Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng ca hát cho trẻ em mầm non 5 6 tuổi (2014)

49 41 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 10:24

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC - TRẦN HỒNG DIỆU LINH MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG CA HÁT CHO TRẺ MẦM NON - TUỔI TÓM TẮT KH A LU N TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC C u nn n Giáo dục Mầm non N ƣời ƣớn dẫn k oa ọc T S Lại T ế An HÀ NỘI, 2014 MỞ ĐẦU Lý c ọn đề t i Âm nhạc nhu cầu sống, ăn tinh thần khơng thể thiếu đƣợc đời sống ngƣời Âm nhạc ngôn ngữ chung nhân loại Nếu sống mà thiếu âm nhạc chẳng khác thiếu ánh sáng mặt trời Đặc biệt trẻ mầm non nốt nhạc trầm bổng, giai điệu mƣợt mà vui tƣơi, trẻo tác phẩm âm nhạc nhƣ dòng sữa ngào ni dƣỡng cho tâm hồn trẻ thơ, qua giúp trẻ phát triển tồn diện nhân cách Trong chƣơng trình giáo dục mầm non, môn giáo dục âm nhạc môn nghệ thuật gần gũi với trẻ, hoạt động đƣợc trẻ yêu thích, nguồn cảm hứng mạnh mẽ để trẻ cảm thụ nghệ thuật Nó phƣơng tiện hữu hiệu cho việc tổ chức hoạt động giáo dục trƣờng Âm nhạc vận động âm nhạc sáng tạo đƣợc giáo viên Mầm non sử dụng cách có có mục đích, phù hợp sáng tạo hỗ trợ trẻ thu nhận kinh nghiệm tích cực tạo cảm giác hƣng phấn, vui tƣơi Giáo viên chơi đàn guitar, organ hay bật nhạc không lời êm dịu làm nhạc diễn hoạt động khác cuả trẻ ( ăn, chơi góc chơi, chơi ngồi trời, trẻ làm tập theo nhóm, tạo hình ) Ca hát nghe nhạc giúp trẻ trì tập trung, phấn khởi hoạt động Trẻ mẫu giáo thích hát theo lời hát, hay đung đƣa ngƣời theo tiếng nhạc có giai điệu êm dịu, vui tƣơi, nhộn nhịp Ngoài ra, giáo viên Mầm non sử dụng âm nhạc để ổn định lớp, nhóm, vào bài, chuyển tiếp phần học chuyển từ hoạt động sang hoạt động khác để tạo hứng thú, thƣ giãn, gây ý cho trẻ Ý thức rõ vai trò giáo dục âm nhạc hoạt động học có chủ đích “Giáo dục âm nhạc” trở thành hoạt động thiếu đƣợc trƣờng lớp Mầm non Cùng với quan tâm đạo cấp, năm qua, thân cố gắng sâu tìm biện pháp thích hợp nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học cho hoạt động làm quen giáo dục âm nhạc Nhƣng đặc điểm lứa tuổi mẫu giáo, giáo dục âm nhạc không dừng lại việc cô dạy trẻ hát múa đơn giản mà phải tổ chức hát, múa dƣới nhiều hình thức ln với đồ dùng, đồ chơi âm nhạc Bên cạnh đó, giáo dục âm nhạc đƣợc thực phù hợp với chế độ sinh hoạt ngày trƣờng trẻ có ý nghĩa lớn nhƣ: Giáo dục âm nhạc đƣợc tích hợp làm quen văn học, làm quen chữ viết, hoạt động tạo hình, làm quen với tốn, thể dục buổi sáng Nhờ mà sống trẻ thêm vui vẻ, hồn nhiên Giáo dục Âm nhạc hoạt động nghệ thuật có tác dụng giáo dục thẩm mỹ ngồi giúp trẻ phát triển trí tuệ, trẻ có khả trải nghiệm cảm xúc t nh cảm thụ thể Âm nhạc: hi nghe nhạc, trẻ cảm nhận đƣợc tính chất, tình cảm Âm nhạc, ảnh hƣởng trạng thái cảm xúc có tác phẩm Đồng thời Âm nhạc dẫn dắt trẻ đến với tƣợng sống động đời sống, giúp trẻ hình thành liên tƣởng Nhịp điệu rắn rỏi hành khúc gợi cho trẻ niềm vui, hào hứng phấn khởi Bài hát êm dịu đƣa trẻ đến tình cảm nhẹc nhàng Ngồi Âm nhạc giúp trẻ phát triển ngơn ngữ, phát triển tai nghe cảm xúc cho trẻ Vì tất những lý này, mong muốn phải làm để giúp trẻ học thật tốt môn âm nhạc, không ngừng suy nghĩ sáng tạo, để tìm cách thức giảng dạy tạo môi trƣờng học tập tốt cho trẻ Bằng tất nỗ lực, cố gắng đó, tơi cảm thấy phần ý nguyện thực đƣợc Tơi nhận thấy công tác tổ chức cải biên, sáng tác số trò chơi, tổ chức lớp tập huấn để phục vụ giáo dục âm nhạc có tác dụng tích cực cơng tác quản lí, đạo chun mơn Trong trƣờng học có nhiều thành phần, số giáo viên thực tốt nhƣng có số giáo viên lớn tuổi, điều kiện hồn cảnh khó khăn dẫn đến chất lƣợng chƣa đạt theo yêu cầu Một số giáo viên chƣa biết lồng ghép Giáo dục âm nhạc số hoạt động nhƣ để phù hợp, không bị lạm dụng, không cho tham lam nội dung tích hợp Từ hạn chế này, biết vận dụng cách sáng tạo, thƣờng xuyên tổ chức sƣu tầm, cải biên, sáng tác số trò chơi giáo dục âm nhạc, thao giảng, tổ chức hoạt động để đƣa giáo dục âm nhạc vào cho phù hợp uốn nắn kịp thời tạo điều kiện để thực tốt Với tầm quan trọng việc tổ chức làm đồ dùng dạy học, đồ chơi nâng cao chất lƣợng giáo dục âm nhạc thông qua việc tổ chức hoạt động để phục vụ chuyên môn nên thân đề cập tới vấn đề: “Một số biện pháp rèn luyện kĩ ca hát cho trẻ mầm non 5-6 tuổi ” Lịc sử n i n cứu vấn đề Hiện giới nói chung Việt Nam nói riêng có nhiều cơng trình nghiên cứu vai trò âm nhạc trẻ mầm non Một số tài liệu ngƣời nghiên cứu tiếp cận để phục vụ cho đề tài nghiên cứu nhƣ: Đề tài nghiên cứu khoa học Phạm Thị Hòa: “Thiết kế soạn giáo dục âm nhạc cho giáo viên mầm non theo định hƣớng đổi mới” Đề tài nghiên cứu khoa học Vũ Thị Việt Hiếu: “Hứng thú học âm nhạc trẻ 4-5 tuổi số trƣờng mầm non tỉnh Yên Bái” Phƣơng pháp dạy học âm nhac cho trẻ trƣớc tuổi học, Tiến sĩ Ngô Thị Nam 2008 3 Mục đíc n i n cứu hảo sát việc dạy hát theo chủ đề cho trẻ 5-6 tuổi trƣờng Mầm Non khu vực Phúc Yên, từ tìm biện pháp nâng cao chất lƣợng dạy hát theo chủ đề cho trẻ mầm non 5-6 tuổi số trƣờng mầm non thành phố Hà Nội tỉnh Vĩnh Phúc N iệm vụ n i n cứu Một số biện pháp “Nâng cao chất lƣợng dạy hát cho trẻ 5-6 tuổi” Đối tƣợn n i n cứu Đối tƣợng nghiên cứu: trẻ 5-6 tuổi trƣờng Mầm Non khu vực Phúc Yên hách thể nghiên cứu: Trẻ 5-6 tuổi trƣờng Mầm Non khu vực Phúc P ạm vi n i n cứu Mức độ nghiên cứu: Biện pháp nhằm nâng cao chất lƣợng dạy hát theo chủ đề Phạm vi nghiên cứu: Nâng cao chất lƣợng dạy hát theo chủ đề cho trẻ 5-6 tuổi trƣờng Mầm Non khu vực Phúc Yên Giả t u ết k oa ọc Việc dạy hát theo chủ đề cho trẻ 5-6 tuổi mức độ trung bình Có nhiều yếu tố ảnh hƣởng đến việc nâng cao chất lƣợng dạy hát theo chủ đề cho trẻ 5-6 tuổi trƣờng Mầm Non Bằng số biện pháp tác động hiệu dạy hát theo chủ đề trẻ Mầm Non đƣợc nâng cao P ƣơn p áp n i n cứu 8.1 Phƣơn p áp n i n cứu lí luận Tìm hiểu vấn đề lí luận âm nhạc Tìm hiểu vấn đề lí luận âm nhạc trẻ Mầm Non 8.2 P ƣơn p áp quan sát Quan sát học, chơi, nhà nhằm tìm hiểu khả âm nhạc trẻ 8.3 P ƣơn p áp đ m t oại 8.4 P ƣơn p áp xử lí số liệu Dùng tốn thống kê để xử lí số liệu, so sánh, đối chiế rút kết luận 8.5 P ƣơn p áp p ân tíc tổn ợp Đánh giá đƣa kết luận thực trạng dạy hát theo chủ đề cho trẻ 56 tuổi 8.6 P ƣơn p áp tổn kết kin n iệm Đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao chất lƣơng dạy hát theo chủ đề trẻ 5-6 tuổi Bố cục k óa luận Ngoài phần mở đầu kết luận, phần nội dung đề tài gồm chƣơng sau: Chƣơng 1: Một số sở lí luận thực tiễn đề tài Chƣơng 2: Một số biện pháp rèn kĩ ca hát cho trẻ mầm non 5-6 tuổi Chƣơng 3: ết luận kiến nghị CHƢƠNG I MỘT SỐ CƠ SỞ LÍ LU N VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Âm n ạc với trẻ Mầm non 1.1.1 Tầm quan trọng âm nhạc với trẻ mầm non Âm nhạc loại hình nghệ thuật, phản ánh thực khách quan hình tƣợng có sức biểu cảm âm Cùng với phƣơng tiện diễn tả âm nhạc nhƣ: giai điệu, tiết tấu, cƣờng độ, nhịp độ, âm sắc, âm khu, âm vực, hòa âm…bản chất thời gian âm nhạc làm cho truyền đạt vận động ý tƣởng tình cảm tất sắc thái tinh tế Âm nhạc có từ thời xa xƣa đến với sống tự nhiên, tiếng hú, tiếng ngân thƣờng kèm theo điệu bộ, tiếng vật kêu, điệu minh họa cho vật tƣợng thiên nhiên, khái niệm âm nhạc sơ giản, làm cho trẻ hấp dẫn đƣợc truyền từ đời qua đời khác, thấm dần vào máu ngƣời Những tiếng hát mô tƣợng thiên nhiên, tiếng hò lao động tập thể Những điệu trữ tình thể tình cảm đơi lứa, khúc hát ru ngƣời mẹ dù điệu dân ca Nam Bộ hay dân ca quan họ Bắc Ninh tác phẩm chuyên nghiệp với quy mô đồ sộ suy tƣ ngƣời hƣớng tới thiện, mỹ mà Trong sống ngƣời lúc có lời ca, tiếng nhạc từ lúc lọt lòng mẹ, trẻ đƣợc nghe lời ru thân thƣơng, trìu mến biết đi, chạy, nhảy có khúc hát, đồng dao, lời ca vui nhộn đến trƣởng thành vui lúc âm nhạc trở nên đa dạng phong phú sống ngƣời Mỗi lứa tuổi có nhạc phù hợp với sở thích riêng Điều thê gia đình (ơng bà) thƣờng hát điệu dân ca sâu lắng, khoan thai, bố mẹ lại thích nhạc với hát đƣợc sáng tác sống tại, anh chị niên nam nữ lại thích hát có âm điệu sơi động, linh hoạt em thiếu nhi lại thích hát rộn ràng, tƣơi tắn, trẻ mẫu giáo lại thích vừa hát, vừa làm động tác minh họa, vừa hát vừa nhún nhảy nhí nhảnh, trẻ nhà trẻ thích bắt chƣớc tiếng kêu vật đƣợc soạn lời theo hát đơn giản, dễ nhớ nhƣ: Bài hát “Gà trống, mèo cún con…” trẻ thích gõ dụng cụ âm nhạc phát âm gây ý trẻ Đối với loại hình nghệ thuật khác nhƣ múa, điện ảnh, múa rối… có mặt âm nhạc góp phần tăng thêm hiệu nghệ thuật, âm nhạc thể đƣợc tất mà ngƣời phải trải qua, niềm vui sƣớng, khổ đau, nỗi dằn vặt, chống đối, nỗi niềm thầm kín tâm tƣ, khát vọng, ƣớc mơ hạnh phúc Phải có lúc xúc động, ta ca hát lên câu ca mà thân tiếng nói trái tim Con ngƣời cảm nhận đƣợc vẻ đẹp thiên nhiên với tiếng chim hót lúc sớm mai, hay cảnh chiều biển niềm vui hi hoàn thành việc tốt, nỗi đau buồn hay nỗi khát khao hy vọng đƣợc biểu âm nhạc (âm thanh) Bản thân âm nhạc đó, hát hay, điệu múa mà đƣợc nghe, đƣợc biết đƣợc trải qua cảm xúc Với tất điều trình bày đây, thấy rõ âm nhạc mơn khơng thể thiếu chƣơng trình học trẻ Mầm non 1.1.2 Ý nghĩa việc giáo dục âm nhạc trẻ thơ Đối với trẻ thơ, âm nhạc nguồn sữa nuôi dƣỡng tinh thần bé từ lọt lòng mẹ, cất tiếng khóc chào đời có vai trò đặc biệt giai đoạn tuổi nhà trẻ, mẫu giáo, giai điệu trầm bổng, phong phú âm hình, tiết tấu, màu sắc âm đa dạng thể loại âm nhạc nhƣ đƣa trẻ vào giới đẹp cách hấp dẫn thú vị Bất ngƣời mẹ tự hào thích nghe nhạc, có chút khiếu âm nhạc Đúng vậy: Âm nhạc nhƣ ăn tinh thần trẻ, thiếu âm nhạc khác trồng hoa thiếu nƣớc “hoa khô héo”… Nhiều nhà khoa học nghiên cứu cho rằng: “Việc nghe nhạc hoạt động âm nhạc làm cho tình cảm em gắn bó, thoải mái, giúp cho việc học tập lao động trẻ có kết tốt Trí nhớ trẻ phát triển tốt Đặc biệt trí tƣởng tƣợng trẻ thêm phong phú, nhạc không lời giúp cho trẻ phán đốn nhiều điều thú vị khơng nói cụ thể mà gợi trí tƣởng tƣợng trẻ Giai điệu trầm bổng, tiết tấu nhịp nhàng đƣa trẻ vào giới đẹp cách hấp dẫn Những âm có tổ chức góp phần quan trọng việc phát triển tồn diện cho trẻ : Đức, trí , lao, thể, mỹ Đại văn hào M- Góc i nhận xét “âm nhạc tác động cách kì diệu đến tận đáy lòng, khám phá phẩm chất cao q ngƣời” Chính mà ngƣời lớn cần quan tâm đặc biệt đến việc giáo dục âm nhạc cho trẻ hình thức sớm tốt Giáo dục âm nhạc tạo nên hình thành phát triển tồn diện nhân cách trẻ đƣờng tác động âm nhạc, tác động đƣợc thơng qua phát triển khả âm nhạc bao gồm phát triển lĩnh vực tri giác âm nhạc, biểu diễn âm nhạc thể tình cảm nghe vận động hƣởng ứng theo nhạc Cụ thể phải nghe hiểu âm nhạc, nắm bắt đƣợc kỹ âm nhạc, có thói quen ca hát, vận động theo nhạc, sở nghe hiểu vơi phát triển kĩ năng, tình cảm trẻ, âm nhạc đƣợc phát triển cách bền vững Sự phát triển khả tiếp thu khái niệm đơn giản đạt đƣợc tiến chất thể loại âm nhạc Đối với trẻ mẫu giáo , trẻ hứng thú với dạng âm nhạc khác nhƣ: Múa, hát vận đọng theo nạc Về tai nghe trẻ trẻ thích riêng tác phẩm âm nhạc đó, trẻ nghe phân biệt tiếng vỗ tay, vỗ xắc xơ,đốn nhạc hát, hát theo đàn, hát theo đoán tên hát, đoán tên dụng cụ âm nhạc phù hợp với khả trẻ Đẻ làm cho trẻ thực yêu thích âm nhạc, việc ta cần làm tạo cho trẻ đƣợc tiếp xúc với âm nhạc nhiều tốt, từ việc ngƣời lớn hát cho trẻ nghe, đến việc cho trẻ xem tivi, băng đĩa video Tuy nhiên, việc cho trẻ nghe âm nhạc cần phải lựa chọn hát gần gũi phù hợp với độ tuổi, tâm lí trẻ Từ đố tạo hứng thú cho trẻ làm quen với âm nhạc Điều quan trọng nên cho trể đƣợc nghe nhiều âm khác , để trẻ phân biệt loại dụng cụ âm nhạc cách xác Vốn liếng âm mn màu mn vẻ tâm hồn trẻ phong phú nhiêu Đối với trẻ, giáo dục âm nhạc nội dung quan trọng Bằng ngơn ngữu đặc thù riêng , âm nhạc giúp cho trẻ mở rộng thêm hiểu biết giới xung quanh Âm nhạc gợi lên cho trẻ nhu cầu ham muốn đƣợc tiếp xúc với Âm nhạc phƣơng tiện hiệu việc giáo dục trẻ phát triển toàn diện mặt : Đức, trí, lao, thể, mỹ Đặt sở ban đầu cho việc giáo dục văn hóa âm nhạc, phát triển trí tuệ, thể chất cho trẻ hơng vậy, việc đƣa âm nhạc trở thành môn học trƣờng Mầm Non giúp trẻ hiểu âm nhạc , nắm đƣợc số kĩ hoạt động âm nhạc bản, thƣờng xuyên hát, múa, vận động theo nhạc, phát triển khả âm nhạc, làm phong phú thêm đời sống tinh thần trẻ 1.2 T ực trạn át c o trẻ 5-6 tuổi trƣờn mầm non 1.2.1 Chương trình giáo dục âm nhạc cho trẻ 5-6 tuổi theo Lê Thu Hương (chủ biên) C ủ đề 1.Chủ đề trƣờng mầm non Tên hát Ngày vui bé Rƣớc đèn dƣới trăng ………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………… Chị sử dụng phƣơng pháp để thực việc dạy hát theo chủ đề cho trẻ hoạt động âm nhạc (HĐÂN)? A, PP trình bày tác phẩm B, PP hƣớng dẫn thực hành, luyện tập C, PP dùng lời D, PP trực quan E, Ý kiến khác Chị thƣờng gặp khó khăn dạy hát cho trẻ HĐÂN? 10 Chị đánh giá kết đạt đƣợc trẻ việc dạy hát theo chủ đề cho trẻ lớp chị HĐÂN? A, Tốt B, Tƣơng đối C, Kém 11 Chị cho biết tình hình dạy hát theo chủ đề cho trẻ thơng qua hoạt động âm nhạc sở? 34 ………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… … 12 Chị chia sẻ vài kinh nghiệm phƣơng pháp dạy hát theo chủ đề cho trẻ HĐÂN chị? ………………………………………………………………………………… ……….………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………………… 13 Để nâng cao chất lƣợng dạy hát theo chủ đề cho trẻ HĐÂN chị có ý kiến, mong muốn hay đề xuất gì? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 35 PHỤ LỤC BIÊN BẢN DỰ GIỜ (Hoạt động chung có mục đích học tập âm nhạc) Chủ điểm : Nƣớc tƣợng thiên nhiên HĐTT : Hát vỗ tay theo tiết tấu phối hợp bài: “ Cho làm mƣa với” – Hoàng Hà HĐPH : + Nghe hát hát “Mƣa rơi” – Dân ca Xá + Chơi TCÂN: “Đĩa nhạc bí ẩn” Độ tuổi – tuổi ( Mẫu giáo lớn A) Thời gian : 25-30 phút Giáo viên : Nguyễn Thị Hƣơng Ngày thực : 26/03/2013 Địa điểm: trƣờng mầm non Hoa Hồng- Phúc Yên TIẾN TRÌNH Hoạt Diễn biến oạt độn độn Hoạt N ận xét sơ Ƣu điểm - Cô tập trung trẻ, trẻ chơi trò - Hình thức động 1: chơi “ Trời mƣa” Sau trò chuyện thu hút trẻ hát vỗ với trẻ: vào hoạt tay theo + Lớp vừa chơi trò chơi gì? động tiết cách chơi trò tấu + Các thấy mƣa chƣa? phối hợp +Các biết biểu chơi thu hát “ trời mƣa? cho mƣa với” hút đƣợc trẻ + Mƣa nhƣ nào? - Hệ thống làm - Cô đàn đoạn hát “ cho câu hỏi phát làm mƣa với” Rồi đàm thoại với huy – trẻ: đƣợc tính tích cực, 36 Hạn c ế Hồng + Đó hát gì? Do sáng tác? chủ Hà + Nội dung hát nói điều gì? trẻ, khai - Cô khái quát lại, bật đàn cho trẻ thác động đƣợc - Giáo đứng lên hát vỗ tay theo nhịp hát nội dung dục trẻ ( lần).Cô tuyên dƣơng trẻ, định hát qua hƣớng trẻ tới lấy nhạc cụ vị trí loa, ngồi sau đàm thoại với trẻ: chung + Cả lớp vừa vỗ tay theo cách vỗ nào? chung + Có cách vỗ tay nào? - Cơ mời trẻ nêu thực lại cách vỗ tay theo tiết tấu phối hợp - Cơ nhận xét xác lại cách vỗ - tay theo tiết tấu phối hợp: Vỗ tiếng chƣa nghỉ sau vỗ ba tiếng liên tục ý sửa sai mở tay Cô bao - Cô cho trẻ luyện tập cách vỗ – lần - Hình thức quát trẻ theo nhịp hô: – 1/2/3 – mở luyện - Cô hát vỗ tay theo tiết tấu phối hợp phong tập - Cô phú, chƣa “ Cho tơi làm mƣa với” – Hồng tạo cho trẻ lồng Hà cho trẻ quan sát Cô nhắc trẻ tiếng hứng thú ghép nội vỗ rơi vào từ “ cho” hoạt động dung - Cô bắt nhịp cho trẻ hát vỗ tay theo giáo dục tiết tấu phối hợp hát lần vào - Cô mở đàn tổ chức cho trẻ luyện HĐ tập dƣới hình thức nhóm tổ, cá DXÂN nhân…kết hợp sử dụng dụng cụ âm nhạc nhƣ : gõ, xắc xô, xúc 37 xắc… - Cô tổ chức cho trẻ hát kết hợp vỗ đệm thể trẻ dƣới hình thức nhóm, tổ, cá nhân - Cô mở đàn cho lớp hát sử dụng nhac cụ vỗ đệm theo tiết tấu phối hợp hát lần Hoạt - Cô mở nhạc cho trẻ nghe trọn vẹn - Cô hát múa - động 2: hát “ Mƣa rơi” diễn cảm chƣa Nghe - Cơ trò chuyện với trẻ hát: nhạc – + Bài hát tên gì? Thuộc điệu nào? hát, thể nhắc nhở đƣợc nghe hát + Giai điệu hát nhƣ nào? Cơ tình cảm qua trẻ “ - Cô cho trẻ đứng dậy,cô mở đàn, hát hát Mƣa rơi” vận động theo nhạc hát,khuyến số quậy, xơ đẩy bạn – dân ca khích trẻ thể cảm xúc âm nhạc xá - Cô hát kết hợp múa dù lần nữa, khuyến khích trẻ nhún nhảy, đung đƣa theo giai điệu hát Hoạt - Cơ giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: động 3: + Tên trò chơi: Chiếc đĩa bí ẩn - Cơ có - Chơi trò + Cách chơi: Cô chia lớp thành đội Cô động chƣa sử chơi âm chơi, lần lƣợt đội lên chọn đĩa viên, khuyến dụng nhạc: nhạc( lần lên đƣợc chọn đĩa) khích Chiếc Trên đĩa nhạc có ghi tên hát, trẻ hội biểu đĩa ẩn” trẻ tình diễn, để bí ý với bạn hát biểu diễn diễn cảm lồng hát đó.Đội hát to, rõ ràng, VĐTN hát ghép nội đẹp đƣợc thƣởng bơng hoa dung 38 ết thúc đội có tổng số bơng hoa nhiều giáo dục đội dành chiến thắng đạo đức - Cô tổ chức cho trẻ chơi - Cô định hƣớng cho trẻ tự nhận xét trò chơi buổi hoạt động - Cô khái quát lại, hết hợp giáo dục trẻ: - Cô định hƣớng trẻ nghe hát vận động theo nhạc “ nhịp mƣa rơi”.Cô mở băng đĩa chủ điểm cho trẻ nghe kết thúc hoạt động 39 PHỤ LỤC BIÊN BẢN DỰ GIỜ (Hoạt động chung có mục đích học tập âm nhạc ( 3)) Chủ điểm : HĐTT Côn trùng : Học hát : “ Con chuồn chuồn” HĐPH : + Nghe hát hát “Chị ong nâu em bé” + Chơi TCÂN: “Giọng hát to, giọng hát nhỏ” Độ tuổi – tuổi ( Mẫu giáo lớn B) Thời gian : 25 phút Giáo viên : Trần Thị Thủy Ngày thực : 20/03/2013 Địa điểm : Trƣờng mầm non Hoa Hồng – Phúc Yên TIẾN TRÌNH N ận xét sơ Hoạt Diễn biến oạt độn độn Ƣu điểm - Cơ tập trung trẻ, trò chuyện trẻ - Tạo đƣợc lợi ích ong bƣớm: cho trẻ tâm lí + Các biết ong bƣớm có lợi ích thoải mái HĐ 1: gì? bƣớc vào Đọc thơ “ - Cơ khái qt: Ong bƣớm có ích hoạt động Ong bƣớm” cho ngƣời, giúp hoa thụ phấn cho ngƣời đƣợc mùa, làm mật ong loại thức ăn bổ dƣỡng - - Cô cho trẻ đọc thơ “ Ong hoạt bƣớm” đàm thoại với trẻ: 40 nhẹ Chuyển động nhàng, Hạn c ế + Các vừa đọc thơ gì? thu hút trẻ + Ong bƣớm thuộc loại động vật gì? + Ngồi ong bƣớm biết loại côn trùng nào? - Cô định hƣớng: Chuồn chuồn loại côn trùng đẹp, báo hiệu thay đổi thời tiết Chuyển hoạt động HĐ 2: - Cô giới thiệu tên hát, tên tác giả - Cô hát hay, - Học hát “ - Cô hát kết hợp đệm đàn cho trẻ nghe truyền Đàn cảm, Con hát lần thể đƣợc đệm chuồn - Cô bắt nhịp cho trẻ hát dƣới cảm xúc qua nhạc chuồn” nhiều hình thức nhóm, tổ, cá nhân, nối hát tiếp đan xen - Hệ thống chƣa - Cô đàm thoại với trẻ nội dung câu hỏi phù có giai hát: hợp, khai điệu + Bài hát nói gì? thác đƣợc nội hát + Hình ảnh chuồn chuồn dung hát - hát nhƣ nào? dung - Cô khái quát: hát nói giáo chuồn chuồn dễ thƣơng, đàn dục chuồn chuồn bay nắng, lƣợn khắp sân trƣờng nhƣ đám tàu bay chung + Các biết chuồn chuồn? chung, + Con chuồn chuồn có ích lợi gì? chƣa rõ + Các có thích chuồn ràng chuồn không? - Cô kết hợp giáo dục trẻ: Các phải 41 Nội biết bảo vệ côn trùng có lợi tiêu diệt trùng có hại - Cô cho lớp đứng dậy, cô mở đàn, khuyến khích trẻ hát vận động tùy thích theo lời hát - Cô tuyên dƣơng trẻ, chuyển hoạt động HĐ 3: - Cô giới thiệu tên hát, tên tác giả - Hệ thống Nghe hát - Cô đệm đàn hát cho trẻ nghe câu hỏi đàm - Đệm “ Chị ong hát lần thoại phát đàn nâu em - Cô đàm thoại với thoại với trẻ nội huy đƣợc tính chƣa bé” tích cực phù dung bát: + Các thấy chị ong nâu trẻ hát nào? hợp - Nội dung với giai + Các học tập đƣợc chị ong giáo dục điệu có định hát nâu? - Cơ khái quát, giáo dục trẻ: Các hƣớng rõ phải chăm học hành, không ràng lƣời biếng, biết lời cha mẹ, thầy -Cô ý cô, làm cơng việc có ích giúp đỡ khuyến khích ơng bà cha mẹ trẻ vận động - Cô cho trẻ đứng dậy, cô mở đàn thể cảm múa cho trẻ xem, xúc tùy thích - Cơ tun dƣơng trẻ, chuyển hoạt theo giai điệu động HĐ Chơi hát 4: - Cơ giới thiệu tên trò chơi, gợi ý cho - Trong trò trẻ nhắc lại cách chơi trình trẻ chơi 42 chơi âm - Cơ tổ chức cho trẻ chơi lần cô giáo nhạc: - Cô định hƣớng cho trẻ nhận xét buổi dục “Giọng hoạt động hát thói quen, hành vi to, - Cô khái quát, nhắc nhở trẻ kết thúc đạo đức cho giọng hát hoạt động trẻ nhỏ” 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Tâm lí học lứa tuổi mầm non – Nguyễn Anh Tuyết ( 2005), NXB đại học sƣ phạm Hà Nội 2.Giáo dục học mầm non vấn đề lí luận thực tiễn – Nguyễn Thị Ánh Tuyết ( 2005) , NXB Đại học sƣ phạm Hà Nội Phƣơng pháp dạy học âm nhạc cho trẻ trƣớc tuổi họ Tiến sĩ: Ngô Thị Nam 2008 Phạm Thị Hòa – “Giáo dục âm nhạc” – Tập II – NXB đại học sƣ phạm, 2006 Th.s Nguyễn Thị Thanh Hƣơng – “Tuyển tập viết giáo dục mầm non” – Tâp II – Trƣờng CĐSP Mẫu giáo Tw – NXB giáo dục, 2006 Hoàng Văn Yến – “Nghệ thuật âm nhạc với trẻ mầm non” – NXB giáo dục, 2001 Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non chu kì II ( 2004 – 2007) – Quyển – Vụ giáo dục mầm non – NXB Hà Nội, 2005 Tuyển chọn trò chơi, hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề cho – tuổi Trẻ mầm non ca hát ( Tuyển tập hát nhà trẻ mẫu giáo) – Vụ giáo dục mầm non – NXB âm nhạc, 2006 10 Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (2010), Giáo án tham khảo chƣơng trình giáo dục trẻ 5-6 tuổi, Nxb Hà Nội 11 Hƣớng dẫn thực chƣơng trình giáo dục mầm non, mẫu giáo lớn ( – tuổi), NXBGD Việt Nam 44 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề 3 Mục đích nghiên cứu 4 Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phƣơng pháp nghiên cứu 8.1 Phƣơng pháp nghiên cứu lí luận 8.2 Phƣơng pháp quan sát 8.3 Phƣơng pháp đàm thoại 8.4 Phƣơng pháp xử lí số liệu 8.5 Phƣơng pháp phân tích tổng hợp 8.6 Phƣơng pháp tổng kết kinh nghiệm Bố cục khóa luận CHƢƠNG I MỘT SỐ CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Âm nhạc với trẻ Mầm non 1.1.1 Tầm quan trọng âm nhạc với trẻ mầm non 1.1.2 Ý nghĩa việc giáo dục âm nhạc trẻ thơ 1.2 Thực trạng dạy hát cho trẻ 5-6 tuổi trƣờng mầm non 1.2.1 Chƣơng trình giáo dục âm nhạc cho trẻ 5-6 tuổi theo Lê Thu Hƣơng (chủ biên) 45 1.2.2 Nội dung phân phối chƣơng trình trƣờng Mầm non Hoa Hồng – thị xã Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc( 2013 – 2014) 13 1.3 Một số kĩ ca hát phƣơng pháp rèn luyện 17 1.3.1 Tư hát 17 1.3.2 Tổ chức âm 18 1.3.3 Hơi thở 18 1.3.4 Hát rõ lời 19 1.3.5 Hát đồng 21 1.4 Các bƣớc dạy trẻ ca hát 21 1.4.1 Bước 1: Làm quen với hát 21 1.4.2 Bước 2: Học thuộc hát 22 1.4.3 Bước 3: Củng cố, ôn luyện hát 22 CHƢƠNG 24 MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN Ỹ NĂNG HÁT CHO TRẺ 5-6 TUỔI 24 2.1 Rèn kỹ ca hát tiết học 24 2.2 Rèn kỹ thơng qua trò chơi âm nhạc 25 2.3 Rèn kỹ ca hát lúc, nơi 26 CHƢƠNG III 29 ẾT LUẬN VÀ IẾN NGHỊ 29 ẾT LUẬN 29 IẾN NGHỊ 30 2.1 Về phía trƣờng mầm non 30 2.2 Về phía giáo viên 30 2.3 Về phía gia đình trẻ 31 PHỤ LỤC 32 TÀI LIỆU THAM HẢO 44 46 LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo, Th.S Lại T ế An giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ em hồn thành khóa luận Những ý kiến thầy giúp em tìm cách tốt để giải vấn đề khó khăn Do thời gian có hạn nên đề tài khơng tránh khỏi hạn chế thiếu sót Em mong tiếp tục nhận đƣợc đóng góp thầy bạn để khóa luận đƣợc hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 1014 Sinh viên Trần Hồn Diệu Lin 47 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Nâng cao chất lƣợng dạy hát cho trẻ mầm non – tuổi” kết mà trực tiếp nghiên cứu, tìm hiểu đƣợc, thơng qua hai đợt thực tập năm cuối Trong q trình nghiên cứu, tơi có sử dụng tài liệu số tác giả khác Tuy nhiên, sở để tơi rút đƣợc vấn đề cần tìm hiểu đề tài Đây kết riêng cá nhân tơi, hồn tồn khơng trung khớp với kết tác giả khác Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Hà Nội, tháng năm 1014 Sinh viên Trần Hồn Diệu Lin 48 ... trƣờng Mầm Non khu vực Phúc n, từ tìm biện pháp nâng cao chất lƣợng dạy hát theo chủ đề cho trẻ mầm non 5- 6 tuổi số trƣờng mầm non thành phố Hà Nội tỉnh Vĩnh Phúc N iệm vụ n i n cứu Một số biện pháp. .. pháp “Nâng cao chất lƣợng dạy hát cho trẻ 5- 6 tuổi Đối tƣợn n i n cứu Đối tƣợng nghiên cứu: trẻ 5- 6 tuổi trƣờng Mầm Non khu vực Phúc Yên hách thể nghiên cứu: Trẻ 5- 6 tuổi trƣờng Mầm Non khu vực... gồm chƣơng sau: Chƣơng 1: Một số sở lí luận thực tiễn đề tài Chƣơng 2: Một số biện pháp rèn kĩ ca hát cho trẻ mầm non 5- 6 tuổi Chƣơng 3: ết luận kiến nghị CHƢƠNG I MỘT SỐ CƠ SỞ LÍ LU N VÀ THỰC
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng ca hát cho trẻ em mầm non 5 6 tuổi (2014) , Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng ca hát cho trẻ em mầm non 5 6 tuổi (2014)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay