Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6280

24 39 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 10:24

tiu chuán viẻt nam tcvn 6280 : 2003 qui phm hẻ thõng lãu li Rules for Navigation Bridge Systems Chừỗng Quy ½Ùnh chung 1.1 Quy ½Ùnh chung 1.1.1 Ph−m vi Ÿp dòng Quy ph−m vË hỴ thâng l·u lŸi (sau ẵày, gi tt lĂ "Quy phm") ẵừỡc p dũng ½Ì bâ trÏ l·u lŸi v¡ mái trõéng l¡m viỴc lãu li, cc trang b hĂng hăi vĂ cc hẻ thõng phíng nn (sau ẵày, gi tt lĂ "hẻ thâng l·u lŸi") cða cŸc t¡u mang c¶p cða ‡¯ng kièm Viẻt Nam (sau ẵày, gi tt lĂ "ng kièm") 1.1.2 Thay thặ từỗng ẵừỗng Hẻ thõng lãu li khỏng hoĂn toĂn thoă mơn nhựng yu cãu nu Quy phm nĂy cĩ thè ẵừỡc chảp thun nặu ẵừỡc ng kièm cỏng nhn lĂ từỗng ẵừỗng vối cc yu cãu nÅu Quy ph−m 1.1.3 Søa ½äi cŸc yÅu c·u ‡¯ng kiÌm cÜ thÌ bä sung søa ½äi mỉt sâ ph·n cða nhùng yÅu c·u nÅu Quy ph−m n¡y cĩ xắt ẵặn cc yu cãu Quõc gia ca nừốc m¡ t¡u mang cé, kiÌu t¡u v¡ vïng ho−t ½ỉng mĂ tĂu dỳ kiặn 1.1.4 Hẻ thõng lãu li cĩ ẵc ẵièm thiặt kặ mối õi vối hẻ thõng lãu li cĩ ẵc ẵièm thiặt kặ mối, ng kièm cĩ thÌ Ÿp dòng nhùng u c·u cða Quy ph−m n¡y ½Ỉn mưc ½ỉ cÜ thÌ Ÿp dòng ½õìc v¡ nhùng yu cãu khc nặu ng kièm xắt thảy phù hỡp 1.1.5 ‡Ùnh nghØa T¡u mang kû hiỴu BRS, t¡u mang kû hiỴu BRS1 v¡ t¡u mang kû hiỴu BRS1Atrong Quy ph−m n¡y ½õìc ½Ùnh nghØa nhõ sau: (1) T¡u mang kû hiỴu BRS l¡ t¡u cÜ bâ trÏ, mái trõéng lĂm viẻc lãu li vĂ cc thiặt b hĂng hăi ca tĂu thoă mơn nhựng yu cãu ca Chừỗng vĂ Chừỗng ca Qui phm nĂy (2) TĂu mang kû hiỴu BRS1 l¡ t¡u BRS cÜ hỴ thâng phíng nn thoă mơn nhựng yu cãu ca Chừỗng cða Qui ph−m n¡y (3) T¡u mang kû hiỴu BRS1A l¡ t¡u cÜ mái trõéng l¡m viỴc l·u lŸi, cc trang thiặt b hĂng hăi, hẻ thõng phíng nn vĂ hẻ thõng trỡ giợp hĂng hăi thịa mơn nhựng yu cãu ca Chừỗng ẵặn Chừỗng 1.1.6 Kỷ hiẻu Kỷ hiẻu BRS ẵừỡc quy ẵnh sọ ½¯ng kû cho hỴ thâng l·u lŸi cða t¡u mang kỷ hiẻu BRS Kỷ hiẻu BRS1 ẵừỡc quy ẵnh sọ ẵng kỷ cho hẻ thõng lãu li ca tĂu mang kỷ hiẻu BRS1 Kỷ hiẻu BRS1A ẵừỡc qui ẵnh sọ ẵng kỷ cho hẻ thõng lãu lŸi cða t¡u mang kû hiỴu BRS1A tcvn 6280 : 2003, Chừỗng 1.1.7 Thut ngự Cc thut ngự sø dòng Quy ph−m n¡y ½õìc ½Ùnh nghØa nhõ sau : (1) Trỡ lỷ hĂng hăi lĂ thy th bảt kỹ, thỏng thừộng lĂ sỵ quan ẵừỡc thuyận trừờng bọ nhiẻm ẵè gẽup viẻc trn lãu li (2) Lãu li lĂ khu vỳc mĂ tữ ẵĩ cc cỏng viẻc ½iËu khiÌn v¡ kiÌm soŸt t¡u ½õìc thúc hiỴn, bao gãm buãng lŸi v¡ hai cŸnh g¡ l·u lŸi (3) “CŸnh g¡ l·u lŸi” l¡ cŸc ph·n cða l·u lŸi ê hai bÅn cða bng lŸi ½õìc mê rỉng vË hai bÅn m−n t¡u (4) “VÙ trÏ ½iËu khiÌn” l¡ v trẽ trn lãu li cĩ khă nng bao qut cỏng viẻc chì huy, ẵừỡc cc ngừội li tĂu sứ dũng chì huy, ẵiậu ẵổng vĂ kièm sot t¡u (5) “VÙ trÏ ½iËu khiÌn chÏnh” l¡ vÙ trÏ ½iËu khiÌn d¡nh riÅng cho ngõéi lŸi t¡u (6) “Ph−m vi quan sŸt” l¡ ½ỉ lèn cða gÜc nhƯn m¡ t÷ mỉt vÙ trÏ ê trÅn l·u lŸi cÜ thÌ quan sŸt ½õìc (7) “Ngõéi lŸi t¡u” l¡ ngõéi ½iËu khiÌn, thao tŸc cŸc thiỈt bÙ l·u lŸi v¡ ½iËu khiÌn t¡u (8) “Bng lŸi” l¡ mỉt khu vúc kÏn cða l·u lŸi (9) “VÙ trÏ l¡m viỴc” l¡ vÙ trÏ m¡ t−i ½Ü mỉt hay nhiËu thao tŸc ½´c biỴt ½õìc thúc hiỴn (10) “VÙ trÏ l¡m viỴc trung tµm cða l·u lŸi” l¡ mỉt vÙ trÏ m¡ ti ẵĩ trang thiặt b hĂng hăi cãn thiặt cho cỏng viẻc ẵiậu ẵổng vĂ tc nghiẻp ẵừỡc bõ trẽ trung, bao góm că v trẽ ẵiậu khièn chẽnh (11) Vùng bièn khỗi lĂ vùng bièn mĂ ẵĩ khỏng hn chặ sỳ tỳ hot ẵổng ca tĂu theo mi hừống ẵt ẵừỡc khoăng cch từỗng ẵừỗng ẽt nhảt vối khoăng cch tĂu chy ẵừỡc 30 phợt vối tõc ẵổ hĂnh trệnh tcvn 6280 : 2003, Chừỗng Chừỗng 2.1 Kièm tra hẻ thõng lãu li Quy ẵnh chung 2.1.1 Cc loi kièm tra Hẻ thõng lãu li lĂ ẵõi từỡng phăi p dũng cc loi kièm tra sau ẵày : (1) (2) Kièm tra lãn ẵãu hẻ thõng lãu li (sau ẵày, gi tt lĂ " Kièm tra lãn ẵãu") Kièm tra chu kỹ hẻ thõng lãu li (sau ẵày, gi tt lĂ "Kièm tra chu kü"), bao gãm : (a) KiÌm tra ½Ùnh kü ; (b) KiÌm tra h¡ng n¯m ; (c) KiÌm tra bảt thừộng 2.1.2 Thội hn kièm tra lãn ẵãu vĂ kiÌm tra chu kü KiÌm tra l·n ½·u ½õìc tiặn hĂnh vĂo thội ẵièm ng kièm nhn ẵừỡc ẵỗn u c·u xin kiÌm tra l·n ½·u KiÌm tra chu kỹ ẵừỡc thỳc hiẻn theo cc chu kỹ sau ẵày : (1) Kièm tra ẵnh kỹ ẵừỡc thỳc hiẻn théi h−n n¯m tÏnh t÷ ng¡y ho¡n th¡nh l·n kiÌm tra l·n ½·u ho´c cða l·n kiÌm tra ½Ùnh kü trõèc ½Ü KiÌm tra ½Ùnh kü cÜ thÌ ½õìc tiỈn h¡nh l·n kiÌm tra h¡ng n¯m l·n thử kè tữ kièm tra lãn ẵãu hoc kiÌm tra ½Ùnh kü trõèc ½Ü (2) KiÌm tra h¡ng nm ẵừỡc tiặn hĂnh hĂng nm thội hn thŸng trõèc ho´c sau ng¡y hỈt h−n kiÌm tra h¡ng n¯m l·n trõèc ho´c kiÌm tra l·n ½·u ho´c kiÌm tra ½Ùnh kü trõèc ½Ü (3) Ngo¡i cŸc ½iÌm (1) vĂ (2) nu trn, kièm tra bảt thừộng ẵừỡc thỳc hiẻn ẵổc lp vối kièm tra ẵnh kỹ vĂ kièm tra h¡ng n¯m : (a) CŸc bæ phºn chÏnh ca cc hẻ thõng b hịng, ẵừỡc sứa chựa hoc thay mối, (b) Hẻ thõng ẵừỡc sứa chựa hoc thay ẵọi, hoc (c) ng kièm xắt thảy ẵiậu ẵĩ lĂ cãn thiặt 2.1.3 Kièm tra ẵnh kỹ vĂ kièm tra h¡ng n¯m trõèc théi h−n KiÌm tra trõèc théi h−n CŸc u c·u vË kiÌm tra ½Ùnh kü vĂ hĂng nm trừốc thội hn phăi phù hỡp vối cŸc qui ½Ùnh nÅu ê 1.1.4 cða TCVN 6259-1B: 2003 Qui ẵnh chung vậ phàn cảp Hoơn kièm tra ½Ùnh kü CŸc u c·u vË ho¬n kiÌm tra ½Ùnh kỹ phăi phù hỡp vối cc qui ẵnh nu 1.1.5(1) ho´c 1.1.5(2) cða TCVN 6259-1B: 2003 Qui ½Ùnh chung vậ phàn cảp 2.1.4 Chuán b kièm tra Tảt că cc cỏng viẻc chuán b cãn thiặt cho ẵỡt kièm tra phăi ch tĂu hoc ngừội ẵi diẻn hỡp php cho ch tĂu thỳc hiẻn Cỏng viẻc chuán b phăi ẵt tối ẵổ an toĂn, d dĂng tiặp cn, vĂ cc ẵiậu kiẻn cãn thiặt khc ẵè kièm tra Cc thiặt b kièm tra, ẵo lừộng, kièm ½Ùnh m¡ ‡¯ng kiÌm viÅn dúa v¡o ½Ü ½Ì ½Ÿnh gi phăi cĩ chửng chì vĂ ẵừỡc hiẻu chình theo tiu chuán ẵừỡc ng kièm chảp thun Tuy nhin, ẵng kièm vin cĩ thè chảp thun nhựng dũng cũ ẵo lừộng ẵỗn giăn ( vẽ dũ nhừ thừốc, băng, thừốc kp, ) khỏng cĩ chửng chì hoc giảy xc nhn hiẻu chình, vối ẵiậu kiẻn cc dũng cũ nĂy ẵừỡc chặ to phù hỡp vối tiu chuán thừỗng mi, ẵừỡc băo quăn thẽch hỡp vĂ thừộng xuyn so chuán vối cc dũng cũ từỗng ẵừỗng khc ng kièm vin củng cĩ thè chảp nhn nhựng thiặt b ẵơ ẵừỡc lp ½´t trÅn t¡u v¡ dïng ½Ì kiÌm tra cŸc thiỈt b khc trn tĂu( vẽ dũ nhừ thiặt b ẵo p lỳc, nht ẵổ kặ, thiặt b ẵo víng quay, ) trn cỗ sờ chợng ẵừỡc hiẻu chình hoc so snh vối cc thiặt b ẵo lừộng ẵa chửc nng khc tcvn 6280 : 2003, Chừỗng Ch tĂu hoc ẵi diẻn ch tĂu phăi bõ trẽ mổt giŸm sŸt viÅn n°m vùng cŸc h−ng mòc kiÌm tra ẵè chuán b tõt cỏng viẻc chuán b phũc vũ kièm tra vĂ giợp ẵở ng kièm vin cĩ u c·u st quŸ trƯnh kiÌm tra Cáng viẻc kièm tra cĩ thè b ẵệnh chì nặu nhừ cỏng viẻc chuán b kièm tra chừa hoĂn tảt, hoc v°ng m´t nhùng ngõéi cÜ tŸch nhiỴm tham gia v¡o ½ìt kiÌm tra, ho´c ‡¯ng kiÌm viÅn nhºn th¶y kháng ẵăm băo an toĂn ẵè tiặn hĂnh cỏng viẻc kièm tra 2.1.5 Khuyặn ngh Trn cỗ sờ kặt quă kièm tra, ng kièm vin s ẵừa cc khuyặn ngh vối ch tĂu hoc ngừội ẵi diẻn ca ch tĂu vậ cc hng mũc cãn phăi sứa chựa Sau cĩ thỏng bo, phăi tiặn hĂnh cỏng viẻc sứa chựa thịa mơn cc yu cãu ca ng kièm vin 2.2 Kièm tra lãn ẵãu 2.2.1 Băn v vĂ hó sỗ kỵ thut õi vối hẻ thõng lãu li ca tĂu mang kỷ hiẻu BRS, phăi trệnh ng kièm xắt duyẻt bổ hó sỗ kỵ thut sau ẵày : (1) Băn v bõ trẽ chung (chì rò v trẽ ½iËu khiÌn chÏnh, cŸc vÙ trÏ ½iËu khiÌn khŸc, vÙ trẽ cc cỏng xon vĂ băng ẵiậu khièn vĂ lõi ½i) ; (2) CŸc tháng sâ v¡ tÏnh n¯ng cða thiặt b hĂng hăi nu 4.2.2 ; (3) Sỗ ẵó nõi dày ẵiẻn ẵõi vối cc thiặt b hĂng hăi nu 4.2 ; (4) Chừỗng trệnh thứ ti bặn vĂ thứ ẵừộng dĂi bao góm că cc phừỗng php thứ vĂ ẵiậu kiẻn thứ ; (5) Cc hó sỗ kỵ thut khc mĂ ng kièm xắt thảy cãn thiặt õi vối hẻ thõng lãu li ca tĂu BRS1, phăi trệnh ng kièm xắt duyẻt bổ hó sỗ kỵ thut sau ẵày : (1) Cc hó sỗ kỵ thut nu 2.2.1 ; (2) Cc thỏng sõ vĂ tẽnh nng ca hẻ thõng phíng nn qui ẵnh 5.2; (3) Sỗ ẵó nõi dày ca hẻ thõng phÝng n−n ‡âi vèi hỴ thâng l·u lŸi cða tĂu mang kỷ hiẻu BRS1A, phăi trệnh ng kièm xắt duyẻt bổ hó sỗ kỵ thut sau ẵày : (1) Cc hó sỗ kỵ thut nu -2 ; (2) CŸc tháng sâ v¡ tÏnh n¯ng cða hỴ thâng trỡ giợp hĂng hăi qui ẵnh 6.2 ; (3) Sỗ ẵó nõi dày ẵiẻn ca hẻ thõng trỡ giợp hĂng hăi qui ẵnh 6.2 ; (4) Bõ trẽ chi tiặt ca v trẽ lĂm viẻc trung tàm lãu lŸi qui ½Ùnh ê 6.1.3 (kÏch thõèc cða tr−m ½iËu khièn, bõ trẽ cc tảm, v.v phăi ẵừỡc chì ra) 2.2.2 KiÌm tra trÅn xõêng CŸc thiỈt bÙ nÅu tữ (1) ẵặn (10) dừối ẵày phăi ẵừỡc ng kièm chảp thun Tuy vy, nặu ẵừỡc sỳ ẵóng ỷ ca ng kièm, cc thiặt b ẵơ ẵừỡc Chẽnh ph ca quâc gia m¡ t¡u mang cé , cŸc quâc gia l¡ th¡nh viÅn cða Cáng õèc qc tỈ vË An to¡n sinh m−ng ngõéi trÅn biÌn ho´c cŸc Tä chửc ẵừỡc cc chẽnh ph nu trn y quyận chảp thun cĩ thè khỏng phăi kièm tra theo cc yu cãu ẵơ nu trn (1) ó giăi ẵa tỳ ½ỉng (ARPA) ; (2) HỴ thâng ½Ùnh vÙ ½iỴn tø ; (3) Ra ½a ; tcvn 6280 : 2003, Chừỗng (4) Hẻ thõng la bĂn quay ; (5) Hẻ thõng li tỳ ẵổng ; (6) Hẻ thõng ẵo tõc ẵổ ; (7) Hẻ thõng ẵo sàu ; (8) HỴ thâng thu nhºn tháng tin an to¡n h¡ng hăi ; (9) Trm vỏ tuyặn ẵiẻn thoi VHF ; (10)Cc thiặt b khc mĂ ng kièm xắt thảy cãn thiặt 2.2.3 Kièm tra sau lp ẵt trn tĂu CŸch bâ trÏ, mái trõéng l¡m viỴc l·u lŸi, trang b hĂng hăi vĂ hẻ thõng phíng nn, sau lp ẵt trn tĂu, phăi ẵừỡc kièm tra phù hỡp vối quy trệnh thứ ti bặn ẵơ ẵừỡc ng kièm chảp thun ẵè xc nhn rng chợng ẵừỡc kặt cảu, lp ẵt vĂ hot ẵổng ẵợng chửc nng cc ẵiậu kiẻn lĂm viẻc Mổt phãn cỏng viẻc thứ cĩ thè ẵừỡc thỳc hiẻn thứ ẵừộng dĂi 2.2.4 Thứ ẵừộng dĂi Cch bõ trẽ, mỏi trừộng lĂm viẻc lãu li, trang b hĂng hăi vĂ hẻ thõng phíng nn phăi ẵừỡc kièm tra theo quy trệnh thứ ẵừộng dĂi ẵơ ẵừỡc ng kièm chảp thun nhm xc nhn rng chợng ẵừỡc ẵĩng, lp ẵt vĂ hot ẵổng ½ỵng chưc n¯ng 2.3 KiÌm tra chu kü 2.3.1 KiÌm tra ½Ùnh kü Trong måi l·n kiÌm tra ½Ùnh kỹ ẵõi vối hẻ thõng lãu li ca tĂu mang kû hiỴu BRS, cŸc cáng viỴc thø v¡ kiÌm tra sau ẵày phăi ẵừỡc thỳc hiẻn : (1) KiÌm tra täng thÌ cŸc hỴ thâng ; (2) Thø chửc nng cc thiặt b hĂng hăi nu 4.2.2 (1) ẵặn (5), (7) ẵặn (11) vĂ (13) ẵặn (16) ; (3) Kièm tra khă nng lĂm viẻc ca cc thiặt b hĂng hăi sau ngt nguón 45 giày ; Trong måi l·n kiÌm tra ½Ùnh kü ½âi vèi cŸc hỴ thâng l·u lŸi cða t¡u mang kû hiỴu BRS1, cc cỏng viẻc thứ vĂ kièm tra sau ẵày phăi ẵừỡc thỳc hiẻn : (1) Thứ vĂ kièm tra nhõ nÅu ê -1 ; (2) Thø chöc n¯ng ho−t ½ỉng cða hỴ thâng phÝng n−n nÅu ê 5.2, v¡ (3) Kièm tra khă nng lĂm viẻc ca hẻ thõng phÝng n−n sau ng°t nguãn 45 giµy Trong måi lãn kièm tra ẵnh kỹ ẵõi vối cc hẻ thõng l·u lŸi cða t¡u mang kû hiỴu BRS1A, cŸc cáng viẻc vĂ kièm tra sau ẵày phăi ẵừỡc thỳc hiẻn : (1) Thø v¡ kiÌm tra nhõ qui ½Ùnh ê -2 ; (2) Thứ chửc nng hot ẵổng ca hẻ thõng trỡ giợp hĂng hăi ẵừỡc qui ẵnh 6.2 ; (3) Kièm tra khă nng lĂm viẻc ca hẻ thõng trỡ giợp hĂng hăi sau ngt nguón ẵiẻn 45 giµy 2.3.2 KiÌm tra h±ng n¯m CŸc cáng viẻc thứ vĂ kièm tra sau ẵày phăi ẵừỡc thỳc hiẻn ẵõi vối hẻ thõng lãu li ca tĂu mang kû hiỴu BRS måi l·n kiÌm tra h±ng n¯m : (1) KiÌm tra täng thÌ cŸc hỴ thâng tcvn 6280 : 2003, Chừỗng (2) (a) (b) (c) (d) (e) (f) Thø chưc n¯ng ho−t ½ỉng cða cc thiặt b sau ẵày : ó giăi ẵa tỳ ẵổng (ARPA) ; Hẻ thõng ẵnh v ẵiẻn tứ ; Ra ẵa ; Trm vỏ tuyặn ẵiẻn thoi VHF ; Hẻ thõng thỏng tin bổ ; Cc thiặt b khc mĂ ng kièm xắt thảy cãn thiặt Cc cỏng viẻc thứ vĂ kièm tra sau ẵày phăi ẵừỡc thỳc hiẻn ẵõi vối hẻ thõng lãu li ca tĂu mang kû hiỴu BRS1 måi l·n kiÌm tra h±ng n¯m : (1) Thø v¡ kiÌm tra nhõ nÅu ê -1 (2) Thứ chửc nng hot ẵổng ca cc thiặt bÙ sau : (a) HỴ thâng an to¡n l·u lŸi ; (b) Hẻ thõng thỏng bo vĂ bo ẵổng Trong måi l·n kiÌm tra h¡ng n¯m cŸc cáng viỴc thứ vĂ kièm tra sau ẵày phăi ẵừỡc thỳc hiẻn ½âi vèi cŸc hỴ thâng l·u lŸi cða t¡u mang kỷ hiẻu BRS1A (1) Thứ vĂ kièm tra nhừ ẵừỡc qui ½Ùnh ê -2 trÅn (2) Thø chưc n¯ng cða cc thiặt b sau : (a) Hẻ thõng lin lc l·u lŸi ; (b) HỴ thâng liÅn l−c v¡ biÌu th hăi ẵó ẵiẻn (ECDIS) ; (c) Hẻ thõng vch hĂnh trệnh tỳ ẵổng 10 tcvn 6280 : 2003, Chừỗng Chừỗng 3.1 bõ trẽ lãu li vĂ mỏi trừộng lĂm viẻc lãu li Quy ẵnh chung 3.1.1 Phm vi p dũng Nhựng yu cãu Chừỗng nĂy ½õìc Ÿp dòng cho viỴc bâ trÏ l·u lŸi v¡ mái trõéng l¡m viỴc l·u lŸi cða cŸc t¡u mang kỷ hiẻu BRS, BRS1 vĂ BRS1A 3.1.2 Quy ẵnh chung Cảu trợc lãu li, bõ trẽ trm ẵiậu khièn, v trẽ lp ẵt thiặt b vĂ mỏi trừộng lĂm viẻc lãu li phăi cĩ khă nng cho phắp ngừội li tĂu thỳc hiẻn tõt cc nhiẻm vũ hĂng hăi vĂ bao qut cc cỏng viẻc khc tữ cŸc vÙ trÏ l¡m viỴc trÅn l·u lŸi CŸc v trẽ ẵiậu khièn vĂ tc nghiẻp hĂng hăi phăi ½õìc bâ trÏ cho mài thao tŸc thuºn tiỴn ẵiậu kiẻn lĂm viẻc bệnh thừộng Tảt că cc trang thiặt b vĂ dũng cũ chì bo thẽch hỡp phăi d thảy, d nhện vĂ d tối ẵừỡc tữ v trẽ lĂm viẻc Nhm mũc ẵẽch thỳc hiẻn cc cỏng viẻc lin quan tối ẵiậu khièn vĂ tc nghiẻp hĂng hăi, phm vi quan st tữ v trẽ ẵiậu khièn vĂ tc nghiẻp hĂng hăi, vĂ v trẽ li tĂu phăi ẵăm băo cĩ khă nng quan st ẵừỡc tảt că vt thè cĩ thè tc ẵổng tối sú an to¡n cða t¡u Ngõéi lŸi t¡u, chững mỳc cĩ thè ẵừỡc, phăi cĩ khă nng tiặn l−i Ït nh¶t mỉt cøa sä phÏa trõèc cða l·u li ẵè quan st trỳc tiặp khu vỳc phẽa trừốc thừỡng tãng tữ lãu li Nặu cĩ thè thỳc hiẻn ẵừỡc, lãu li phăi ẵừỡc ẵt phẽa trn tảt că cc kặt cảu khc bõ trẽ trn ho´c ê phÏa trÅn cða boong m−n khá, tr÷ âng khĩi Tãm nhện tữ lãu li phăi phù hỡp vèi TCVN 6259-12:2003 T·m nhƯn t÷ l·u lŸi 3.2 Mái trừộng lĂm viẻc lãu li 3.2.1 Quy ẵnh chung Lãu li phăi ẵừỡc thiặt kặ vĂ lp ẵt ẵăm băo mỏi trừộng lĂm viẻc tõt cho cc thuyận viÅn l¡m viỴc trÅn l·u Tr·n v¡ tõéng buóng li phăi ẵỳỗc thiặt kặ ẵè ẵăm băo khỏng gày trờ ngi ẵc cc tẽn hiẻu chì bo ca thẽt b Buóng vẻ sinh phăi ẵừỡc bõ trÏ ê l·u lŸi ho´c kË cºn vèi l·u lŸi 3.2.2 Chản ẵổng Mửc ẵổ chản ẵổng lãu li phăi khỏng ẵừỡc gày trờ ngi ẵặn cc thuyận vin lĂm viẻc trn lãu li 3.2.3 Tiặng ón Tiặng ón lãu li phăi khỏng ẵừỡc gày ănh hừờng ẵặn thỏng tin bng lội, cc tẽn hiẻu àm hoc gày trờ ngi cho cc thuyận vin lĂm viẻc trn lãu li 3.2.4 Tẽn hiẻu àm bn ngoĂi Cc tẽn hiẻu àm bn ngoĂi nhừ tẽn hiẻu sừỗng mù nghe thảy ẵừỡc ti cnh gĂ lãu li củng phăi ẵừỡc nghe thảy bn buóng li 3.2.5 Hẻ thõng chiặu sng 11 tcvn 6280 : 2003, Chừỗng Hẻ thõng chiặu sng trn lãu li phăi ẵừỡc thiặt kặ cho khỏng lĂm giăm khă nng quan sŸt ban ½Åm cða ngõéi lŸi t¡u Ÿnh sŸng sø dòng cŸc khu vúc v¡ cŸc bỉ phn thiặt b yu cãu nh sng lin tũc ẵè ẵiậu khièn tĂu phăi cho khỏng lĂm giăm khă n¯ng quan sŸt ban ½Åm, vÏ dò nhõ Ÿnh sŸng ẵị Hẻ thõng chiặu sng nĂy phăi ẵừỡc bõ trẽ cho cŸc t¡u khŸc kháng bÙ nh·m l¡ ½¿n hĂng hăi Cãn lừu ỷ rng khỏng ẵừỡc sứ dũng nh sng ẵị trn cc bĂn hăi ẵó ẵè trnh hiẻn từỡng nhãm mĂu 3.2.6 Hẻ thõng ẵiậu hoĂ khỏng khẽ Trong buóng li phăi ẵừỡc trang b hẻ thõng ½iËu ho¡ kháng khÏ ½õìc ½iËu khiÌn mỉt cŸch dÍ dĂng 3.2.7 An toĂn c nhàn Khỏng ẵừỡc cĩ cŸc gé c−nh s°c nhàn v¡ lãi lßm trÅn bË mt cc trang thiặt b lp ẵt lãu li ẵè trnh gày nguy hièm cho ngừội lĂm viẻc trn lãu li Phăi lp ẵt cc tay hoc thiặt b từỗng ẵừỗng bn buóng li hoc xung quanh cc thiặt b hĂng hăi ẵt buóng li ẵè ẵăm băo an toĂn thội tiặt xảu Phăi cĩ cc biẻn php chõng trừỡt ngơ thẽch hỡp cho sĂn lãu li ẵiậu kiẻn sĂn lãu lŸi ho´c õèt Cøa v¡o cŸnh g¡ lãu li phăi ẵĩng mờ d dĂng Phăi trang b cc phừỗng tiẻn ẵè cõ ẵnh cứa mờ ti mài vÙ trÏ NỈu bng lŸi trang bÙ ghặ ngói cho ngừội li tĂu thệ phăi cĩ biẻn php cõ ẵnh chc chn ẵăm băo cho ngừội li tĂu thao tc cỏng viẻc mi ẵiậu kiẻn thội tiặt 12 tcvn 6280 : 2003, Chừỗng Chừỗng 4.1 thiặt b hĂng hăi Quy ẵnh chung 4.1.1 Phm vi p dũng Nhựng yu cãu ca Chừỗng nĂy ẵừỡc p dũng cho cc thiặt b hĂng hăi cuă cc t¡u mang kû hiỴu BRS, v¡ BRS1 v¡ BRS1A 4.1.2 Quy ẵnh chung Thiặt b hĂng hăi phăi cĩ khă nng hot ẵổng lin tũc mi ẵiậu kiẻn thội tiặt ca bièn, chản ẵổng, nhiẻt ẵổ, ẵổ ám vĂ nhiu sĩng ẵiẻn tữ mĂ tĂu s gp quŸ trƯnh khai thŸc NỈu cŸc thiỈt bÙ h¡ng hăi ẵừỡc vi tẽnh ho nõi qua mng vi tẽnh thệ mng b hịng củng khỏng lĂm ănh hừờng ẵặn cc chửc nng hot ẵổng ring biẻt ca tững thiặt b 4.1.3 Nguón ẵiẻn Phăi trang b cc băng phàn phõi ẵiẻn ti khu vỳc buóng li cho cc thiặt b hĂng hăi sứ dũng ẵiẻn Cc băng phàn phõi nĂy ẵừỡc cảp ẵiẻn bng mch ẵiẻn ring biẻt, mổt mch tữ nguón ẵiẻn chẽnh, mổt mch tữ nguón ẵiẻn sỳ cõ, vĂ cc mch ẵiẻn nĂy phăi ẵừỡc cch ly hoĂn toĂn cĂng xa cĂng tõt Mồi thiặt b hĂng hăi phăi ẵừỡc nõi ring biẻt vối băng phàn phõi Cc băng phàn phõi nĂy củng cĩ thè sứ dũng ẵõi vối hẻ thõng ẵậ phíng tai nn nu Chừỗng ca Qui phm nĂy Cc nguón ẵiẻn cảp cho băng phàn phõi phăi ẵừỡc trang b bổ chuyèn nguón tỳ ẵổng Khi nguón ẵiẻn chẽnh b mảt thệ cc tẽn hiẻu vĂ àm hiẻu trn băng phàn phõi phăi tỳ ẵổng bo Sau mảt ẵiẻn chm nhảt 45 giày tảt că cc chửc nng cỗ băn ca thiặt b hĂng hăi phăi ẵừỡc nhanh chĩng phũc hói 4.2 Thiặt b hĂng hăi 4.2.1 Quy ẵnh chung Trong cc trm ẵiậu ẵổng vĂ tc nghiẻp phăi trang b cc dũng cũ vĂ phừỗng tiẻn sau ẵày ẵè ngừội li tĂu cĩ khă nng : (1) Xc ẵnh vĂ ½Ÿnh d¶u vÙ trÏ, hõèng ½i, h¡nh trƯnh v¡ tâc ½ỉ t¡u ; (2) Phµn tÏch tƯnh hng giao tháng trn bièn ; (3) Quyặt ẵnh ẵiậu khièn tĂu ẵè trŸnh va ch−m ; (4) Thay ½äi hõèng ½i ; (5) Thay ẵọi tõc ẵổ ; (6) ẵiậu Thỳc hiẻn tháng tin næi bæ v¡ tháng tin bÅn ngo¡i b±ng cch sứ dũng vỏ tuyặn ẵiẻn thoi VHF ẵè ẵổng vĂ tc nghiẻp ; (7) Pht cc tẽn hiẻu àm ; (8) Nghe cc tẽn hiẻu àm ; (9) Kièm tra cc thỏng sõ hĂng hăi nhừ hừống ½i, h¡nh trƯnh, tâc ½ỉ, vÝng quay chµn vÙt, gÜc li, ẵổ sàu ca nừốc, vĂ (10) Ghi cc thỏng sõ hĂng hăi Thiặt b hĂng hăi phăi ẵừỡc bõ trẽ ẵè trnh gày nhãm lạn thao tc 13 tcvn 6280 : 2003, Chừỗng Thiặt b hĂng hăi phăi ẵừỡc thiặt kặ ẵè cho phắp nhn biặt thỏng tin ẵừỡc d dĂng vĂ chẽnh xc că ban ngĂy lạn ban ẵm Thiặt b hĂng hăi phăi ẵừỡc ẵt ẵè cho mt my nm hừống nhện ca nhĂ hĂng hăi hoc tãm hừống nhện quay ngang Thiặt b hĂng hăi phăi ½õìc thiỈt kỈ v¡ l°p ½´t cho mưc ½ỉ phăn x nhị nhảt vĂ khỏng lĂm chĩi mt 4.2.2 Thiặt b hĂng hăi Trong lãu li, phăi trang b cc thiặt b hĂng hăi nu tữ (1) ẵặn (16) dừối ẵày: (1) Mổt ẵó giăi ẵa tỳ ẵổng ½ỉc lºp ARPA ho´c tä hìp vèi lo−i ½a nu (3), thịa mơn cc yu cãu sau: (a) Bo trừốc cho nhĂ hĂng hăi ẵè cĩ thè hiẻu chình tữ ẵặn 30 phợt trừốc làm vĂo khoăng thội gian nguy hièm (b) Cĩ kièu bo phừỗng thửc dch chuyèn thỳc vĂ từỗng ẵõi ca cc vt thÌ (c) CÜ m¡n hƯnh Ÿnh sŸng ban ng¡y (d) Cĩ khă nng thu nhn vĂ theo dòi tữ 20 mũc tiu trờ ln (e) Cĩ hẻ thõng cănh bo khu vỳc cĩ thè hiẻu chình ẵừỡc cc thỏng sõ, ½´t tÏn hiỴu v¡ bŸo hiỴu ½âi vèi cŸc ½iÌm cảm ẵặn gãn (CPA) vĂ thội gian tối cc ẵièm cảm ẵặn gãn (TCPA) (f) Cĩ chửc nng mỏ phịng cho phắp theo dòi hừống ẵi hoc sỳ thay ẵọi tõc ẵổ từỗng ẵõi so vối cc mũc tiu trn ½õéng (g) CÜ ½´c tÏnh tú kỈt hìp kiÌm tra (2) Hẻ thõng ẵnh v ẵiẻn tứ phù hỡp vối khu vúc ho−t ½ỉng (3) Hai ½a ½ỉc lºp Mổt hai chiặc hot ẵổng dăi bng X (4) La b¡n hãi chun cÜ tÏnh l´p v¡ l¶y chuán d dĂng (5) Mổt hẻ thõng li tỳ ẵổng thoă mơn cc yu cãu sau: (a) Cĩ chuỏng bo hừống cho ngừội li tĂu nhn ẵừỡc tữ mổt hẻ thõng ẵổc lp vối hẻ thõng li tỳ ẵổng Chuỏng bo ẵổng nĂy cĩ khă nng hiẻu chình ẵừỡc thội gian cănh giối ẵõi vối khu vỳc d b mc cn (b) Cĩ thiặt b kièm tra chuyèn ẵổng gia t¯ng quŸ gièi h−n tưc théi ½´t tr−m ½iËu khièn vĂ tc nghiẻp (6) Mổt hẻ thõng ẵo tõc ẵổ (7) Mổt hẻ thõng ẵo sàu (8) Mổt thiặt b ẵiậu khièn hẻ thõng ẵiậu hoĂ khỏng khẽ ca bng lŸi (9) Mỉt thiỈt bÙ thu nhºn NAVTEX v¡ mỉt thiỈt bÙ thu nhºn EGC t theo vïng ho−t ẵổng (10) Cc cỏng tc ẵiậu khièn vĂ băng chì bo ẵn hiẻu nhừ ẵn hĂng hăi (11) Cc cỏng tc chn/ẵiậu khièn bỗm li thuý lỳc (12) Mổt hẻ thâng ½iËu khiÌn cÝi (13) Mỉt c·n g−t nõèc cøa sọ (14) Cc thiặt b kièm tra ẵn ca cc d·m cáng xon tr−m cáng tŸc chÏnh (15) Mỉt hỴ thõng thỏng tin bổ thoă mơn cc yu cãu sau: (a) Ti mi thội ẵièm, kè că trừộng hỡp mảt nguón ẵiẻn chẽnh, ngừội li tĂu vạn phăi cĩ khă nng lin lc hai chiậu ẵừỡc vối cc vÙ trÏ quan tràng khŸc (b) L·u lŸi cÜ chỈ ½ỉ õu tiÅn liÅn l−c cao nh¶t (16) Mỉt tr−m ẵiẻn thoi vỏ tuyặn VHF cĩ hiẻu lỳc trỳc tiặp tèi cŸc vÙ trÏ ½iËu khiÌn 14 tcvn 6280 : 2003, Chừỗng (17) Mổt hẻ thõng ẵiậu khièn tữ xa my chẽnh thoă mơn TCVN 6277:2003 Quy phm Hẻ thõng ẵiậu khièn tỳ ẵổng vĂ tữ xa 4.2.3 Nguón chiỈu sŸng v¡ Ÿnh sŸng riÅng cða thiỈt bÙ Cc ẵn chì th vĂ nguón chiặu sng ca tảt că cc thiặt b phăi ẵừỡc bõ trẽ vĂ lp ẵt ẵè trnh chĩi hoc phăn x hoc b lo Ÿnh sŸng m−nh TrŸnh cŸc nguãn sŸng kháng c·n thiỈt ê khu vúc phÏa trõèc cða l·u lŸi, trữ cc thiặt b cãn thiặt cho sỳ ẵiậu khièn vĂ tc nghiẻp an toĂn buổc phăi ẵt khu vỳc nĂy Cc ẵn bo hiẻu vĂ bo ẵổng phăi ẵừỡc thiặt kặ ẵè khỏng bo sng ẵiậu kiẻn bệnh thừộng hoc trng thi an toĂn Phăi trang bÙ cŸc dòng cò ½Ì kiÌm tra ½¿n Tảt că cc ẵn vĂ nguón chiặu sng ca thiặt b phăi cĩ khă nng ẵiậu chình vậ khỏng, trữ nh sng ca cc ẵn chì bo, bo ẵổng vĂ kiÌm tra ½õìc lõu giù l−i ½Ì ½àc Måi thiặt b phăi cĩ mổt bổ ẵiậu chình nh sng NgoĂi mồi nhĩm thiặt b lĂm viẻc vối cĩ thè ẵừỡc trang b mổt bổ ẵiậu chình nh sng thẽch hỡp 15 tcvn 6280 : 2003, Chừỗng Chừỗng 5.1 Hẻ thõng phíng nn Quy ẵnh chung 5.1.1 Khâi lõìng giŸm sŸt Nhùng yÅu c·u cða Chừỗng nĂy ẵừỡc p dũng ẵõi vối cc hẻ thõng ngn ngữa tai nn sỳ bảt cán ca ngừội li tĂu gày (sau ẵày, gi tt lĂ hẻ thõng phíng nn) ca tĂu cĩ lãu li ẵừỡc thiặt kặ dĂnh cho mổt ngừội thao tc ẵiậu kiẻn bệnh thừộng 5.1.2 Quy ẵnh chung Hẻ thõng phíng nn phăi cĩ khă nng hot ẵổng lin tũc dừối mi ẵiậu kiẻn thội tiặt ca bièn, chản ẵổng, ẵổ ám, nhiẻt ẵổ vĂ nhiu sĩng ẵiẻn tữ giõng nhừ cc ẵiậu kiẻn mĂ tĂu trang b hẻ thõng nĂy sÁ g´p quŸ trƯnh khai thŸc Khi thiỈt bÙ ½õìc vi tÏnh hoŸ nâi v¡o m−ng vi tÏnh, nặu mng b hịng củng khỏng lĂm ănh hừờng ẵặn viẻc thỳc hiẻn cc chửc nng hot ẵổng ring biẻt ca tững thiặt b 5.1.3 Tẽn hiẻu àm bn ngoĂi Phăi trang b mổt thiặt b phũc hói truyận µm bÅn bng lŸi ½Ì ngõéi lŸi t¡u ½ang ê bng lŸi nghe ½õìc cŸc tÏn hiỴu àm bn ngoĂi nhừ tẽn hiẻu sừỗng mù cứa ngoĂi cnh gĂ lãu li ẵĩng 5.1.4 Thiặt b hĂng hăi Hẻ thõng li tỳ ẵổng, nu 4.2.2, phăi pht tẽn hiẻu bo trừốc : (1) TĂu ẵặn gãn ẵièm ẵnh dảu trn ẵừộng h¡nh trƯnh ; (2) VÙ trÏ cða t¡u khŸc biỴt vèi tun h¡nh trƯnh dú kiỈn ; (3) Múc nõèc phẽa dừối ca tĂu nhị hỗn tr sõ xc ẵnh ban ẵãu Cc hẻ thõng nu 4.2.2 (1), (5) vĂ (11) ẵặn (17) phăi ẵừỡc bõ trẽ cho mổt ngừội li tĂu d dĂng tiặp cn chợng v¡ trƯ t·m quan sŸt phï hìp t÷ l·u lŸi CŸc hỴ thâng nÅu ê 4.2.2 (1), (5) vĂ (11) ẵặn (17) phăi ẵừỡc ẵt tãm vối cða ngõéi lŸi t¡u ½ưng ho´c ngãi t−i vÙ trẽ ẵiậu ẵổng vĂ tc nghiẻp 5.1.5 Nguón ẵiẻn Phăi trang b cc băng phàn phõi khu vỳc buóng li cho cc thiặt b ca hẻ thõng phíng nn sứ dũng ẵiẻn Cc băng phàn phõi nĂy ẵừỡc cảp ẵiẻn bng mch ẵiẻn ring biẻt, mổt mch tữ nguón ẵiẻn chẽnh, mổt mch tữ nguón ẵiẻn sỳ cõ, vĂ cc mch ẵiẻn nĂy phăi ẵừỡc cch ly ho¡n to¡n c¡ng xa c¡ng tât Måi thiỈt bÙ cða hẻ thõng phíng nn phăi ẵừỡc nõi ring biẻt vối băng phàn phõi Cc băng phàn phõi nĂy củng cĩ thè sứ dũng ẵõi vối hẻ thõng hĂng hăi nu Chừỗng Cc nguón ẵiẻn cảp cho băng phàn phõi phăi ẵừỡc trang b bổ chuyèn nguón tỳ ½ỉng giùa hai ngn ½iỴn Khi ngn ½iỴn chÏnh b mảt thệ cc tẽn hiẻu nh sng vĂ àm trn băng phàn phõi phăi tỳ ẵổng bo hiẻu Sau mảt ẵiẻn chm nhảt 30 giày tảt că cc chửc nng cỗ băn ca hẻ thõng phíng nn phăi ẵừỡc nhanh chĩng phũc hói 5.2 Hẻ thõng phÝng n−n 5.2.1 Quy ½Ùnh chung 16 tcvn 6280 : 2003, Chừỗng Cc ẵn tẽn hiẻu ẵt cc buóng ca tĂu ẵè chì bo tẽn hiẻu ca hỴ thâng an to¡n l·u lŸi nÅu ê 5.2.2 v¡ ca hẻ thõng truyận tẽn hiẻu nu 5.2.3 phăi hot ẵổng ẵợng chửc nng Phăi trang b bng thun trõêng v¡ l·u lŸi hỴ thâng tÏn hiỴu nh sng vĂ àm ẵè bo hiẻu ẵõi vối sú sai ph−m cŸc chưc n¯ng cða hỴ thâng an to¡n l·u lŸi nÅu ê 5.2.2 v¡ cða hỴ thâng trun tÏn hiỴu nÅu ê 5.2.3 5.2.2 HỴ thâng an toĂn lãu li Phăi trang b hẻ thõng an toĂn lãu li thoă mơn cc yu cãu sau ẵày : (1) Hẻ thõng an toĂn lãu li phăi lĂ hẻ thõng cănh bo ẵè kièm tra chu kỹ sỳ cĩ m´t cða ngõéi lŸi t¡u trÅn l·u lŸi (2) HỴ thõng an toĂn lãu li phăi khỏng ẵừỡc gày trờ ngi cho viẻc thỳc hiẻn cc chửc nng hĂng hăi (3) Hẻ thõng an toĂn lãu li phăi ẵừỡc thiặt kặ vĂ lp ẵt cho nhựng khỏng ẵừỡc uý quyận khỏng thè ẵiậu chình ẵừỡc (4) Hẻ thõng an toĂn lãu li phăi cĩ khă nng hiẻu chình chu kỹ kièm tra tối 12 phợt vĂ ẵừỡc kặt cảu, lp ẵt, bõ trẽ cho chì cĩ thuyận trừờng mối cĩ quyận tiặp cn vối thiặt b ản ½Ùnh théi gian cða hỴ thâng n¡y (5) Khi théi gian ản ẵnh trỏi qua hẻ thõng an toĂn lãu li phăi tỳ ẵổng pht tẽn hiẻu nh sng vĂ àm vĂ tẽn hiẻu nĂy cĩ thè nghe thảy t−i b¶t cư khu vúc n¡o trÅn l·u lŸi (6) Hẻ thõng an toĂn lãu li phăi ẵừỡc trang b ẵè nhn tẽn hiẻu tră lội ca ngừội li tĂu ½ang ê vÙ trÏ ½iËu khiÌn, tŸc nghiỴp v¡ cŸc vÙ trÏ khŸc trÅn l·u lŸi ê ½Ü c·n ½õìc giŸm sŸt (7) HỴ thâng an to¡n l·u lŸi phăi ẵừỡc nõi vối hẻ thõng truyận tẽn hiẻu thỏng bo vĂ bo ẵổng nu 5.2.3 5.2.3 Hẻ thõng truyận tẽn hiẻu bo ẵổng vĂ cănh bo Phăi trang b mổt hẻ thõng truyận tẽn hiẻu bo ẵổng vĂ cănh bo thoă mơn cc yu cãu sau : (1) Sỳ tră lội ca ngừội li tĂu chì cĩ thè thỳc hiẻn ẵừỡc trn lãu li (2) Nặu khoăng thội gian 30 giày khỏng nhn ẵừỡc sỳ tră lội ca lãu li thệ cc tẽn hiẻu cănh bo vĂ bo ẵổng s tỳ ẵổng truyận ẵặn thuyận trừờng, trỡ lỷ hĂng hăi vĂ tối cc buóng cỏng cổng (3) Viẻc truyận cc tẽn hiẻu bo ẵổng vĂ cănh bo phăi ẵừỡc thỏng qua cc thiặt b cõ ẵnh (4) Thiặt b dỳ phíng pht àm hiẻu bo ẵổng cc v trẽ qui ẵnh (2) phăi ẵừỡc bõ trÏ trÅn l·u lŸi ½Ì phòc vò cho ngõéi lŸi tĂu lãu li Cc thiặt b cõ ẵnh qui ½Ùnh (3) cÜ thÌ phòc vò cho mòc ½Ïch n¡y 17 tcvn 6280 : 2003, Chừỗng Chừỗng 6.1 Hẻ thõng trỡ giợp hĂng hăi Qui ẵnh chung 6.1.1 Khõi lừỡng gim st Nhựng yu cãu ca Chừỗng nĂy ẵừỡc p dũng ẵõi vối hẻ thõng trỡ giợp cỏng viẻc ca ngừội li tĂu ẵè ẵiậu khièn trn lãu li chì cĩ mổt ngừội thao tc ẵiậu kiẻn bệnh thừộng (sau ẵày ẵừỡc gi tt lĂ Hẻ thõng trỡ giợp hĂng hăi) 6.1.2 Qui ẵnh chung Hẻ thõng trỡ giợp hĂng hăi phăi cĩ khă nng hot ẵổng lin tũc dừối mi ẵiậu kiẻn thội tiặt ca bièn, chản ẵổng, ẵổ ám, nhiẻt ẵổ vĂ nhim sĩng tữ giõng nhừ cc ẵiậu kiẻn mĂ tĂu cĩ trang b cc hẻ thõng nĂy s gp phăi qu trệnh khai thc Khi thiặt b ẵừỡc vi tẽnh hĩa nõi vĂo mng vi tẽnh, nặu mng b hịng củng khỏng lĂm ănh hừờng ẵặn viẻc thỳc hiẻn cc chửc nng hot ẵổng ring biẻt ca tững thiặt b 6.1.3 V trẽ lĂm viẻc trung tàm ca lãu li V trẽ lĂm viẻc trung tàm ca lãu li phăi ẵừỡc bõ trẽ ẵè cho mổt ngừội thỳc hiẻn cỏng viẻc tc nghiẻp vĂ ẵiậu khièn ẵừỡc qui ẵnh ê 4.2.1-1 ho´c hai ngõéi trê lÅn cïng thúc hiỴn cỏng viẻc nĂy Hẻ thõng thiặt b hĂng hăi qui ẵnh 4.2.2 (1), (5), (11) ẵặn (17), 6.2.2 vĂ 6.2.3 phăi ẵừỡc bõ trẽ trung ẵè cho mổt ngừội cĩ thè thỳc hiẻn cỏng viẻc ẵiậu khièn cc thiặt b hĂng hăi mổt cch d dĂng ti v trẽ lĂm viẻc trung tàm ca lãu li 6.1.4 Nguón ẵiẻn Băng phàn phõi ẵiẻn khu vỳc ca tảt că cc thiặt b hẻ thõng trỡ giợp hĂng hăi hot ẵổng bng ẵiẻn phăi ẵừỡc bõ trẽ buóng li Cc băng ẵiẻn nĂy phăi ẵừỡc cung cảp bng hai nguón ẵiẻn ring biẻt, mổt hai nguón ẵiẻn nĂy lĂ nguón ẵiẻn chẽnh ca tĂu, vĂ cc mch ẵiẻn nĂy phăi ẵừỡc cch ly hoĂn toĂn cĂng xa cĂng tõt Mồi thiặt b ca hẻ thõng trỡ giợp hĂng hăi phăi ẵừỡc nõi ring biẻt vối băng phàn phõi ẵiẻn Cc băng phàn phõi nĂy củng cĩ thè sứ dũng cho hẻ thõng trang thiặt b hĂng hăi vĂ hẻ thõng phíng nn ẵừỡc qui ẵnh Chừỗng vĂ Chừỗng Cc nguón ẵiẻn cảp cho băng phàn phõi phăi ẵừỡc trang b bổ chuyèn nguón tỳ ẵổng giựa hai nguón ẵiẻn Khi nguón ẵiẻn chẽnh b mảt thệ cc tẽn hiẻu bo ẵổng nh sng vĂ àm trn băng phàn phõi phăi tỳ ẵổng bo hiẻu Sau mảt ẵiẻn chm nhảt 45 giày thệ tảt că cc chửc nng cỗ băn ca hẻ thõng trỡ giợp hĂng hăi phăi ẵừỡc nhanh chĩng phũc hói 6.2 Hẻ thõng trỡ giợp hĂng hăi 6.2.1 Qui ẵnh chung Tẽn hiẻu bo ẵổng nh sng vĂ àm ẵè pht hiẻn sai chưc n¯ng cða hỴ thâng liÅn l−c l·u lŸi qui ½Ùnh ê 6.2.2, hỴ thâng liÅn l−c v¡ hiÌn thÙ hăi ẵó ẵiẻn ECDIS qui ẵnh 6.2.3 vĂ hẻ thõng hĂnh trệnh tỳ ẵổng qui ẵnh 6.2.4 phăi ½õìc bâ trÏ ê buãng lŸi v¡ buãng thuyËn trừờng Hăi ẵó ẵiẻn ẵừỡc sứ dũng hẻ thõng lin lc vĂ hièn th hăi ẵó ẵiẻn ECDIS phăi ẵừỡc ng kièm chảp thun 18 tcvn 6280 : 2003, Chừỗng 6.2.2 Hẻ thõng lin lc lãu li Hẻ thõng lin lc lãu li phăi ẵừỡc trang b vĂ thịa mơn cc yu cãu sau : (1) ẽt nhảt thỏng tin tữ (a) ẵặn (l) sau ẵày phăi ½õìc hiÌn thÙ quan sŸt dÍ d¡ng t÷ vÙ trÏ lĂm viẻc trung tàm ca lãu li (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) Tun hĂnh trệnh dỳ kiặn trn hăi ẵó vĂ tuyặn hĂnh trƯnh thúc tỈ cða t¡u ; GÜc bŸnh lŸi gãm trÙ sâ thư tú cða bŸnh lŸi ho´c hõèng ½i ; Tâc ½ỉ cða t¡u (ngõìc sÜng) ; VÝng quay mŸy chÏnh v¡ hõèng (trong trõéng hìp chµn vÙt biÅn bõèc, vÝng quay mŸy chÏnh v¡ gÜc biÅn bõèc chµn vÙt) ; VÙ trÏ cða t¡u (kinh ½ỉ v¡ vØ ẵổ) ; ổ sàu ; Hừống giĩ (hừống từỗng ẵõi) ; Tõc ẵổ giĩ (tõc ẵổ từỗng ẵõi) ; Tõc ½ỉ lõìn vÝng (t÷ t¡u cÜ 10.000 GT trê lÅn) ; Gĩc bừốc chàn vt bn mn hoc ẵóng hó ẵo ẵổng cỗ chàn vt vĂ hừống ẵáy chàn vt (nặu cĩ) ; Thội gian trn tĂu ; Khoăng cch tữ ẵièm bảt kỹ trn ẵừộng ẵi ẵặn thội gian tối căng dỳ kiặn (2) ừa thỏng tin vậ tững vùng hot ẵổng, sỳ thay ẵọi giựa trng thi căng, vùng bièn vĂ cc trng thi khc (nặu cĩ) phăi ẵừỡc cung cảp cho hẻ thõng lin lc lãu li NgoĂi ra, thỏng tin tõi thièu phăi cĩ thè ẵừỡc ẵừa bảt kỹ thội gian nĂo ½âi vèi tr−ng thŸi ½õìc lúa chàn (3) CŸc yÅu cãu sau ẵày phăi ẵừỡc cung cảp bảt kỹ thội gian nĂo ẵõi vối trng thi ca căng vĂ vïng biÌn ½õìc nÅu ê (2) trÅn (a) Tr−ng thŸi căng Thỏng tin ẵừỡc ẵậ cp (1)(a) ẵặn (1)(k) trÅn ; (b) Tr−ng thŸi biÌn Tháng tin ½õìc ½Ë cp (1)(a) ẵặn (e), (g), (h), (k) vĂ (l) nĩi trn ; (4) Nhn biặt tẽn hiẻu bo ẵổng vĂ thỏng bo mĂ yu cãu tră lội ca ngừội li tĂu phăi ẵừỡc thỳc hiẻn tữ hẻ thõng nĂy (5) Cc chửc nng khc cĩ bõ trẽ phăi ẵừỡc ng kièm chảp thun 6.2.3 Hẻ thõng lin lc vĂ hièn th hăi ẵó ẵiẻn - ECDIS Hẻ thõng ECDIS phăi ẵừỡc trang b vĂ thịa mơn cc yu cãu sau : (1) Hẻ thõng ECDIS phăi cĩ khă nng hièn th hăi ẵó ẵiẻn ti v trẽ lĂm viẻc trung tàm ca lãu li (2) V trẽ vĂ vắctỗ ca tĂu phăi ẵừỡc hièn th trn hăi ẵó ẵiẻn (3) Cãn phăi hièn th trn hăi ẵó ẵiẻn ẵnh hõèng cða h¡nh trÖnh v¡ theo hõèng b°c (4) C·n phăi thè hiẻn hĂnh trệnh chuyặn ẵi (5) Hăi ẵó, vÙ trÏ t¡u, tun h¡nh trƯnh dú kiỈn, tháng tin ARPA vĂ raẵa phăi ẵừỡc hièn th trn hẻ thõng 6.2.4 Hẻ thõng hĂnh trệnh tỳ ẵổng Hẻ thõng hĂnh trệnh tỳ ẵổng phăi ẵừỡc trang b vĂ thịa mơn cŸc u c·u sau : (1) HỴ thâng h¡nh trƯnh tỳ ẵổng phăi thỳc hiẻn viẻc li tĂu tỳ ẵổng trn tuyặn ẵi dỳ kiặn trn hăi ẵó ẵiẻn (2) Sỳ thay ẵọi hĂnh trệnh tỳ ẵổng phăi thỏng bo cho sỉ quan hĂnh hăi (3) Nặu khỏng cĩ nhn biặt ti mổt ẵièm ẵnh dảu trn tuyặn hĂnh trệnh thệ hĂnh trệnh ẵĩ phăi ẵừỡc trệ vĂ tẽn hiẻu bo ẵổng nh sng vĂ àm phăi pht tẽn hiẻu sau ẵi ngang qua ẵièm ẵnh dảu Trong 19 tcvn 6280 : 2003, Chừỗng trừộng hỡp nĂy, tẽn hiẻu àm phăi khc biẻt vối tẽn hiẻu thỏng bo ban ẵãu gãn ẵặn ẵièm ẵnh dảu ẵừỡc qui ẵnh 5.1.4-1 (4) Cãn phăi cĩ khă nng ẵiậu chình chiậu rổng tuyặn ẵừộng dỳ kiặn vch phm vi hăi lỷ (5) NỈu vÙ trÏ cða t¡u kháng thÌ tiỈp nhºn liÅn tũc thệ hĂnh trệnh ca tĂu phăi ẵừỡc trệ vĂ tẽn hiẻu bo ẵổng nh sng vĂ àm phăi ẵừỡc pht tẽn hiẻu (6) Viẻc chuyèn sang trng thi li bng tay phăi ẵừỡc thỳc hiẻn d dĂng (7) CŸc chưc n¯ng khŸc m¡ ‡¯ng kiÌm th¶y c·n thiặt phăi ẵừỡc trang b 20 Hớng dẫn áp dụng TCVN 6280 : 2003 h−íng dÉn ¸p dơng TCVN 6280 : 2003 qui phạm hệ thống lầu lái Chơng 2.2 Kiểm tra lần đầu 2.2.2 Kiểm tra xởng Kiểm tra hệ thống lầu lái Hệ thống định vị điện tử nêu 2.2.2(2) Qui phạm bao gồm thiết bị nhận GPS, NNSS, LORAN , DECCA v.v 2.2.3 Kiểm tra sau lắp đặt tàu Các công việc sau phải dợc xác nhận lần kiểm tra sau lắp đặt tàu (1) Bố trí lầu lái môi trờng làm việc lầu lái Bố trí lầu lái môi trờng làm việc lầu lái phải phù hợp ngời lái tàu để thực nhiệm vụ lái tàu công việc khác đợc giao cho lầu lái đến mức đợc đẻ đảm bảo tầm nhì thích hợp từ vị trí làm việc (2) Thiết bị lái tàu (a) La bàn từ Mỗi la bàn từ phải dợc lắp đặt song song với đờng tâm tàu (b) Hệ thống đo sâu Sai số đo sâu phải nằm phạm vi giới hạn cho phép (c) Bảng kiểm soát/lựa chọn bơm lái Các bơm lái phải đợc chuyển đổi nhẹ nhàng từ bơm sang bơm khác (d) Nguồn cấp điện (i) Khi nguồn cấp điện vào bảng phân phối khu vực cho thiết bị lái tàu bị ngắt, báo hiệu ánh sáng âm phải đợc hiện, nguồn cấp điện cho tàu phải tự động đóng vào nguồn điện cố (ii) Tất chức ban đầu thiết bị lái phải đợc khôi phục sau 30 giây kể từ xảy cố điện (3) Hệ thống ngăn ngừa tai nạn( tàu BRS1 BRS1A) (a) Hệ thống an toàn lầu lái Báo hiệu ánh sáng âm phải đợc khởi động thời gian đặt trẽ trôi qua Tín hiệu âm phải đợc nghe thấy địa điểm lầu lái (b) Hệ thống truyền tín hiệu cảnh báo Hệ thống truyền tín hiệu cảnh báo chuông phải tự động truyền tín hiệu cảnh báo chuông (c) Hệ thống cảnh báo Hớng dẫn áp dụng TCVN 6280:2003, Chơng (i) Các đèn báo buồng thuyền trởng hiển thị hệ thống an toàn lầu lái, hệ thống truyền tín hiệu cảnh báo chuông phải có chức thích hợp (ii) Các tín hiệu ánh sáng âm phải đợc hiển thị lầu lái vµ bng thun tr−ëng hƯ thèng an toµn lầu lái, hệ thống truyền tín hiệu cảnh báo chuông hoạt động sai chức (d) Nguồn cấp điện (i) Khi nguồn điện cấp vào bảng phân phối cho hệ thống phòng nạn bị ngắt, tín hiệu ánh sáng âm phải hoạt động, nguồn cấp điện cho tàu tự động chuyển sang nguồn điện cố (ii) Tất chức ban đầu hệ thống phòng nạn phải đợc khôi phục lại sau 45 giây kể từ nguồn điện bị ngắt (4) Hệ thống trợ giúp hành hải (a) Hệ thống thông tin lầu lái Hệ thống hình tín hiệu thông tin cần thiết để lái điều khiển tàu phải có chức thích hợp (b) ECDIS Hải đồ, vị trí tàu, tuyến hành hải định, đa thoong tin ARPA phải đợc cập nhật tới hình (c) Hệ thống cảnh báo Tín hiệu ánh sáng âm dùng cho hoạt động sai chức hệ thống thông tin lầu lái, hệ thống ECDIS hành trình tự động phải hoạt động (d) Nguồn cấp điện (i) Khi nguồn cấp điện vào bảng phân phối cho hệ thống trợ giúp hành hải bị ngắt, tín hiệu ánh sáng âm phải hoạt động, nguồn điện cấp cho bảng phải tự động chuyển sang nguồn điện cố (ii) Tất chức ban đầu hệ thống trợ giúp hành hải phải đợc khôi phục sau 45 giây kể từ xảy cố ngắt điện 2.2.4 Thử đờng dài Các hạng mục sau phải đợc xác nhận trình thử đờng dài (1) Bố trí lầu lái môi trờng hoạt động lầu lái (a) Bố trí lầu lái môi trờng hoạt động lầu lái phải phù hợp cho ngời lái tàu thực công việc điều khiển chức khác đợc bố trí cho lầu lái cho trì đợc tầm nhìn thích hợp từ trạm làm việc lầu lái dới điều kiện lái tàu ban ngày ban đêm (b) Độ lắc mức độ ồn thoả mãn yêu cầu 3.4.2 3.4.3 Qui phạm (2) Thiết bị hàng hải Trong suốt trình thử đờng dài thiết bị hành hải theo yêu cầu 2.2.4 qui phạm, phải xác nhận yêu cầu nêu 5.1.4-1 (chỉ dành riêng cho tàu BRS1 tàu BRS1A) bao gồm hạng mục sau: (a) Đồ giải đa tự động (i) Các mục tiêu thu đợc hành trình thông tin tốc độ muc tiêu thu đợc phải đợc lên vec to thực tơng đối Hớng dẫn áp dụng TCVN 6280:2003, Chơng (ii) Phạm vi vị trí phơng hớng mục tiêu thu đợc phải đợc lên (iii) CPA TCPA phải đợc lên (iv) Tín hiệu ánh sáng âm xuất mục tiêu thu đợc biến khỏi phạm vi hớng dịch chuyển tàu khu vực mà ngời lái tàu chọn (b) Ra đa (i) Vị trí phơng hớng phạm vi hai đối tợng ( hai đối tợng bờ) xuất phía trớc đờng biên tàu phải đợc lên (ii) Sai số đo đạc đa đợc lắp đặt không lớn sai số ban đầu đa (c) Hệ thống lái tự động (i) Hớng tàu phải tự động lu giữ hành trình định (ii) Tín hiệu ánh sáng âm đợc xuất bánh lái đạt tới góc giới hạn định (iii) Tín hiệu ánh sáng âm xuất hớng tàu trệch hớng vợt tổng định độ trệch hành trình (d) Hệ thống hiển thị tốc độ (i) Tốc độ khoảng cách phải đợc hiển thị trình thử đờng dài Tốc độ hiển thị phải đợc đối chiếu với kết tốc độ thử đờng dài (ii) Tốc độ khoảng cách phải đợc hiển thị tàu chuyển động chậm, ví dụ nh trình thử dừng máy (e) Hệ thống đo sâu Độ sâu nớc phải đợc ghi tàu hành trình (f) Hệ thống điều khiển còi Các tín hiệu sơng mù đợc phát phù hợp (g) Hệ thống thông tin nội (i) Các chức hệ thống thông tin nội phải thích hợp với trờng hợp nguồn điện (ii) Lầu lái phải có chế độ thông tin u tiên (3) Hệ thống phòng nạn ( tàu BRS-1 BRS1A) Phù hợp với 2.2.3(3)(a) (b) (4) Hệ thống trợ giúp hàng hải ( tàu BRS1A) (a) Phù hợp với 2.2.3(4)(a) (b) (b) HƯ thèng tù ®éng ®iỊu chØnh (i) HƯ thèng tự động điều chỉnh thực lái tự động tàu suốt tuyến hành trình định đồ điện tử (ii) Các thay đổi tuyến hành trình tự động đợc thực sau lệnh báo ngời lái tàu (iii) Khi lệnh báo trả lời, tuyến hành trình phải đợc lu lại tín hiệu ánh sáng âm xuất (iv) Các thay đổi để thực lái tay đợc thực Hớng dẫn áp dụng TCVN 6280:2003, Ch−¬ng 2.3 KiĨm tra chu kú 2.3.1 KiĨm tra định kỳ Các phơng pháp kiểm tra chức xác nhận cho thiết bị lái phải phù hợp với 2.2.3(2)(d) 2.2.4(2) Tuy nhiên, thử chức ®å gi¶i ®a tù ®éng (ARPA) cã thĨ thùc chức giả định Đối với tàu mang ký hiệu BRS1, phơng pháp thử xác nhận chức hệ thống ngăn ngừa tai nạn phải phù hợp với 2.2.3(3) Đối với tàu mang ký hiệu BRS1A, phơng pháp thử xác nhận chức hệ thống trợ giúp lầu lái phải phù hợp với 2.2.3(4) 2.3.2 Kiểm tra hàng năm Các phơng pháp kiểm tra xác nhận thiết bị lái phải phù hợp với 2.2.3 Tuy nhiên, việc kiểm tra xác nhận đồ giải đa tự động (APRA) đợc thực phơng pháp giả định Đối với tàu mang ký hiệu BRS1, phơng pháp kiểm tra chức xác nhận cho hệ thống ngăn ngừa tai nạn phải phù hợp với 2.2.3(3)(a) đến (c) Đối với tàu mang ký hiệu BRS1A, phơng pháp kiểm tra chức xác nhận cho hệ thống trợ giúp hàng hải phải phù hợp với 2.2.3(4)(a) đến (c) Hớng dẫn áp dụng TCVN 6280:2003, Chơng Chơng Bố trí lầu lái môi trờng làm việc lầu lái 3.2 Môi trờng làm việc lầu lái 3.2.2 Chấn động Mức độ chấn động cho phép phải tham khảo ISO Guideline 69054-1984(E) làm tiêu chuẩn 3.2.3 Độ ồn Mức độ tiếng ồn cho phép tham khảo IMO A.468(12) làm tiêu chuẩn 3.2.7 An toàn cá nhân lầu lái Cửa vào bên hông lầu lái phải đợc giữ vị trí cá nhân có khả thoát vị trí Hớng dẫn áp dụng TCVN 6280:2003, Chơng Chơng 4.1 Qui định chung 4.1.3 Nguồn cấp điện Thiết bị hàng hải Qui định 4.1.3 Qui phạm áp dụng tàu sau đây: (1) Tàu mang ký hiệu cấp hạn chế II, III (2) Tàu có tổng dung tích nhỏ 500 4.2 Thiết bị hàng hải 4.2.1 Qui định chung Thiết bị hàng hải mà thao tác nhầm dẫn đến hàng loạt tình khác nhau, ví dụ nh núm khởi động/dừng hộp số, phải có biện pháp để ngăn ngừa hoạt động nhầm 4.2.2 Thiết bị hàng hải Lu ý đồ giải đa tự động (APRA) qui định 4.2.2 Qui phạm phải lu giữ đợc thông tin từ đa độc lập khác Thuật ngữ chuông báo động báo cho ngời lái tàu biết tàu chệch hớng từ hệ thống báo độc lập với hệ thống lái tự động nêu 4.2.2(5)(a) Qui phạm nghĩa hệ thống báo động báo có chệch hớng so với hành trình định cho hệ thống lái tự động độc lập với hệ thống Một hệ thống điều khiển còi nêu 4.2.2(12) Qui phạm phải phát tín hiệu sơng mù còi tay Hệ thống thông tin trực canh tự động đợc sử dụng nh phơng tiện thông tin nội theo yêu cầu 4.2.2(15) 10 Hớng dẫn áp dụng TCVN 6280:2003, Chơng Chơng 5.1 Qui định chung 5.1.4 Thiết bị hàng hải Hệ thống ngăn ngừa tai nạn Hệ thống báo động nêu 5.1.4-1 Qui phạm báo động thiết bị hàng hải khác qui định 4.2.2 5.1.5 Nguồn cấp điện Qui định 5.1.5 Qui phạm không áp dụng tàu sau: (1) Tàu hoạt động ven bờ, cảng trờng hợp tơng tự khác (tàu mang cấp hạn chế II, III) (2) Tàu có tổng dung tích nhỏ 500 11 Hớng dẫn áp dụng TCVN 6280:2003, Chơng Chơng 6.1 Qui định chung 6.1.4 Nguồn cấp điện hệ thống trợ giúp hàng hải Qui định 6.1.4 Qui phạm không áp dụng tàu sau: (1) Tàu hoạt động ven bờ, cảng trờng hợp tơng tự khác ( tàu mang cấp hạn chế II,III) (2) Tàu có tổng dung tích nhỏ 500 6.2 Hệ thống trợ giúp hàng hải 6.2.1 Qui định chung Thuật ngữ Hải đồ điện tử phải đợc Đăng kiểm chấp thuận nghĩa hải đồ hàng hải điện tử (ENC) Trong trờng hợp tàu hoạt động vùng mà ENC không sử dụng đợc, hải đồ điện tử khác sử dụng vật chuẩn từ hải đồ thờng 6.2.2 Hệ thống thông tin lầu lái Để tránh hiểu lầm, sai sót, v.v, thông tin xuất hệ thống thông tin lầu lái phải ®−ỵc khoanh vïng theo nhãm H−íng dÉn, kÝch th−íc cđa thông số sử dụng phải thoả mãn ISO 8468 6.2.3 Hệ thống thông tin hiển thị hải đồ điện tử (ECDIS) Thuật ngữ chức khác mà Đăng kiểm thấy cần thiết nghĩa chức qui định Nghị IMO A.817(19) 12 ... n¯ng khŸc m¡ ‡¯ng kiÌm thảy cãn thiặt phăi ẵừỡc trang b 20 Hớng dẫn ¸p dơng TCVN 6280 : 2003 h−íng dÉn ¸p dơng TCVN 6280 : 2003 qui phạm hệ thống lầu lái Chơng 2.2 Kiểm tra lần đầu 2.2.2 Kiểm... tuyặn VHF cĩ hiẻu lỳc trỳc tiặp tối cc v trẽ ẵiậu khièn 14 tcvn 6280 : 2003, Chừỗng (17) Mổt hẻ thõng ẵiậu khièn tữ xa my chẽnh thoă mơn TCVN 6277:2003 Quy phm Hẻ thõng ẵiậu khièn tỳ ẵổng vĂ tữ... nÅu ê 1.1.4 cða TCVN 6259-1B: 2003 Qui ẵnh chung vậ phàn cảp Hoơn kièm tra ẵnh kỹ Cc yu cãu vậ hoơn kièm tra ẵnh kỹ phăi phù hỡp vối cc qui ẵnh nÅu ê 1.1.5(1) ho´c 1.1.5(2) cða TCVN 6259-1B: 2003
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6280, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6280, Chương 2 Kiểm tra hệ thống lầu lái, Chương 4 Thiết bị hàng hải, 2 Thiết bị hàng hải, Chương 6 Hệ thống trợ giúp hàng hải, 2 Hệ thống trợ giúp hàng hải, Hướng dẫn áp dụng TCVN 6280:2003 Qui phạm hệ thống lầu lái, 2 Môi trường làm việc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay