi 11 1.2 Cơ sở thực tiễn xây dựng sắc văn hóa kinh doanh doanh nghiệp vận tải taxi 17 1.2.1 Các điển hình xây dựng sắc văn hóa kinh doanh doanh nghiệp vận tải taxi Việt Nam nước 17 iv 1.2.2 Bài học kinh nghiệm xây dựng sắc văn hóa kinh doanh doanh nghiệp vận tải taxi 21 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 23 2.2 Phương pháp nghiên cứu 23 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 23 2.2.2 Phương pháp chọn mẫu 24 2.2.3 Phương pháp tổng hợp thông tin 24 2.2.4 Phương pháp xử lý, phân tích số liệu 25 2.3 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 27 2.3.1 Mô hình nghiên cứu 27 2.3.2 Các giả thuyết nghiên cứu 27 2.4 Thang đo 28 2.5 Mã hóa biến 29 2.6 Hệ thống tiêu nghiên cứu 30 Chương 3.THỰC TRẠNG BẢN SẮC VĂN HÓA KINH DOANHCỦA CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI TAXI TRÊN ĐỊA BÀNTHÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 32 3.1 Khái quát doanh nghiệp vận tải taxi địa bàn thành phố Thái Nguyên32 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển doanh nghiệp vận tải taxi địa bàn thành phố Thái Nguyên 32 3.1.2 Khái quát sắc văn hóa kinh doanh doanh nghiệp vận tải taxi địa bàn thành phố Thái Nguyên 34 3.2 Thực trạng xây dựng sắc văn hóa kinh doanh doanh nghiệp taxi địa bàn thành phố Thái Nguyên 36 3.2.1 Thực trạng yếu tố cấu thành băn sắc văn hóa kinh doanh 36 3.2.2 Thực trạng công tác xây dựng sắc văn hóa kinh doanh doanh nghiệp taxi Thái Nguyên 44 3.3 Phân tích đánh giá 48 3.3.1 Mô tả mẫu 48 v 3.3.2 Hệ số tin cậy kiểm định thang đo 50 3.3.3 Kết phân tích nhân tố tính hội tụ thang đo 52 3.3.4 Kết phân tích tương quan nhân tố mơ hình nghiên cứu 54 3.3.5 Kết phân tích mơ hình hồi quy 55 3.3.6 Đánh giá sắc văn hóa doanh nghiệp taxi 56 3.4 Đánh giá chung sắc văn hóa kinh doanh doanh nghiệp vận tải taxi địa bàn thành phố Thái Nguyên 66 3.4.1 Kết đạt 66 3.4.2 Hạn chế nguyên nhân 67 Chương GIẢI PHÁP XÂY DỰNG BẢN SẮC VĂN HÓA KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI TAXI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 69 4.1 Quan điểm mục tiêu xây dựng sắc văn hóa kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải taxi địa bàn thành phố Thái Nguyên 69 4.1.1 Quan điểm xây dựng văn hóa kinh doanh 69 4.1.2 Mục tiêu xây dựng văn hóa kinh doanh 70 4.1.3 Sự cần thiết xây dựng sắc văn hóa kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải taxi địa bàn Thái Nguyên 70 4.2 Giải pháp xây dựng sắc văn hóa kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải taxi địa bàn thành phố Thái Nguyên 73 4.2.1 Xây dựng triết lý kinh doanh 73 4.2.2 Xây dựng văn hóa ứng xử 75 4.2.3 Xây dựng văn hóa doanh nhân 78 4.2.4 Xây dựng giá trị hữu hình, thương hiệu doanh nghiệp 79 4.2.5 Các giải pháp khác 80 4.3 Đề xuất kiến nghị 83 4.3.1 Tạo lập môi trường lành mạnh cho VHKD doanh nghiệp 83 4.3.2 Nâng cao nhận thức VHKD 84 4.3.3 Có biện pháp hỗ trợ xây dựng VHDN 84 vi KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 PHỤ LỤC 89 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BSVH Bản sắc văn hoá CBNV Cán nhân viên DN Doanh nghiệp TPP Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TH Thương hiệu TLKD Triết lý kinh doanh WTO Tổ chức Thương mại Thế giới VHDN Văn hoá doanh nhân VHKD Văn hoá kinh doanh VHUX Văn hoá ứng xử XHCN Xã hội chủ nghĩa viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Mã hóa biến khảo sát 29 Bảng 3.1 Sứ mệnh kinh doanh doanh nghiệp taxi công bố 36 Bảng 3.2 Mục tiêu phát triển doanh nghiệp taxi 38 Bảng 3.3 Các giá trị tuyên bố 39 Bảng 3.4 Hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp 40 Bảng 3.5 Quy định văn hóa giao tiếp ứng xử 41 Bảng 3.6 Xây dựng nội dung tài liệu sắc VHKD 45 Bảng 3.7 Xây dựng phong cách lãnh đạo 46 Bảng 3.8 Kết kiểm định độ tin cậy thang đo khảo sát 50 Bảng 3.9 Kết kiểm định phân tích nhân tố 52 Bảng 3.10 Ma trận xoay nhân tố 53 Bảng 3.11 Ma trận tương quan nhân tố 54 Bảng 3.12 Kết phân tích phương trình hồi quy 55 Bảng 3.13 Đánh giá triết lý kinh doanh 57 Bảng 3.14 Đánh giá thương hiệu 59 Bảng 3.15 Đánh giá văn hóa ứng xử 61 Bảng 3.16 Đánh giá văn hóa doanh nhân 63 Bảng 3.17 Đánh giá sắc văn hóa 65 96 Scale Mean if Item Deleted VHUX1 VHUX2 VHUX3 VHUX4 VHUX5 VHUX6 VHUX7 VHUX8 VHUX9 VHUX10 33.32 32.96 33.24 33.02 33.07 32.99 33.28 33.26 33.15 33.20 Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Cronbach's if Item Deleted Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted 34.445 231 864 30.134 617 837 28.840 674 831 28.909 723 828 33.503 184 877 29.102 697 830 29.331 619 836 29.054 665 832 30.724 508 846 28.520 719 827 Scale Statistics Mean Variance Std Deviation N of Items 36.83 36.762 6.063 10 97 Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Valid 178 100.0 a Cases Excluded 0 Total 178 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 891 VHUX2 VHUX3 VHUX4 VHUX6 VHUX7 VHUX8 VHUX9 VHUX10 Item Statistics Mean Std Deviation 3.88 868 3.59 966 3.81 905 3.84 909 3.56 968 3.57 950 3.69 922 3.63 955 Scale Mean if Item Deleted VHUX2 VHUX3 VHUX4 VHUX6 VHUX7 VHUX8 VHUX9 VHUX10 25.69 25.97 25.75 25.72 26.01 25.99 25.88 25.93 N 178 178 178 178 178 178 178 178 Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Cronbach's if Item Deleted Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted 25.245 625 881 24.027 685 875 24.224 719 872 24.020 741 870 24.559 620 882 24.220 676 876 25.747 518 891 23.560 753 869 Scale Statistics Mean Variance Std Deviation N of Items 29.56 31.445 5.608 98 Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Valid 178 100.0 a Cases Excluded 0 Total 178 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 857 VHDN1 VHDN2 VHDN3 VHDN4 VHDN5 VHDN6 VHDN7 VHDN8 VHDN9 Item Statistics Mean Std Deviation 3.49 872 3.28 907 3.39 877 3.42 875 3.35 884 3.93 972 3.41 983 3.36 905 3.40 898 N 178 178 178 178 178 178 178 178 178 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted VHDN1 27.53 25.742 537 847 VHDN2 27.75 24.436 668 834 VHDN3 27.64 24.638 670 834 VHDN4 27.61 24.556 684 832 VHDN5 27.68 24.366 699 831 VHDN6 27.10 30.042 025 896 VHDN7 27.62 23.932 660 834 VHDN8 27.67 24.697 637 837 VHDN9 27.63 23.760 763 824 Scale Statistics Mean Variance Std Deviation N of Items 31.03 31.248 5.590 99 Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Valid 178 100.0 a Cases Excluded 0 Total 178 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 896 VHDN1 VHDN2 VHDN3 VHDN4 VHDN5 VHDN7 VHDN8 VHDN9 Item Statistics Mean Std Deviation 3.49 872 3.28 907 3.39 877 3.42 875 3.35 884 3.41 983 3.36 905 3.40 898 Scale Mean if Item Deleted VHDN1 VHDN2 VHDN3 VHDN4 VHDN5 VHDN7 VHDN8 VHDN9 23.60 23.82 23.71 23.67 23.75 23.69 23.74 23.70 N 178 178 178 178 178 178 178 178 Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Cronbach's if Item Deleted Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted 24.603 541 895 23.210 688 882 23.417 690 882 23.453 688 882 23.286 700 881 22.771 672 884 23.325 675 883 22.676 767 874 Scale Statistics Mean Variance Std Deviation N of Items 27.10 30.042 5.481 100 Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Valid 178 100.0 a Cases Excluded 0 Total 178 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 774 BSVH1 BSVH2 BSVH3 BSVH4 Item Statistics Mean Std Deviation 3.41 625 3.45 620 3.38 611 3.52 613 Scale Mean if Item Deleted BSVH1 BSVH2 BSVH3 BSVH4 10.35 10.31 10.38 10.24 N 178 178 178 178 Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Cronbach's if Item Deleted Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted 2.140 601 706 2.194 571 722 2.283 527 744 2.162 606 704 Scale Statistics Mean Variance Std Deviation N of Items 13.76 3.628 1.905 101 TLKD1 TLKD2 TLKD3 TLKD4 TLKD5 TH1 TH2 TH3 TH4 TH5 TH6 VHUX2 VHUX3 VHUX4 VHUX6 VHUX7 VHUX8 VHUX9 VHUX10 VHDN1 VHDN2 VHDN3 VHDN4 VHDN5 VHDN7 VHDN8 VHDN9 Descriptive Statistics Mean Std Deviation Analysis N 3.66 991 178 3.75 950 178 3.71 903 178 3.84 851 178 3.76 1.010 178 3.53 851 178 3.25 841 178 3.28 816 178 3.42 887 178 3.37 861 178 3.33 828 178 3.88 868 178 3.59 966 178 3.81 905 178 3.84 909 178 3.56 968 178 3.57 950 178 3.69 922 178 3.63 955 178 3.49 872 178 3.28 907 178 3.39 877 178 3.42 875 178 3.35 884 178 3.41 983 178 3.36 905 178 3.40 898 178 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig .828 2395.767 351 000 102 Communalities Initial Extraction TLKD1 1.000 509 TLKD2 1.000 640 TLKD3 1.000 614 TLKD4 1.000 620 TLKD5 1.000 558 TH1 1.000 491 TH2 1.000 654 TH3 1.000 608 TH4 1.000 592 TH5 1.000 657 TH6 1.000 713 VHUX2 1.000 557 VHUX3 1.000 595 VHUX4 1.000 643 VHUX6 1.000 674 VHUX7 1.000 522 VHUX8 1.000 586 VHUX9 1.000 417 VHUX10 1.000 693 VHDN1 1.000 410 VHDN2 1.000 607 VHDN3 1.000 597 VHDN4 1.000 609 VHDN5 1.000 622 VHDN7 1.000 598 VHDN8 1.000 585 VHDN9 1.000 700 Extraction Method: Principal Component Analysis 103 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 5.390 4.707 3.556 2.416 988 883 812 763 691 632 598 533 505 497 447 432 403 359 345 335 324 290 261 237 221 200 175 Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total Variance % 19.964 17.432 13.172 8.949 3.661 3.269 3.009 2.824 2.559 2.340 2.214 1.974 1.871 1.841 1.657 1.598 1.491 1.330 1.279 1.240 1.201 1.073 967 878 820 740 648 19.964 37.396 50.568 59.516 63.177 66.446 69.455 72.280 74.838 77.179 79.393 81.367 83.237 85.079 86.736 88.334 89.826 91.156 92.435 93.675 94.875 95.948 96.915 97.792 98.612 99.352 100.000 Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total Variance % 5.390 4.707 3.556 2.416 Extraction Method: Principal Component Analysis 19.964 17.432 13.172 8.949 19.964 37.396 50.568 59.516 4.699 4.584 3.780 3.007 % of Cumulative Variance % 17.403 16.977 14.000 11.136 17.403 34.380 48.380 59.516 104 Component Matrixa Component 666 632 632 613 606 595 579 VHUX6 VHUX8 VHUX3 VHUX4 VHUX10 VHUX2 VHUX7 VHUX9 VHDN9 703 VHDN2 687 VHDN5 677 VHDN3 639 VHDN8 618 VHDN4 610 VHDN7 588 VHDN1 536 TH6 737 TH2 715 TH3 695 TH5 617 TH4 605 TH1 580 TLKD2 TLKD3 TLKD5 TLKD4 TLKD1 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted 639 602 561 548 525 105 Rotated Component Matrixa Component 835 775 769 766 766 764 764 632 827 808 797 753 751 717 713 590 838 805 793 770 752 693 VHDN9 VHDN4 VHDN3 VHDN2 VHDN5 VHDN7 VHDN8 VHDN1 VHUX10 VHUX6 VHUX4 VHUX8 VHUX3 VHUX7 VHUX2 VHUX9 TH6 TH2 TH5 TH3 TH4 TH1 TLKD2 TLKD3 TLKD4 TLKD5 TLKD1 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 795 774 760 727 700 106 Component Transformation Matrix Component -.448 730 383 830 499 -.156 307 -.099 875 126 -.456 254 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization BSVH1 BSVH2 BSVH3 BSVH4 Correlation 346 193 -.362 844 Descriptive Statistics Mean Std Deviation Analysis N 3.41 625 178 3.45 620 178 3.38 611 178 3.52 613 178 BSVH1 BSVH2 BSVH3 BSVH4 Correlation Matrix BSVH1 BSVH2 1.000 455 455 1.000 431 439 544 479 BSVH3 431 439 1.000 415 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig Communalities Initial Extraction BSVH1 1.000 629 BSVH2 1.000 589 BSVH3 1.000 532 BSVH4 1.000 634 Extraction Method: Principal Component Analysis BSVH4 544 479 415 1.000 775 176.835 000 107 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance 2.384 617 548 452 59.597 15.418 13.698 11.288 Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 59.597 75.015 88.712 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component BSVH4 796 BSVH1 793 BSVH2 768 BSVH3 729 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa a Only one component was extracted The solution cannot be rotated Total 2.384 % of Variance 59.597 Cumulative % 59.597 108 Correlations TLKD TH VHUX Pearson Correlation 006 281** TLKD Sig (2-tailed) 934 000 N 178 178 178 Pearson Correlation 006 135 TH Sig (2-tailed) 934 071 N 178 178 178 Pearson Correlation 281** 135 VHUX Sig (2-tailed) 000 071 N 178 178 178 Pearson Correlation -.065 -.118 -.010 VHDN Sig (2-tailed) 391 116 892 N 178 178 178 ** ** Pearson Correlation 467 479 440** BSVH Sig (2-tailed) 000 000 000 N 178 178 178 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) BSVH TLKD TH VHUX VHDN Descriptive Statistics Mean Std Deviation 3.44 476 3.743820 7184344 3.362360 6614202 3.69522 700951 3.38694 685129 Pearson Correlation Sig (1-tailed) N BSVH TLKD TH VHUX VHDN BSVH TLKD TH VHUX VHDN BSVH TLKD TH VHUX VHDN VHDN -.065 391 178 -.118 116 178 -.010 892 178 178 224** 003 178 BSVH 467** 000 178 479** 000 178 440** 000 178 224** 003 178 178 N 178 178 178 178 178 Correlations BSVH TLKD 1.000 467 467 1.000 479 006 440 281 224 -.065 000 000 000 467 000 000 001 196 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 TH 479 006 1.000 135 -.118 000 467 036 058 178 178 178 178 178 VHUX 440 281 135 1.000 -.010 000 000 036 446 178 178 178 178 178 VHDN 224 -.065 -.118 -.010 1.000 001 196 058 446 178 178 178 178 178 109 Variables Entered/Removeda Model Variables Variables Method Entered Removed VHDN, VHUX, Enter TH, TLKDb a Dependent Variable: BSVH b All requested variables entered Model Summaryb Mo R del 778 a R Adjusted Std Error Square R Square of the R Square F Estimate Change Change 605 596 Change Statistics 303 605 df1 Durbin- df2 Sig F Watson Change 66.165 173 000 1.915 a Predictors: (Constant), VHDN, VHUX, TH, TLKD b Dependent Variable: BSVH ANOVAa df Mean Square 6.067 173 092 177 Model Sum of Squares Regression 24.268 Residual 15.863 Total 40.131 a Dependent Variable: BSVH b Predictors: (Constant), VHDN, VHUX, TH, TLKD F 66.165 Sig .000b Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients B (Constant) Std Error -.120 226 TLKD 272 033 TH 343 VHUX VHDN Standardized Coefficients t Sig Beta Collinearity Statistics Toleranc e VIF -.530 597 410 8.203 000 916 1.092 035 477 9.809 000 966 1.035 179 034 263 5.233 000 903 1.108 215 034 310 6.416 000 981 1.019 a Dependent Variable: BSVH 110 Collinearity Diagnosticsa Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions (Constant) TLKD TH VHUX VHDN 4.886 1.000 00 00 00 00 00 045 10.470 00 05 12 04 62 037 11.504 00 32 54 06 01 024 14.124 00 42 04 82 00 008 24.783 1.00 21 30 07 37 a Dependent Variable: BSVH Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value Residual Std Predicted Value Std Residual 1.82 -2.562 -4.367 -8.460 a Dependent Variable: BSVH Maximum 4.27 1.710 2.238 5.646 Mean 3.44 000 000 000 Std Deviation 370 299 1.000 989 N 178 178 178 178 ... dựng sắc văn hóa kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải taxi địa bàn Thái Nguyên 70 4.2 Giải pháp xây dựng sắc văn hóa kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải taxi địa bàn thành phố Thái Nguyên. .. PHÁP XÂY DỰNG BẢN SẮC VĂN HÓA KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI TAXI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 69 4.1 Quan điểm mục tiêu xây dựng sắc văn hóa kinh doanh cho doanh nghiệp. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯƠNG THỊ MẠNH ÂN ĐỨC XÂY DỰNG BẢN SẮC VĂN HÓA KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI TAXI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng bản sắc văn hóa kinh doanh cho các doanh nghiệp vận tải taxi trên địa bàn thành phố thái nguyên , Xây dựng bản sắc văn hóa kinh doanh cho các doanh nghiệp vận tải taxi trên địa bàn thành phố thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay