Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo trường mầm non hùng vương phúc yên (2014)

71 32 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 10:24

TR ỜN CS K OA P ÁO DỤC T ỂU V T P ÁP N N C N TÁC TR M U N M N C U CAO U QU ÁO DỤC T Ể C ÁO TR ỜN V N TC O M M NON - PHÚC YÊN K ÓA LUẬN TỐT N P C Chuyên ngành: Giáo dục thể chất Người hướng dẫn khoa học ThS N UYỄN XU N O N N - 2014 LỜ CAM OAN Tôi tên là: Vũ Thị Huệ Sinh viên lớp K36B - Giáo dục Mầm non, Trƣờng ĐHSP Hà Nội Tôi xin cam đoan đề tài: “G dụ t ể ất o tr m u o tr p pn n n m m non o u qu n n t c giáo n - Phúc n” cơng trình nghiên cứu riêng tôi: Các số liệu, kết thu thập đƣợc khóa luận trung thực, rõ ràng, chƣa đƣợc cơng bố cơng trình nghiên cứu Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Sinh viên Vũ Thị Huệ DAN MỤC V ẾT TẮT CNXH: Chủ nghĩa xã hội ĐHSP: Đại học sƣ phạm GDMN : Giáo dục mầm non GDTC: Giáo dục thể chất GD&ĐT: Giáo dục đào tạo HĐTDCB : Hoạt động thể dục HĐNT : Hoạt động trời HNTW : Hội nghị Trung ƣơng KNVĐCB : Kỹ vận động TCVĐ : Trò chơi vận động TDCB : Thể dục TDTT: Thể dục thể thao TTN: Trƣớc thực nghiệm TW: Trung ƣơng NQ : Nghị STN: Sau thực nghiệm TDTT: Thể dục thể thao UBND : Ủy ban nhân dân DAN Số bảng biểu MỤC B N B ỂU Nội dung Trang Bảng 3.1 Thực trạng sở vật chất trang thiết bị không gian (n=30) 25 Bảng 3.2 Thực trạng công tác quản l , ch đạo trƣờng mầm non Hùng Vƣơng - Phúc Yên (n=30) 26 Bảng 3.3 Thực trạng số lƣợng trình độ đội ngũ giáo viên (n=30) 27 Bảng 3.4 Thực trạng nhận thức giáo viên cần thiết GDTC cho tr m u giáo (n=30) 28 Bảng 3.5 Thực trạng việc thực nhiệm vụ GDTC cho tr m u giáo (n=30) 29 Bảng 3.6 Thực trạng việc thực tập đội hình, đội ngũ (n=30) 30 Bảng 3.7 Thực trạng nhận thức giáo viên việc thực tập phát triển chung (n=30) 31 Bảng 3.8 Thực trạng việc thực tập kỹ vận động (n=30) 32 Bảng 3.9 Thực trạng việc thực TCVĐ (n=30) 33 Bảng 3.10 Mức độ ƣu tiên sử dụng giải pháp nâng cao hiệu hoạt động GDTC (n=30) 35 Bảng 3.11 Kết vấn mức độ ƣu tiên lựa chọn test đánh giá lực vận động tr (n=30) 42 Bảng 3.12 Kết kiểm tra trƣớc thực nghiệm tr 3-4 tuổi 43 (nA= nB=10) Bảng 3.13 Kết kiểm tra trƣớc thực nghiệm tr 4-5 tuổi (nA= nB=10) 43 Bảng 3.14 Kết kiểm tra trƣớc thực nghiệm tr 5-6 tuổi (nA= nB=10) 44 Bảng 3.15 Kết kiểm tra sau thực nghiệm tr 3-4 tuổi (nA= nB=10) 45 Bảng 3.16 Kết kiểm tra sau thực nghiệm tr 4-5 tuổi (nA= nB=10) 45 Bảng 3.17 Kết kiểm tra sau thực nghiệm tr 5-6 tuổi (nA= nB=10) 46 MỤC LỤC T V N Ề C N TỔN QUAN V N Ề N ÊN CỨU 1.1 QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƢỚC VỀ GIÁO DỤC MẦM NON 1.2 VỊ TRÍ, VAI TRÕ CỦA GIÁO DỤC MẦM NON 1.3 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Khái niệm giải pháp 1.3.2 Khái niệm GDTC 1.4 ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CỦA TRẺ MẪU GIÁO 1.4.1 Sự phát triển thể tr 1.4.2 Sự phát triển vận động tr m u giáo .10 1.5 MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ MẦM NON 11 1.5.1 Mục tiêu GDMN 11 1.5.2 Nhiệm vụ GDTC cho tr mầm non 12 1.6 CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ MẦM NON .15 C N N M VỤ, P N P ÁP V TỔ C ỨC N ÊN CỨU 19 2.1 NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 19 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 2.3 TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 22 C N KẾT QU N ÊN CỨU 24 3.1 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ MẪU GIÁO TRƢỜNG MẦM NON HÙNG VƢƠNG - PHÚC YÊN 24 3.1.1 Thực trạng sở vật chất, trang thiết bị không gian trƣờng 25 3.1.2 Thực trạng công tác quản l , ch đạo trƣờng mầm non Hùng Vƣơng Phúc Yên 26 3.1.3 Thực trạng đội ngũ giáo viên trình độ đội ngũ giáo viên trƣờng mầm non .27 3.1.4 Thực trạng nhận thức giáo viên cần thiết GDTC cho tr m u giáo 28 3.1.5 Thực trạng việc thực nhiệm vụ GDTC cho tr m u giáo 29 3.1.6 Thực trạng việc thực chƣơng trình GDTC cho tr m u giáo .30 3.2 LỰA CHỌN, ỨNG DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ MẪU GIÁO TRƢỜNG MẦM NON HÙNG VƢƠNG - PHÚC YÊN 35 3.2.1 Lựa chọn giải pháp nâng cao hiệu công tác GDTC cho tr m u giáo trƣờng mầm non Hùng Vƣơng - Phúc Yên 35 3.2.2 Ứng dụng đánh giá giải pháp nâng cao hiệu công tác GDTC .41 KẾT LUẬN V K ẾN N TÀI L U T AM K P Ụ LỤC 48 O 49 TV N Ề Bƣớc sang kỷ - kỷ XXI, với xu hƣớng tồn cầu hóa phát triển kinh tế tri thức, khâm phục trƣớc tầm nhìn xa trơng rộng lãnh tụ Hồ Chí Minh, thấm thía lời dạy Ngƣời: “một dân tộc dốt dân tộc yếu” Hồ Chí Minh hiểu sâu sắc hiểm họa dốt nát, theo Ngƣời dốt nát k địch Nên Ngƣời ch rõ: “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người” Thấm nhuần tƣ tƣởng Chủ Tịch Hồ Chí Minh, suốt q trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta đề nhiều chủ trƣơng, sách nhằm phát triển nghiệp giáo dục - đào tạo Tại đại hội Đảng khoá IX xác định: “ i o d c t o quốc s ch hàng u, ph t tri n gi o d c t o nh ng ộng l c qu n tr ng th c y c ng nghi p h hi n ih , i u i n ph t huy nguồn l c người:” [5] Đặc biệt GDMN có vị trí quan trọng, khâu hệ thống giáo dục quốc dân, bậc học đặt móng cho phát triển nhân cách ngƣời xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chăm sóc giáo dục tr em từ nh ng tháng sống việc làm cần thiết có nghĩa vơ quan trọng nghiệp chăm lo đào tạo bồi dƣ ng hệ tr trở thành nh ng chủ nhân tƣơng lai đất nƣớc Việt Nam có bƣớc chuyển mạnh m đƣờng xây dụng sống ấm no, văn minh, hạnh phúc Tr em hôm giới ngày mai, tr em sinh có quyền đƣợc bảo vệ, đƣợc tồn tại, đƣợc chấp nhận gia đình cộng đồng Vì giáo dục ngƣời lứa tuổi mầm non vừa quyền lợi, vừa nghĩa vụ ngƣời xã hội, cộng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “ i gìn dân chủ xây d ng nhà nước, gây ời sống mới, vi c c n c sức hoẻ thành c ng” Nhƣ GDTC đƣợc coi nh ng nhiệm vụ quan trọng có nghĩa vừa tiền đề, vừa điều kiện đến việc thực thành công hay không hoạt động ngƣời Và tr em - hệ tƣơng lai đất nƣớc việc chăm sóc giáo dục tr lại cần phải đƣợc trọng Đặc biệt GDTC cho tr phải đƣợc quan tâm nhiều n a nghị số 04-NQ/HNTW hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng nh ng vấn đề cấp bách nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân ghi rõ “ ức h e i vốn qu nh t củ m i người củ toàn x hội nhân tố qu n tr ng s nghi p xây d ng ảo v t quốc [15] GDTC phận quan trọng giáo dục phát triển tồn diện, có mối quan hệ mật thiết với giáo dục đạo đức, th m mỹ lao động Hơn n a, GDTC cho tr mầm non có nghĩa quan trọng hơn, thể tr phát triển mạnh m , hệ thần kinh, hệ xƣơng hình thành nhanh, máy hơ hấp hồn thiện Cơ thể tr non yếu d bị phát triển lệch lạc cân đối khơng đƣợc chăm sóc, giáo dục đắn gây nên nh ng thiếu sót phát triển thể tr mà khắc phục đƣợc Nhận thức đƣợc điều đó, Đảng Nhà nƣớc ta nh ng năm gần đặc biệt trọng tới cơng tác chăm sóc giáo dục tr mầm non Tuy nhiên, trình thực gặp nhiều khó khăn, tình hình sức khỏe nhiều vấn đề đáng lo ngại Nhiều tr mắc bệnh còi xƣơng, suy dinh dƣ ng, bệnh đƣờng hơ hấp, bệnh đƣờng ruột Các điều kiện đảm bảo chăm sóc sức khỏe tr nhiều thiếu thốn Cơ sở vật chất trƣờng gia đình q chật h p, chƣa đảm bảo vệ sinh môi trƣờng cho tr sinh hoạt, học tập Vì GDTC cho tr em nƣớc ta cần đƣợc tiến hành cách mạnh m , toàn diện, cần đƣợc quan tâm ủng hộ toàn xã hội tạo điều kiện cho tr phát triển tốt Xuất phát từ nh ng thực trạng trên, giáo viên mầm non tƣơng lai, quan tâm tới vấn đề GDTC cho tr nên lựa chọn đề tài: “G tr p pn n n m m non * Mục o n u qu n t o dụ t ể ất o tr m u o n - P ú Yên” ch nghi n cứu ề t i Mục đích nhằm tìm hiểu thực trạng công tác GDTC cho tr m u giáo trƣờng mầm non Hùng Vƣơng - Phúc Yên Trên sở đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác GDTC cho tr m u giáo trƣờng mầm non Hùng Vƣơng - Phúc Yên 50 T L U T AM K O Đào Thanh Âm (1995), i o d c m m non tập I, Nxb Đại học sƣ phạm Hà Nội 2 Đào Thanh Âm (1995), i o d c m m non tập II, Nxb Đại học sƣ phạm Hà Nội Hoàng Thị Bƣởi (1995), Phương ph p gi o d c th ch t cho trẻ m m non, Nxb Cao đẳng sƣ phạm nhà tr m u giáo TW I Nguy n Tấn Dũng, Đỗ Minh Hợp (2002) Từ i n quản l x hội, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Đảng Cộng Sản Việt Nam (2001), Văn i n Đ i hội Đ i i u toàn quốc l n thứ IX, Nxb trị Quốc gia Lê Trƣờng Sơn Chấn Hải, Tập ài giảng gi o d c th ch t lứ tu i m m non, Nxb Đại học sƣ phạm Hà Nội Vũ Đào Hùng (1998), Phương ph p nghiên cứu ho h c th d c th th o, Nxb Giáo dục Nghị Trung ƣơng khóa VIII GD&ĐT khoa học cơng nghệ Thƣ gửi tạp trí “Vì tr thơ” ngày 8/1/1997 10 Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu Hƣơng, Lê Thị Ánh Tuyết (2010), Hướng dẫn t chức th c hi n chương trình gi o d c m m non Mẫu gi o é, Nxb Giáo dục Việt Nam 11 Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu Hƣơng, Lê Thị Ánh Tuyết (2010), Hướng dẫn t chức th c hi n chương trình gi o d c m m non Mẫu gi o nhỡ, Nxb Giáo dục Việt Nam 12 Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu Hƣơng, Lê Thị Ánh Tuyết (2010), Hướng dẫn t chức th c hi n chương trình gi o d c m m non Mẫu gi o lớn, Nxb Giáo dục Việt Nam 13 Hồ Chí Minh tồn tập(1995), Nxb Chính trị Quốc Gia, Tập 14 Đặng Hồng Phƣơng (2008), i o trình lí luận phương ph p gi o d c th ch t cho trẻ em lứ tu i m m non, Nxb Đại học Sƣ phạm 15 Hoàng Thị Phƣơng (2005), i o trình v sinh trẻ em, Nxb Đại học sƣ phạm 16.Văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ƣơng khóa VII (24-27/6/1991) P Ụ LỤC P ẾU P ỎN V N Kính gửi: Thầy (Cô) Chức vụ: Nơi công tác: Để góp phần nâng cao hiệu chúng tơi xin kiến thầy, cô số vấn đề sau Để đề tài đạt đƣợc hiệu cao, kính mong qu thầy, cô nghiên cứu câu hỏi dƣới em trả lời: Câu 1: Cơ sở vật chất, trang thiết bị không gian trƣờng yếu tố ảnh hƣởng lớn đến GDTC, theo cô điều kiện sở vật chất, trang thiết bị khơng gian trƣờng có đáp ứng đƣợc nhu cầu GDTC cho tr khơng? A Có B Chƣa đáp ứng đủ C Không Cô đồng với kiến nào, xin cô đánh dấu (X) vào ô trống Câu 2: Theo cô cán trƣờng làm tốt công tác quản l , ch đạo công việc chăm sóc, giáo dục tr trƣờng mầm non chƣa? A Tốt B Chƣa tốt C Không tốt Cô đồng với kiến nào, xin cô đánh dấu (X) vào ô trống Câu 3: Bàn cần thiết GDTC cho tr m u giáo trƣờng mầm non, có nh ng kiến sau: A Rất cần thiết B Cần thiết C Không cần thiết Cô đồng với kiến nào, xin cô đánh dấu (X) vào ô trống Câu 4: Trong nhiệm vụ GDTC cho tr nhiệm vụ quan trọng (1) cô thực đƣợc nhiệm vụ (2)? A Bảo vệ sức khỏe B Giáo dƣ ng C Giáo dục Cô đồng với kiến nào, xin cô đánh dấu (X) vào đầu ô trống hàng (1), đánh dấu (+) vào ô trống hàng (2) Câu 5: Việc thực tốt tập đội hình, đội ngũ cho tr có ảnh hƣởng lớn đến việc thực nội dung GDTC Vậy theo cơ, nghĩ thực tốt đƣợc điều hay chƣa? A Thực tốt B Chƣa thực tốt C Không thực Cô đồng với kiến nào, xin cô đánh dấu (X) vào ô trống Câu 6: Bàn quan trọng việc thực tốt tập phát triển chung vận động tr chƣơng trình GDTC, có nh ng kiến sau : A Rất quan trọng B Quan trọng C Không quan trọng Cô đồng với kiến nào, xin cô đánh dấu (X) vào ô trống Câu 7: Trong hoạt động GDTC cho tr tập vận động nội dung chƣơng trình GDTC Vậy theo nghĩ thực tốt nội dung có tập vận động cho tr hay chƣa? A Tốt B Chƣa tốt C Không tổ chức thực Cô đồng với kiến nào, xin cô đánh dấu (X) vào ô trống Câu 8: TCVĐ phƣơng tiện giáo dục hiệu hoạt động GDTC cho tr Vậy theo cô nghĩ thực tốt TCVĐ hoạt động GDTC cho tr hay chƣa? A Thực tốt B Chƣa thực tốt C Không thực Cô đồng với kiến nào, xin cô đánh dấu (X) vào ô trống P Ụ LỤC Kết kiểm tra nhóm ối chứng trẻ 3-4 tu i (n=10) Test Test1: Bật xa (cm) Test 2: Ném xa tay (cm) Test 3: Chạy 30m (s) Nhóm TTN STN TTN TTN TTN STN Trần Văn Giang 67 68 1,3 1,4 10,50 9,70 Nguy n Văn Dƣơng 67 69 1,2 1,4 10,40 9,60 Đỗ Trƣờng Tuệ 67 68 1,2 1,4 10,30 9,50 Phạm Thị Thu Hà 67 68 1,4 1,5 10,50 9,70 Trần Văn Nguyên 68 69 1,3 1,4 10,50 9,70 Lƣu Tùng Lâm 69 69 1,4 1,5 10,40 9,60 Nguy n Tuấn Anh 69 70 1,4 1,5 10,40 9,60 Phạm Hà Linh 68 69 1,2 1,3 10,30 9,50 Đỗ Ánh Minh 67 68 1,3 1,4 10,50 9,70 Vũ Phƣơng Vy 67 68 1,4 1,4 10,30 9,50 67,6 68,6 1,31 1,42 10,41 9,61 6,4 4,4 0,069 0,036 0,09 0,07 Họ tên ch số XA X A  XA  Kết kiểm tra nhóm thực nghiệm trẻ 3-4 tu i (n=10) Test Test1: Bật xa (cm) Test 2: Ném xa tay (cm) Test 3: Chạy 30m (s) Nhóm TTN STN TTN TTN TTN STN Trần Quang Hải 67 68 1,4 1,6 10,40 9,60 Dƣơng Văn Đông 67 70 1,3 1,5 10,50 9,50 Trần Thanh Tùng 68 71 1,4 1,6 10,30 9,40 Nguy n Quang Hƣng 68 69 1,3 1,4 10,50 9,60 Nguy n Tuấn Hƣng 67 69 1,3 1,5 10,40 9,50 Vũ Ngọc Chi 67 70 1,2 1,4 10,40 9,60 Nguy n Mai Lan 67 69 1,4 1,6 10,30 9,50 Phạm Quỳnh Nga 68 70 1,3 1,4 10,30 9,50 Vũ Văn Khải 69 70 1,4 1,6 10,50 9,60 Đỗ Thị Thu Trang 69 70 1,2 1,4 10,40 9,40 67,7 69,6 1,32 1,5 10,40 9,52 0,06 0,08 0,06 0,06 Họ tên ch số XB X B  XB  Kết kiểm tra nhóm ối chứng trẻ 4-5 tu i (n=10) Test Test1: Bật xa (cm) Test 2: Ném xa tay (cm) Test 3: Chạy 30m (s) Nhóm TTN STN TTN TTN TTN STN Phan Ngọc Linh 77 84 2,2 2,3 9,60 8,60 Đỗ Thu Hiền 77 83 2,2 2,3 9,60 8,70 Nguy n Ngọc Lan Chi 77 83 2,3 2,3 9,70 8,70 Nguy n Hà Trang 77 83 2,2 2,3 9,50 8,60 Đàm Thị Thu Trang 78 84 2,3 2,4 9,50 8,50 Nguy n Tiến Đạt 79 85 2,4 2,5 9,70 8,50 Trần Tùng Lâm 78 84 2,4 2,4 9,60 8,60 Nguy n Sinh Vinh 79 85 2,3 2,4 9,70 8,70 Vũ Văn Dũng 79 84 2,4 2,5 9,70 8,60 Trần Thùy Dƣơng 79 85 2,3 2,3 9,60 8,50 78 84 2,3 2,37 9,62 8,60 0,06 0,061 0,056 0,06 Họ tên ch số XA X A  XA  Kết kiểm tra nhóm thực nghiệm trẻ 4-5 tu i (n=10) Test Test 2: Test1: Bật xa (cm) Nhóm TTN Ném xa tay (cm) STN TTN TTN Test 3: Chạy 30m (s) TTN STN Họ tên ch số Nguy n Ngọc Mai Chi 78 85 2,2 2,4 9,60 8,40 Nguy n Gia Bảo 78 86 2,3 2,5 9,70 8,50 Phạm Kim Ngân 78 85 2,4 2,5 9,50 8,60 Phan Thị Hà Trang 79 85 2,3 2,4 9,60 8,50 Vũ Văn Hải 78 84 2,3 2,5 9,60 8,40 Vũ Thị Hƣơng 78 84 2,4 2,4 9,70 8,60 Trần Văn Nguyên 79 85 2,4 2,5 9,50 8,40 Nguy n Tƣờng Vy 77 84 2,2 2,4 9,60 8,50 Nguy n Mạnh Hùng 77 87 2,4 2,6 9,60 8,60 Vũ Thị Lan 79 85 2,2 2,5 9,70 8,60 78,1 85 2,31 2,47 9,61 8,51 0,07 0,05 0,061 0,07 XB X B  XB  Kết kiểm tra nhóm ối chứng trẻ 5-6 tu i (n=10) Test Test1: Bật xa (cm) Nhóm TTN Test 2: Test 3: Ném xa Chạy 30m tay (cm) (s) STN TTN TTN TTN STN Họ tên ch số Trần Quang Thắng 88 94 3,4 3,5 8,70 7,60 Nguy n Ngọc Long 88 95 3,3 3,4 8,50 7,50 Nguy n hoàng Phúc 88 94 3,4 3,5 8,70 7,70 Phạm Ánh Quỳnh 87 93 3,3 3,4 8,70 7,60 Phan Hà Chi 87 93 3,3 3,5 8,50 7,50 Vũ Văn Dƣơng 86 93 3,3 3,3 8,50 7,50 Nguy n Tùng Lâm 88 94 3,2 3,3 8,70 7,70 Vũ Duy Đạt 88 94 3,4 3,4 8,70 7,70 Phan Hà Linh 89 95 3,5 3,5 8,70 7,70 Trần Hà Chi 89 95 3,4 3,5 8,60 7,60 87,8 94 3,35 3,44 8,63 7,61 4,8 0,06 0,044 0,081 0,07 XA X A  XA  Kết kiểm tra nhóm thực nghiệm trẻ 5-6 tu i (n=10) Test Test1: Bật xa (cm) Nhóm Test 2: Ném xa Test 3: Chạy 30m (s) tay (cm) TTN STN TTN TTN TTN STN Họ tên ch số Hoàng Thị Nhã Phƣơng 87 94 3,4 3,6 8,50 7,50 Trần Quang Khải 88 95 3,4 3,6 8,70 7,40 Hoàng Văn Dũng 88 96 3,4 3,5 8,60 7,60 Nguy n Thành Đạt 89 95 3,5 3,6 8,60 7,40 Trần Trung Phúc 88 96 3,4 3,6 8,70 7,60 Vũ Thị Ngọc 87 94 3,5 3,6 8,60 7,40 Nguy n Quyết Quang 88 94 3,3 3,5 8,70 7,50 Nguy n Hà Linh 88 96 3,3 3,5 8,70 7,60 Vũ Ánh Minh 87 94 3,3 3,4 8,70 7,50 Nguy n Hà Linh 89 96 3,2 3,4 8,60 7,60 87,9 95 1,37 3,53 8,64 7,51 0,09 0,11 0,044 0,07 XB X B  XB  P Ụ LỤC Kế ho ch ho t ộng DTC theo hướng n ng cao ực vận ộng trẻ Tuần Lứa tuổi Hoạt động 3-4 tuổi HĐVĐCB chủ đề Số Nội dung - TDCB: Chuyền bòng, bắt bóng hai bên theo hàng ngang, hàng dọc thực vật - KNVĐCB: Bật xa (cm) - TCVĐ: Trồng nụ, trồng hoa - TCVĐ: Ai giỏi HĐNT - TCVĐ: Hái - TCVĐ: Chọn rau - TCVĐ: Về nhà 4-5 tuổi HĐVĐCB - TDCB: Bật xa (cm) chủ đề - KNVĐCB: Bật qua vật cản cao 10 - 15 cm nghề - TCVĐ:Tung cao n a nghiệp - TCVĐ: Về nhà HĐNT - TCVĐ: Nhảy vào, nhảy - TCVĐ: Ai giỏi - TCVĐ: Mèo đuổi chuột 5-6 tuổi HĐVĐCB - TDCB: Tung bóng lên cao bắt bóng chủ đề - KNVĐCB: Bật xa (cm) động - TCVĐ: Nhảy lò cò vật - TCVĐ: Thỏ nhà HĐNT - TCVĐ: Về nhà - TCVĐ: Mèo chim s - TCVĐ: Ai nhảy giỏi 3-4 tuổi HĐVĐCB - TDCB: Ném trúng đích ngang (xa 2m) chủ đề - KNVĐCB: Ném xa tay (m) thực vật - TCVĐ: Tìm họ - TCVĐ: Về nhà HĐNT - TCVĐ: Ai ném giỏi - TCVĐ: Ai nhanh - TCVĐ: Cây cao cỏ thấp 4-5tuổi HĐVĐCB chủ đề - TDCB: Đập bắt bóng chỗ - KNVĐCB: Ném xa tay (m) nghề - TCVĐ: Về nhà nghiệp - TCVĐ: Ai ném xa HĐNT - TCVĐ: Kéo co - TCVĐ: Dệt vải - TCVĐ: Đua ngựa 5-6 tuổi HĐVĐCB - TDCB: Ném xa tay (m) chủ đề - KNVĐCB: Nhảy lò cò 5m động - TCVĐ: Ai giỏi vật - TCVĐ: Mèo đuổi chuột HĐNT - TCVĐ: Thỏ tìm nhà - TCVĐ: Các thỏ - TCVĐ: Ai ném xa 3-4 tuổi HĐVĐCB - TDCB: Ném trúng đích thẳng đứng chủ đề - KNVĐCB: Chạy 30m (s) thực vật - TCVĐ: Trồng nụ, trồng hoa HĐNT - TCVĐ: Ai nhanh - TCVĐ: Kéo co - TCVĐ: Reo hạt nảy mầm - TCVĐ: Chọn hoa 4-5 tuổi HĐVĐCB - TDCB: Đi ghế chủ đề - KNVĐCB: Chạy 30m (s) nghề - TCVĐ: Về nhà nghiệp - TCVĐ: Ai nhanh HĐNT - TCVĐ: Dệt vải - TCVĐ: Tung cao n a - TCVĐ: Trồng nụ, trồng hoa 5-6 tuổi HĐVĐCB - TDCB: Chạy 30m (s) chủ đề - KNVĐCB: Ném bóng vào rổ ( quả) động - TCVĐ: Ai ném giỏi vật - TCVĐ: Kéo co HĐNT - TCVĐ: Mèo đuổi chuột - TCVĐ: Đi nhƣ gấu, bò nhƣ chuột - TCVĐ: Bạn nhanh - TDCB:Chạy đổi hƣớng theo đƣờng 3-4 tuổi HĐVĐCB rắc chủ đề KNVĐCB: Bật xa (cm) - TCVĐ:Thi nhanh giao - TCVĐ: Đèn đỏ, đèn xanh thông HĐNT - TCVĐ:Ai nhảy giỏi - TCVĐ: Lái ô tô - TCVĐ: Máy bay 4-5 tuổi HĐVĐCB - TDCB: Bật xa (cm) chủ đề - KNVĐCB: Chuyền, bắt bóng qua đầu, thực vật qua chân HĐNT - TCVĐ: Bật qua suối - TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa - TCVĐ: Về nhà - TCVĐ: Ai nhanh - TCVĐ: Ngủi hoa 5-6 tuổi HĐVĐCB - TDCB: Bật chụm, tách chân chủ đề - KNVĐCB: Bật xa (cm) thực vật - TCVĐ: Ai nhanh - TCVĐ: Reo hạt nảy mầm HĐNT - TCVĐ: Về nhà - TCVĐ: Chọn rau - TCVĐ: Cánh cửa kỳ diệu 3-4 tuổi - TDCB: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu chủ đề giao lệnh HĐVĐCB - KNVĐCB: Ném xa tay (m) - TCVĐ: Ơ tơ chim s thơng - TCVĐ: Thi ném giỏi HĐNT - TCVĐ: Về nhà - TCVĐ: Về bến xe - TCVĐ: Tìn hiệu giao thông 4-5 tuổi HĐVĐCB - TDCB: Ném trúng đích nằm ngang chủ đề - KNVĐCB: Ném xa tay (m) thực vật - TCVĐ: Mèo đuổi chuột - TCVĐ: Về nhà - TCVĐ: Ai ném giỏi HĐNT - TCVĐ: Xem nhanh - TCVĐ: Rồng rắn lên mây - TCVĐ: Mèo bắt chuột - 5-6 tuổi HĐVĐCB - TDCB: Chạy 30 m (s) chủ đề - KNVĐCB: Ném xa tay (m) thực vật - TCVĐ: Kết bạn - TCVĐ: Ai ném xa HĐNT - TCVĐ: Ai nhanh - TCVĐ: Cây cao, cỏ thấp - TCVĐ: Gieo hạt 3-4 tuổi HĐVĐCB - TDCB: Chạy 30 m (s) chủ đề - KNVĐCB: Bò chui qua cổng giao - TCVĐ: Thi giỏi thông - TCVĐ: Ô tô chim s HĐNT - TCVĐ: Đội ném giỏi - TCVĐ: Lái ô tô - TCVĐ: Ai nhanh 4-5 tuổi HĐVĐCB - TDCB: Đi đƣờng ngoằn ngèo chủ đề - KNVĐCB: Chạy 30m (s) động - TCVĐ: Gấu ong vật - TCVĐ: Ai giỏi HĐNT - TCVĐ: Về nhà - TCVĐ: Bịt mắt bắt dê - TCVĐ: Mèo đuổi chuột 5-6 tuổi HĐVĐCB - TDCB: Tung, đập bắt bóng chỗ chủ đề - KNVĐCB: Chạy 30m (s) thực vật - TCVĐ: Ai nhanh - TCVĐ: Trồng nụ, trồng hoa HĐNT - TCVĐ: Đội nhanh - TCVĐ: Về nhà - TCVĐ: Hái Tổng kết hoạt động thực nghiệm ... ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ MẪU GIÁO TRƢỜNG MẦM NON HÙNG VƢƠNG - PHÚC YÊN 35 3.2.1 Lựa chọn giải pháp nâng cao hiệu công tác GDTC cho tr... u giáo trƣờng mầm non Hùng Vƣơng - Phúc Yên - Thực trạng công tác GDTC cho tr m u giáo trƣờng mầm non Hùng Vƣơng - Phúc Yên - Hệ thồng giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác GDTC cho tr m u giáo. .. giá 1/2014 công tác GDTC cho tr m u giáo trƣờng mầm non Hùng Vƣơng - Phúc Yên - Đề nh ng giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác GDTC cho tr m u giáo trƣờng mầm non Hùng Vƣơng - Phúc Yên 4/2014
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo trường mầm non hùng vương phúc yên (2014) , Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo trường mầm non hùng vương phúc yên (2014)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay