bộ bai tạp cuoi tuan toan 4

61 96 1
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 10:25

Ngày tháng năm PHIẾU SỐ 1: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 BIỂU THỨC CÓ CHỨA MỘT CHỮ I Trắc nghiệm Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời : Các số : 72184 ; 72148; 71248 ; 71284 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: A B C D 71284 ; 71248 ; 72184 ; 72148 72184 ; 72148 ; 71284 ; 71248 71248 ; 71284 ; 72148 ; 72184 72148 ; 72184 ; 71248 ; 71284 Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống Tính giá trị biểu thức sau : 2168 + 1672 : A 2168 + 1672 : = 3840 : = 960 B 2168 + 1672 : = 2168 + 418 = 2586 Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống 3474 > 3447 6158 = 6185 71623 < 71632 90899 > 90900 Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời : - Một hình vng có độ dài cạnh a, biểu thức tính diện tích : A a x a B a x C a + a D a + - Một hình vng có độ dài cạnh 8cm, diện tích hình vng : A 16cm B 64cm C 16cm2 D 64cm2 II Bài tập tự luận Bài 1: Đặt tính tính 42184 + 19037 51200 – 34672 12085 x 27685 : Bài : a) Đọc số sau : 41255 : 70107 : 20400 : b) Viết số sau : - Hai mươi tư nghìn bảy trăm linh sáu : - Bốn mươi lăm nghìn sáu trăm bốn mươi ba : - Chín mươi sáu nghìn chín trăm chín mươi chín : Bài : Tính giá trị biểu thức sau : (1284 + a) x , với a = 948 Bài : Giải toán sau Một đội xe chở hàng, xe đầu xe chở 2450 kg hàng, xe sau, xe chở 2050 kg hàng Hỏi đội xe chở ki – lơ – gam hàng ? Bài giải Bài : Giải tốn sau Tìm số, biết số chia cho số lớn có chữ số thương số tròn chục lớn có ba chữ số số dư số dư lớn Bài giải Ngày tháng năm PHIẾU SỐ 2: CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ, HÀNG VÀ LỚP SO SÁNH CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU I Trắc nghiệm Bài 1: Khoanh vào đáp án theo yêu cầu: a Khoanh vào số lớn : 713249 ; 713294 ; 713429 ; 713492 b Khoanh vào số bé : 204378 ; 204738 ; 203478 ; 203748 c Khoanh vào câu trả lời sai: Số 319287 có A B C D Chữ số hàng trăm nghìn, lớp nghìn Chữ số hàng trăm nghìn, lớp nghìn Chữ số hàng chục, lớp đơn vị Chữ số hàng chục nghìn, lớp nghìn d Khoanh vào câu trả lời đúng: Lớp triệu gồm hàng A Triệu, trăm nghìn, chục nghìn B Chục triệu, triệu, trăm nghìn C Trăm triệu, chục triệu, triệu D Trăm nghìn, chục nghìn, nghìn e Khoanh vào câu trả lời sai: A B C D Số tròn chục lớn có chữ số : 9999990 Số chẵn lớn có chữ số : 999998 Số lớn có chữ số khác : 999999 Số nhỏ có chữ số khác : 102345 Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống 728342 > 728324 900123 = 900000 + 123 341613 < 341613 144565 > 144655 Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống A B C D E Chữ số số 846375 có giá trị 800000 Chữ số số 468753 có giá trị Số 20015 đọc : Hai trăm mười lăm Số 20015 đọc : Hai mươi nghìn khơng trăm mười lăm Số trăm nghìn đơn vị viết : 7000007 II Bài tập tự luận Bài 1: Đọc viết theo yêu cầu: a Đọc số sau cho biết chữ số thuộc hàng ? lớp ? 432700: Chữ số thuộc hàng lớp 205545: Chữ số thuộc hàng lớp b Viết số sau: Một trăm hai mươi tư nghìn ba trăm bốn mươi lăm : trăm nghìn, nghìn, chục đơn vị : Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm - Lớp nghìn số 327865 gồm chữ số : … , … , … Lớp đơn vị số 196742 gồm chữ số : … , … , … Lớp nghìn số 45279 gồm chữ số : … , … , … Lớp đơn vị số 368740 gồm chữ số : … , … , … Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm - 500000 ; 600000 ; 700000 ; …………… ; ………… ; ………… 240000 ; 250000 ; 260000 ; …………….; ………… ; ………… 372000 ; 373000 ; 374000 ; …………….; ………… ; ………… 361243 ; 361244 ; 361245 ; …………….; ………… ; ………… Bài 4: Viết số - Nhỏ có chữ số khác : Lớn có chữ số khác : Tròn chục lớn có chữ số : Lớn có chữ số mà chữ số hàng nghìn : Bài 5: Tìm số biết rằng, đem số nhân với trừ số nhỏ có chữ số số tròn chục lớn có chữ số ? Lời giải Ngày tháng năm PHIẾU SỐ 3: TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU DÃY SỐ TỰ NHIÊN VIẾT SỐ TỰ NHIÊN TRONG HỆ THẬP PHÂN I Trắc nghiệm Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a Các chữ số thuộc lớp nghìn số 3245689701 là: A ; ; B ; ; C ; ; b Các chữ số thuộc lớp triệu số 32145678905 là: A ; B ; ; C ; ; D ; ; D ; ; Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời sai: A B C D Số triệu, nghìn đơn vị viết 7005004 Số triệu, trăm chục viết 7000504 Số triệu, trăm nghìn trăm viết 7500400 Số triệu, chục nghìn nghìn viết 7054000 Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống A B C D Các chữ số thuộc lớp triệu số 74567800 ; Các chữ số thuộc lớp tỉ số 342700546987 ; ; Các chữ số thuộc lớp nghìn số 7428569 ; 2; Các chữ số thuộc lớp đơn vị số 7498516 ; ; Bài 4: Nối cách đọc với cách viết triệu, trăm nghìn, chục nghìn, trăm, chục đơn vị 6083491 triệu, chục nghìn, nghìn, trăm, chục đơn vị 6830491 75400316 Bảy mươi lăm triệu bốn trăm nghìn ba trăm mười sáu 750400316 Bảy trăm năm mươi triệu bốn trăm nghìn ba trăm mười sáu II Bài tập tự luận Bài 1: Đọc viết theo yêu cầu: 345053000 : Sáu trăm bốn mươi triệu hai trăm linh năm nghìn bốn trăm hai mươi : 42165987 : Bảy mươi tám triệu trăm chin mươi nghìn bảy trăm : Bài 2: Viết số sau thành tổng (theo mẫu) Mẫu: 1428563 = 1000000 + 400000 + 20000 + 500 + 60 + 123546879 = 92749318 = Bài : Viết vào chỗ trống theo mẫu Đọc số Viết số “ Hai nghìn triệu ” hay “ Hai tỉ ” 2000000000 9000000000 “ Ba mươi tư nghìn triệu ” hay “ Ba mươi tư tỉ ” Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống Số liền trước Số cho Số liền sau 218674 10418600 Bài 5: Từ chữ số ; ; ; viết tất số có bốn chữ số khác xếp theo thứ tự từ bé đến lớn Bài giải Ngày tháng năm PHIẾU SỐ 4: SO SÁNH VÀ XẾP THỨ TỰ CÁC SỐ TỰ NHIÊN YẾN, TẠ, TẤN BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG GIÂY, THẾ KỈ I Trắc nghiệm Bài 1: Khoanh vào: a Số bé : 5163816 ; 5163618 ; 5163861 ; 5161386 b Số lớn : 2346789 ; 2436789 ; 2364789 ; 2347689 Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: - kg dag = …… dag A 76 B 760 - phút = … phút A 28 B 208 C 706 D 7006 C 1280 D 128 Bài 3: Viết số thích hợp vào trống: 427138 > 427 7235600 = 723 38 600 5618134 < 561 134 42134215 > 421342 Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Một xe ô tô chở gạo, chuyến đầu chở 550 kg gạo, chuyến sau chở nhiều chuyến đầu tạ gạo Hỏi hai chuyến chở ki - lô – gam gạo ? A 556 kg gạo B 560 kg gạo C 650 kg gạo D 1200 kg gạo Bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Một cửa hàng có 850 kg gạo Buổi sáng cửa hàng bán tạ gạo, buổi chiều bán nhiều buổi sáng 50 kg gạo Hỏi cửa hàng lại ki – lơ – gam gạo ? A 400 kg gạo B 200 kg gạo C 450 kg gạo D 1300 kg gạo Bài 6: Điền dấu < ; > ; = thích hợp vào ô trống dag 80 g phút 20 giây kg kg hg 87 kg 6187 kg II Bài tập tự luận Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm yến = …… kg 120 kg = …… yến tạ = …… kg 600 kg = …… tạ = …… kg 90000 kg = … tạ yến = … yến 56 yến = … tạ … yến yến = ….yến Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm phút = … giây phút phút 15 giây = … giây = … kỉ rưỡi = … năm 217 phút = … … phút kỉ = … năm kỉ = … năm 132 năm = … kỉ … năm Bài : Viết vào chỗ chấm Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 Năm thuộc kỉ : Thế kỉ XVI năm Và kết thúc vào năm Bài 4: Một quẩy hoa nhập ba sọt cam, tổng số cam sọt thứ sọt thứ hai 105 kg cam, tổng số cam sọt thứ hai sọt thứ ba 115 kg cam, tổng số cam sọt thứ ba sọt thứ 100 kg cam Hỏi sọt có ki – lô – gam cam ? Bài giải Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm Một tháng tính theo dương lịch (khơng phải tháng hai) có ngày chẵn tháng chủ Vậy tháng có ……… ngày chủ nhật Đó ngày : Ngày tháng năm PHIẾU SỐ 5: TRUNG BÌNH CỘNG BIỂU ĐỒ I Trắc nghiệm Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: - Trung bình cộng 2001 ; 2008 ; 2009 ; 2010 là: A 2005 B 2007 C 2008 Trung bình cộng 2005 ; 2010 ; 2015 ; 2020 ; 2025 A 2013 B 2014 C 2015 D 2009 D 2016 Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời sai: A B C D Trung bình cộng : 345 ; 347 ; 349 347 Trung bình cộng : 902 ; 904 ; 906 ; 908 905 Trung bình cộng : 245 ; 250 ; 255 ; 260 ; 265 256 Trung bình cộng : 75 ; 165 ; 349 ; 241 ; 250 216 Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Bảng sau ghi tên vận động viên thời gian chạy người quãng đường Quân Tuân Mạnh Hùng 11 phút 45 giây 12 phút 1000 giây Vận động viên chạy nhanh : A Quân B Mạnh C Tuân D Hùng Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Trung bình cộng hai số 1968 Số lớn 2010 Vậy số bé là: A 1926 B 2010 C 1968 D 3978 Bài 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống Thùng to có 135 l dầu, thùng nhỏ có 117 l dầu Hỏi trung bình thùng có lít dầu ? 135 + 117 = 252 ( l ) 135 x + 117 = 387 ( l ) 252 : = 126 ( l ) 387 : (2 + 1) = 129 ( l ) II Bài tập tự luận Bài 1: Tính 397 g + 249 g = 934 hg – 349 hg = 473 g x = 846 dag : = Bài 2: Điền dấu < ; > ; = vào chỗ chấm tạ 11 kg …… 30 yến 10 kg 43 phút … 243 phút tạ kg …… 802 kg phút giây … 34 giây kg dag … 64 kg kỉ 23 năm … 123 năm Bài : Viết vào chỗ trống (Viết số kỉ chữ số La mã) Năm Thuộc kỉ 834 1020 1975 1495 2010 Bài 4: Hai lớp 4A 4B trồng 105 cây, riêng lớp 4C trồng 75 Hỏi trung bình lớp trồng ? Bài giải Bài 5: Trung bình cộng hai số số lớn có ba chữ số, số lớn số nhỏ có bốn chữ số Tìm số bé Bài giải Câu 1: Đặt tính tính 514626 + 8236 987864 – 783251 Câu 2: Cho hình tứ giác ABCD a/ Cặp cạnh song song là: b/ Các cặp cạnh vng góc là: c/ Góc tù góc: d/ Góc nhọn góc: Câu 3: Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều rộng 15 cm Bài làm Câu 4:Tuổi trung bình hai chị em 18, chị em tuổi Hỏi chị tuổi, em tuổi ? Bài làm Ngày tháng năm PHIẾU SỐ 9: HAI ĐƯỜNG THẲNG VNG GĨC ĐƯỜNGTHẲNG SONG SONG CÁCH VẼ VÀ THỰC HÀNH VẼ HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH VNG I Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: Dùng ê ke để kiểm tra khoanh vào câu trả lời Hình Hình Hình Hình - Trong hình trên, hình vẽ hai đường thẳng vng góc với A Hình B Hình C Hình D hình - Trong hình trên, hình vẽ hai đường thẳng song song với A Hình B Hình C Hình Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống - Hai đường thẳng a b vng góc với - Hai đường thẳng c d vng góc với - Hai đường thẳng g e song song với - Hai đường thẳng m n song song với D Hình II Bài tập tự luận Bài 1: Tính giá trị biểu thức a) 168 x : x b) 570 - 225 x Bài 2: Tính chu vi diện tích hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm Bài : Ghi tên cặp cạnh vng góc, song song có hình bên : A D Bài 4: Cách tính sai B C A 28 – 12 : = B C 36 : ( x ) = D 28 – 12 : = 25 24 : : = Ngày tháng năm PHIẾU SỐ 10: PHÉP NHÂN, TÍNH CHẤT GIAO HỐN CỦA PHÉP NHÂN I Trắc nghiệm Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời Giá trị biểu thức : 321 045 + 12 025 x : A 332 280 B 369 145 C 323 280 D 369 245 Câu 2: Đánh dấu x vào ô trống đặt trước cách tính thuận tiện A 2574 + 1278 + 1426 = 3852 = + 1426 5278 B 2574 + 1278 + 1426 = (2574 + 1426) + 1278 = 4000 = + 1278 5278 Câu 3: Nối phép nhân với kết phép nhân 966138 215324 x 673210 134642 x 861296 161023 x Câu 4: Viết chữ số thích hợp vào trống 7245 x = 489 x a = x x 489 205 x = x 205 7x3x8=7x8x Câu 5: Nối hai biểu thức có giá trị 216875 x 216 x + 387 387 + 216 x 296 + 7812 x 7812 x + 296 x 216875 II Bài tập tự luận Bài 1: Đặt tính tính: 768 x 25924 x 12345 : 198888 : Bài 2: Tìm x x x = 4765 x : = 1234 Bài 3: Một hình chữ nhật có nửa chu vi 16 cm, chiều dài chiều rộng cm Tính diện tích hình chữ nhật Bài : Lớp em có X học sinh Trong số nam nhiều nữ Y bạn Hỏi số học sinh nam lớp ? A X + Y : B ( X – Y ) : C ( X + Y ) : D X – Y : Ngày tháng năm PHIẾU SỐ 11: NHÂN VỚI 10, 100, 1000 … CHIA CHO 10, 100, 1000 … TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ ĐỀ - XI – MÉT VUÔNG, MÉT VUÔNG I Trắc nghiệm Câu 1: Nối hai biểu thức có giá trị với 218 x 10 2180 x 10 218 x 100 450 x 1000 45 x 1000 21800 : 10 45 x 10000 4500000 : 100 Câu 2: Tìm hai biểu thức có giá trị nhau: x 2145 ( + ) x 10287 3964 x ( 2100 + 45 ) x 10287 x ( + ) x ( 3000 + 964) Câu : Dấu cần điền vào ô trống : ( 48 – 12 ) : A > 48 : – 12 : B < C = D Khơng có dấu Câu : Số cần điền vào chỗ chấm : 5m2 4dm2 3cm2 = cm2 A 50403 B 5043 C 543 D 5403 II Bài tập tự luận Bài 1: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm 470 kg … 47 yến 4100 cm … 410 m 3200 kg … 23 tạ 7200 dm … 72 m 61000 kg … 61 90000 m … 96 km Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm 28 dm2 = … cm2 4000 dm2 = … m2 71 dm2 = … m2 3200 cm2 = … dm2 3m2 42dm2 = … m2 2105 dm2 = … m2 … cm2 5dm2 8cm2 = … dm2 4007 cm2 = … dm2 … cm2 Bài 3: Tính nhẩm 24 x 10 = 927 x 10 = 2800 : 10 = 72 x 100 = 917 x 1000 = 73000 : 100 = 92 x 1000 = 420 : 10 = 36000 : 1000 = 29 x 10000 = 7200 : 100 = 310000 : 10000 = Bài 4: Một trường tiểu học có tất 18 lớp, 12 lớp, lớp có 30 học sinh số lớp lại lớp có 28 học sinh Hỏi trường có tất học sinh? Bài làm Ngày tháng năm PHIẾU SỐ 12: NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG, NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU, NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ I Trắc nghiệm Câu 1: Nối hai biểu thức có kết 125 x (3 + 4) 47 x (5 - 3) 47 x – 47 x 103 x (2 + 5) 103 x + 103 x 96 x – 96 x 96 x (9 – 7) 125 x + 125 x Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống 28 x + 28 x = 28 x (7 + 3) 28 x + 28 x = 28 x (7 - 3) = 28 x 10 = 28 x = 280 = 112 Câu : Khoanh vào trước câu trả lời Giá trị biểu thức 2175 x + 2175 x : A 21750 B 6525 C 15215 Kết phép tính 47 x 42 A 89 B 1970 C 1974 II Bài tập tự luận Bài 1: Đặt tính tính 93 x 24 47 x 42 128 x 36 1231 x 15 Bài 2: Tính hai cách 45 x (6 + 4) 56 x + 56 x Cách 1: Cách 1: Cách Cách 2: Bài 3: Tính cách thuận tiện 2175 x 13 - 2175 x 4218 x + 4218 Bài 4: Một quầy lương thực có 22 bao gạo tẻ, bao đựng 45kg 11 bao gạo nếp, bao đựng 40kg Hỏi quầy lương thực có ki – lơ – gam gạo tẻ gạo nếp ? Bài làm Ngày tháng năm PHIẾU SỐ 13: NHÂN NHẨM SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI 11, NHÂN VỚI SỐ CÓ BA CHỮ SỐ I Trắc nghiệm Câu 1: Viết tiếp vào chỗ chấm Khối lớp Ba xếp thành 12 hàng, hàng có 11 học sinh, khối lớp Bốn xếp thành 11 hàng, hàng có 14 học sinh Khối lớp Ba có ……… học sinh Khối lớp Bốn có …… học sinh Cả hai khối có ……… học sinh Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống Một vườn có 11 hàng quýt, hàng có 15 ; có 19 hàng cam, hàng có 11 Số cam nhiều số quýt Số quýt số cam 44 Số cam số quýt Tổng số cam số quýt 374 Câu : Khoanh vào trước câu trả lời - Một ao cá hình vng có chu vi 160m Diện tích ao cá : A 160m2 B 1600m2 C 1600m D 40m - Nếu cạnh hình chữ nhật gấp lên lần diện tích hình chữ nhật gấp lên số lần : A lần B lần C lần D lần 2 - Số thích hợp điền vào chỗ chấm : 1600cm = …… dm A 160 B 16000 C 16 D 160000 - Một hình chữ nhật có chiều dài 15cm chiều rộng 11cm Diện tích hình chữ nhật : A 52cm B 165cm2 C 165cm D 52cm2 II Bài tập tự luận Bài 1: Đặt tính tính 362 x 134 1126 x 214 428 x 106 Bài 2: Viết kết vào chỗ chấm 36 x 11 = … 68 x 11 = … 218 x 300 = … 158 x 500 = … 237 x 18 = … 327 x 305 = … Bài 3: Tính cách thuận tiện 25 x 86 x 78 x 456 – 68 x 456 Bài 4: Khối lớp Bốn có lớp, lớp có 35 bạn Nếu bạn cần mua 11 vở giá 5000 đồng cần tiền để mua đủ số dùng cho khối Bốn ? Bài làm Ngày tháng năm PHIẾU SỐ 13: NHÂN NHẨM SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI 11, NHÂN VỚI SỐ CÓ BA CHỮ SỐ I Trắc nghiệm Câu 1: Viết tiếp vào chỗ chấm Khối lớp Ba xếp thành 12 hàng, hàng có 11 học sinh, khối lớp Bốn xếp thành 11 hàng, hàng có 14 học sinh Khối lớp Ba có ……… học sinh Khối lớp Bốn có …… học sinh Cả hai khối có ……… học sinh Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống Một vườn có 11 hàng quýt, hàng có 15 ; có 19 hàng cam, hàng có 11 Số cam nhiều số quýt Số quýt số cam 44 Số cam số quýt Tổng số cam số quýt 374 Câu : Khoanh vào trước câu trả lời - Một ao cá hình vng có chu vi 160m Diện tích ao cá : B 160m2 B 1600m2 C 1600m D 40m - Nếu cạnh hình chữ nhật gấp lên lần diện tích hình chữ nhật gấp lên số lần : B lần B lần C lần D lần 2 - Số thích hợp điền vào chỗ chấm : 1600cm = …… dm B 160 B 16000 C 16 D 160000 - Một hình chữ nhật có chiều dài 15cm chiều rộng 11cm Diện tích hình chữ nhật : A 52cm B 165cm2 C 165cm D 52cm2 II Bài tập tự luận Bài 1: Đặt tính tính 362 x 134 1126 x 214 428 x 106 Bài 2: Viết kết vào chỗ chấm 36 x 11 = … 68 x 11 = … 218 x 300 = … 158 x 500 = … 237 x 18 = … 327 x 305 = … Bài 3: Tính cách thuận tiện 25 x 86 x 78 x 456 – 68 x 456 Bài 4: Khối lớp Bốn có lớp, lớp có 35 bạn Nếu bạn cần mua 11 vở giá 5000 đồng cần tiền để mua đủ số dùng cho khối Bốn ? Bài làm ... sau số 42 346 49 : A 42 346 48 B 42 346 47 C 42 346 50 D 42 346 51 - Giá trị chữ số số 6793 54 : A 90000 B 9000 C 900 D 90 - Số lớn số 342 168 ; 342 186 ; 342 618 ; 342 681 : A 342 168 B 342 186 C 342 618 D 342 681... khác : 102 345 Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống 728 342 > 7283 24 900123 = 900000 + 123 341 613 < 341 613 144 565 > 144 655 Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống A B C D E Chữ số số 846 375 có... từ bé đến lớn A 15 42 3; 15 43 2; 15 342 ; 15 3 24 B 15 3 24; 15 342 ; 15 42 3; 15 43 2 C 15 243 ; 15 342 ; 15 43 2; 15 2 34 D 15 706; 15 067; 15 760; 15 670 14 Số thích hợp để viết vào chỗ chấm: 75 kg =
- Xem thêm -

Xem thêm: bộ bai tạp cuoi tuan toan 4, bộ bai tạp cuoi tuan toan 4, Giá trị của chữ số 5 trong số 2 645 214 là:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay