Phát triển kĩ năng tương tác xã hội cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ lứa tuổi mầm non (2014)

57 57 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 10:24

2 NĂNG Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non - 2014 LỜI CẢM ƠN , Ban chủ nhiệm Khoa tồn thể thầy giáo Khoa Giáo dục Tiểu học, trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trình học tập nghiên cứu viên, tạo điều kiện tốt để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Hà Nội, tháng năm 2014 Sinh viên Trần Thị Thu Thủy LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan khóa luận kết nghiên của riêng tác giả, nội dung khóa luận khơng trùng lặp với cơng trình Hà Nội, tháng năm 2014 Sinh viên Trần Thị Thu Thủy GV : Giáo viên GDHN : Giáo dục hòa nhập RLPTK : Rối loạn Phổ tự kỉ GDMN : Giáo dục Mầm non TK : Tự kỉ TTK : Trẻ tự kỉ KNTT : tƣơng tác TTXH : Tƣơng tác hội MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu khách thể nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Giả thuyết khoa học Cấu trúc đề tài NỘI DUNG CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA PHÁT TRIỂN NĂNG TƢƠNG TÁC HỘI CHO TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ LỨA TUỔI MẦM NON 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Nghiên cứu hội chứng rối loạn phổ tự kỉ 1.1.2 Những nghiên cứu việc phát triển tƣơng tác hội cho trẻ RLPTK 10 13 RLPTK 15 1.2.5 C 17 non 18 18 21 24 25 31 31 31 31 2.1.3 32 32 33 33 34 35 37 ) 38 40 44 44 45 47 PHẦN MỞ ĐẦU Tất TTK có điểm chung giống khó khăn giao tiếp tƣơng tác hội Điều thể việc TTK gần nhƣ khơng có nhu cầu giao tiếp với ngƣời khác, thiếu tập trung tiếp với trẻ TTXH có vai trò quan trọng đời sống cá nhân quan hệ hội Tƣơng tác hội hình thức giao tiếp hội hay trao đổi cá nhân với cộng đồng/cá nhân - cá nhân Trong đó, mối quan hệ qua lại chủ thể đƣợc thực hiện, hành động hội đƣợc diễn ra, sở tìm thấy chung hiểu biết tình hống, ý nghĩa hành động nhằm đạt đƣợc mức độ hợp tác định đồng tình chúng Tƣơng tác hội nhằm tìm kiếm thơng tin, tƣơng tác để học tập, tƣơng tác để làm việc tƣơng tác để chung sống tƣơng tác đƣợc mà đƣợc h )… , sau: mầm non non yếu tố ảnh hƣởng đến TTXH trẻ môi trƣờng GDHN mầm non - : Các hoạt động giao tiếp tƣơng tác trẻ RLPTK môi trƣờng học hòa nhập mầm non non phát triển TTXH cho trẻ RLPTK lứa tuổi Nghiên cứu phát triển TTXH cho trẻ RLTK lứa tuổi 3- 6tuổi (lứa tuổi biểu hội chứng rõ hẳn) môi trƣờng mầm non hòa nhập 6.1 , vui ch chƣơng: Kết luận kiến nghị LỨA TUỔI Thuật ngữ “Autism” (Tự kỉ) đƣợc bác sĩ tâm thần ngƣời Thụy Sĩ Engen Bleuler (1857-1940) đƣa năm 1919 để mô tả giai đoạn bắt đầu rối loạn thần kinh ngƣời lớn, tƣợng nhận thức thực tế ngƣời bệnh cách ly với đời sống thực ngày nhận thức có xu hƣớng khơng thống với kinh nghiệm thông thƣờng họ Năm 1943,bác sĩ tâm thần ngƣời Mĩ Leo Kanner nhận dạng rối loạn tự kỉ, ông mô tả điểm đặc biệt số trẻ 11 tuổi nhƣ: khó phát triển quan hệ hội với ngƣời xung quanh, chậm phát triển ngơn ngữ, giao tiếp khơng có khả sử dụng ngơn ngữ nói đƣợc, có hành vi trùng lặp rập khn, thiếu trí tƣởng tƣợng, giỏi học vẹt, bị ám ảnh trùng lặp diện mạo bên ngồi bình thƣờng Năm 1944, bác sĩ nhi khoa ngƣời Áo Han Asperger (1906-1980) có mơ tả triệu chứng tƣơng tự mà sau ngƣời ta gọi hội chứng Asperger Hội chứng miêu tả nhƣ sau: thiếu hụt khả ngôn ngữ nhƣ cách phát âm nhiều cung điệu khơng thích hợp với hồn cảnh, có rối loạn cách sử dụng đại từ nhân xƣng thứ với thứ hai ba Trẻ có tiếp xúc mặt hội nhƣng có xu hƣớng thích đơn, đơn độc C iều phƣơng pháp trị liệu, giáo dục đời góp phần giúp cải thiện chất lƣợng sống trẻ tự kỉ - -T – 2.2.4 Chơi giúp phát triển nhận thức, hoàn thiện quan cảm giác, hình thành quan hệ hội…Trẻ RLPTK nhƣ trẻ bình thƣờng khác rấ ạt động chơi - - 37 – – - , – - 2.2.5 Sử dụng hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình) Các hoạt động nghệ thuật mang lại cảm giác hƣng phấn, thích thú đặc biệt cho trẻ mầm 38 , đƣợc trẻ tiếp nhận tự nhiên theo nội dung hoạt động Tạo hình ?”… tranh theo đ : - - – ,t Âm nhạc: 39 Giáo viên cần linh hoạt việc hƣớng dẫn trẻ tham gia với bạ 2.2.6 Các nội dung bổ trợ phát triển TTXH cho trẻ RLPTK Đây đƣợc coi thuật dạy học đặc thù cho TTK để phát triển cho trẻ nhƣ: giao tiếp, tự phục vụ, hành vi văn hóa,…Các thuật dƣới đƣợc cải biến cho phù hợp với mục đích phát triển TTXH cho trẻ RLPTK : Làm mẫu, nói chậm làm chậm, luyện giao tiếp mắt - : - Làm mẫu Là cá Với mục đích trẻ dễ hình dung nhiệm vụ mà trẻ phải thực đƣợc cách độc lập, ví 40 dụ: dạy trẻ rửa tay cách, cất đồ , ngồi tổ, dạy trẻ chào cô giáo, bố mẹ,… : Yêu cầu: Khi làm mẫu, GV cần kết hợp sử dụng giao tiếp tổng thể nhƣ nói to, rõ ràng, mạch lạc, giáo viên làm mẫu 2, lần tùy vào nội dung mà GV dạy trẻ, giáo viên kết hợp làm mẫu giải thích ngắn gọn, sau trẻ hiểu GV nên kết hợp trẻ thực nhiệm vụ, cho trẻ tự làm sau sửa sai Trong q trình thực thuật giáo viên linh hoạt tùy thuộc vào khả Khi trẻ làm tốt giáo viên nên giảm bớt số lần làm mẫu xuống - Nói chậm, làm chậm Khi nói chuyện với TTK giáo viên nên tự động điều chỉnh từ ngữ cho đơn giản hơn, lặp lặp lại nhiều lên xuống giọng rõ nét Giáo viên cần nói chậm từ, nhìn vào mặt trẻ, cho trẻ suy nghĩ hội để nghe nghe lại nắm đƣợc lời nói - Sử dụng lời nói mẫu 41 rên cần áp dụng linh hoạt với trƣờng hợp cụ thể trẻ RLPTK nhƣ giáo viên tích hợp đan xen biện pháp tổ chức hoạt động phát triển cho trẻ để đạt đƣợc hiệu cao : Khi vốn từ trẻ ?”,…trẻ dần mạnh dạn trình giao tiếp Ở thuật này, GV cần giúp trẻ nói đơn giản, ngắn gọn, nói điều trẻ thấy, làm, nghĩ – mắt - Một biểu đặc điểm thu trẻ , trẻ thƣờng nhìn xuống ngoảnh chỗ khác khiến trẻ khó khăn để hiểu, bắt chƣớc diễn tả cử giao tiếp phi ngôn ngữ ngƣời khác việc tiếp thu - mắt cho TTK giáo viên sử dụng trò chơi nhƣ cù vào ngƣời trẻ để kích thích trẻ nhìn vào đối tƣợng giao tiếp, sử dụng que chỉ, dùng đèn pin soi vào đồ vật bóng tối để trẻ tập trung vào đồ vật - kích thích tập trung mắt, sử dụng vật kích thích nhƣ đồ ăn hay đồ chơi mà trẻ thích chơi xuất tầm nhìn trẻ,…tùy trƣờng hợp cụ thể mà tạo mở đầu tƣơng tác mắt cho phù hợp ? 42 43 1.3 44 Nguyên n nhƣ sau: - 45 - - - 46 (2007), ) (1995), (2009), gi (2006), , Cao Minh Châu (2004), , (2007), - (2002), (2002), 10 , Nxb Bamboo, Australia , Nxb Bamboo, Australia (2004), , Nxb Bamboo, Australia 11 (2012), , - 12 (1995), 13 14 (2006), (2001), 47 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Hệ thống câu hỏi vấn giáo viên Ngày vấn:…………………………………………………………… : ……………………………………………………………………… Trƣờng bé học: ………………………………………………………… ? ? ) ? Cháu M A có chƣa? mà anh(chị) cho khó dạy cháu? chơi với trẻ? ? Để phát triển TTXH cho TTK anh(chị) cần phải làm gì? Bắt đầu từ công việc nào? Anh (chị) chia sẻ cách mà anh (chị) làm dự định làm để phát triển tƣơng tác cho trẻ Tự kỉ Tình trạng khó khăn lớn anh(chị) dạy Tự kỉ gì? Anh(chị) – GV có đề xuất với nhà trƣờng/ hội khơng? Đó gì? Xin trân trọng cảm ơn Anh (Chị) trả lời vấn chúng tơi Phụ lục Sổ tay chuẩn đốn thống kê rối nhiễu tâm thần DMS-IV Một trẻ đƣợc chuẩn đốn Tự kỉ có dấu hiệu từ mục 3.1, 3.2, 3.3 dấu hiệu từ mục 3.1 dấu hiệu mục 3.3 3.1 Khyến khuyết chất lượng quan hệ hội: có dấu hiệu Khiếm khuyết sử dụng hành vi không lời - Không giao tiếp mắt đƣợc hỏi - Không tay vào vật mà trẻ thích - Khơng kéo tay ngƣời khác để u cầu - Khơng biết xòe tay xin/ khoanh tay để xin - Không biết lắc đầu phản đối/gật đầu đồng ý - Không chào hỏi điệu (vẫy tay, giơ tay) Kém phát triển mối quan hệ bạn hữu tƣơng ứng với lứa tuổi - Không chơi trẻ khác rủ - Không chủ động rủ trẻ khác chơi - Khơng chơi nhóm trẻ - Khơng biết tn theo luật chơi Thiếu chia sẻ quan tâm, thích thú - Không biết khoe đƣợc cho đồ vật/ đồ ăn - Không biết khoe đồ vật mà trẻ thích - Khơng biểu nét mặt thích thú đƣợc cho - Không thể vui bố mẹ đón - Khơng âu yếm với bố mẹ - Khơng nhận biết đƣợc có mặt ngƣời khác - Không quay đầu lại đƣợc hỏi tên - Khơng thể vui buồn - Tình cảm bất thƣờng không đồng ý 3.2 Khiếm khuyết chất lượng giao tiếp: có dấu hiệu  Chậm/ khơng phát triển n ) - Không tự gọi đối tƣợng giao tiếp - Không tay vào vật trẻ thích - Khơng trì hội thoại lời - Khơng nhận xét, bình luận - Khơng biết đặt câu hỏi  Sử dụng ngôn ngữ trùng lặp, rập khuôn ngôn ngữ lập dị - Phát chỗi âm khác thƣờng - Phát số từ lặp lại - Nói câu tình - Nhại lại lời nói ngƣời khác nghe thấy khứ - Nhại lại lời nói ngƣời khác vừa nghe thấy  - , 3.3 trung -T / ) -T - - Say sƣa quay - - , chân tay t - 1) 2) 3) ... TIỄN CỦA PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG TƢƠNG TÁC XÃ HỘI CHO TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ LỨA TUỔI MẦM NON 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Nghiên cứu hội chứng rối loạn phổ tự kỉ 1.1.2... TTXH trẻ môi trƣờng GDHN mầm non - : Các hoạt động giao tiếp tƣơng tác trẻ RLPTK mơi trƣờng học hòa nhập mầm non non phát triển TTXH cho trẻ RLPTK lứa tuổi Nghiên cứu phát triển TTXH cho trẻ RLTK... thành kĩ nhận thức, thích ứng xã hội, vận động nhƣng sau kĩ lại biến Rối loạn tự kỉ đƣợc gọi tự kỉ thời ấu nhi, tự kỉ thời trẻ thơ tự kỉ Kanner phát triển đa dạng biểu tự kỉ điều hƣớng họ đến thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kĩ năng tương tác xã hội cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ lứa tuổi mầm non (2014) , Phát triển kĩ năng tương tác xã hội cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ lứa tuổi mầm non (2014)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay