Đánh giá chế độ sinh hoạt của trẻ 4 5 tuổi ở trường mầm non hùng vương phúc yên vĩnh phúc (2014)

86 35 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 10:24

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC - TRỊNH THỊ SEN ĐÁNH GIÁ CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CỦA TRẺ - TUỔI Ở TRƢỜNG MẦM NON HÙNG VƢƠNG PHÚC YÊN - VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phƣơng pháp chăm sóc vệ sinh trẻ em Ngƣời hƣớng dẫn khoa học ThS NGUYỄN THỊ VIỆT NGA HÀ NỘI - 2014 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, tơi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giáo - ngƣời hƣớng dẫn khoa học: Th.S Nguyễn Thị Việt Nga tận tình giúp đỡ hƣớng dẫn tơi suốt q trình thực Tơi xin trân trọng cảm ơn thầy cô khoa Giáo dục Tiểu học, thầy cô khoa Sinh - KTNN đặc biệt thầy cô tổ phƣơng pháp dạy học sinh học tận tình giúp đỡ, đóng góp kiến thức qu báu để tơi hồn thành đề tài nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu cô giáo trƣờng mầm non Hùng Vƣơng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc tạo điều kiện giúp đỡ việc cung cấp số liệu trƣờng Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình, bạn bè động viên, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu đề tài Đây bƣớc làm quen với công tác nghiên cứu khoa học nên không tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận đƣợc góp thầy tồn thể bạn đọc để khóa luận tơi ngày hồn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2014 Sinh viên Trịnh Thị Sen LỜI CAM ĐOAN Đề tài: “Đánh giá chế độ sinh hoạt trẻ - tuổi trường mầm non Hùng Vương - Phúc Yên - Vĩnh Phúc” kết nghiên cứu riêng dƣới hƣớng dẫn Th.S Nguyễn Thị Việt Nga không trùng với kết nghiên cứu khác Các số liệu, kết thu thập đƣợc khóa luận là: trung thực, rõ ràng, xác Nếu sai tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2014 Sinh viên Trịnh Thị Sen DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BGDĐT : Bộ Giáo dục đào tạo ĐCQG : Đạt chuẩn quốc gia HĐNT : Hoạt động ngồi trời KTNN : Kĩ thuật nơng nghiệp ND : Nội dung NIH : Viện sức khỏe quốc gia Mỹ Nxb : Nhà xuất MỤC LỤC PHẦN I MỞ ĐẦU 1 L chọn đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Khách thể nghiên cứu đề tài Đối tƣợng nghiên cứu đề tài Giả thuyết khoa học đề tài Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1 Phƣơng pháp nghiên cứu l thuyết 7.2 Phƣơng pháp quan sát sƣ phạm 7.3 Phƣơng pháp đàm thoại 7.4 Phƣơng pháp thống kê toán học Đóng góp đề tài PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Tổng quan nghiên cứu chế độ sinh hoạt trẻ mầm non 1.1.1 Những nghiên cứu giới 1.1.2 Những nghiên cứu nƣớc 1.2 Cơ sở lí luận 1.2.1 Đánh giá 1.2.1.1 Khái niệm đánh giá 1.2.1.2 Ý nghĩa 10 1.2.1.3 Mục tiêu 11 1.2.2 Chế độ sinh hoạt cho trẻ trƣờng mầm non 12 1.2.2.1 Khái niệm chế độ sinh hoạt 12 1.2.2.2 Những yêu cầu chế độ sinh hoạt cho trẻ trƣờng mầm non 13 1.2.2.3 Các hoạt động chế độ sinh hoạt hàng ngày trẻ trƣờng mầm non 15 1.2.2.4 Chế độ sinh hoạt chung trƣờng mầm non 16 1.2.2.5 Tổ chức chế độ sinh hoạt cho trẻ 17 1.2.2.5.1 Đón trẻ, thể dục sáng, điểm danh 17 1.2.2.5.2 Hoạt động học 18 1.2.2.5.3 Chơi hoạt động góc 19 1.2.2.5.4 Chơi hoạt động trời 19 1.2.2.5.5 Ăn, ngủ, vệ sinh 21 1.2.2.5.6 Chơi hoạt động chiều 22 1.2.2.5.7 Trả trẻ 23 1.2.2.6 Mục tiêu đánh giá chế độ sinh hoạt 24 1.2.3 Đặc điểm tâm - sinh lí trẻ - tuổi 24 1.3 Vài nét trƣờng mầm non Hùng Vƣơng – Phúc Yên – Vĩnh Phúc 28 CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CỦA TRẺ 4-5 TUỔI TRƢỜNG MẦM NON HÙNG VƢƠNG - PHÚC YÊN 30 2.1 Nội dung tổ chức chế độ sinh hoạt cho trẻ mầm non 30 2.1.1 Tổ chức giấc ngủ cho trẻ 30 2.1.2 Tổ chức bữa ăn cho trẻ 32 2.1.3 Tổ chức hoạt động học tập cho trẻ 33 2.1.4 Tổ chức dạo chơi trời cho trẻ 36 2.1.5 Tổ chức hoạt động độc lập cho trẻ 37 2.2 Thang đánh giá chế độ sinh hoạt trẻ trƣờng mầm non 38 2.3 Phƣơng pháp tiến hành đánh giá 40 2.4 Kết đánh giá dựa quan sát 42 2.5 Kết đánh giá dựa phiếu điều tra giáo viên 57 CHƢƠNG NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP 70 3.1 Nguyên nhân dẫn đến thực trạng chế độ sinh hoạt cho trẻ - tuổi trƣờng mầm non Hùng Vƣơng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc 70 3.2 Giải pháp, khắc phục 71 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73 Kết luận 73 Kiến nghị 74 PHỤ LỤC 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO .79 PHẦN I MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trẻ em niềm hạnh phúc gia đình tƣơng lai dân tộc, đất nƣớc Bảo vệ chăm sóc trẻ em trách nhiệm toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội gia đình Trong việc giáo dục mầm non quan trọng giáo dục đƣợc chế độ sinh hoạt cho trẻ cách nề nếp, trật tự Tục ngữ Việt Nam có câu “Uốn từ thủa non - Dạy từ thủa thơ ngây” Vì vậy, trẻ thơ việc hình thành dấu ấn ban đầu có nghĩa to lớn mầm mống, mấu chốt sau trẻ Trong xu hội nhập có tính tồn cầu đất nƣớc, sách chủ trƣơng Đảng Nhà nƣớc hƣớng tới xây dựng ngƣời mới, xã hội chủ nghĩa xã hội đại văn minh cần phải có văn hố, ln giữ gìn sắc văn hố dân tộc mà hệ ơng cha ta dày cơng vun đắp Vì vậy, cơng tác giáo dục ngày đƣợc quan tâm, trọng Đặc biệt, bậc học mầm non, bậc học tảng, nhằm hình thành cho trẻ kiến thức, kĩ cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, thể chất, thẩm mĩ kĩ để trẻ học tiếp bậc học phổ thông Ở bậc học này, công việc giáo viên không đơn việc dạy trẻ kiến thức mà chăm sóc, ni dƣỡng trẻ bữa ăn, giấc ngủ Vì vậy, việc chăm sóc, giáo dục sinh hoạt hàng ngày cho trẻ cần thiết quan trọng Giáo viên cần giáo dục sinh hoạt hàng ngày cho trẻ kết hợp với đánh giá sinh hoạt hàng ngày cho trẻ tất hoạt động mà trẻ tham gia Từ hình thành cho trẻ kĩ Ở trẻ - tuổi nói riêng trẻ độ tuổi mầm non khác nói chung, phẩm chất nhân cách đƣợc hình thành, phát triển điều kiện ổn định, tảng thói quen Do vậy, cần tạo tình ổn định để hình thành phẩm chất, nhân cách tốt Đồng thời, phải thay đổi điều kiện sống để củng cố chế độ sinh hoạt hàng ngày phù hợp điều kiện Đây để tạo mẫu ngƣời linh hoạt để thích ứng với hồn cảnh khác sống Đánh giá chế độ sinh hoạt cho trẻ có tầm quan trọng đặc biệt trẻ: Bằng nhiều phƣơng pháp đánh giá đa dạng, phong phú thông qua hoạt động nhƣ vui chơi, lao động, sinh hoạt hàng ngày, ăn, ngủ, học tập… Trẻ đƣợc rèn luyện kĩ xảo, phát triển xúc cảm thẩm mĩ tốt trẻ với trình thực Bằng hoạt động dạy học, thông qua tiết học nhƣ làm quen với môi trƣờng xung quanh, văn học, âm nhạc, tạo hình, hoạt động vui chơi Trẻ lĩnh hội đƣợc biểu tƣợng trình sinh hoạt nghĩa Hai đƣờng có ƣu riêng với việc đánh giá chế độ sinh hoạt cho trẻ, góp phần giáo dục, hồn thiện trẻ Vì thế, giáo viên mầm non tƣơng lai, đặc biệt quan tâm tới vấn đề sinh hoạt hàng ngày cho trẻ nên chọn đề tài “Đánh giá chế độ sinh hoạt trẻ - tuổi trường mầm non Hùng Vương Phúc Yên - Vĩnh Phúc” nhằm đánh giá chế độ sinh hoạt cho trẻ, tìm nguyên nhân đƣa số giải pháp cần thiết nhằm nâng cao chất lƣợng sinh hoạt cho trẻ mầm non Mục đích nghiên cứu đề tài Đánh giá tình hình chế độ sinh hoạt cho trẻ trƣờng mầm non Hùng Vƣơng Phúc Yên - Vĩnh Phúc Từ đó, đƣa biện pháp kiến nghị để nâng cao hiệu việc chăm sóc - giáo dục chế độ sinh hoạt cho trẻ trƣờng mầm non Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài - Nghiên cứu sở l luận đánh giá - Tìm hiểu nội dung chế độ sinh hoạt cho trẻ - Tìm hiểu thang đánh giá chế độ sinh hoạt trẻ - Đánh giá tình hình chế độ sinh hoạt trẻ trƣờng mầm non - Đƣa giải pháp nâng cao chế độ sinh hoạt trẻ mầm non Khách thể nghiên cứu đề tài Trẻ - tuổi trƣờng mầm non Hùng Vƣơng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc Đối tƣợng nghiên cứu đề tài Chế độ sinh hoạt trẻ - tuổi trƣờng mầm non Hùng Vƣơng Phúc Yên - Vĩnh Phúc Giả thuyết khoa học đề tài Nếu đánh giá xác chế độ sinh hoạt cho trẻ - tuổi trƣờng mầm non Hùng Vƣơng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc tìm đƣợc giải pháp tốt để góp phần nâng cao chế độ sinh hoạt hàng ngày cho trẻ giúp trẻ phát triển cách toàn diện Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết - Nghiên cứu sở l thuyết đánh giá chế độ sinh hoạt cho trẻ mầm non - Nghiên cứu nội dung chế độ sinh hoạt cho trẻ mầm non 7.2 Phương pháp quan sát sư phạm - Tiến hành quan sát hoạt động trẻ - tuổi thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày 7.3 Phương pháp đàm thoại - Tiến hành trao đổi đàm thoại với giáo viên học sinh (trẻ - tuổi) trƣờng mầm non Hùng Vƣơng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc lúc đón trả trẻ 7.4 Phương pháp thống kê tốn học - Sử dụng phƣơng pháp thống kê toán học nhằm xử l , sử dụng số liệu nghiên cứu việc điều tra thực nghiệm đƣợc thực tốt giáo viên vệ sinh nhà thƣờng xuyên, vệ sinh cửa, trang thiết bị phòng, đảm bảo đủ độ sáng, trình học vui chơi giáo viên hƣớng dẫn trẻ tƣ ngồi lƣng thẳng thoải mái đầu nghiêng phía trƣớc Đặc biệt, việc thông qua hoạt động học tập giáo viên lồng ghép vào sinh hoạt hàng ngày để giáo dục trẻ tốt nhƣ ngồi học cần phải ngắn, không lô đùa cô giáo dậy Việc tổ chức học tập cho trẻ khó khăn sở vật chất, trình độ nên cần phải có biện pháp khắc phục để nâng cao hiệu tổ chức học tập cho trẻ  Về phương pháp tổ chức hoạt động dạo chơi trời cho trẻ Kết thu đƣợc bảng sau: Bảng : Thực trạng sử dụng phương pháp dạo chơi trời cho trẻ Số Ý kiến lƣợng Tổ chức hàng ngày Tổ chức sau hoạt Tổ chức hàng ngày phiếu vào buổi sáng động học vào buổi chiều 18 9/18 6/18 3/18 Thông qua kết bảng trên, việc giáo viên sử dụng phƣơng pháp tổ chức dạo chơi trời cho trẻ tốt Việc tổ chức hàng ngày vào buổi sáng đƣợc thực nhiều với 9/18 ý kiến, sau tổ chức sau hoạt động học, cuối 3/18 ý kiến tổ chức hàng ngày vào buổi chiều Ở trƣờng mầm non Hùng Vƣơng việc tổ chức dạo chơi trời thƣờng tổ chức vào buổi sáng sau trẻ tập thể dục điểm danh xong tổ chức vào buổi sáng giúp trẻ hít đƣợc khơng khí lành, tắm nắng, nâng cao sức đề kháng Phƣơng pháp tổ chức sau hoạt động học đƣợc thực hiện, tổ chức hàng ngày vào buổi chiều thƣờng đƣợc giáo viên tổ chức buổi chiều thƣờng nắng ảnh hƣởng tới sức khỏe trẻ Tuy nhiên, tùy vào điều kiện trƣờng giáo viên cần có phƣơng pháp tổ chức dạo chơi trời cho trẻ hợp lý 65  Những nội dung có hoạt động tổ chức dạo chơi trời Kết thu đƣợc nhƣ sau: Bảng 9: Thực trạng tổ chức dạo chơi trời Ý kiến Số lƣợng phiếu 18 Hoạt động có Trò chơi vận động Chơi tự mục đích tập thể chọn 12/18 15/18 16/18 Từ bảng kết thấy giáo viên thực tốt nội dung tổ chức dạo chơi trời Đặc biệt, nội dung thƣờng đƣợc thực chơi tự với ý kiến 16/18, sau trò chơi vận động với 15/18 ý kiến, với 12/18 hoạt động có mục đích Mỗi nội dung hoạt động quan trọng phát triển thể chất, trí tuệ cho trẻ Ở trƣờng mầm non Hùng Vƣơng thông qua tổ chức hoạt động có mục đích giáo viên tổ chức, hƣớng dẫn cho trẻ quan sát vật, tƣợng thiên nhiên, xã hội xung quanh trƣờng trẻ biết quan sát vƣờn rau, vƣờn hoa, chuối Ngoài ra, hoạt động tổ chức có mục đích có nhiều nội dung, hoạt động nhƣ giáo viên tổ chức thí nghiệm đơn giản cho trẻ, qua trẻ biết đƣợc tính chất nƣớc khơng mùi, khơng vị thí nghiệm để nhận biết số đặc điểm, tính chất nƣớc, giáo viên thực ôn, củng cố tri thức, kĩ dƣới hình thức chơi nhƣ chơi đèn xanh, đèn đỏ, tìm bạn…Đặc biệt, trƣờng mầm non Hùng Vƣơng tổ chức dạo chơi trời giáo viên thƣờng tổ chức hoạt động tập thể song song với chơi tự chọn, tùy theo lớp giáo viên tổ chức trò chơi “Mèo đuổi chuột”, “Rồng rắn lên mây” trẻ hứng thú, hứng thú chơi tự chọn trẻ đƣợc chơi tự với đồ chơi có sân trƣờng nhƣ đu quay, cầu trƣợt…Qua đó, thấy đƣợc giáo viên tổ chức dạo chơi ngồi trời thơng qua qua nội dung tốt trẻ hứng thú tham gia Tuy nhiên, để thực đƣợc nội dung có tổ chức dạo 66 chơi trời giáo viên cần vào nhu cầu hứng thú, khả chơi trẻ lứa tuổi để có mơi trƣờng chơi phù hợp nhất, sở vật chất cần đƣợc đầu tƣ  Thái độ trẻ hoạt động trời Kết thu đƣợc bảng sau: Bảng 10: Thái độ trẻ tham gia hoạt động trời Số lƣợng Ý kiến phiếu Hứng thú Rất hứng thú Không hứng thú 18 4/18 13/18 0/18 Việc tổ chức dạo chơi ngồi trời có ảnh hƣởng đến hệ thần kinh trẻ làm cho trẻ ăn ngon miệng hơn, ngủ tốt hơn, làm cho thể thoải mái Hoạt động trời đƣợc tổ chức dƣới nhiều nội dung, hình thức khác trẻ hứng thú Ở trƣờng mầm non Hùng Vƣơng với 4/18 ý kiến cho trẻ hứng thú,13/18 ý kiến cho trẻ hứng thú, khơng có trẻ khơng hứng thú Trƣớc tham quan giáo viên cần chuẩn bị tâm lí, sức khỏe, ăn mặc cho trẻ Căn vào lứa tuổi để tổ chức hoạt động trời cho trẻ cho phù hợp Việc đƣợc dạo chơi trời trẻ hứng thú tham quan, khám phá Tuy nhên, việc tổ chức hoạt động trời cho trẻ trƣờng hạn chế sở vật chất thiếu thốn, giáo viên kinh nghiệm, điều kiện mơi trƣờng khơng đáp ứng đƣợc Ngồi ra, số trẻ với tính nhút nhát, khơng thích ngồi có thái độ thờ, khơng tham gia vào hoạt động ngồi trời, trẻ hiếu động q giáo viên khó quản lớp q đơng  Về ngun nhân dẫn đến tình trạng bất hợp lí việc thực chế độ sinh hoạt Kết thu đƣợc bảng sau: 67 Bảng 11: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất hợp lí việc thực chế độ sinh hoạt Ý kiến Số lƣợng phiếu Do sở vật chất Do số lƣợng trẻ đông 18 4/18 9/18 Do nhận thức trẻ chậm 5/18 Qua kết điều tra nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất hợp lí việc thực chế độ sinh hoạt với 4/18 ý kiến cho sở vật chất, 7/18 số lƣợng trẻ đông, 7/18 nhận thức trẻ chậm Thấy trƣờng mầm non Hùng Vƣơng nhà trƣờng xây dựng trƣờng lớp an tồn xanh, sạch, đẹp Trƣờng lớp thống mát, khang trang sẽ, đồ dùng phù hợp lứa tuổi Tuy nhiên số lƣợng trẻ q đơng nên chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu trẻ, số trẻ nhận thức kém, số trẻ đông nên cô kèm đƣợc trẻ Những hạn chế ảnh hƣởng không nhỏ đến chất lƣợng giáo dục cho trẻ  Vấn đề phối hợp gia đình, nhà trường, địa phương việc thực chế độ sinh hoạt cho trẻ Bảng12: Thực trạng phối hợp gia đình, nhà trường, địa phương việc giáo dục sinh hoạt hàng ngày cho trẻ Ý kiến Số lƣợng phiếu Tốt Chƣa tốt Không tốt 18 16/18 2/18 0/18 Theo kết cho thấy 16/18 ý kiến cho việc phối hợp gia đình, nhà trƣờng, địa phƣơng việc tổ chức chế độ sinh hoạt cho trẻ trƣờng tốt, 2/18 ý kiến cho chƣa tốt, khơng có chọn khơng tốt Xã địa phƣơng quan tâm đến chất lƣợng giáo dục mầm non có đầu tƣ hỗ trợ kinh phí, ngày lễ hội cán đến dự động viên nhà trƣờng 68 nhƣ giáo viên Với phụ huynh nhà trƣờng, giáo viên chủ nhiệm thƣờng xuyên trao đổi tình hình sức khỏe, học tập đồng thời thƣờng xuyên kết hợp với xã phƣờng tuyên truyền cho phụ huynh kiến thức để chăm sóc, giáo dục trẻ tốt Tuy vậy, phối hợp xã địa phƣơng hạn hẹp Bên cạnh điều kiện kinh tế vùng gặp khó khăn, chất lƣợng sống chƣa cao nên nhận thức bậc phụ huynh hạn chế Ngồi ra, kiên thức việc chăm sóc, giáo dục cho trẻ phụ huynh hạn chế điều kiện kinh tế nên nhiều nhà chƣa quan tâm đƣợc em Qua trình đánh giá quan sát thực tế, nhƣ lấy kiến giáo viên trực tiếp chăm sóc giảng dạy cho trẻ trƣờng mầm non Hùng Vƣơng thấy việc phối hợp gia đình, nhà trƣờng, địa phƣơng việc thực chế độ sinh hoạt cho trẻ tốt Vì trƣờng đa số em cán nên nhận thức việc chăm sóc giáo dục cho trẻ cao Đặc biệt, giáo viên chủ nhiệm lớp thƣờng xuyên trao đổi tình hình sức khỏe, giáo dục cho phụ huynh để có biện pháp giáo dục chăm sóc rèn luyện trẻ ngày tốt 69 CHƢƠNG NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP 3.1 Nguyên nhân dẫn đến thực trạng chế độ sinh hoạt cho trẻ - tuổi trƣờng mầm non Hùng vƣơng – Phúc Yên – Vĩnh Phúc Qua trình tìm hiểu thực trạng chế độ sinh hoạt cho trẻ trƣờng mầm non cụ thể trƣờng mầm non Hùng Vƣơng – Phúc Yên – Vĩnh Phúc, thấy nhà trƣờng thực tƣơng đối tốt nhiệm vụ, nội dung giáo dục, đánh giá chế độ sinh hoạt cho trẻ Tuy nhiên, q trình thực số hạn chế, yếu định tỷ lệ trẻ chƣa thực hiện, chƣa ý thực Theo tôi, nguyên nhân dẫn đến thực trạng do: - Cơ sở vật chất nhà trƣờng khang trang nhƣng chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu trẻ Các đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày thiếu - Số lƣợng trẻ lớp đơng nên giáo viên gặp nhiều khó khăn cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ - Trình độ chun mơn nghiệp vụ giáo viên chƣa cao nhận thức vai trò, nghĩa giáo dục sinh hoạt hàng ngày cho trẻ chƣa đầy đủ, sâu sắc Nhiều lúc giáo viên chƣa nêu cao đƣợc tinh thần trách nhiệm cơng tác giảng dạy - Phƣơng pháp, cách thức tổ chức hoạt động sinh hoạt hàng ngày chƣa hiệu quả, chƣa phát huy đƣợc tính tích cực trẻ học sinh hoạt hàng ngày lớp - Đối với trẻ yếu kém, chậm phát triển giáo viên cần quan tâm, lƣu bảo trẻ nữa, tạo điều kiện cho trẻ nhận thức, phát triển ngày tốt - Công tác tuyên truyền, phối hợp kết hợp gia đình, nhà trƣờng, địa phƣơng việc chăm sóc giáo dục mầm non chƣa cao, chƣa hiệu 70 Nhận thức bậc phụ huynh vai trò chế độ sinh hoạt hàng ngày trẻ nói riêng giáo dục mầm non nói chung chƣa đắn Những kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ bậc phụ huynh hạn chế Bên cạnh đó, điều kiện kinh tế vùng gặp nhiều khó khăn nên việc đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục mầm non, huy động nguồn nhân lực xã hội với ngân sách nhà nƣớc để chăm lo, phát triển mầm non hạn hẹp 3.2 Giải pháp, khắc phục Để góp phần khắc phục hạn chế đề xuất số giải pháp sau: Về đầu tư sở vật chất: + Phòng giáo dục, xã phƣờng, địa phƣơng cần đầu tƣ thêm sở vật chất,thiết bị phục vụ trình giảng dạy giáo viên hoạt động vui chơi trẻ Về cán quản lý: + Chỉ đạo tạo điều kiện cho trƣờng mầm non đảm bảo số trẻ nhóm lớp theo quy định, tránh tình trạng lớp chật chội, đông trẻ Về giáo viên: + Tăng cƣờng đội ngũ giáo viên, nhà trƣờng tạo điều kiện thời gian nhƣ kinh phí theo học lớp đại học nhằm nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ + Tăng cƣờng cơng tác kiểm tra, tổ chức nhiều hình thức thi đua, khen thƣởng khuyến khích giáo viên trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề Về phụ huynh địa phương: + Tăng cƣờng công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức tầm quan trọng việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em,vai trò giáo dục mầm non hệ thống quốc dân, nhằm tăng cƣờng mối quan hệ chặt chẽ nhà trƣờng, gia đình xã hội công tác giáo dục trẻ 71 + Thƣờng xuyên trao đổi tình hình học tập, sức khỏe, sinh hoạt trƣờng, nhà để gia đình, nhà trƣờng nắm rõ đƣợc tình hình sức khỏe, hoạt động trẻ Thống nội dung phƣơng pháp giáo dục trẻ, bồi dƣỡng phổ biến kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ cho bậc phụ huynh 72 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Đánh giá chế độ sinh hoạt hàng ngày cho trẻ có vai trò quan trọng trƣờng mầm non Qua tìm hiểu thực trạng đánh giá chế độ sinh hoạt cho trẻ trƣờng mầm non Hùng Vƣơng thấy rằng: + Điều kiện sở vật chất, không gian yếu tố thiếu đƣợc trình thực giáo dục, đánh giá sinh hoạt hàng ngày cho trẻ Nhà trƣờng trang bị sở vật chất, thiết bị cần thiết phục vụ cho trình giảng dạy giáo viên nhƣ hoạt động trẻ Tuy nhiên, trang thiết bị nhà trƣờng thiếu, chƣa đáp ứng nhu cầu trẻ + Giáo viên có nhận thức đắn tầm quan trọng việc chăm sóc, giáo dục, đánh giá sinh hoạt hàng ngày cho trẻ + Giáo viên thực đầy đủ tất nội dung giáo dục sinh hoạt hàng ngày cho trẻ nhƣ tổ chức cho trẻ ăn, ngủ… Tuy nhiên, trình thực nội dung nhiều hạn chế cần đƣợc khắc phục + Nhà trƣờng đảm bảo xây dựng thực chế độ sinh hoạt hợp lý cho trẻ + Trong trình tổ chức cho trẻ ăn giáo viên quan tâm đến việc cho trẻ ăn đầy đủ số lƣợng chất lƣợng nhƣ việc đảm bảo vệ sinh ăn uống Tuy nhiên, số trẻ làm rơi vãi thức ăn ăn, ăn không hết suất + Trong tổ chức cho trẻ ngủ hầu hết giáo viên cho trẻ ngủ ngủ đủ giấc Giáo viên chuẩn bị chăn, chiếu, gối, phòng ngủ phù hợp với thời tiết Tuy nhiên, số trẻ khó ngủ khơng ngủ trƣa giáo viên qt mắng trẻ Việc vệ sinh chăn, chiếu cần đảm bảo 73 + Trong tổ chức hoạt động học tập giáo viên tổ chức cho trẻ dƣới nhiều hình thức khác Tuy nhiên sở vật chất chƣa đƣợc đầu tƣ nên gây khó khăn cho việc dạy giáo viên + Trong tổ chức dạo chơi trời giáo viên tổ chức nhiều phƣơng pháp, nội dung Tuy nhiên, trẻ khơng đƣợc tổ chức dạo chơi ngồi trời nhiều số trẻ đơng việc quản trẻ khó khăn… + Trong tổ chức hoạt động độc lập đƣợc giáo viên tổ chức thƣờng xuyên + Việc phối hợp gia đình, nhà trƣờng, địa phƣơng cơng tác giáo dục mầm non tƣơng đối tốt Đặc biệt, em học trƣờng đa số em công chức nên nhận thức nhƣ kiến thức cao nên việc chăm sóc – giáo dục cho trẻ đƣợc đảm bảo , số em công nhân, nông dân Thực trạng qua điều tra chế độ sinh hoạt trƣờng mầm non Hùng Vƣơng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc nhận thấy chế độ sinh hoạt trƣờng mầm non ngày đƣợc nâng cao, đảm bảo đƣợc giáo viên thực đầy đủ thƣờng xuyên Vì vậy, để khắc phục khó khăn, hạn chế việc chăm sóc, giáo dục sinh hoạt hàng ngày cho trẻ trƣờng mầm non nói chung trƣờng mầm non Hùng Vƣơng nói riêng cần quan tâm đến số vấn đề nhƣ: việc đầu tƣ sở vật chất cần đƣợc quan tâm, cán quản lý cần đạo thực tốt, giáo viên địa phƣơng cần tuyên truyền trao đổi để phụ huynh, ngƣời hiểu rõ Kiến nghị Để nâng cao chất lƣợng chế độ sinh hoạt hàng ngày cho trẻ cần có quan tâm Đảng, Nhà nƣớc tồn xã hội: 74 + Đảng, Nhà nƣớc quyền địa phƣơng cần quan tâm đầu tƣ cho giáo dục mầm non, xây dựng sở hạ tầng, tăng kinh phí cho hoạt động giáo dục + Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên có hội tham gia học tập bồi dƣỡng kiến thức lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ + Cần phát huy thuận lợi khu vực nông thôn để vừa tiết kiệm vừa nâng cao chất lƣợng bữa ăn cho trẻ Chú đến thực phẩm có sẵn địa phƣơng + Tăng cƣờng phối hợp gia đình, nhà trƣờng, địa phƣơng công tác giáo dục mầm non: + Không ngừng đầu tƣ thêm sở vật chất tuyên truyền nâng cao nhận thức bậc phụ huynh toàn xã hội tầm quan trọng việc chăm sóc giáo dục sinh hoạt cho trẻ + Bồi dƣỡng kiến thức cho bậc phụ huynh để trẻ đƣợc chăm sóc giáo dục tốt 75 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA GIÁO VIÊN VỀ VIỆC GIÁO DỤC CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CHO TRẺ - TUỔI TRƢỜNG MẦM NON HÙNG VƢƠNG PHÚC YÊN – VĨNH PHÚC Câu 1: Theo cô, nhà trường đảm bảo việc xây dựng thực chế độ sinh hoạt hợp lý cho trẻ chưa? A Hợp lý  B Chưa hợp lý  C Không hợp lý  Câu 2: Trong chế độ sinh hoạt hàng ngày có nội dung sau đây? A Tổ chức cho trẻ ăn  B Tổ chức cho trẻ ngủ  C Tổ chức cho trẻ chơi  D.Tổ chức cho trẻ học tập  E Tổ chức hoạt động độc lập cho trẻ  Câu Theo cô nhà trường xây dựng thực thực đơn phù hợp cho trẻ chưa? A Phù hợp  B Chưa phù hợp  C Không phù hợp  Câu Trong tổ chức cho trẻ ăn cô thực yêu cầu ? A Khẩu phần ăn hợp lý, trẻ ăn hết suốt  B Cho trẻ ăn giờ, tạo tâm lí thỏai mái cho trẻ ăn  76 C Đảm bảo vệ sinh ăn  D Giáo dục hành vi văn hóa thói quen văn hóa ăn uống  Câu Cơ thực yêu cầu tổ chức cho trẻ ngủ? A Vệ sinh phòng ngủ  B Đúng đủ giấc  C Tạo tâm lý thoải mái cho trẻ trước sau ngủ  D Giáo viên quan sát, theo dõi trẻ q trình ngủ  Câu 6.Theo cơ, nhà trường xây dựng thực hoạt động học tập phù hợp với trẻ chưa? A Đảm bảo  B Chưa đảm bảo  C Không đảm bảo  Câu Khi tổ chức hoạt động học tập cho trẻ cô thực yêu cầu nào? A Tổ chức chế độ học hợp lí  B Tổ chức dạy học cho trẻ môi trường tối ưu  C Thông qua hoạt động học tập giáo viên lồng ghép  vào sinh hoạt hàng ngày để giáo dục Câu 8: Trong hoạt động tổ chức dạo chơi ngồi trời cho trẻ có nội dung nào? A Tổ chức hàng ngày vào buổi sáng  B Tổ chức sau hoạt động học  C Tổ chức hàng ngày vào buổi chiều  Câu 9: Cô sử dụng phương pháp tổ chức hoạt động dạo chơi ngồi trời cho trẻ?  A Hoạt động có mục đích 77 B Trò chơi vận động tập thể  C Chơi tự chọn  Câu 10 Theo cô, quan sát trẻ có thái độ việc tổ chức dạo chơi trời? A Hứng thú  B Rất hứng thú  C Chưa hứng thú  Câu 11 Theo cơ, yếu tố khó khăn việc giáo dục chế độ sinh hoạt cho trẻ mầm non? A Do sở vật chất  B Do số lượng trẻ đông  C Do nhận thức trẻ chậm  Câu 12 Vấn đề phối hợp gia đình, nhà trường, địa phương việc thực chế độ sinh hoạt cho trẻ A Tốt  B Chưa tốt  C Không tốt  Cô đồng ý với ý kiến cô đánh dấu (X) vào ô vuông 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Thanh Âm (Chủ Biên), (1995), Trịnh Dân – Nguyễn Thị Hoa – Đinh Văn Vang, Giáo dục học mầm non(tập III), Nxb Đại học Sƣ phạm Hoàng Thị Phƣơng, (2005), Giáo trình vệ sinh trẻ em, Nxb Đại học Sƣ phạm, Hà Nội Khoa giáo dục thể chất (2011), Giáo trình phương pháp giáo dục thể chất mầm non, trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, Khoa giáo dục thể chất, Hà Nội Nguyễn Thị Oanh, Tổ chức hoạt động chăm sóc - giáo dục cho trẻ trường Mầm non, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà nội Nguyễn Ánh Tuyết(2006), Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non (từ lọt lòng đến tuổi), Nxb Đại học Sƣ Phạm, Nơi xuất Công ty TNHH in Thanh Bình Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu Hƣơng, Lê Thị Ánh Tuyết, Hướng dẫn tổ chức thực chương trình giáo dục mầm non Mẫu giáo nhỡ (4 - tuổi), Nxb Giáo dục Việt Nam Trần Thị Trọng – Phạm Thị Sửu (đồng chủ biên), (2007), Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo thực (4 - tuổi), Nxb Giáo dục, Hà Nội Trịnh Nguyên Giao (2010), Kiểm tra đánh giá dạy học sinh học, NXB Đại học Sƣ phạm Hà Nội, Hà Nội Trang web: http://google.com.vn - Báo cáo sức khỏe đời sống - Báo xã hội 79 ... chế độ sinh hoạt trẻ - tuổi trường mầm non Hùng Vương Phúc Yên - Vĩnh Phúc nhằm đánh giá chế độ sinh hoạt cho trẻ, tìm nguyên nhân đƣa số giải pháp cần thiết nhằm nâng cao chất lƣợng sinh hoạt. .. sinh hoạt trẻ - Đánh giá tình hình chế độ sinh hoạt trẻ trƣờng mầm non - Đƣa giải pháp nâng cao chế độ sinh hoạt trẻ mầm non Khách thể nghiên cứu đề tài Trẻ - tuổi trƣờng mầm non Hùng Vƣơng - Phúc. .. Yên - Vĩnh Phúc Đối tƣợng nghiên cứu đề tài Chế độ sinh hoạt trẻ - tuổi trƣờng mầm non Hùng Vƣơng Phúc Yên - Vĩnh Phúc Giả thuyết khoa học đề tài Nếu đánh giá xác chế độ sinh hoạt cho trẻ - tuổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá chế độ sinh hoạt của trẻ 4 5 tuổi ở trường mầm non hùng vương phúc yên vĩnh phúc (2014) , Đánh giá chế độ sinh hoạt của trẻ 4 5 tuổi ở trường mầm non hùng vương phúc yên vĩnh phúc (2014)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay