Nghiên cứu tình hình nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em dưới 5 tuổi tại xã hồng kỳ huyện sóc sơn thành phố hà nội (2014)

69 40 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 10:24

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC ********** NGUYỄN THỊ THUẬN NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHIỄM KHUẨN HƠ HẤP CẤP TÍNH Ở TRẺ EM DƢỚI TUỔI TẠI XÃ HỒNG KỲ - HUYỆN SÓC SƠN – THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Bệnh học trẻ em Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS TRẦN THỊ PHƢƠNG LIÊN HÀ NỘI - 2014 LỜI CẢM ƠN Quá trình tìm hiểu, nghiên cứu khóa luận này, đƣợc giúp đỡ, bảo tận tình TS Trần Thị Phƣơng Liên, tơi bƣớc tiến hành hồn thành khóa luận với đề tài: “Nghiên cứu tình hình nhiễm khuẩn hơ hấp cấp tính trẻ dƣới tuổi xã Hồng Kỳ - huyện Sóc Sơn – thành phố Hà Nội” Qua xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô Trần Thị Phƣơng Liên, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2; quyền địa phƣơng xã Hồng Kỳ, cán y tế xã, nhân viên y tế thôn nhân dân thôn 1, 2, 4, 5, tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thị Thuận LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết khóa luận trung thực Đề tài tơi chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khoa học khác Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thị Thuận MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tình hình NKHHCT trẻ em Thế giới Việt Nam 1.1.1 Tình hình NKHHCT trẻ em Thế giới 1.1.2 Tình hình NKHHCT trẻ em tuổi Việt Nam 1.2 Nhiễm khuẩn hơ hấp cấp gì? 1.2.1 Đặc điểm hệ hô hấp trẻ em[12] 1.2.2 Khái niệm NKHHCT 1.2.3 Nguyên nhân yếu tố thuận lợi gây NKHHCT[11] 1.2.4 Đánh giá phân loại nhiễm khuẩn hô hấp cấp trẻ em tuổi 1.2.5 Xử trí nhiễm khuẩn hơ hấp cấp trẻ em tuổi[12] 10 1.2.6 Các biện pháp phòng bệnh [18] 10 1.3.Khái quát xã Hồng Kỳ[1] 12 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 2.1 Đối tƣợng, địa điểm, thời gian nghiên cứu 16 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 16 2.2.1 Phương pháp chọn mẫu 16 2.2.2 Chỉ số nghiên cứu 16 2.3 Phƣơng pháp thu thập xử lí số liệu 17 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 18 3.1.Tình hình mắc NKHHCT trẻ em dƣới tuổi xã Hồng Kỳ 18 3.2 Phân bố tỉ lệ NKHHCT theo yếu tố liên quan 21 3.3.Bàn luận 29 KẾT LUẬN 36 KIẾN NGHỊ 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 37 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT CAP : Viêm phổi mắc phải cộng đồng (Community Acquired Pneumonia) CBCC : Cán công chức CBYT : Cán y tế HĐND : Hội đồng nhân dân NC : Nghiên cứu NKHH : Nhiễm khuẩn hô hấp NKHHCT : Nhiễm khuẩn hơ hấp cấp tính THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông WHO : Tổ chức Y tế Thế giới DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Tỉ lệ mắc NKHHCT trẻ dƣới tuổi Bảng 2: Phân bố tỉ lệ mắc NKHHCT trẻ dƣới tuổi theo giới tính Bảng 3: Phân bố tỉ lệ mắc NKHHCT trẻ dƣới tuổi theo nhóm tuổi Bảng 4: Phân bố tỉ lệ mắc NKHHCT trẻ dƣới tuổi theo trình độ học vấn mẹ Bảng 5: Phân bố tỉ lệ mắc NKHHCT trẻ dƣới tuổi theo nghề nghiệp mẹ Bảng 6: Phân bố tỉ lệ mắc NKHHCT trẻ dƣới tuổi theo thời gian cai sữa tiêm chủng Bảng 7: Phân bố tỉ lệ mắc NKHHCT trẻ dƣới tuổi theo tình trạng vệ sinh nhà Bảng 8: Phân bố tỉ lệ NKHHCT trẻ dƣới tuổi thôn 1, thôn 2, thôn 4, thôn 5, thôn (năm 2013) Bảng 9: Phân bố tỉ lệ mắc NKHHCT trẻ dƣới tuổi theo tuổi mẹ Bảng 10: Thái độ bà mẹ với NKHHCT trẻ em dƣới tuổi Bảng 11: Cách xử trí bà mẹ trẻ mắc bệnh NKHHCT Bảng 12: Hiểu biết bà mẹ biện pháp xử trí bệnh NKHHCT cho trẻ Bảng 13: Hiểu biết bà mẹ việc chăm sóc trẻ nhà DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Tỉ lệ mắc NKHHCT trẻ Biểu đồ 2: Phân bố tỉ lệNKHHCT theo nhóm tuổi Biểu đồ 3: Phân bố tỉ lệNKHHCT theo trình độ học vấn mẹ Biểu đồ 4: Phân bố tỉ lệ NKHHCT trẻ em dƣới tuổi thôn 1, thôn 2, thôn 4, thôn 5, thôn (năm 2013) MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài “Trẻ em hôm nay, giới ngày mai” Thật vậy, trẻ em chủ nhân tƣơng lai đất nƣớc Ngày nay, với phát triển đất nƣớc trẻ em ngày đƣợc chăm sóc bảo vệ để phát triển cách toàn diện Để thực tốt việc chăm sóc, ni dƣỡng, bảo vệ sức khỏe cho trẻ đòi hỏi giáo viên mầm non, nhà chuyên môn bậc cha mẹ cần có hiểu biết đặc điểm sinh lí, bệnh lí tâm vận động thời kì phát triển thể trẻ Cần trang bị kiến thức, kĩ bệnh trẻ em để đảm bảo an tồn, phòng tránh tai nạn, biết phát sớm, xử lí bƣớc đầu chăm sóc trẻ bị ốm Nhiễm khuẩn hơ hấp cấp tính loại bệnh phổ biến có tỉ lệ mắc tử vong cao trẻ em, đặc biệt trẻ em dƣới tuổi Theo số liệu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trẻ trung bình năm mắc bệnh nhiễm khuẩn hơ hấp cấp từ – lần, ƣớc tính tồn cầu có khoảng tỉ lƣợt trẻ mắc NKHHCT, khoảng 40 triệu lƣợt viêm phổi[15] Hiện nay, Việt Nam có khoảng triệu trẻ dƣới tuổi Nhƣ ƣớc tính năm có từ 32 đến 40 triệu lƣợt trẻ mắc NKHHCT từ 22 đến 24 nghìn trẻ tử vong viêm phổi[7] Bệnh NKHHCT mắc nhiều lần năm, ngun nhân làm giảm suất lao động cha mẹ nhƣ hao tốn khơng nhỏ vật chất việc phòng trị bệnh cho trẻ hàng năm cho trẻ Bệnh NKHHCT đƣợc phân loại theo cách khác biểu mức độ khác Mức độ nhẹ chăm sóc nhà, nặng cần đƣợc điều trị sở y tế, không chữa trị kịp thời dẫn đến tử vong Nguyên nhân gây NKHHCT nói chung viêm phổi nói riêng chủ yếu virut, vi khuẩn Ngồi ra, tác động yếu tố nguy nhƣ: thay đổi khí hậu, nhiễm mơi trƣờng; điều kiện nhà chật chội, gia đình sử dụng bếp củi, bếp than, gia đình có ngƣời hút thuốc; hay yếu tố nội sinh nhƣ trẻ sinh thiếu tháng, nhẹ cân, trẻ suy dinh dƣỡng… nguy làm tăng tỉ lệ mắc bệnh mức độ nặng bệnh[11] Hồng Kỳ xã thuộc khu vực nơng thơn, trình độ dân trí thấp, không đồng Với tổng số thôn, mật độ dân số đông, điều kiện kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn Đồng thời, vị trí địa lí xã Hồng Kỳ giáp với khu cơng nghiệp xử lý chất thải rắn Nam Sơn mơi trƣờng đất, nƣớc khơng khí bị nhiễm nặng nề Do đó, cơng tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em gặp nhiều khó khăn, đặc biệt cơng tác phòng điều trị bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp trẻ dƣới tuổi Gây ảnh hƣởng lớn đến phát triển toàn diện trẻ Vì vậy, tơi chọn đề tài: “Nghiên cứu tình hình nhiễm khuẩn hơ hấp cấp tính trẻ em dƣới tuổi xã Hồng Kỳ – huyện Sóc Sơn – thành phốHà Nội” Mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu thực trạng NKHHCT trẻ em dƣới tuổi xã Hồng Kỳ huyện Sóc Sơn – thành phố Hà Nội - Tìm hiểu số yếu tố liên quan tới NKHHCT trẻ em dƣới tuổi xã Hồng Kỳ - huyện Sóc Sơn – thành phố Hà Nội Đối tƣợng nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Trẻ em dƣới tuổi bà mẹ có nhỏ dƣới tuổi xã Hồng Kỳ - huyện Sóc Sơn – thành phố Hà Nội 52 Chu Thị Thƣ 12.02.2010 Nguyễn Thị Quyên 53 Đàm Thu Thủy 12.06.2012 Nguyễn Thị Liên 54 Nguyễn Thị Tuyền 21.03.2012 Nguyễn Thị Hằng 55 Đào Nhƣ Trang 23.07.2011 Nguyễn Thị Thuận 56 Nguyễn Thị Trang 19.04.2010 Nguyễn Thị Yến 57 Phạm Thị Trang 20.05.2009 Nguyễn Thị Chi 58 Hoàng Hải Tuệ 19.02.2010 Nguyễn Minh Thƣ 59 Đoàn Quang Việt 05.09.2010 Phạm Hồng Yến 60 Hà Minh Xuyến 09.12.2011 Vũ Thị Trang 61 Ngô Thị Hải Yến 11.12.2011 Ngô Thanh Vân 62 Chu Thị Lan Anh 12.11.2009 Nguyễn Thị Hƣờng 63 Nguyễn Thị Anh 64 Nguyễn Văn Đạt 19.07.2008 Phạm Thị Liên 65 Lê Văn Đông 21.04.2009 Phan Thị Liễu 66 Nguyễn Thùy Dƣơng 67 Phạm Văn Giang 68 Hoàng Thị Hà 23.08.2010 Nguyễn Kiều Thu 69 Hoàng Quang Hà 21.08.2009 Nguyễn Minh Ngọc 70 Ngô Thị Hằng 13.09.2012 Nguyễn Thị Mai 71 Nguyễn Thị Hằng 14.02.2010 Nguyễn Thị Luyện 72 Nguyễn Thu Hằng 18.05.2011 Nguyễn Thị Xuân 73 Đỗ Thị Mai 19.09.2012 Nguyễn Thị Tuyết 74 Trần Thúy Hằng 02.03.2010 Nguyễn Thị Tâm 75 Đỗ Đức Hảo 04.09.2012 Hoàng Thị Thảo 76 Hoàng Phƣơng Thảo 12.07.2009 Nguyễn Thị Châm 77 Nguyễn Thị Hậu 12.09.2010 Nguyễn Thị Hà Chu Lan Anh 23.04.2010 Nguyễn Thị Lan Chu Minh Lan Danh sách trẻ dƣới tuổi Thơn - Xã Hồng Kỳ - Huyện Sóc Sơn – Thành Phố Hà Nội TT Họ tên trẻ Ngày sinh Nam Nữ Họ tên mẹ Nguyễn Quang Nam 12.03.2010 Bùi Thị Ngát Hà Duy Nghĩa 05.07.2012 Lê Thu Hƣơng Trƣơng Quang Đơng 16.06.2009 Trịnh Thị Hòa Lê Thị Nguyệt Ánh 21.08.2011 Trƣơng Thị Hằng Bùi Phƣơng Thảo 20.02.1010 Nguyễn Thị Hải Bùi Thảo Phƣơng 20.02.2010 Nguyễn Thị Hải Đào Duy Hải 09.03.2010 Đặng Thị Hằng Nga Tạ Quang Duy 06.12.2012 Phùng Thị Thắm Hà Thị Bích Ngọc 03.06.2013 Trần Thị Thu 10 Phạm Thị Hoài 05.08.2009 Hà Thị Bảy 11 Lê Quỳnh Anh 24.08.2010 Phạm Hải Hà 12 Hà Quang Bình 13 Bùi Ngọc Linh 01.03.2010 Lê Thị Thảo 14 Đào Huyền Trang 03.12.2012 Phạm Thị Lan 15 Hà Duy Khánh 16 Trịnh Thị Hằng 24.11.2010 Đoàn Thị Hƣơng 17 Ngô Anh Trang 26.03.2012 Nguyễn Mai Linh 18 Hà Văn Luật 19.11.2010 Tạ Thu Hiền 19 Trần Văn Duy 11.06.2010 Đào Thị Liễu 20 Định Thu Hiền 21 Trần Văn Khánh 22 Nguyễn Thị Mai Trang 26.05.2009 Đoàn Duyên 23 Trần Thị Kiều Trang 28.02.2010 Lê Thị Hà Anh 05.11.2013 Ngô Thu Trang Nguyễn Thị Đào 15.10.2011 21.05.2010 Nguyễn Thị Thủy Trịnh Thị Thúy 17.05.2011 24 Dƣơng Hồng Nhung 12.08.2011 Lê Thi Hoài Thu 25 Đào Thu Hƣơng 18.06.2011 Nguyễn Thị Hải Hà 26 Nguyễn Trâm Huyền 15.03.2013 Trƣơng Thị Tuyết 27 Trịnh Văn Sơn 28 Hà Thị Anh 28.06.2013 Phạm Thị Hƣờng 29 Ngô Hải Yến 24.05.2013 Đào Thu Hƣờng 30 Dƣơng Văn Quảng 27.6.2013 Trần Thị Thanh Lan 31 Hà Hải Anh 26.08.2010 Nguyễn Hồng Ngọc 32 Ngô Hoài An 33 Đào Ngọc Duy 26.03.2010 Trƣơng Mỹ Hằng 34 Trƣơng Thanh Phong 21.07.2011 Đoàn Thị Hoa 35 Phạm Tuấn Duy 25.06.2013 Ngô Thanh Hằng 36 Phạm Tuấn Anh 09.09.2010 Nguyễn Kiều Trang 37 Tạ Thị Hậu 38 Đào Tiến Bình 12.08.2008 Đặng Thị Thêu 39 Đào Tiến Định 12.08.2008 Đặng Thị Thêu 40 Phạm Quang Nam 28.04.2013 Nguyễn Ánh Ngọc 41 Phạm Minh Hà 26.01.2011 Lê Bảo Ngọc 42 Trịnh Công Học 17.07.2009 Dƣơng Thị Thu 43 Trịnh Cơng Đƣờng 16.03.2012 Đồn Thị Mịn 44 Đồn Xn Tƣởng 27.03.2013 Đặng Thị Thêu 45 Đoàn Xuân Tâm 30.04.2009 Nguyễn Thị Liễu 46 Đoàn Xuân Hoàn 16.08.2009 Đào Thị Mai 47 Đoàn Thị Sen 48 Đào Xuân Toàn 13.08.2013 Nguyễn Thị Trang 49 Phạm Tiến Duật 26.04.2010 Trần Thị Thanh Lan 50 Nguyễn Bình Minh 14.06.2013 Đồn Thị Hằng 51 Lê Quang Huy 25.06.1012 Ngô Thanh Huyền Hà Thị Nguyệt 21.05.2012 06.09.2009 16.06.2012 02.02.2012 Cao Thị Kiều Chang Phạm Thị Hiền Phạm Thị Hoa 52 Nguyễn Thị Thuật 17.02.2012 Lê Thị Mai An 53 Hà Thị Trang 22.02.2012 Trƣơng Thị Thúy An 54 Đoàn Thị Thu Huyền 29.01.2010 Phạm Thị Nga 55 Đoàn Thị Tƣơi 23.02.2013 Trần Thị Dũng Hà 56 Trịnh Cơng Trình 57 Lê Thị Kiều Trang 12.08.2011 Lê Thu Phƣơng 58 Hà Kim Dung 16.09.2012 Đào Thị Phƣợng 59 Nguyễn Thị Thơm 25.05.2010 Nguyễn Thị Hoa 60 Hoàng Thị Lan Hƣơng 07.08.2009 Đoàn Ngân Hà 61 Hoàng Thị Hƣờng 13.02.2013 Ngô Thị Thu Trang 62 Ngô Văn Kiều 07.09.2009 Trần Thị Huyền Trang 63 Trƣơng Vô Kỵ 27.07.2009 Lê Thị Hƣơng 64 Nguyễn Hà Hải Anh 28.06.2010 Đoàn Thị Trang 65 Nguyễn Hà Hoàng Anh 02.02.2012 Đoàn Thị Trang Nguyễn Thị Phƣơng 25.05.2010 Danh sách trẻ dƣới tuổi Thôn - Xã Hồng Kỳ - Huyện Sóc Sơn – Thành Phố Hà Nội TT Họ tên trẻ Ngày sinh Nam Nữ Họ tên mẹ Nguyễn Văn Hoài 01.07.2009 Nguyễn Thị Thân Đào Tiến Huy 22.10.2010 Đặng Thị Thùy Lê Hoàng 12.09.2009 Lê Thị Thúy Lê Trọng Tiến 23.12.2008 Lê Thị Hoa Nguyễn Thanh Thúy 28.09.2010 Nguyễn Thị Huyền Tạ Vân Thùy 19.08.2008 Nguyễn Thu Hòa Nguyễn Duy 11.07.2012 Nguyễn Thị Vinh Vũ Ngọc Hoài 28.02.2009 Đỗ Thị An Nguyễn Hoài Tiến 03.03.2008 Vũ Thị Thủy 10 Phạm Hồng Huy 19.06.2011 Tạ Ngọc Huyền 11 NguyễnVăn Luân 20.01.2010 Nguyễn Thị Kiều 12 Trần Văn Luân 23.05.2008 Nguyễn Đăng Thuý 13 Trần Thị Hƣờng 12.06.2010 Tạ Thi Hoa 14 Đoàn Kim Hoa 01.05.2008 Nguyễn Thúy Huyền 15 Tràn Huyền Thu 29.09.2009 Nguyễn Kiều Tâm 16 Nguyễn Thu Trang 25.06.2010 Nguyễn Thi Thuyên 17 Đỗ Thị Thúy 13.02.2011 Nguyễn Ngọc Ánh 18 Vũ Ngọc Hoa 11.02.2008 Trần Thị Tuyết 19 Nguyễn Kiều Thủy 09.08.2009 Nguyễn Thu Nguyệt 20 Nguyễn Văn Huy 07.08.2011 Nguyễn Thị Hoài 21 Nguyễn Minh Duy 12.02.2011 Nguyễn Hải Yến 22 Đỗ Thị Hoa 23 Hà Minh Tuấn 06.07.2009 14.06.2009 Vũ Thị Xuân Đỗ Thi Sang 24 Nguyễn Thu Quỳnh 25 Chu Văn Tuyến 02.02.2011 Nguyễn Thị Quyên 26 Lùng Quáng Mai 02.12.2010 Đỗ An Hòa 27 Phan Văn Huỳnh 21.08.2010 Vũ Hoàng Yến 28 Lê Hải Hoa 11.03.2009 Lƣu Thị Hoa 29 Bùi Thị Hoài 17.07.2009 Đỗ Thị Hòa 30 Bùi Văn Tiến 31 Lê Hải Huyền 32 Kiều Văn Thanh 07.08.2008 Nguyễn Thu Quyên 33 Nguyễn Ngọc Tiến 28.08.2009 Vũ Hài Hà 34 Trần Thị Thu 12.09.2011 Lê Thị Hòa 35 Vũ Kiều Trang 09.07.2012 Nguyễn Thu Quyên 36 Trƣơng Thị Thuỷ 11.01.2009 Nguyễn Thị Hòa 37 Vũ Thị Thúy 10.12.2012 Tạ Thị Yến 38 Phạm Thị Huyền 11.12.2013 Vũ Thu Phƣơng 39 Vũ Minh Tuấn 13.06.2011 Hà Thị Huyền 40 Nguyễn Văn Tuy 15.09.2008 Ngô Thị Thúy 41 Đƣờng Minh Tiến 02.02.2010 Nguyễn Kiều Trang 42 Phạm Thị Huyền 43 Hà Minh Tiến 44 Đỗ Thu Hoa 45 Nguyễn Văn Hải 02.02.2010 Vũ Thị Hoa 46 Vũ Quáng Hái 12.12.2011 Trần Thị Thúy 47 Phan Văn Huỳnh 01.08.2009 Trần Thị Thủy 48 Lê Hải Hà 21.03.2009 Hà Huyền Duyên 49 Bùi Thị Thủy 27.07.2008 Đỗ Thị Duyên 50 Đỗ Văn Hải 51 Nguyễn Hải Yến 30.07.2008 Trần Thị Thuỳ Đỗ Thu Hoa 11.12.2008 05.06.2010 26.07.2009 Trần Thanh Thuỷ Tạ Phƣơng Hoa Nguyễn Hải Hòa 24.06.2011 30.07.2008 Đỗ Thị Phƣơng Trần Thị Hƣờng 11.12.2008 05.06.2011 Nguyễn Thị Hoa 52 Vũ Văn Thuyên 07.08.2008 Đỗ Ngọc Thanh 53 Nguyễn Ngọc Thành 08.08.2009 Nguyễn Thị Hoa 54 Trần Thị Hoa 20.09.2011 Trần Thị Hiền 55 Nguyễn Kiều Thúy 21.08.2012 Đỗ Ngọc Ánh 56 Trần Thị Thuỷ 09.11.2009 Trần Thanh Luyến 57 Vũ Thị Huyền 07.12.2008 Hà Thị Thúy 58 Phạm Thị Hoa 10.01.2008 Nguyễn Thị Hải 59 Hà Minh Thuyên 21.02.2010 Võ Hoàng Yến 60 Trần Tiến Khải 21.02.2008 Nguyễn Thị Lan 61 Nguyễn Hoài Quý 12.02.2011 Nguyễn Thị Hoa 62 Nguyễn Thúy Hạnh 63 Nguyễn Bình 64 Vũ Thanh Hoa 65 Nguyễn Văn Duy 12.02.2010 Vũ Thị Duyên 66 Nguyễn Văn Quý 02.12.2012 Vũ Thị Hà 67 Đào Tiến Tùng 11.08.20010 Trần Thị Lan 68 Đào Thị Hoa 01.03.2009 Trần Thanh Thủy 69 Vũ Thị Hòa 27.07.2009 Nguyễn Kiều Thúy 70 Nguyễn Văn Chín 71 Trần Thị Duy 72 Vũ Văn Mạnh 27.08.2009 Nguyễn Thị Duyên 73 Trần Văn Đạt 28.08.2008 Nguyễn Thị Thân 74 Nguyễn Văn Duy 11.07.2008 Vũ Thị Hoài 75 Nguyễn Mạnh Hạnh 09.01.2009 Trần Thị Duyên 76 Trần Hữu Tuy 12.05.2011 Vũ Thị Hoài 77 Trần Thị Quý 78 Trần Văn Hạnh 02.02.2009 Nguyễn Thị Thủy 79 Nguyễn Văn Huy 01.06.2011 Đỗ Thị Hòa 26.07.2006 Trần Thị Thủy Nguyễn Thị Duyên 24.06.2008 01.07.2008 Trần Thị Hạnh Trần Thị Quý 11.12.2010 05.06.2010 03.01.2011 Trần Huyền Huyền Nguyễn Thị Hoa 80 Lê Văn Trình 22.02.2010 Nguyễn Thị Thủy 81 Nguyễn Mạnh Tuy 12.02.2012 Nguyễn Thị Hoa 82 Nguyễn Thúy 83 Nguyễn Văn Bình 84 Vũ Thanh Thủy 85 Nguyễn Văn Huỳnh 12.02.2012 Vũ Thị Duyên 86 Nguyễn Văn Quý 02.12.2010 Vũ Thị Hà 87 Đào Tiến Tùng 11.08.2011 Trần Thị Lan 26.07.2009 Trần Thị Thủy Nguyễn Thị Duyên 24.06.2009 01.07.2011 Trần Thị Hạnh Danh sách trẻ dƣới tuổi Thôn - Xã Hồng Kỳ - Huyện Sóc Sơn – Thành Phố Hà Nội TT Họ tên trẻ Ngày sinh Nam Nữ Họ tên mẹ Nguyễn Văn Duy 12.03.2009 Ngô Thị Hà Triệu Văn Dũng 05.07.2013 Đào Thị Huyền Phạm Hồng Giang 16.06.2009 Trịnh Thị Nga Nguyễn Hoài Nam 19.09.2010 Nguyễn Thị Hằng Lê Hoàng 20.2.1013 Nguyễn Thị Hải Lê Bình 20.03.2010 Ngơ Thị Thu Hà Nguyễn Hồng Ngọc Tạ Quang Hiền Hà Thị Vui 03.04.2013 Trần Vân Khánh 10 Trƣơng Ngọc Ánh 03.06.2009 Hà Thị Duy 11 Phạm Quỳnh Anh 05.08.2013 Phạm Thị Hòa 12 Hà Quang Thiện 13 Ngơ Thị Ngọc Linh 12.03.2012 Lê Thị Hông 14 Đào Thị Huyền Trang 12.12.2012 Phạm Thị Xuân 15 Đoàn Thị Huyền 15.06.2009 Nguyễn Thị Thuận 16 Trịnh Thị Hồng 24.06.2013 Đoàn Thị Mừng 17 Trịnh Thị Hằng 26.03.2012 Nguyễn Thùy Linh 18 Ngô Văn Luật 19.07.2013 Tạ Thị Hiền 19 Trần Văn Luân 05.06.2009 Đào Thị Dệt 20 Định Thị Thu Hiền 23.05.2012 Nguyễn Thị Thủy 21 Trần Thị Văn Khánh 17.05.2013 Trịnh Thị Thúy 22 Nguyễn Thị Trang 26.05.2009 Đoàn Duyên Hà 23 Trần Thị Huyền Trang 28.02.2009 Đào Thị Hà 09.01.2012 Đặng Thị Nga 06.12.2012 05.06.2013 Nguyễn Thị Thơm Ngô Thị Trang 24 Dƣơng Thị Nhung 12.08.2010 Lê Thi Hoài 25 Đào Thị Hƣơng 28.06.2010 Nguyễn Thị Hải 26 Nguyễn Trâm Huyền 27.03.2009 Trƣơng Thị Ánh Tuyết 27 Trịnh Công Sơn 28 Hà Thị Duy 28.06.2011 Phạm Thị Thƣơng 29 Ngô Hải Anh 24.05.2013 Đào Thu Hƣờng 30 Dƣơng Văn Hiền 27.6.2011 Trần Thị Thanh Lan 31 Hà Hải Anh 26.08.2009 Nguyễn Hồng Ngọc 32 Ngơ Hồi An 33 Đào Ngọc Duy 26.03.2010 Trƣơng Mỹ Hằng 34 Trƣơng Vệ Kiện 29.07.2012 Đồn Thị Hoa 35 Phạm Tuấn Duy 25.06.2013 Ngơ Thanh Hằng 36 Phạm Tuấn Anh 03.09.2010 Nguyễn Kiều Thanh 37 Tạ Thị Hiền 38 Đào Tiến Bình 12.08.2008 Đặng Thị Thêu 39 Đào Tiến Định 12.08.2009 Dƣơng Thị Nhung 40 Phạm Quang Hải 28.04.2010 Nguyễn Ánh Hồng 41 Đoàn Thị Hoa 42 Nguyễn Tiến Duy 28.12.2012 Hà Thị Liên 43 Lê Danh Hải 23.02.2009 Phạm Thị Thu Trang 44 Lê Thị Xuân 45 Bùi Văn Trãi 06.08.2009 Phạm Thị Huệ 46 Triệu Huy Hoàng 23.05.2009 Phạm Thị hà 47 Bạch Thị Kiều 48 Ngô Duy Hải 49 Bùi Thị Đào 50 Phạm Ngọc Long 28.02.2010 Nguyễn Thị Thuận 51 Bùi Bảo Quý 05.06.2011 Đào Thị Trâm 15.05.2011 Hà Thị Nga 06.09.2009 Cao Thị Kiều Chang 16.06.2012 Phạm Thị Hậu 04.04.2010 Lê Thu Hồi 02.02.2012 Nguyễn Thị Hà 16.06.2010 Ngơ Kiều Trinh 27.03.2009 Hà Thi Hải 28.04.2012 Lê Thu Thủy 52 Bùi Quý Bảo 53 Nguyễn Thị Thủy 24.01.2011 Phạm Thị Hằng 54 Trƣơng Thị Mỹ Hằng 06.09.2009 Nguyễn Thị Anh 55 Nguyễn Minh Triết 25.06.2011 Lê Thanh Hằng 56 Nguyễn Tấn Dũng 25.05.2013 Trịnh Thị Thu 57 Trƣơng Văn Hải 08.09.2013 Hà Thị Hoài 58 Lê Thị Hoài 59 Dƣơng Xuân Hải 60 Bùi Thị Ngọc 26.12.2013 Lê Thanh Thủy 61 Nguyễn Thị Thủy 28.04.2013 Ngô Thị Hạnh 62 Lê Bảo Trâm 24.06.2011 Bạch Thị Bảy 63 Lê Danh Hoàng 64 Đào Thị Hoa 12.03.2010 Nguyễn Thị Thu 65 Đào Thị Nga 08.10.2010 Lê Thu Hoài 66 Trần Thị Lan 21.03.2012 Dƣơng Thu Hà 67 Trần Thị Dũng Hà 22.07.2011 Nguyễn Thị Ngọc 68 Trƣơng Thanh Hằng 24.02.2009 Trịnh Thị Hằng 69 Nguyễn Văn Tuấn 18.08.2009 Đào Thị Nga 70 Phạm Tiến Toàn 21.03.2011 Hà Thi Kiều 71 Đào Tiến Trƣờng 04.06.2010 Lê Thị Xuân 72 Đào Thị Hƣờng 30.04.2010 Đoàn Thị Mừng 73 Đào Thị Mai 19.08.2013 Nguyễn Bảo Trâm 74 Lê Thị Hà 15.08.2009 Hoàng Thị Ngân Hà 75 Nguyễn Thị Hà 23.04.2010 Trịnh Thị Hiền 76 Phạm Minh Hà 26.01.2011 Lê Bảo Ngọc 77 Trịnh Công Học 17.07.2009 Dƣơng Thị Thu 78 Trịnh Cơng Đƣờng 16.03.2012 Đồn Thị Mịn 05.06.2012 Phạm Thị Lụa 03.08.2011 Nguyễn Thị Tình 23.11.2010 26.01.2009 Nguyễn Thị Hƣờng Đào Thị Thu Trƣờng Đại học Sƣ Phạm Hà Nội Khoa Giáo dục Tiểu học CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc BIÊN BẢN ĐIỀU TRA SỐ LIỆU Kính gửi: Trạm y tế xã Hồng Kỳ,huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội Tên là: Nguyễn Thị Thuận, Sinh viên lớp k37 Mầm non, Khoa Giáo Dục Tiêủ học trƣờng Đại Học Sƣ phạm Hà Nội Tôi thực nghiên cứu đề tài “ Nghiên cứu tình trạng nhiễm khuẩn hơ hấp cấp trẻ em 0-5 tuổi xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội” Trong q trình nghiên cứu tơi cần quý quan cung cấp số thong tin tình trạng bệnh nhiễm khuẩn hơ hấp cấp trẻ em 0-5 tuổi xã hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội Kính mong nhận đƣợc giúp đỡ quý quan Tôi xin chân thành cảm ơn Xin quý vị cho biết: 1.Số trẻ em 0-5 tuổi địa phƣơng bao nhiêu? …………………………………………………………………………… 2.Trong năm 2011, trạm xá tiếp nhận lƣợt trẻ đến khám chữa bệnh? …………………………………………………………………………… 3.Trong số có lƣợt trẻ đến khám chữa bệnh nhiễm khuẩn hơ hấp cấp? …………………………………………………………………………… 4.Trạm y tế có tổ chức chƣơng trình nhằm mục tiêu phòng bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp cho trẻ em từ 0-5 tuổi ? Hiểu đạt đƣợc nhƣ nào? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Trạm trƣởng trạm y tế xã Hồng Kỳ PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH NHIỄM KHUẨN HƠ HẤP CẤP TÍNH TẠI CỘNG ĐỒNG Phiếu số:… Ngày… tháng… năm 2014 Thôn:…………………xã Hồng Kỳ - huyện Sóc Sơn – thành phố Hà Nội Họ tên trẻ:…………………………………… Ngày sinh:……………………………………… Giới tính: Họ tên mẹ:……………………………………… Ngày sinh:………………………………………… Tình hình nhiễm khuẩn hơ hấp cấp trẻ em dƣới tuổi: Đánh dấu “ x” vào ô trẻ có biểu năm 2013 Tên bệnh X Số lần mắc năm NKHH cấp tính: viêm mũi họng cấp, viêm amidan ( ho, sổ mũi, không thở nhanh, không rút lõm lồng ngực)… NKHH dƣới cấp tính: viêm phế quản, viêm phổi (thở nhanh, rút lõm lồng ngực )… Các yếu tố liên quan 2.1 Tình trạng vệ sinh nhà Nội dung Nhà ẩm thấp Nhà thống mát Gia đình đun bếp củi, bếp than Gia đình đun bếp ga, bếp điện Gia đình có ngƣời hút thuốc Gia đình khơng có ngƣời hút thuốc Chuồng gia súc gần nhà (< 30 mét) Chuồng gia súc xa nhà ( > 30 mét) x 2.2 Trình độ học vấn mẹ Nội dung x Mù chữ Tiểu học Trung học sở Trung học phổ thông, THPT 2.3 Nghề nghiệp mẹ Nội dung X Làm ruộng Buôn bán, nội trợ, nghề khác Giáo viên, cán công chức 2.4 Kiến thức thái độ mẹ với nhiễm khuẩn hô hấp cấp Thái độ Đồng ý Không đồng ý Không biết Nội dung Trẻ mắc NKHHC phát nhà Có thể phòng NKHHC cho trẻ NKHHC đƣợc phát sớm tránh đƣợc bệnh nặng tử vong 2.5 Hiểu biết bà mẹ dấu hiệu bệnh nặng Thái độ Nội dung Ho, hắt hơi, sổ mũi Ngủ li bì khó đánh thức Co giật Thở rít nằm yên Rút lõm lồng ngực Suy hô hấp (trẻ khó thở, tím tái) Đồng ý Khơng đồng ý Khơng biết 2.6 Cách xử trí bà mẹ trẻ mắc bệnh NKHHCT Thái độ Đồng ý Không đồng ý Khơng biết Nội dung Ở nhà khơng xử trí Tự mua thuốc nhà chữa Đến khám chữa nhà thầy lang Tới trạm y tế xã 2.7 Hiểu biết bà mẹ việc chăm sóc trẻ nhà Thái độ Đồng ý Không đồng ý Nội dung Cho trẻ bú, uống nhiều Cho trẻ ăn nhiều Cho trẻ dùng thuốc ho đông y Giữ ấm cho trẻ vào mùa đông Cho trẻ tới trạm y tế có dấu hiệu bất thƣờng 2.8 Tình trạng cai sữa tiêm chủng Cai sữa Tiêm chủng Dƣới 12 tháng Trên 18 tháng Không đủ đủ nhƣng không lịch Đủ lịch Không biết ... Nghiên cứu tình hình nhiễm khuẩn hơ hấp cấp tính trẻ em dƣới tuổi xã Hồng Kỳ – huyện Sóc Sơn – thành ph Hà Nội Mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu thực trạng NKHHCT trẻ em dƣới tuổi xã Hồng Kỳ huyện Sóc. .. Sóc Sơn – thành phố Hà Nội - Tìm hiểu số yếu tố liên quan tới NKHHCT trẻ em dƣới tuổi xã Hồng Kỳ - huyện Sóc Sơn – thành phố Hà Nội Đối tƣợng nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Trẻ em dƣới tuổi. .. dƣới tuổi xã Hồng Kỳ - huyện Sóc Sơn – thành phố Hà Nội CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 .Tình hình NKHHCT trẻ em Thế giới Việt Nam 1.1.1 Tình hình NKHHCT trẻ em Thế giới Nhiễm khuẩn hơ hấp cấp tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tình hình nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em dưới 5 tuổi tại xã hồng kỳ huyện sóc sơn thành phố hà nội (2014) , Nghiên cứu tình hình nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em dưới 5 tuổi tại xã hồng kỳ huyện sóc sơn thành phố hà nội (2014)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay